ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за предоставяне на разрешение на държавите-членки да се присъединяват към Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. и допълнена с протоколите от 10 май 1948 г., 16 ноември 1966 г., 30 ноември 1972 г. и измененията от 24 юни 1982 г. и 31 май 1988 г.

14.6.2010 - (08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: George Sabin Cutaş
Легенда на използваните знаци

Процедура : 2010/0015(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0201/2010
Внесени текстове :
A7-0201/2010
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за предоставяне на разрешение на държавите-членки да се присъединяват към Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. и допълнена с протоколите от 10 май 1948 г., 16 ноември 1966 г., 30 ноември 1972 г. и измененията от 24 юни 1982 г. и 31 май 1988 г.

(08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта за решение на Съвета (08100/2010)

–       като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, алинея първа и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0105/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7‑0201/2010),

1.      дава своето одобрение за проекта за решение на Съвета

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на Парижката конвенция за международните изложения е да се регулира честотата, качеството и процедурите на международните изложения, които попадат в обхвата й. Основната цел на международните изложения, както се посочва в Парижката конвенция, е да се улесни показването на новаторството и да се подпомогне образованието на обществеността. Следователно Парижката конвенция е приложима за всички международни изложения с продължителност най-малко от три седмици и не повече от три месеца, с изключенията на изложбите на изящно изкуство и изложенията с основно търговско естество. Поради факта, че с Парижката конвенция се урежда материя, попадаща в обхвата на митническото законодателство на Европейския съюз, за присъединяването на дадена държава-членка към Конвенцията е необходимо разрешение от страна на Съюза.

Съгласно член 16 от Парижката конвенция и приложението „Митнически разпоредби за вноса на предмети от участниците в международните изложения“ към нея от държавите, организиращи изложения, се изисква да разрешават временния внос на предмети от участниците в международните изложения. „Временен внос” означава временен внос, освободен от вносни мита и освободен от забрани и ограничения за внос и подлежащ на повторен износ. Разрешаването на временен внос е уредено в членове 137—144 от Митническия кодекс на Общността. Режимът временен внос, уреден в митническото законодателство на Европейския съюз, е напълно съвместим с Парижката конвенция.

Митническото законодателство на Европейския съюз е част от общата търговска политика, изложена в член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съгласно член 207 националните мерки, включително сключването на международни споразумения, са допустими само когато за тях е получено специално разрешение от Съюза.

Европейският съюз не може да се присъедини към Парижката конвенция, защото страни по нея могат да бъдат само суверенни държави. До настоящия момент към Парижката конвенция са се присъединили 24 държави-членки с изключение на Латвия, Люксембург и Ирландия, а Латвия е заявила своето желание да се присъедини към Конвенцията. Целта на решението на Съвета е по този начин да се даде възможност на заинтересованите държави-членки, които още не са се присъединили към Парижката конвенция, да сторят това, като едновременно с това зачитат изключителните компетенции на Европейския съюз, дадени му по силата на Договора от Лисабон.

Поради тази причина докладчикът счита, че Европейският парламент следва да даде одобрение на предложението за решение на Съвета за предоставяне на разрешение на държавите-членки да се присъединяват към Парижката конвенция.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, Метин Казак, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos, Michael Theurer