HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af, at medlemsstater tiltræder konventionen angående internationale udstillinger, der blev undertegnet i Paris den 22. november 1928, og som blev suppleret med protokol af 10. maj 1948, af 16. november 1966 og af 30. november 1972 samt ændret den 24. juni 1982 og den 31. maj 1988

14.6.2010 - (08100/2010 – C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: George Cutaş
PR_NLE_art81

Procedure : 2010/0015(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0201/2010
Indgivne tekster :
A7-0201/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af, at medlemsstater tiltræder konventionen angående internationale udstillinger, der blev undertegnet i Paris den 22. november 1928, og som blev suppleret med protokol af 10. maj 1948, af 16. november 1966 og af 30. november 1972 samt ændret den 24. juni 1982 og den 31. maj 1988

(08100/2010 – C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08100/2010),

–       der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0105/2010),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 81 og 90,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7‑0201/2010),

1.      godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Pariserkonventionen angående internationale udstillinger regulerer hyppigheden og kvaliteten af samt procedurerne for de internationale udstillinger, der er omfattet af dens anvendelsesområde. Hovedformålet med internationale udstillinger, som fastsat i pariserkonventionen, er at fremme præsentationen af nyskabelser og bidrage til oplysning af offentligheden. Pariserkonventionen finder følgelig anvendelse på alle internationale udstillinger, der varer mindst tre uger og mindre end tre måneder, med undtagelse af kunstudstillinger og udstillinger af rent handelsmæssig art. Eftersom konventionen regulerer områder, som henhører under Den Europæiske Unions toldlovgivning, kræves der en godkendelse fra Unionen, såfremt en medlemsstat ønsker at tiltræde konventionen.

I artikel 16 og i bilaget til pariserkonventionen vedrørende toldregler for import af varer foranlediget af deltagerne i internationale udstillinger kræves det, at lande, som arrangerer udstillinger, skal meddele en bevilling til midlertidig indførsel af genstande foranlediget af deltagerne i internationale udstillinger. Midlertidig indførsel betyder, at de indførte genstande er fritaget for toldafgifter og importforbud og -restriktioner, under forbehold af at genstandene genudføres. Meddelelsen af en midlertidig bevilling er reguleret ved artikel 137-144 i EF-toldkodeksen. Ordningen om midlertidige bevillinger i henhold til Den Europæiske Unions toldlovgivning er fuldt ud i overensstemmelse med pariserkonventionen.

Den Europæiske Unions toldlovgivning er en del af den fælles handelspolitik, der er fastsat i artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Efter artikel 207 kan nationale foranstaltninger, herunder indgåelsen af internationale aftaler, kun tillades, hvis de er særligt godkendt af Unionen.

Den Europæiske Union kan ikke selv tiltræde pariserkonventionen, da kun suveræne stater kan være parter. 24 medlemsstater har indtil nu tiltrådt pariserkonventionen. Letland, Luxembourg og Irland har endnu ikke tiltrådt konventionen, men Letland har udtrykt ønske herom. Formålet med Rådets afgørelse er følgelig at gøre det muligt for de interesserede medlemsstater, der endnu ikke har tiltrådt pariserkonventionen, at tiltræde, samtidig med at Den Europæiske Unions enekompetencer i henhold til Lissabontraktaten bevares.

Ordføreren mener derfor, at Europa-Parlamentet bør godkende forslaget til Rådets afgørelse om godkendelse af, at medlemsstater tiltræder pariserkonventionen.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

1.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

2

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos, Michael Theurer