BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen

11.6.2010 - (10930/2010 – C7‑0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: László Surján

Procedure : 2010/2056(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0200/2010
Indgivne tekster :
A7-0200/2010
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen

(10930/2010 – C7‑0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 310 og 314 og Euratomtraktatens artikel 106a,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[1], særlig artikel 25, stk. 3, og artikel 37 og 38,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, endeligt vedtaget den 17. december 2009[2],

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

–   der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2010 for regnskabsåret 2010, forelagt af Kommissionen den 16. april 2010 (KOM(2010)0169),

–   der henviser til Rådets holdning til ændringsbudget nr. 4/2010, vedtaget den 11. juni 2010 (10930/2010 – C7‑0153/2010)

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7–0200/2010),

A. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 4/2010 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2009 på i alt 2 253 591 199,37 EUR på 2010-budgettet,

B.  der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er en overregistrering af indtægter på 400 703 258 EUR, en underudnyttelse af bevillinger på 1 667 346 181 EUR og en positiv saldo for omveksling mellem valutaer på 185 541 760 EUR,

C. der henviser til, at underudnyttelsen af betalingsbevillinger i 2009 under udgiftsområde 1 udgjorde 451 mio. EUR, under udgiftsområde 2 244 mio. EUR, under udgiftsområde 3 106 mio. EUR, under udgiftsområde 4 603 mio. EUR og under udgiftsområde 5 263 mio. EUR,

D. der henviser til, at den kombinerede virkning af meget stramme budgetrammer og nye finansielle behov er, at de eksisterende politiske prioriteringer trues, mens et betydeligt underforbrug samtidig begrænser gennemførelsen af EU's politikker,

E.  der henviser til, at beregningen af underudnyttelsen af budgetmidler i 2009 bør tage højde for både ændringsbudget nr. 4/2010 og 10/2009,

1.  tager forslaget til ændringsbudget nr. 4/2010, der udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2009 på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, til efterretning;

2.  understreger, at den faktiske underudnyttelse af 2009-budgettet ikke er begrænset til det overskud, der fremgår af forslag til ændringsbudget nr. 4/2010, med udgør mere end 5 000 000 000 EUR under hensyntagen til ændringsbudget nr. 10/2009; advarer derfor om, at ændringsbudgettet ved årets udgang, der nedskærer niveauet af betalingsbevillinger og samtidig mindsker medlemsstaternes samlede bidrag til finansiering af EU-budgettet tilsvarende, giver et forvrænget billede af budgetgennemførelsen;

3.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2010 uden ændringer og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2010 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i EUT;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 64 af 12.3.2010.
  • [3]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

BEGRUNDELSE

I henhold til finansforordningens artikel 37 forelægger Kommissionen "i tilfælde af uundgåelige, helt usædvanlige eller uforudsete omstændigheder foreløbige forslag til ændringsbudget". Budgetmyndigheden drøfter forslagene og tager i den forbindelse hensyn til, hvor meget sagen haster, jf. stk. 3. I henhold til artikel 15, stk. 3 opføres en eventuel difference (overskud eller underskud) i forhold til overslagene på budgettet for det følgende regnskabsår som indtægt eller udgift ved et ændringsbudget der forelægges af Kommissionen inden 15 dage efter forelæggelsen af det foreløbige årsregnskab.

Fredag den 16. april 2010 vedtog Kommissionen forslag til ændringsbudget nr. 4/2010, som har til formål at opføre overskuddet fra gennemførelsen af regnskabsåret 2009.

Gennemførelsen af regnskabsåret 2009 udviser et overskud på 2 253 591 199 EUR. Budgetteringen af overskuddet vil betyde en tilsvarende nedsættelse af medlemsstaternes samlede bidrag til finansieringen af EU's budget.

Overskud

Gennemførelsen af regnskabsåret 2009 udviser et overskud på EUR 2 253 591 199, hvilket hovedsagelig skyldes:

– højere indtægter end forventet (+ 400 703 257,66 EUR)

– underudnyttelse af betalingsbevillingerne (- 1 667 346 181,32 EUR)

– valutakursforskelle (+ 185 541 760,39 EUR).

De uudnyttede betalingsbevillinger kan yderligere fordeles som følger:

– for udgiftsområde 1: 451 mio. EUR

– for udgiftsområde 2: 244 mio. EUR

– for udgiftsområde 3: 106 mio. EUR

– for udgiftsområde 4: 603 mio. EUR og

– for udgiftsområde 5: 263 mio. EUR.

Vurdering

Dette overskud skyldes den eksisterende kløft mellem EU's budget som vedtaget af budgetmyndigheden og den faktiske gennemførelse. Som det fremgår af nedenstående tabel, har det årlige budgetoverskud været stigende siden 2007 på trods af de ændringsbudgetter, der er blevet forelagt i løbet af regnskabsårene for at reducere omfanget af betalingsbevillinger og overskuddet ved årets udgang.

                                                                                        (mio. EUR)

Regnskabsår

Overskud

ÆB om justering af BB

Underudnyttelse i alt

 

2007

1 529

- 1 651

3 180

 

2008

1 796

- 4 891

6 687

 

2009

2 254

- 2 769

5 023

 

Den nedadgående udvikling for overskud siden 2002, som fremgår af nedenstående tabel, skyldes hovedsageligt, at der siden regnskabsåret 2003 er blevet forelagt sådanne ændringsbudgetter ved årets udgang, hvilket reducerer de budgetterede betalinger på baggrund af ajourførte skøn over gennemførelsen.

Uden sådanne ændringsbudgetter ved årets udgang ville udviklingen i årlige overskud se således ud:

Ud over at fordreje resultatet af EU's budgetgennemførelse (se ovenfor), er den direkte virkning at sænke medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet allerede i løbet af regnskabsåret. Uden et sådant ændringsbudget (nr. 10/2009 sidste år), ville 2009-overskuddet have været på over 5 mia. EUR, hvilket hovedsagelig skyldes den manglende udnyttelse.

Forslag til ændringsbudget nr. 4 / 2010 mindsker medlemsstaternes samlede bidrag til finansiering af EU's budget tilsvarende. For regnskabsåret 2009 vil 2 254 mio. EUR blive fordelt på følgende måde:

Medlemsstat

Overskud på 2009-budgettet (€ million)

Medlemsstat

Overskud på 2009-budgettet (€ million)

Belgien

64,8

Luxembourg

5,5

Bulgarien

6,5

Ungarn

16,0

Den Tjekkiske Republik

24,4

Malta

1,1

Danmark

45,9

Nederlandene

110,6

Tyskland

459,1

Østrig

52,1

Estland

2,5

Polen

54,6

Irland

25,7

Portugal

29,5

Grækenland

46,2

Rumænien

24,8

Spanien

196,2

Slovenien

6,9

Frankrig

371,6

Slovakiet

13,2

Italien

287,9

Finland

34,2

Cypern

3,4

Sverige

56,1

Letland

3,4

Det Forenede Kongerige

306,2

Litauen

5,0

I alt

2 254

Som anført ovenfor, står der meget betydelige beløb på spil, og de bør behandles i sammenhæng med både de meget stramme margener i EU's budget og alle de yderligere finansieringsbehov, navnlig som følge af medlemsstaterne og Rådets afgørelser

Den manglende sammenhæng mellem bevillingerne på EU-budgettet og nye finansielle behov og forpligtelser skaber budgetmæssige spændinger og huller, der er vanskelige at udfylde uden at sætte andre EU-prioriteringer på spil. Dette har for nylig været tilfældet for GMES, de tre nye finansielle myndigheder, ledsageforanstaltninger i banansektoren og globaliseringsfonden, for blot at nævne nogle få. På den baggrund må ordføreren betragte et sådant beløb for 2010-budgettet og efterfølgende budgetter under den aktuelle FFR i lyset af den meget stramme budgetsituation.

På dette stadium bør det teoretiske spørgsmål om 1) mulige alternativer til en sådan overførsel til medlemsstaterne, 2) dennes automatisk karakter uden politisk debat og 3) behovet for tilbagebetaling af hele overskuddet, efter ordførerens opfattelse behandles i udvalget.

Ordføreren vil også gerne understrege, at takket være ændringsbudgetter ved årets udgang, der tilpasser betalingsniveauet, betaler medlemsstaterne allerede mindre end deres oprindeligt forudsete bidrag til EU's budget for et givet år. Fra medlemsstaternes synspunkt ville en eventuel genanvendelse af dette overskud ikke øge deres udgifter, men snarere mindske uventede indtægter.

Endelig ønsker ordføreren at henlede BUDG-medlemmernes opmærksomhed på de mulige juridiske begrænsninger, der gælder for EP's indsats på dette område, både hvad angår eventuelle ændringer til dette ændringsbudget og fristerne for vedtagelse, samt den mulige reallokering af disse uudnyttede bevillinger, i betragtning af at en indefrysning ikke ville være acceptabelt i en tid med økonomisk og social krise.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Peter Jahr, Andres Perello Rodriguez, Britta Reimers