SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille liittyä Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun sekä 10 päivänä toukokuuta 1948, 16 päivänä marraskuuta 1966 ja 30 päivänä marraskuuta 1972 tehdyillä pöytäkirjoilla ja 24 päivänä kesäkuuta 1982 ja 31 päivänä toukokuuta 1988 tehdyillä yleissopimuksen muutoksilla muutettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen

14.6.2010 - (08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: George Sabin Cutaş

Menettely : 2010/0015(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0201/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0201/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille liittyä Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun sekä 10 päivänä toukokuuta 1948, 16 päivänä marraskuuta 1966 ja 30 päivänä marraskuuta 1972 tehdyillä pöytäkirjoilla ja 24 päivänä kesäkuuta 1982 ja 31 päivänä toukokuuta 1988 tehdyillä yleissopimuksen muutoksilla muutettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen

(08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (08100/2010),

–   ottaa huomioon, että neuvosto on pyytänyt hyväksyntää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti (C7-105/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 ja 90 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7‑0201/2010),

1.  hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Pariisin yleissopimuksen tehtävänä on säännellä sen soveltamisalaan kuuluvien kansainvälisten näyttelyiden taajuutta ja laatua sekä niitä koskevia menettelyjä. Pariisin yleissopimuksen mukaan kansainvälisten näyttelyiden pääasiallinen tarkoitus on helpottaa innovaatioiden näytteillepanoa ja valistaa yleisöä. Pariisin yleissopimusta sovelletaan siis kaikkiin kansainvälisiin näyttelyihin, jotka kestävät vähintään kolme viikkoa ja enintään kolme kuukautta, paitsi kaunotaiteiden näyttelyihin ja pääasiallisesti kaupallisiin näyttelyihin. Koska Pariisin yleissopimuksella säännellään Euroopan unionin tullilainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia näkökohtia, jäsenvaltion, joka haluaa liittyä kyseiseen yleissopimukseen, on saatava tähän unionin lupa.

Pariisin yleissopimuksen 16 artiklassa ja liitteessä "Kansainvälisten näyttelyiden osanottajien toimesta tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia koskevat tullimääräykset" määrätään, että näyttelyitä järjestävien maiden on sallittava kansainvälisten näyttelyiden osanottajien toimesta tapahtuva esineiden väliaikainen maahantuonti. Väliaikaisella maahantuonnilla tarkoitetaan tuontiveroitta, tuontikielloitta ja tuontirajoituksitta jälleenvientivelvoituksin tapahtuvaa väliaikaista maahantuontia. Väliaikaisen maahantuonnin myöntämistä säädellään yhteisön tullikoodeksista 137–144 artiklalla. Euroopan unionin tullilainsäädännön mukainen väliaikaisen maahantuonnin järjestelmä on täysin sopusoinnussa Pariisin yleissopimuksen kanssa.

Euroopan unionin tullilainsäädäntö on osa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklassa määrättyä yhteistä kauppapolitiikkaa. Kyseisen 207 artiklan mukaan kansalliset toimenpiteet, mukaan lukien kansainvälisten sopimusten tekeminen, ovat sallittuja vain, jos unioni antaa niihin nimenomaisesti luvan.

Euroopan unioni ei voi itse liittyä Pariisin yleissopimukseen, sillä sen osapuolina voivat olla ainoastaan suvereenit valtiot. Tähän mennessä 24 jäsenvaltiota, lukuun ottamatta Latviaa, Luxemburgia ja Irlantia, on liittynyt Pariisin yleissopimukseen, ja Latvia on ilmoittanut haluavansa liittyä siihen. Neuvoston päätöksen tarkoituksena on siis mahdollistaa asiasta kiinnostuneiden, vielä Pariisin yleissopimukseen kuulumattomien jäsenvaltioiden liittyminen siihen kunnioittaen Lissabonin sopimuksessa Euroopan unionille myönnettyä yksinomaista toimivaltaa.

Esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin tulisi hyväksyä ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille liittyä Pariisin yleissopimukseen.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos, Michael Theurer