SOOVITUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega liikmesriikidel lubatakse ühineda 22. novembril 1928 Pariisis allakirjutatud ning 10. mai 1948. aasta, 16. novembri 1966. aasta ja 30. novembri 1972. aasta protokollidega ning 24. juuni 1982. aasta ja 31. mai 1988. aasta muudatustega täiendatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga

14.6.2010 - (08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: George Cutaş

Menetlus : 2010/0015(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0201/2010
Esitatud tekstid :
A7-0201/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega liikmesriikidel lubatakse ühineda 22. novembril 1928 Pariisis allakirjutatud ning 10. mai 1948. aasta, 16. novembri 1966. aasta ja 30. novembri 1972. aasta protokollidega ning 24. juuni 1982. aasta ja 31. mai 1988. aasta muudatustega täiendatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga

(08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (08100/2010);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 punktile a (C7-0105/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 81 ja 90;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7‑0201/2010),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

SELETUSKIRI

Pariisi rahvusvaheliste näituste konventsiooni ülesanne on reguleerida oma vastutusalasse kuuluvate rahvusvaheliste näituste sagedust, kvaliteeti ja korda. Pariisi konventsiooni kohaselt on rahvusvaheliste näituste peamine eesmärk tutvustada inimtegevuse eri valdkondades saavutatud edu ja harida rahvast. Seetõttu kohaldatakse Pariisi konventsiooni kõikide rahvusvaheliste näituste suhtes, mis kestavad vähemalt kolm nädalat, kuid mitte kauem kui kuus kuud. Kuna see reguleerib Euroopa Liidu tollialaste õigusaktide reguleerimisalasse jäävaid valdkondi, on kõnealuse konventsiooniga ühineda soovival riigil selleks vaja liidu luba.

Pariisi konventsiooni artiklis 16 ja lisas, mis käsitleb tollieeskirju rahvusvahelistel näitustel osalejate kaupade impordi kohta, on nõutud, et näitusi korraldavad riigid lubaksid rahvusvahelistel näitustel osalejatel ajutiselt importida esemeid. Ajutine import on selline ajutine tollivaba import reekspordi kohustusega, mille suhtes ei kohaldata tollikeeldusid ega piiranguid. Ajutise impordi loa andmine on reguleeritud ühenduse tolliseadustiku artiklitega 137–144. Euroopa Liidu tollialastes õigusaktides sätestatud ajutise impordi kord on täielikus kooskõlas Pariisi konventsiooniga.

Euroopa Liidu tollialased õigusaktid on osa Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 207 sätestatud ühisest kaubanduspoliitikast. Artikli 207 kohaselt on riiklikud meetmed, sh rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimine, lubatud ainult siis, kui liit on selleks konkreetselt loa andnud.

Euroopa Liit ise ei saa Pariisi konventsiooniga ühineda, kuna seda saavad teha üksnes suveräänsed riigid. Senini on Pariisi konventsiooniga ühinenud 24 liikmesriiki. Ühinenud ei ole Läti, Luksemburg ja Iirimaa, kuid Läti on avaldanud soovi konventsiooniga ühineda. Nõukogu otsuse eesmärk on võimaldada liikmesriikidel, kes senini ei ole Pariisi konventsiooniga ühinenud, seda teha, võttes arvesse Euroopa Liidule Lissaboni lepinguga antud ainupädevust.

Raportöör on seetõttu seisukohal, et Euroopa Parlament peaks andma nõusoleku ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus, millega liikmesriikidel lubatakse ühineda Pariisi konventsiooniga.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.6.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos, Michael Theurer