Betänkande - A7-0201/2010Betänkande
A7-0201/2010

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att ansluta sig till konventionen om internationella utställningar som undertecknades i Paris den 22 november 1928, kompletterad genom protokollen av den 10 maj 1948, den 16 november 1966 och den 30 november 1972 och genom ändringen av den 24 juni 1982 och ändringen av den 31 maj 1988

14.6.2010 - (08100/2010 – C7‑0105/2010 – 2010/0015(NLE)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: George Sabin Cutaş

Förfarande : 2010/0015(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0201/2010
Ingivna texter :
A7-0201/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att ansluta sig till konventionen om internationella utställningar som undertecknades i Paris den 22 november 1928, kompletterad genom protokollen av den 10 maj 1948, den 16 november 1966 och den 30 november 1972 och genom ändringen av den 24 juni 1982 och ändringen av den 31 maj 1988

(08100/2010 – C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))

(Godkännandeförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (08100/2010),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket och 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0105/2010),

–   med beaktande av artikel 81 och artikel 90 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A7‑0201/2010).

1.  Europaparlamentet ger sitt godkännande till utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

MOTIVERING

Pariskonventionen om internationella utställningar syftar till att reglera frekvens, kvalitet och förfaranden när det gäller internationella utställningar som omfattas av konventionen. Huvudsyftet med internationella utställningar är, enligt vad som uppges i Pariskonventionen, att göra det lättare att visa upp innovationer och bidra till allmänhetens bildning. Pariskonventionen gäller därför för alla internationella utställningar som varar minst tre veckor och högst tre månader, med undantag för konstutställningar och utställningar som i första hand är av handelsmässig karaktär. Eftersom konventionen reglerar aspekter som omfattas av Europeiska unionens tullagstiftning krävs unionens bemyndigande då en medlemsstat vill ansluta sig till konventionen.

Enligt artikel 16 i Pariskonventionen och dess bilaga om tullbestämmelser för varor som importeras av deltagare i internationella utställningar måste länder som arrangerar utställningar ge deltagare i internationella utställningar tillstånd för temporär import av föremål. ”Temporär import” innebär att man inte tillämpar tullavgifter och förbud eller begränsningar för import, under förutsättning att föremålet återexporteras. Beviljandet av temporär import regleras i artiklarna 137–144 i gemenskapens tullkodex. Bestämmelserna om temporär import i EU:s tullagstiftning är fullt förenliga med Pariskonventionen.

EU:s tullagstiftning ingår i den gemensamma handelspolitik som fastställs i artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 207 är nationella åtgärder, bland annat ingåendet av internationella avtal, tillåtna endast om de specifikt har godkänts av unionen.

Europeiska unionen kan inte ansluta sig till Pariskonventionen eftersom endast suveräna stater kan vara parter i konventionen. Hittills har 24 medlemsstater anslutit sig till Pariskonventionen, med undantag för Lettland, Luxemburg och Irland, och Lettland har meddelat att landet vill ansluta sig till konventionen. Rådets beslut syftar därför till att göra det möjligt för de intresserade medlemsstater som ännu inte har anslutit sig till Pariskonventionen att göra detta samtidigt som de respekterar Europeiska unionens exklusiva befogenheter enligt Lissabonfördraget.

Föredraganden anser därför att Europaparlamentet bör ge sitt godkännande till förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att ansluta sig till Pariskonventionen.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

1.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Harlem Désir, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Georgios Papastamkos, Michael Theurer