Pranešimas - A7-0195/2010Pranešimas
A7-0195/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos

12.8.2010 - (COM(2009)0611 – C7‑0259/2009 – 2009/0170(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėja: Christine de Veyrac


Procedūra : 2009/0170(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0195/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos

(COM(2009)0611 – C7‑0259/2009 – 2009/0170(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0611),

–   atsižvelgdamas į EB Sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 80 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0259/2009);

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 100 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0195/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Reikėtų užtikrinti aukštą bendrą Europos civilinės aviacijos saugos lygį ir dėti visas pastangas, kad avarijų bei incidentų įvyktų kuo mažiau ir kad vartotojai pasitikėtų oro transportu.

(1) Reikėtų užtikrinti aukštą bendrą Europos civilinės aviacijos saugos lygį ir dėti visas pastangas, kad avarijų bei incidentų įvyktų kuo mažiau ir kad visuomenė pasitikėtų oro transportu.

Pagrindimas

Šis terminas tinkamesnis.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Su sauga susijusių incidentų tyrimo išvadų ataskaitos, analizė ir sklaida yra būtinos norint pagerinti oro transporto saugumą. Todėl iki 2011 m. gruodžio 31 d. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl direktyvos 2003/42 dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų dalinio keitimo.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, šiame reglamente taikomi bet kokie taisyklių dėl įvykių pranešimo pakeitimai turėtų būti nedelsiant būti įtraukti į naują direktyvos dėl įvykių pranešimo versiją.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Europos aviacijos saugos agentūra valstybių narių vardu atlieka su projekto patvirtinimu susijusias orlaivio projektavimo, gamybos ir registravimo valstybės funkcijas ir užduotis, kaip nurodyta Čikagos konvencijoje ir jos prieduose, todėl atliekant saugos tyrimą jai turėtų būti atstovaujama, kad tyrimas būtų veiksmingesnis ir būtų užtikrinta orlaivio modelio sauga, nepažeidžiant tyrimo nepriklausomumo principo.

(7) Europos aviacijos saugos agentūra valstybių narių vardu atlieka su projekto patvirtinimu susijusias orlaivio projektavimo, gamybos ir registravimo valstybės funkcijas ir užduotis, kaip nurodyta Čikagos konvencijoje ir jos 13 priede, todėl atliekant saugos tyrimą jai turėtų būti atstovaujama, kad tyrimas būtų veiksmingesnis ir būtų užtikrinta orlaivio modelio sauga, nepažeidžiant tyrimo nepriklausomumo principo

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Atsižvelgiant į vis didesnius Europos aviacijos saugos agentūros įsipareigojimus saugos srityje, ši agentūra taip pat turėtų dalyvauti keičiantis duomenimis pagal pranešimo apie įvykius sistemas. Šie duomenys turėtų būti tinkamai saugomi, kad jais nebūtų neteisėtai pasinaudota ar jie nebūtų atskleisti.

(8) Atsižvelgiant į vis didesnius Europos aviacijos saugos agentūros įsipareigojimus saugos srityje, ši agentūra taip pat turėtų dalyvauti keičiantis duomenimis pagal pranešimo apie įvykius sistemas ir išnagrinėti juos bendradarbiaujant su visomis valstybėmis narėmis. Tokių tyrimų rezultatai privalo būti pateikti visoms nacionalinėms incidentų tyrimo institucijoms valstybėse narėse. Šie duomenys turėtų būti tinkamai saugomi, kad jais nebūtų neteisėtai pasinaudota ar jie nebūtų atskleisti.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Kad būtų išvengta interesų konflikto ir bet kokio galimo išorinio trukdymo nustatyti tiriamo įvykio priežastis, su sauga susijusį avarijų ir incidentų tyrimą turėtų vykdyti ar kontroliuoti nepriklausoma saugos tyrimų institucija.

(10) Kad būtų išvengta interesų konflikto ir bet kokio galimo išorinio trukdymo nustatyti tiriamo įvykio neatsiejamus veiksnius, su sauga susijusį avarijų ir incidentų tyrimą turėtų vykdyti ar kontroliuoti nepriklausoma saugos tyrimų institucija.

Pagrindimas

Vartojant žodį „priežasčių“ gali iškilti rimtų teisinių problemų, nes suteikiamas kaltės ir (arba) atsakomybės atspalvis. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. ICAO) pripažino poreikį skirti saugos terminologiją nuo teisinės terminologijos. Taigi siūloma nuorodą į priežastis keisti nuoroda į veiksnius.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) saugumo tyrimo institucijos vaidina esminį vaidmenį tyrimo procese. Jų darbas yra be galo svarbus nustatant avarijos arba incidento priežastis. Todėl yra svarbu, kad jos savo tyrimą vykdytų niekam nedarant spaudimo ir visiškai nepriklausomai nuo reguliavimo ar teisminių institucijų bei vadovaujantis visuomenės saugos interesais. Saugumo tyrimų institucijoms būtina suteikti visą informaciją ir elementus, būtinus veiksmingai techninei ekspertizei palengvinti, įskaitant greitą ir besąlygišką prieigą prie avarijos vietos, orlaivio nuolaužų, jo dalių ir susijusios dokumentacijos, netaikant apribojimų susijusių su galima teisminės institucijos nurodyta konfiskacija. Saugumo tyrimo institucijos privalėtų turėti veiksmingam tyrimui reikalingus finansinius bei žmogiškuosius išteklius.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą civilinės aviacijos avarijų prevenciją, apsaugoti visuomenės saugumą, leidžiant saugos tyrimų institucijoms, tuo pat metu teisminei institucijai pradėjus susijusį tyrimą, skubiai gauti visą informaciją, būtiną atlikti sklandų ir veiksmingą saugumo tyrimą, įskaitant tiesioginę prieigą prie avarijos vietos ir joje buvusių daiktų, netaikant būdingo teisminio konfiskavimo, taikomo pagal baudžiamąją teisę. Prevencijos reikalavimams teisingumui įvykdyti nustatytas laikotarpis neturėtų turėti jokios įtakos.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Europos mastu turėtų būti pripažįstama, kad saugos tyrimų institucijos atlieka koordinavimo funkciją, ir atsižvelgiama į esamą sąveiką tarp tų institucijų ir valstybių narių turimų tyrimo išteklių, kurie turėtų būti naudojami kuo efektyviau. Tai geriausiai galima pasiekti įkūrus Europos civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų tinklą (toliau – tinklas).

(12) Europos mastu turėtų būti pripažįstama, kad saugos tyrimų institucijos atlieka koordinavimo funkciją, ir ši funkcija turėtų būti stiprinama, atsižvelgiant į esamą sąveiką tarp tų institucijų ir valstybių narių turimų tyrimo išteklių, kurie turėtų būti naudojami kuo efektyviau. Tai geriausiai galima pasiekti įkūrus Europos civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų tinklą (toliau – tinklas).

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Tinklas turi teikti akivaizdžią papildomą naudą aviacijos saugos srityje. Siekiant šio tikslo, tinklo tikslai ir užduotys turi būti Europos lygiu apibrėžtos šiame reglamente.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Laikydamosi galiojančių teisės aktų, kuriuose nustatyti už teisminį tyrimą atsakingų institucijų įgaliojimai, ir prireikus glaudžiai bendradarbiaudamos su tokiomis institucijomis, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimus, susijusius su sauga, atsakingoms institucijoms būtų sudaromos tinkamiausios veiklos sąlygos; be to, neturėtų būti pakenkta teisminio tyrimo tikslams.

(15) Laikydamosi galiojančių teisės aktų, kuriuose nustatyti už teisminį tyrimą atsakingų institucijų įgaliojimai, ir prireikus glaudžiai bendradarbiaudamos su tokiomis institucijomis, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimus, susijusius su sauga, atsakingoms institucijoms nebūtų sudaromos kliūtys, tuo pat metu tinkamai vykdant teisingumą.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tekstas yra paimtas iš Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos konvencijos 13 priedo ir geriau atspindi teisminio tyrimo ir įvykio tyrimo atskyrimą. Įvykio tyrėjai negali atsižvelgti į teismų tikslus ir atvirkščiai. Būtina pateikti papildomas gaires dėl šių dviejų procesų koordinavimo (taip pat žr. 13 straipsnio 3 dalies pakeitimą).

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Civilinės aviacijos saugos sistema grindžiama išvadomis ir patirtimi, įgyta tiriant avarijas ir incidentus, todėl siekiant užtikrinti, kad vertingi informacijos šaltiniai būtų prieinami ir ateityje, būtina griežtai laikytis konfidencialumo reikalavimų. Dėl šios priežasties neskelbtina saugos informacija turėtų būti naudojama tik siekiant išvengti avarijų ir incidentų, nebent ją reikėtų atskleisti paisant viešųjų interesų.

(17) Civilinės aviacijos saugos sistema grindžiama išvadomis ir patirtimi, įgyta tiriant avarijas ir incidentus, todėl siekiant užtikrinti, kad vertingi informacijos šaltiniai būtų prieinami ir ateityje, būtina griežtai laikytis konfidencialumo reikalavimų. Taigi reikia laikytis sąžiningumo principo, pagal kurį numatyta, kad darbuotojams nebus taikomos sankcijos už veiksmus, neveikimus ar sprendimus, susijusius su jų patirtimi ar mokymu, tačiau didelis aplaidumas, tyčiniai pažeidimai ir destrukciniai veiksmai nebus toleruojami. Dėl šios priežasties neskelbtina saugos informacija turėtų būti naudojama tik siekiant išvengti avarijų ir incidentų. Vis dėlto, jei tam tikri duomenys turi būti griežtai konfidencialūs, svarbu ir atsižvelgiant į aukų šeimas, ir siekiant užtikrinti tinkamą teismo sistemos veikimą, kad teisminė institucija turėtų prieigą prie tam tikrų duomenų ir faktų, naudingų teisminiam tyrimui.

 

Tai būtina atlikti vadovaujantis atitinkamais nurodymais, patvirtintais siekiant užtikrinti nuolatinį informacijos konfidencialumą, teisminėms institucijoms baigus tyrimą.

 

Valstybės narės turėtų patvirtinti teisės aktus, kuriais būtų apsisaugoma nuo netinkamo konfidencialios saugos informacijos panaudojimo.

Pagrindimas

Reikia paminėti sąžiningumo kultūros principą. Pripažįstama, kad jis naudingas aviacijos saugumui.

Reikalingas tam tikras saugos tyrimo ir teisminio tyrimo skaidrumas, tačiau tik tam tikri duomenys gali būti perduodami teisminei institucijai. Reikia aiškiai nurodyti, kokie.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) Avarija sąlygoja nemažai skirtingų ir kartais prieštaraujančių visuomeninių interesų, kaip pvz. avarijų prevencija bei tinkamas teisingumo vykdymas. Šie interesai yra platesni nei individualūs susijusių šalių interesais bei išeina už įvykio ribų. Tinkamas visų interesų balansas, įskaitant saugumą, teisingumą ir aukų bei susijusių asmenų apsaugą yra būtinas norint užtikrinti bendrus visuomenės interesus.

Pagrindimas

Avarija yra traumuojanti patirtis ne tik aukoms ir jų šeimoms, tačiau ir visai likusiai visuomenei. Avarija sukeliama nemažai procesų, t.y. paieškos ir gelbėjimo operacijas, įvykio tyrimą ir teismines procedūras. Visi šie procesai yra veikiami milžiniško visuomenės susidomėjimo. Į šiuos procesus įtraukti veikėjai dirba esant dideliam spaudimui. Visi veikėjai turėtų suprasti kitų procesų svarbą ir siekiant apsaugoti bendrus visuomenės interesus,

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) Įvykus daugeliui avarijų buvo išsiaiškinta, kad esama techninių sunkumų, trukdančių nustatyti orlaivių padėtį realiu laiku, ypač, kai jie yra virš vandenynų. Be to, skrydžio duomenų savirašiuose esančius duomenis galima gauti tik radus ir išnagrinėjus savirašius. Pažanga mokslinių tyrimų srityje, susijusių tiek su orlaivių padėties nustatymu realiu laiku, tiek su prieiga prie duomenų, esančių skrydžio duomenų savirašiuose, nenaudojant pačių savirašių fiziškai, padėtų labai pagerinti tyrėjų naudojamas priemones siekiant nustatyti avarijos priežastis ir pagerinti gebėjimus užkirsti kelią pasikartojantiems incidentams. Tai būtų didelė pažanga aviacijos saugos srityje. Taigi reikėtų skatinti SESAR bendros įmonės valdomą projektą „Optimi“ ir šiam projektui skirti pakankamai lėšų.

Pagrindimas

Reikia skatinti šią iniciatyvą, kuri gali padėti iš esmės pagerinti lėktuvų stebėjimą ir prieigą prie informacijos, esančios vadinamosiose juodosiose dėžėse.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Remiantis patirtimi nustatyta, kad kartais sunku greitai gauti patikimą orlaiviu skridusių žmonių sąrašą, be to, tokiame sąraše pateikti duomenys turėtų būti apsaugoti, kad jais nebūtų neteisėtai pasinaudota ar kad jie nebūtų atskleisti.

(20) Remiantis patirtimi nustatyta, kad kartais sunku greitai gauti patikimą orlaiviu skridusių žmonių sąrašą, tačiau remiantis patirtimi taip pat nustatyta, kad svarbu nustatyti terminą, nuo kada sąrašo galima paprašyti iš bendrovės. Be to, tokiame sąraše pateikti duomenys turėtų būti apsaugoti, kad jais nebūtų neteisėtai pasinaudota ar kad jie nebūtų atskleisti.

Pagrindimas

Neseniai įvykus daugeliui avarijų, išaiškėjo poreikis Europos lygmeniu numatyti ir nustatyti tokį terminą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) Sunku greitai nustatyti tinkamą asmenį, kurį reikia perspėti apie keleivio mirtį įvykus avarijai. Reikia pasiūlyti sprendimų, kurie padėtų pakeisti šią problematiką padėtį tiek aukų šeimų, tiek oro transporto bendrovių atžvilgiu.

Pagrindimas

Tai padėtų sutrumpinti šeimų patiriamą nežinios laikotarpį.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) Pagalbos aukoms ir jų šeimoms ar jų asociacijoms teikimas turėtų būti atskirtas nuo pačios avarijos nagrinėjimo. Tačiau, avarijos tyrimą atliekanti institucija atsako už susijusios ir savalaikės informacijos pateikimą aukų šeimoms ir avariją išgyvenusiems asmenims.

Pagrindimas

Avarija sukelia trauminį šoką ją išgyvenusiems asmenims ir aukų šeimoms. Būtina aiškiai apibrėžti atsakomybę už pagalbos jiems bei informacijos suteikimą, tačiau tą atliekant negalima pakenkti tyrimo tikslams.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b) Tai, kaip tvarkomasi įvykus avarijai ir su jos pasekmėmis, turi lemiamą reikšmę. Valstybės narės ir oro transporto bendrovės turėtų sugebėti reaguoti įvykus didelei aviacijos nelaimei tiek logistikos ir finansų, tiek ryšių su aukomis ir jų šeimomis požiūriu. Be to, saugos tyrimų institucijos turėtų ypatingą dėmesį skirti bendravimui su aukomis ir jų artimaisiais. Pagaliau turėtų būti pripažintas lėktuvų avarijų aukų šeimų asociacijų vaidmuo.

Pagrindimas

Būtina dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad tyrimą atliekančios institucijos aukų šeimoms suteiktų informaciją anksčiau nei ji paskelbiama visuomenės informavimo priemonėse. Atsakingos institucijos privalo užtikrinti, kad šeimos ir artimieji būtų informuoti pirmi, taip siekiant išvengti bet kokių klaidų, kurios vėliau galėtų būti ypač kenksmingos.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą, turėtų būti taikoma Direktyva 95/46/EB.

(22) Tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą, turėtų būti taikoma Direktyva 95/46/EB. Taigi reikia atkreipti dėmesį į asmens duomenų, tiek gautų vykdant tyrimus, tiek tų, kurie susiję su keleiviais, aukomis ar jų artimaisiais, apsaugą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti tvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1. Komisija turėtų būti įgaliota priimti sprendimą dėl tinklo, kuris įkuriamas pagal šį reglamentą, darbo tvarkos taisyklių ir darbo programos.

(24) Tvirtinant Europos tinklo darbo programą ir ruošiant Komisijai skirtas Europos tinklo darbo programos rekomendacijas dėl Europos politikos dėl civilinės aviacijos srities tyrimų ir avarijų prevencijos bei pagalbos aviacijos avarijų aukoms bei jų šeimoms teikimo plėtros ir įgyvendinimo aspektų, turėtų būti užtikrintos vienodos įgyvendinimo sąlygas.

 

Vadovaujantis SESV 291 straipsniu, valstybių narių vykdomos Komisijos jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų kontrolės mechanizmų taisyklės ir pagrindiniai principai turi būti nustatyti iš anksto reglamentu, patvirtintu laikantis įprastinės teisėkūros procedūros.

 

Laukiant tokio reglamento patvirtinimo, toliau taikomas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1, išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri nėra taikoma.

_________________

1OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

_________________

1OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Pagrindimas

Šia pakeitimai yra būtini dėl įsigaliojusios Lisabonos sutarties, kuria modifikuojamos komitologijos taisyklės. Komitologijos taisyklės bus toliau laikinai taikomos tol, kol vadovaujantis Lisabonos sutartyje numatyta įgyvendinimo aktų procedūra (SESV 291 straipsnis), nebus patvirtintas naujas reglamentas.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai tvirtinti deleguotus aktus, vadovaujantis SESV 290 straipsniu, susijusius su derinimu prie techninės pažangos, ypač susijusius su Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos 13 priedo modifikacijomis, 2 straipsnio apibrėžimų modifikacijomis bei šio reglamento priedo modifikacijomis. Ypač svarbu, kad atlikdama paruošiamuosius darbus Komisija vykdytų atitinkamas konsultacijas , įskaitant konsultacijas su ekspertais.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu vadovaujamasi deleguotųjų aktų procedūra, kuri buvo įsteigta Lisabonos sutartimi (SESV 290 straipsnis). Tai standartinė Parlamento naudojama formuluotė, taikoma deleguotiesiems kitos kadencijos aktams.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu siekiama padidinti aviacijos saugą užtikrinant, kad Europos civilinės aviacijos saugos tyrimai būtų itin veiksmingi bei kokybiški ir kad jais būtų siekiama tik išvengti avarijų ir incidentų, o ne nustatyti, kas kaltas ar atsakingas.

Šiuo reglamentu, be kita ko, sukuriant civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų tinklą siekiama padidinti aviacijos saugą užtikrinant, kad Europos civilinės aviacijos saugos tyrimai būtų itin veiksmingi ir operatyvūs bei kokybiški, įskaitant tinklo narių keitimąsi mintimis, patirtimi ir praktika, ir kad jais būtų siekiama tik išvengti avarijų ir incidentų, o ne nustatyti, kas kaltas ar atsakingas.

 

Šio reglamento tikslas taip pat yra nustatyti taisykles, pagal kurias būtų sudaromos galimybės gauti visų avariją patyrusiame orlaivyje buvusių asmenų sąrašą, ir sustiprinti pagalbą orlaivių avarijų aukoms ir jų šeimoms.

Pagrindimas

Reglamento tikslas apima daugiau dalykų, ne vien saugos tyrimus. Čia siekiama taip pat atsižvelgti į sąrašą ir į pagalbą aukoms bei jų šeimoms, kaip numatyta reglamento 22 ir 23 straipsniuose.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio įžanginės frazės 4 punktas

CE

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) priežastys – veiksmai, neveikimas, įvykiai, sąlygos ar jų derinys, dėl kurių įvyko avarija ar incidentas; nustatant priežastis nebūtinai nustatoma kaltė ar apibrėžiama administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė;

(4) veiksniai – veiksmai, neveikimas, įvykiai, sąlygos ar jų derinys, dėl kurių įvyko avarija ar incidentas; nustatant veiksnius nebūtinai nustatoma kaltė ar apibrėžiama administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė;

Pagrindimas

Vartojant žodį „priežasčių“ gali iškilti rimtų teisinių problemų, nes suteikiamas kaltės ir (arba) atsakomybės atspalvis. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. ICAO) pripažino poreikį skirti saugos terminologiją nuo teisinės terminologijos. Taigi siūloma nuorodą į priežastis keisti nuoroda į veiksnius.

Geriausiai tinkanti sąvoka būtų „papildomi veiksniai“, tačiau siūlomame reglamente nėra vartojama ši sąvoka, nėra pateikiamas ir jos apibrėžimas. Jeigu nėra pateikiamas sąvokos „papildomi veiksniai“ apibrėžimas, sąvoka „priežastys“ turėtų būti keičiama sąvoka „veiksniai“. Pastaba: tai reiškia, kad priežasčių sąvoką būtina keisti visame reglamento pasiūlyme, ją keičiant į veiksnių sąvoką (10 konstatuojamoji dalis, 2 straipsnio 12 dalis, 9 straipsnio 2 dalies e pastraipa ir 13 straipsnio 2 dalis).

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) saugos tyrimas – siekiant išvengti avarijų ir incidentų vykdoma procedūra – renkama ir analizuojama informacija, daromos išvados, įskaitant priežasties (-čių) ir (arba) papildomų veiksnių nustatymą, ir prireikus rengiamos saugos rekomendacijos;

(12) saugos tyrimas – siekiant išvengti avarijų ir incidentų vykdoma procedūra – renkama ir analizuojama informacija, daromos išvados, įskaitant priežasties (-čių) ir (arba) neatsiejamų veiksnių nustatymą, ir prireikus rengiamos saugos rekomendacijos;

Pagrindimas

Vartojant žodį „priežasčių“ gali iškilti rimtų teisinių problemų, nes suteikiamas kaltės ir (arba) atsakomybės atspalvis. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. ICAO) pripažino poreikį skirti saugos terminologiją nuo teisinės terminologijos. Taigi siūloma nuorodą į priežastis keisti nuoroda į veiksnius. Šiuo atveju nėra tinkama naudoti ir sąvoką „papildomi veiksniai“.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) tyčinis veiksmas – veiksmas, padarytas tyčia siekiant sukelti lėktuvo avariją ar pavojingą incidentą;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 16 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b) „preliminari ataskaita“ – pranešimas naudojamas norint skubiai paskleisti informaciją, gautą ankstyvosiose tyrimo stadijose.

Pagrindimas

Avarija sukeliami teisėti visuomenės ir aukų lūkesčiai gauti informacijos apie šį įvykį. Preliminarios ataskaitos yra plačiai priimta priemonė, kuria tyrimą atliekančios institucijos naudojasi pateikiant informaciją, kol nėra parengta galutinė ataskaita. Preliminarioje ataskaitoje kontroliuotai pateikiama lyginamoji informacija, tuo nepakenkiant tyrimo saugumui.

Šis apibrėžimas, paimtas iš ICAO konvencijos 13 priedo yra būtinas dėl 18 straipsnio bei siekiant apibrėžti kokios rūšies dokumentus galima skelbti viešai.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 16 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16c) Netinkamas saugos informacijos panaudojimas –saugos informacijos panaudojimas kitais tikslais, nei jos surinkimo tikslai, o būtent – informacijos panaudojimas drausminėms, civilinėms, administracinėms bei baudžiamosioms procedūroms prieš personalą ir(arba) informacijos atskleidimas visuomenei.

Pagrindimas

Saugos informacijos apsauga nuo netinkamo panaudojimo yra būtina norint užtikrinti jos nuolatinį srautą, nes jos panaudojimas kitais nei saugumo tikslais gali sumažinti galimybę ateityje gauti tokios informacijos, kuo būtų pakenkta saugumui. Šis apibrėžimas yra tiesiogiai paimtas iš ICAO konvencijos 13 priedo E.1.1.5c skirsnio ir yra būtinas dėl siūlomo 17 konstatuojamosios dalies (10 pakeitimas) ir 13 straipsnio 3 dalies pakeitimo (57 pakeitimas).

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 16 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16d) neteisėta veika – veiksmas ar bandymas atlikti veiksmą, kuris kenkia civilinės aviacijos ir oro transporto saugai, t. y.: neteisėtas skrendančio orlaivio užgrobimas; neteisėtas ant žemės esančio orlaivio užgrobimas; ėmimas įkaitais orlaivyje ar aerodrome; įsiveržimas jėga į orlaivį aerodrome ar aviacijos įrenginį; ginklo, pavojingo mechanizmo ar pavojingos medžiagos atsinešimas į orlaivį ar oro uostą nusikalstamais tikslais; neteisingos informacijos, dėl kurios gali nukentėti ore ar ant žemės esančio orlaivio, keleivių, skrydžio įgulos, oro uosto darbuotojų ar visuomenės saugumas, skleidimas oro uoste ar civilinės aviacijos įrenginyje;

Pagrindimas

Tai yra oficiali Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (TCAO, angl. OACI) apibrėžtis.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 16 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16e) šeimos – avarijos ar sunkaus incidento aukos tiesioginiai artimieji arba artimiausi giminaičiai;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytų saugos tyrimų mastą ir procedūrą, kurios turi būti laikomasi atliekant tokius saugos tyrimus, nustato saugos tyrimų institucija, atsižvelgdama į galimybę gautus tokių tyrimų rezultatus panaudoti saugai didinti.

2. 1 ir 3 dalyse nurodytų saugos tyrimų mastą ir procedūrą, kurios turi būti laikomasi atliekant tokius saugos tyrimus, nustato saugos tyrimų institucija, atsižvelgdama į galimybę gautus tokių tyrimų rezultatus panaudoti saugai didinti.

Pagrindimas

Ši dalis turi būti taikoma visiems saugos tyrimų institucijos tyrimams, tiek privalomiems, tiek neprivalomiems.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Saugos tyrimą atliekančios institucijos saugo su avarija ar incidentu susijusių šalių anonimiškumą.

Pagrindimas

Saugos tyrimą atliekančios institucijos saugo su avarija ar incidentu susijusių šalių anonimiškumą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Atliekant 1 ir 3 dalyse nurodytus saugos tyrimus jokiu būdu nesiekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. Šie tyrimai nesusiję su jokiu teisminiu ar administraciniu procesu, kuriuo siekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas, ir jam neprieštarauja.

4. Atliekant 1 ir 3 dalyse nurodytus saugos tyrimus jokiu būdu nesiekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. Šie tyrimai yra nepriklausomi nuo jokios teisminio ar administracinio proceso ar finansinių interesų, kuriais siekiama nustatyti kas kaltas ar atsakingas.

Pagrindimas

Teisminių ir administracinių procedūrų tikslai yra skirtingi ir kartais gali prieštarauti tyrimo tikslams. Saugos tyrimo nepriklausomumas yra svarbiausias dalykas norint išsaugoti abi šias procedūras ir vardan bendro visuotinio intereso.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad saugos tyrimus savarankiškai atliktų ar prižiūrėtų nuolat veikianti civilinės aviacijos saugos tyrimų institucija (toliau – saugos tyrimų institucija).

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad saugos tyrimus savarankiškai atliktų ar prižiūrėtų nuolat veikianti civilinės aviacijos saugos tyrimų institucija (toliau – saugos tyrimų institucija), pajėgi nepriklausomai atlikti visišką saugos tyrimą.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Siekdamos informuoti visuomenę apie bendrą saugos lygį, saugos tyrimų institucijos kasmet skelbia saugos apžvalgą. Tyrimas yra paprastas ir lengvai suprantamas, ir jame nurodoma, ar egzistuoja padidinta saugos rizika. Šiame tyrime informacijos šaltiniai neatskleidžiami.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalies įžanginė frazė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Saugos tyrimų institucijai suteikiamos reikiamos priemonės ir parūpinama pakankamai išteklių, kad ji galėtų savarankiškai vykdyti įpareigojimus. Todėl:

5. Saugos tyrimų institucijai atitinkamos valstybės narės suteikia reikiamas priemones ir parūpina pakankamai išteklių, kad ji galėtų savarankiškai vykdyti įpareigojimus. Todėl:

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) saugos tyrimų institucijoje turi būti bent vienas tyrėjas, kuris, įvykus didelei orlaivio avarijai, gali vadovauti tyrimui;

(c) saugos tyrimų institucijoje turi būti bent vienas budintis tyrėjas, kuris, įvykus didelei orlaivio avarijai, gali vadovauti tyrimui;

Pagrindimas

Terminas „tyrėjas“ nėra pakankamai tikslus, nes šis tyrėjas gali atostogauti ar su juo gali būti neįmanoma susisiekti. Budinčio tyrėjo terminas yra aiškesnis.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Taikyti 1 ir 2 dalis saugos tyrimų institucijoms padeda 7 straipsnyje nurodytas tinklas.

3. Taikyti 1 ir 2 dalis saugos tyrimų institucijoms gali padėti 7 straipsnyje nurodytas tinklas. Tinklas taip pat turi prašančiai institucijai pateikti kitose valstybėse narėse turimų tyrėjų ir įrangos, kurie gali padėti tyrimą vykdančiai saugos tyrimų institucijai, sąrašą.

Pagrindimas

Tai, kad panorėjusi institucija gali sužinoti apie esamus įvairių valstybių narių saugos tyrimų institucijų išteklius, suteikia daugiau matomumo ir padeda tyrimą vykdančiai institucijai kreiptis į tą tyrimų biurą, kuris labiausiai atitinka jos poreikius.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Tinklo tikslas – gerinti saugos tyrimų institucijų vykdomų tyrimų kokybę ir stiprinti jų nepriklausomumą. Jis turi užtikrinti geresnę oro transporto saugą nustatydamas aukštus tyrimų metodų ir tyrėjų mokymo standartus.

Pagrindimas

Tinklas turi padėti 27 valstybių narių institucijoms vykdyti kokybiškus saugos tyrimus ir turi Europos Sąjungoje nustatyti aukštus standartus. Nesiekiama daugiausia dėmesio skirti veiksmingiausioms institucijoms, bet siekiama paaukštinti bendrą lygį, kad kiekviena institucija galėtų vykdyti saugumo tyrimus veiksmingai ir visiškai nepriklausomai.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tinklas koordinuoja ir stiprina valstybių narių saugos tyrimų institucijų bendradarbiavimą ir informacijos mainus, taip pat sudaro palankesnes sąlygas toms institucijoms bendradarbiauti su Komisija ir Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – EASA) – tuo tikslu, be kita ko, nustatoma keletas pagrindinių funkcijų.

2. Norint pasiekti 1a dalyje nustatytų tikslų, tinklas ypač yra atsakingas už:

 

(a) rekomendacijų rengimą ir Europos institucijų konsultavimą visais klausimais, susijusiais su Europos politikos ir reglamentacinių nuostatų, susijusių su tyrimais ir su civilinės aviacijos avarijų prevencija bei su civilinės aviacijos avarijų aukoms ir jų šeimoms teikiama pagalba, rengimu ir įgyvendinimu;

 

(b) dalijimosi saugos gerinimui naudinga informacija plėtojimą ir aktyvų struktūruoto saugos tyrimų institucijų bendradarbiavimo tarpusavyje ir su Komisija, Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – EASA) ir su nacionalinėmis civilinės aviacijos institucijomis skatinimą;

 

(c) tyrėjų apmokymų ir jų kvalifikacijos kėlimo programų koordinavimą;

 

(d) gerosios praktikos sąvado sukūrimą ir Europos saugos tyrimų metodologijos plėtojimą;

 

(e) saugos tyrimo institucijų pajėgumų atlikti tyrimus gerinimą, be kita ko, plėtojant ir valdant sistemą, pagal kurią galima dalytis įranga.

Pagrindimas

Siekiant suteikti realios papildomos naudos, palyginti su esama padėtimi, reikia nurodyti tinklo užduotis ir atsakomybę. Taigi tinklas turėtų ne tik skatinti keitimąsi informacija, bet ir gerinti tyrėjų mokymą, atlikti saugos tyrimų institucijų auditą ar patarti Europos teisės kūrėjams civilinės aviacijos avarijų tyrimų klausimais. Šis pareigų sąrašas nėra baigtinis. Šiuo pakeitimu siekiama pridėti ir kvalifikacijos kėlimo vaidmenį, kuo būtų siekiama toliau tobulinti pirminį tyrėjų apmokymą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tinklas konsultuoja nacionalines ir Bendrijos institucijas ir gali teikti rekomendacijas dėl visų aspektų, susijusių su civilinės aviacijos avarijų tyrimų politikos ir reguliavimo nustatymu ir įgyvendinimu.

3. Kai tinklas rengia rekomendacijas Komisijai klausimu, susijusiu su civilinės aviacijos avarijų tyrimų politikos ir reguliavimo nustatymu ir įgyvendinimu ir su civilinės aviacijos avarijų aukoms ir jų šeimoms teikiama pagalba, Komisija kreipiasi į 24 straipsnyje nurodytą komitetą.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Tinklas savo įgaliojimus vykdo skaidriai ir savarankiškai. Jo nariai nesiekia gauti ir nepriima jokių viešųjų ar privačių subjektų nurodymų, kurie galėtų turėti įtakos saugos tyrimų savarankiškumui.

4. Tinklas savo įgaliojimus vykdo skaidriai ir savarankiškai. Jo nariai nesiekia gauti ir nepriima, bei nevykdo jokių viešųjų ar privačių subjektų nurodymų, kurie galėtų turėti įtakos saugos tyrimų savarankiškumui.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Tinklas teikia metinę veiklos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Ataskaita skelbiama viešai.

5. Tinklas skelbia metinę veiklos ataskaitą ir ją perduoda susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Šioje ataskaitoje taip pat turi būti pateikiami 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos metinės darbo programos įgyvendinimo ir jos poveikio gerinant aviacijos saugą Europos Sąjungoje rezultatai. Metinė ataskaita taip pat turi apimti Europos institucijoms skiriamas rekomendacijas dėl klausimų, kurie, tinklo manymu, yra esminiai siekiant pagerinti aviacijos saugumą ir Europos, ir tarptautiniu lygmeniu. Ataskaita skelbiama viešai.

Pagrindimas

Ataskaitoje Europos institucijos turi būti informuojamos apie tinklo pasiūlymus, susijusius su aviacija, ir šioms institucijoms taip pat turi būti sudaromos sąlygos atitinkamai reaguoti.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tinklo veikla organizuojama laikantis jo darbo tvarkos taisyklių. Tinklas ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui iš savo narių išrenka pirmininką. Pirmininko kadencija gali būti pratęsta.

1. Tinklo veikla organizuojama laikantis jo darbo tvarkos taisyklių. Tinklui paeiliui pirmininkauja kiekvienas iš jo narių, nustačius tokį patį pirmininkavimo eiliškumą kaip Tarybos. Tinklas trejų metų laikotarpiui išrenka savo koordinatorių, kurio kadencija gali būti pratęsta. Koordinatoriumi gali būti vienas iš tinklo ar valstybės narės saugos tyrimų institucijos narių, ar asmuo, turintis pripažintą patirti civilinės aviacijos saugos tyrimų srityje.

Pagrindimas

Dabartiniam tinklui, t. y. Europos aviacijos saugos tyrimų institucijų tarybai (angl. CAESIA), paeiliui kas pusmetį pagal Tarybos pirmininkavimo eiliškumą pirmininkauja kiekviena saugos tyrimų institucija. Tai sudaro sąlygas kiekvienai institucijai, ir didesnei, ir mažesnei, dalyvauti tinklo veikloje. Tačiau siekiant kompensuoti šį besikeičiantį pirmininkavimą, reikia sukurti pastovesnes pareigas, koordinatoriaus, kuris galėtų skirti visas jėgas tinklo užduotims vykdyti, pareigas.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Koordinatorius su pirmininko pritarimu nustato tinklo posėdžių darbotvarkę.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijos ir EASA atstovai kviečiami dalyvauti ir šioms institucijoms gali būti atstovaujama visuose tinklo ir jo ekspertų darbo grupių posėdžiuose, nebent tinklo pirmininkas, remdamasis darbo tvarkos taisyklėse nustatytais kriterijais, nuspręstų, kad dėl tokio dalyvavimo kils su saugos tyrimų institucijų užduotimis susijęs interesų konfliktas.

2. Komisijos ir EASA atstovai kviečiami dalyvauti ir šioms institucijoms gali būti atstovaujama visuose tinklo ir jo ekspertų darbo grupių posėdžiuose, nebent tinklo pirmininkas ar koordinatorius, remdamasis darbo tvarkos taisyklėse nustatytais kriterijais, nuspręstų, kad dėl tokio dalyvavimo kils su saugos tyrimų institucijų užduotimis susijęs interesų konfliktas. Toks sprendimas turi būti visapusiškai pagrįstas.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Tinklo veikloje leidžiama dalyvauti Europos trečiųjų valstybių civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijoms, kurios laikosi šiame reglamente nustatytų principų. Tinklas į savo posėdžius taip pat gali kviesti stebėtojus iš trečiųjų šalių civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų ir kitus ekspertus.

5. Tinklo veikloje leidžiama dalyvauti Europos trečiųjų valstybių civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijoms, kurios laikosi šiame reglamente nustatytų principų, nebent pirmininkas arba koordinatorius nuspręstų kitaip. Tinklas į savo posėdžius taip pat gali kviesti stebėtojus iš trečiųjų šalių civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų ir kitus ekspertus.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pridedamas naujas straipsnis (23 a straipsnis), kuriame perimamas šis punktas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Tinklo darbo tvarkos taisyklės ir darbo programa priimamos laikantis 24 straipsnyje nurodytos tvarkos. Darbo tvarkos taisyklių ir darbo programos projektą tinklo pirmininkas pateikia Komisijai.

9. Tinklo darbo tvarkos taisyklės ir darbo programa priimamos laikantis tinklui priskirtų užduočių, kurios minimos 7 straipsnio 2 dalyje. Darbo programa patvirtinama laikantis 24 straipsnyje nurodytos tvarkos. Darbo tvarkos taisykles ir darbo programos projektą tinklo koordinatorius pateikia Komisijai.

Pagrindimas

Tinklo darbo programa iš esmės privalo remtis tinklui priskirtomis užduotimis. Šis pakeitimas yra persvarstyta 30 pakeitimo versija, derinant jį pagal komitologijos procedūros reikalavimus.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EASA dalyvavimas saugos tyrimuose

EASA ir nacionalinių civilinės aviacijos institucijų dalyvavimas saugos tyrimuose

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybių narių saugos tyrimų institucijos, atsižvelgdamos į EASA kompetencijos sritį, kviečia EASA skirti atstovą ir dalyvauti:

1. Valstybių narių saugos tyrimų institucijos, atsižvelgdamos į atitinkamas EASA ir nacionalinių civilinės aviacijos institucijų kompetencijos sritis, kviečia EASA ir nacionalines civilinės aviacijos institucijas skirti atstovus ir dalyvauti:

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) bet kuriame saugos tyrime valstybės narės teritorijoje; už tyrimą atsakinga saugos tyrimų institucija turimą informaciją EASA perduoda pagal 2 dalį;

(a) bet kuriame saugos tyrime valstybės narės teritorijoje; už tyrimą atsakinga saugos tyrimų institucija turimą informaciją joms perduoda pagal 2 dalį;

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) kaip ekspertą bet kuriame saugos tyrime trečiojoje šalyje, kai valstybės narės saugos tyrimų institucija kviečiama paskirti įgaliotąjį atstovą; įgaliotasis atstovas turimą informaciją EASA perduoda pagal 2 dalį.

(b) kaip konsultantą bet kuriame saugos tyrime trečiojoje šalyje, kai valstybės narės saugos tyrimų institucija kviečiama paskirti įgaliotąjį atstovą; įgaliotasis atstovas, atsižvelgdamas į EASA ir nacionalinių civilinės aviacijos institucijų kompetencijos sritis, turimą informaciją joms perduoda pagal 2 dalį.

Pagrindimas

Konsultanto terminas yra tinkamas terminas, kuris naudojamas Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 13 priede.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Remiantis 1 dalyje nurodytomis EASA teisėmis, jai suteikiama teisė kontroliuojamai tyrimo vadovo dalyvauti visuose tyrimo etapuose ir ypač:

2. Remiantis 1 dalyje nurodytomis EASA ir nacionalinių civilinės aviacijos institucijų teisėmis, joms suteikiama teisė kontroliuojamoms tyrimo vadovo dalyvauti ir:

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekdama paremti tyrimą, kuriame jai suteikta teisė dalyvauti, EASA teikia informaciją, siunčia ekspertus ir parūpina įrangą, kurių paprašė 1 dalies a punkte nurodyta už saugos tyrimą atsakinga saugos tyrimų institucija arba 1 dalies b punkte nurodytas įgaliotasis atstovas.

3. Siekdamos paremti tyrimą, kuriame joms suteikta teisė dalyvauti, EASA ir nacionalinės civilinės aviacijos institucijos teikia informaciją, siunčia ekspertus ir parūpina įrangą, kurių paprašė 1 dalies a punkte nurodyta už saugos tyrimą atsakinga saugos tyrimų institucija arba 1 dalies b punkte nurodytas įgaliotasis atstovas. EASA ir nacionalinės civilinės aviacijos institucijos be už saugos tyrimą atsakinga saugos tyrimų institucijos sutikimo negali viešai skelbti informacijos, kurią jos gauna atliekant tyrimą, ir ją naudoti kitais, nei aviacijos saugos gerinimo tikslais.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Saugos tyrimų institucija nedelsdama praneša Komisijai, EASA ir susijusioms valstybėms narėms apie visas įvykusias avarijas ir pavojingus incidentus, apie kuriuos jai pranešta.

2. Saugos tyrimų institucija nedelsdama praneša Komisijai, EASA, Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) ir susijusioms valstybėms apie visas įvykusias avarijas ir pavojingus incidentus, apie kuriuos jai pranešta.

Pagrindimas

ICAO informavimas yra tarptautinis standartas. ES veiksmai tiriant avarijas ir visose su aviacija susijusiose srityse privalo būti atliekami visapusiškai laikantis valstybių narių įsipareigojimų pagal Čikagos konvenciją.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) nevaržomi ir netrukdomi patekti į avarijos ar incidento vietą, taip pat į orlaivį ir susipažinti su jo turiniu ar liekanomis;

(a) operatyviai, nevaržomi ir netrukdomi patekti į avarijos ar incidento vietą, taip pat į orlaivį ir susipažinti su jo turiniu ar liekanomis;

Pagrindimas

Būtina, kad avarijos tyrėjai kaip galima greičiau galėtų patekti į nelaimės vietą, norint surinkti ir užtikrinti visus reikalingus įrodymus, būtinus ištirti ir paaiškinti su avarija susijusius veiksnius.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tyrimo vadovas savo ekspertams ir konsultantams, taip pat įgaliotiesiems atstovams, jų ekspertams ir konsultantams suteikia tiek 2 dalyje išvardytų teisių, kad jie galėtų veiksmingai dalyvauti saugos tyrime. Tai daroma nepažeidžiant už teisminį tyrimą atsakingos institucijos paskirtų tyrėjų ir ekspertų teisių.

3. Tyrimo vadovui suteikiama teisė savo ekspertams ir konsultantams, taip pat įgaliotiesiems atstovams, jų ekspertams ir konsultantams suteikti tiek 2 dalyje išvardytų teisių, kad jie galėtų veiksmingai dalyvauti saugos tyrime. Net ten, kur taikomos 13 straipsnio nuostatos.

Pagrindimas

Ši dalis prieštarauja 9 straipsniu, kadangi ja konsultantams suteikiamos kitokios teisės, nei teisės, suteikiamos konsultantui pagal 9 straipsnio 2 dalį. Būtų geriau, kad tai būtų galimybė, o ne įpareigojimas.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei atliekant saugos tyrimą saugos tyrimų institucijai kyla įtarimas, kad avarija ar incidentas susijęs su neteisėta veika, tyrimo vadovas nedelsdamas apie tai informuoja teismines institucijas, ir jų prašymu kontroliuoti avarijos vietą pavedama toms institucijoms. Laikantis 15 ir 16 straipsnių, tų institucijų prašymu joms taip pat perduodama atliekant saugos tyrimą surinkta atitinkama informacija. Tai daroma nepažeidžiant saugos tyrimų institucijos teisės tęsti saugos tyrimą koordinuojant veiklą su institucijomis, kurioms pavesta kontroliuoti įvykio vietą.

2. Jei atliekant saugos tyrimą saugos tyrimų institucijai kyla įtarimų arba ji nustato, kad avarija ar incidentas susijęs su neteisėta veika arba tyčiniu veiksmu, tyrimo vadovas nedelsdamas apie tai informuoja teismines institucijas arba aviacijos saugos institucijas. Tai daroma nepažeidžiant saugos tyrimų institucijos teisės tęsti saugos tyrimą koordinuojant veiklą su anksčiau minėtomis institucijomis, kurioms pavesta kontroliuoti įvykio vietą.

Pagrindimas

Nustačius neteisėtą veiklą, negalima atsisakyti būtinybės atlikti tinkamą saugos tyrimą, taikant visus būtinus standartus ir garantijas. Tačiau, avarijos tyrėjai informuoja teismines institucijas kai jie aiškiai nustato, kad buvo vykdyta neteisėta veikla, ir, kad būtų galima pradėti teisminį tyrimą.

Neteisėta.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kad būtų užtikrintas tinkamas avarijų ir incidentų priežasčių tyrimų koordinavimas, saugos tyrimų institucija bendradarbiauja su kitomis institucijomis, ypač pagal išankstinius susitarimus su teismų, civilinės aviacijos, paieškos bei gelbėjimo ir kitomis institucijomis, kurios tikriausiai dalyvaus tyrime.

3. Kad būtų užtikrintas tinkamas su avarijų ir incidentų priežastimis susijusių veiksnių tyrimų koordinavimas, valstybės narės, remiantis išankstiniais susitarimais, užtikrina tinkamą saugos tyrimų institucijos ir kitų institucijų, kurios tikriausiai dalyvaus tyrime, kaip pvz. teisminių, civilinės aviacijos, paieškos bei gelbėjimo ir kitų institucijų bendradarbiavimą. Tokie susitarimai nepažeidžia saugos tyrimų institucijos nepriklausomybės ir sudaro sąlygas sklandžiai ir veiksmingai vykdyti techninius tyrimus. Susitarimai privalo atitikti šiame reglamente numatytas taisykles, t.y. taisyklę dėl tam tikros informacijos perdavimo, kuri minima šio reglamento 15 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje.

 

Išankstiniai susitarimai, be kita ko, apima ir šiuos klausimus:

 

a) galimybė patekti į avarijos vietą;

 

b) daiktinių įrodymų išsaugojimas ir galimybė su jais susipažinti;

 

c) pradinė ir tolesnė informacija apie kiekvieno proceso eigą;

 

d) keitimasis informacija;

 

e) apsauga nuo netinkamo informacijos naudojimo;

 

f) konfliktų sprendimas.

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė privalo turėti patvirtintus susitarimus, kuriais remiantis būtų nustatomos taisyklės dėl santykių tarp jų saugos tyrimo institucijos ir kitų institucijų, kurios tikriausiai dalyvaus tyrime. Šiuose susitarimuose turi būti pateikiamos reglamente numatytos nuostatos, ypač kai tai susiję su techninio tyrimo metu gautos informacijos apsauga. Svarbu, kad visos institucijos, kurios gali būti susijusios su avarija, žinotų nuo tos akimirkos, kai įvyko avarija ar pavojingas incidentas, koks yra jų vaidmuo ir kokie kitų institucijų vaidmenys. Išvardytus klausimus būtina spręsti siekiant užtikrinti tinkamą koordinavimą ir išvengti konfliktų. Patirtis rodo, kad tai yra sritys, kuriose būtų buvę galima išvengti problemų, jei būtų sudaryti išankstiniai susitarimai. Vartojant žodį „priežasčių“ gali iškilti rimtų teisinių problemų, nes suteikiamas kaltės ir (arba) atsakomybės atspalvis. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. ICAO) pripažino poreikį skirti saugos terminologiją nuo teisinės terminologijos. Taigi siūloma nuorodą į priežastis keisti nuoroda į veiksnius.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau už teisingumo vykdymą atsakinga valstybės narės kompetentinga institucija gali nuspręsti, kad nauda, gauta atskleidus 1 ir 2 dalyje nurodytus dokumentus dėl bet kokių kitų teisėtų priežasčių, viršija neigiamą poveikį, kurį toks veiksmas šalyje ir tarptautiniu mastu gali padaryti tam ar bet kuriam būsimam tyrimui ir civilinės aviacijos saugos valdymui, ir kad tuos dokumentus reikia atskleisti paisant viešųjų interesų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šioje Komisijos siūlomoje pastraipoje matyti dviejų viešųjų interesų konfliktas: teisingumo (įskaitant galimybę teismui susipažinti su daiktiniais įrodymais) vykdymas ir aviacijos saugos (įskaitant duomenų ir šaltinių apsaugą siekiant surinkti ir išanalizuoti visus daiktinius įrodymus, kad ateityje būtų galima išvengti avarijų). Teisminė institucija turi teisėtą interesą ir negali viena išspręsti šio konflikto. Reikalingi aiškūs parametrai siekiant nuspręsti, kada visuomenė mano, jog vienas interesas yra svarbesnis už kitą. Šie parametrai siūlomi naujojo 15 straipsnio dalyje.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jeigu už teisingumo vykdymą valstybėje narėje atsakinga institucija žino, kokia kita, negu nurodyta 15 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose, informacija gauta vykdant saugumo tyrimą, kurią leidžiama atskleisti, ji gali tą informaciją atskleisti tik laikydamasi sąlygos, kad ji galės pateikti tos informacijos daiktinius įrodymus remdamasi savo turimomis procedūromis, atsižvelgiant į teisminę procedūrą. Jeigu institucija to padaryti negali, atitinkama informacija turi likti konfidenciali.

 

Tačiau 1 ir 2 dalyse nurodyti saugos duomenys gali būti naudojami kaip daiktiniai įrodymai ir jų galima pareikalauti siekiant atlikti tyrimus, arba juos galima konfiskuoti, jei jie yra susiję su baudžiamuoju tyrimu dėl neteisėtos veiklos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo informacijos teikimą teisminėms institucijoms siekiant sudaryti galimybę susijusiems asmenims visapusiškai bendradarbiauti atliekant saugumo tyrimus ir taip nustatyti avarijos priežastis. Jei teisminės institucijos nori naudotis informacija, jos turi pateikti susijusius daiktinius įrodymus. Pavyzdžiui, jeigu jiems žinoma užsienio tyrėjų pateikta informacija, jos gali naudotis teismo pavedimu kitos šalies teismui, siekdamos gauti tą informaciją, susijusią su teismine procedūra.

Šioje naujoje dalyje pateikiami aiškūs kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada avarijos tyrimo metu surinktą saugumo informaciją galima pateikti teisminėms institucijoms ir kada viešasis teisingumo vykdymo interesas turi būti laikomas svarbesniu už aviacijos saugos interesą.

Saugumo tyrimo tikslas – surinkti duomenis ir susijusių šalių liudijimus, kurie būtų išgaunami pagal pasitikėjimo principą. Jei avarijos tyrėjas negalės užtikrinti, kad liudijimai ir duomenys nebus naudojami vykdant administracinę ar teisminę procedūrą, susijusios šalys kalbės nepasitikėdamos. Kita vertus, teisėjas turi teisėtą interesą vykdyti teisingumą. Šiame pakeitime siūlomi aiškūs parametrai siekiant teisminėms institucijoms padėti nuspręsti, kada visuomenė mano, jog vienas interesas svarbesnis už kitą.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Kai saugos duomenys naudojami kaip daiktiniai įrodymai baudžiamosiose bylose pagal 2a dalį, gerbiamos susijusių asmenų pagrindinės teisės, ypač teisė į privatumą ir į teisingą bylos nagrinėjimą. Atskleidžiami tik būtinai baudžiamosioms byloms reikalingi duomenys, kitus duomenis turi kuo labiau saugoti tyrimų institucija.

 

Kai saugos duomenys naudojami kaip daiktiniai įrodymai baudžiamosiose bylose pagal 2a dalį, asmens saugumo tyrimo metu suteikta informacija negali būti naudojama prieš tą asmenį.

Pagrindimas

Saugos duomenys saugomi siekiant užtikrinti, kad daiktiniai įrodymai bus pateikiami pasitikint. Pagal Europos teisės aktus asmens duomenų negalima registruoti darbo vietoje. Saugos duomenų registravimas yra šio draudimo išimtis tol, kol oro įgulos, oro eismo kontrolieriai ir t. t. sutinka juos pateikti siekdami pagerinti aviacijos saugą. Jei saugos duomenys naudojami siūlomos naujosios 4 dalies tikslais, susijusių šalių teisės turi būti apsaugotos maksimaliai. Be to, susijusius asmenis apsaugo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę atsisakyti teikti įrodymus prieš save pačius.

Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje pripažįstama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Žmogaus teisių teismas byloje „Saunders prieš JK“ (byla nr. 43/1994/490/572) pripažino, kad informacija, išgauta priverstinai, negali būti naudojama prieš tą asmenį baudžiamojoje byloje (teisė atsisakyti teikti įrodymus prieš save patį). Vis dėlto pagal siūlomą 2 straipsnį galima bausti už atsisakymą teikti informaciją. Taigi labai svarbu nurodyti, kad visa avarijos tyrėjui suteikta informacija negali būti naudojama prieš tą informaciją teikiantį asmenį.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. EASA dalyvauja keičiantis informacija, kuriai taikoma Direktyva 2003/42/EB, ir ją analizuojant ir gali internetu naudotis visa informacija, esančia pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1321/2007sukurtoje centrinėje saugykloje. Tokia prieiga suteikiama prie informacijos, kuria tiesiogiai identifikuojamas naudotojas ir orlaivis, su kuriais susijusio įvykio ataskaita turi būti teikiama. EASA užtikrina tokios informacijos konfidencialumą ir ja naudojasi tik tiek, kiek būtina, kad įvykdytų su sauga susijusius savo įpareigojimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šioji vieta netinkama spręsti pranešimų apie įvykius klausimą. Dėl šio aspekto siūlomas naujas straipsnis (21 a straipsnis). Jame perimamos šios dalies nuostatos.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kabinos pokalbių ir vaizdo įrašai ir jų nuorašai neskelbiami ir nenaudojami ne saugos tyrimo tikslais, nebent būtų gautas visų susijusių įgulos narių sutikimas.

1. Kabinos pokalbių ir vaizdo įrašai ir jų nuorašai neskelbiami ir nenaudojami ne saugos tyrimo tikslais, nebent saugos tyrimų institucija nustatytų, kad avarija įvyko dėl tyčinių veiksmų arba neteisėtos veikos.

Pagrindimas

Reikėtų priminti, kad nustačius neteisėtą veiką ar tyčinius veiksmus prioritetas teikiamas teisminei procedūrai.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kabinos pokalbių ir vaizdo įrašuose užregistruotai informacijai, nesusijusiai su saugos tyrimu, ir ypač informacijai, susijusiai su privatumu, suteikiama visiška apsauga ir ji negali būti perduodama ir atskleidžiama.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad galėtų būti naudojama tik tyrimui naudinga informacija, o bet kokios asmeninio pobūdžio informacijos negalima būtų perduoti teisminei institucijai ar skelbti viešai.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Skrydžio duomenų savirašio įrašai neskelbiami ir nenaudojami ne saugos tyrimo tikslais, nebent šie įrašai:

2. Skrydžio duomenų įrašai neskelbiami ir nenaudojami ne saugos tyrimo tikslais, nebent šie įrašai:

(a) naudojami tik tinkamumo skraidyti ar techninės priežiūros tikslais; arba

(a) naudojami tik tinkamumo skraidyti ar techninės priežiūros tikslais; ir

(b) pateikiami iš jų pašalinus asmeninę informaciją; arba

(b) pateikiami iš jų pašalinus asmeninę informaciją; ir

(c) atskleidžiami pagal saugumo taisykles.

(c) atskleidžiami pagal saugumo taisykles.

Pagrindimas

Atskleidimo sąlygos turi būti taikomos kartu, siekiant išvengti netinkamo saugos informacijos naudojimo. Tinkamumo skraidyti ar techninės priežiūros tikslais duomenys turi būti pateikiami iš jų pašalinus asmeninę informaciją ir atskleidžiami pagal saugias taisykles. Tik taip užtikrinama, kad atskleisti duomenys nebūtų naudojami kitais tikslais. Terminas „saugios taisyklės“ neapibrėžtas ir yra dviprasmis. Susijusių kategorijų asmenys turi parengti protokolus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kas yra saugi taisyklė. Skrydžio duomenų rašiklio informaciją galima gauti kitokiomis priemonėmis.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Siekdamos apsaugoti avarijos tyrimo nepriklausomumą ir užtikrinti visapusišką su tyrimu susijusią informaciją galinčių suteikti asmenų bendradarbiavimą, valstybės narės užtikrina, kad įrašų ir saugos duomenų, gautų atlikus avarijos tyrimą, naudojimas teisinėse bylose nepažeistų teisės į privatumą ar teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. Visomis aplinkybėmis turi būti išlaikyti teisė atsisakyti teikti įrodymus prieš save patį.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Už saugos tyrimą atsakingos saugos tyrimų institucijos vadovas pateikia su avarijų ar pavojingų incidentų prevencija susijusią informaciją už civilinės aviacijos saugą atsakingoms institucijoms, už orlaivių ar jų įrangos gamybą arba techninę priežiūrą atsakingiems asmenims ir už orlaivio naudojimą arba darbuotojų mokymą atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

2. Už saugos tyrimą atsakingos saugos tyrimų institucijos vadovas pateikia su avarijų ar pavojingų incidentų prevencija susijusią informaciją už civilinės aviacijos saugą atsakingoms institucijoms, visų pirma EASA, už orlaivių ar jų įrangos gamybą arba techninę priežiūrą atsakingiems asmenims ir už orlaivio naudojimą arba darbuotojų mokymą atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Saugos tyrimų institucijos vadovui leidžiama informuoti nukentėjusiuosius ir jų šeimas ar asociacijas arba viešai paskelbti bet kokią stebėjimo informaciją ir informaciją apie saugos tyrimo eigą, galbūt ir preliminarias išvadas ir (arba) rekomendacijas, jei tai netrukdo siekti tyrimo tikslų.

3. Saugos tyrimų institucijos vadovui leidžiama viešai paskelbti bet kokią stebėjimo informaciją ir informaciją apie saugos tyrimo eigą, galbūt ir preliminarias ataskaitas ir saugos rekomendacijas, jei tai netrukdo siekti tyrimo tikslų ir jei tai visiškai atitinka nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos.

Pagrindimas

Šie terminai tikslesni ir atitinka ICAO konvencijos 13 straipsnyje vartojamus terminus.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Prieš viešai paskelbdamas 3 dalyje nurodytą informaciją, saugos tyrimų institucijos vadovas ją suteikia nukentėjusiesiems, šeimoms ar jų asociacijoms. Ypač jis turi susijusiems asmenims, jei jie pateikė savo kontaktinius duomenis, pateikti preliminarias ataskaitas ir galutinę ataskaitą.

Pagrindimas

Nukentėjusieji neturi būti informuojami per žiniasklaidą. Reikėtų jiems suteikti prioritetinę prieigą prie informacijos, dar prieš ją paskelbiant viešai.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bet kuriuo saugos tyrimo etapu saugos tyrimų institucija siunčia datuotą raštą, kuriame rekomenduoja susijusioms įmonėms, įskaitant kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių įmones, imtis prevencinių priemonių, kurias, jos manymu, būtina skubiai įgyvendinti.

1. Bet kuriuo saugos tyrimo etapu saugos tyrimų institucija, tinkamai pasikonsultavusi su visomis atsakingomis šalimis, įskaitant Europos aviacijos saugos agentūrą (EASA), susijusį orlaivio gamintoją ir operatorių, siunčia datuotą raštą, kuriame rekomenduoja susijusioms įmonėms, įskaitant kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių įmones, imtis prevencinių priemonių, kurias, jos manymu, būtina skubiai įgyvendinti.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnio (naujo) pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a straipsnis

 

Pranešimai apie įvykius

Pagrindimas

Pranešimų apie įvykius klausimas yra svarbus ir į jį reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Šiuo metu duomenys, saugomi ECCAIRS, neanalizuojami Europos lygiu. Tačiau jų analizė galėtų leisti nustatyti tendencijas ir imtis veiksmų, siekiant išvengti galimos avarijos.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnio (naujo) 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. EASA, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, reguliariai dalyvauja keičiantis informacija, kuriai taikoma Direktyva 2003/42/EB, ir ją analizuojant ir gali internetu naudotis visa informacija, esančia pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1321/2007 sukurtoje centrinėje saugykloje. Tokia prieiga suteikiama prie informacijos, kuria tiesiogiai identifikuojamas naudotojas ir orlaivis, su kuriais susijusio įvykio ataskaita turi būti teikiama. EASA, laikydamasi taikomų teisės aktų, užtikrina tokios informacijos konfidencialumą ir ja naudojasi tik tiek, kiek būtina, kad įvykdytų su sauga susijusius savo įpareigojimus. Ši informacija gali būti naudojama tik avarijų ir incidentų prevencijai, o ne kaltės ar atsakomybės nustatymui.

Pagrindimas

Pranešimų apie įvykius klausimas yra svarbus ir į jį reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Šiuo metu duomenys, saugomi ECCAIRS, neanalizuojami Europos lygiu. Tačiau jų analizė galėtų leisti nustatyti tendencijas ir imtis veiksmų, siekiant išvengti galimos avarijos.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnio (naujo) 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. EASA, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, privalo atlikti reguliarią 1 dalyje nurodytos informacijos analizę, visų pirma siekiant nustatyti svarbias aviacijos saugos raidos tendencijas. Kai šios informacijos analizė parodo, kad esama žymaus pasikartojančių įvykių skaičiais, turi būti atlikta išsamesnė šių įvykių analizė, kuri leistų, jei reikia, imtis tinkamų saugos priemonių ir, visų pirma, suformuluoti tinkamumo skraidyti reikalavimus.

Pagrindimas

Pranešimų apie įvykius klausimas yra svarbus ir į jį reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Šiuo metu duomenys, saugomi ECCAIRS, neanalizuojami Europos lygiu. Tačiau jų tyrimas galėtų leisti nustatyti tendencijas ir imtis veiksmų, siekiant išvengti galimos avarijos.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnio (naujo) 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Tyrimų, nurodytų 2 dalyje, rezultatai turi būti perduodami visoms Europos Sąjungos aviacijos saugos institucijoms ir Komisijai.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnio (naujo) 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Vykdydama 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, EASA gali prašyti tinklo ar valstybių narių institucijų suteikti visą reikalingą papildomą informaciją.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galimybė gauti keleivių sąrašą

Galimybė gauti keleivių sąrašą ir ryšiai su šeimomis

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendrijos oro transporto bendrovės ir oro transporto bendrovės, vykdančios skrydžius iš valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis, teritorijoje esančio oro uosto, nustato tvarką, pagal kurią visų orlaiviu skridusių asmenų sąrašą būtų galima gauti per valandą nuo pranešimo apie to orlaivio avariją.

1. ES oro transporto bendrovės ir oro transporto bendrovės, vykdančios skrydžius iš valstybės narės ar į ją , kuriai taikoma Sutartis, teritorijoje esančio oro uosto, nustato tvarką, pagal kurią visų orlaiviu skridusių asmenų sąrašą būtų galima gauti kaip galima greičiau, bet neilgiau kaip per dvi valandas nuo pranešimo apie to orlaivio avariją bei visų orlaivyje esančių pavojingų medžiagų, kurios galėtų kelti pavojų žmogaus sveikatai ar aplinkai, sąrašą.

Pagrindimas

Nepagrįsta, kad tvarka būtų taikoma tik skrydžiams iš ES, reikėtų taip pat įtraukti ir skydžius į Europos Sąjungą.

Teikiant šį pakeitimą reaguojama į poreikį sutrumpinti laukimo, kol bus identifikuoti incidentą patyrusiame orlaivyje skridę asmenys, laiką. Oro transporto bendrovės taip pat turėtų pateikti duomenis dėl gabenamų prekių, jei orlaivyje yra pavojingų prekių.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Siekiant, kad būtų galima greitai informuoti keleivių šeimas apie tai, kad jų artimieji buvo avariją patyrusiame lėktuve, oro transporto bendrovės ir kelionių agentūros pasiūlo keleiviams nurodyti asmens, su kuriuo reikia susisiekti įvykus avarijai, vardą ir kontaktinius duomenis. Šią informaciją galima naudoti tik avarijos atveju. Ji neperduodama trečiosioms šalims ir ja negali būti prekiaujama.

Pagrindimas

Įvykus avarijai, oro bendrovė sulaukia tūkstančių skambučių ir dažnai ilgai užtrunkama, kol randamas būtent tas žmogus, kurį reikia informuoti apie dingimą. Šis netikrumo laikotarpis yra labai skausmingas aukų artimiesiems. Šiuo reikalavimu oro bendrovėms pasiūlyti keleiviams rezervacijos metu nurodyti kontaktinį asmenį, kurį reiktų informuoti įvykus avarijai, šis laukimo laikotarpis galėtų būti sutrumpinamas. Tačiau kartu su šiuo reikalavimu turi būti visiškai užtikrinama asmens duomenų apsauga.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Sąrašas viešai skelbiamas tik po to, kai atitinkamos institucijos informuoja visų keleivių šeimas. Valstybės narės gali nuspręsti sąrašo neskelbti.

3. Sąrašas viešai skelbiamas tik po to, kai atitinkamos institucijos informuoja visų keleivių šeimas ir gauna jų sutikimą. Valstybės narės gali nuspręsti sąrašo neskelbti.

Pagrindimas

Šis sąrašas neturėtų būti skelbiamas tol, kol institucijos neinformuoja visų susijusių asmenų.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Sąraše pateikti duomenys apdorojami nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dėl šio klausimo pridėtas naujas straipsnis (23 a straipsnis), kuriame perimamas šis punktas.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų parengtas nacionalinis pagalbos civilinės aviacijos avarijų aukoms ir jų šeimoms planas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų parengtas nacionalinis skubių veiksmų planas dėl civilinės oro avarijos atvejų. Šis planas turi būti parengtas valstybėse narėse laikantis tam tikrų bendrų principų ir taip užtikrinant, kad į tokius įvykius Europos lygmeniu būtų reaguojama išsamiau ir darniau.

 

Į šį skubių veiksmų planą įtraukiamas pagalbos civilinės aviacijos avarijų aukoms ir jų šeimoms planas ir oro uosto gelbėjimo tarnybų greitojo aktyvavimo planas įvykus avarijai valstybėje narėje kylant ar leidžiantis lėktuvui.

 

Jos taip pat užtikrina, kad kiekvienos aukos tapatybės nustatymas vyktų kuo greičiau ir naudojant kruopščius bei suprantamus metodus.

Pagrindimas

Manoma, kad Europos lygmeniu būtina laikytis tam tikrų bendrų principų rengiant skubių veiksmų planus ir taip užtikrinant, kad visoje Sąjungoje į kritines padėtis būtų reaguojama vieningai.

Nacionaliniame skubių veiksmų plane turi būti atsižvelgiama į oro uosto gelbėjimo tarnybų greitumą ir veiksmingumą atvejais, kai avarija įvyksta oro uoste. Tai labai svarbu ir gali leisti gelbėti keleivius.

Prireikus mirusiųjų tapatybės nustatymas naudojant akredituotus mokslinius metodus yra geriausia, ką galima padaryti aukų ir jų artimųjų labui. Tapatybės nustatymas turėtų vykti kuo greičiau, tačiau kruopščiai ir tiksliai.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės užtikrina, kad visos jų teritorijoje registruotos oro transporto bendrovės turėtų pagalbos avarijų aukoms ir jų šeimoms planą. Į šiuos planus turėtų būti įtraukta psichologinė pagalba nukentėjusiesiems ir jų šeimoms ir jais turi būti sudaromos sąlygos bendrovėms reaguoti į didelio masto avariją. Valstybės narės atlieka jų teritorijoje registruotų oro transporto bendrovių pagalbos planų auditą. Europos Sąjungoje veikiančios trečiųjų šalių oro transporto bendrovės taip pat privalo turėti planą, atitinkantį nukentėjusiųjų ir jų šeimų poreikius ir perduoti šį planą kompetentingoms valstybių narių, kuriose jos veikia, institucijoms.

Pagrindimas

Įvykus avarijai, keleivių artimieji visų pirma kreipiasi į oro transporto bendrovę. Todėl valstybės narės privalo tikrinti, kad jų teritorijose registruotos oro transporto bendrovės turėtų tinkamą krizės planą. Trečiųjų šalių bendrovės taip pat privalo turėti tokį planą.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Kai avarija įvyksta valstybės narės teritorijoje, tai ši valstybė narė yra atsakinga už skubių veiksmų planą, nurodytą 1 dalyje.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Įvykus avarijai ir kai valstybė narė vadovauja tyrimui, ar yra valstybė, kurioje registruota oro transporto bendrovė, kurios lėktuvas patyrė avariją, ar yra valstybė, kurios daug piliečių buvo avariją patyrusiame lėktuve, ši valstybė narė paskiria atsakingąjį asmenį, kuriam pavedama būti kontaktiniu ir informaciją teikiančiu asmeniu nukentėjusiems ir jų šeimoms. Šis asmuo gali būti nacionalinės saugos tyrimų institucijos darbuotojas.

Pagrindimas

Šis atsakingasis asmuo turi būti išskirtinis bendravimo su aukų artimaisiais kontaktinis asmuo. Jis gali koordinuoti informaciją, gaunamą iš įvairių susijusių organų, ją perduoti keleivių artimiesiems ir juos informuoti apie tolimesnes procedūras.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Europos Sąjungoje veikiančios oro transporto bendrovės turi taikyti Monrealio konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo nuostatas net ir tais atvejais, kai valstybė, kurioje jos registruotos nėra ratifikavusio šios konvencijos.

Pagrindimas

Europos keleiviai turėtų būti saugomi Monrealio konvencijos, kad ir kokia oro bendrovė juos gabentų

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a straipsnio (naujo) pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23a straipsnis

 

Dokumentų prieinamumas ir asmeninio pobūdžio duomenų apsauga

Pagrindimas

Asmens duomenų apsaugos klausimui reikia skirti ypatingą dėmesį.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a straipsnio (naujo) 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/20011.

 

1OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a straipsnio (naujo) 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Šio reglamento nuostatos taikomos laikantis Direktyvos 95/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 95/20011.

 

1 OL L 8, 2001 1 12., p. 1.

Pagrindimas

Asmens duomenų apsaugos klausimui reikia skirti ypatingą dėmesį.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a straipsnis

Pritaikymas prie techninės pažangos

 

1. Siekdama atsižvelgti į techninę pažangą Komisija gali, naudodama deleguotus teisės aktus pagal 24b straipsnį ir laikydamasi 24c ir 24d straipsniuose nurodytų sąlygų, pritaikyti 2 straipsnio apibrėžtis ir šio reglamento priedo nuostatas, ypač atsižvelgdama į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 13 priedo pakeitimus.

 

2. Priimdama tokius deleguotus teisės aktus, Komisija laikosi atitinkamų šio reglamento nuostatų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atitinkama deleguotų aktų procedūrai, kuri buvo įsteigta Lisabonos sutartimi (SESV 290 straipsnis). Tai standartinė Parlamento naudojama formuluotė, taikoma deleguotiesiems kitos kadencijos aktams.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

24 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24b straipsnis

Delegavimo vykdymas

 

1. Galia priimti 24a straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiama penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Galios delegavimas savaime pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, jei Parlamentas ar Taryba šios galios nepanaikina pagal 24c straipsnį.

 

2. Komisija, kai tik priima deleguotą teisės aktą, turi apie jį tuo pat metu pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Galia priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiama laikantis 24c ir 24d straipsniuose nurodytų sąlygų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atitinkama deleguotų aktų procedūrai, kuri buvo įsteigta Lisabonos sutartimi (SESV 290 straipsnis). Tai standartinė Parlamento naudojama formuluotė, taikoma deleguotiesiems kitos kadencijos aktams.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

24 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24c straipsnis

Delegavimo panaikinimas

 

1. straipsnyje nurodytą galios delegavimą bet kuriuo metu gali panaikinti Europos Parlamentas ar Taryba.

 

2. Institucija, kuri pradėjo vidinę sprendimo, ar panaikinti galios delegavimą, procedūrą, siekia per pagrįstą laikotarpį, prieš priimant galutinį sprendimą, informuoti kitą instituciją ir Komisiją, nurodant deleguotąsias galias, kurios gali būti panaikintos, ir galimas panaikinimo priežastis.

 

3. Priėmus panaikinimo sprendimą tame sprendime nurodytų galių delegavimas nebegalioja. Panaikinimo sprendimas įsigalioja tuojau pat arba vėlesnę sprendime nurodytą datą. Jis neveikia kitų jau galiojančių deleguotų teisės aktų. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atitinkama deleguotų aktų procedūrai, kuri buvo įsteigta Lisabonos sutartimi (SESV 290 straipsnis). Tai standartinė Parlamento naudojama formuluotė, taikoma deleguotiesiems kitos kadencijos aktams.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

24 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24d straipsnis

Nepritarimas deleguotiems teisės aktams

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali išreikšti nepritarimą deleguotam teisės aktui per du mėnesius nuo pranešimo datos. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jei pasibaigus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba neišreiškė nepritarimo deleguotam teisės aktui, jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą datą. Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti prieš baigiantis tam laikotarpiui, jei Europos Parlamentas ir Taryba, t. y. abi institucijos, informuoja Komisiją apie savo ketinimą nereikšti nepritarimo.

 

3. Jei Europos Parlamentas ir Taryba išreiškia nepritarimą deleguotam teisės aktui, jis neturi įsigalioti. Nepritarimą reiškianti institucija turi nurodyti nepritarimo deleguotam teisės aktui priežastis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atitinkama deleguotų aktų procedūrai, kuri buvo įsteigta Lisabonos sutartimi (SESV 290 straipsnis). Tai standartinė Parlamento naudojama formuluotė, taikoma deleguotiesiems kitos kadencijos aktams.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles. Numatomos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios; jos gali būti taikomos bet kuriam asmeniui, kuris, pažeisdamas šį reglamentą:

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles. Nepažeidžiant teisės atsisakyti teikti įrodymus prieš save patį, numatomos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios; jos gali būti taikomos bet kuriam asmeniui, kuris, pažeisdamas šį reglamentą:

Pagrindimas

Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje pripažįstama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Žmogaus teisių teismas byloje „Saunders prieš JK“ (byla nr. 43/1994/490/572) pripažino, kad informacija, išgauta priverstinai, negali būti naudojama prieš tą asmenį baudžiamojoje byloje (teisė atsisakyti teikti įrodymus prieš save patį). Pagal siūlomą 25 straipsnį už atsisakymą suteikti informaciją galima bausti; taigi visa avarijos tyrėjui suteikta informacija negali būti naudojama prieš tą informaciją teikiantį asmenį.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a straipsnio (naujo) 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a straipsnis

 

Reglamento dalinis pakeitimas.

 

Šio reglamento peržiūra atliekama ne vėliau kaip praėjus 4 metams nuo jo įsigaliojimo. Atsižvelgdama į tai ir remdamasi, inter alia, konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis bei su tinklu, Komisija įvertina šio reglamento įgyvendinimą ir raštu pateikia peržiūros ataskaitą ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo reglamento įsigaliojimo, taip pat pateikia pasiūlymus dėl reikalingų teisėkūros pakeitimų. Jei būtų numatoma iš dalies pakeisti šį reglamentą, 7 straipsnyje nurodytam tinklui pavedama iš anksto pateikti nuomonę. Tinklo nuomonė perduodama Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms ir Europos Parlamentui ir EASA.

 • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
 • [2]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Pagrindiniai faktai

Oro eismo apimtys keletą metų nuolat auga.

Nepaisant nemenkos pažangos saugumo srityje, šis augimas didina lėktuvų avarijų riziką.

Esant šioms aplinkybėms, labai svarbu, kad avarijos būtų tiriamos nepriklausomai, nustatant saugumo spragas ir sudarant sąlygas imtis ištaisomųjų veiksmų.

Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais šiuo metu vadovaujamasi tiriant avarijas, yra 1994 m. direktyva[1].

Nuo tada, kai minėtasis dokumentas buvo priimtas, aviacijos rinka labai pasikeitė ir tapo sudėtingesnė.

Dėl naujų dalyvių, tokių kaip Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), atsakingos už orlaivių sertifikavimą ES, atsiradimo ir nustatytų tyrimo pajėgumų skirtumų valstybėse narėse, atsirado būtinybė pateikti naujus teisės aktus[2].

2. Saugos tyrimų institucijų tinklas

Nacionalinių tyrimų biurų tinklo sukūrimas turėtų padėti sumažinti ES egzistuojančius skirtumus tyrimų pajėgumo srityje.

Jis taip pat galėtų pagerinti tyrimų kokybę ir suteikti teisinį pagrindą nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų už saugos tyrimus, bendradarbiavimui.

Tai taip pat turėtų prisidėti prie aviacijos saugumo pagerinimo.

Aplinkybės Europos saugos tyrimų biuro sukūrimui kol kas nėra tinkamos, todėl jūsų pranešėja pageidauja vis dėlto žengti ryžtingesnį žingsnį, nei siūlo Komisija: reiktų apibrėžti tinklo uždavinius[3], o tai saugumo srityje tikrai sukurtų realią pridėtinę vertę.

Jo uždaviniai galėtų būti būtent tokie:

 sukurti pagrindą ir palengvinti dalinimąsi medžiaga tarp tyrimų biurų bei tyrėjų skyrimą[4];

 plėtoti dalinimąsi informacija, naudinga gerinant saugumą;

 sukurti mokymo priemones tyrėjams;

 sukurti gerosios praktikos sąvadą ir plėtoti Europos avarijų tyrimo metodologiją;

 rengti valdžios institucijų, atsakingų už saugos tyrimus, auditus.

 Taip pat reikėtų apsvarstyti tinkamą pagrindą, kad Europos lygmeniu būtų galima įgyvendinti pasiūlymus, kuriuos pateiktų tinklas, skirtus skrydžių saugai ar tyrimų mechanizmui pagerinti.

3. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

EASA[5] valstybių narių vardu yra atsakinga už orlaivių sertifikavimą Bendrijoje. Tai pagrindinis organas skrydžių saugos srityje.

Direktyva 94/56/EB[6] negalėjo atsižvelgti į EASA, nes buvo priimta anksčiau, nei buvo įkurta agentūra. Tačiau ši situacija kelia netoleruotiną riziką saugos srityje[7].

Todėl yra tikslinga, kad naujasis reglamentas numatytų aiškų teisinį pagrindą agentūros dalyvavimui, atliekant saugos tyrimus.

Jūsų pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tris konkrečius klausimus:

(a) Saugos tyrimo nepriklausomumas

Reglamentas jokiu būdu neturėtų suteikti galimybės EASA daryti įtaką saugos tyrimui ar tirti paraleliai.

Kadangi agentūra yra atsakinga už orlaivių sertifikavimą, ji negali būti ir teisėja, ir dalyvė.

Teisės aktas neturi sudaryti galimybių atsirasti jokioms dviprasmybėms.

(b) Įvardijimas

Kadangi oro transportas dažnai yra tarptautinis, į saugos tyrimą gali būti įtrauktos ne Europos valstybės.

Tokiu atveju, siekiant teisinio saugumo, svarbu, kad terminas naudojamas, apibrėžti EASA vaidmenį atliekant tyrimą, būtų būtinai apibrėžiamas Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 13 priede[8], taikomam tarptautiniams tyrimams.

Taip nėra termino „ekspertas“, vartojamo pasiūlyme dėl reglamento[9], atveju, ir dėl to gali kilti neaiškumų.

Todėl būtų geriau vartoti patikimą terminą, užtikrinantį, kad nekiltų abejonių dėl agentūros dalyvavimo tyrimuose.

Sertifikavimo organui[10] apibūdinti paprastai vartojamas „patarėjo“[11] terminas.

Pranešėja siūlo, kad EASA būtų apibrėžiama kaip „patarėja“ dalyvavimo saugos tyrimuose atžvilgiu ir kad turėtų teises, kuriomis naudojasi patarėjai pagal 13 priedą.

(c) EASA prieiga prie saugos informacijos

Siekdama skrydžių saugumo, kol vyksta tyrimas agentūra turi turėti prieigą prie reikalingos informacijos ir saugos rekomendacijų, leidžiančių jai greitai suformuluoti tinkamumo skraidyti reikalavimus[12].

Tačiau informacija perduodama EASA ne taip sistemingai kaip nacionalinėms civilinės aviacijos institucijoms.

Todėl reiktų reguliuoti šį informacijos srautą ir paraginti už tyrimus atsakingas nacionalines institucijas labiau bendradarbiauti su agentūra.

4. Tyrimų koordinavimas

Dažnai kartu su saugos tyrimu pradedama viena ar kelios teisinės procedūros[13].

(a) Nepriklausomumas

Pageidautina užsitikrinti, kad tyrėjai, atsakingi už saugos tyrimą, galėtų dirbti neturėdami prašyti teisėjo leidimo susipažinti su įrodymais arba teisės juos tirti.

Savaime suprantama, tiriant neteisėtą veiksmą aplinkybės yra kitokios ir pirmenybė turi būti teikiama teisiniam tyrimui[14].

(b) Prieiga prie slaptos informacijos

Labai svarbu, kad asmenys, susiję su avarija[15], prisidėtų prie saugos tyrimo, kad avarijos priežastys būtų nustatytos.

Jei minėtieji asmenys atsisako atsakyti į saugumo klausimynus dėl baimės, kad jų liudijimai bus perduoti teisingumui be jų sutikimo, tai kelia skrydžių saugumo riziką.

Kita vertus, reikia leisti teisingumo atstovams atlikti savo darbą, o šeimoms suteikti galimybę, kad teismas nustatytų atsakinguosius.

Todėl teisminės valdžios institucijos turi turėti prieigą prie reikalingos informacijos.

Komisija siūlo saugoti tam tikrą informaciją, bet kad teisingumo atstovai turėtų prieigą prie jos, jei tai pateisinama „viršesniais viešaisiais interesais“[16].

Tačiau „viršesnių viešųjų interesų“ sąvoka yra gana neaiški ir gali skirtis įvairiose valstybėse narėse. Be to, kai dėl avarijos žūsta žmogus, dažnai nusprendžiama, kad tai yra viršesnis visuomenės interesas.

Ir slapta informacija nebėra saugoma.

Pranešėja siūlo, kad visa, kas susiję su faktų atkūrimu ir įrodymų analize, būtų perduota teisingumo atstovams, o visi kiti duomenys liktų konfidencialūs.

5. Aukų ir jų artimųjų teisės

(a) Keleivių sąrašas

Komisija siūlo, kad bendrovė privalo būti pajėgi pateikti sąrašą praėjus valandai nuo to momento, kai įvyko avarija.

Pranešėja pritaria šiai minčiai, bet pageidauja, kad ji būtų taikoma ne tik Bendrijos bendrovėms ir bendrovėms, vykdančios skrydžius į ES, bet ir visoms bendrovėms, vykdančioms skrydžius į Europą.

Nėra pagrindo kurti keleivių, keliaujančių į Europos Sąjungą, diskriminaciją priklausomai nuo bendrovės, kurios paslaugomis jie naudojasi.

(b) Informacija apie keleivio dingimą

Įvykus avarijai, oro bendrovė sulaukia tūkstančių skambučių[17] ir dažnai ilgai užtrunkama, kol randamas būtent tas žmogus, kurį reikia informuoti apie dingimą.

Šis netikrumo laikotarpis yra labai skausmingas aukų artimiesiems.

Pranešėja pageidauja, kad būtų įvestas privalomas reikalavimas oro bendrovėms[18] pasiūlyti keleiviams rezervacijos metu nurodyti kontaktinį asmenį, kurį reiktų informuoti įvykus avarijai.

(c) Pagalba artimiesiems

Komisija siūlo, kad „valstybės narės užtikrintų, kad būtų parengtas nacionalinis pagalbos civilinės aviacijos avarijų aukoms ir jų šeimoms planas“[19].

Tačiau įvykus avarijai, keleivių artimieji visų pirma kreipiasi į oro transporto bendrovę.

Pranešėja mano, kad reiktų įvesti prievolę valstybėms narėms tikrinti, kad jų teritorijose registruotos oro transporto bendrovės turėtų krizės planą[20].

Be to, valstybė atsakinga už saugos tyrimą turėtų nurodyti atsakingą padalinį, kuris būtų išskirtinis bendravimo su aukų artimaisiais centras. Pastarasis galėtų koordinuoti informaciją, gaunamą iš įvairių susijusių organų, ją perduoti keleivių artimiesiems ir juos informuoti apie tolimesnes procedūras[21].

Tai būtų svari parama aukų artimiesiems, kurie dažnai būna sutrikę, kai susiduria su daugybe organizacijų ir procedūrų, ir tuo pačiu metu išgyvena artimojo netekties skausmą.

Kita vertus, derėtų numatyti tvarką, pagal kurią aukų šeimos būtų išskirtine tvarka informuojamos apie saugos tyrimo eigą, kalbant konkrečiai, gautų tarpines ir galutinę tyrimo ataskaitą, dar prieš pastaruosius paskelbiant viešai.

(d) Monrealio konvencija[22]

Pranešėja mano, kad Europos keleiviai turėtų būti saugomi šių taisyklių, kad ir kokia oro bendrovė juos gabentų ir kad reglamente reikia patikslinti, kad visos oro bendrovės, norinčios veikti Sąjungoje, privalo laikytis Monrealio konvencijos nuostatų.

6. Civilinės aviacijos įvykių ataskaitos

Komisija nusprendė neperžiūrėti direktyvos 2003/42/EB[23], nes, jos manymu, šį teisės aktą keisti per anksti. Tačiau pasiūlyme dėl reglamento apie tai užsimenama[24].

Tačiau įvykių ataskaitos sistema neveikia optimaliai.

Iš tikrųjų tik dalis valstybių narių teikia duomenis centriniam Privalomosios orlaivių avarijų atskaitomybės sistemos Europos koordinavimo centro (angl. ECCAIRS) registrui[25], kuriame turi būti registruojami visi Sąjungoje atsitikę įvykiai.

Be to, niekam nepavesta Europos lygiu analizuoti ECCAIRS registre sukauptus duomenis.

Tačiau šių duomenų analizė būtų labai naudinga skrydžių saugai[26].

Pranešėja pageidauja išplėtoti nuostatas, numatytas šiuo pasiūlymu dėl reglamento, o būtent, prašant EASA, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, analizuoti ir klasifikuoti informaciją, saugomą ECCAIRS.

 • [1]  lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 94/56/EB, nustatanti civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo pagrindinius principus (OL L 319, 1994 12 12, p. 14).
 • [2]  Taip pat verta atsižvelgti į Čikagos konvencijos dėl tarptautinės civilinės aviacijos (7300/9) 13 priedo („Orlaivių avarijų ir incidentų tyrimai“), nustatančio orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarką tarptautiniu lygmeniu, pokyčius.
 • [3]  Šie uždaviniai galėtų būti apibrėžti atsižvelgiant į tai, kas siūloma Komisijos poveikio analizėje (SEC(2009)1477, 43 p.) ir tai, kas jau egzistuoja laivybos srityje, įvedus nuolatinio bendradarbiavimo sistemą (2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/18/EB, nustatančios pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB 10 straipsnis (OL L 131, 2009 5 28, p.114).
 • [4]  Priemonių, palengvinančių mainus, pavyzdys būtų kiekvienoje nacionalinėje tyrimo institucijoje esančių įrenginių ir įrangos registro ir, jei būtina, tyrėjų, besispecializuojančių tiriant avarijas, įvykusias tam tikromis aplinkybėmis (jūra, kalnai, ir pan.), sąrašo sukūrimas.
 • [5]  Sukurta 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančiu Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1.)
 • [6]  Pirmiau minėtoji.
 • [7]  Tai patvirtino Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) atliktas EASA auditas.
 • [8]  Pirmiau minėtoji.
 • [9]  Pasiūlymo priimti sprendimą (COM (2009) 611) 9 straipsnio 1 dalis. „Eksperto“ terminas minimas du kartus pirmiau minėtoje Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 13 priede, bet nėra apibrėžtas.
 • [10]  Taip yra JAV, kur Federalinė aviacijos administracija (FAA) yra Nacionalinės transporto saugos organizacijos (NTSB) „patarėja“ (angl. „advisor“) atsižvelgiant į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 13 priedą lėktuvų avarijų saugos tyrimuose.
 • [11]  Čikagos konvencija dėl tarptautinės civilinės aviacijos 13 priedo 1 skyrius.
 • [12]  Pirmiau minėtojo Reglamento (EB) Nr. 216/2008 20 straipsnis.
 • [13]  Jei tyrimai yra nepriklausomi vienas nuo kito ir jei techninis tyrimas tiria tik saugą ir nesiekia nustatyti atsakomybės, faktai, kuriuos nustato institucija, atsakinga už techninį tyrimą, ir išvados daro stiprų poveikį teisiniam tyrimui.
 • [14]  Pirmiau minėtojo pasiūlymo priimti reglamentą 13 straipsnio 2 dalis.
 • [15]  Likę gyvi ekipažo nariai, skrydžių vadovai, orlaivių naudotojai ir t. t.
 • [16]  Pirmiau minėtojo pasiūlymo priimti reglamentą 15 straipsnio 2 dalis.
 • [17]  Daugiau kaip 20 000 skambučių per vieną dieną į „Air France“, dingus lėktuvui, skridusiam iš Rio į Paryžių, skrydžio Nr. AF 447, praėjusių metų gegužės mėn.
 • [18]  Taip jau yra JAV.
 • [19]  Pirmiau minėtojo pasiūlymo priimti reglamentą 23 straipsnis.
 • [20]  Šie planai galėtų atsižvelgti į ICAO aplinkraštį 285/AN/166 ir turėtų būti audituojami.
 • [21]  Saugos tyrimas, galimas teisminis tyrimas, kompensacijos išmokėjimas, kūnų atpažinimas ir t. t.
 • [22]  Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, įsigaliojusi 2004 m. birželio 28 d., nustatanti oro vežėjų civilinę atsakomybę, jei reikia išmokėti kompensacijas oro avarijos aukoms ir jų šeimoms. Šiuo metu prie šios konvencijos yra prisijungusios 93 valstybės.
 • [23]  birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (OL L 167, 2003 7 4, p. 23).
 • [24] Pirmiau minėtojo pasiūlymo priimti reglamentą 15 straipsnio 3 dalis.
 • [25]  Sukurtas 2007 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1321/2007, nustatančiu įgyvendinimo taisykles, pagal kurias centrinėje saugykloje integruojama civilinės aviacijos įvykių informacija, kuria keičiamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/42/EB (OL L 294, 2007 11 13, p.3).
 • [26]  Ji leistų išvengti incidentų pasikartojimo tendencijų ir sumažinti avarijų riziką, taikant saugos rekomendacijas ir taisant nustatytus trūkumus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimas ir prevencija

Nuorodos

COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.10.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

12.11.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Christine De Veyrac

9.11.2009

 

 

Svarstymas komitete

1.3.2010

28.4.2010

31.5.2010

 

Priėmimo data

1.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Markus Ferber, Jelko Kacin, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Salvatore Tatarella, Sabine Wils