ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και συμπληρώθηκε από τα πρωτόκολλα της 10ης Μαΐου 1948, της 16ης Νοεμβρίου 1966, της 30ης Νοεμβρίου 1972, την τροποποίηση της 24ης Ιουνίου 1982 και την τροποποίηση της 31ης Μαΐου 1988

14.6.2010 - (08100/2010– C7- 0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: George Cutaş

Διαδικασία : 2010/0015(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0201/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0201/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και συμπληρώθηκε από τα πρωτόκολλα της 10ης Μαΐου 1948, της 16ης Νοεμβρίου 1966, της 30ης Νοεμβρίου 1972, την τροποποίηση της 24ης Ιουνίου 1982 και την τροποποίηση της 31ης Μαΐου 1988

(08100/2010– C7- 0105/2010 – 2010/0015(NLE))

(Συναίνεση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08100/2010),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση για συναίνεση που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0105/2010),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7‑0201/2010),

1.      δίνει τη συγκατάθεσή του στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Σύμβαση των Παρισίων για τις διεθνείς εκθέσεις αποβλέπει στην ρύθμιση της συχνότητας, της ποιότητας και των διαδικασιών των διεθνών εκθέσεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της. Ο κύριος στόχος διεθνών εκθέσεων, όπως καθορίζεται στη Σύμβαση των Παρισίων, είναι να διευκολύνεται η έκθεση καινοτομιών και να προωθείται η ενημέρωση του κοινού. Η Σύμβαση των Παρισίων εφαρμόζεται, ως εκ τούτου, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις ελάχιστης διάρκειας τριών εβδομάδων και μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, εξαιρουμένων των εκθέσεων καλών τεχνών και των εκθέσεων που έχουν κατά κύριο λόγο εμπορικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι η Σύμβαση ρυθμίζει πτυχές που υπόκεινται στη δασμολογική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να προσχωρήσει στην Σύμβαση αυτή χρειάζεται την έγκριση της Ένωσης.

Το άρθρο 16 και το παράρτημα σχετικά με τους «τελωνειακούς κανονισμούς για την

εισαγωγή προϊόντων από τους συμμετέχοντες σε διεθνείς εκθέσεις» της σύμβασης των Παρισίων υποχρεώνουν τις χώρες που διοργανώνουν εκθέσεις να επιτρέπουν την προσωρινή εισαγωγή αντικειμένων από τους συμμετέχοντες σε διεθνείς εκθέσεις. Η "άδεια προσωρινής εισαγωγής" σημαίνει την προσωρινή εισαγωγή άνευ εισαγωγικών δασμών, απαγορεύσεων και περιορισμών υπό τον όρο της επανεξαγωγής. Η άδεια προσωρινής εισαγωγής ρυθμίζεται στα άρθρα 137 έως 144 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, όπως ορίζεται στην τελωνειακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πλήρως συμβατό με τη σύμβαση των Παρισίων.

Η τελωνειακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τμήμα της εμπορικής πολιτικής, που ορίζεται στο άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 207 επιτρέπει τα εθνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης διεθνών συμφωνιών, μόνο με τη ρητή έγκριση της Ένωσης.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσχωρήσει στη σύμβαση των Παρισίων, εφόσον μόνο κυρίαρχα κράτη μπορούν να είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτής.

Μέχρι τώρα 24 κράτη μέλη έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση των Παρισίων. Εξαιρούνται η Λετονία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία. Η Λετονία έχει εκφράσει την επιθυμία της να προσχωρήσει στη σύμβαση. Ο στόχος της απόφασης του Συμβουλίου είναι να επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, που δεν έχουν προσχωρήσει ακόμη στη Σύμβαση των Παρισίων, να προσχωρήσουν σεβόμενα τις αποκλειστικές αρμοδιότητες που η Συνθήκη της Λισαβόνας χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δώσει την συγκατάθεσή του στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για εξουσιοδότηση των κρατών μελών να προσχωρήσουν στη Σύμβαση των Παρισίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Michael Theurer, Γεώργιος Παπαστάμκος