DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členským státům povoluje přistoupit k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 a doplněné protokoly ze dne 10. května 1948, ze dne 16. listopadu 1966 a ze dne 30. listopadu 1972 a dodatky ze dne 24. června 1982 a ze dne 31. května 1988

14. 6. 2010 - (08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: George Sabin Cutaş

Postup : 2010/0015(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0201/2010
Předložené texty :
A7-0201/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členským státům povoluje přistoupit k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 a doplněné protokoly ze dne 10. května 1948, ze dne 16. listopadu 1966 a ze dne 30. listopadu 1972 a dodatky ze dne 24. června 1982 a ze dne 31. května 1988

(08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08100/2010),

–   s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 207 odst. 4, první pododstavec a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o Fungování Evropské unie (C7-0105/2010),

–   s ohledem na články 81 a 90 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7‑0201/2010),

1.  souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podstatou Pařížské úmluvy o mezinárodních výstavách je úprava četnosti, kvality a postupů organizování mezinárodních výstav spadajících do oblasti její působnosti. Hlavním záměrem mezinárodních výstav je, jak je uvedeno v pařížské úmluvě, zjednodušit vystavování inovací a přispět ke vzdělávání veřejnosti. Pařížská úmluva se tedy týká všech mezinárodních výstav, které trvají nejméně tři týdny a nejdéle tři měsíce, vyjma výstav výtvarného umění a výstav především komerčního charakteru. Vzhledem k tomu, že úmluva upravuje aspekty spadající do působnosti celních předpisů Evropské unie, členský stát, který k ní hodlá přistoupit, musí požádat Unii o povolení.

Článek 16 a příloha pařížské úmluvy upravující „Daňové předpisy pro dovoz předmětů účastníky mezinárodních výstav“ ukládají zemím pořádajícím výstavy, aby umožnily dočasný dovoz předmětů účastníky mezinárodních výstav. „Dočasný dovoz“ znamená dočasný import zproštěný dovozních cel a dovozních zákazů a omezení pod podmínkou zpětného vývozu. Povolení dočasného dovozu upravují články 137 až 144 celního kodexu Společenství. Režim dočasného použití stanovený celními předpisy Evropské unie je plně slučitelný s pařížskou úmluvou.

Celní předpisy Evropské unie jsou součástí společné obchodní politiky stanovené v článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie. V důsledku ustanovení článku 207 jsou vnitrostátní opatření včetně uzavírání mezinárodních dohod přípustná pouze s výslovným souhlasem Unie.

Samotná Evropská unie k pařížské úmluvě přistoupit nemůže, jelikož jejími smluvními stranami mohou být pouze svrchované státy. Dosud k Pařížské úmluvě přistoupilo 24 členských států, vyjma Lotyšska, Lucemburska a Irska. Lotyšsko se vyjádřilo pro připojení k této úmluvě. Záměrem rozhodnutí Rady je tedy umožnit přistoupení těm členským státům, které k pařížské úmluvě dosud nepřistoupily a chtějí tak učinit, v souladu s výlučnými pravomocemi Evropské unie vyplývajícími z Lisabonské smlouvy.

Zpravodaj je tudíž toho názoru, že by Evropský parlament měl odsouhlasit návrh rozhodnutí Rady, který povolí členským státům přistoupit k pařížské úmluvě.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos, Michael Theurer