Pranešimas - A7-0196/2010Pranešimas
A7-0196/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija)

15.6.2010 - (COM(2008)0809 – C7‑0471/2008 – 2008/0240(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Jill Evans
(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)


Procedūra : 2008/0240(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0196/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija)

(COM(2008)0809 – C7‑0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0809),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0471/2008),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665)

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 114 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 m. gruodžio 16 d. nuomonę[1],

- atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 29 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A7-0196/2010),

1.  Adopts its position at first reading hereinafter set out, taking into account the recommendations of the Consultative Working Party of the legal services of the European Parliament, the Council and the Commission;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  Paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB  svarbiausias prioritetas atliekas reglamentuojančiuose teisės aktuose teikiamas atliekų prevencijai. Prevencija apibrėžta, be kita ko, kaip priemonės, kuriomis mažinamas kenksmingų medžiagų kiekis medžiagose ir gaminiuose.

Pagrindimas

Rengiant Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos naują redakciją reikėtų atsižvelgti į hierarchiją, nustatytą 2008 m. pagrindų direktyvoje dėl atliekų. Prevencija yra svarbiausias privalomosios atliekų hierarchijos prioritetas. Prevencija apima priemones, skirtas kenksmingų medžiagų kiekiui medžiagose ir gaminiuose mažinti. Todėl Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos naujos redakcijos rengimas yra svarbi galimybė šiuos įsipareigojimus paversti konkrečiais veiksmais, juo labiau, kad elektros ir elektroninė įranga (EEĮ) ir toliau kelia daug problemų tvarkant atliekas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) 1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliucijoje dėl Bendrijos kovos su aplinkos tarša kadmiu1 veiksmų programos Komisija raginama nedelsiant pradėti rengti specialiąsias šios programos priemones. Žmonių sveikata taip pat turi būti saugoma, todėl turėtų būti įgyvendinama bendra strategija, kuri visų pirma ribotų kadmio naudojimą ir skatintų ieškoti pakaitalų. Šioje rezoliucijoje pabrėžiama, kad naudoti kadmį turėtų būti leidžiama tik tuomet, kai tinkamų ir saugesnių alternatyvų nėra.

 

1 OL C 30, 1988 2 4, p. 1.

Pagrindimas

Reikėtų vėl įtraukti nuorodą į 1988 m. Tarybos rezoliuciją (dabartinės Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 4 konstatuojamoji dalis), nes tai politinė kovos su aplinkos tarša kadmiu nuoroda.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c) Europos Parlamentas 1996 m. lapkričio 14 d. rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos persvarstymo ir dėl Tarybos rezoliucijos dėl atliekų politikos projekto1 paprašė Komisijos pateikti pasiūlymus dėl direktyvų dėl prioritetinių atliekų srautų, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Toje pačioje rezoliucijoje Europos Parlamentas paragino Tarybą ir Komisiją pateikti pasiūlymus kaip sumažinti pavojingų medžiagų, kaip antai chloro, gyvsidabrio, polivinilchlorido (PVC), kadmio ir kitų sunkiųjų metalų kiekį atliekose.

 

1 OL L 362, 1996 12 2, p. 241.

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti nuorodą į 1996 m. Parlamento rezoliuciją (dabartinės Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 4 konstatuojamoji dalis) kaip svarbų priminimą, kad Parlamentas jau 1996 m. ragino nustatyti konkrečius PVC apribojimus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3d) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančiame Direktyvą 79/117/EEB primenama, kad valstybės narės negali tinkamai pasiekti tikslo apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo patvariųjų organinių teršalų, nes minėtieji teršalai daro poveikį kitose valstybėse narėse, todėl jo geriau siekti Sąjungos lygmeniu. Remiantis šiuo reglamentu, patvariųjų organinių teršalų, kaip antai dioksinų ir furanų, kurie yra savaime susidarantys pramoninių procesų šalutiniai produktai, išmetimas turi būti kuo greičiau nustatomas ir mažinamas siekiant, jei įmanoma, jį visiškai panaikinti. Šiluminis apdorojimas arba nekontroliuojamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kuriose yra halogenintų antipirenų arba PVC, šalinimas gali labai paskatinti dioksinų arba furanų susidarymą.

 

1 OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos nauja redakcija turi atitikti tarptautinius ES įsipareigojimus nuolat kuo labiau mažinti bendrą dioksinų ir furanų išmetimą siekiant, jei įmanoma, visiškai jį panaikinti. Vis dar neaišku, koks galutinis didelių EEĮ atliekų kiekių likimas. Ir toliau tik išimtiniais atvejais galima deginti aukštoje temperatūroje. Yra pavojus, kad dideli EEĮ atliekų kiekiai tebebus apdorojami (ES ar trečiose šalyse) nesilaikant standartų. Dioksinų arba furanų išmetimo problema gali būti sprendžiama tik renkantis medžiagas projektavimo etape.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3e) Komisijos užsakyto pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje tyrimo išvadose labai rekomenduojama palaipsniui nutraukti organinių bromo ir chloro junginių naudojimą dėl to, kad atliekų tvarkymo operacijų metu jie gali sudaryti polibromintus ir polichlorintus dioksinus ir furanus, ir, siekiant užtikrinti, kad į aplinką patektų mažiau PVC, jo priedų ir pavojingų degimo produktų, rekomenduojama palaipsniui atsisakyti PVC naudojimo, o ne taikyti atrankinį rizikos valdymą. Taip pat rekomenduoja ženklinti berilio metalą ir berilio oksidą, rekomenduoja savanoriškai nustoti jį naudoti bei taikyti kai kurių kitų ištirtų medžiagų rinkos priežiūrą.

Pagrindimas

Turėtų būti remiamasi „Öko-Instituto“ rekomendacijomis ir įvairiomis pasirinkimo galimybėmis, turint mintyje tai, kad pasiūlymai apima daugiau nei rekomendacijas įtraukti medžiagas į IV priedą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3f) Moksliniu aspektu yra abejonių dėl nanomedžiagų saugumo žmonių sveikatai ir aplinkai, nėra tarptautiniu mastu patvirtintos nanomedžiagos apibrėžties, taip pat nėra tarptautiniu mastu priimtų bandymo gairių. Rugsėjo 28–29 d. Komisijos Naujos ir naujai nustatytos rizikos sveikatai mokslinis komitetas (NNNRSMK) patvirtino nuomonę dėl nanotechnologijų, kurioje daroma išvada, kad egzistuoja didelės žinių, kurios būtinos įvertinti riziką, spragos, taip pat daroma išvada, kad esamų toksikologinių ir ekologinio toksiškumo metodų gali nepakakti spręsti visoms su nanodalelėmis susijusioms problemoms. Gaunama vis daugiau mokslinių įrodymų, kad anglies nanovamzdeliai gali turėti panašų poveikį kaip asbesto skaidulos, todėl gali būti ypač pavojingi žmonių sveikatai. Tas pats taikytina nanosidabro dalelėms, kurios gali patekti į aplinką ir turėti didelės įtakos dirvožemiui ir vandens bei sausumos organizmams.

Pagrindimas

atliktas vis labiau plintančių nanotechnologijų tyrimas atskleidė, kad rinkoje yra (apytikriai) 807 produktai, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų, kai kurios iš jų – EEĮ. Nanotoksikologai iš esmės sutaria, kad egzistuoja reali poveikio sveikatai ir aplinkai rizika, todėl yra pagrindas imtis atsargumo priemonių naudojant nanomedžiagas. Šis pakeitimas susijęs su 4 straipsnio 1 dalies b pakeitimu (nauju), kuriame siūloma ženklinti nanosidabrą ir anglies nanovamzdelius.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Šia direktyva reglamentuojamos medžiagos yra gerai ištirtos ir įvertintos moksliškai ir joms taikytos įvairios priemonės Bendrijos ir nacionaliniu  lygiu.

(6) Šia direktyva reglamentuojamos medžiagos turėtų būti moksliškai gerai ištirtos ir įvertintos prieš nustatant joms apribojimus ir prieš pradedant joms taikyti įvairias priemones Bendrijos ir tarptautiniu lygiu. III priede išvardytas medžiagas reikia gerai moksliškai ištirti ir įvertinti prieš pradedant joms taikyti apribojimus.

Pagrindimas

Dar nėra baigtas III priede išvardytų medžiagų vertinimas. Numatytas III priede išvardytų medžiagų įvertinimas, kuris turi būti nuodugniai atliekamas; tačiau šis darbas dar neatliktas.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Rengiant šioje direktyvoje numatytas priemones atsižvelgta į esamas tarptautines gaires ir rekomendacijas, jos paremtos turima mokslo ir technine informacija. Priemonės yra būtinos pasirinktam žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygiui pasiekti, atsižvelgiant į pavojus, kurie galėtų kilti Bendrijoje nesiimant priemonių. Priemones reikia stebėti ir, prireikus, pakoreguoti atsižvelgiant į turimą techninę ir mokslinę informaciją.

(7) Rengiant šioje direktyvoje numatytas priemones atsižvelgta į esamas tarptautines gaires ir rekomendacijas, jos paremtos turima mokslo ir technine informacija. Priemonės yra būtinos pasirinktam žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygiui pasiekti, atsižvelgiant į pavojus, kurie galėtų kilti Sąjungoje nesiimant priemonių. Priemones reikia stebėti ir, prireikus, pakoreguoti atsižvelgiant į turimą techninę ir mokslinę informaciją. Ypač reikėtų prioritetu laikyti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kuri kyla naudojant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede išvardytas medžiagas, skiriant ypatingą dėmesį heksabromciklododekanui (HBCDD), bis (2-etilheksil) ftalatui, benzilbutilftalatui (BBP) ir dibutilftalatui (DBP).

Pagrindimas

Medžiagos, dėl kurių įvairios institucijos išreiškė susirūpinimą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Ši direktyva papildo bendruosius Bendrijos teisės aktus dėl atliekų tvarkymo, tokius kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/[…]/EB dėl atliekų.

(8) Ši direktyva papildo bendruosius ES teisės aktus dėl atliekų tvarkymo, tokius kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/[…]/EB dėl atliekų, taip pat 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)1.

 

1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva papildo REACH reglamentą. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos ir REACH reglamento tikslai, taikymo sritis, terminai ir aprėptis skirtingi. REACH reglamentu siekiama spęsti specifines problemas, susijusias su sparčiai didėjančiais atliekų srautais, o cheminių medžiagų klausimai sprendžiami bendrai neskiriant atliekoms atskiro dėmesio. REACH yra regioninis ir vis dar pradinės stadijos teisės aktas, o Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje jau buvo nustatyti bendri standartai. Pagrindinės su EEĮ atliekomis susijusios problemos kyla dėl polimerų, kuriems netaikomas REACH reglamentas. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva turi būti plėtojama siekiant spręsti specifines EEĮ atliekų naudojimo ir šalinimo problemas nuo pat pradžių.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Reikia atsižvelgti į elektros ir elektroninės įrangos be sunkiųjų metalų, PBDE ir PBB techninį projektavimą.

(11) Reikia atsižvelgti į elektros ir elektroninės įrangos be sunkiųjų metalų, bromintų ir chlorintų antipirenų, PVC ir pavojingų jo plastifikatorių techninį projektavimą.

Pagrindimas

Elektronikos pramonė toli pažengė įgyvendindama bendrą iniciatyvą, kuria siekiama palaipsniui nutraukti bromintų ir chlorintų antipirenų ir PVC naudojimą. Pagrindinės elektronikos įmonės jau palaipsniui sumažino šių medžiagų naudojimą kai kuriuose ir (arba) visuose gaminiuose (pvz. 50 proc. visų naujų mobiliųjų telefonų sudėtyje yra nedaug halogenų). Beveik visos pagrindinės elektronikos įmonės įsipareigojo siekti šių tikslų gaminant vartotojų produktus (pvz. nedaug halogenų turintys asmeniniai kompiuteriai per artimiausius 1–2 metus sudarys daugiau negu 40 proc. rinkos). Panašių veiksmų praeityje ėmėsi kai kurie buitinių prietaisų gamintojai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Kai tik bus turima mokslinės informacijos, atsižvelgiant į atsargumo principą, reikėtų išnagrinėti kitų pavojingų medžiagų uždraudimą ir jų pakeitimą aplinkai priimtinesniais pakaitalais, kurie užtikrina bent tą patį vartotojų apsaugos lygį, skiriant ypatingą dėmesį darnai su kitais Bendrijos teisės aktais, visų pirma su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Taip pat turėtų būti atskirai atsižvelgta į galimą poveikį MVĮ.

(12) Periodiškai ir kai tik bus turima mokslinės informacijos ir atsižvelgiant į atsargumo principą, reikėtų išnagrinėti kitų pavojingų medžiagų uždraudimą ir jų pakeitimą aplinkai priimtinesnėmis alternatyviomis medžiagomis ar technologijomis, kurios užtikrina bent tą patį vartotojų apsaugos lygį. Šiuo tikslu Komisija turėtų ištirti kitų pavojingų medžiagų neigiamą poveikį ir galimybę jas pakeisti, ypač pasibaigus elektros ir elektroninės įrangos naudojimo laikotarpiui, tam, kad būtų galima pateikti teisėkūros pasiūlymus siekiant nuolat stiprinti šios direktyvos nuostatas. Šis nagrinėjimas turėtų apimti išsamų poveikio vertinimą ir konsultacijas su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis. Nagrinėjant taip pat turėtų būti skiriamas dėmesys darnai su kitais ES teisės aktais ir kiek įmanoma didinama sąsaja su darbais, atliktais vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006. Taip pat turėtų būti atskirai atsižvelgta į galimą poveikį MVĮ.

Pagrindimas

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Atsinaujinančios energijos plėtojimas yra vienas iš svarbiausių Sąjungos tikslų, o atsinaujinančios energijos šaltinių indėlis siekiant tikslų aplinkos ir klimato srityje yra esminis. 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvoje 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančioje bei vėliau panaikinančioje Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB1 primenama, kad reikia užtikrinti šių tikslų ir kitų Sąjungos teisės aktų aplinkos srityse darną. Taigi ši direktyva neturėtų trukdyti vystyti atsinaujinančios energijos technologijas, kurios nekelia pavojaus aplinkai, yra tvarios ir ekonomiškai gyvybingos, kaip antai fotovoltinės saulės baterijos, kurios neturėtų įeiti į minėtosios direktyvos taikymo sritį. Komisijos užsakytuose nepriklausomuose poveikio tyrimuose taip pat rekomenduojama, kad fotovoltines saulės baterijos neįeitų į minėtosios direktyvos taikymo sritį.

 

1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

Pagrindimas

Persvarstant Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą reikėtų atsižvelgti į ES tikslus klimato kaitos srityje ir sudaryti sąlyga vystyti tvarią ir ekonomiškai gyvybingą energiją. Taigi būtina nustatyti tam tikras šios direktyvos taikymo srities išimtis ir padėti Europos Sąjungai siekti platesnio užmojo tikslų aplinkos apsaugos, energijos tiekimo saugumo ir kovos su klimato kaita srityse.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Išimtys tokiems pakeitimo reikalavimams turėtų būti leidžiamos, jei pakeitimas neįmanomas moksliniu ir techniniu požiūriu, atskirai atsižvelgiant į MVĮ padėtį, arba jei pakaitalo neigiamas poveikis aplinkai ar sveikatai, arba socialinis ir ekonominis poveikis,  greičiausiai nusvertų pakeitimo teigiamą poveikį sveikatai, aplinkai arba socialinius ir ekonominius  privalumus, arba jei neužtikrintas pakaitalų tiekimas ir patikimumas. Pavojingos medžiagos elektros ir elektroninėje įrangoje turėtų būti taip pat keičiamos su elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) naudotojų sveikata ir sauga suderinamu būdu. Direktyvose 93/42/EB ir 98/79/EB reikalaujama, kad prieš teikiant rinkai medicinos prietaisus būtų atlikta atitikties vertinimo procedūra, kurią gali tekti atlikti valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtai paskelbtajai įstaigai. Jei tokia paskelbtoji įstaiga patvirtina, kad nėra įrodyta, jog toks galimas pakaitalas, naudojamas pagal numatytą paskirtį medicinos prietaisuose arba in vitro medicinos prietaisuose, yra saugus, bus manoma, kad tai akivaizdžiai liudija apie jo neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį ir poveikį sveikatai bei vartotojų saugai  . Turėtų būti galima prašyti suteikti išimtį įrangai, kuriai taikoma ši direktyva, nuo jos įsigaliojimo dienos, net jei ji įsigalioja anksčiau negu ta įranga faktiškai įtraukiama į taikymo sritį.

(13) Išimtys tokiems pakeitimo reikalavimams turėtų būti leidžiamos, jei pakeitimas neįmanomas moksliniu ir techniniu požiūriu, atskirai atsižvelgiant į MVĮ padėtį, arba jei pakaitalo neigiamas poveikis aplinkai ir sveikatai greičiausiai nusvertų pakeitimo teigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai. Pavojingos medžiagos elektros ir elektroninėje įrangoje turėtų būti taip pat keičiamos su elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) naudotojų sveikata ir sauga suderinamu būdu. Priimant sprendimą dėl išimties taikymo trukmės reikėtų atsižvelgti į socialinius ir ekonominius aspektus. Jei tinkamam pakaitalų kiekiui užtikrinti reikia daugiau laiko, taip pat dėl priežasčių, susijusių su intelektinės nuosavybės apribojimais, praėjus išimties galiojimo terminui turėtų būti įmanoma suteikti lengvatinį laikotarpį. Direktyvose 93/42/EB ir 98/79/EB reikalaujama, kad prieš teikiant rinkai medicinos prietaisus būtų atlikta atitikties vertinimo procedūra, kurią gali tekti atlikti valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtai paskelbtajai įstaigai. Jei tokia paskelbtoji įstaiga patvirtina, kad nėra įrodyta, jog toks galimas pakaitalas, naudojamas pagal numatytą paskirtį medicinos prietaisuose arba in vitro medicinos prietaisuose, yra saugus, bus manoma, kad tai akivaizdžiai liudija apie jo neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį ir poveikį sveikatai bei vartotojų saugai. Turėtų būti galima prašyti suteikti išimtį įrangai, kuriai taikoma ši direktyva, nuo jos įsigaliojimo dienos, net jei ji įsigalioja anksčiau negu ta įranga faktiškai įtraukiama į taikymo sritį.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Tam tikrų konkrečių medžiagų ar jų sudedamųjų dalių naudojimo draudimo išimtys turėtų būti taikomos ribotai, kad palaipsniui pavojingos medžiagos apskritai nebebūtų naudojamos elektros ir elektroninėje įrangoje, jei jų bus įmanoma išvengti.

(14) Tam tikrų konkrečių medžiagų ar jų sudedamųjų dalių naudojimo draudimo išimtys turėtų būti tvirtinamos kiekvienu atveju atskirai ir turėtų būti taikomos ribotai ir ribotą laiką, kad palaipsniui pavojingos medžiagos apskritai nebebūtų naudojamos elektros ir elektroninėje įrangoje, jei jų bus įmanoma išvengti.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Vykstant tolesnei technologijų pažangai, elektros ir elektroninėje įrangoje gali būti naudojama daugiau nanomedžiagų. Nepakanka informacijos apie kitų nanomedžiagų, išskyrus nanosidabrą ir tam tikrus anglies nanovamzdelius, naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje, taip pat apie su šiuo naudojimu susijusią riziką. Kad Komisija gelėtų įvertinti elektros ir elektroninėje įrangoje naudojamų nanomedžiagų saugumą, ūkinės veiklos vykdytojai turi pranešti, kad elektros ir elektroninėje įrangoje naudoja nanomedžiagas ir suteikti visą susijusią informaciją apie jų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Komisija turėtų įvertinti gautą informaciją ir, jei būtina, pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo būtų nustatomas tinkamas rizikos valdymas. Gamintojai turėtų ženklinti elektros ir elektroninę įrangą, kurios sudėtyje yra nanomedžiagų ir kuri gali daryti poveikį vartotojams, kad vartotojai žinotų, ką pasirenka.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Šiai direktyvai vykdyti reikiamas priemones reikia priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja deleguotų teisės aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Pakeista 20 konstatuojamoji dalis apima būtinas nuostatas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai II, III, IV, V ir VI priedus derinti su technikos ir mokslo pažanga bei priimti kitas reikiamas įgyvendinimo priemones. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos neesminėms Direktyvos 2002/95/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti priimamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(20) Siekiant, kad šios direktyvos nuostatos būtų suderintos su technikos ir mokslo pažanga ir kad būtų priimtos kitos reikiamos įgyvendinimo priemonės, Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai patvirtinti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį ir suderinti V, VI, VIa ir VIb priedus, patvirtinti prašymų taikyti išimtis formas, išsamias didžiausią leidžiamą koncentraciją gaminiuose nustatančias taisykles, mėginių rinkimo ir kontrolės taisykles, nanomedžiagų apibrėžtį, nanomedžiagų aptikimo standartus, nanomedžiagų ženklinimo taisykles bei suderinimą su REACH.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) Artėjant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 persvarstymui reikėtų atlikti išsamią Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos papildomą naudą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomos pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo taisyklės siekiant  prisidėti prie žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai priimtino elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo ir šalinimo .

Šioje direktyvoje nustatomos pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ribojimo taisyklės siekiant prisidėti prie žmonių sveikatos, aplinkos apsaugos ir aplinkos apsaugai priimtino elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo ir šalinimo.

Pagrindimas

Pagrindiniame Direktyvos tekste turi atsispindėti konstatuojamųjų dalių turinys. 4 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad: „net jei EEĮ atliekos būtų surenkamos atskirai ir perduodamos perdirbti, jose esantis gyvsidabris, kadmis [...] greičiausiai keltų pavojų sveikatai ir aplinkai. “ 5 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad „veiksmingiausias būdas užtikrinti didelį su tomis medžiagomis susijusio pavojaus sveikatai ir aplinkai sumažinimą, [...] yra tų medžiagų pakeitimas.“ Taigi palaipsniui atsisakant naudoti pavojingas medžiagas tiesiogiai, o ne tik dėl aplinkos apsaugai priimtino atliekų naudojimo ir šalinimo prisidedama prie aplinkos apsaugos.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma elektros ir elektroninei įrangai, priskiriamai I priede nurodytoms bei II priede detalizuotoms  kategorijoms.

1. Ši direktyva taikoma elektros ir elektroninei įrangai, įskaitant kabelius, vartojimo prekes ir priedus, ir priskiriamai I priede nurodytoms kategorijoms

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva turėtų būti taikoma visai EEĮ, įskaitant kabelius, vartojimo prekes ir priedus, o ne tik tam tikroms kategorijoms. II priedo formuluotė neaiški: nurodoma, kad tai „gaminių privalomas sąrašas“, tačiau šis sąrašas nėra išsamus, jame pateikti tik tam tikri pavyzdžiai: „apyvokos prietaisai, įskaitant“. Taigi neišvengiama skirtingo kategorijų aiškinimo problemos. II priedą reikėtų išbraukti, o vietoj jo taikyti bendrą EEĮ apibrėžtį. I priede pateiktas kategorijas, papildytas bendrąja kategorija, reikia palikti tam, kad įvairioms EEĮ kategorijoms būtų galima taikyti skirtingus ribojimus ir terminus.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Elektros ir elektroninei įrangai, priskiriamai I priedo 11 kategorijai, 1 dalies nuostatos taikomos nuo 2014 m. liepos 1 d.

Pagrindimas

Praplečiant Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos taikymo sritį ir taikant ją kitoms, nei dešimčiai dabartinių kategorijų, reikia nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį gamintojai galėtų prašyti taikyti išimtis.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl saugos, sveikatos ir cheminių medžiagų, visų pirma Reglamento (EB) 1907/2006, bei  specialių Bendrijos atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimų .

2. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant ES teisės aktų dėl saugos, sveikatos ir cheminių medžiagų, visų pirma Reglamento (EB) 1907/2006 ir 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių1, bei specialių ES atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimų .

 

____________

1 OL L 269, 2000 10 21, p. 34.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiai nurodoma, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonės ir jų elektroninės dalys neįeina į Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos taikymo sritį. Šios transporto priemonės niekada nepateks į elektros ir elektroninės įrangos atliekų srautą. Jos neturi į eiti Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos taikymo sritį, nes joms taikomas kitas teisės aktas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ši direktyva netaikoma:

3. Ši direktyva netaikoma:

(a) įrangai, kuri būtina valstybių narių saugumo pagrindinių interesų apsaugai, įskaitant ginklus, amuniciją ir karo reikmenis, skirtus išskirtinai karo reikmėms;

a) įrangai, kuri būtina valstybių narių saugumo pagrindinių interesų apsaugai, įskaitant ginklus, amuniciją ir karo reikmenis, skirtus išskirtinai karo reikmėms;

(b) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma ši direktyva, dalis ir kuri gali veikti tik kaip tos įrangos dalis;

(b) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma ši direktyva, dalis ir kuri gali veikti tik kaip tos įrangos dalis;

(c)įrangai, kurios neketinama patiekti rinkai kaip atskiro funkcinio ar komercinio vieneto.

 

 

(ba) keleivinio ar krovininio transporto priemonėms;

 

(bb) dideliems stacionariems įrengimams, išskyrus stebėjimo ir kontrolės įrangą;

 

(bc) dideliems stacionariems pramoniniams prietaisams, išskyrus stebėjimo ir kontrolės įrangą;

 

(bd) atsinaujinančios energijos generavimo technologijoms, skirtoms naudoti sistemoje, kuri sukurta, sumontuota ir įrengta tam tikroje vietoje, kad būtų nuolat naudojama gaminti energiją viešosioms, komercinėms ir gyventojų reikmėms;

 

(be) Sąjungoje pagamintai arba į ją importuotai įrangai, specialiai sukurtai tyrimų ir taikomosios veiklos tikslais ir neteikiamai į rinką parduoti plačiajai visuomenei;

 

(bf) ne kelių mobiliosioms mašinoms, skirtoms tik profesionaliems naudotojams;

 

(bg) įrangoje, skirtoje skrydžiams į kosmosą;

 

Ne vėliau kaip iki [...*] Komisija pateikia ataskaitą, kurioje išnagrinėjamas poreikis šios direktyvos netaikyti kitai 11 kategorijai priskiriamai įrangai, jei ją tokiai įrangai taikant ilgalaikis indėlis siekiant šios direktyvos tikslų būtų neproporcingai mažas palyginti su įtraukimo ilgalaikėmis išlaidomis. Prireikus, kartu su ataskaita teikiamas teisėkūros pasiūlymas.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nepaisant tam tikrai EEĮ taikomų šios direktyvos taikymo srities išimčių, valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių, siekdamos, kad ūkinės veiklos vykdytojai sumažintų IV priede išvardytų medžiagų, esančių EEĮ medžiagose ir sudedamosiose dalyse, poveikį vartotojams, darbuotojams ir aplinkai iki techniškai ir praktiškai įmanomo žemiausio lygmens.

 

* Įrašyti datą: aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija iki 2014 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje nagrinėjamas įrangos, minimos 2 straipsnio 3 dalyje, įtraukimas į šios direktyvos taikymo sritį;

Pagrindimas

Dabar galima priimti nuostatas dėl išimčių, tačiau šio teisės akto taikymo sritis turėtų būtų persvarstyta atlikus deramą poveikio vertinimą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) Sąvoka „tinkamai veikti reikalinga“ reiškia, kad tam, jog įranga galėtų atlikti bent vieną savo pagrindinę funkciją, reikalinga elektra.

Pagrindimas

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis EEĮ arba užsakantis suprojektuoti arba pagaminti EEĮ savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

(b) gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis EEĮ arba užsakantis suprojektuoti arba pagaminti EEĮ, arba parduodantis tą gaminį savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

Pagrindimas

Kadangi rengiant naują Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos redakciją remiamasi Reglamentu (EB) 765/2008, apibrėžtys turi būti suderintos vienos su kita, kad nekiltų painiavos ir nebūtų skirtingai aiškinama.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(da) ūkinės veiklos vykdytojas – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

Pagrindimas

Terminas „ūkinės veiklos vykdytojas“ direktyvoje vartojamas keletą kartų. Turėtų būti taikoma tokia pat apibrėžtis, kuri pateikta Sprendime Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ga) techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nurodyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti gaminys, procesas arba paslauga;

Pagrindimas

Terminas „techninė specifikacija“ direktyvoje vartojamas keletą kartų. Turėtų būti taikoma tokia pat apibrėžtis, kuri pateikta Sprendime Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ka) susigrąžinimas – bet kokia priemonė, kurią taikant siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas gaminys;

Pagrindimas

Terminas „susigrąžinimas“ direktyvoje vartojamas keletą kartų. Turėtų būti taikoma tokia pat apibrėžtis, kuri pateikta Sprendime Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(kb) naudojimo nutraukimas – bet kokia priemonė, kurią taikant siekiama užkirsti kelią produkto tiekimo grandinėje patekimui į rinką;

Pagrindimas

Terminas „naudojimo nutraukimas” direktyvoje vartojamas keletą kartų. Turėtų būti taikoma tokia pat apibrėžtis, kuri pateikta Sprendime Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(l) homogeninė medžiaga – vienalytės sudėties medžiaga, kuri negali būti mechaniškai išskaidyta į skirtingas medžiagas; tai reiškia, kad iš esmės medžiagos negali būti atskirtos tokiais mechaniniais veiksmais kaip atsukimas, pjovimas, traiškymas, malimas ar šlifavimas;

(l) homogeninė medžiaga:

- medžiaga, kurią visą sudaro tik viena medžiaga; arba

 

- kelių medžiagų, kurios negali būti mechaniškai išskaidytos į skirtingas medžiagas, derinys, išskyrus paviršiaus dangas; arba

 

- paviršiaus danga.

Pagrindimas

Reikia atskirti medžiagas, kurias sudaro tik viena medžiaga, ir medžiagas, kurias sudaro kelios medžiagos, kurios negali būti mechaniškai išskaidytos. Paviršiaus dangos turi būti laikomos atskiromis homogeninėmis medžiagomis.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(la) kabeliai – visi EEĮ viduje esantys kabeliai ir kabeliai, kurie tarnauja kaip jungtis arba kaip ilgintuvai sujungiant įrangą su atitinkamu tinklu;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(lb) mechaniškai išskaidytos – medžiagos iš principo gali būtų atskirtos tokiais mechaniniais veiksmais kaip atsukimas, pjovimas, traiškymas, malimas ar šlifavimas;

Pagrindimas

Ši apibrėžtis svarbi užtikrinant teisinį tikrumą imant mėginius ir atliekant bandymus. Teisinio tikrumo dėlei reikėtų pateikti atskirą sąvokos „mechaniškai išskaidytos“ apibrėžtį.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(p)pramoniniai stebėjimo ir kontrolės prietaisai – stebėjimo ir kontrolės prietaisai, skirti naudoti tik pramonėje arba profesionaliems naudotojams.

(p) pramoniniai stebėjimo ir kontrolės prietaisai – stebėjimo ir kontrolės prietaisai, skirti naudoti tik pramonėje.

Pagrindimas

Bendrijos teisės aktuose išskiriami naudotojai: visuomenė, profesionalūs naudotojai, taip pat naudojimas pramonėje. Skirstymas į visuomenę ir profesionalius naudotojus įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Toks skirstymas gana neaiškus, nes visuomenės atstovai gali ir naudoti profesionaliems naudotojams skirtus produktus, o profesionalūs naudotojai gali naudoti visuomenei plačiai prieinamus produktus. Kad nekiltų dar didesnės painiavos pramoninių stebėjimo ir kontrolės priemonių apibrėžtis turi būti taikoma tik skirtiems naudoti pramonėje prietaisams.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(pa) vartojimo reikmuo – bet koks elementas, turintis vieną ar daugiau elektrinių ar elektroninių dalių, būtinas tam, kad EEĮ galėtų veikti ir kuris, antra vertus, negali veikti be EEĮ.

(Šiuo pakeitimu pakeičiamas 26 pakeitimas)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EEĮ ir vartojimo reikmenų tarpusavio priklausomybę, vartojimo reikmenys taip pat turėtų būti įtraukti į direktyvą, juolab kad jų gyvavimo trukmė trumpesnė ir jie greičiau, negu EEĮ tampa atliekomis. Taigi reikėtų įtraukti apibrėžtį. Ši apibrėžtis taikoma tik tiems elementams, kurie turi elektrinių arba elektroninių dalių. Ji būtų taikoma, pvz., spausdintuvų rašalo kasetėms, bet nebūtų taikoma kompaktiniams diskams, spausdintuvų popieriui, indaplovių milteliams ar grąžtams.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(pb) nanomedžiaga – sąmoningai gaminama medžiaga, kurios vienas ar daugiau matmenų lygus ar mažesnis nei 100 nm arba kuri sudaryta iš atskirų vidaus ar išorės funkcinių dalių ir daugelio šių dalių vienas ar daugiau matmenų lygus ar mažesnis nei 100 nm, įskaitant struktūras, aglomeratus arba junginius, kurių dydis gali viršyti 100 nm, tačiau kurie išlaiko savybes, būdingas nanodydžio medžiagomis.

 

Savybės, būdingos nanodydžio medžiagomis, apima:

 

(i) su didele dalimi specialaus atitinkamos medžiagos paviršiaus susijusias savybes ir (arba)

 

(ii) specialias fizines ir chemines savybes, kurios skiriasi nuo tos pačios medžiagos, kuri nėra nanopavidalo, savybių.

Pagrindimas

Reikia įtraukti nanomedžiagos apibrėžtį. Ši apibrėžtis yra ta, dėl kurios sutarė visos trys institucijos rengiant reglamentą dėl naujų maisto produktų.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgdama į įvairių institucijų tarptautiniu lygiu paskelbtų nanomedžiagų apibrėžčių ir į nuolatinę technikos bei mokslo raidą nanotechnologijų srityje, Komisija patikslina šio straipsnio pa punktą ir jį suderina su technikos ir mokslo pažanga, atsižvelgdama į vėliau tarptautiniu lygiu sutartas sąvokų apibrėžtis, – tai ji daro priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį.

Pagrindimas

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(pc) priedas – bet koks elementas, turintis vieną ar daugiau elektrinių ar elektroninių dalių, skirtas naudoti su EEĮ, kuris nebūtinas tam, kad EEĮ galėtų veikti, tačiau kuris be EEĮ negali veikti.

Pagrindimas

Į Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą taip pat turėtų būti įtraukti priedai. Taigi reikėtų įtraukti apibrėžtį. Ši apibrėžtis taikoma tik tiems elementams, kurie turi elektrinių arba elektroninių dalių. Ji būtų taikoma, pvz., skaitmeninių fotoaparatų atskiriems lęšiams, tačiau nebūtų taikoma fotoaparato arba lęšio dėklui.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(pd) elektrinė arba elektroninė dalis – bet koks elementas su dviem arba daugiau jungiamosiomis švino arba kito metalo plokštelėmis, kuris yra elektros grandinės dalis, skirtas atskirai funkcijai atlikti;

Pagrindimas

Kadangi naujose „vartojimo reikmens“ ir „priedo“ apibrėžtyse minima, kad jie turi elektrinių arba elektroninių dalių, reikia pateikti tų dalių apibrėžtis.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(pe) transporto priemonė – žmonių arba krovinių vežimo priemonė, kaip antai automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, tramvajai, traukiniai, laivai ir lėktuvai;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(pf) didelis stacionarus įrengimas – tam tikras keleto tipų aparatų ir, tam tikrais atvejais, kitų prietaisų derinys, stacionariai sumontuotas ir įrengtas iš anksto nustatytoje vietoje; Į šį įrengimą neįeina elektros ir elektroninės sudedamosios dalys, kurios per jo gyvavimo trukmę retkarčiais gali būti pakeistos ir kurios gali atlikti savo funkciją nebūdamos šio įrengimo dalimi;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(pg) dideli stacionarūs pramoniniai prietaisai – mašinų, įrangos ir (arba) sudedamųjų dalių komplektas, skirtas veikti pramonėje ir atlikti tam tikrą užduotį. Šiuos prietaisus įrengia specializuotas personalas, atsakingas tik už įrengimo darbą, ir visą naudojimo laiką jie yra nuolatinėje vietoje. Į šiuos prietaisus neįeina elektros ir elektroninės sudedamosios dalys, kurios per atitinkamo prietaiso gyvavimo trukmę retkarčiais gali būti pakeistos ir kurios gali atlikti savo funkciją ir nebūdamos šio prietaiso dalimi;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio p h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ph) ne kelių mobiliosios mašinos, skirtos tik profesionaliems naudotojams – Direktyvoje 97/68/EB apibrėžta įranga, kuria gali naudotis tik profesionalai;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad rinkai teikiamoje EEĮ  , įskaitant jos remontui arba pakartotiniam naudojimui skirtose atsarginėse dalyse  nebūtų IV priede išvardytų medžiagų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad rinkai teikiamoje EEĮ, įskaitant jos remontui arba pakartotiniam naudojimui skirtose atsarginėse dalyse, kabeliuose, vartojimo reikmenyse ir prieduose, taip pat kalibravimui iš naujo arba funkcijų tobulinimui, arba galingumo stiprinimui skirtose dalyse nebūtų IV priede dalyje išvardytų medžiagų.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 1 dalis netaikoma atsarginėms dalims, skirtoms toliau išvardytos įrangos remontui arba pakartotiniam naudojimui:

4. 1 dalis netaikoma kabeliams, vartojimo reikmenims, priedams arba atsarginėms dalims, skirtoms toliau išvardytos įrangos remontui arba pakartotiniam naudojimui, taip pat dalims, skirtoms kalibravimui iš naujo arba funkcijų tobulinimui, arba galingumo stiprinimui:

(a) EEĮ, pateiktos rinkai iki 2006 m. liepos 1 d.;

(a) EEĮ, pateiktos rinkai iki 2006 m. liepos 1 d.;

(b) medicinos prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2014 m. sausio 1 d.;

(b) medicinos prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2014 m. sausio 1 d.;

(c) in vitro medicinos prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2016 m. sausio 1 d.;

(c) in vitro medicinos prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2016 m. sausio 1 d.;

(d) stebėjimo ir kontrolės prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2014 m. sausio 1 d.;

(d) stebėjimo ir kontrolės prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2014 m. sausio 1 d.;

(e) pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2017 m. sausio 1 d.;

(e) pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2017 m. sausio 1 d.;

(f) EEĮ, dėl kurios buvo padaryta išimtis ir kuri buvo pateikta rinkai tos išimties galiojimo laikotarpiu.

 

(f) atitinkamos išimties atveju, EEĮ, dėl kurios buvo padaryta išimtis ir kuri buvo pateikta rinkai tos išimties galiojimo laikotarpiu.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. 1 dalis netaikoma atsarginių dalių, paimtų iš EEĮ, pateiktos rinkai iki 2006 m. liepos 1 d., pakartotiniam naudojimui įrangoje, pateiktoje rinkai iki 2016 m. liepos 1 d. su sąlyga, kad pakartotinis naudojimas vyksta uždaros patikrinamos grandinės principu veikiančioje „verslas verslui“ surinkimo sistemoje ir kad vartotojas informuojamas apie pakartotinį naudojimą.

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas išteklių efektyvumas, ES turi toliau skatinti pakartotinį naudojimą. Per anksti pašalimus, sunaikinus arba pakeitus kitomis gerai veikiančias pakartotiniam naudojimui tinkamas atsargines dalis dėl to, kad jos pateiktos rinkai iki 2006 m. liepos 1 d. ir neatitinka Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos apribojimų, atsirastų nereikalingą naštą aplinkai. Jei nebūtų numatyta ši laikina išimtis, tektų išmesti visą įrangą, įskaitant daugumą dalių, atitinkančių Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos reikalavimus. Kadangi pakartotinis naudojimas vyksta uždaroje surinkimo sistemoje, šių dalių gyvavimo trukmės pabaiga gali būti deramai kontroliuojama ir valdoma.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. 1 dalis netaikoma aktyviesiems implantuojamiems medicinos prietaisams. Iki 2020 m. Komisija persvarsto nuostatą dėl aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų neįtraukimo siekdama pasiūlyti juos įtraukti į direktyvos taikymo sritį.

5. 1 dalis netaikoma aktyviesiems implantuojamiems medicinos prietaisams. Iki 2020 m. Komisija persvarsto nuostatą dėl aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų neįtraukimo siekdama įvertinti, ar yra tinkamų saugių ir patikimų alternatyvų, grindžiamų mokslinėmis ir technologinėmis rekomendacijomis, ir pasiūlyti juos įtraukti į direktyvos taikymo sritį.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į būtinybę užtikrinti, kad būtų galima naudotis aktyviaisiais implantuojamais medicinos prietaisais.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma V ir VI  prieduose nurodyta paskirtimi naudojamoms medžiagoms.

6. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma V, VI ir VIa  prieduose nurodyta paskirtimi naudojamoms medžiagoms.

(Šiuo pakeitimu ištaisomas praleidimas, pakeičiamas 33 pakeitimas. Šis pakeitimas susijęs su 2 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1a dalies, I ir VI a priedų pakeitimais)

Pagrindimas

Nustačius atvirą taikymo sritį, reikalingas atskiras priedas, pagal kurį būtų leidžiama naudoti EEĮ, kuriai taikomos naudojimo draudimo pagal 4 straipsnio 1 dalį išimtys ir kuri šiuo metu neįtraukta į Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos taikymo sritį, kadangi nepriklauso nė vienai iš 10 pirmųjų kategorijų. Reikia numatyti galimybę taikyti 1 dalyje siūlomų apribojimų išimtis.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Jei naudojant medžiagas, ypač nurodytąsias III priede, kyla nepriimtinas pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai, kuris turi būti mažinamas visos Bendrijos mastu, IV priede pateiktas draudžiamų medžiagų sąrašas persvarstomas taikant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69–72 straipsniuose nurodytais procesais pagrįstą metodiką. Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

(Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu, kuriuo vėl įtraukiamas Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos iš dalies pakeistas 6 straipsnis)

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje (RoHS) aptariamas vienas klausimas – pavojingų medžiagų ribojimas EEĮ sudėtyje. Nepriimtina tai, kad sprendimo dėl direktyvos esmės galios perduodamos spręsti pagal komitologijos procedūrą, jau neminint to, kad dar nenustatyta komitologijos procedūros metu naudojama metodika, ir juo labiau, kad teisės aktų leidėjas aiškiai įgaliojo Komisiją teikti tokius pasiūlymus pagal bendro sprendimo procedūrą (6 straipsnis). Tai reikštų, kad dabar nebus nustatoma naujų apribojimų, o tai prieštarauja atlikus Komisijos tyrimą pateiktoms rekomendacijoms. Jei norima išlaikyti Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos varomąją jėgą, naujuosius apribojimus reikėtų priimti dabar, o neatidėlioti neapibrėžtam laikui.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdama priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga, Komisija priima tokias priemones:

1. Siekdama V, VI ir VIa priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga ir atsižvelgdama į 6a straipsnyje nustatytus kriterijus, Komisija priima tokias priemones:

(a) visus būtinus  II  priedo pakeitimus

 

(b) į V ir VI priedus įtraukia EEĮ, jei įvykdoma bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

(a) į V, VI ir VIa priedus įtraukia EEĮ medžiagas ir sudedamąsias dalis konkrečiai paskirčiai, jei įvykdoma bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

- jos eliminavimas, konstrukcijos pakeitimas arba medžiagų arba sudedamųjų dalių , kuriems nereikia 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų, naudojimas jose yra techniškai ar moksliškai neįmanomas;

jos eliminavimas, konstrukcijos pakeitimas arba medžiagų arba sudedamųjų dalių , kuriems nereikia 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų, naudojimas jose yra techniškai neįmanomas;

 

- pakaitalų tiekimas ir patikimumas nėra užtikrintas,

- pakaitalų patikimumas nėra užtikrintas,

- dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai, vartotojų saugai arba neigiamas socialinis ir ekonominis poveikis galėtų nusverti pakeitimo teigiamą poveikį aplinkai, sveikatai, vartotojų saugai ir (arba) socialinius ir ekonominius privalumus;

dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai ir vartotojų saugai galėtų nusverti pakeitimo teigiamą poveikį aplinkai, sveikatai ir vartotojų saugai, kai tinka, pagrįstą būvio ciklo įvertinimu;

(c) iš V ir VI priedų išbraukti medžiagas ir EEĮ komponentus, jei jie nebeatitinka b punkto sąlygų.

(b) iš V ir VI priedų išbraukti medžiagas ir EEĮ komponentus, jei jie nebeatitinka a punkto sąlygų.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Komisija bet kurią ir tokių priemonių patvirtina priimdama atskirą deleguotą teisės aktą pagal 18 straipsnį.

2. Pagal 1 dalies b punktą priimtos priemonės galioja ne ilgiau kaip 4 metus ir gali būti atnaujintos. Komisija laiku pateikia savo sprendimą dėl visų atnaujinimo paraiškų, pateiktų likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties galiojimo pabaigos.

2. Pagal 1 dalies a punktą priimtos priemonės, susijusios su I priedo 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ir 11 kategorijomis, galioja iki ketverių metų, o priemonės, susijusios su I priedo 8 ir 9 kategorijomis, galioja iki aštuonerių metų. Dėl galiojimo laikotarpio spendžiama kiekvienu atveju atskirai. Tokios priemonės gali būti atnaujinamos.

 

Komisija, nustatydama išimties arba atnaujintos išimties galiojimo trukmę, atsižvelgia į socialinius ir ekonominius aspektus, apibrėžtus Reglamento (EB) 1907/2006 XVI priede.

 

Jei Komisija mano, kad pakankamam pakaitalų kiekiui užtikrinti reikia daugiau laiko, nei iki draudimo taikymo pradžios arba, atitinkamai, išimties galiojimo pabaigos, taip pat dėl priežasčių, susijusių su intelektinės nuosavybės teisių apribojimais, ji suteikia lengvatinį laikotarpį praėjus draudimo taikymo pradžios arba išimties galiojimo pabaigos terminui. Lengvatinio laikotarpio trukmė nustatoma kiekvienu atveju atskirai ir neviršija 18 mėnesių po draudimo taikymo pradžios arba išimties galiojimo pabaigos.

 

Prie ypatingų V, VI ir VIa priedų išimčių nurodoma išimties suteikimo, atnaujinimo, galiojimo pabaigos data, lengvatinio laikotarpio, jei jis suteikiamas, trukmė.

 

2a. Paraiškos dėl 4 straipsnio 1 dalies taikymo išimties, jos atnaujinimo arba panaikinimo pateikiamos Komisijai laikantis VIb priedo nuostatų. Paraiška dėl išimties atnaujinimo atspindi pastarojo meto padėtį.

 

2b. Komisija:

 

(a) per 15 dienų nuo paraiškos gavimo patvirtina tai raštu. Patvirtinimo rašte nurodoma paraiškos gavimo data;

 

(b) paraiškai suteikia numerį, kuris naudojamas visoje su paraiška susijusioje korespondencijoje, kol peržiūra laikoma baigta;

 

(c) nedelsdama praneša valstybėms narėms apie paraišką bei pasirūpina, kad paraiška ir visa pareiškėjo pateikta papildoma informacija būtų joms prieinama;

 

(d) paraiškos santrauką paskelbia viešai;

 

(e) atlieka nepriklausomą paraiškos pagrindimo tyrimą.

 

2c. Paraiškos pateikiamos likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki draudimo taikymo pradžios arba, atitinkamai, iki išimties galiojimo pabaigos.

 

Komisija priima sprendimą likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki draudimo taikymo pradžios arba, atitinkamai, iki išimties galiojimo pabaigos. Jei iki to laiko Komisija nepriima sprendimo, išimtis galioja arba toliau galioja iki šešių mėnesių nuo datos, kurią Komisija priima sprendimą.

3. Prieš keisdama priedus, Komisija, inter alia, konsultuojasi su elektros ir elektroninės įrangos gamintojais, perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų asociacijomis.

3. Prieš keisdama V, VI ir VIa priedus, Komisija, inter alia, konsultuojasi su ūkinės veiklos vykdytojais, perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų asociacijomis. Šių konsultacijų metu Komisijos gautos pastabos skelbiamos viešai. Komisija praneša apie gautą informaciją ir ją viešai skelbia.

4. Kol medžiagos ar komponentai pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą yra įtraukti į šios direktyvos V ir VI priedus, manoma, kad jas naudoti nurodyta paskirtimi galima neprašant leidimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

 

 

3a. Netgi tais atvejais, kai medžiagos ir sudedamosios dalys įtraukiamos į V, VI arba VIa priedus, valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai sumažintų IV priede išvardytų medžiagų, esančių EEĮ medžiagose ir sudedamosiose dalyse, poveikį vartotojams, darbuotojams ir aplinkai iki techniškai ir praktiškai įmanomo žemiausio lygmens.

 

3b. Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį, patvirtina suderintą paraiškų, numatytų 2a dalyje, formą.

 

3c. Komisija, atsižvelgdama į MVĮ padėtį, priima išsamias 2a dalies taikymo gaires.

 

3d. Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį, gali keisti VIb priedą įtraukdama į jį papildomus elementus.

 

3e. Nė vėliau kaip iki [...*] Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį, nusprendžia, kurios iš V priede numatytų išimčių taikomos ir 8 ir 9 kategorijai priskiriamai įrangai. Jei iki to laiko nepriimamas joks sprendimas, V priede numatytos išimtys galioja ir tai įrangai.

 

* Įrašyti datą: aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Nanomedžiagos

 

1. Ūkinės veiklos vykdytojai praneša Komisijai apie EEĮ naudojamas nanomedžiagas ir pateikia visus duomenis, susijusius su jų saugumu žmonių sveikatai ir aplinkai jų naudojimo laikotarpiu.

 

2. Ne vėliau kaip [...*], atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų pagal 1 dalį pateiktą informaciją, Komisija įvertina EEĮ naudojamų nanomedžiagų saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, ypač jų naudojimo ir apdorojimo metu, ir praneša savo išvadas ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai. Ši ataskaita, jei būtina, pateikiama kartu su pasiūlymu dėl teisės akto dėl tinkamo EEĮ naudojamų nanomedžiagų keliamos rizikos valdymo.

 

3. Ūkinės veiklos vykdytojai paženklina EEĮ, kurios sudėtyje yra nanomedžiagų, galinčių daryti poveikį vartotojams, ne vėliau kaip [...**].

 

4. Komisija parengia nanomedžiagų identifikavimo ir aptikimo standartus priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį ne vėliau kaip iki [...***].

 

5. Komisija parengia išsamias 3 straipsnyje numatyto žymėjimo reikalavimų taikymo taisykles priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį ne vėliau kaip iki [...***].

 

* Įrašyti datą: 36 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

 

** Įrašyti datą: 24 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

 

*** Įrašyti datą: 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinimo priemonės

Deleguoti teisės aktai

Komisija priima tokias išsamias taisykles:

Ne vėliau kaip iki […*] Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį, patvirtina tokias išsamias taisykles:

- prašymų padaryti išimtį taisykles, kuriose ji nurodo teikiant tokius prašymus pateiktinos informacijos formą ir rūšį, įskaitant pakaitalų analizę ir, jei yra tinkamų pakaitalų, pakeitimo planus, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006;

 

- 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų didžiausių koncentracijos verčių laikymosi taisykles;

- 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų didžiausių koncentracijos verčių laikymosi taisykles, kuriose, be kita ko, nustatomas mažiausias kiekis, ir specialias paviršiaus dangos taisykles,

 

- elektros ir elektroninės įrangos mėginių rinkimo ir kontrolės taisykles,

 

- taisykles, kuriose nurodoma medžiagos, esančios EEĮ medžiagose, komponentuose ir dalyse, suderinta deklaravimo forma, į kurią taip pat turi įeiti informacija apie pagal šią direktyvą reglamentuojamų medžiagų koncentraciją,

- 5 straipsnio 2 dalies taikymo taisykles, atsižvelgdama į ūkinės veiklos vykdytojų teisinio aiškumo poreikį, iki Komisija priims sprendimą dėl išimčių atnaujinimo.

- 5a straipsnio 3 dalyje numatytų nanomedžiagų ženklinimo reikalavimų taikymo taisykles.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

 

 

* Įrašyti datą: aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Persvarstymas

 

Iki [...*] ir periodiškai po to Komisija, atsižvelgdama į atsargumo principą ir remdamasi poveikio vertinimu, persvarsto ir pakeičia IV priede pateikiamų draudžiamų medžiagų sąrašą, jei nusprendžiama, jog EEĮ ar jos atliekose esanti medžiaga ar panašių medžiagų grupė yra kenksminga vykdant aplinkos apsaugos požiūriu priimtiną elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimą ar šalinimą arba daro žalingą poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai EEĮ naudojimo ar EEĮ atliekų apdorojimo metu.

 

Persvarstymo metu itin daug dėmesio reikia skirti tam, ar minėtosios medžiagos ar medžiagų grupės:

 

(a) galėtų turėti neigiamą poveikį galimybėms paruošti EEĮ pakartotiniam naudojimui ar medžiagų iš EEĮ atliekų perdirbimui;

 

(b) galėtų paskatinti pačios medžiagos, jos pavojingų likučių, transformacijos produktų ar skilimo produktų nekontroliuojamą ar difuzinį patekimą į aplinką jos naudojimo laikotarpiu ir ypač ruošiant medžiagas iš EEĮ atliekų pakartotiniam naudojimui, jas perdirbant ar apdorojant kitais būdais, įskaitant jų tvarkymo nesilaikant standartų Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse metu;

 

(c) galėtų sukelti nepriimtiną pavojų darbininkams, renkantiems, pakartotinai naudojantiems, perdirbantiems ar apdorojantiems EEĮ atliekas;

 

(d) galėtų lemti didelių pavojingų antrinių atliekų kiekių susidarymą ruošiant medžiagas iš EEĮ atliekų pakartotiniam naudojimui, jas perdirbant ar apdorojant kitais būdais;

 

(e) galėtų būti pakeistos saugesniais pakaitalais ar alternatyviomis technologijomis keičiant jų konstrukciją arba naudojant medžiagas arba sudedamąsias dalis, kurios daro mažesnį neigiamą poveikį vykdant aplinkos apsaugos požiūriu priimtiną EEĮ atliekų naudojimą ir šalinimą arba mažiau kenkia žmonių sveikatai ar aplinkai.

 

Atlikdama šį persvarstymą, Komisija konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis, įskaitant ūkinės veiklos vykdytojus, perdirbėjus, apdorojimo operatorius, aplinkosaugos organizacijas ir darbuotojų bei vartotojų asociacijas. Komisija taip pat atsižvelgia į visus atitinkamus dokumentus, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 arba kitus ES teisės aktus pateiktus Europos cheminių medžiagų agentūrai. Komisija taip pat atsižvelgia į galimybę taikyti naudojimo išimtis, jei tokių pakaitalų ar alternatyvių technologijų dar nėra.

 

Iki šių datų ir periodiškai po to, Komisija priima priemones, skirtas prireikus išplėsti IV priedo taikymo sritį priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį.

 

Valstybė narė arba Europos Parlamentas gali bet kada prašyti Komisijos pateikti tokį pasiūlymą. Šis prašymas turi būti deramai pagrįstas remiantis šiame straipsnyje nustatytais kriterijais. Ne vėliau, kaip per dvylika mėnesių nuo prašymo gavimo datos Komisija apsvarsto prašymą ir prireikus priima priemones priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį.

 

* Įrašyti datą: ketveri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

 

** Įrašyti datą: aštuoneri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

 

Derinimas su REACH reglamentu

 

Jei nauji medžiagų, naudojamų EEĮ, pateikimo į rinką apribojimai priimami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, atitinkamai keičiami susiję šios direktyvos priedai atsižvelgiant į labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, kurioms nebuvo suteiktas leidimas, galiojimo pabaigos terminą, arba į apribojimo taikymo datą.

 

Komisija tokias priemones patvirtina priimdama deleguotus teisės aktus pagal 18 straipsnį.

(Pranešėjo pateikto 49 pakeitimo pakeitimas. Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja deleguotų teisės aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Reikia numatyti tam tikrą darbo tvarką, kurią taikant REACH numatytus apribojimus arba palaipsnį naudojimo nutraukimą pagal suteiktą leidimą būtų galima perkelti į RoHS direktyvą.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad:

 

(Atsižvelgiant į šį pakeitimą reikės atitinkamai keisti visą straipsnį; dalys keičiamos į punktus, todėl reikės atitinkamai keisti gramatinę struktūrą.)

Pagrindimas

Ištaisoma Komisijos pasiūlymo projekte aptikta klaida. Direktyvoje negali būti tiesiogiai nustatoma įpareigojimų ūkinės veiklos vykdytojams. Joje gali būti nustatomi tik įpareigojimai valstybėms narėms, kurios privalės užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi tam tikrų veiksmų.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gamintojai parengia reikiamus techninius dokumentus ir atlieka gamybos vidaus kontrolės procedūrą, nurodytą Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo A modulyje, arba užsako ją atlikti.

2. Gamintojai parengia reikiamus techninius dokumentus ir atlieka gamybos vidaus kontrolės procedūrą, nurodytą Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo A modulyje, arba užsako ją atlikti, išskyrus atvejus, kai pagal specialiuosius teisės aktus reikalaujama techninių dokumentų ir vidinės kontrolės procedūrų, kurios ne mažiau griežtos, negu tame modulyje nurodyta procedūra.

Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma, kad EEĮ atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia EB atitikties deklaraciją ir paženklina CE ženklu.

Jeigu taikant tas procedūras įrodoma, kad EEĮ atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia EB atitikties deklaraciją ir paženklina CE ženklu.

Pagrindimas

Kai jau galioja panašus teisės aktas (pvz., medicinos prietaisams) ir apima bent jau VII priede nurodytus elementus, siekiant išvengti dvigubos biurokratijos, turėtų būti priimtinos atitikties deklaracijos, pateiktos būtent pagal minėtąjį teisės aktą.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kai tai laikoma tinkama atsižvelgiant į gaminio keliamą pavojų, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, gamintojai tiria parduodamos EEĮ pavyzdžius, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus gaminius bei apie visą tokią stebėseną informuoja platintojus.

5. Kai tai laikoma tinkama atsižvelgiant į gaminio keliamą pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai, aplinkos apsaugos požiūriu priimtinam atliekų naudojimui ir šalinimui, gamintojai tiria parduodamos EEĮ pavyzdžius, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus gaminius bei apie visą tokią stebėseną informuoja platintojus.

Pagrindimas

RoHS direktyva priimta siekiant spręsti pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai, kuris kyla dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo EEĮ sudėtyje ir ypač būvio ciklo pabaigoje, klausimą. Tai turėtų būti nurodyta šio straipsnio tekste.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Gamintojai ant EEĮ, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente – nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju.

7. Gamintojai ant EEĮ, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente – nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kai tokie reikalavimai jau nustatyti specialiuosiuose teisės aktuose, laikomasi būtent šių teisės aktų reikalavimų. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju.

Pagrindimas

Kai jau galioja panašūs teisės aktai (pvz., medicinos prietaisams), turėtų būti taikomos šių teisės aktų nuostatos.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos teisės aktų, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių siekdami užtikrinti EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos arba susigrąžina. Be to, jei EEĮ kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias priemones.

8. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ neatitinka šios direktyvos reikalavimų, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių siekdami užtikrinti EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos arba susigrąžina. Be to, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias priemones.

Pagrindimas

Atitikties reikėtų siekti pagal šią direktyvą, kurioje pateikiamos susijusios nuorodos į Bendrijos derinimo teisės aktus, ne vien tik į pastarąjį. Ištaisoma Komisijos pasiūlymo projekte aptikta klaida (žr. 50 pakeitimą). Direktyvoje negali būti tiesiogiai nustatoma įpareigojimų ūkinės veiklos vykdytojams. Joje gali būti nustatomi tik įpareigojimai valstybėms narėms, kurios privalės užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi tam tikrų veiksmų.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Kompetentingai nacionalinei institucijai pagrįstai pareikalavus, gamintojai suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama kalba. Tokiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

9. Kompetentingai nacionalinei institucijai pareikalavus, gamintojai suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama kalba.

Pagrindimas

Gamintojų pareigos, susijusios su reikalavimų neatitinkančiais gaminiais, jau reglamentuojamos kitose „naujojo požiūrio“ direktyvose, susijusiose su gaminių sauga.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad:

 

(Atsižvelgiant į šį pakeitimą reikės atitinkamai keisti visą straipsnį; dalys keičiamos į punktus, todėl reikės atitinkamai keisti gramatinę struktūrą.)

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

1. Gamintojas turi galimybę rašytiniu įgaliojimu paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievoles ir rengti techninius dokumentus.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievoles ir rengti techninius dokumentus.

Pagrindimas

Įrašius naują įžanginę dalį (žr. 50 pakeitimą), reikia pakeisti formuluotę.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) 10 metų saugoti EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus, kad su jais galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros institucijos;

(a) 10 metų po EEĮ pateikimo į rinką saugoti EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus, kad su jais galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros institucijos;

Pagrindimas

Nuoroda „tiekti į rinką“ turėtų būti pakeista nuoroda „pateikti į rinką“. Naujoje teisinėje sistemoje apibrėžiant laikotarpio, per kurį turi būti saugoma atitikties deklaracija, pradžios datą visada nurodomas „pateikimas į rinką“. Taip yra todėl, kad „pateikimas į rinką“ reiškia „gaminio tiekimą Bendrijos rinkai pirmą kartą“ (Sprendimo Nr. 768/2008/EB R1 straipsnio 2 dalis) ir tai yra tiksliai nustatyta data. Tuo tarpu gaminio tiekimo datų gali būti daug, todėl tokia nuoroda skatintų teisinį netikrumą.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad:

 

(Atsižvelgiant į šį pakeitimą reikės atitinkamai keisti visą straipsnį; dalys keičiamos į punktus, todėl reikės atitinkamai keisti gramatinę struktūrą.)

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Importuotojai ant EEĮ, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente – nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.

3. Išskyrus atvejus, kai įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas nurodyti, importuotojai ant EEĮ arba ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kai tokie reikalavimai jau nustatyti specialiuosiuose teisės aktuose, laikomasi būtent šių teisės aktų reikalavimų.

Pagrindimas

Nebūtina šalia įgaliotojo atstovo pavadinimo papildomai nurodyti importuotojo pavadinimą, nes tai sukuria bereikalingą administracinę naštą. Tai ypač galioja tais atvejais, kai įrangą importuoja keli importuotojai. Pakeitimu būtų išvengta bereikalingos administracinės naštos įmonėms ir vartotojų klaidinimo.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kai tai laikoma tinkama atsižvelgiant į EEĮ keliamą pavojų, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, importuotojai tiria parduodamos EEĮ pavyzdžius, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus gaminius bei apie visą tokią stebėseną informuoja platintojus.

5. Kai tai laikoma tinkama atsižvelgiant į EEĮ keliamą pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai, aplinkos apsaugos požiūriu priimtinam atliekų naudojimui ir šalinimui, importuotojai tiria parduodamos EEĮ pavyzdžius, nagrinėja ir prireikus registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus gaminius bei apie visą tokią stebėseną informuoja platintojus.

Pagrindimas

RoHS direktyva priimta siekiant spręsti pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai, kuris kyla dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo EEĮ sudėtyje ir ypač būvio ciklo pabaigoje, klausimą. Tai turėtų būti nurodyta šio straipsnio tekste.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Importuotojai 10 metų saugo EB atitikties deklaracijos kopiją, kad su ja galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros institucijos, ir užtikrina, kad, šioms institucijoms paprašius, joms būtų galima pateikti techninius dokumentus.

7. Importuotojai 10 metų po to, kai EEĮ buvo pateikta rinkai, saugo EB atitikties deklaracijos kopiją, kad su ja galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros institucijos, ir užtikrina, kad, šioms institucijoms paprašius, joms būtų galima pateikti techninius dokumentus.

(Šiuo pakeitimu keičiamas 59 pakeitimas)

Pagrindimas

Reikia nurodyti aiškią minėtojo dešimties metų laikotarpio pradžią.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad:

 

(Atsižvelgiant į šį pakeitimą reikės atitinkamai keisti visą straipsnį; dalys keičiamos į punktus, todėl reikės atitinkamai keisti gramatinę struktūrą.)

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tiekdami rinkai EEĮ, platintojai rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų.

1. Tiekdami rinkai EEĮ, platintojai rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų, ypač reikalavimo, kad EEĮ būtų paženklinta CE ženklu, kad prie jos būtų pridėti reikiami dokumentai ta kalba, kurią lengvai supranta tos valstybės narės, kurios rinkai bus tiekiama EEĮ, vartotojai ir kiti galutiniai naudotojai, ir kad gamintojas bei importuotojas įvykdė 7 straipsnio 6 ir 7 dalyse bei 9 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Pagrindimas

Derėtų numatyti specialias nuostatas, susijusias su platintojo rūpestingu reikalavimų laikymusi.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš tiekdami EEĮ rinkai, platintojai patikrina, ar EEĮ paženklinta CE ženklu, ar prie jos pridėti reikiami dokumentai ta kalba, kurią lengvai supranta tos valstybės narės, kurios rinkai bus tiekiama EEĮ, vartotojai ir kiti galutiniai naudotojai, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė 7 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 9 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata reikštų, kad prieš tiekdamas EEĮ rinkai kiekvienas platintojas turėtų atidaryti originalią kiekvienos EEĮ pakuotę. Tai būtų per didelis reikalavimas. Vietoj to siūloma šiuos aspektus pabrėžti kalbant apie rūpestingą reikalavimų laikymąsi 10 straipsnio 1 dalyje. Taip užtikrinama, kad platintojai būtų atsakingi už gaminių, kurie atitinka tas nuostatas, tiekimą rinkai neįpareigojant jų išpakuoti kiekvieną gaminį.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju, jei jis pateikia EEĮ rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba rinkai jau pateiktą EEĮ pakeičia taip, kad ji gali nebeatitikti taikomų reikalavimų, ir jam taikomos 7 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Valstybės narės užtikrina, kad šioje direktyvoje importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir kad jam taikomos 7 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės, jei jis pateikia EEĮ rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba rinkai jau pateiktą EEĮ pakeičia taip, kad ji gali nebeatitikti taikomų reikalavimų.

Pagrindimas

Ištaisoma Komisijos pasiūlymo projekte aptikta klaida (žr. 50 pakeitimą). Direktyvoje negali būti tiesiogiai nustatoma įpareigojimų ūkinės veiklos vykdytojams. Joje gali būti nustatomi tik įpareigojimai valstybėms narėms, kurios privalės užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi tam tikrų veiksmų.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijoms paprašius, ūkinės veiklos vykdytojai 10 metų nurodo tokią informaciją:

Valstybės narės užtikrina, kad rinkos priežiūros institucijoms paprašius, ūkinės veiklos vykdytojai 10 metų nurodo tokią informaciją:

Pagrindimas

Ištaisoma Komisijos pasiūlymo projekte aptikta klaida (žr. 50 pakeitimą). Direktyvoje negali būti tiesiogiai nustatoma įpareigojimų ūkinės veiklos vykdytojams. Joje gali būti nustatomi tik įpareigojimai valstybėms narėms, kurios privalės užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi tam tikrų veiksmų.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EB atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

1. EB atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai.

Pagrindimas

Turėtų būti įrodyta atitiktis visai direktyvai.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. EB atitikties deklaracijos forma atitinka nustatytą pavyzdį, joje nurodomi VII priede nustatyti elementai ir ji atnaujinama.

2. EB atitikties deklaracijos forma atitinka nustatytą pavyzdį, joje nurodomi VII priede nustatyti elementai ir ji atnaujinama, išskyrus atvejį, kai taikomi specialieji teisės aktai, kuriuose reikalaujama atitikties deklaracijos, į kurią įeina bent jau VII priede nustatyti elementai. Ji išverčiama į kalbas, kurių reikalauja valstybė narė, į kurios rinką gaminys pateikiamas ar kurį jos rinkai tiekia gamintojas, importuotojas arba platintojas.

Pagrindimas

Kai jau galioja panašus teisės aktas (pvz., medicinos prietaisams) ir kai jis apima bent jau VII priede nurodytus elementus, siekiant išvengti dvigubos biurokratijos, turėtų būti priimtina ta atitikties deklaracija. EB atitikties deklaracija turėtų būti prieinama atitinkamomis oficialiosiomis visų valstybių narių, kuriose EEĮ pateiktas rinkai ar tiekiamas į rinką, kalbomis.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Po CE ženklo nurodomas paskelbtosios įstaigos atpažinties numeris, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant gamybos kontrolę.

Išbraukta.

Paskelbtosios įstaigos atpažinties numerį pritvirtina pati įstaiga arba jos pavedimu tai daro gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.

 

Pagrindimas

Ištaisoma Komisijos pasiūlyme aptikta klaida. Nenumatyta paskelbtųjų įstaigų, susijusių su Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės daro prielaidą, kad CE ženklu paženklinta elektros ir elektroninė įranga atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi nustatytos didžiausios koncentracijos vertės (t. y. proc. nurodytos ribos), susijusios su pavojingų medžiagų naudojimo apribojimu, taikomos homogeninėms medžiagoms, taip pat turi būti vykdomas šių medžiagų atitikties tikrinimas. Įmanoma patikrinti galutinį gaminį, bet neįmanoma galutinį gaminį suskaidyti į tūkstančius homogeninių medžiagų ir kiekvieną iš jų patikrinti atskirai. Pagal dabartinę Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą galutinių gaminių gamintojai negali patys patikrinti savo gaminių. Todėl gamintojai kontroliuoja savo tiekimo grandinę ir siekdami parodyti atitiktį pateikia atitinkamus dokumentus.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Elektros ir elektroninė įranga, išbandyta ir patikrinta laikantis darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma atitinkančia visus susijusius šios direktyvos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai.

Medžiagos, komponentai ar elektros ir elektroninės įrangos dalys, kurios buvo sėkmingai išbandytos ar patikrintos arba įvertintos laikantis darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikomi atitinkančiais visus susijusius šios direktyvos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai.

Pagrindimas

Galutiniai gaminiai negali būti tikrinami siekiant pademonstruoti atitiktį šiai direktyvai, jie gali būti tik vertinami taikant specialius atitikties standartus.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Oficialus prieštaravimas dėl darniojo standarto

 

Taikomas Sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos R9 straipsnis.

Pagrindimas

Valstybei narei arba Komisijai reikėtų turėti galimybę oficialiai nepritarti suderintam standartui. 66 pakeitimas buvo tiksli R9 straipsnio iš naujosios teisinės sistemos kopija, kuriame yra komitologijos nuostatos. Dėl naujos sutarties komitologijos procedūros teisės aktams nebetaikomos. Tačiau rengiant Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos naują redakciją su naujos sutarties nuostatomis galima derinti tik Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą. Siekiant numatyti galimybę oficialiai nepritarti darniajam standartui, nepažeidžiant galimybės ateityje suderinti su naująją teisine sistema, turėtų būti daroma nuoroda tik į atitinkamą straipsnį.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komitetas

Delegavimas

1. Komisijai padeda 2006 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB  dėl atliekų 18 straipsniu įsteigtas komitetas.

1. Įgaliojimas priimti deleguotus teisės aktus, nurodytus 5 ir 6 straipsniuose, Komisijai suteikiamas neribotam laikotarpiui.

2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

2. Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 18a ir 18b straipsniuose nustatytų sąlygų.

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja deleguotų teisės aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Šioje direktyvoje prasminga įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikti neribotam laikotarpiui.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija, vykdydama savo veiklą, užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų ir visų susijusių suinteresuotųjų šalių, pvz., pramonės srities atstovų, įskaitant MVĮ ir amatams priskirtinas pramonės sritis, aplinkos apsaugos grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą. Šios šalys susitinka konsultacijų forume. Forumo darbo tvarkos taisykles nustato Komisija.

Pagrindimas

Siekiant sumažinti teisinį netikrumą ir ekonominę riziką išimčių taikymo tvarka turėtų būti veiksmingesnė, aiškesnė ir skaidresnė. Konsultavimasis su suinteresuotosiomis šalimis turėtų būti patobulintas nustatant aiškesnes procedūros taisykles. Todėl turėtų būti sukurtas konsultacijų forumas, panašus į Direktyvoje 2009/125/EB dėl ekologinio projektavimo numatytą forumą, siekiant užtikrinti nuolatinį ir struktūruotą konsultavimąsi su suinteresuotosiomis šalimis įgyvendinant šią direktyvą.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a straipsnis

 

Delegavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 18 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja deleguotų teisės aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta galimybė atšaukti įgaliojimų delegavimą.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18b straipsnis

 

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

 

3. Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

(Šis pakeitimas susijęs su buvusios reguliavimo procedūros su tikrinimu pakeitimu nauja deleguotų teisės aktų procedūra pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.)

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta du kartus du mėnesius apimanti procedūra, susijusi su prieštaravimais dėl deleguotų teisės aktų. Taip būtų sudarytos sąlygos palyginti greitam įsigaliojimui neginčytinais atvejais ir numatyta pakankamai laiko ginčytinais atvejais.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Jos taiko šias nuostatas nuo […].

Jos taiko šias nuostatas nuo […*].

 

* Įrašyti datą: 18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Komisija nepatikslino, nuo kada pradedamos taikyti šios nuostatos, nes norėjo, kad sprendimą šiuo klausimu priimtų įstatymų leidėjas. Jų nuomone, nereikia atidėti šių priemonių taikymo vėlesniam negu jų perkėlimo į nacionalinę teisę laikui. Todėl siūloma, kad valstybės narės pradėtų taikyti nuostatas po 18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo datos.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai taikoma ši direktyva, kategorijos

Elektros ir elektroninės įrangos, kuriai taikoma ši direktyva, kategorijos

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

1. Stambūs prietaisai

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

2. Smulkūs prietaisai

3. Informacinės technologijos ir telekomunikacijų įranga

3. Informacinės technologijos ir telekomunikacijų įranga

4. Vartotojų įranga

4. Vartotojų įranga

5. Apšvietimo įranga

5. Apšvietimo įranga

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius įtaisus)

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

8. Medicinos prietaisai

8. Medicinos prietaisai

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, įskaitant pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, įskaitant pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus

10. Automatiniai daiktų išdavimo aparatai

10. Automatiniai daiktų išdavimo aparatai

 

11. Kita į išvardytas kategorijas neįtraukta elektros ir elektroninė įranga

Pagrindimas

Terminas „namų apyvoka“ klaidina, todėl turėtų būti išbrauktas. Neaišku, kodėl į taikymo sritį neįtraukiami stambūs pramoniniai įtaisai, o stebėjimo ir kontrolės prietaisai, įskaitant pramoninius, įtraukiami. Atsižvelgiant į skirtingą apribojimų taikymo sritį ir jų taikymo pavienėms EEĮ kategorijoms terminus, reikėtų palikti EEĮ kategorijų sąrašą, jį papildant viena kategorija, apimančia visą EEĮ, kuri neįtraukta į esamas kategorijas. Taip būtų užtikrinta atvira taikymo sritis ir sudaromos sąlygos įvairių kategorijų atskyrimui.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Priedas išbraukiamas.

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva turėtų būti taikoma visai EEĮ, ne tik tam tikroms kategorijoms. II priedas labai neaiškus: siekiama nustatyti „gaminių privalomą sąrašą“, tačiau šis sąrašas nėra išsamus, jame pateikti tik tam tikri pavyzdžiai: „apyvokos prietaisai, įskaitant“. Lieka neišspręsta skirtingo kategorijų aiškinimo problema. II priedą reikėtų išbraukti, o vietoj jo taikyti bendrą EEĮ apibrėžtį.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos medžiagos

6a straipsnyje nurodytos medžiagos

1. Heksabromciklododekanas (HBCDD)

1. Heksabromciklododekanas (HBCDD) ir visi pagrindiniai nustatyti diastereomerai

2. Bis (2-etilheksil) ftalatas (DEHP)

2. Bis (2-etilheksil) ftalatas (DEHP)

3. Benzilbutilftalatas (BBP)

3. Benzilbutilftalatas (BBP)

4. Dibutilftalatas (DBP)

4. Dibutilftalatas (DBP)

 

5. Arseno junginiai

 

6. Berilis ir jo junginiai

 

7. Stibio trioksidas

 

8. Dinikelio trioksidas

 

9. Bisfenolis A

 

10. Organiniai bromo junginiai

 

11. Organiniai chloro junginiai

 

12. Polivinilchloridas (PVC)

 

13. Dinitrotoluenas

 

14. Diaminodifenilmetanas (MDA)

 

15. 5-tret-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas (muskuso ksilenas)

 

16. Alkanai, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai)

 

17. Aliumosilikato refrakciniai keraminiai pluoštai

 

18. Antracenas

 

19. Antraceno alyva

 

20. Antraceno alyva, antraceno pasta

 

21. Antraceno alyva, antraceno pasta, antraceno frakcija

 

22. Antraceno alyva, antraceno pasta, lengvieji distiliatai

 

23. Antraceno alyva, kurioje mažai antraceno

 

24. Bis(tributiltin)oksidas (TBTO)

 

25. Kobalto dichloridas

 

26. Diarseno pentoksidas

 

27. Diarseno trioksidas

 

28. Diizobutilftalatas

 

29. Švino chromatas

 

30. Raudonasis švino chromato-molibdato sulfatas

 

31. Švino hidroarsenatas

 

32. Geltonasis švino sulfochromatas

 

33. Pikis, akmens anglių deguto, aukštos temperatūros

 

34. Natrio dichromatas

 

35. Trietilarsenatas

 

36. Tris(2-chloretil)fosfatas

 

37. Cirkonio aliumosilikato refrakciniai keraminiai pluoštai

Pagrindimas

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos draudžiamos medžiagos ir didžiausia leidžiama jų koncentracija, išreikšta homogeninės masės procentine dalimi

4 straipsnio 7 dalyje nurodytos draudžiamos medžiagos ir didžiausia leidžiama jų koncentracija, išreikšta homogeninės masės procentine dalimi

Švinas (0,1 %)

Švinas (0,1 %)

Gyvsidabris (0,1 %)

Gyvsidabris (0,1 %)

Kadmis (0,01%)

Kadmis (0,01%)

Šešiavalentis chromas (0,1 %)

Šešiavalentis chromas (0,1 %)

Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)

Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)

Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)

Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)

 

Nanosidabras (aptikimo riba)

 

Ilgi daugiasieniai anglies nanovamzdeliai (aptikimo riba)

Pagrindimas

Nanosidabras jau naudojamas EEĮ kaip antimikrobinis preparatas, pvz., juo padengiami mobilieji telefonai, jo netgi išskiria skalbimo mašinos. Toks naudojimas ne tik nereikalingas, šios medžiagos taip pat kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Anglies nanovamzdelius leidžiama naudoti EEĮ, tačiau turima įrodymų, kad jie turi panašių savybių kaip asbestas. Atitinkamos institucijos, pvz., JK Karališkoji komisija aplinkos taršos klausimais, JK sveikatos ir saugumo viešoji įstaiga (angl. HSE) ir Vokietijos aplinkosaugos agentūra išreiškė susirūpinimą dėl šių nanomedžiagų arba net rekomendavo jų nenaudoti.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos

V priedo pavadinimas ir įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnio 1  dalyje nustatyto naudojimo draudimo išimtys

4 straipsnio 1 dalyje nustatyto naudojimo draudimo išimtys, susijusios su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 10 kategorijomis

 

Jeigu nenurodyta kitaip, šiame priede nurodyto naudojimo išimtys baigia galioti [...*].

 

* Įrašyti datą: 48 mėnesiai nuo įsigaliojimo.

Pagrindimas

Komisijos numatytos nuostatos, kad V priedas netaikomas 8 ir 9 kategorijoms, paaiškinimas. Ši formuluotė susijusi su 2a kompromiso 4a dalimi, pagal kurį sukuriama šiame priede numatytų išimčių taikymo 8 ir 9 kategorijai peržiūros priemonė numatant, kad šiame priede numatytos išimtys automatiškai taikomos 8 ir 9 kategorijai, jei per 18 mėnesių sprendimas nepriimamas.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos

Annex VI – subheading 1

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įranga, kurioje naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, arba jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo įranga

Išbraukta.

Pagrindimas

Įmonė ERA savo atliktame tyrime, kurį užsakė Komisija (2006-0383), padarė išvadą, kad būtų galima medicinos prietaisus įtraukti į direktyvos taikymo sritį, tačiau gamintojai prašytų taikyti tam tikras išimtis. Įmonė ERA taip pat rekomendavo laikiną išimtį, taikomą švinui lydmetaliuose, persvarstyti maždaug tuo metu, kai bus iš dalies keičiama Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva. Tuo metu, kai buvo rengiamas naujas įmonės ERA (2009-0394) pranešimas, kai kurių sudėtingų medicinos aparatų gamintojai nurodė, kad be švino negalima užtikrinti ilgalaikio šių aparatų patikimumo. Į tai reikėtų atsižvelgti rengiant naujos redakcijos dokumentą.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu nenurodyta kitaip, šio priedo naudojimo nuostatos nustoja galioti po aštuonerių metų nuo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų datų.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Švinas apsauginiuose ekranuose nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

5. Švinas apsauginiuose ekranuose, kolimatoriuose, sklaidos kontrolės prietaisuose ir tinkleliuose nuo jonizuojančiosios spinduliuotės

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Švinas rentgeno spindulių bandymo objektuose.

6. Švinas jonizuojančiosios spinduliuotės bandymo objektuose ir rentgeno žymekliuose.

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Radioaktyvaus kadmio izotopas, naudojamas nešiojamuosiuose rentgeno fluorescenciniuose spektrometruose. Jutikliai, detektoriai ir elektrodai (1 punkto papildymas)

8. Radioaktyvaus kadmio izotopas, naudojamas nešiojamuosiuose rentgeno fluorescenciniuose spektrometruose.

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kita

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Švinas ir kadmis atomų įgerties spektroskopinėse lempose.

10. Švinas ir kadmis atomų absorbcijos spektroskopinėse lempose.

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Švinas kaip superlaidininkas lydiniuose ir kaip šilumos laidininkas magnetinio rezonanso įrangoje (MRĮ).

11. Švinas kaip superlaidininkas lydiniuose ir kaip šilumos laidininkas magnetinio rezonanso įrangoje (MRĮ) ir magnetoencefalografijos (MEG) įrangoje.

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17. Švinas nešiojamųjų skubiosios pagalbos defibriliatorių lydmetaliuose.

17. Švinas lydmetaliuose, esančiuose

 

- II klasės nešiojamuosiuose defibriliatoriuose,

 

- pacientų nešiojamuose II klasės prietaisuose, nešiojamoje ultragarso įrangoje ir nešiojamojoje pacientų stebėjimo įrangoje.

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI priedo 20a - 20w punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a. Švinas lydmetaliuose ir magnetinio rezonanso vizualizavimo ir magnetoencefalografijos įrangos, veikiančios žemesnėje nei -50◦C temperatūroje, sudedamųjų dalių jungtyse ir jungčių gnybtuose.

 

20b. Švinas nemagnetinių komponentų, naudojamų magnetinio rezonanso vizualizavimo ir magnetoencefalografijos įrangoje, jungiamojoje dangoje ir lydmetaliuose, naudojamuose minėtoms nemagnetinėms sudedamosioms dalims sujungti.

 

20c. Švinas lydmetaliuose ir sudedamųjų dalių jungiamosiose dangose, naudojamuose surenkant medicinos prietaisų, įskaitant BGA, CSP, QFN ir panašius lustus, vizualizavimui naudojamų medicinos prietaisų, įskaitant kompiuterinės tomografijos (CT), pozitronų emisijos tomografijos (PET), vieno fotono emisijos kompiuterinės tomografijos (SPECT), magnetoencefalografijos (MEG), magnetinio rezonanso (MRI) įrangą ir molekuliniams atvaizdams gauti skirtą įrangą, taip pat spinduliuotės ir dalelių terapijos medicinos įrangos spausdintines plokštes.

 

20d. Švinas lydmetalyje, naudojamame surenkant spausdintines plokštes, naudojamas montuojant puslaidininkius skaitmeninius detektorius, pvz., kadmio cinko telūrido ir integruotų mikrochemų skaitmeninius rentgeno detektorius.

 

20e. Konkrečiai pramonės sektoriui skirtose sudedamosiose dalyse, kurios nepatenka į Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos taikymo sritį ir naudojamos kaip medicinos prietaisų sudedamosios dalys, esantis švinas ir šešiavalentis chromas.

 

20f. Vario ir aliuminio lydiniuose esantis švinas kaip sausoji alyva vietose, kurias veikia jonizuojančioji spinduliuotė.

 

20g. Švinas vaizdo stiprintuvų vakuumui nelaidžiuose tarpikliuose.

 

20h. Šešiavalentis chromas in situ šarmo dalytuvuose.

 

20i. Kadmis vaizdo stiprintuvų išvesties liuminoforuose.

 

20j. Švino acetato žymeklis, skirtas naudoti stereotaksiniuose rėmuose galvai kartu naudojant kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso įrangą.

 

20k. Švinas ir šešiavalentis chromas naudotų rentgeno vamzdžių komponentų dalyse, kurios į ES rinką pateikiamos iki 2014 m. sausio 1 d. ir pakartotinai naudojamos naujuose rentgeno vamzdžiuose nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 gruodžio 31 d.

 

20l. Paprastose fluorescencinėse specialios paskirties lempose esantis gyvsidabris.

 

20m. Katodinių spindulių vamzdžių stikle, elektronikos komponentuose ir fluorescencinėse lempose  esantis švinas.

 

20n. Švinas, kaip legiruojantysis elementas pliene, kuriame švino yra ne daugiau kaip 0,35% masės, aliuminyje, kuriame švino yra ne daugiau kaip 0,4% masės, ir vario lydinyje, kuriame švino yra ne daugiau kaip 4% masės.

 

20o.

 

- Aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (t. y. švino lydmetaliuose, kuriuose švino yra 85% masės arba daugiau) esantis švinas,

 

- serverių, laikmenų ir laikmenų masyvų sistemų, tinklų infrastruktūros perjungimo, signalų, perdavimo įrangos ir telekomunikacijų valdymo tinklo lydmetaliuose esantis švinas,

 

- elektroninėse keramikos dalyse (pvz., pjezoelektroniniuose įtaisuose) esantis švinas.

 

20p. Kadmis ir jo junginiai elektriniuose kontaktuose bei plakiravimas kadmiu, išskyrus naudojimą, uždraustą pagal Direktyvą 91/338/EEB, iš dalies keičiančią Direktyvą 76/769/EEB.

 

20q. Švinas, naudojamas standartinių mikroschemų jungčių sistemose.

 

 

20r. Švinas ir kadmis optiniame ir filtravimo stikle.

 

20s. Švinas lydmetaliuose, turinčiuose daugiau nei du elementus jungtims tarp kaiščių ir mikroprocesorių junginio, kuriuose švino yra daugiau nei 80% ir mažiau nei 85% masės.

 

20t. Švinas lydmetaliuose, skirtuose palaikyti reikiamą elektros įtampą tarp puslaidininkio modulio ir laikančios plokštės, esančių „Flip Chip“ tipo mikroschemų junginiuose.

 

20u. Švinas mažo žingsnio komponentų (išskyrus jungtis), kurių žingsnis yra 0,65 mm arba mažesnis ir kurie turi NiFe išvadų rėmelius, paviršiaus dangose ir švinas mažo žingsnio komponentų (išskyrus jungtis), kurių žingsnis yra 0,65 mm arba mažesnis ir kurie turi varinius išvadų rėmelius, paviršiaus dangose.

 

20v Lydmetalių, kurie naudojami diskinius ir planariuosius daugiasluoksnius keramikinius kondensatorius prilituojant per juose išgręžtas skyles, švinas.

 

20w Švino oksidas sandarinamajame frite, kuris naudojamas gaminant langus argono ir kriptono lazeriniams vamzdžiams.

Pagrindimas

Žr. VI priedo įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

VIa priedas

 

4 straipsnio 1 dalyje nustatyto naudojimo draudimo išimtys 11 kategorijos gaminiuose

 

Jeigu nenurodyta kitaip, šio priedo naudojimo nuostatos nustoja galioti po ketverių metų nuo 2 straipsnio 1a dalyje nustatytos datos.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl direktyvos

VI b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

VIb priedas

 

Paraiška dėl 4 straipsnio 1 dalies taikymo išimties, jos atnaujinimo ar panaikinimo

 

Paraiškas gali teikti gamintojas, gamintojo įgaliotas asmuo arba bet kuris tiekimo grandinės dalyvis. Paraiškoje nurodoma:

 

(a) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir kontaktiniai duomenys;

 

(b) informacija apie atitinkamą medžiagą ar komponentą, konkrečius elemento naudojimo medžiagoje ar komponente būdus ir jo ypatingas savybes;

 

(c) patikrinamas ir visapusiškai pagrįstas pagrindimas atsižvelgiant į 5 straipsnyje nustatytas sąlygas;

 

(d) galimų alternatyvių elementų, medžiagų ar konstrukcijų analizę, pagrįstą naudojimo ciklu, taip pat, kai įmanoma, informacija ir recenzuotos studijos apie nepriklausomus mokslinius tyrimus, informacija apie pareiškėjo vykdomą vystomąją veiklą;

 

(e) d punkte nurodytų alternatyvų prieinamumo galimybės analizė;

 

(f) pareiškėjo siūlomų veiksmų siekiant sukurti, prašyti sukurti ir (arba) taikyti galimas d punkte nurodytas alternatyvas tvarkaraštis;

 

(g) tam tikrais atvejais nuoroda apie informaciją, kuri turi būti laikoma priklausančia nuosavybės teise, pateikiant patikrinamus įrodymus;

 

(h) tikslus ir aiškus išimties taikymo teksto pasiūlymas;

 

(i) paraiškos santrauka.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl direktyvos

VII priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jei tinkama, taikytų darniųjų standartų nuorodos arba specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos.

6. Jei tinkama, taikytų darniųjų standartų nuorodos arba techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos.

Pagrindimas

Suderinama, atsižvelgiant į tai, kad pradėta vartoti nauja apibrėžtis „techninė specifikacija“.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl direktyvos

VII priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Jei tinkama, paskelbtoji įstaiga … (pavadinimas, numeris) ... atliko ... (dalyvavimo procese aprašymas)... ir išdavė sertifikatą: ...

Išbraukta.

Pagrindimas

Ištaisoma Komisijos pasiūlyme aptikta klaida. Nenumatyta paskelbtųjų įstaigų, susijusių su Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva.

 • [1]  OL C 306, 2009 12 16, p. 36–38
 • [2]  OL C 141, 2010 5 29, p. 55–64

AIŠKINAMOJI DALIS

„Kai kurios pirmaujančios įmonės savanoriškai ėmėsi pažangesnių sprendimų ir palaipsniui nutraukia bromintų ir chlorintų medžiagų naudojimą, tačiau to nepakanka siekiant išspręsti tiekimo grandinės problemas. Tikime, kad tik parengus teisės aktus galima skatinti palaipsniui nutraukti pavojingų medžiagų naudojimą ir gaminti produktus be pavojingų medžiagų visoje tiekimo grandinėje. Laikydamasi atsargumo principo ir prisiimdama įmonės atsakomybę, grupė „Acer“ aktyviai remia antrosios redakcijos Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą, pagal kurią draudžiami visi organiniai bromo ir chloro junginiai.“

„Acer“ pažanga aplinkosaugos srityje – produktai be halogenų[1]

1. Bendra informacija

Komisijos duomenimis kiekvienais metais vien tik ES parduodama maždaug 9,3 mln. tonų elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ), kurios didžiausią dalį sudaro stambūs namų apyvokos prietaisai ir informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga. Plečiantis rinkai ir dar labiau trumpėjant naujovių diegimo ciklams įranga greičiau keičiama nauja, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų) srautas sparčiai didėja. Manoma, kad EEĮ atliekų kiekis iki 2020 m. išaugs iki 12,3 mln. tonų.

EEĮ atliekos – sudėtingas atliekų srautas, į kurį įeina kelios pavojingos medžiagos. Šios medžiagos arba jų transformacijos produktai, ypač jeigu tvarkomi netinkamai, gali patekti į aplinką ir padaryti žalos žmogaus sveikatai. Pavojus žmogaus sveikatai ir aplinkai dar didesnis besivystančiose šalyse, kuriose atliekų perdirbimo ir (arba) naudojimo veikla neatitinka standartų.

Vadovaujantis Sutarties 174 straipsnio 2 dalimi žala aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma jos ištakose. Atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, nustatytą pagrindų direktyvoje dėl atliekų, pirmenybė teikiama prevencijai, kuri apibrėžiama, be kita ko, kaip priemonių, skirtų mažinti kenksmingų medžiagų kiekį medžiagų ir gaminių sudėtyje, numatymas.

Galiojančioje 2003 m. priimtoje pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje, kuri grindžiama 2000 m. pateiktu pasiūlymu, siekiama palaipsniui nutraukti pirmojo etapo pavojingų medžiagų, ypač tam tikrų sunkiųjų metalų ir dviejų grupių bromintų antipirenų naudojimą EEĮ. Dėl šios direktyvos taikymo minėtųjų medžiagų šalinama ir į aplinką patenka virš 100 000 tonų mažiau.

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo reikalavimai – tai svarbi priemonė, pagal kurią gamintojams nustatomas ne tik Europos, bet ir pasaulinis standartas. Šios priemonės taikymas ne tik kad neužkrito kelio naujų gaminių sukūrimui, priešingai, gaminiai buvo tobulinami siekiant, kad atitiktų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo reikalavimus. Daug įmonių žengia tolesnį žingsnį ir palaipsniui nutraukia halogenintų junginių naudojimą.

2. Pagrindiniai klausimai

Nauja direktyvos redakcija suteikia svarbią galimybę daryti tolesnę pažangą. Pranešėja visų pirma pateiks naujai siūlomų apribojimų paaiškinimus, nes 2009 m. lapkričio 4 d. diskusijų komitete metu buvo specialiai paprašyta juos pateikti.

Kiti pagrindiniai klausimai:

- atvira taikymo sritis (2 straipsnis),

- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos ir REACH skirtumai (8 konstatuojamoji dalis ir 4 straipsnio 7 dalis),

- išimčių kriterijų pakeitimai (5 straipsnio 1 dalis),

- sprendimo dėl išimties ir (arba) lengvatos laikotarpio trukmės kriterijai (5 straipsnio 2 dalis),

- bendro sprendimo, o ne komitologijos procedūra ateityje priimant sprendimus apribojimų klausimu (6 straipsnis)

turėtų būti pakankamai paaiškinti atitinkamų pakeitimų pagrindimuose.

2010 m. sausio mėn. bus pateikti pasiūlymai dėl specialiųjų nuostatų nanomedžiagų klausimu, taip pat tolesnis padėties vertinimas.

2. Nauji apribojimai

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos pirmojoje redakcijoje neišspręstos su pavojingomis medžiagomis EEĮ susijusios problemos, ypač susijusios su atliekų tvarkymu. Įstatymų leidėjui tai buvo aišku jau 2003 m. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 6 straipsnyje Komisija aiškiai įpareigojama išanalizuoti galimybes pakeisti kitas EEĮ sudėtyje naudojamas pavojingas medžiagas ir, jei reikia, pateikti pasiūlymų siekiant išplėsti 4 straipsnio taikymo sritį.

a) Halogenintų antipirenų ir PVC neigiamo poveikio įrodymai

Komisija atliko kitų pavojingų medžiagų tyrimą. Ji paprašė taikomosios ekologijos instituto „Öko-Institut“ ištirti medžiagas, kurios dar neįtrauktos į Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos taikymo sritį, atrinkti medžiagas, kurios galėtų būti įtraukiamos į minėtąją direktyvą, įvertinti galimus pakaitalus ir pasiūlyti galimus veiksmus kiekvienos iš šių medžiagų atžvilgiu[2]. Komisijai paprašius, nuo 2005 m. „Öko-Institut“ persvarsto pagal Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos 4 straipsnį numatytas išimtis, taigi šis institutas gali būti laikomas šios srities autoritetu.

Halogeninti antipirenai

Tyrime nurodoma:

„šiame tyrime nagrinėjamos organinių bromo ir chloro junginių grupei priklausančios medžiagos ir autoriai labai rekomenduoja palaipsniui nutraukti jų naudojimą EEĮ“.

Pateikiamos pagrindinės priežastys:

- dioksinų ir furanų susidarymo galimybė nekontroliuojamų gaisrų (atsitiktinių gaisrų) ir bendro degimo žemesnėje temperatūroje arba degimo netinkamai veikiančioje deginimo įrangoje atvejais,

- dioksinų ir furanų susidarymo, taip pat kitų pavojingų degimo produktų galima išvengti tik taikant pažangias šalinimo technologijas.

Vis dėlto ne visose ES valstybės narėse, o tuo labiau besivystančiose šalyse taikomos pažangios technologijos. Net jeigu šalis turi šias technologijas, nėra reikalavimo jas iš tiesų naudoti tvarkant atliekų srautus.

Tolesnės priežastys, dėl kurių turėtų būti palaipsniui nutraukiamas tam tikrų medžiagų naudojimas, nurodytos Komisijos 2000 m. birželio 13 d. pasiūlymo dėl EEĮ atliekų ir pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo aiškinamajame memorandume[3]:

Atsižvelgiant į plastmasės perdirbimą, susirūpinimą taip pat kelia EEĮ atliekose esančios halogenintos medžiagos, ypač brominti antipirenai. Dėl to, kad kyla dioksinų ir furanų susidarymo pavojus, perdirbėjai dažniausiai vengia perdirbti iš EEĮ atliekų gaunamą plastmasę su antipirenais. Kadangi nėra tinkamų plastmasės su antipirenais atpažinimo kriterijų ir sudėtinga atskirti antipirenų turinčią plastmasę nuo jų neturinčios plastmasės, dauguma perdirbėjų neperdirba jokios EEĮ atliekų plastmasės.

Halogenintų antipirenų naudojimas – tiesioginė kliūtis perdirbti visą iš EEĮ atliekų gaunamą plastmasę

Palaipsniui nutraukiant tik dviejų grupių bromintų antipirenų (polibromintų difenileterių (PBDE) ir polibromintų bifenilų (PBB)) naudojimą, minėtosios problemos iki šiol lieka neišspręstos.

Polivinilchloridas (PVC)

Komisijos tyrime pateikiama ši rekomendacija:

„Siekiant užtikrinti, kad į aplinką patektų mažiau PVC, jo priedų ir pavojingų degimo produktų, pirmenybė turėtų būti teikiama tam, kad būtų palaipsniui atsisakyta PVC naudojimo, o ne taikomos atrankinio rizikos valdymo priemonės.“

Jau 2000 m. Europos Komisija, atlikusi penkis tyrimus, išsamiai pagrindė bendras su PVC atliekomis susijusias problemas. Išvados aiškiai nurodomos 2000 m. pasiūlymo aiškinamajame memorandume:

EEĮ atliekose randami dideli kiekiai PVC[4]. Yra pakankamai įrodymų patvirtinančių nuomonę, kad PVC negali būti deginamas, ypač atsižvelgiant į deginimo metu susidariusių išmetamų dujų likučių kiekį ir pavojingumą[5]. Be to, plačiai pripažįstama, kad dėl sąvartynuose šalinamo PVC kaupiasi plastifikatoriai, ypač ftalatai, kurie gali daryti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai[6]. Reikia pažymėti, kad šiuo metu perdirbamas labai nedidelis PVC atliekų, ypač gaunamų iš EEĮ, kiekis.[7].

Deja, su PVC susiję įrodymai pateikti per vėlai, kad PVC būtų įtrauktas į Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą. Problema vis dar yra ir turi būti sprendžiama šiandien!

b) Gamintojų veiksmai

Elektronikos gamintojai jau 2003 m. suprato su halogenintomis medžiagomis susijusias problemas. Didelės įmonės atskirai ėmėsi veiksmų siekdamos pereiti prie gamybos, kurioje halogenintų medžiagų naudojama mažai (visai nenaudojami halogeninti antipirenai ir PVC)[8]. Šios iniciatyvos imamasi pasaulio mastu ir daroma didelė pažanga[9]. Pagal „Greenpeace“ informaciją tokie gaminiai jau sudaro 50 % mobiliųjų telefonų rinkos („Nokia“, „Sony Ericsson“ ir „Apple“) ir planuojama, kad po 1–2 metų sudarys daugiau negu 40 % naujų asmeninių kompiuterių rinkos („Acer“ ir „HP“). Ši iniciatyva apima tiekėjų grandinę, pvz., plastikinių sudedamųjų dalių gamintojus, ir daro įtaką kitų kategorijų EEĮ gamintojams.

Jeigu elektronikos pramonė, kuri gamina itin sudėtingus gaminius, gali pereiti prie mažo halogenintų medžiagų naudojimo per kelerius kitus metus, tai be kita ko, ir buitinių prietaisų sektorius neturėtų susidurti su perėjimo sunkumais. Pavyzdžiui, Švedijoje kompanija „Electrolux“ jau pateikia šaldytuvus be PVC[10].

Pramonės atstovų teigimu, jeigu tokių veiksmų imamasi projektavimo etapu, papildomų išlaidų nepatiriama. Priešingai, sutaupoma daug lėšų visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriais. Vis dėlto siekiant iš tiesų gerų rezultatų, ekonominės veiklos vykdytojams reikia suteikti aiškumo numatant nedviprasmišką teisinį pagrindą.

c) Su pakaitalais susiję įrodymai

Halogeninti antipirenai

Komisija mano, kad remiantis turima informacija negalima priimti sprendimo dėl tolesnio halogenintų antipirenų apribojimo. Vis dėlto pažymi, kad yra šiek tiek informacijos apie pakaitalus ir kad prieita išvados, jog jie nekelia tam tikro pavojaus, pvz., susijusio su halogenintų antipirenų patvarumu, biologiniu kaupimusi arba toksiškumu[11].

Panaši polemika daugelį metų vyko dėl dekabromo difenileterio (deka BDE). Iš pradžių nepaisiusi galimybės, kad yra saugesnių pakaitalų, Komisija 2007 m. atliktame tyrime turėjo pripažinti, jog „rinkoje yra pakaitalų... ir kad pagal mokslinius duomenis galima spręsti, jog bent kai kurių pakaitalų galimas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai yra minimalus.“[12].

Taigi, Komisija mano, kad dėl išliekančio netikrumo deka BDE toksiškumo ir skilimo į kitus uždraustus produktus klausimu, taip pat dėl rinkoje esančių pakaitalų, šios medžiagos tolesnis draudimas yra pagrįstas[13].

Sunku suprasti, kodėl grindžiant tokia pačia analize vienu atveju medžiaga (deka BDE) uždraudžiama, o kitu panašiu atveju (kiti halogeninti antipirenai) – ne.

Polivinilchloridas (PVC)

Atsižvelgdama į poveikio vertinimo duomenis, Komisija neabejoja, kad yra galimybė naudoti saugesnius PVC pakaitalus, tačiau iškelia išlaidų klausimą. Jeigu PVC išorės išlaidos būtų priskiriamos vidaus išlaidoms, jį naudoti būtų pernelyg brangu. Argumentas, kad PVC yra pigus, negali būti pateikiamas siekiant nenaudoti jo pakaitalų, kadangi dėl PVC naudojimo patiriamos didžiulės išorės išlaidos, susijusios su įvairiomis tinkamai dokumentais pagrįstomis PVC atliekų tvarkymo problemomis.

3. Išvados

Prevencija geriau už gydymą. Geriau spręsti aplinkosaugos problemas jų ištakose ir Sutartyje numatomas toks prioritetas, kuris įgyvendinamas vadovaujantis pagrindų direktyva dėl atliekų.

Taigi pranešėja, remdamasi

a) Komisijos tyrimais, susijusiais su pavojingų medžiagų naudojimo apribojimu, PVC ir halogenintais antipirenais,

b) ūkinės veiklos vykdytojų veiksmais ir

c) informacija apie pakaitalus

siūlo palaipsniui nutraukti bromintų ir chlorintų antipirenų, taip pat PVC ir pavojingų jo priedų naudojimą.

 • [1]               http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
  Grupę „Acer“ sudaro keturi prekės ženklai: „Acer“, „Gateway“, „Packard Bell“ ir „eMachines“. Pasaulyje tai trečioji pagal dydį asmeninių kompiuterių ir antra pagal dydį nešiojamųjų kompiuterių tiekėja. 2008 m. jos pajamos siekė 16,65 mlrd. JAV dolerių.
 • [2]                http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
 • [3]               COM(2000)347 galutinis
 • [4]               M. Rohro nuomone („Umwelt Wirschaftsforum“ Nr. 1, 1992) PVC sudaro daugiau negu 20 proc. visos elektros ir elektroninei įrangai gaminti naudojamos plastmasės.
 • [5]               PVC aplinkosaugos aspektai (Kopenhaga, 1996), Danijos aplinkos apsaugos agentūros parengtas dokumentas dėl Nyderlandų pozicijos PVC klausimu (Haga, 1997), Būsto, erdvės planavimo ir aplinkosaugos ministerija. „PVC poveikis deginimo metu susidariusių išmetamųjų dujų likučių kiekiui ir pavojingumui“, Aplinkos generalinio direktorato užsakytas tyrimas, „Bertin Tachnologies“, 2000.
 • [6]               „PVC sąvartynuose“, Aplinkos generalinio direktorato užsakytas tyrimas, Argus ir Rotstocko universitetas, 1999.
 • [7]               „Prognos“, XI GD užsakytas tyrimas „Mechaninis PVC atliekų perdirbimas“, 2000 m. sausio mėn.
 • [8]             http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
 • [9]             http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-Free_Conversion.pdf
 • [10]             http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
 • [11]             Komisijos Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos naujos redakcijos poveikio vertinimas, SEC(2008)2930
                 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:LT:NOT
 • [12]             http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
 • [13]             Komisijos Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos naujos redakcijos poveikio vertinimas, SEC(2008)2930

PRIEDAS: TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

TEISĖS REIKALŲ KOMITETAS

PIRMININKAS

Nuoroda: D(2009)61414

Mr Jo LEINEN

Aplinkos,

visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkui

ASP 12G205

Briuselis

Dalykas:       Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija)

                    (COM(2008)809 - C7-0471/2008 - 2008/0240(COD

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo minėtąjį pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo Konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, posėdžiuose, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės komitetas pažymėjo manantis, kad, be aptariamame pasiūlyme arba darbo grupės nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Be to, Teisės reikalų komitetas, remdamasis Darbo tvarko taisyklių 87 straipsniu, pažymėjo manantis, kad minėtosios darbo grupės nuomonėje pasiūlytos techninės pataisos būtinos siekiant užtikrinti pasiūlymo atitiktį išdėstymo nauja redakcija taisyklėms.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2009 m. lapkričio 11 d. posėdyje rekomenduoja atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą atsižvelgiant į Teisės reikalų komiteto pasiūlymus ir vadovaujantis 87 straipsniu (už balsavo 19 narių, susilaikiusiųjų nebuvo)[1].

Pagarbiai

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

 • [1]  Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

 

                     Briuselis, 2009.03.26

NUOMONĖ

PATEIKTA   EUROPOS PARLAMENTUI

                                                       TARYBAI

                                                       KOMISIJA

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

2008 m. gruodžio 3 d. COM(2008)809 – 2008/0240(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. gruodžio 16 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šio posėdžio metu[1], išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama nauja redakcija išdėstyti 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) Turint mintyje aiškinamąjį memorandumą, siekiant parengti tokio tipo dokumentą iki galo laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime numatytų reikalavimų, dokumente turėtų būti išdėstytos kiekvieno siūlomo esminio pakeitimo priežastys ir nurodoma, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip numatoma minėto susitarimo 6(a)(ii) ir (iii) punktuose.

2) 2 konstatuojamoje dalyje antrojo sakinio dalį „Todėl būtina suderinti šios srities valstybių narių įstatymus [...]“ reikėtų pakeisti taip: „Todėl būtina nustatyti šios srities taisykles [...]“.

3) Pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija kaip esminiai pakeitimai pilka spalva turėjo būti pažymėtos šios teksto dalys:

- 13 konstatuojamoje dalyje žodis „žmonėms“, kuris išbrauktas dvigubu brūkšniu, ir žodis „sveikatai“;

- 19 straipsnyje pirmo sakinio žodžiai „ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti“;

- visi 19 straipsnio trečio sakinio žodžiai.

4) Naujos redakcijos tekste dabar galiojančios Direktyvos 2002/95/EB tekstą atitinka ir, kadangi nebuvo siūlyta jų keisti, pilka spalva neturėtų būti pažymėtos šios dalys:

- 2 straipsnio 2 dalyje žodis „reikalavimų“;

- 3 straipsnio 2 punkte žodis „toliau“;

- 4 straipsnio 1 dalyje siūlomi išbraukti žodžiai „nuo 2006 m. liepos 1 d.“. (Kitas pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi).

5) 5 straipsnio b punkto trečios įtraukos pirminėje frazėje „neigiamas poveikis aplinkai sveikatai vartotojų saugai arba neigiamas socialinis ir ekonominis poveikis“ reikėtų iki galo sudėti skyrybos ženklus.

6) VIII priedo A dalyje žodžiai „nurodyta 12 straipsnyje“ turėtų būti pakeisti žodžiais „nurodyta 21 straipsnyje“, o nuoroda „p. 219“, susijusi su Komisijos sprendimo Nr. 2005/717/EB paskelbimu Oficialiajame leidinyje, turėtų būti pakeista nuoroda „p. 48“.

7) VIII priedo B dalyje žodžiai „nurodyta 13 straipsnyje“ turėtų būti pritaikyti ir pakeisti žodžiais „nurodyta 21 straipsnyje“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad be pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesniojo teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą tekstą nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                                      C.-F.DURAND

Juriskonsultas                        Juriskonsultas                                   Generalinis direktorius

 • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas (nauja redakcija)

Nuorodos

KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

3.12.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

19.10.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

19.10.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jill Evans

31.8.2009

 

 

Svarstymas komitete

4.11.2009

1.12.2009

6.4.2010

 

Priėmimo data

2.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

José Manuel Fernandes, Judith A. Merkies, Rovana Plumb, Bart Staes, Thomas Ulmer, Kathleen Van Brempt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Willy Meyer