Pranešimas - A7-0201/2010Pranešimas
A7-0201/2010

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama prisijungti prie Konvencijos dėl tarptautinių parodų, pasirašytos 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje ir papildytos 1948 m. gegužės 10 d., 1966 m. lapkričio 16 d., 1972 m. lapkričio 30 d. protokolais ir 1982 m. birželio 24 d., 1988 m. gegužės 31 d. pakeitimais, projekto

14.6.2010 - (08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: George Sabin Cutaş

Procedūra : 2010/0015(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0201/2010
Pateikti tekstai :
A7-0201/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama prisijungti prie Konvencijos dėl tarptautinių parodų, pasirašytos 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje ir papildytos 1948 m. gegužės 10 d., 1966 m. lapkričio 16 d., 1972 m. lapkričio 30 d. protokolais ir 1982 m. birželio 24 d., 1988 m. gegužės 31 d. pakeitimais, projekto

(08100/2010 – C7 0105/2010 – 2010/0015(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08100/2010),

–       atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies a punktą (C7-0105/2010),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 ir 90 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0201/2010),

1.      duoda pritarimą Tarybos sprendimo projektui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Paryžiaus konvencija dėl tarptautinių parodų siekiama reglamentuoti jos taikymo sričiai priskirtų tarptautinių parodų rengimo dažnumą, kokybę ir tvarką. Kaip nurodyta Paryžiaus konvencijoje, pagrindinė tarptautinių parodų paskirtis – sudaryti sąlygas pristatyti naujoves ir prisidėti prie visuomenės švietimo. Todėl Paryžiaus konvencija taikoma visoms tarptautinėms parodoms, kurios trunka ne trumpiau kaip tris savaites ir ne ilgiau kaip tris mėnesius, išskyrus dailės parodas ir iš esmės komercines parodas. Paryžiaus konvencija reglamentuoja Europos Sąjungos muitų teisės aktų taikymo srities klausimus, todėl valstybė narė, pageidaujanti prisijungti prie šios Konvencijos, turi gauti Sąjungos leidimą.

Paryžiaus konvencijos 16 straipsnyje ir priede „Muitų tvarka tarptautinių parodų dalyviams importuojant prekes“ reikalaujama, kad parodas rengiančios šalys leistų dalyviams laikinai įvežti tarptautinėms parodoms skirtas prekes. „Laikinasis įvežimas“ reiškia laikiną importą, kuriam netaikomi importo muitai, importo draudimai ar apribojimai su sąlyga, kad importuotos prekės bus reeksportuotos. Leidimo laikinai įvežti suteikimas reglamentuojamas Bendrijos muitinės kodekso 137-144 straipsniais. Laikinojo įvežimo tvarka, nustatyta Europos Sąjungos muitų teisės aktais, visiškai atitinka Paryžiaus konvencijos nuostatas.

Europos Sąjungos muitų teisės aktai priklauso bendrosios prekybos politikos sričiai, apibrėžtai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnyje. Remiantis 207 straipsniu, nacionalinės priemonės, įskaitant tarptautinių susitarimų sudarymą, leidžiamos tik tuo atveju, jei Sąjunga suteikia specialų leidimą jas taikyti.

Pati Europos Sąjunga negali prisijungti prie Paryžiaus konvencijos, nes jos narėmis gali būti tik suverenios valstybės. Šiuo metu prie Paryžiaus konvencijos prisijungusios 24 valstybės narės, išskyrus Latviją, Liuksemburgą ir Airiją; Latvija yra pareiškusi pageidavimą prisijungti prie šios konvencijos. Todėl Tarybos sprendimo paskirtis – sudaryti sąlygas suinteresuotoms valstybėms narėms, kurios dar neprisijungė prie Paryžiaus konvencijos, tai padaryti nepažeidžiant Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai suteiktos išimtinės kompetencijos.

Todėl pranešėjas mano, kad Europos Parlamentas turėtų duoti savo pritarimą šiam pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama valstybėms narėms prisijungti prie Paryžiaus konvencijos.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos, Michael Theurer