Postup : 2009/0188(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0209/2010

Předložené texty :

A7-0209/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.7
CRE 07/09/2010 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0297

DOPORUČENÍ     ***
PDF 171kWORD 73k
25. 6. 2010
PE 442.888v02-00 A7-0209/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

(05308/2010 – C7‑0029/2010 – 2009/0188(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Salvatore Iacolino

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

(05308/2010 – C7‑0029/2010 – 2009/0188(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (15915/2009),

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05308/2010),

–   s ohledem na čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7‑0209/2010),

1.  souhlasí s uzavřením této dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Japonska.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti dohody

Globalizace, která charakterizuje dobu, v níž žijeme, se projevuje ve všech oblastech každodenního života, včetně zločinnosti.

Statistické údaje o postupech právní spolupráce v trestních věcech mezi jednotlivými členskými státy a Japonskem ukazují, že navzdory tomu, že neexistuje právní rámec, pociťují evropské a japonské právní orgány nutnost vzájemné spolupráce.

S přihlédnutím k tomu, že neexistují dvoustranné dohody mezi členskými státy Evropské unie a Japonskem, a s vědomím výhod spojených s harmonickým a promyšleným právním rámcem Rada v únoru 2010 schválila zahájení jednání směřujících k uzavření dohody o právní pomoci v trestních věcech mezi Evropskou unií a Japonskem.

Uzavření této dohody schválila Rada svým rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2009 na základě článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii. V návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost byl Parlament v souladu s článkem 218 Smlouvy o fungování Evropské unie požádán o vyslovení souhlasu.

2. Oblast působnosti dohody

Dohoda je vytvořena podle vzoru jiných, již uzavřených dohod o právní spolupráci a týká se zejména spolupráce v oblasti vedení vyšetřování a získávání důkazního materiálu a také další činnosti, jako je předávání zpráv zemi, která o to požádá.

Mezi nejdůležitější ustanovení dohody se řadí zaznamenávání svědeckých výpovědí či prohlášení, možnost využít videokonferencí, získávání evidenčních záznamů, dokumentů a bankovních výpisů a dále lokalizace a identifikace osob a získávání důkazního materiálu, který byl zadržen zákonodárnými, správními či soudními orgány osloveného členského státu nebo jeho místními orgány.

V dohodě jsou obsažena rovněž ustanovení týkající se poskytování informací o dokumentech a o výzvách k dostavení se do žádajícího členského státu a o dočasném převozu zadržené osoby k podání svědectví či k jiným důkazním účelům.

Dohoda obsahuje také konkrétní ustanovení týkající se zablokování či zabavení příjmů či dokladů.

A konečně jedno ze závěrečných ustanovení umožňuje využít jakýkoli druh pomoci, který povolují právní předpisy osloveného státu a na němž se dohodl určitý členský stát a Japonsko.

Právní pomoc lze poskytovat buď na základě formální žádosti, nebo na základě dobrovolné výměny informací.V případě dobrovolné výměny informací lze uložit omezení týkající jejich použití.

Žádosti o právní pomoc se podávají v souladu s právními předpisy státu, od něhož je pomoc požadována, lze se však dohodnout na zvláštních postupech. Představuje-li žádost pro tento stát praktický problém, má možnost danou záležitost konzultovat s žádajícím státem s cílem problém vyřešit. Pokud je však vyhovění žádosti v rozporu s postupem osloveného státu, může ji zamítnout.

Pokud jde o důvody zamítnutí žádosti, je kromě zmínění „tradičních“ důvodů, jako jsou např. politické delikty, zásada, že za stejný čin se trestá pouze jednou, zneužívání žádostí za účelem diskriminace a důvody, které mohou vést k ohrožení suverenity, bezpečnosti, veřejného pořádku a dalších základních zájmů daného státu, nutné poukázat na význam ustanovení, které chrání členské státy proti možnému zneužití dohody v rámci řízení zabývajícího se zločiny, za něž se lze uložit nejvyšší trest.

V souladu s postojem, který Evropská unie několikrát potvrdila a který vyzývá ke zrušení trestu smrti či alespoň k vyhlášení moratoria na jeho výkon, počítá dohoda zejména s tím, že se oslovený stát může domnívat, že vyhovění žádosti týkající se zločinu, za nějž je možné uložit trest smrti, může vést k ohrožení jeho základních zájmů, a může ji proto zamítnout. Je však zachována možnost, že tento stát žádost o pomoc přijme v případě, že se s žádajícím státem dohodne na podmínkách, za nichž je možné žádosti vyhovět.

A konečně je požadováno dodržování zásady oboustranné trestní odpovědnosti v případech, kdy je nutné použít donucovací opatření.

Z hlediska zajištění náležité spolupráce by měla mezi dotyčnými státy před zamítnutím žádosti o právní pomoc proběhnout fáze konzultací.

Mezi mnoha zárukami obsaženými v dohodě existuje ustanovení, podle něhož je nutné k žádosti přiložit její překlad do jazyka, jemuž adresát rozumí.

Čl. 11 odst. 3 dohody ukládá, že právní pomoc nelze odmítnout s poukazem na zachování bankovního tajemství. Zpravodaj se domnívá, že v budoucnu by se tento požadavek mohl rozšířit, tak aby zahrnoval i profesní tajemství, na něž mohou odvolávat právníci a zástupci regulovaných právnických povolání. Nicméně by mělo být možné odstranit povinnost zachovávat profesní tajemství v případech, kdy kryje evidentní trestnou činnost.

Pokud jde o získávání informací o bankovních účtech, záznamů svědeckých výpovědí a prohlášení a získávání důkazů, může oslovený stát přistoupit k donucovacím opatřením, včetně provedení prohlídky a zabavení majetku, pokud jsou odůvodněná z hlediska jeho vlastních právních předpisů. Tato ustanovení se podle všeho opírají o dostatečné procesní záruky.

Pokud jde o otázky týkající se poskytování důkazů, předávání dokumentů, zmrazení nebo zabavení a konfiskaci příjmů a dokladů, snaží se oslovený stát tuto pomoc žádajícímu státu poskytnout ve stejné míře a za stejných podmínek, za jakých by tuto pomoc měly k dispozici orgány činné v trestním řízení, tj. v rozsahu, který umožňují jeho vlastní právní předpisy. Zdá se tudíž, že strany dohody jsou chráněny dostatečnými zárukami.

Tato dohoda nevylučuje ani nebráni tomu, aby její strany postupovaly ve stejné trestní věci současně na základě jiných mezinárodních dohod anebo aby uzavřely dohody, které by potvrzovaly, obsahovaly, rozšiřovaly či upřesňovaly ustanovení této dohody.

3. Závěry

Cílem ustanovení této dohody je poskytovat co nejúčinnější právní pomoc, která by umožňovala řešit současné problémy a zároveň by poskytovala dostatečnou míru jistoty.

Závěrem lze říci, že tato dohoda poskytuje podle všeho vyšší úroveň ochrany než podobné dohody, včetně dohod, které byly uzavřeny teprve nedávno.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem neexistují zvláštní důvody pro to, aby tato dohoda nebyla schválena.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.6.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Roberta Angelilli, Gerard Batten, Mario Borghezio, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Kyriacos Triantaphyllides

Právní upozornění - Ochrana soukromí