ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje pristúpiť k Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísanému 22. novembra 1928 v Paríži, doplnenému protokolmi z 10. mája 1948, 16. novembra 1966, 30. novembra 1972, zmenou a doplnením z 24. júna 1982 a zmenou a doplnením z 31. mája 1988

14.6.2010 - (08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: George Cutaş

Postup : 2010/0015(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0201/2010
Predkladané texty :
A7-0201/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje pristúpiť k Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísanému 22. novembra 1928 v Paríži, doplnenému protokolmi z 10. mája 1948, 16. novembra 1966, 30. novembra 1972, zmenou a doplnením z 24. júna 1982 a zmenou a doplnením z 31. mája 1988

(08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08100/2010),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0105/2010),

–   so zreteľom na články 81 a 90 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7‑0201/2010),

1.  súhlasí s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účelom Parížskeho dohovoru o medzinárodných výstavách je regulovať pravidelnosť, kvalitu a postupy usporadúvania medzinárodných výstav spadajúcich do oblasti jeho pôsobnosti. Hlavným zámerom medzinárodných výstav je podľa Parížskeho dohovoru uľahčiť vystavovanie inovácií a prispieť k vzdelávaniu verejnosti. Parížsky dohovor sa preto vzťahuje na všetky medzinárodné výstavy, ktoré trvajú aspoň tri týždne a nie viac ako tri mesiace, okrem výstav výtvarného umenia a výstav prevažne obchodného charakteru. Keďže Parížsky dohovor reguluje aspekty spadajúce do colných právnych predpisov Európskej únie, členský štát, ktorý k nemu chce pristúpiť, potrebuje povolenie Európskej únie.

V článku 16 a v prílohe „Colné úpravy dovozu predmetov zo strany účastníkov medzinárodných výstav“ Parížskeho dohovoru sa vyžaduje, aby krajiny, ktoré organizujú výstavy, povoľovali účastníkom medzinárodných výstav dočasné použitie predmetov. „Dočasné použitie“ znamená dočasný dovoz bez dovozných ciel a bez dovozných zákazov a obmedzení pod podmienkou spätného vývozu. Povolenie dočasného použitia upravujú články 137 a 144 Colného kódexu Spoločenstva. Režim dočasného použitia stanovený v colných právnych predpisoch Európskej únie je úplne zlučiteľný s Parížskym dohovorom.

Colné právne predpisy Európskej únie sú súčasťou spoločnej obchodnej politiky ustanovenej v článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa článku 207 sú vnútroštátne opatrenia vrátane uzatvárania medzinárodných dohôd prípustné len za predpokladu, že ich Únia osobitne schváli.

Samotná Európska únia nemôže pristúpiť k Parížskemu dohovoru, pretože jeho zmluvnými stranami môžu byť len zvrchované štáty. Dosiaľ pristúpilo k Parížskemu dohovoru 24 štátov s výnimkou Lotyšska, Luxemburska a Írska. Lotyšsko vyjadrilo svoje želanie pristúpiť k tomuto dohovoru. Cieľom rozhodnutia Rady je teda umožniť členským štátom, ktoré ešte nepristúpili k Parížskemu dohovoru, ale majú o to záujem, pristúpiť k dohovoru v súlade s výlučnými právomocami Európskej únie vyplývajúcimi z Lisabonskej zmluvy.

Spravodajca sa preto domnieva, že Európsky parlament by mal súhlasiť s návrhom rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje pristúpiť k Parížskemu dohovoru.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos, Michael Theurer