SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

22.6.2010 - (KOM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Arlene McCarthy


Postup : 2009/0099(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0205/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

(KOM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Parlamentu a Rade (KOM(2009)0362),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-0096/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 53 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 12. novembra 2009[1],

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. januára 2010[2],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci (A7–0205/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nadmerné a neobozretné riskovanie v bankovom sektore viedlo k zlyhaniu jednotlivých finančných inštitúcií a k systémovým problémom v členských štátoch, ako aj vo svete. Hoci príčiny takéhoto riskovania sú početné a zložité, orgány dohľadu a regulačné orgány vrátane skupiny G20 a Výboru európskych orgánov bankového dohľadu sa zhodli na tom, že k nemu prispeli aj nevhodné štruktúry odmeňovania v niektorých finančných inštitúciách. Politiky odmeňovania, ktoré nabádajú k podstupovaniu rizík presahujúcich všeobecnú mieru rizika tolerovanú inštitúciou, môžu vážne narušiť správne a účinné riadenie rizík a môžu vyvolať nadmerné rizikové správanie.

(1) Nadmerné a neobozretné riskovanie v bankovom sektore viedlo k zlyhaniu jednotlivých finančných inštitúcií a k systémovým problémom v členských štátoch, ako aj vo svete. Hoci príčiny takéhoto riskovania sú početné a zložité, orgány dohľadu a regulačné orgány vrátane skupiny G20 a Výboru európskych orgánov bankového dohľadu sa zhodli na tom, že k nemu prispeli aj nevhodné štruktúry odmeňovania v niektorých finančných inštitúciách. Politiky odmeňovania, ktoré nabádajú k podstupovaniu rizík presahujúcich všeobecnú mieru rizika tolerovanú inštitúciou, môžu vážne narušiť správne a účinné riadenie rizík a môžu vyvolať nadmerné rizikové správanie. Mimoriadne dôležité sú preto medzinárodne dohodnuté a schválené zásady Rady pre finančnú stabilitu týkajúce sa správnych postupov odmeňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S cieľom zabrániť prípadnému škodlivému vplyvu zle navrhnutých štruktúr odmeňovania na kvalitu riadenia rizík a kontrolu rizikového správania jednotlivcov by sa mali požiadavky smernice 2006/48/ES doplniť o výslovnú povinnosť úverových inštitúcií a investičných spoločností zaviesť a udržiavať v prípade kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na ich rizikový profil, také politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s účinným riadením rizík.

(3) S cieľom zabrániť prípadnému škodlivému vplyvu zle navrhnutých štruktúr odmeňovania na kvalitu riadenia rizík a kontrolu rizikového správania jednotlivcov by sa mali požiadavky smernice 2006/48/ES doplniť o výslovnú povinnosť úverových inštitúcií a investičných spoločností zaviesť a udržiavať v prípade kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na ich rizikový profil, také politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s účinným riadením rizík. Tieto kategórie pracovníkov musia zahŕňať aspoň vrcholový manažment, pracovníkov zodpovedných za podstupovanie rizík a pracovníkov s kontrolnými funkciami, a všetkých zamestnancov, ktorých celková odmena vrátane dôchodkov zahŕňa do rovnakej príjmovej skupiny.

Odôvodnenie

Štruktúry odmeňovania by sa mali týkať aj tých zamestnancov, ktorých celková odmena je porovnateľná s vrcholovým manažmentom a kontrolnými funkciami, pretože ich obchodné aktivity môžu spôsobiť vážne riziko pre úverové inštitúcie, ako tomu bolo v prípade krachu Barings Bank.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Keďže nadmerné a neobozretné riskovanie môže vážne narušiť finančné zdravie finančných inštitúcií a destabilizovať bankový systém, je dôležité, aby sa nová povinnosť v oblasti politík a postupov odmeňovania uplatňovala konzistentným spôsobom. Z uvedeného dôvodu je vhodné vymedziť hlavné zásady správneho odmeňovania s cieľom zabezpečiť, aby štruktúra odmeňovania nenabádala k nadmernému riskovaniu jednotlivcov a aby bola v súlade s ochotou inštitúcie podstupovať riziká, jej hodnotami a dlhodobými záujmami. S cieľom zabezpečiť, aby sa koncepcia politík odmeňovania začlenila do riadenia rizík finančnej inštitúcie, riadiaci orgán (funkcia dohľadu) každej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti by mal vypracovať všeobecné zásady, ktoré sa majú uplatňovať, a politiky by sa mali najmenej raz ročne podrobiť nezávislej vnútornej kontrole.

(4) Keďže nadmerné a neobozretné riskovanie môže vážne narušiť finančné zdravie finančných inštitúcií a destabilizovať bankový systém, je dôležité, aby sa nová povinnosť v oblasti politík a postupov odmeňovania uplatňovala konzistentným spôsobom, a mala by sa týkať všetkých aspektov odmeňovania vrátane miezd a dôchodkov. Z uvedeného dôvodu je vhodné vymedziť hlavné zásady správneho odmeňovania s cieľom zabezpečiť, aby štruktúra odmeňovania nenabádala k nadmernému riskovaniu jednotlivcov alebo morálnemu riziku a aby bola v súlade s ochotou inštitúcie podstupovať riziká, jej hodnotami a dlhodobými záujmami, ako aj s legitímnymi očakávaniami, ktoré na finančný sektor kladie spoločnosť, s náležitým ohľadom na ich veľkosť, vnútornú organizáciu, ako aj povahu, rozsah a zložitosť ich činností. Predovšetkým tieto hlavné zásady by mali zabezpečiť, aby sa pri navrhovaní politík v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania uprednostňovali platby vo forme podmieneného kapitálu a prostredníctvom využitia odkladu, čím by sa zaručilo, že stimuly budú zosúladené s dlhodobými záujmami inštitúcie a že spôsoby platby posilnia jej kapitálový základ. S cieľom zabezpečiť, aby sa koncepcia politík odmeňovania začlenila do riadenia rizík finančnej inštitúcie, riadiaci orgán (funkcia dohľadu) každej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti by mal vypracovať všeobecné zásady, ktoré sa majú uplatňovať, a politiky by sa mali najmenej raz ročne podrobiť nezávislej vnútornej kontrole.

Odôvodnenie

Štruktúry odmeňovania musia zahŕňať všetky aspekty odmeňovania, nielen prémie, pretože inak budú existovať možnosti na obchádzanie týchto opatrení. Štruktúry odmeňovania by mali byť tiež primerané veľkosti úverovej inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Táto smernica stanovuje hlavné zásady týkajúce sa politiky odmeňovania. Členské štáty by mali dôsledne uplatňovať uvedené zásady spôsobom a rozsahom, ktorý je primeraný povahe, rozsahu, zložitosti a rizikovosti činností a veľkosti a vnútornej štruktúre príslušnej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti. Táto smernica by nemala členským štátom brániť v schvaľovaní dodatočných opatrení prijatých v rámci finančnej podpory v prospech konkrétnych bánk.

Odôvodnenie

Komisia vo svojom návrhu zohľadňuje obmedzenia, ktorým sú vystavené malé firmy, a opatrenia súvisiace s odmeňovaním skúma z hľadiska primeranosti. Tento postup by sa však mal preskúmať s cieľom zabezpečiť, že nepovedie k nerovnakým podmienkam, ktoré by sa mohli zneužiť na regulačnú arbitráž. Je dôležité, aby tento predpis nebránil členským štátom zavádzať v oblasti politiky odmeňovania vlastné pravidlá, a preto by sa malo objasniť, že sa nemusia obmedzovať len na tieto minimálne požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4b) Komisia by mala do decembra 2012 preskúmať zásady týkajúce sa politiky odmeňovania s osobitným zreteľom na potrebu na účinnosť, vykonávanie a presadzovanie týchto zásad berúc do úvahy medzinárodný vývoj vrátane všetkých ďalších návrhov Rady pre finančnú stabilitu a vykonávanie zásad v rámci iných jurisdikcií. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) za pomoci vnútroštátnych orgánov by mal tiež podrobne preskúmať prémiové fondy a spojenie medzi vzorcami na ich vytváranie a nadmerným riskovaním a predložiť Komisii správu, ktorá bude podkladom pre jej preskúmanie.

Odôvodnenie

Rozprava o primeraných politikách odmeňovania sa rýchlo vyvíja, a preto je vhodné krátke obdobie skúmania, aby sa zabezpečilo, že akékoľvek potrebné úpravy oboma smermi bude možné včas posúdiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Cieľom politiky odmeňovania by malo byť zosúladenie osobných cieľov pracovníkov s dlhodobými záujmami príslušnej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti. Posudzovanie výkonnostných zložiek odmeňovania by sa malo zakladať na dlhodobejšom výkone a mali by sa v ňom zohľadňovať neuzavreté riziká spojené s týmto výkonom. Posudzovanie výkonu by sa malo opierať o viacročný rámec, napríklad troch až piatich rokov, aby sa zaistilo, že proces posudzovania sa bude zakladať na dlhodobejšom výkone a že skutočné vyplácanie výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na celý hospodársky cyklus spoločnosti.

(5) Cieľom politiky odmeňovania by malo byť zosúladenie osobných cieľov pracovníkov s dlhodobými záujmami príslušnej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti. Posudzovanie výkonnostných zložiek odmeňovania by sa malo zakladať na dlhodobejšom výkone a mali by sa v ňom zohľadňovať neuzavreté riziká spojené s týmto výkonom. Posudzovanie výkonu by sa malo opierať o viacročný rámec najmenej piatich rokov, aby sa zaistilo, že proces posudzovania sa bude zakladať na dlhodobejšom výkone a že skutočné vyplácanie výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na celý hospodársky cyklus spoločnosti. Aby ešte viac zladili motivácie, dôchodkové prostriedky podľa zváženia pre všetkých zamestnancov, ktorých sa týkajú tieto požiadavky, by sa mali držať ako podmienený kapitál úverovej inštitúcie.

Odôvodnenie

Je nutné riešiť celkovú odmenu a nielen prémie. Preto by sa príspevky na dôchodok mali držať ako podriadený dlh, pretože sa tak zladia motivácie s výkonom úverovej inštitúcie a zníži sa nepotrebné riskovanie, pretože v prípade kolapsu by sa podradený dlh použil na absorbovanie strát. Ďalším prínosom je posilnenie kapitálového základu, pretože podradený dlh sa môže kvalifikovať ako kapitál a tak vytvoriť priame prepojenie medzi odmeňovaním a silou kapitálu.

Päť rokov je vhodné minimálne časové obdobie na zohľadnenie obchodného cyklu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Na minimalizovanie nabádania k nadmernému riskovaniu by prémie mali byť menšou časťou celkovej odmeny. Je nevyhnutné, aby bola mzda zamestnanca dostatočne veľkou časťou jeho celkovej odmeny, aby sa umožnilo fungovanie plne flexibilnej politiky prémií vrátane možnosti nevyplatiť žiadne prémie.

Odôvodnenie

Zásady odmeňovania stanovené v tejto smernici majú lepšie zladiť riziko v politikách odmeňovania spoločností. Ak sú však prémie dominantnou časťou balíka odmien zamestnanca, existuje veľká motivácia na krátkodobé zisky a minimalizáciu rizík spojených s činnosťou obchodovania. Je teda dôležité, aby sa spolu s ostatnými opatreniami tejto smernice zabezpečilo, že celková úroveň variabilnej odmeny nebola najväčšou časťou celkovej odmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Ustanovenia o odmeňovaní by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté prípadné práva sociálnych partnerov v kolektívnom vyjednávaní.

(7) Ustanovenia o odmeňovaní by sa mali uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté plné vykonávanie základných práv zaručených zmluvami, najmä právo sociálnych partnerov uzatvárať a presadzovať kolektívne dohody v súlade s vnútroštátnym právom a tradíciami.

Odôvodnenie

V tomto kontexte je dôležité, aby existoval jasný odkaz na základné práva a text bol konkrétnejší, pokiaľ ide o práva sociálnych partnerov v kolektívnom vyjednávaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V záujme zabezpečenia rýchleho a účinného presadzovania by príslušné orgány mali mať aj právomoc ukladať opatrenia alebo sankcie finančného alebo nefinančného charakteru za porušenie požiadaviek smernice 2006/48/ES vrátane požiadavky zaviesť také politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so správnym a účinným riadením rizík. Tieto opatrenia a sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(8) V záujme zabezpečenia rýchleho a účinného presadzovania by príslušné orgány mali mať aj právomoc ukladať opatrenia alebo sankcie finančného alebo nefinančného charakteru za porušenie požiadaviek smernice 2006/48/ES vrátane požiadavky zaviesť také politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so správnym a účinným riadením rizík. Tieto opatrenia a sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. S cieľom zabezpečiť súlad a rovnaké podmienky by Komisia mala preskúmať vykonávanie tohto ustanovenia, pričom sa zameria na konzistentnosť medzi opatreniami a sankciami v celej Únii a v prípade potreby predloží návrhy vrátane potreby zavedenia prísnejších trestov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad rizikami, ktoré predstavujú nevhodné štruktúry odmeňovania, by sa mali politiky a postupy odmeňovania prijaté úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami začleniť do pôsobnosti preverovania orgánom dohľadu podľa smernice 2006/48/ES. Orgány dohľadu by mali počas tohto preverovania posúdiť, či je pravdepodobné, že tieto politiky a postupy budú nabádať k nadmernému riskovaniu príslušných pracovníkov.

(9) V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad rizikami, ktoré predstavujú nevhodné štruktúry odmeňovania, by sa mali politiky a postupy odmeňovania prijaté úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami začleniť do pôsobnosti preverovania orgánom dohľadu podľa smernice 2006/48/ES. Orgány dohľadu by mali počas tohto preverovania posúdiť, či je pravdepodobné, že tieto politiky a postupy budú nabádať k nadmernému riskovaniu príslušných pracovníkov. Okrem toho by orgány dohľadu mali vykonávať podrobné a dôkladné kontroly vrcholového manažmentu, pracovníkov zodpovedných za podstupovanie rizík a pracovníkov s kontrolnými funkciami, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil úverových inštitúcií, pred tým, ako začnú svoju činnosť, aby sa zabezpečila ich vhodnosť. Takéto postupy by sa mali uplatňovať aj na zamestnancov, ktorých celková odmena vrátane dôchodkov ich zahŕňa do rovnakej príjmovej skupiny. Orgány dohľadu by okrem toho mali byť notifikované vždy, ak úverová inštitúcia iniciuje malus alebo aby informovali takéto rozhovory.

Odôvodnenie

Orgány dohľadu by mali vykonávať podrobné rozhovory s najvyšším manažmentom a zamestnancami s rovnakými odmenami, aby posúdili ich vhodnosť pred začatím svojej činnosti v úverovej inštitúcii. Takéto rozhovory by mali byť rigorózne a brať do úvahy akýkoľvek malus alebo vrátenie týkajúci sa dotyčnej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) S cieľom ešte viac zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o postupy odmeňovania úverových inštitúcií a investičných spoločností, by príslušné orgány členských štátov mali zhromažďovať informácie o odmeňovaní, aby mohli tieto inštitúcie porovnať podľa kategórií kvantitatívnych informácií, ktoré sú uvedené inštitúcie povinné na základe tejto smernice zverejniť. Príslušné orgány by mali tieto informácie poskytnúť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA), aby mu umožnili uskutočniť podobné porovnanie na úrovni Únie. Európsky orgán pre bankovníctvo a vnútroštátne orgány dohľadu by mali podporovať spoločnú medzinárodnú štruktúru uverejňovania počtu osôb v platových triedach 1 milión eur a viac vrátane hlavných prvkov mzdy, prémií, dlhodobých odmien a príspevkov na dôchodkové zabezpečenie. Zhromažďovanie informácií a ich používanie musí byť v súlade so všetkými relevantnými ustanoveniami EÚ o ochrane údajov vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov2.

 

_____

1 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

2 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

Odôvodnenie

V záujme úplného pochopenia vzorcov a trendov v oblasti politík odmeňovania by vnútroštátne orgány dohľadu mali využiť informácie, ktoré o politikách odmeňovania a platbách zhromaždia, na porovnanie inštitúcií na národnej úrovni a tieto informácie poskytnúť Európskemu orgánu pre bankovníctvo, aby mu umožnili uskutočniť celoeurópske porovnanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom podporiť zbližovanie postupov dohľadu pri posudzovaní politík a postupov odmeňovania by mal Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zabezpečiť usmernenia pre správne politiky odmeňovania v bankovom sektore. Na vypracovaní týchto usmernení by sa mal podieľať aj Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov, keďže tieto usmernenia sa uplatňujú aj na politiky odmeňovania osôb, ktoré sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi.

(10) S cieľom podporiť zbližovanie postupov dohľadu pri posudzovaní politík a postupov odmeňovania by mal EBA vypracovať technické normy na uľahčenie zhromažďovania informácií a jednotné vykonávanie zásad odmeňovania v bankovom sektore. Na stanovenie týchto noriem by Komisia mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Na vypracovaní týchto technických noriem by sa mal podieľať aj Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, keďže tieto normy sa uplatňujú aj na politiky odmeňovania osôb, ktoré sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi. EBA by mal uskutočňovať otvorené verejné konzultácie o technických normách a analyzovať potenciálne súvisiace náklady a prínosy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Keďže zle navrhnuté politiky odmeňovania a motivačné schémy môžu do neprijateľnej miery zvýšiť riziká, ktorým sú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti vystavené, je vhodné, aby príslušné orgány ukladali príslušným subjektom kvalitatívne alebo kvantitatívne opatrenia, ktoré sú navrhnuté na riešenie problémov, ktoré sa zistili v súvislosti s politikami odmeňovania v rámci procesu preverovania orgánom dohľadu (pilier 2). Kvalitatívne opatrenia, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii, zahŕňajú aj požiadavku, aby úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti obmedzili riziko spojené so svojou činnosťou, produktmi alebo systémami vrátane štruktúr odmeňovania, pokiaľ nie sú v súlade s účinným riadením rizík. Kvantitatívne opatrenia zahŕňajú aj požiadavku na držbu dodatkových vlastných zdrojov.

(11) Keďže zle navrhnuté politiky odmeňovania a motivačné schémy môžu do neprijateľnej miery zvýšiť riziká, ktorým sú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti vystavené, mali by sa urýchlene prijať nápravné a v prípade potreby vhodné korigujúce opatrenia. Je preto vhodné, aby príslušné orgány mali právomoc ukladať príslušným subjektom kvalitatívne alebo kvantitatívne opatrenia, ktoré sú navrhnuté na riešenie problémov, ktoré sa zistili v súvislosti s politikami odmeňovania v rámci procesu preverovania orgánom dohľadu (pilier 2). Kvalitatívne opatrenia, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii, zahŕňajú aj požiadavku, aby úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti obmedzili riziko spojené so svojou činnosťou, produktmi alebo systémami vrátane zavedenia zmien štruktúr odmeňovania alebo zmrazenia pohyblivých zložiek odmeňovania, pokiaľ nie sú v súlade s účinným riadením rizík. Kvantitatívne opatrenia zahŕňajú aj požiadavku na držbu dodatkových vlastných zdrojov. Komisia, členské štáty a inštitúcie verejnej správy môžu rozhodnúť o neudelení verejnej zákazky tým subjektom, ktorých politiky odmeňovania nespĺňajú podľa ich orgánu dohľadu požiadavky tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť, aby štruktúry odmeňovania a súvisiace riziká boli pre trh dostatočne transparentné, by úverové inštitúcie a investičné spoločnosti mali zverejňovať informácie o svojich politikách a postupoch odmeňovania v súvislosti s pracovníkmi, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie. Táto povinnosť by sa však mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

(12) Pre správne politiky odmeňovania majú kľúčový význam vhodné štruktúry riadenia, transparentnosť a postupy zverejňovania. S cieľom zabezpečiť, aby štruktúry odmeňovania a súvisiace riziká boli pre trh dostatočne transparentné, by úverové inštitúcie a investičné spoločnosti mali zverejňovať podrobné informácie o svojich politikách a postupoch odmeňovania v súvislosti s pracovníkmi, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie. Uvedené informácie by mali mať k dispozícii aj všetky zúčastnené strany (akcionári, zamestnanci a široká verejnosť). Táto povinnosť by sa však mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. V súvislosti s právom zamestnancov na informovanie a prerokovanie s nimi je potrebné rešpektovať úlohu európskych zamestnaneckých rád.

Odôvodnenie

Transparentnosť je kľúčom k tomu, aby tí, ktorí rozhodujú o politike odmeňovania, konali sociálne zodpovedným spôsobom. Informácie by mali byť prístupné všetkým zainteresovaným a mali by byť dostatočne podrobné na to, aby sa zúčastnené strany mohli zapojiť do konkrétneho dialógu s príslušnými inštitúciami o akomkoľvek aspekte politiky odmeňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) V prípade sekuritizácií, ktoré transformujú iné sekuritizácie a sú vystavené vyššiemu úverovému riziku ako bežné sekuritizácie, by mali existovať osobitné kapitálové požiadavky, ktoré budú jasne odrádzať úverové inštitúcie a investičné spoločnosti od investícií do vysoko zložitých a rizikových sekuritizácií.

(14) Je vhodné zaviesť osobitné kapitálové požiadavky pre sekuritizácie, ktoré rozdeľujú do tranží skupiny expozícií obsahujúcich jednu alebo viaceré sekuritizačné pozície, keďže takéto resekuritizačné pozície sú vystavené vyššiemu úverovému riziku ako bežné sekuritizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) V zmysle smernice 2006/48/ES sa od bánk investujúcich do resekuritizácií vyžaduje, aby uplatnili náležitú starostlivosť aj voči podkladovým sekuritizáciám a nesekuritizačným expozíciám, ktoré sú konečným podkladom resekuritizácií. V závislosti od zložitosti vrstiev sekuritizačných štruktúr a v závislosti od zložitosti alebo rozmanitosti nesekuritizačných expozícií (alebo oboch), ktoré sú konečným podkladom resekuritizácií, sa môže stať, že tento požadovaný postup náležitej starostlivosti nebude možné vykonať alebo bude nehospodárny (alebo oboje). Ide najmä o prípad, keď konečné podkladové expozície tvorí napríklad skúpenie akcií na dlh (leveraged buy-out) alebo dlh spojený s financovaním projektu (project finance debt). V týchto prípadoch by inštitúcie nemali investovať do takýchto vysoko zložitých resekuritizácií. Počas preverovania požadovanej náležitej starostlivosti by príslušné orgány mali venovať osobitnú pozornosť takýmto vysoko zložitým sekuritizáciám a mali by požadovať ich úplné odpočítanie od kapitálu, pokiaľ nebolo presvedčivo preukázané k spokojnosti týchto orgánov, že v každom jednotlivom prípade vysoko zložitých resekuritizačných expozícií inštitúcia uplatnila v súlade so smernicou 2006/48/ES postup náležitej starostlivosti, a to aj v súvislosti s konečnými podkladovými expozíciami.

(15) V zmysle smernice 2006/48/ES sa od bánk investujúcich do resekuritizácií vyžaduje, aby uplatnili náležitú starostlivosť aj voči podkladovým sekuritizáciám a nesekuritizačným expozíciám, ktoré sú konečným podkladom resekuritizácií. Na lepšie pochopenie efektivity týchto ustanovení o sekuritizáciách a resekuritizáciách by Komisia mala dodržiavať desiaty odsek článku 156 smernice 2006/48/ES, ktorý ustanovuje správu Komisie o očakávanom vplyve článku 122a, a predložiť túto správu Európskemu parlamentu a Rade spolu s príslušným návrhom do 31. decembra 2009. V očakávaní tohto posúdenia by sa táto smernica nemala týkať tzv. vysoko zložitých resekuritizácií.

Odôvodnenie

Revízia SKP II žiadala posúdenie do 31. decembra 2009 na analýzu dohody o článku 122a – kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na sekuritizácie. Je neprijateľné, že Komisia túto skutočnosť doteraz ignorovala a namiesto toho navrhla ďalšie (a neúplné) opatrenia pre veľmi zložité resekuritizácie. Toto hodnotenie by sa malo uskutočniť s ohľadom na uvedenú žiadosť, požiadavky na veľmi zložitú resekuritizáciu v tomto hodnotení by sa mali odstrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) S cieľom podporiť zbližovanie postupov dohľadu, pokiaľ ide o dohľad nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v prípade vysoko zložitých resekuritizácií, by mal Výbor európskych orgánov bankového dohľadu vypracovať usmernenia, ktoré by mali obsahovať definíciu alebo kritériá pre tie druhy resekuritizácií, ktoré by sa na tento účel mali považovať za „vysoko zložité“. Táto definícia alebo tieto kritériá by sa mali prispôsobiť vývoju trhových postupov.

(16) Komisia by mala preskúmať uplatňovanie článku 122a smernice 2006/48/ES hneď po jej vykonaní a posúdiť, aké zmeny a doplnenia sú potrebné, ako aj to, či je vhodné zabezpečiť náležitú starostlivosť v súvislosti so sekuritizáciou vrátane resekuritizácií.

Odôvodnenie

Nedostatok náležitej starostlivosti zo strany bánk viedol k intenzívnemu vystaveniu rizikám, ktoré neboli dobre pochopené, a preto hral v kríze kľúčovú úlohu. Požiadavka preukazovať orgánu dohľadu náležitú starostlivosť je teda absolútne opodstatnená. Tieto resekuritizácie je však nevyhnutné jasne a presne definovať, aby sa zabezpečila regulačná istota a aby orgány dohľadu neboli vystavené neprimerane širokému uplatňovaniu tohto ustanovenia. Definícia by preto mala podliehať schváleniu v súlade s postupom prijímania delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Komisia nedodržala písmeno b) tretieho pododseku článku 156 smernice 2006/48/ES, ktorý vyžaduje vyhodnotenie tejto smernice do 31. decembra 2010, a tak reagovala na potrebu lepšej analýzy reakcie na makroprudenciálne problémy vrátane metodiky za výpočtom kapitálových požiadaviek uvedenej smernice. Komisia by mala čo najrýchlejšie informovať o tomto vyhodnotení a navyše vzhľadom na hospodársku situáciu predložiť hodnotenie vplyvu kumulatívneho vplyvu týchto opatrení na reálnu ekonomiku.

Odôvodnenie

Revízia SKP II žiadala posúdenie do 31. decembra 2009 na lepšiu analýzu „makroprudenciálnych problémov“ a žiadala o hodnotenie metodiky za výpočtom kapitálových požiadaviek. Je neprijateľné, že Komisia to doteraz nesplnila, a to najmä vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu, a tento záväzok by si mala splniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Vzhľadom na slabú výkonnosť pozorovanú v nedávnej minulosti by sa mali posilniť kritériá interných modelov na výpočet kapitálových požiadaviek na trhové riziko. Predovšetkým by sa mali doplniť o zachytávanie rizík v súvislosti s kreditnými rizikami v obchodnej knihe. Kapitálové požiadavky by okrem toho mali zahŕňať prvok prispôsobený stresovým podmienkam, aby sa posilnili kapitálové požiadavky vzhľadom na zhoršujúce sa trhové podmienky a aby sa obmedzila potenciálna procyklickosť. Vzhľadom na mimoriadne ťažkosti, ktoré sa nedávno zaznamenali pri zaobchádzaní so sekuritizačnými pozíciami za použitia prístupov vychádzajúcich z interných modelov, by sa mali možnosti inštitúcií modelovať sekuritizačné riziká v obchodných knihách obmedziť a malo by sa automaticky vyžadovať používanie štandardizovaných kapitálových požiadaviek pre sekuritizačné pozície v obchodnej knihe.

(26) Vzhľadom na slabú výkonnosť pozorovanú v nedávnej minulosti by sa mali posilniť kritériá interných modelov na výpočet kapitálových požiadaviek na trhové riziko. Predovšetkým by sa mali doplniť o zachytávanie rizík v súvislosti s kreditnými rizikami v obchodnej knihe. Kapitálové požiadavky by okrem toho mali zahŕňať prvok prispôsobený stresovým podmienkam, aby sa posilnili kapitálové požiadavky vzhľadom na zhoršujúce sa trhové podmienky a aby sa obmedzila potenciálna procyklickosť. Finančné inštitúcie by mali tiež vykonávať reverzné stresové testy na posúdenie toho, ktoré scenáre by mohli ohroziť životaschopnosť banky, okrem prípadov, ak sú schopné dokázať, že takýto test nie je nutný. Vzhľadom na mimoriadne ťažkosti, ktoré sa nedávno zaznamenali pri zaobchádzaní so sekuritizačnými pozíciami za použitia prístupov vychádzajúcich z interných modelov, by sa mali možnosti inštitúcií modelovať sekuritizačné riziká v obchodných knihách obmedziť a malo by sa automaticky vyžadovať používanie štandardizovaných kapitálových požiadaviek pre sekuritizačné pozície v obchodnej knihe.

Odôvodnenie

Stresové testy by mali byť zamerané na udalosti, ktoré dokážu byť najškodlivejšie, či už veľkosťou straty alebo stratou dobrého mena. Tzv. reverzný stresový test skúma udalosti, ktoré by mohli mať významný vplyv na podnik.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26a) Táto smernica stanovuje obmedzené výnimky pre niektoré korelačné obchodné aktivity, keď bankám môže byť zo strany orgánu dohľadu umožnené vypočítať kapitálovú požiadavku na krytie celkového rizika za predpokladu, že budú dodržané prísne minimálne požiadavky. V takýchto prípadoch by mohlo byť vhodné stanoviť pevné minimum kapitálovej požiadavky. So zreteľom na skutočnosť, že Bazilejský výbor pre bankový dohľad uskutočňuje štúdiu vplyvu týkajúcu sa kapitálových požiadaviek na sekuritizačné pozície v obchodnej knihe vrátane tých pozícií, ktoré by mohli vyplývať z osobitného prístupu ku korelačnému obchodovaniu, by mala Komisia informovať Európsky parlament a Radu o všetkých opatreniach dohodnutých na medzinárodnej úrovni, ktoré sa týkajú metodiky a minimálnych úrovní, a mala by mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účel stanovenia týchto minimálnych požiadaviek.

Odôvodnenie

Po zverejnení návrhu Komisie sa Bazilejský výbor rozhodol vylúčiť korelačné obchodovanie z plného uplatňovania nových ustanovení. Výbor uskutočňuje štúdiu vplyvu s cieľom určiť, či je treba pre korelačné obchodovanie stanoviť minimálne požiadavky. Zavedenie tejto požiadavky by malo podliehať schváleniu zo strany Parlamentu a Rady prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26b) Opatrenia v tejto smernici sú krokmi reformného procesu v reakcii na finančnú krízu. V súlade so závermi Rady pre finančnú stabilitu a Bazilejského výboru pre bankový dohľad môžu byť nevyhnutné ďalšie reformy vrátane potreby vytvoriť proticyklické rezervy, dynamickej tvorby opravných položiek, metódy výpočtu kapitálových požiadaviek v smernici 2006/48/ES a doplnkových opatrení týkajúcich sa požiadaviek súvisiacich s rizikom pre úverové inštitúcie s cieľom prispieť k tomu, aby sa obmedzilo vytváranie efektu zadlžovania v bankovom systéme. V záujme zabezpečenia primeranej demokratickej kontroly musí byť do tohto procesu včas a účinne Európsky parlament a Rada.

Odôvodnenie

Ustanovenia smernice o kapitálových požiadavkách (smernica 2009/111/ES) vyžadujú, aby Komisia informovala Parlament o týchto širších otázkach reformy. Je dôležité zabezpečiť, aby Komisia v Bazilejskom výbore rokovala v mene EÚ na základe riadneho demokratického mandátu, najmä pred rokovaním o týchto základných otázkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26c) V tomto prípade Európsky parlament alebo Rada môžu proti delegovanému aktu namietať do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady môže byť toto obdobie predĺžené o tri mesiace v oblastiach spôsobujúcich vážne obavy. Európsky parlament a Rada môžu informovať druhú inštitúciu o ich zámere nevzniesť námietky. Toto skoré schválenie delegovaných aktov je mimoriadne potrebné, keď treba splniť lehoty, napríklad splniť harmonogramy stanovené v základných aktoch Komisie na schválenie delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26d) V článku 152 smernice 2006/48/ES sa stanovuje požiadavka, aby určité úverové inštitúcie poskytovali vlastné zdroje, ktoré sú minimálne rovnaké ako určité špecifikované minimálne hodnoty počas troch dvanásťmesačných období medzi 31. decembrom 2006 a 31. decembrom 2009. Vzhľadom na súčasnú situáciu v sektore bankovníctva a predĺženie trvania prechodných opatrení týkajúcich sa minimálneho kapitálu, ktoré prijal Bazilejský výbor pre bankový dohľad, je vhodné obnoviť túto požiadavku na obmedzené obdobie do 31. decembra 2011.

Odôvodnenie

Po zverejnení návrhu Komisie sa Bazilejský výbor rozhodol pokračovať dlhší čas vo využívaní minimálnych úrovní podľa Bazilej I, zatiaľ čo sa diskutuje o ďalších reformách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26e) Aby sa počas prechodného obdobia úverové inštitúcie vzhľadom na neprimerané a neúmerné vykonávacie náklady neodradili od prechodu na prístup interných ratingov (IRB) alebo pokročilé prístupy merania (AMA) používané na výpočet kapitálových požiadaviek, malo by sa úverovým inštitúciám, ktoré prejdú na prístup IRB alebo AMA po 31. decembri 2009 a ktoré z tohto dôvodu predtým vypočítavali svoje kapitálové požiadavky podľa menej sofistikovaných prístupov, umožniť, aby s výhradou súhlasu orgánu vykonávajúceho dohľad využívali menej sofistikované prístupy ako základ pre výpočet prechodnej minimálnej úrovne. Príslušné orgány by mali svoje trhy podrobne sledovať a zabezpečovať rovnaké podmienky v rámci všetkých svojich trhov a trhových segmentov a zabraňovať deformáciám na vnútornom trhu.

Odôvodnenie

Ustanovenie nadväzujúce na pokračovanie minimálnych požiadaviek podľa Bazilej I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26f) V súlade s bodom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva1 by členské štáty mali pre svoje vlastné potreby a v záujme Únie vypracovať a zverejniť vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

 

_____

1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odôvodnenie

Štandardné ustanovenie týkajúce sa korelačných tabuliek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26g) Komisia by mala preskúmať uplatňovanie smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES s cieľom zaručiť spravodlivé uplatňovanie ich ustanovení, ktoré nevyvolá diskrimináciu medzi úverovými inštitúciami na základe ich právnej štruktúry alebo modelu vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(27a) Konzultovalo sa s Európskou centrálnou bankou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Článok 4 – body 40a a 40b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 4 sa vkladajú body 40a a 40b:

(1) Do článku 4 sa vkladajú tieto odseky

40a. resekuritizácia je sekuritizácia, v ktorej jedna alebo viacero podkladových expozícií spĺňa definíciu sekuritizačnej pozície;

36a. resekuritizácia je sekuritizácia , v ktorej sa riziko súvisiace s podkladovou skupinou expozícií rozdeľuje na tranže a minimálne jedna z podkladových expozícií je sekuritizačnou pozíciou;

40b. resekuritizačná pozícia je expozícia voči resekuritizácii;“

36b. resekuritizačná pozícia je expozícia voči resekuritizácii;“

Odôvodnenie

Týmto sa definícia viac približuje k definícii bazilejského výboru. Presunutím tejto definície do písmena 36 z písmena 40 sa upravuje miesto definície sekuritizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica 2006/48/ES

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o transparentnosť, inštitúcie pôsobiace ako primárny broker sú povinné informovať svoje príslušné orgány o všetkých úverových pozíciách, ktoré vystavili hedžovým fondom a iným profesionálnym investorom.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie transparentnosti sa požiadavky uverejňovania majú uplatňovať aj na finančné inštitúcie pôsobiace ako primárny broker.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno aa (nové)

Smernica 2006/48/ES

Článok 22 – odseky 2a a 2b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) Vkladajú sa tieto odseky:

 

„2a. Príslušné orgány domovského členského štátu zabezpečia prostredníctvom podrobných a dôkladných kontrol týkajúcich sa vhodnosti týchto kategórií zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu, pracovníkov zodpovedných za podstupovanie rizík a pracovníkov s kontrolnými funkciami, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil úverových inštitúcií, pred tým, ako začnú svoju činnosť. podobné kontroly sa uskutočňujú aj v prípade všetkých zamestnancov, ktorých celková odmena vrátane príspevkov na dôchodkové zabezpečenie zaraďuje do rovnakej triedy ako tieto kategórie zamestnancov. Takéto rozhovory vezmú do úvahy akýkoľvek malus alebo vrátenie týkajúce sa dotyčnej osoby v predchádzajúcich pozíciách.“

 

„2b. Príslušné orgány domovského členského štátu zhromažďujú informácie na porovnávanie inštitúcií v súlade s kritériami pre zverejňovanie informácií stanovenými v bode 15 písm. ea) časti 2 prílohy XII. Príslušný orgán poskytne tieto informácie Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA).“

Odôvodnenie

Orgány dohľadu by mali vykonávať podrobné rozhovory s najvyšším manažmentom a zamestnancami s rovnakými odmenami, aby posúdili ich vhodnosť pred začatím svojej činnosti v úverovej inštitúcii. Takéto rozhovory by mali byť rigorózne a brať do úvahy akýkoľvek malus alebo vrátenie týkajúci sa dotyčnej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2006/48/ES

Článok 22 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zabezpečuje usmernenia pre správne politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v bode 22 prílohy V. Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov úzko spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu pri zabezpečovaní usmernení pre politiky odmeňovania takých kategórií zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi.“

3. EBA môže vypracovať technické normy na uľahčenie vykonávania a zabezpečenie konzistentnosti informácií zhromažďovaných podľa odseku 2a tohto článku a zásad týkajúcich sa politiky odmeňovania uvedených v bodoch 22 a 22a prílohy V. Komisia tieto technické normy prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 151a, 151b a 151c. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy úzko spolupracuje s EBA pri vypracovávaní týchto technických noriem pre politiky odmeňovania takých kategórií zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi. EBA uskutočňuje otvorené verejné konzultácie o technických normách a analyzovať potenciálne súvisiace náklady a prínosy.

Odôvodnenie

Technické normy EÚ by nemali viesť k nadmernému zaťaženiu odvetvia regulačnými požiadavkami. Toto platí najmä pre menšie banky. Spoločný súbor pravidiel by mal predpokladať prístup na základe proporčnosti. Malo by sa objasniť, že Komisia príjem technické normy podľa svojich pôsobností prijímať delegované akty podľa zmluvy (článok 290 Lisabonskej zmluvy). Je nutná riadna transparentnosť počas procesu podpory technických noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2006/48/ES

Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

EBA vykonáva a zverejňuje porovnanie postupov odmeňovania na úrovni Únie na základe informácií, ktoré mu poskytujú príslušné orgány podľa odseku 2a tohto článku.

Odôvodnenie

Požiadavka na porovnávanie, ako už bola uvedená vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno ba (nové)

Smernica 2006/48/ES

Článok 22 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Dopĺňa sa tento odsek 3a:

 

„3a. Príslušné orgány domovského členského štátu zhromažďujú informácie o počte osôb v platových triedach 1 milión eur a viac vrátane hlavných prvkov mzdy, prémií, dlhodobých odmien a príspevkov na dôchodkové zabezpečenie. Tieto informácie sa postupujú EBA a zverejňujú sa prostredníctvom spoločného formulára na podávanie správ. EBA môže vypracovať technické normy na uľahčenie vykonávania a zabezpečenie konzistentnosti zhromaždených informácií. Komisia prijme tieto technické normy prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 151a, 151b a 151 c.“

Odôvodnenie

Aby sa stavalo na myšlienke porovnávania EÚ, orgány dohľadu by sa mali usilovať o medzinárodnú štruktúru spoločného uverejňovania informácií o odmenách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Smernica 2006/48/ES

Článok 54

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mali právomoc ukladať opatrenia alebo sankcie finančného a nefinančného charakteru na účely prvého odseku. Tieto sankcie alebo opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.“

Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mali právomoc ukladať opatrenia alebo sankcie finančného a nefinančného charakteru na účely prvého odseku vrátane vyšších kapitálových požiadaviek a možnosti vyžadovať od spoločností, aby použili čisté zisky na zlepšenie kapitálových pomerov. Tieto sankcie alebo opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2006/48/ES

Článok 101 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Žiadna z ďalej uvedených inštitúcií neposkytne podporu sekuritizácii nad rámec svojich zmluvných povinností s cieľom zníženia potenciálnych alebo skutočných strát investorov:

1. Úverová inštitúcia, ktorá je sponzorom alebo originátorom a ktorá s ohľadom na sekuritizáciu využila pri výpočte hodnoty rizikovo vážených expozícií článok 95 alebo predala nástroje zo svojej obchodnej knihy SSPE tak, že už ďalej nie je potrebné, aby na riziká spojené s týmito nástrojmi držala vlastné zdroje, neposkytuje na účely znižovania potenciálnych alebo skutočných strát investorov podporu sekuritizácii nad rámec svojich zmluvných povinností.

(a) úverová inštitúcia, ktorá je originátorom a ktorá v súvislosti so sekuritizáciou podnikla jeden z nasledujúcich krokov:

 

(i) použila článok 95 pri výpočte hodnoty riziko vážených expozícií;

 

(ii) predala nástroje zo svojej obchodnej knihy účelovej jednotke zaoberajúcej sa sekuritizáciou, takže už nemá v držbe kapitál na krytie špecifického rizika spojeného s týmito nástrojmi;

 

(b) úverová inštitúcia, ktorá je sponzorom.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Smernica 2006/48/ES

Článok 122 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje na pozície v nových resekuritizáciách vydaných po 31. decembri 2010. Na pozície v existujúcich resekuritizáciách sa odsek 1 uplatňuje od 31. decembra 2014, pokiaľ sa po uvedenom dátume doplnili alebo nahradili nové podkladové expozície.“

2. Odsek 1 týkajúci sa vysoko komplexných resekurizácií sa neuplatňuje dovtedy, kým sa v súlade s riadnym legislatívnym postupom neprijme definícia vysoko zložitých resekuritizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 136 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) V článku 136 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ea) požiadavku na úverové inštitúcie, aby obmedzili pohyblivé odmeňovanie vyjadrené ako percento z celkových čistých príjmov, ak nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – odsek 2

Smernica 2006/48/ES

Článok 136 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

                           

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Na účely stanovenia primeranej úrovne vlastných zdrojov v rámci procesu preverovania orgánom dohľadu vykonávaného v súlade s článkom 124 príslušné orgány posúdia, či je na účely zachytenia rizík, ktorým by mohla byť úverová inštitúcia vystavená, nutné uložiť osobitnú požiadavku na vlastné zdroje presahujúcu rámec minimálnej úrovne, pričom zohľadnia:

„Na účely stanovenia primeranej úrovne vlastných zdrojov na základe preskúmania a hodnotenia vykonávaného v súlade s článkom 124 príslušné orgány posúdia, či je na účely zachytenia rizík, ktorým je alebo by mohla byť úverová inštitúcia vystavená, nutné uložiť osobitnú požiadavku na vlastné zdroje presahujúcu rámec minimálnej úrovne, pričom zohľadnia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – odsek 2

Smernica 2006/48/ES

Článok 136 – odsek 2– pododsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) výsledky procesu preverovania orgánom dohľadu vykonaného v súlade s článkom 124.“

c) výsledky preskúmania a hodnotenia vykonaného v súlade s článkom 124.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Príloha VI – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10a. Názov hlavy VI sa nahrádza takto:

 

„DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10b (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 150 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10b. Úvod v článku 150 ods. 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Bez toho, aby to v súvislosti s vlastnými zdrojmi ovplyvnilo návrh, ktorý má Komisia podľa článku 62 predložiť, technické úpravy [...] sa v nasledujúcich oblastiach vykonávajú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 151a, 151b a 151c:“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10c (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 150 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10c. V článku 150 ods. 2 v prvom pododseku sa úvodná časť nahrádza takto:

 

„Komisia môže prijať nasledujúce [...] opatrenia:“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10d (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 150 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10d. V článku 150 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza týmto:

 

Tieto opatrenia [...] sa prijímajú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 151a, 151b a 151c.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10e (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151 – odseky 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10e. Články 151 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10f (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151a (nový) (v prílohe VI)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10f. Za článok 151 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 151a

 

Vykonávanie delegovania

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 150 sa Komisii udeľujú na obdobie štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisia vypracuje správu o delegovaných právomociach najmenej šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 151b neodvolajú.

 

2. Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje Európsky parlament a Radu.

 

3. Právomoci prijímať delegované akty sa udeľujú Komisii podľa podmienok stanovených v článkoch 151b a 151c.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10g (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151b (nový) (v prílohe VI)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10g. Za článok 151a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 151b

 

Odvolanie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 150 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o odvolaní delegovania právomoci, sa usiluje v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia o tom informovať druhú inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli podliehať odvolaniu.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní právomoci sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v ňom uvedené. Rozhodnutie nadobudne účinnosť ihneď alebo v neskoršom termíne, ktorý sa uvedie v rozhodnutí. Rozhodnutie neovplyvní platnosť delegovaných aktov, ktoré sú už platné. Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10h (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151c (nový) (v prílohe VI)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10h. Za článok 151b sa vkladá tento článok:

 

„Článok 151c

 

Námietky voči delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu proti delegovanému aktu vzniesť námietku do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže táto lehota predĺžiť o tri mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie ani Európsky parlament ani Rada námietku proti delegovanému právnemu aktu, bude tento akt uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným. Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament, ako aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietky.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada namietajú voči delegovanému aktu, akt nenadobudne platnosť.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10i (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 152 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10i. Do článku 152 sa vkladá tento odsek:

 

„5a. Úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s článkami 84 až 89, zabezpečia až do 31. decembra 2011 vlastné zdroje, ktoré sú vždy vyššie alebo rovnaké ako hodnota uvedená v odseku 5c alebo prípadne v odseku 5d.“

Odôvodnenie

Po zverejnení návrhu Komisie sa Bazilejský výbor rozhodol pokračovať dlhší čas vo využívaní minimálnych úrovní podľa Bazilej I, zatiaľ čo sa diskutuje o ďalších reformách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10j (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 152 – odsek 5b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10j. Do článku 152 sa vkladá tento odsek:

 

„5b. Úverové inštitúcie, ktoré na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na operačné riziko používajú pokročilé prístupy merania, ako je uvedené v článku 105, zabezpečia až do 31. decembra 2011 vlastné zdroje, ktoré sú vždy prinajmenšom rovnaké ako hodnota uvedená v odseku 5c alebo prípadne v odseku 5d.“

Odôvodnenie

Po zverejnení návrhu Komisie sa Bazilejský výbor rozhodol pokračovať dlhší čas vo využívaní minimálnych úrovní podľa Bazilej I, zatiaľ čo sa diskutuje o ďalších reformách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10k (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 152 – odsek 5c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10k. Do článku 152 sa vkladá tento odsek:

 

„5c. Hodnota uvedená v odsekoch 5a a 5b predstavuje 80 % celkovej minimálnej hodnoty vlastných zdrojov, ktoré by úverové inštitúcie mali povinnosť držať podľa článku 4 smernice 93/6/EHS a smernice 2000/12/ES v znení platnom pred 1. januárom 2007.“

Odôvodnenie

Po zverejnení návrhu Komisie sa Bazilejský výbor rozhodol pokračovať dlhší čas vo využívaní minimálnych úrovní podľa Bazilej I, zatiaľ čo sa diskutuje o ďalších reformách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10l (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 152 – odsek 5d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10l. Do článku 152 sa vkladá tento odsek:

 

„5d. Pokiaľ ide o úverové inštitúcie uvedené v odseku 5e, s výhradou súhlasu príslušných orgánov môže hodnota uvedená v odsekoch 5a a 5b predstavovať 80 % celkovej minimálnej hodnoty vlastných zdrojov, ktoré by úverové inštitúcie mali povinnosť držať podľa článkov 78 až 83, článku 103 alebo 104 a smernice 2006/49/ES v znení platnom pred 1. januárom 2011.“

Odôvodnenie

Po zverejnení návrhu Komisie sa Bazilejský výbor rozhodol pokračovať dlhší čas vo využívaní minimálnych úrovní podľa Bazilej I, zatiaľ čo sa diskutuje o ďalších reformách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10m (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 152 – odsek 5e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10m. Do článku 152 sa vkladá tento odsek:

 

„5e. Úverová inštitúcia môže uplatňovať odsek 5d len vtedy, ak prístup interných ratingov alebo pokročilé prístupy merania začala na výpočet svojich kapitálových požiadaviek používať 1. januára 2010 alebo neskôr.“

Odôvodnenie

Po zverejnení návrhu Komisie sa Bazilejský výbor rozhodol pokračovať dlhší čas vo využívaní minimálnych úrovní podľa Bazilej I, zatiaľ čo sa diskutuje o ďalších reformách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10n (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 156 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10n. V článku 156 sa za odsek 3 vkladá tento odsek:

 

„Komisia do decembra 2012 preskúma ustanovenia o odmeňovaní vrátane ustanovení uvedených v prílohách V a XII a podá o nich správu, pričom sa zameria najmä na ich účinnosť, vykonávanie a presadzovanie berúc do úvahy medzinárodný vývoj. Účelom skúmania je zistiť medzery vyplývajúce z uplatnenia zásady proporcionality na tieto ustanovenia. Komisia predloží túto správu spolu s náležitými návrhmi Európskemu parlamentu a Rade.“

Odôvodnenie

Rozprava o primeraných politikách odmeňovania sa rýchlo rozvíja, a preto je vhodné krátke obdobie skúmania, aby sa zabezpečilo, že akékoľvek potrebné úpravy bude možné včas posúdiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10o (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 156 – odsek 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10o. V článku 156 sa za odsek 3a vkladá tento odsek:

 

„Komisia s cieľom zabezpečiť súlad a rovnaké podmienky preskúma vykonávanie článku 54, pričom sa zameria na konzistentnosť medzi opatreniami a sankciami v celej Únii a v prípade potreby predloží návrhy.“

Odôvodnenie

Uplatňovanie výrazne sa líšiacich sankcií by mohlo narušiť rovnaké podmienky a viesť k regulačnej arbitráži. Komisia by preto mala mať povinnosť preskúmať opatrenia alebo sankcie prijaté členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10p (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 156 – odsek 3c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10p. V článku 156 sa za odsek 3b vkladá tento odsek:

 

„Pravidelným preskúmaním uplatňovania tejto smernice zo strany Komisie by sa malo zabezpečiť, aby spôsob, ktorým sa uplatňuje, nevyvolával diskrimináciu medzi úverovými inštitúciami na základe ich právnej štruktúry alebo modelu vlastníctva.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10q (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 156a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10q. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 156a

 

Komisia do 31. decembra 2010 posúdi a podá správu o zmenách potrebných na prispôsobenie prílohy IX tejto smernice akejkoľvek kalibrácii dohodnutej na medzinárodnej úrovni ako výsledok posúdenia vplyvu a medzinárodne dohodnutej rekalibrácie. Túto správu spolu s náležitými legislatívnymi návrhmi predloží Európskemu parlamentu a Rade.“

Odôvodnenie

Bazilejský výbor pokračuje v práci na reformnom balíku regulačných noriem, ktoré sú všetky navzájom poprepájané. Prvky tohto rámca zodpovedajúce SKP 3 sa preto môžu vyvíjať do konca roka. Týmto sa zabezpečí, aby sekuritizačné aspekty SKP zostali v súlade s rámcom dohodnutým na globálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3a (nový)

Smernica 2006/49/ES

Kapitola VIII – oddiel 2 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Názov oddielu 2 kapitoly VIII sa nahrádza takto:

 

„Delegované akty a vykonávacie právomoci“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3b (nový)

Smernica 2006/49/ES

Článok 41 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. V článku 41 sa ods. 2 nahrádza takto:

 

"2. Opatrenia uvedené v odseku 1 [...] sa prijímajú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 42a, 42b a 42c.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3c (nový)

Smernica 2006/49/ES

Článok 42 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Článok 42 ods. 2 sa vypúšťa.

 

 

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3d (nový)

Smernica 2006/49/ES

Článok 42a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d. Po článku 42 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 42a

 

Vykonávanie delegovania

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 41 sa Komisii udeľujú na obdobie štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisia vypracuje správu o delegovaných právomociach najmenej šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 42b odvolajú.

 

2. Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje Európsky parlament a Radu.

 

3. Právomoci prijímať delegované akty sa udeľujú Komisii podľa podmienok stanovených v článkoch 42b a 42c.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3e (nový)

Smernica 2006/49/ES

Článok 42b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3e. Za článok 42a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 42b

 

Odvolanie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 41 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o odvolaní delegovania právomoci, sa usiluje v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia o tom informovať druhú inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli podliehať odvolaniu.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní právomoci sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v ňom uvedené. Rozhodnutie nadobudne účinnosť ihneď alebo v neskoršom termíne, ktorý sa uvedie v rozhodnutí. Rozhodnutie neovplyvní platnosť delegovaných aktov, ktoré sú už platné. Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3f (nový)

Smernica 2006/49/ES

Článok 42c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3f. Za článok 42b sa vkladá tento článok:

 

„Článok 42c

 

Námietky voči delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu proti delegovanému aktu vzniesť námietku do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže táto lehota predĺžiť o tri mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie ani Európsky parlament ani Rada námietku proti delegovanému právnemu aktu, bude tento akt uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným. Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament, ako aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietky.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada namietajú voči delegovanému aktu, akt nenadobudne platnosť.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3g (nový)

Smernica 2006/49/ES

Článok 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3g. Článok 47 sa nahrádza takto:

 

Do 30. júna 2011 alebo akéhokoľvek skoršieho dátumu stanoveného príslušnými orgánmi na základe okolností jednotlivého prípadu môžu inštitúcie, ktorým bol uznaný model špecifického rizika pred 1. januárom 2007 v súlade s prílohou V bodom 1, v prípade tohto uznania uplatňovať prílohu VIII body 4 a 8 smernice 93/6/EHS v znení týchto bodov platnom pred 1. januárom 2007.

Odôvodnenie

Keďže smernica bude transponovaná do národnej legislatívy 1. januára 2011, zdá sa, že je nutné najmenej šesťmesačné obdobie pre inštitúcie, aby sa ich model prispôsobil novým ustanoveniam a získal dohľadové schválenie. Zdá sa preto vhodné oddialiť termín ustanovený v článku 47 o ďalších 6 mesiacov, aby mohli inštitúcie prispôsobiť existujúce modely špecifického rizika novým modelom IRC v súlade s SKP 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3h (nový)

Smernica 2006/49/ES

Článok 51 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3h. V článku 51 sa za odsek 1 dopĺňa tento odsek:

 

„Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach dohodnutých na medzinárodnej úrovni týkajúcu sa metodiky a minimálnych úrovní kapitálových požiadaviek vyplývajúcich z osobitého zaobchádzania s korelačným obchodovaním vrátane stanovenia minimálnej hranice. V prípade, ak sa dosiahne medzinárodná dohoda o takejto minimálnej hranici, Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkami 42a, 42b a 42c.“

Odôvodnenie

Po rozhodnutí o vyňatí korelačného obchodovania z opatrení v tejto smernici Bazilejský výbor vykonáva hodnotenie vplyvu s cieľom určiť, či je potrebná minimálna hraničná požiadavka pre korelačné obchodovanie. Zavedenie tejto požiadavky by malo podliehať schváleniu zo strany Parlamentu a Rady prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3i (nový)

Smernica 2006/49/ES

Článok 51 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3i. V článku 51 sa za odsek 1a vkladá tento odsek:

 

„Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade všetky opatrenia dohodnuté na medzinárodnej úrovni týkajúce sa metodiky kapitálových zmien úverových derivátov vrátane stanovenia stropu maximálnych strát. V prípade, ak sa dosiahne medzinárodná dohoda o takomto prahu, Komisia príjme delegované akty v súlade s článkami 42a, 42b a 42c.“

Odôvodnenie

Bazilejský výbor v súčasnosti posudzuje strop maximálnych strát pre úverové deriváty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2010. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu:

 

a) body 2), 3) a 10a) článku 1 a body 1, 2 písm. ba), 2 písm. bb), 3 písm. a) a 4 písm. c) prílohy I najneskôr do 31. decembra 2010; a

 

b) všetky ustanovenia tejto smernice okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. a), najneskôr do 1. júla 2011.

 

Zákonmi, právnymi predpismi a správnymi opatreniami potrebnými na zosúladenie s prílohou I bodom 1 sa úverovým inštitúciám uloží povinnosť uplatňovať v nich uvedené zásady na odmeny vyplatené 1. decembra 2010 alebo neskôr vrátane prípadov, ak táto odmena bola priznaná pred týmto dátumom.

 

1a. So zreteľom na medzinárodnú povahu bazilejského rámca a nebezpečenstva rozdielov v načasovaní medzi významnými jurisdikciami predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2010 správu o pokroku smerom k medzinárodnému vykonávaniu zmien rámca dostatočnosti kapitálu. Komisia v konzultácii s EBA upraví tabuľku transpozície v článku 3 ods. 1 a) a b) tak, aby bola v súlade s tabuľkou vykonávania v iných významných jurisdikciách, ale najskôr v dátumoch uvedených v článku 3 ods. 1 a) a b).

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

1b. Zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou obsahujú odkaz na túto smernicu alebo sa k nim tento odkaz doplní pri ich úradnom uverejnení. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

 

Po prijatí týchto zákonov, právnych predpisov a správnych opatrení členské štáty bezodkladne postúpia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Odôvodnenie

Odloženie vykonávania potrebné na zmeny v kapitálových požiadavkách obchodnej knihy, aby sa zabezpečilo, že bude možné zapracovať medzinárodne dohodnuté zmeny a doplnenia, vykonať transpozíciu naraz vo všetkých členských štátoch zároveň a vykonávať robustný dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. Úverové inštitúcie dodržiavajú pri zavádzaní a uplatňovaní politík odmeňovania pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na ich rizikový profil, nasledujúce zásady, a to spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:

22. Úverové inštitúcie dodržiavajú pri zavádzaní a uplatňovaní politík celkového odmeňovania pre kategórie pracovníkov vrátane vrcholového manažmentu, pracovníkov zodpovedných za podstupovanie rizík a pracovníkov s kontrolnými funkciami, a všetkých zamestnancov, ktorých celková odmena zahŕňa do rovnakej príjmovej skupiny ako tieto kategórie zamestnancov, a ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na ich rizikový profil, nasledujúce zásady, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:

Odôvodnenie

Štruktúry odmeňovania by sa mali týkať aj tých zamestnancov, ktorých celková odmena je porovnateľná s vrcholovým manažmentom a kontrolnými funkciami, pretože ich obchodné aktivity môžu spôsobiť vážne riziko pre úverové inštitúcie, ako tomu bolo v prípade krachu Barings Bank.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami úverovej inštitúcie;

b) politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami úverovej inštitúcie, ako aj s legitímnymi očakávaniami, ktoré na finančný sektor kladie spoločnosť, a zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov;

Odôvodnenie

Finančný sektor je povinný poskytovať nielen rôznym odvetviam ekonomiky a verejnej správy, ale aj širokej verejnosti, finančné služby potrebné na fungovanie spoločnosti. Prispôsobenie v súlade so zásadami Rady pre finančnú stabilitu, ktoré podporila G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Ustanovenia o odmeňovaní by sa mali uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté plné vykonávanie základných práv zaručených zmluvami, najmä právo sociálnych partnerov uzatvárať a presadzovať kolektívne dohody v súlade s vnútroštátnym právom a tradíciami;

Odôvodnenie

V tomto kontexte je veľmi dôležité zdôrazniť, že ustanovenia o odmeňovaní v písmene 22 majú ako základ základné práva zaručené v zmluvách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno bb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) politika odmeňovania zavádza určitú spravodlivosť medzi najvyššími a najnižšími odmenami v rovnakej inštitúcii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) riadiaci orgán (funkcia dohľadu) úverovej inštitúcie stanovuje všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za jej uplatňovanie;

c) riadiaci orgán (funkcia dohľadu) úverovej inštitúcie prijíma a pravidelne posudzuje všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za jej uplatňovanie;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnej a nezávislej internej kontrole dodržiavania politík a postupov odmeňovania stanovených riadiacim orgánom (funkciou dohľadu);

d) vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnej a nezávislej internej kontrole dodržiavania politík a postupov odmeňovania prijatých riadiacim orgánom (funkciou dohľadu);

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno da (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) pracovníci s kontrolnými funkciami sú nezávislí od nimi kontrolovaných obchodných jednotiek, majú primerané právomoci a sú odmeňovaní podľa dosiahnutých cieľov spojených s ich funkciami, a to nezávisle od výkonnosti nimi kontrolovaných obchodných oblastí;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno db (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

db) nad odmenami najvyššie postavených pracovníkov vo funkciách riadenia rizika a súladu priamo dohliada výbor pre odmeňovanie;

Odôvodnenie

Odmeny zamestnancov vo funkciách riadenia rizika a súladu musia byť stanovené tak, aby sa zabránilo konfliktu záujmov v oddelení, nad ktorým dohliadajú, a mali by sa preto stanovovať nezávisle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) v prípade úverových inštitúcií, kde náklady na odmeňovanie zamestnancov predstavujú viac ako 25 % celkových príjmov, majú akcionári hlas pri rozdeľovaní prebytočných príjmov;

Odôvodnenie

V prípade, ak sú úverové inštitúcie organizované takým spôsobom, že výsledkom ziskov vytvorených počas daného roka je, že ich veľká časť sa udeľuje zamestnancom, je primerané, aby akcionári mohli hlasovať o rozdelení zisku medzi zamestnancov, akcionárov a sumu, ktorá sa ponechá ako kapitál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno eb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

eb) hodnotenie výkonnosti sa opiera o viacročný rámec, aby sa zaistilo, že postup hodnotenia sa bude zakladať na dlhodobejšom výkone a že skutočné vyplácanie výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na obdobie, ktoré zohľadňuje celý hospodársky cyklus úverovej inštitúcie a jej obchodné riziká;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ec (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ec) celková výška pohyblivej zložky odmeňovania nesmie obmedzovať schopnosť úverovej inštitúcie posilniť svoju kapitálovú základňu;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ed (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ed) v prípade úverových inštitúcii, ktoré čerpajú mimoriadne vládne intervencie:

 

– odmeňovanie je prísne obmedzené ako percento z celkových čistých príjmov, ak nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne a včasným ukončením vládnej podpory,

 

– riaditeľom tejto inštitúcie sa nevyplácajú žiadne pohyblivé zložky,

 

– celková odmena každého riaditeľa tejto inštitúcie nepresahuje 500000 EUR;

Odôvodnenie

Keďže riaditelia sú zodpovední za celkovú výkonnosť spoločnosti, a v súlade s požiadavkou FSB, aby prémie odrážali výkonnosť, nemôže byť dôvod na vyplácanie prémií vtedy, keď spoločnosť naďalej vyžaduje mimoriadnu štátnu podporu. Takéto opatrenie zároveň zabraňuje hroziacemu morálnemu riziku v súvislosti s takýmito platbami a zaisťuje, aby bolo hlavným zámerom posilnenie inštitúcie a najmä jej kapitálového základu, vrátiť peniaze daňovým poplatníkom a odstrániť potrebu vládnej podpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ee (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ee) garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa uplatňuje len vo výnimočných prípadoch a len v súvislosti s prijímaním nových pracovníkov a obmedzuje sa na prvý rok zamestnania;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) stála a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené; stála zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku prémií vrátane možnosti nevyplatiť prémie;

f) stála a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené; stála zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť pohyblivé zložky odmeňovania, v každom prípade pohyblivá zložka odmeňovania nepresahuje 50 % celkovej odmeny príslušného jednotlivca;

Odôvodnenie

V súlade s prístupom pri iných ustanoveniach zásad FSB by mala byť zásada primeranej rovnováhy medzi fixnou a pohyblivou zložkou odmeňovania doplnená o minimálnu normu s cieľom zaistiť, aby bola účinne vykonávaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) meranie výkonnosti používané na výpočet prémií alebo prémiových fondov obsahuje úpravu o súčasné a budúce riziká a zohľadňuje náklady na kapitál a potrebnú likviditu;

h) rozsah zdrojov pohyblivých zložiek odmeňovania a jeho rozdelenie v rámci úverovej inštitúcie zohľadňuje celý rozsah súčasných a potenciálnych rizík a najmä:

 

– objem kapitálových požiadaviek na podporu podstúpených rizík a náklady na tieto požiadavky;

 

objem na riziko likvidity podstúpené pri vykonávaní podnikateľskej činnosti a náklady naň; ako aj

 

– jednotnosť pri načasovaní potenciálnych budúcich výnosov a ich pravdepodobnosť zohľadnená v súčasných výnosoch;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ha (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ha) zhoršená alebo negatívna finančná výkonnosť úverovej inštitúcie vo všeobecnosti vedie k výraznému zníženiu jej celkovej pohyblivej zložky odmeňovania, pričom sa berie do úvahy súčasné odmeňovanie aj zníženia vyplácania súm vyslúžených v minulosti napríklad prostredníctvom malusov alebo ustanovení o vrátení;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno hb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

hb) najmenej 90 % pohyblivej zložky odmeňovania, na ktorú sa nevzťahuje odklad v súlade s písm. i) tohto bodu, sa poskytne vo forme podmieneného kapitálu v súlade s právnou štruktúrou príslušnej úverovej inštitúcie; v prípade, že to vyžaduje právna štruktúra, používa sa rovnocenný nástroj; podmienený kapitál alebo rovnocenné nástroje podliehajú primeranej zádržnej politike, ktorej cieľom je zosúladenie stimulov s dlhodobejšími záujmami danej úverovej inštitúcie a obdobie zadržania je najmenej päť rokov;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami FSB o platbách vo forme akcií. Takýto prístup zosúlaďuje stimuly a posilňuje kapitálovú pozíciu spoločnosti. Podľa zásad FSB sa vyžaduje uplatnenie primeraného zádržného obdobia, aby bolo opatrenie účinné. V súlade s prístupom uplatneným inde je vhodné, aby sa zaistilo stanovenie minimálnej lehoty pre zádržné obdobie. V súlade o odporúčaním Komisie (2009)3177 a pravidlami FSB v súvislosti s odložením prémií je vhodné, aby sa minimálne obdobie stanovilo na tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) vyplatenie väčšej časti vysokej prémie sa odloží na primeraný čas a je viazané na budúcu výkonnosť spoločnosti.

i) významný podiel pohyblivej zložky odmeňovania sa odloží na primeraný čas; objem odloženého podielu a dĺžka obdobia odloženia sa stanovujú v súlade s obchodným cyklom, povahou činnosti, jej rizikami a činnosťami príslušného pracovníka; odmena vyplácaná v súlade s podmienkami odkladu splatnosti sa neprizná rýchlejšie ako na pomernom základe; najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania sa odloží; v prípade pohyblivej zložky odmeňovania, ktorá je obzvlášť vysoká, sa odkladá minimálne 60 % sumy a obdobie odloženia je najmenej tri roky;

Odôvodnenie

Zosúladenie s FSB v súvislosti s odložením prémií. Zo znenia PDN vyplýva, že prioritou musí byť stanovenie objemu a obdobia odloženia podľa obchodného cyklu a činností príslušného jednotlivca, jeho obchodnej jednotky a spoločnosti, a preto je trojročné obdobie odloženia len minimálnou požiadavkou, pričom dlhšie obdobie môže byť primerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ia (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženého podielu sa vypláca alebo prizná iba v tom prípade, ak je to udržateľné vzhľadom na finančnú situáciu úverovej inštitúcie ako celku a odôvodnené vzhľadom na výkonnosť danej úverovej inštitúcie, danej obchodnej jednotky a daného jednotlivca; časť s odloženou splatnosťou určená jednotlivcovi bude znížená úmerne k nedostatočným výsledkom inštitúcie, obchodného útvaru či jednotlivca prostredníctvom malusu či zrážky z tohto odloženého podielu; každý malus alebo vrátenie sa oznamuje orgánu dohľadu spolu s totožnosťou jednotlivca, na ktorého sa vzťahuje, zohľadňujúc posúdenie vhodnosti zastávania pozícií vrcholového manažmentu, pracovníka zodpovedného za podstupovanie rizík, kontrolných funkcií alebo pozícií v rovnakej príjmovej triede;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ib (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ib) politika dôchodkov je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami úverovej inštitúcie a pohyblivé alebo dobrovoľné príspevky dôchodkového zabezpečenia sa držia ako podmienený kapitál alebo rovnocenné nástroje počas piatich rokov, ktoré nasledujú po odchode zamestnanca z úverovej inštitúcie. Pohyblivé alebo dobrovoľné príspevky podliehajú päťročnému obdobiu držby aj v prípade odchodu do dôchodku.

Odôvodnenie

Je nutné riešiť celkovú odmenu a nielen prémie. Preto by sa príspevky na dôchodok mali držať ako podriadený dlh, pretože sa tak zladia motivácie s výkonom úverovej inštitúcie a zníži sa nepotrebné riskovanie, pretože v prípade kolapsu by sa podradený dlh použil na absorbovanie strát. ďalším prínosom je posilnenie kapitálového základu, pretože podradený dlh sa môže kvalifikovať ako kapitál a tak vytvoriť priame prepojenie medzi odmeňovaním a silou kapitálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ic (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ic) od pracovníkov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného hedžovania alebo poistenia odmeňovania alebo zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky prispôsobenia ich systémov odmeňovania riziku.

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno id (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

id) pohyblivý zložka sa nevypláca formou vozidiel alebo metódami, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa plateniu dane z príjmu z tejto odmeny;

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ie (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ie) tieto zásady uplatňujú úverové inštitúcie na úrovni skupiny, materskej spoločnosti a pobočiek vrátane tých, ktoré boli zriadené v offshore finančných centrách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V článku 11 prílohy V sa dopĺňa toto písmeno:

 

"22a. Úverové inštitúcie, ktoré sú významné z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, vytvoria výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie sa vytvorí takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať politiky a postupy odmeňovania a stimuly vytvorené na riadenie rizika, kapitálu a likvidity.

 

Výbor pre odmeňovanie zodpovedá za vypracovanie rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík dotknutej úverovej inštitúcie a ktoré má prijímať riadiaci orgán v rámci výkonu svojej funkcie dohľadu. Predseda a väčšina členov výboru pre odmeňovanie sú členovia riadiaceho orgánu, ktorí v danej úverovej inštitúcii nezastávajú žiadne výkonné funkcie. Pri príprave takýchto rozhodnutí výbor pre odmeňovanie zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán danej úverovej inštitúcie.

Odôvodnenie

S cieľom zaistiť, aby bola politika odmeňovania stanovená v súlade s dlhodobými záujmami firmy, jej akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán by výbor mal pozostávať z členov a predsedu spomedzi nevýkonných riaditeľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 2 – písmeno ba (nové)

Smernica 2006/48/ES

Príloha VI – časť 1 – oddiel 12 – bod 68 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Bod 68 d) sa nahrádza takto:

 

"d) úvermi zabezpečenými kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti alebo podielmi vo fínskych bytových podnikoch podľa bodu 46 až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín záložných práv spolu so všetkými prednostnými záložnými právami a 80 % hodnoty založených nehnuteľností alebo podielmi v prvom rade emitovanými zo strany francúzskych fondov Fonds Communs de Créances alebo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou a riadiacimi sa právom členského štátu sekuritizujúceho expozície voči obytným nehnuteľnostiam V prípade, ak sa tieto nadradené podiely používajú ako kolaterál, osobitný verejný dohľad na ochranu držiteľov dlhopisov ustanovený v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES zabezpečí, že podkladové aktíva týchto podielov budú nepretržite od ich zahrnutia do krycej skupiny pozostávať najmenej z 90 % z hypoték na obytné nehnuteľnosti, spolu so všetkými prednostnými záložnými právami až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín splatných podľa týchto podielov, hodnôt istín záložných práv a 80 % hodnoty založených nehnuteľností, že tieto podiely sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako je ustanovené v tejto prílohe, a že takéto podiely nepresahujú 10 % nominálnej hodnoty nesplatenej emisie. Expozície vzniknuté prevodom a riadením platieb dlžníkov alebo výnosu z realizácie, ktoré sa týkajú úverov zabezpečených založenými nehnuteľnosťami podielov v prvom rade alebo dlhových cenných papierov, sa do tohto limitu vo výške 90 % nezapočítavajú;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 2 – písmeno bb (nové)

Smernica 2006/48/ES

Príloha VI – časť 1 – oddiel 12 – bod 68 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) Bod 68 písm. e) sa nahrádza takto:

 

e) úvermi zabezpečenými nehnuteľnosťou určenou na podnikanie alebo podielmi vo fínskych bytových podnikoch podľa bodu 52 až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín záložných práv spolu so všetkými prednostnými záložnými právami a 60 % hodnoty založených nehnuteľností, alebo podielmi v prvom rade emitovanými francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou a riadiacimi sa právom členského štátu sekuritizujúceho expozície voči nehnuteľnostiam určeným na podnikanie. V prípade, ak sa tieto nadradené podiely používajú ako kolaterál, osobitný verejný dohľad na ochranu držiteľov dlhopisov ustanovený v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES zabezpečí, že podkladové aktíva týchto podielov budú nepretržite od ich zahrnutia do krycej skupiny pozostávať najmenej z 90 % z hypoték na obchodné nehnuteľnosti, spolu so všetkými prednostnými záložnými právami až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín splatných podľa týchto podielov, hodnôt istín záložných práv a 60 % hodnoty založených nehnuteľností, že tieto podiely sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako je ustanovené v tejto prílohe, a že takéto podiely nepresahujú 10 % nominálnej hodnoty nesplatenej emisie. Príslušné orgány môžu uznať úvery zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na podnikanie aj v prípade, že pomer hodnoty úveru a nehnuteľnosti prekročí hodnotu 60 %, maximálne však do výšky 70 %, ak hodnota celkových aktív založených ako kolaterál na kryté dlhopisy prekročí nesplatenú nominálnu hodnotu krytých dlhopisov o najmenej 10 % a pohľadávka držiteľa dlhopisu spĺňa požiadavky právnej istoty stanovené v prílohe VIII. Pohľadávka držiteľa dlhopisu musí mať prednosť pred všetkými ostatnými pohľadávkami z kolaterálu. Expozície vzniknuté prevodom a riadením platieb dlžníkov alebo výnosu z realizácie, ktoré sa týkajú úverov zabezpečených založenými nehnuteľnosťami podielov v prvom rade alebo dlhových cenných papierov, sa do tohto limitu vo výške 90 % nezapočítavajú;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 2 – písmeno bc (nové)

Smernica 2006/48/ES

Príloha VI – časť 1 – oddiel 12 – bod 68 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bc) V bode 68 sa tretí odsek nahrádza takto:

 

„ [...] limit vo výške 10% sa neuplatňuje pre podiely v prvom rade emitované francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ako sa uvádza v písmenách d) a e) za predpokladu, že i) originátorom sekuritizovaných expozícií nehnuteľnostiam určeným na bývanie alebo na podnikanie je člen tej istej konsolidovanej skupiny, ako vydavateľ krytých dlhopisov, alebo subjekt pridružený k rovnakému ústrednému orgánu ako vydavateľ krytých dlhopisov (členstvo alebo pridruženie v rovnakej skupine sa určuje v rovnakom čase, ako sa z nadradených podielov vytvorí kolaterál krytých dlhopisov); a ii) člen rovnakej konsolidovanej skupiny ako vydávateľ krytých dlhopisov alebo subjekt pridružený k tomu istému centrálnemu orgánu ako vydavateľ krytých dlhopisov si ponecháva celú tranžu prvej straty podporujúcu tieto podiely v prvom rade.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha 1 – bod 2a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Príloha VII – časť 2 – oddiel 1 – bod 8 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V oddieli 1 časti 2 prílohy VII sa bod 8 písm. d) nahrádza takto:

 

„d) Krytým dlhopisom ustanoveným v prílohe VI časti 1 v bodoch 68 až

70 sa môže prideliť LGD hodnota 11,25 %;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 3 – písmeno a

Smernica 2006/48/ES

Príloha IX – časť 3 – bod 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „c) Rating sa nesmie úplne a ani sčasti zakladať na kapitálom nekrytej podpore poskytnutej samotnou úverovou inštitúciou.“

c) Rating sa nesmie úplne a ani sčasti zakladať na kapitálom nekrytej podpore poskytnutej samotnou úverovou inštitúciou, ak nie je podporu možné vnímať ako zníženie úverových rizík.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo nekrytá podpora je len malou časťou určovania ratingu, ako je tomu v prípade facilít likvidity poskytovaných termínovaným transakciám na pokrytie rozdielov v časovaní, malo by sa povoliť použitie ratingu. Bez zmeny a doplnenia sa javí, že táto požiadavka zachytáva heďžovacie facility (úrokové miery a výmenné kurzy) a facility likvidity pre termínované transakcie ako RMBS, ktoré nie sú hlavným kritériom ratingu, čo vedie k neprimeraným kapitálovým požiadavkám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 3 – písmeno b – bod i

Smernica 2006/48/ES

Príloha IX – časť 4 – bod 5 – bod 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Ak rating nominovanej ratingovej agentúry nie je možné použiť pre pozíciu v aktívami zaistených krátkodobých obchodovateľných cenných papieroch z dôvodu požiadavky ustanovenej v časti 3 bode 1 písm. c), úverová inštitúcia môže použiť rizikovú váhu priradenú facilite likvidity s cieľom vypočítať hodnotu rizikovo váženej expozície krátkodobého obchodovateľného cenného papiera, ak krátkodobý obchodovateľný cenný papier programu ABCP a facilita likvidity tvoria prekrývajúce sa pozície.“

Ak má úverová inštitúcia dve alebo viac prekrývajúcich sa pozícií v sekuritizácii, požaduje sa od nej, aby v rozsahu prekrytia zahrnula do svojho výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií len pozíciu alebo časť pozície, ktorá tvorí vyššie hodnoty rizikovo vážených expozícií. Úverová inštitúcia môže tiež konštatovať takéto prekrývanie medzi špecifickým rizikom kapitálových požiadaviek na pozície v obchodnej knihe a špecifickým rizikom kapitálových požiadaviek na pozície v bankovej knihe, ak je táto úverová inštitúcia schopná vypočítať a porovnať kapitálové požiadavky na príslušné pozície. Na účely tohto bodu „prekrývanie sa“ znamená, že pozície, či už úplne alebo čiastočne, predstavujú expozíciu voči rovnakému riziku tak, že v rozsahu prekrývania je len jediná expozícia.

 

Ak sa časť 3 bod 1 písm. c) uplatňuje na pozície v aktívami zaistených krátkodobých obchodovateľných cenných papieroch, môže úverová inštitúcia so súhlasom príslušných orgánov použiť rizikovú váhu priradenú facilite likvidity s cieľom vypočítať hodnotu rizikovo váženej expozície krátkodobého obchodovateľného cenného papiera, ak facilita likvidity nie je podradená krátkodobému obchodovateľnému cennému papieru programu ABCP, a v rozsahu, že facilita likvidity tvoria prekrývajúce sa pozície.

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie Bazileju o sekuritizácii. Facility likvidity môžu byť nadradené obchodovateľným cenným papierom ako aj rovnocenné, a toto by sa malo odraziť v PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha 1 – bod 3a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Príloha XII – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Názov prílohy XII sa nahrádza takto:

 

TECHNICKÉ KRITÉRIÁ PRE TRANSPARENTNOSŤ A ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Odôvodnenie

PDN odráža nové požiadavky transparentnosti zavedené s cieľom zosúladiť smernicu so zásadami FSB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 4 – písmeno c

Smernica 2006/48/ES

Príloha XII – časť 2 – bod 15 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. Pokiaľ ide o politiku a postupy odmeňovania úverovej inštitúcie pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na jej rizikový profil, zverejňujú sa tieto informácie:

15. Pokiaľ ide o politiku a postupy odmeňovania úverovej inštitúcie pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na jej rizikový profil, zverejňujú sa tieto informácie vrátane pravidelných aktualizácií, najmenej raz ročne. Úverové inštitúcie dodržiavajú požiadavky ustanovené v tomto bode spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti, vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti ich činností a bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 4 – písmeno c

Smernica 2006/48/ES

Príloha XII – časť 2 – bod 15 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní, rozčlenené na obchodné oblasti a na vrcholový manažment a pracovníkov, ktorých činnosti majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie, vrátane:

 

i) výšky odmeňovania za finančný rok, rozdeleného na pevnú a pohyblivú zložku, a počet príjemcov;

 

ii) výšky a formy pohyblivého odmeňovania, rozdeleného na peňažnú hotovosť, akcie a nástroje, ktoré s akciami súvisia, a ďalšie;

 

iii) výšky zostávajúceho odloženého odmeňovania, rozdeleného na nárokovateľné a nenárokovateľné časti;

 

iv) výšky odloženého odmeňovania priznaného počas finančného roku, vyplatených a znížených prostredníctvom úprav na základe výkonu;

 

v) nové odmeny v súvislosti s prijatím do zamestnania a odchodné vyplatené počas finančného roku a počet príjemcov takýchto platieb; ako aj

 

vi) výšky odchodného priznaného počas finančného roku, počet príjemcov a najvyššia takáto platba priznaná jednotlivcovi.

 

V prípade riaditeľov úverovej inštitúcie by sa kvantitatívne informácie uvedené v tomto bode mali zverejniť na úrovni jednotlivých riaditeľov.

Odôvodnenie

Zosúladenie so zásadami Rady pre finančnú stabilitu (FSB) schválenými skupinou G20. Keďže transparentnosť je kľúčovým nástrojom, ktorý umožní zainteresovaným stranám brať spoločnosť na zodpovednosť a tým zabrániť neprijateľnej praxi, ktorá môže prispieť k riziku, kvantitatívne súhrnné informácie by mali byť zároveň rozdelené podľa obchodných oblastí firmy, aby mohla byť prax odmeňovania priradená k rôznym činnostiam. Riaditelia firmy sú v konečnom dôsledku zodpovední za prijaté manažérske rozhodnutia, a preto by požadované informácie o odmeňovaní v súlade s odporúčaním Komisie č. 2004/913/ES mali byť zverejnené individuálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 1 – písmeno -a (nové)

Smernica 2006/49/ES

Príloha I – bod 8 – písmeno v – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-a) V bode 8 písm. v) sa tretí odsek nahrádza takto:

 

„Ak sa rating na derivát pre n-té zlyhanie vykonáva externe [...] , [...] predajca zabezpečenia vypočíta kapitálovú požiadavku voči špecifickému riziku použitím ratingu derivátu a uplatní podľa potreby príslušné sekuritizačné váženie rizika.“

Odôvodnenie

Súčasné návrhy vylučujú najvyššie nadradené obchody zo štruktúry zmierňovania kapitálu . Nie je jasné, prečo majú práve tieto konkrétne transakcie výnimku. Týmto PDN sa zosúlaďujú pravidlá EÚ s medzinárodnými normami dohodnutými v Bazilejskom výbore pre bankový dohľad pre pozície v korelačnej obchodnej knihe a explicitne sa povoľuje zahrnúť do korelačného portfólia opatrenia na znižovanie rizika, t. j. zaistenia korelačných produktov. Týmto sa zabezpečí presné zachytenie rizika vo výsledných kapitálových požiadavkách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 1 – písmeno a – bod i

Smernica 2006/49/ES

Príloha I – bod 14 – prvý odsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. Inštitúcia priradí svoje čisté pozície v obchodnej knihe v nástrojoch, ktoré nie sú sekuritizačnými pozíciami, vypočítané v súlade s bodom 1, k príslušným kategóriám v tabuľke 1 podľa ich emitenta/dlžníka, externého alebo interného ratingu a zostatkovej splatnosti a následne ich vynásobí váhami uvedenými v danej tabuľke. Sčíta svoje vážené pozície vyplývajúce z uplatnenia tohto bodu a bodu 16a (bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke), aby vypočítala svoju kapitálovú požiadavku voči špecifickému riziku.

14. Inštitúcia priradí svoje čisté pozície v obchodnej knihe v nástrojoch, ktoré nie sú sekuritizačnými pozíciami, vypočítané v súlade s bodom 1, k príslušným kategóriám v tabuľke 1 podľa ich emitenta/dlžníka, externého alebo interného ratingu a zostatkovej splatnosti a následne ich vynásobí váhami uvedenými v danej tabuľke. Sčíta svoje vážené pozície vyplývajúce z uplatnenia tohto bodu (bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke), aby vypočítala svoju kapitálovú požiadavku voči špecifickému riziku. Vypočíta svoju kapitálovú požiadavku voči špecifickému riziku pre pozície, ktoré sú sekuritizačnými pozíciami v súlade s bodom 16a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 1 – písmeno aa (nové)

Smernica 2006/49/ES

Príloha 1 – bod 14a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) Vkladá sa tento bod:

 

"14a. Odchylne od bodu 14 môže inštitúcia určiť kapitálovú požiadavku voči špecifickému riziku pre korelačné obchodné portfólio, a to takýmto spôsobom: inštitúcia vypočíta i) celkové kapitálové požiadavky voči špecifickému riziku, ktoré sa uplatňujú len na čisté dlhé pozície korelačného obchodného portfólia, a ii) celkové kapitálové požiadavky voči špecifickému riziku, ktoré sa uplatňujú len na čisté krátke pozície korelačného obchodného portfólia. Vyššia z týchto celkových súm sa považuje za kapitálovú požiadavku voči špecifickému riziku pre korelačné obchodné portfólio.

 

Na účely tejto smernice korelačné obchodné portfólio pozostáva zo sekuritizačných pozícií a úverových derivátov pre n-té zlyhanie, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

 

a) pozície nie sú ani resekuritizačnými pozíciami, ani opciami na sekuritizačné tranže, ani žiadnymi inými derivátmi sekuritizačných angažovaností, ktoré neposkytujú pomerný podiel na výnosoch zo sekuritizačnej tranže ( synteticky pákové najvyššie nadradené tranže sú vylúčené z korelačného obchodného portfólia), ako aj

 

b) všetky referenčné nástroje sú individualizovanými nástrojmi vrátane individualizovaných úverových derivátov, pre ktoré existuje hotovostný obojsmerný trh. To zahŕňa aj bežne obchodované indexy založené na týchto referenčných nástrojoch. Existencia obojsmerného trhu sa predpokladá tam, kde sú nezávislé ponuky na nákup a predaj v dobrej viere, takže do jedného dňa možno stanoviť cenu, ktorá sa primerane vzťahuje na poslednú predajnú cenu alebo aktuálnu konkurencieschopnú kotáciu ponuky a dopytu v dobrej viere, a za takúto cenu uskutočniť vysporiadanie v pomerne krátkom čase v súlade s obchodnými zvyklosťami.“

Odôvodnenie

Zladenie s rozhodnutím bazilejského výboru o vylúčení korelačných obchodov, s objasnením znenia v bode a, aby sa stanovilo, že pákované najvyššie nadradené tranže by sa nemali považovať za časť korelačného obchodného portfólia v súlade so zamýšľanými cieľmi Bazileja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 1 – písmeno ab (nové)

Smernica 2006/49/ES

Príloha 1 – bod 14b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ab) Vkladá sa tento bod:

 

"14b. Súčasťou korelačného obchodného portfólia nemôžu byť pozície, ktoré sa týkajú:

 

a) podkladovej angažovanosti, ktorá môže byť zaradená do tried angažovaností uvedených v článku 79 ods. 1 písm. i) a h) smernice 2006/48/ES v neobchodnej knihe úverovej inštitúcie; alebo

 

b) pohľadávky voči účelovej jednotke.

 

Inštitúcia môže zaradiť pozície korelačného obchodného portfólia, ktoré nie sú ani sekuritizačnými pozíciami ani úverovými derivátmi pre n-té zlyhanie, ale zaisťujú ostatné pozície tohto portfólia, pod podmienkou, že pre tento nástroj alebo jeho podkladové angažovanosti existuje likvidný obojstranný trh, ako sa opisuje v bode 14a písm. b).“

Odôvodnenie

Zosúladenie s rozhodnutím Bazilejského výboru o vyňatí korelačného obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 1 – písmeno b

Smernica 2006/49/ES

Príloha 1 – bod 16a – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16a. Inštitúcia vypočíta kapitálovú požiadavku na svoje čisté pozície v obchodnej knihe v nástrojoch, ktoré sú sekuritizačnými pozíciami, takto:

16a. V prípade nástrojov v obchodnej knihe, ktoré sú sekuritizačnými pozíciami, inštitúcia udelí váhu svojim čistým pozíciám na základe výpočtu v súlade s bodom 1 s prihliadnutím na:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 1 – písmeno b

Smernica 2006/49/ES

Príloha 1 – bod 16a – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Inštitúcia môže obmedziť produkt váhy a čistú pozíciu na výšku maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania. V prípade krátkych pozícií by sa tento limit mohol vypočítať ako zmena hodnoty v dôsledku toho, že sa príslušné subjekty stanú bezrizikové pokiaľ ide o zlyhanie. Samostatne spočíta i) svoje vážené čisté dlhé pozície a ii) svoje vážené čisté krátke pozície. Vyšší z týchto súčtov bude kapitálovou požiadavkou na špecifické riziko. Na účely tohto bodu a odchylne od bodu 8 môže byť pomyselná hodnota v prípade úverových derivátov nahradená pomyselnou hodnotou bez akýchkoľvek zmien v trhovej hodnote úverového derivátu od začatia obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 3 – písmeno c

Smernica 2006/49/ES

Príloha V – bod 5 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Inštitúcia nemusí zachytávať riziká zlyhania a migrácie v prípade obchodovaných dlhových nástrojov vo svojom vnútornom modeli, ak tieto riziká zachytáva prostredníctvom požiadaviek ustanovených v písmenách 5a až 5k.

Odôvodnenie

Technické zladenie s Bazilejom. Zabraňuje dvojitému započítavaniu prekrývajúcich sa požiadaviek za to isté riziko, zohľadňujúc ustanovenie bazilejského textu o dvojitom počítaní rizika zachyteného medzi VaR a prírastkovou požiadavkou na riziko zlyhania, pričom VaR sa môže znížiť ktoroukoľvek zložkou zlyhania a migrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 3 – písmeno d

Smernica 2006/49/ES

Príloha V – bod 5ka (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5ka. Príslušné orgány uznajú použitie interného prístupu k výpočtu dodatočnej kapitálovej požiadavky namiesto kapitálovej požiadavky pre korelačné obchodné portfólio v súlade s prílohou I bodom 14a pod podmienkou, že sú splnené všetky podmienky uvedené v tomto bode. Takýto interný prístup musí primerane zachytávať všetky cenové riziká s intervalom spoľahlivosti 99,9 % počas kapitálového horizontu jedného roku za predpokladu, že sa udrží konštantná úroveň rizika, a upraví sa podľa potreby tak, aby zohľadňoval vplyv likvidity, koncentrácií, hedžovania a opcií. Inštitúcia môže do tohto prístupu zahrnúť akékoľvek pozície, ktoré sú riadené spoločne s pozíciami korelačného obchodného portfólia a následne môže tieto pozície vylúčiť z prístupu požadovaného podľa bodu 5a tejto prílohy.

 

Primerane sa musia zachytávať predovšetkým tieto riziká:

 

i) kumulatívne riziko vyplývajúce z viacnásobných zlyhaní vrátane poradia zlyhaní v tranžovaných produktoch;

 

ii) riziko úverového rozpätia vrátane účinkov faktorov gamma a cross-gamma;

 

iii) volatilita implikovaných korelácií vrátane krížových účinkov medzi rozpätiami a koreláciami;

 

iv) bázické riziko vrátane:

 

– základu medzi rozpätím indexu a rozpätiami individualizovaných subjektov, z ktorých pozostáva, ako aj

 

– základom medzi implikovanou koreláciou indexu a koreláciou individualizovaných portfólií;

 

v) volatilita miery návratnosti, pokiaľ ide o dispozíciu miery návratnosti ovplyvňovať ceny tranží; ako aj

 

vi) v rozsahu, v akom meranie komplexného rizika zahŕňa prínosy dynamického hedžovania, riziko zlyhania hedžovania a potenciálne náklady na opätovné vyváženie takýchto hedžov.

 

Na účely tohto bodu inštitúcia musí disponovať dostatočnými údajmi o trhu s cieľom zabezpečiť, aby vo svojom internom postupe v plnom rozsahu zachytávala najdôležitejšie riziká týchto expozícií v súlade s normami stanovenými v tomto bode, prostredníctvom spätného testovania alebo iných primeraných prostriedkov preukazovať, že jej opatrenia pre riziká môžu primerane vysvetliť historické kolísanie ceny týchto produktov, a zabezpečiť, že môže izolovať pozície, pre ktoré disponuje schválením s cieľom začleniť ich do kapitálovej požiadavky podľa tohto bodu, od pozícií, pre ktoré takéto schválenie nemá.

 

Pokiaľ ide o portfóliá, na ktoré sa vzťahuje tento bod, inštitúcia pravidelne uplatňuje súbor špecifických, vopred stanovených stresových scenárov. Týmito stresovými scenármi sa skúmajú účinky stresu na mieru zlyhania, mieru návratnosti, úverové rozpätia a korelácie výnosov a strát korelačného trading desku. Inštitúcia tieto stresové scenáre uplatňuje minimálne v týždňových intervaloch a príslušným orgánom minimálne štvrťročne podáva správu o výsledkoch vrátane porovnaní s kapitálovou požiadavkou inštitúcie podľa tohto bodu. Príslušnému orgánu sa včas musí podať správa o každom prípade, keď stresové testovanie preukáže významné zníženie kapitálovej požiadavky. Na základe týchto výsledkov stresového testovania príslušné orgány posúdia dodatočnú kapitálovú požiadavku pre korelačné obchodné portfólio, ako sa uvádza v článku 136 ods. 2 smernice 2006/48/ES. Inštitúcia vypočítava kapitálovú požiadavku na krytie všetkých cenových rizík aspoň raz týždenne.“

Odôvodnenie

Zosúladenie s rozhodnutím Bazilejského výboru o vyňatí korelačného obchodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 3 – písmeno f

Smernica 2006/49/ES

Príloha V – bod 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Na účely bodu 10b písm. a) a 10b) písm. b) sa multiplikačný faktor (m+) zvýši o plus faktor v rozmedzí od 0 do 1 podľa tabuľky 1, v závislosti od počtu prekročení za posledných 250 obchodných dní, ktoré potvrdí spätné testovanie merania hodnoty v riziku vykonané inštitúciou v súlade s bodom 10. Príslušné orgány od inštitúcií vyžadujú, aby konzistentne vypočítavali prekročenia za pomoci spätného testovania na hypotetických zmenách hodnoty portfólia. Prekročenie znamená jednodňovú zmenu hodnoty portfólia, ktorá prevyšuje meranie hodnoty v riziku pre daný deň vypočítané za pomoci modelu inštitúcie. Na účely určenia plus faktora sa počet prekročení vyhodnocuje minimálne štvrťročne.

„Na účely bodu 10b písm. a) a 10b) písm. b) sa multiplikačný faktor (m+) zvýši o plus faktor v rozmedzí od 0 do 1 podľa tabuľky 1, v závislosti od počtu prekročení za posledných 250 obchodných dní, ktoré potvrdí spätné testovanie merania hodnoty v riziku vykonané inštitúciou v súlade s bodom 10. Príslušné orgány od inštitúcií vyžadujú, aby konzistentne vypočítavali prekročenia za pomoci spätného testovania na hypotetických a čistých zmenách hodnoty portfólia. Prekročenie znamená jednodňovú zmenu hodnoty portfólia, ktorá prevyšuje meranie hodnoty v riziku pre daný deň vypočítané za pomoci modelu inštitúcie. Na účely určenia plus faktora sa počet prekročení vyhodnocuje minimálne štvrťročne a rovná sa vyššej hodnote počtu prekročení za hypotetických a jasných zmien hodnoty portfólia.

Odôvodnenie

Technické zladenie s textom Bazileja. Bazilejský text dáva možnosť vypočítať význimky zo spätného testovania na základe hypotetických alebo skutočných („čistých“) údajov. Tento PDN zabezpečuje, aby sa použila vyššia hodnota v novej jednotnej knihe pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 3 – písmeno h – bod i

Smernica 2006/49/ES

Príloha V – bod 10 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) 10-dňové obdobie držby;“

c) obdobie držby ekvivalentné desiatim dňom (inštitúcie môžu použiť výpočet hodnoty podliehajúcej riziku podľa kratších období držby prepočítané na 10 dní napríklad druhou odmocninou času. Inštitúcia používajúca tento prístup pravidelne odôvodňuje rozumnosť svojho prístupu k spokojnosti príslušných orgánov;

Odôvodnenie

Technické zladenie s Bazilejom. Bazilejský text stanovuje použitie ekvivalentného obdobia držby. Tento PDN ustanovuje zachovanie súčasnej alternatívy zvyšovania, ale s explicitnejšou ochranou inštitúcie odôvodňujúcou rozumnosť jej prístupu k príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha II – bod 3 – písmeno i

Smernica 2006/49/ES

Príloha V – bod 10ba (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10ba. Úverové inštitúcie vykonávajú tiež reverzné stresové testy.

Odôvodnenie

Stresové testy by mali byť zamerané na udalosti, ktoré dokážu byť najškodlivejšie, či už veľkosťou straty alebo stratou dobrého mena. Tzv. reverzný stresový test skúma udalosti, ktoré by mohli mať významný vplyv na podnik.

  • [1]       Ú. v. EÚ C 291, 1.12.2009, s. 1.
  • [2]       Zatiaľ nezverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zhrnutie

Tretiu revíziu smernice o kapitálových požiadavkách prijala Komisia 13. júla 2009. Hlavné prvky návrhu sú:

· zavedenie jasných pravidiel a primeraných opatrení dohľadu a sankcií v súvislosti s politikami odmeňovania, najmä prémiami, aby sa predišlo politikám podporujúcich neprijateľné riziko

· posilnené kapitálové požiadavky na položky v obchodnej knihe[1]

· zvýšenie kapitálových požiadaviek na resekuritizácie[2]

Finančná kríza a potreba rozsiahlej podpory daňových poplatníkov ukázali významné slabiny praktík globálneho bankovníctva.

Absencia dostatočného kapitálu v bankovom systéme bola jedným z hlavných príčin krízy. Modely rizika bánk stále viac nasvedčovali tomu, že sa vyžadovalo menej kapitálu v prípade veľkej časti obchodnej činnosti.

Ako kríza postupovala, nedostatok kapitálu čoskoro vyšiel najavo a bola nutná objemná priama a nepriama vládna podpora. V EÚ boli poskytnuté priame štátne intervencie v objeme cca. 3,9 bilióna eur.

Daňoví poplatníci už nebudú ďalej akceptovať, že banky privatizujú zisky ale socializujú straty, predovšetkým po roku zvýšených ziskov a prémií získaných vďaka výnimočnej podpore vlády.

Mzdové politiky v bankovníctve, najmä nadmerné prémie, podnietili krátkodobú honbu za ziskami pred dlhodobou stabilitou. Keďže motivácie pre jednotlivých obchodníkov a riaditeľov sú kľúčovými pri rozhodovaní firmy, tieto politiky zvýšili riziká, ktorým sú vystavené firmy a finančný systém ako celok.

G20 a EÚ začali rozsiahly reformný program, ktorý má zabrániť krízam v budúcnosti, zrušiť motivácie za nadmerné riziko a zabezpečiť, aby daňoví poplatníci neboli zodpovední za budúce záchrany. Vaša spravodajkyňa podporuje tento návrh Komisie ako súčasť reformného procesu, a zároveň navrhuje opatrenia na posilnenie ustanovení o mzdách a zabezpečenie parlamentného dohľadu nad bazilejským procesom.

Odmeňovanie

Po finančnej kríze sa Komisia podrobne zaoberala variabilnými odmenami. De Larosiérova správa odporúča, aby prémie odzrkadľovali výkon, neboli zaručené a aby boli rozdelené na viacero rokov. Tieto zásady boli prijaté do odporúčania Komisie o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb z 30. apríla 2009, ktoré je základom textu o odmeňovaní v tomto návrhu. Návrh ustanovuje sankcie v podobe finančných a nefinančných opatrení a pokutové zvýšenie kapitálových požiadaviek. Text Komisie ustanovuje aj sprísnenie požiadaviek na transparentnosť a uverejňovanie informácií.

V septembri 2009 uverejnila Rada pre finančnú stabilitu (RFS) svoje zásady správnych postupov odmeňovania, ktoré podporili lídri G20 v Pittsburghu. Cieľom zásad je ukončiť také štruktúry odmeňovania, ktoré podnecujú priveľké riziko alebo oslabujú finančné inštitúcie. Zásady ustanovujú prvky správneho odmeňovania v piatich oblastiach:

o riadenie

o odmeňovanie a kapitál

o zladenie štruktúry miezd a rizika

o uverejňovanie informácií

o dohľad

Nové zásady rozumných politík odmeňovania

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladá spravodajkyňa, majú začleniť a posilniť zásady RFS v tomto návrhu, aby sa dosiahol robustný a spravodlivý systém odmeňovania. Členské štáty môžu ísť aj ďalej za požiadavky tohto návrhu, ale je dôležité zabrániť riziku regulačnej arbitráže ustanovením pevných minimálnych noriem. Vaša spravodajkyňa preto navrhuje tieto požiadavky:

· prémie musia byť udeľované na základe dlhodobej výkonnosti a nesmú byť zaručené, bez žiadnych „zlatých padákov“ ako odmien za zlyhanie

· prioritou musí byť zachovanie stability spoločnosti, preto platby prémií nesmú obmedzovať jeho schopnosť posilniť úroveň základného kapitálu

· zásady RFS uplatňujú osobitné opatrenia na banky poberajúce výnimočnú vládnu podporu na zabránenie morálnemu riziku by spoločnosti mali byť povinné vrátiť platby daňovým poplatníkom, posilniť svoj základný kapitál a až potom môcť vyplatiť prémie svojim riaditeľom

· musí jestvovať primeraná rovnováha medzi prémiami a mzdami, predovšetkým prémie nesmú tvoriť viac ako 50 % celkovej ročnej mzdy

· najmenej 50 % prémie sa musí vyplácať v akciách V súlade s odporúčaním Komisie (2009)3177 sa musia akcie držať najmenej tri roky

· podstatná časť prémie musí byť odložená na obdobie primerané obchodnému cyklu obchodovaného produktu, a preto by sa odložená časť mala vrátiť v prípade nedostatočnej výkonnosti

· v každom prípade sa musí odložiť najmenej 40 % prémie (60 % v prípade mimoriadne veľkých prémií), obdobie odkladu musí byť najmenej tri roky.

Ustanovenia na zlepšenie riadenia, transparentnosti a postupov zverejňovania

Regulačné opatrenia a dohľad nie sú náhradou za efektívne správne riadenie spoločnosti a transparentnosť. Je jasné, že pred krízou akcionári nedostatočne dohliadali nad politikami odmeňovania v bankách. Vaša spravodajkyňa navrhuje, aby:

· spoločnosti museli založiť výbor pre odmeňovanie, ktorý bude dohliadať nad ich politikami

· predseda a väčšina členov výboru musí byť nevýkonní riaditelia

· úlohou členov je ochrana dlhodobých záujmov akcionárov spoločnosti, investorov a ďalších zúčastnených

· spoločnosti uverejňujú informácie o ich odmeňovacích politikách a platbách vrátane mimoriadnych platieb obchodných jednotiek a jednotlivým riaditeľom.

Národné a úniové porovnávanie

Tieto opatrenia sú jasne zamerané na riešenie rizikových faktorov v politikách odmeňovania. Vaša spravodajkyňa sa však obáva, že praktiky odmeňovania vo finančnom sektore skresľujú motivácie v rámci širšej ekonomiky. Národné orgány dohľadu by mali využívať získané informácie o politikách odmeňovania a platbách na porovnávanie inštitúcií na národnej úrovni, pričom Európsky orgán pre bankovníctvo by vykonával podobnú činnosť na európskej úrovni. Porovnávanie, prísnejšie riadenie podnikov, väčšia účasť zainteresovaných subjektov a silnejšia transparentnosť pomôžu verejnosti, investorom a autorom politík urobiť si širší názor na praktiky odmeňovania vo finančnom sektore.

Vykonávanie Bazileja: Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie

Medzinárodné diskusie o kapitálových požiadavkách sú organizované prostredníctvom Bazilejského výboru pre bankový dohľad. Súbor úprav dohodnutý v Bazileji už bol prijatý v EÚ[3], pričom sa bude uplatňovať od 31. decembra 2010. Súčasný návrh odzrkadľuje ďalšie opatrenia dohodnuté v Bazileji s tým istým dátumom účinnosti. O podstatnejších reformách sa stále diskutuje. Tento návrh by sa mal teda považovať za jeden z krokov reformného procesu.

Stabilnejšie banky

Banky prijali zásadu zvýšenia kapitálových požiadaviek, pričom sa snažia o oddialenie zavedenia týchto opatrení započítaním existujúcich aktív. Banky argumentujú potenciálnym vplyvom na kapacitu poskytovania úverov a reálnu ekonomiku. Vaša spravodajkyňa uznáva kľúčovú úlohu podpory silného zotavenia a podrobne si vypočula tieto obavy. Je ale nutné vziať do úvahy tri hlavné skutočnosti:

1. Tieto opatrenia majú napraviť súčasné podhodnotenie rizika v obchodnej knihe a pre resekuritizáciu. Ak by sa náprava nepodarila, výsledkom by boli ďalšie zraniteľnosti na súvahách bánk a nedostatočné pokrytie existujúcich zraniteľností. Niet pochýb, že potrebujeme skorý pokrok v súvislosti s týmto opatrením, pretože v opačnom prípade riskujeme ďalšie krachy veľkých bánk.

2. Aktíva v obchodnej knihe sú v porovnaní s úvermi v bankovej knihe „podceňované“, pokiaľ ide o náklady na držbu kapitálu voči nim, čo podporuje nadmerné sústredenie sa na vysoko rizikové obchodovanie. Zreálnenie týchto nákladov vo všeobecnosti zníži riziko tohto nadmerného sústredenia sa a nespôsobí zníženie úverovej činnosti.

3. Kľúčové prvky návrhu boli dohodnuté v Bazileji v prvej polovici roka 2009, a banky tak dostali viac ako 18 mesiacov na prispôsobenie sa do termínu predpokladaného nadobudnutia účinnosti. Od tejto dohody banky, hoci s určitým obmedzením rozsahu, vyplatili podstatnú časť príjmov za rok 2009 v podobe dividend a zamestnaneckých prémií, čím signalizujú, že samé veria v dodržanie bazilejských záväzkov.

Vaša spravodajkyňa preto podporuje návrhy Komisie uplatňujúce dohody z Bazileja. Vaša spravodajkyňa navrhuje zmeny a doplnenia v troch oblastiach:

Po prvé, je potrebné uplatniť ďalšie rozhodnutie z Bazileja, t. j. vyňatie korelačného obchodovania z nových požiadaviek na obchodnú knihu.

Po druhé, prebiehajú diskusie v Bazileji o minimálnej kapitálovej požiadavke pre korelačné obchodovanie. Keďže je toto zatiaľ nedoriešené, bolo by predčasné zaviesť takéto ustanovenie. Vaša spravodajkyňa preto ustanovuje delegovanie právomocí na vykonávanie minima v prípade, ak bude dohodnuté v Bazileji.

Po tretie, návrh Komisie, podľa ktorého bude podliehať náležitá starostlivosti v prípade vysoko zložitých resekuritizácií súhlasu orgánu dohľadu udeľovanému vopred, je absolútne opodstatnený. Nedostatok náležitej starostlivosti zo strany bánk viedol k intenzívnemu vystaveniu rizikám, ktoré neboli dobre pochopené, a preto hral v kríze kľúčovú úlohu. Tieto resekuritizácie je však nevyhnutné jasne a presne definovať, aby sa zabezpečila regulačná istota a aby orgány dohľadu neboli zavalené ďalšou prácou. Toto opatrenie by preto malo podliehať schváleniu v Parlamente v súlade s postupom prijímania delegovaných aktov.

Silnejší parlamentný dohľad

Komisia rokuje v Bazileji v mene EÚ. Nie je prijateľné, aby demokratické inštitúcie v EÚ nemali žiadne slovo v tomto procese, najmä pri rokovaní o kľúčových politických a nie technických reformách, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje v Bazileji. SKP 2 obsahovala doložku o revízii, ktorá vyžadovala, aby Komisia podala do konca roku 2009 správu o týchto širších reformách. V súčasnosti prebieha komplexné posúdenie. Je kľúčové, aby po uzatvorení tohto hodnotenia ale pred dosiahnutím dohody o týchto otázkach v Bazileji Komisia začala zmysluplný dialóg s Parlamentom, aby sa zabezpečilo, že vyjednáva na základe jasného demokratického mandátu.

  • [1]  aktíva krátkodobo držané bankami a investičnými spoločnosťami s cieľom predaja
  • [2]  sekuritizácie zahŕňajúce podkladových sekuritizačných pozícií
  • [3]  smernica 2009/111/ES, „SKP 2“

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (19.3.2010)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu
(KOM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ole Christensen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na základe Larosièrovej správy, ktorá bola predložená na jar 2009, Komisia vo svojom odporúčaní z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb stanovila zásady týkajúce sa štruktúry odmeňovania, postupu koncipovania a vykonávania správnych politík odmeňovania (riadenia), zverejňovania informácií o politikách odmeňovania zúčastneným stranám a kontroly obozretnosti podnikania (dohľadu) vo finančnom odvetví.

Zmenou a doplnením smerníc o kapitálových požiadavkách 2006/48/ES a 2006/49/ES sa Komisia usiluje o záväzný charakter týchto zásad tým, že politiky odmeňovania v bankách a investičných spoločnostiach by podliehali dohľadu nad obozretnosťou podnikania[1]. To možno dosiahnuť zavedením kvalitatívnych opatrení (čo si vyžaduje zníženie rizík súvisiacich so štruktúrou ich politiky odmeňovania) alebo kvantitatívnych opatrení (čo si vyžaduje držbu dodatkových vlastných zdrojov) a okrem toho aj uložením finančných sankcií v prípade porušenia zásad stanovených v smernici.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta, že smernice o kapitálových požiadavkách 2006/48/ES a 2006/49/ES sa menia a dopĺňajú, ale domnieva sa, že sa k tomu pristúpilo príliš neskoro. Mnohým z dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy by sa mohlo zabrániť, keby sme mali vyššiu úroveň kontroly a regulácie. Zmeny a doplnenia týchto smerníc by sa preto mali využiť tak, aby zaistili, že sa už nikdy nedostaneme do podobnej finančnej a hospodárskej situácie. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko požaduje zaviesť mechanizmy porovnateľného riadenia a dohľadu nad obozretnosťou podnikania týkajúce sa politík odmeňovania v tých oblastiach finančného odvetvia, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje (poistenie, alternatívne investičné fondy atď.).

Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predkladá Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, je:

§ objasniť rozsah uplatňovania smernice, t. j. kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikový profil úverových inštitúcií a investičných spoločností;

§ zabezpečiť, aby regulácia štruktúry odmeňovania vo finančnom odvetví nenarúšala právo vedenia a pracovníkov na kolektívne vyjednávanie. To by sa malo špecifikovať v samotnom texte smernice o kapitálových požiadavkách, a nielen v jej preambule;

§ posilniť ustanovenia o štruktúre odmeňovania a prístupe k riziku (stále alebo premenlivé odmeny, hotovosť alebo akcie či nástroje súvisiace s akciami, odloženie platieb, priznanie práv, spätné získanie prostriedkov), ako to vyplýva zo zásad, ktoré stanovila Rada pre finančnú stabilitu a medzinárodne podporila skupina G-20 na samite v Pittsburghu 24. – 25. septembra 2009, a ako to navrhlo predsedníctvo Rady;

§ zaviesť radikálnejšiu požiadavku na transparentnosť v súvislosti so zverejňovaním informácií o politikách odmeňovania zúčastneným stranám (akcionári, zamestnanci, verejnosť, vláda) a zaviesť právo zamestnancov na informovanie a prerokovanie s nimi prostredníctvom zamestnaneckých rád;

§ zahrnúť ciele v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov do dlhodobých kritérií na odôvodnenie odloženého vyplácania pohyblivej zložky odmeňovania;

§ požadovať, aby sa v bankách a investičných spoločnostiach významnej veľkosti zriadili nezávislé výbory pre odmeňovanie, ktoré musia spolupracovať s útvarmi, ktoré majú funkciu riadenia rizík a dodržiavania súladu, s cieľom chrániť podnety vytvorené pre riadenie rizík, kapitálu a likvidity.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nadmerné a neobozretné riskovanie v bankovom sektore viedlo k zlyhaniu jednotlivých finančných inštitúcií a k systémovým problémom v členských štátoch, ako aj vo svete. Hoci príčiny takéhoto riskovania sú početné a zložité, orgány dohľadu a regulačné orgány vrátane skupiny G20 a Výboru európskych orgánov bankového dohľadu sa zhodli na tom, že k nemu prispeli aj nevhodné štruktúry odmeňovania v niektorých finančných inštitúciách. Politiky odmeňovania, ktoré nabádajú k podstupovaniu rizík presahujúcich všeobecnú mieru rizika tolerovanú inštitúciou, môžu vážne narušiť správne a účinné riadenie rizík a môžu vyvolať nadmerné rizikové správanie.

(1) Nadmerné a neobozretné riskovanie v bankovom sektore viedlo k zlyhaniu jednotlivých finančných inštitúcií a k systémovým problémom v členských štátoch, ako aj vo svete. Hoci príčiny takéhoto riskovania sú početné a zložité, orgány dohľadu a regulačné orgány vrátane skupiny G20 a Výboru európskych orgánov bankového dohľadu sa zhodli na tom, že k nemu prispeli aj nevhodné štruktúry odmeňovania v niektorých finančných inštitúciách. Politiky odmeňovania, ktoré nabádajú k podstupovaniu rizík presahujúcich všeobecnú mieru rizika tolerovanú inštitúciou, môžu vážne narušiť správne a účinné riadenie rizík a môžu vyvolať nadmerné rizikové správanie. Zásady stanovené Radou pre finančnú stabilitu (FSB), ktoré sú dohodnuté a schválené na medzinárodnej úrovni, sú v tejto súvislosti obzvlášť dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S cieľom zabrániť prípadnému škodlivému vplyvu zle navrhnutých štruktúr odmeňovania na kvalitu riadenia rizík a kontrolu rizikového správania jednotlivcov by sa mali požiadavky smernice 2006/48/ES doplniť o výslovnú povinnosť úverových inštitúcií a investičných spoločností zaviesť a udržiavať v prípade kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na ich rizikový profil, také politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s účinným riadením rizík.

(3) S cieľom zabrániť prípadnému škodlivému vplyvu zle navrhnutých štruktúr odmeňovania na kvalitu riadenia rizík a kontrolu rizikového správania jednotlivcov by sa mali požiadavky smernice 2006/48/ES doplniť o výslovnú povinnosť úverových inštitúcií a investičných spoločností zaviesť a udržiavať v prípade kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne aktivity majú jednoznačne významný vplyv na ich rizikový profil, také politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s účinným riadením rizík. K týmto kategóriám pracovníkov by mal patriť aspoň vrcholový manažment, pracovníci zodpovední za podstupovanie rizík a pracovníci s kontrolnými funkciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Keďže nadmerné a neobozretné riskovanie môže vážne narušiť finančné zdravie finančných inštitúcií a destabilizovať bankový systém, je dôležité, aby sa nová povinnosť v oblasti politík a postupov odmeňovania uplatňovala konzistentným spôsobom. Z uvedeného dôvodu je vhodné vymedziť hlavné zásady správneho odmeňovania s cieľom zabezpečiť, aby štruktúra odmeňovania nenabádala k nadmernému riskovaniu jednotlivcov a aby bola v súlade s ochotou inštitúcie podstupovať riziká, jej hodnotami a dlhodobými záujmami. S cieľom zabezpečiť, aby sa koncepcia politík odmeňovania začlenila do riadenia rizík finančnej inštitúcie, riadiaci orgán (funkcia dohľadu) každej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti by mal vypracovať všeobecné zásady, ktoré sa majú uplatňovať, a politiky by sa mali najmenej raz ročne podrobiť nezávislej vnútornej kontrole.

(4) Keďže nadmerné a neobozretné riskovanie môže vážne narušiť finančné zdravie finančných inštitúcií a destabilizovať bankový systém, je dôležité, aby sa nová povinnosť v oblasti politík a postupov odmeňovania uplatňovala konzistentným spôsobom. Z uvedeného dôvodu je vhodné vymedziť jasné a transparentné hlavné zásady správneho odmeňovania stanovené spolu so zamestnancami a ich zástupcami v rámci podniku s cieľom zabezpečiť, aby štruktúra odmeňovania nenabádala k nadmernému riskovaniu jednotlivcov a aby bola v súlade s ochotou podstupovať riziká, hodnotami a dlhodobými záujmami inštitúcie a jej zamestnancov. S cieľom zabezpečiť, aby sa koncepcia politík odmeňovania začlenila do riadenia rizík finančnej inštitúcie, riadiaci orgán (funkcia dohľadu) každej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti by mal vypracovať všeobecné zásady, ktoré sa majú uplatňovať, a politiky by sa mali najmenej raz ročne podrobiť nezávislej vnútornej kontrole. Úverové inštitúcie a investičné spoločnosti významnej veľkosti by mali zriadiť vnútorné nezávislé výbory pre odmeňovanie ako neoddeliteľnú súčasť svojej štruktúry riadenia a organizácie. Výbory pre odmeňovanie by mali spolupracovať s osobami, ktoré vykonávajú funkciu riadenia rizík a dodržiavania súladu, aby mohli dohliadnuť na stimuly vytvorené pre riadenie rizík, kapitálu a likvidity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Cieľom politiky odmeňovania by malo byť zosúladenie osobných cieľov pracovníkov s dlhodobými záujmami príslušnej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti. Posudzovanie výkonnostných zložiek odmeňovania by sa malo zakladať na dlhodobejšom výkone a mali by sa v ňom zohľadňovať neuzavreté riziká spojené s týmto výkonom. Posudzovanie výkonu by sa malo opierať o viacročný rámec, napríklad troch až piatich rokov, aby sa zaistilo, že proces posudzovania sa bude zakladať na dlhodobejšom výkone a že skutočné vyplácanie výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na celý hospodársky cyklus spoločnosti.

(5) Cieľom politiky odmeňovania by malo byť zosúladenie osobných cieľov pracovníkov s dlhodobými záujmami príslušnej úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti. Posudzovanie výkonnostných zložiek odmeňovania by sa malo zakladať na dlhodobejšom výkone a mali by sa v ňom zohľadňovať neuzavreté riziká spojené s týmto výkonom. Posudzovanie výkonu by sa malo opierať o viacročný rámec, napríklad troch až piatich rokov, aby sa zaistilo, že proces posudzovania sa bude zakladať na dlhodobejšom výkone a že skutočné vyplácanie výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na celý hospodársky cyklus spoločnosti. Pri posudzovaní dlhodobej výkonnosti, ktorou sa odôvodňuje odložené vyplácanie pohyblivej zložky odmeňovania by sa mali tiež zohľadniť ciele v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a trvalo udržateľného rozvoja, napríklad využitím modelu Európskej nadácie pre riadenie kvality (EFQM).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Keďže garantované pohyblivé zložky odmeňovania nesúvisia s z dobrým riadením rizík ani so zásadami odmeňovania založeného na výkone, nemali by byť začlenené do plánovania stratégie v oblasti odmeňovania a mali by sa vo všeobecnosti zakázať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5b) Pri navrhovaní prvkov a cieľov, na základe ktorých sa bude posudzovať dlhodobá výkonnosť, by sa okrem posúdenia výkonnosti a súvisiacich rizík mali zohľadniť aj výkony a ciele v oblasti sociálnej zodpovednosti, čím by bolo odložené vyplácanie pohyblivej zložky odmeňovania do určitej miery prijateľné.

Odôvodnenie

Mnohé aspekty ekonomických argumentov majú intuitívnu povahu a sú zamerané na zachovanie zamestnanosti a zvýšenú činnosť pracujúcich, zvýšenie produktivity, zlepšenie vzťahov s miestnou spoločnosťou a hlavnými stranami, ktorých sa to priamo alebo nepriamo týka. Model argumentácie zahrňujúci sociálnu zodpovednosť podnikov môže tiež predstavovať zdroj inovácií, ktorých kritériami je kvalita služieb a spoľahlivosť. Jednou z hlavných hybných síl sociálnej zodpovednosti podnikov je však riadenie rizík a ich predchádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5c) Úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti by mali zabezpečiť, aby celková výška ich pohyblivej zložky odmeňovania neobmedzovala ich schopnosť posilniť svoju kapitálovú základňu. Rozsah potrebného navýšenia kapitálu by mal závisieť od aktuálnej kapitálovej situácie danej inštitúcie či spoločnosti. V tejto súvislosti by príslušné vnútroštátne orgány mali mať právomoc obmedziť pohyblivú zložku odmeňovania, napríklad stanovením percentuálneho podielu celkových čistých príjmov, ak je táto zložka odmeňovania nezlučiteľná s udržiavaním solídnej kapitálovej základne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5d) Manažéri úverových inštitúcií a investičných spoločností by mali zabezpečiť, aby sa ich zamestnanci zaviazali, že nebudú používať osobné zaisťovacie stratégie alebo poistenie na oslabenie účinkov ovplyvňujúcich primeranosť rizík, ktoré vyplývajú z režimu ich odmeňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V odporúčaní Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb sa takisto stanovujú zásady správnych politík odmeňovania, ktorými by sa spoločnosti mohli riadiť pri plnení tejto povinnosti. Uvedené zásady sú v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici a dopĺňajú ich.

(6) Zásady správnych politík odmeňovania stanovené v odporúčaní Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb sú v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici a dopĺňajú ich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Keďže zle navrhnuté politiky odmeňovania a motivačné schémy môžu do neprijateľnej miery zvýšiť riziká, ktorým sú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti vystavené, je vhodné, aby príslušné orgány ukladali príslušným subjektom kvalitatívne alebo kvantitatívne opatrenia, ktoré sú navrhnuté na riešenie problémov, ktoré sa zistili v súvislosti s politikami odmeňovania v rámci procesu preverovania orgánom dohľadu (pilier 2). Kvalitatívne opatrenia, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii, zahŕňajú aj požiadavku, aby úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti obmedzili riziko spojené so svojou činnosťou, produktmi alebo systémami vrátane štruktúr odmeňovania, pokiaľ nie sú v súlade s účinným riadením rizík. Kvantitatívne opatrenia zahŕňajú aj požiadavku na držbu dodatkových vlastných zdrojov.

(11) Keďže zle navrhnuté politiky odmeňovania a motivačné schémy môžu do neprijateľnej miery zvýšiť riziká, ktorým sú úverové inštitúcie a investičné spoločnosti vystavené, mali by sa bezodkladne podniknúť kroky na nápravu a v prípade potreby prijať vhodné nápravné opatrenia. Je preto vhodné zabezpečiť, aby príslušné orgány mali právomoc ukladať príslušným subjektom kvalitatívne alebo kvantitatívne opatrenia, ktoré sú navrhnuté na riešenie problémov, ktoré sa zistili v súvislosti s politikami odmeňovania v rámci procesu preverovania orgánom dohľadu (pilier 2). Kvalitatívne opatrenia, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii, zahŕňajú aj požiadavku, aby úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti obmedzili riziko spojené so svojou činnosťou, produktmi alebo systémami vrátane štruktúr odmeňovania, pokiaľ nie sú v súlade s účinným riadením rizík. Kvantitatívne opatrenia zahŕňajú aj požiadavku na držbu dodatkových vlastných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom zabezpečiť, aby štruktúry odmeňovania a súvisiace riziká boli pre trh dostatočne transparentné, by úverové inštitúcie a investičné spoločnosti mali zverejňovať informácie o svojich politikách a postupoch odmeňovania v súvislosti s pracovníkmi, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie. Táto povinnosť by sa však mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

(12) S cieľom zabezpečiť, aby štruktúry odmeňovania a súvisiace riziká boli pre trh dostatočne transparentné, by úverové inštitúcie a investičné spoločnosti mali zverejňovať podrobné informácie o svojich politikách a postupoch odmeňovania a z dôvodu zachovania dôvernosti aj súhrnné sumy v súvislosti s pracovníkmi a manažérmi, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie. Uvedené informácie by mali mať k dispozícii aj všetky zúčastnené strany (akcionári, zamestnanci a široká verejnosť). Táto povinnosť by sa však mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. V súvislosti s poskytovaním informácií a konzultácií zamestnancom by sa mala rešpektovať úloha európskych zamestnaneckých rád.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26a) Konzultovalo sa s Európskou centrálnou bankou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2006/48/ES

Článok 22 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zabezpečuje usmernenia pre správne politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v bode 22 prílohy V. Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov úzko spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu pri zabezpečovaní usmernení pre politiky odmeňovania takých kategórií zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi.“

3. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zabezpečuje usmernenia pre správne politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v bode 22 prílohy V. Tieto usmernenia musia zohľadňovať zásady pre správne politiky odmeňovania, ktoré sú stanovené v odporúčaní Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb. Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov úzko spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu pri zabezpečovaní usmernení pre politiky odmeňovania takých kategórií zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností v zmysle bodu 2 odseku 1 článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – odsek 1a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 136 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V článku 136 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ea) požiadavku na úverové inštitúcie, aby obmedzili pohyblivú zložku odmeňovania stanovením percentuálneho podielu celkových čistých príjmov, ak je to potrebné na udržiavanie solídnej kapitálovej základne.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – odsek 2

Smernica 2006/48/ES

Článok 136 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

                           

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely stanovenia primeranej úrovne vlastných zdrojov v rámci procesu preverovania orgánom dohľadu vykonávaného v súlade s článkom 124 príslušné orgány posúdia, či je na účely zachytenia rizík, ktorým by mohla byť úverová inštitúcia vystavená, nutné uložiť osobitnú požiadavku na vlastné zdroje presahujúcu rámec minimálnej úrovne, pričom zohľadnia:

„Na účely stanovenia primeranej úrovne vlastných zdrojov na základe preskúmania a hodnotenia vykonávaného v súlade s článkom 124 príslušné orgány posúdia, či je na účely zachytenia rizík, ktorým je alebo by mohla byť úverová inštitúcia vystavená, nutné uložiť osobitnú požiadavku na vlastné zdroje presahujúcu rámec minimálnej úrovne, pričom zohľadnia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – odsek 2

Smernica 2006/48/ES

Článok 136 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c

                           

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) výsledky procesu preverovania orgánom dohľadu vykonaného v súlade s článkom 124.

c) výsledky preskúmania a hodnotenia vykonaného v súlade s článkom 124.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. Úverové inštitúcie dodržiavajú pri zavádzaní a uplatňovaní politík odmeňovania pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na ich rizikový profil, nasledujúce zásady, a to spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:

22. Úverové inštitúcie dodržiavajú pri zavádzaní a uplatňovaní politík odmeňovania pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú jednoznačne významný vplyv na ich rizikový profil, nasledujúce zásady, a to spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) politika odmeňovania je súlade so správnym a účinným riadením rizík a tento spôsob riadenia podporuje a nepodnecuje k riskovaniu, ktoré presahuje úroveň rizika tolerovaného úverovou inštitúciou;

a) politika odmeňovania je súlade so správnym a účinným riadením rizík a tento spôsob riadenia podporuje a nepodnecuje k riskovaniu, ktoré presahuje úroveň rizika tolerovaného úverovou inštitúciou, pričom zahŕňa opatrenia na odstránenie nedostatkov v oblasti informácií a zamedzenie konfliktu záujmov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) riadiaci orgán (funkcia dohľadu) úverovej inštitúcie stanovuje všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za jej uplatňovanie;

c) riadiaci orgán (funkcia dohľadu) úverovej inštitúcie prijíma a pravidelne posudzuje všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za jej uplatňovanie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno da (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) vykonáva sa individuálne hodnotenie pozície príslušných pracovníkov s cieľom určiť, či majú významný vplyv na rizikový profil; vrcholový manažment a pracovníci s kontrolnými funkciami sa v každom prípade považujú za kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil úverových inštitúcií a investičných spoločností;

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť rozsah uplatňovania smernice na jednotlivé kategórie pracovníkov. Táto smernica by sa mala vzťahovať iba na pracovníkov, ktorí majú jednoznačne významný vplyv na rizikový profil úverových inštitúcií a investičných spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno db (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

db) pracovníci s kontrolnými funkciami sú nezávislí od nimi kontrolovaných obchodných jednotiek, majú primerané právomoci a sú odmeňovaní podľa dosiahnutých cieľov spojených s ich funkciami, a to nezávisle od výkonnosti nimi kontrolovaných obchodných oblastí;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) hodnotenie výkonnosti sa opiera o viacročný rámec v trvaní najmenej troch rokov, aby sa zaistilo, že postup hodnotenia sa bude zakladať na dlhodobejšom výkone a skutočné vyplácanie výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na obdobie, ktoré zohľadňuje celý hospodársky cyklus spoločnosti a jej obchodné riziká;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) pohyblivé zložky odmeňovania sa nesmú vytvárať z akcií pre zamestnancov alebo podobných nástrojov;

Odôvodnenie

Nedávne skúsenosti ukázali, že využívanie akcií pre zamestnancov alebo podobných nástrojov ako pohyblivých zložiek odmeňovania by z krátkodobého hľadiska podporovali orientáciu na manipulácie, ktoré sú zamerané na zvýšenie hodnoty akcií úverových inštitúcií a nadmerné zvýšenie rizika, pričom tento návrh má odrádzať od takéhoto konania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno eb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

eb) celková výška pohyblivej zložky odmeňovania nesmie obmedzovať schopnosť úverovej inštitúcie posilniť svoju kapitálovú základňu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ec (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ec) garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa uplatňuje len vo výnimočných prípadoch v súvislosti s prijímaním nových pracovníkov a obmedzuje sa na prvý rok zamestnania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) stála a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené; stála zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku prémií vrátane možnosti nevyplatiť prémie;

f) stála a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené; stála zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať reštriktívnu politiku, pokiaľ ide o pohyblivé zložky odmeňovania, vrátane možnosti nevyplatiť žiadnu pohyblivú zložku odmeňovania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) meranie výkonnosti používané na výpočet prémií alebo prémiových fondov obsahuje úpravu o súčasné a budúce riziká a zohľadňuje náklady na kapitál a potrebnú likviditu;

h) meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo fondov pohyblivých zložiek odmeňovania obsahuje úpravu o všetky druhy súčasných a budúcich rizík a zohľadňuje náklady na kapitál a potrebnú likviditu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) vyplatenie väčšej časti vysokej prémie sa odloží na primeraný čas a je viazané na budúcu výkonnosť spoločnosti.

i) najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania sa odloží na obdobie aspoň troch rokov a správne sa zosúladí s povahou činnosti, jej rizikami a činnosťami príslušného pracovníka; odmena vyplácaná v súlade s podmienkami odkladu splatnosti sa neprizná rýchlejšie ako na pomernom základe; v prípade pohyblivej zložky odmeňovania, ktorá predstavuje mimoriadne vysokú sumu, sa odloží vyplatenie najmenej 60 % tejto sumy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ia (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženého podielu sa vypláca alebo prizná iba v tom prípade, ak je to udržateľné vzhľadom na finančnú situáciu úverovej inštitúcie ako celku a odôvodnené vzhľadom na výkonnosť danej obchodnej jednotky a daného jednotlivca; ak všetky podmienky ostanú rovnaké, celková výška pohyblivej zložky odmeňovania sa výrazne zníži, keď daná úverová inštitúcia zaznamená nízku alebo negatívnu finančnú výkonnosť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22 – písmeno ib (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ib) od zamestnancov sa vyžaduje, aby sa zaviazali nepoužívať osobné zaisťovacie stratégie alebo poistenie týkajúce sa odmeňovania či záväzkov, ktorými by mohli ohroziť výsledky prístupu k riziku zakotveného v systéme ich odmeňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22a. Úverové inštitúcie, ktoré sú významné vzhľadom na svoju veľkosť a vnútornú organizáciu, ako aj povahu, rozsah a zložitosť svojich činností, musia s výnimkou výnimočných prípadov zriadiť výbor pre odmeňovanie. Uvedený výbor pre odmeňovanie sa zriadi takým spôsobom, aby mohol vykonávať kompetentné a nezávislé hodnotenie politík a postupov odmeňovania, ako aj podnetov vytvorených pre riadenie rizík, kapitálu a likvidity.

 

Výbor pre odmeňovanie je zodpovedný za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania, a to aj rozhodnutí, ktoré majú vplyv na riziko a na riadenie rizík danej úverovej inštitúcie a ktoré má prijímať riadiaci orgán v rámci svojej funkcie dohľadu. Výboru pre odmeňovanie predsedá člen riadiaceho orgánu, ktorý v danej úverovej inštitúcii nezastáva žiadne výkonné funkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – bod 22b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22b. Po porade so sociálnymi partnermi im členské štáty môžu na primeranej úrovni a v súlade s podmienkami ustanovenými príslušným členským štátom umožniť ponechanie alebo uzatvorenie kolektívnych zmlúv, v ktorých môžu pri dodržaní cieľa vyvážených politík odmeňovania ustanoviť dojednania, ktoré zodpovedajú vnútroštátnym právnym predpisom a praxi a ktoré sa môžu odlišovať od podmienok uvedených v prílohe V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 4 – písmeno c

Smernica 2006/48/ES

Príloha XII – časť 2 – bod 15 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. Pokiaľ ide o politiku a postupy odmeňovania úverovej inštitúcie pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na jej rizikový profil, zverejňujú sa tieto informácie:

15. Pokiaľ ide o politiku a postupy odmeňovania úverovej inštitúcie pre tie kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na jej rizikový profil, poskytujú sa tieto informácie verejnosti vrátane pravidelných aktualizácií:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 4 – písmeno c

Smernica 2006/48/ES

Príloha XII – časť 2 – bod 15 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri určení politiky odmeňovania, vrátane prípadných informácií o zložení a mandáte výboru pre odmeňovanie, mena externého poradcu, ktorého služby sa použili pri určení politiky odmeňovania, a úlohy príslušných zúčastnených strán;

a) informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri určení politiky odmeňovania vrátane prípadných informácií o zložení a mandáte výboru pre odmeňovanie, externého poradcu, ktorého služby sa použili pri určení politiky odmeňovania, a úlohy príslušných zúčastnených strán;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 4 – písmeno c

Smernica 2006/48/ES

Príloha XII – časť 2 – bod 15 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) informácie o kritériách použitých na meranie výkonu a na úpravu o riziko;

c) najdôležitejšie štrukturálne vlastnosti systému odmeňovania vrátane informácií o kritériách použitých na meranie výkonu a na úpravu o riziko, politike pre odklad platieb a kritériách ich priznania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 4 – písmeno e

Smernica 2006/48/ES

Príloha XII – časť 2 – bod 15 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) hlavné parametre a zdôvodnenie akéhokoľvek systému prémií a všetkých ďalších nepeňažných výhod.

e) hlavné parametre a zdôvodnenie akéhokoľvek systému pohyblivých zložiek odmeňovania a všetkých ďalších nepeňažných výhod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 4 – písmeno c

Smernica 2006/48/ES

Príloha XII – časť 2 – bod 15 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní, rozčlenené na vrcholový manažment a pracovníkov, ktorých činnosti majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie, vrátane:

 

i) výšky odmeňovania na finančný rok, rozdeleného na stále a pohyblivé zložky, a počtu príjemcov;

 

ii) výšky a formy pohyblivej zložky odmeňovania, rozdelenej okrem iného na hotovosť, akcie a nástroje súvisiace s akciami;

 

iii) výšky nesplateného odloženého odmeňovania, rozdeleného na priznané a nepriznané podiely;

 

iv) výšky odloženého odmeňovania, ktoré bolo počas finančného roka udelené, vyplatené a znížené v dôsledku úpravy o výkon;

 

v) výšky nových platieb vykonaných počas finančného roka v súvislosti s prijímaním pracovníkov a s odstupným, ako aj počtu príjemcov týchto platieb; a

 

vi) výšky platieb odstupného udelených počas finančného roka, počtu príjemcov a najvyššej sumy takejto platby, ktorá bola vyplatená jedinej osobe.

POSTUP

Názov

Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

Referenčné čísla

KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

14.9.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ole Christensen

6.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.1.2010

4.3.2010

16.3.2010

 

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jürgen Creutzmann, Julie Girling, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

  • [1]  Komisia sa vo svojom návrhu zaoberá aj kapitálovými požiadavkami na obchodnú knihu a na resekuritizácie, ktoré však nespadajú do právomocí Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, a teda nie sú ani predmetom tohto stanoviska.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (24.3.2010)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu
(KOM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Klaus-Heiner Lehne

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Vyplatenie najmenej 40 % z prémie by sa malo odložiť na primerane dlhé obdobie. Najmenej polovica z tejto odloženej časti prémie by sa mala vyplatiť formou akcií alebo nástrojov úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti súvisiacich s akciami, v závislosti od zákonnej štruktúry príslušnej inštitúcie alebo spoločnosti. V prípade nekótovaných úverových inštitúcií alebo investičných spoločností by sa tieto časti mali vyplácať v náležitých prípadoch formou iných nepeňažných nástrojov. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá zásada proporcionality, keďže uplatňovanie týchto požiadaviek v prípade malých úverových inštitúcií a investičných spoločností nemusí byť vždy vhodné.

Odôvodnenie

Príslušná časť prémie by mala byť spojená s budúcim výkonom spoločnosti, a preto by sa mala odložiť do určitého dátumu v budúcnosti. Odloženú časť prémie by mali tvoriť najmä akcie, keďže akcie spoločnosti sú uznávaným meradlom jej výkonu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2006/48/ES

Článok 22 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zabezpečuje usmernenia pre správne politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v bode 22 prílohy V. Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov úzko spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu pri zabezpečovaní usmernení pre politiky odmeňovania takých kategórií zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi.

3. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu zabezpečuje usmernenia pre správne politiky odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v bode 22 prílohy V. Usmernenia musia zohľadňovať zásady správnej politiky odmeňovania, ktoré sú stanovené v odporúčaní Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb[1]. Tieto usmernenia sa týkajú len zmlúv, ktoré sa uzavreli po 31. decembri 2009. Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov úzko spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu pri zabezpečovaní usmernení pre politiky odmeňovania takých kategórií zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s investičnými nástrojmi.

Odôvodnenie

1. Smernica musí zohľadňovať platné acquis Spoločenstva so zreteľom na politiky odmeňovania.

2. Zmeny, ktoré sa zavádzajú touto smernicou, sa týkajú platných zmlúv, ktoré uzavrela spoločnosť so svojimi zamestnancami. V snahe predísť narušeniu platnej zmluvnej štruktúry spoločností by sa nová politika odmeňovania mala uplatňovať len na zmluvy, ktoré sa uzavreli potom, ako vstúpila do platnosti európska reforma politiky odmeňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Príloha V – oddiel 11 – odsek 22 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) vyplatenie väčšej časti vysokej prémie sa odloží na primeraný čas a je viazané na budúcu výkonnosť spoločnosti.

(i) vyplatenie najmenej 40 % výšky prémie sa odloží na obdobie najmenej troch rokov a presne odzrkadľuje charakter obchodu, jeho riziká a činnosti príslušného zamestnanca; najmenej 50 % tejto časti pozostáva z akcií alebo nástrojov úverovej inštitúcie súvisiacich s akciami, alebo, v náležitých prípadoch, z iných nepeňažných nástrojov.

Odôvodnenie

Odôvodnenie: pozri PDN 1.

POSTUP

Názov

Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

Referenčné čísla

KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

14.9.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Klaus-Heiner Lehne

2.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.11.2009

28.1.2010

 

 

Dátum prijatia

23.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

  • [1]  Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22

POSTUP

Názov

Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

Referenčné čísla

KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)

Dátum predloženia v EP

13.7.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.9.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

14.9.2009

JURI

14.9.2009

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Arlene McCarthy

20.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2009

26.1.2010

17.3.2010

26.4.2010

Dátum prijatia

14.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Elena Băsescu, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen

Dátum predloženia

22.6.2010