Postup : 2010/0032(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0210/2010

Předložené texty :

A7-0210/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 17/02/2011 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

ZPRÁVA     ***I
PDF 710kWORD 417k
25. 6. 2010
PE 441.080v04-00 A7-0210/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou

(KOM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou

(KOM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0049),

–   s ohledem na článek 294 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž Komise předložila návrh Parlamentu (C7-0025/2010),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7‑0210/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Obchodní překážky na domácím trhu obchodního partnera obvykle působí ve prospěch vývozutohoto trhu do zahraničí,má-li to být do EU, mohou vytvářet podmínky pro uplatnění ochranné doložky.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Ochranná opatření mohou přicházet v úvahu pouze tehdy, jestliže je dotyčný produkt do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí vážná újma výrobcům obdobného nebo přímo soutěžícího produktu v Unii, jak je stanoveno v kapitole 3 čl. 3,1 dohody.

(5) Ochranná opatření mohou přicházet v úvahu pouze tehdy, jestliže je daná hospodářská činnost zvýšena do takové mírydotyčný produkt je do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí vážná újma výrobcům obdobného nebo přímo konkurenčního produktu v Unii či výrobcům provozujícím stejnou hospodářskou činnost, jak je stanoveno v kapitole 3 čl. 3.1 dohody.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)vážné újmě nebo hrozbě vážné újmy pro výrobceEvropské unii může dojít taképřípadě nedodržení jednotlivých povinností uvedenýchtřinácté kapitole dohody, zejménapřípadě nedodržení stanovených sociálníchenvironmentálních norem, což vedenutnosti zavést ochranná opatření.

Odůvodnění

Komise musí být schopna reagovat na nekalou konkurenční výhodu Korejské republiky přijetím ochranných opatření.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Vážná újma nebo hrozba vážné újmy pro výrobce či jednotlivá výrobní odvětvíEvropské unii se stanovuje také na základě toho, zda jsou dodržována pravidla ohledně nesazebních překážek stanovenádohodě.tomto případě může být nutné zavést ochranná opatření.

Odůvodnění

Komise musí být schopna reagovat na nekalou konkurenční výhodu Korejské republiky přijetím ochranných opatření.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Sledovánípřehodnocení dohodyochranných opatření, které je případně nutné zavést, by mělo probíhat co nejtransparentnějiza účasti občanské společnosti. Proto je nutné do tohoto procesu neustále zapojovat tuzemskou poradní skupinu („Domestic Advisory Group“)Fórum občanské společnosti („Civil Society Forum“).

Odůvodnění

Zapojení skupin občanské společnosti je důležité z hlediska získávání informací o důsledcích dohody. Aby byla umožněna účast tuzemské poradní skupiny a Fóra občanské společnosti, je nutné zajistit co největší transparentnost.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Komise by měla jednou ročně předkládat zprávuuplatňováníprovádění dohody a o uplatňování ochranných opatření. Pokud by se ukázalo, že ochranná opatření nejsou dostatečná, měla by Komise bez odkladu předložit návrh rozsáhlejších ochranných opatření, např. kvantitativního omezení, kvót, povolení dovozudalších nápravných opatření.

Odůvodnění

Komise by měla dvakrát ročně kontrolovat uplatňování a účinnost ustanovení této dohody. Pokud by se ukázalo, že toto nařízení neposkytuje evropskému průmyslu dostatečnou ochranu, je Komise vyzvána, aby předložila nový legislativní návrh.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)tomu, aby bylo možné zjistit, zda od data vstupu této dohodyplatnost existuje hrozba vážné újmy pro průmysl EU jako celek či pro jeho jednotlivá odvětví, je naprosto nezbytné, aby byly statistické údajeveškerém dovozuKoreje do EU spolehlivé.

Odůvodnění

Z hlediska řádného uplatňování ochranných opatření je naprosto nezbytné, aby byly statistické údaje spolehlivé.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Podrobné sledovánípravidelné hodnocení usnadnízkrátí zahajování řízenífázi šetření. Komise by proto měla ode dne vstupu této dohodyplatnost pravidelně sledovat statistiky dovozuvývozuhodnotit dopad dohody na jednotlivá odvětví.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění vkládá odkaz na postup sledování a dohledu.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Komise, členské státyvýrobciEvropské unii by měli ode dne vstupu dohodyplatnost neustále sledovatvyhodnocovat statistické údajedovozuvývozu citlivých výrobků, na něž se vztahuje dohoda, aby bylo možné včas zjistit výskyt či hrozbu vážné újmy pro výrobceEvropské unii.

Odůvodnění

Aby bylo možné včas zavést ochranná opatření, je nezbytné sledovat statistické údaje o dovozu a vývozu všech výrobků. Rozsáhlé sledování těchto údajů by mělo být společným úkolem Evropské komise, členských států a evropských výrobních odvětví.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c) Je nutné stanovit postupy pro uplatňování článku 14 (Navracení cla nebo osvobození od cla) protokolu týkajícího se definice „původních produktů“metody administrativní spoluprácedohodě (dále „protokolpravidlech původu“), které zajistí účinné uplatňování mechanismůní stanovenýchzajistí komplexní výměnu informacírelevantními účastníky řízení.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění vkládá odkaz na konkrétní ustanovení nařízení, pokud jde o posouzení a uplatňování článku 14 protokolu o pravidlech původu k dohodě.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Body odůvodnění 13 d a e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13d) Jelikož lze navracení cla omezit až po pěti letech po vstupu dohodyplatnost, může být nutné zavést na základě tohoto nařízení ochranná opatření proti vzniku či hrozbě vážné újmy pro výrobceUnie, která vznikádůsledku navracení cla či osvobození od cla. Evropská komise by proto měla ode dne vstupu dohodyplatnost obzvlášť pozorně sledovat, hlavněcitlivých odvětvích, do jaké míry obsahují produkty dovezenéKorejské republiky součástimateriály ze třetích zemí, změny této míryvliv těchto změn na situaci na trhu.

 

(13e) Komise by proto měla ode dne vstupu dohodyplatnost sledovat korejské statistikystatistiky třetích stransestavit seznam produktů, které mohou být ovlivněny navracením cla.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13f) Jestliže Komise na základě šetření dospějezávěru, žedůsledku Dohodyvolném obchodu EU-Korea došlopoškození některého odvětví Unie, pak pouze pro účely nařízení Evropského parlamentuRady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „nařízeníEGAF“), platí, že:

 

a) „velké změny ve struktuře světového obchodu způsobené globalizací“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízeníEGAF zahrnují zvýšení dovozuKoreje do Evropy nebo selhání snahzvýšení vývozu EU do Koreje;

 

b) propouštěníautomobilovém průmyslu:

 

– má „značný negativní dopad na regionální nebo místní ekonomiky“„významný dopad na zaměstnanostna místní hospodářství“ ve smyslu čl. 1 odst. 1čl. 2 písm. c) nařízeníEGAF;dále

 

– je považováno za „mimořádné okolnosti“ ve smyslu čl. 2 písm. c) nařízeníEGAF.

______

1 Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13g) Aby bylo možné včas zabránit výskytu či hrozbě vážné újmy pro výrobce nebo výrobní odvětvíEvropské unii, měla by Evropská komise pozorně sledovat výrobní kapacitydodržování norem MOPOSNhlediska sociálníchpracovních podmínekekologických norem ve třetích zemích,nichž pocházejí součástimateriály, které se zapracovávají do produktů,nimiž se obchodujerámci této dohody.

Odůvodnění

Je nutné zabránit narušování hospodářské soutěže z důvodu sociálního dumpingu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Body odůvodnění 13 h – j (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13h)čl. 11.1 odst. 2 jedenácté kapitoly dohody je stanoven požadavek, aby strany na svém území zachovaly komplexní předpisyhospodářské soutěži, jež účinně řeší restriktivní dohody, jednání ve vzájemné shodězneužívání dominantního postavení jednoho nebo více podniků.

 

(13i)čl. 11.6 odst. 2 jedenácté kapitoly je stanovena povinnost stran spolupracovatoblasti svých příslušných politik prosazování právních předpisů a v oblasti prosazování svých předpisůhospodářské soutěži,toprostřednictvím spolupráce, oznamování, konzultacívýměny informací, jež nejsou důvěrné povahy, ohledně prosazování právních předpisů na základě Dohody mezi Evropským společenstvímvládou Korejské republikyspolupráci ve věci protisoutěžního jednání podepsané dne 23. května 2009.

 

(13j) Účelem Dohodyspolupráci je přispětúčinnému prosazování zákonůoblasti hospodářské soutěže každé ze stran na základě prohloubené spoluprácekoordinace činnosti orgánů na ochranu hospodářské soutěže obou stran.

Odůvodnění

Podle tohoto pozměňovacího návrhu by Komise musela žádat KFTC, aby tato komise přijala příslušné kroky na ochranu hospodářské soutěže, pokud se Komise domnívá, že protisoutěžní jednání, k němuž dochází v Koreji, škodí zájmům Společenství, a že toto protisoutěžní jednání brání přístupu EU na korejský automobilový trh.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Opatření nezbytnáprovedení tohoto nařízení by měla být přijatasouladurozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi,

(14)hlediska uplatňování dvoustranné ochranné doložky dohody je nutné, aby Komise přijala jednotné podmínkypřijetí prozatímníchkonečných ochranných opatření,zavedení kontrolních opatření a k zastavení šetřenířízení bez přijetí opatření.souladučlánkem 291 Smlouvyfungování Evropské unie se pravidlaobecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanovují předem řádným legislativním postupem formou nařízení. Dokud nebude toto nové nařízení přijato, platí nadále rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, vyjma regulativního postupukontrolou, který nelze uplatnit.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění vkládá odkaz na nutné sladění rozhodovacích postupů v důsledku vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na zboží vyráběnéEvropské uniiKorejské republice. Nemělo by se vztahovat na produkty, dílysoučásti, jejichž výroba probíhá ve vnějších výrobních zónách jako např. Kaesong. Než bude moci být oblast působnosti tohoto nařízení rozšířenana zboží, jehož výroba probíhá ve vnějších výrobních zónách, mělo by být toto nařízení pozměněnosouladuřádným legislativním postupem. Pokud by došlorozšíření oblasti působnosti dohody, je nutné především zajistit, aby byly povinnosti uvedené ve třinácté kapitole dohody dodržoványve vnějších výrobních zónách.

Odůvodnění

Rozšíření platnosti nařízení na vnější výrobní zóny, které si vyžádá rozsáhlou analýzu toho, zda se v těchto zónách dodržují mezinárodní sociální, pracovní a ekologické normy, musí probíhat s souladu s řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Článek 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „výrobním odvětvím Unie“ výrobci obdobných nebo přímo soutěžících produktů, kteří působí na území Unie, jako celek nebo ti výrobci v Unii, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří větší podíl celkové výroby Unie těchto produktů;

a) „výrobním odvětvím Unie“ výrobci obdobných nebo přímo konkurenčních produktů, kteří působí na území Unie, jako celek nebo ti výrobci v Unii, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří větší podíl celkové výroby těchto produktů v Unii; v případě, že obdobný nebo přímo konkurenční produkt je pouze jednímněkolika produktů, které vyrábějí výrobcirámci výrobního odvětví Unie, je toto výrobní odvětví definováno jako specifické provozy účastnící se výroby obdobného nebo přímo konkurenčního produktu.

Odůvodnění

Ochranná opatření budou pravděpodobně zavedena v případě konkrétních druhů produktů, jako jsou automobily se zdvihovým objemem do určité hodnoty. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby Komise směla „výrobní odvětví“ vykládat v užším smyslu jako výrobce, kteří vyrábějí konkrétní druh výrobku.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Článek 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „hrozbou vážné újmy“ vážná újma, která jednoznačně bezprostředně hrozí; zjištění existence hrozby vážné újmy bude založeno na faktech, a ne na pouhých tvrzeních, dohadech nebo málo pravděpodobných možnostech;

c) „hrozbou vážné újmy“ vážná újma, která jednoznačně bezprostředně hrozí; zjištění existence hrozby vážné újmy bude založeno na ověřitelných faktech, a ne na pouhých tvrzeních, dohadech nebo málo pravděpodobných možnostech; pro účely stanovení, zda existuje hrozba vážné újmy, by se mimo jiné měly vzítúvahu předpovědi, odhadyanalýzy vyhotovené na základě faktorů uvedenýchčl. 4 odst. 5;

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) „účastníky řízení“ účastníci dotčení dovozem dotyčného produktu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje význam termínu „účastníci řízení“.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) „zbožím“ produkty, které jsou vyráběnyEvropské uniiKorejské republice. Tato definice se nevztahuje na produkty či součásti, které jsou vyráběny ve vnějších výrobních zónách. Než bude moci být oblast působnosti dohody rozšířenana zboží, jehož výroba probíhá ve vnějších výrobních zónách, musí být toto nařízení pozměněnosouladuřádným legislativním postupem.

Odůvodnění

Rozšíření platnosti nařízení na zahraniční výrobní zóny, které si vyžádá rozsáhlou analýzu toho, zda se v těchto zónách dodržují mezinárodní sociální, pracovní a ekologické normy, musí probíhat v souladu řádným legislativním postupem na základě společného rozhodnutí Parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh  21

Návrh nařízení

Čl. 1 – písm. e c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec) mezi „podmínky, kdy vzniká nebo hrozí vážná újma“ patří faktory, jako je výrobní kapacita, míra jejího využití, postupy měnové politikypracovní podmínky ve třetí zemi, pokud jdevýrobu komponentmateriálů, které se používají při výrobě daného produktu.

Odůvodnění

Ustanovení dohody o navracení cel vytváří pro Koreu pobídky, aby do sousedních zemí s nízkým náklady na pracovní sílu přesouvala ještě větší podíl své produkce. Tyto země budou vlastně mít z dohody značné výhody, aniž by musely Evropské unii cokoli recipročně nabízet. Tento pozměňovací návrh se snaží napravit vlivy ustanovení KFTA o navracení cel, a to tím, že rozšiřuje působnost ochranných opatření i na faktory v třetích zemí, které těchto ustanovení o navracení cel využívají.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – písm. e d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ed) „regionem/regiony“ jeden nebo více členských států Unie.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ochranné opatření může být uloženo v souladu s ustanoveními stanovenými v tomto nařízení, jestliže produkt pocházející z Koreje je, v důsledku snížení nebo odstranění cel na uvedený produkt, do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích, v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě, a za takových podmínek, že tím výrobním odvětví Unie vyrábějícím obdobný nebo přímo soutěžící produkt vzniká nebo hrozí vážná újma.

1. Ochranné opatření může být uloženo v souladu s ustanoveními stanovenými v tomto nařízení, jestliže hospodářská činnost probíhajícíKoreji nebo produkt pocházející z Koreje je, v důsledku snížení nebo odstranění cel na uvedený produkt nebo činnost, do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích, v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě, a za takových podmínek, že tím výrobnímu odvětví Unie vyrábějícímu obdobný nebo přímo konkurenční produkt či zabývajícímu se obdobnou nebo konkurenční činností vzniká nebo hrozí vážná újma.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud se zjistí, zejména na základě faktorů uvedenýchčl. 4 odst. 5, žejednom nebo více regionech Unie jsou splněny podmínky pro přijetí opatření podle čl. 2 odst. 1, může Komise po posouzení alternativních řešení výjimečně povolit uplatňování kontrolních či ochranných opatření omezených na daný region nebo regiony, pokud má za to, že uplatňování těchto opatření je vhodnější na této úrovni než na úrovni Unie.

 

Tato opatření musí být dočasnámusí co nejméně omezovat fungování vnitřního trhu. Přijímají sesouladuustanoveními čl. 2 odst. 2.

Odůvodnění

Tento článek obsahuje „regionální doložku“ v souladu s článkem 18 nařízení o společných pravidlech dovozu (nařízení (ES) č. 260/2009).

Pozměňovací návrh  25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odstavce 3 a a 3 b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Za účelem účinného využívání ochranných opatření předkládá Komise (Eurostat) každoročně Evropskému parlamentuRadě zprávusledování statistik,níž jsou uvedeny aktualizované statistické údajedovozuKoreje, kterýdůsledku dohody ovlivňuje citlivá odvětví EU;

 

3b. Pokud se prokáže, že hrozí újma,níž je Komise informována ze strany výrobního odvětví Unie, může Komise zvážit rozšíření rozsahu sledovánína další ovlivněná odvětví (účastníky řízení).

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Sledování

 

Komise sleduje vývoj statistik dovozuvývozu korejských produktůpravidelně spolupracuječlenskými státyvýrobním odvětvím Unievyměňuje sinimi údaje. Komise zajistí, aby členské státy svědomitě poskytovaly adekvátníkvalitní statistické údaje.

 

Komise ode dne vstupu dohodyplatnost podrobně sleduje korejské statistikypředpovědistatistikypředpovědi třetích stran týkající se toho, jaké druhy produktů mohou být ovlivněny navracením cla.

Odůvodnění

Tento článek zavádí systém řádného sledování.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Šetření se zahajuje na žádost členského státu nebo z podnětu Komise, pokud je zřejmé, že existují dostatečné důkazy, které zahájení šetření odůvodňují.

1. Šetření se zahajuje na žádost členského státu, Evropského parlamentu, tuzemské poradní skupiny („Domestic Advisory Group), jakékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, jež jedná jménem výrobního odvětví Uniepředstavuje alespoň 25 % tohoto odvětví, nebo z podnětu Komise, pokud je zřejmé, že existují dostatečné a jednoznačné důkazy zjištěné na základě faktorů uvedenýchčl. 4 odst. 5, které zahájení šetření odůvodňují.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje činitele umožňující zahájit řízení a podmínky, které je třeba pro zahájení řízení splnit.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Žádostzahájení řízení musí obsahovat dokladysplnění podmínek pro uložení ochranného opatření ve smyslu čl. 2 odst. 1. Žádost obecně obsahuje tyto informace: temporozsah nárůstu dovozu příslušného výrobkuabsolutníchrelativních údajích, podíl zvýšeného dovozu na tuzemském trhu, změnyúrovni prodeje, údajevýrobě, produktivitě, využití kapacity, ziscíchztrátáchúdajezaměstnanosti.

Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit, jaké informace musejí být poskytnuty Komisi k tomu, aby zahájila šetření.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Při uplatňování odstavce 1 tohoto článku sleduje Komise po dobu pěti let po vstupu dohodyplatnost především ty hotové produkty dováženéKorejské republiky, jejichž zvýšený dovoz do Evropské unie souvisítím, že se do hotových produktů zabudovávají díly nebo součásti, které se do Korejské republiky dovážejí ze třetích zemí,nimiž Evropská unie nemá uzavřenu dohoduvolném obchodukteré spadají do systému navracení cla či osvobození od cla.

Odůvodnění

Je nutné co nepřísněji sledovat, nakolik Korejská republika využívá systém navracení cla či osvobození od cla v případě dílů či součástí ze třetích zemí, které jsou zabudovány do produktů, s nimiž se obchoduje mezi Korejskou republikou a Evropskou unií v rámci dohody o volném obchodu.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud by vývoj dovozu z Korejské republiky vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členské státy Komisi. Toto sdělení musí obsahovat dostupné důkazy podle faktorů uvedených v článku 4. Komise toto sdělení předá do tří pracovních dnů všem členským státům.

2. Pokud by vývoj dovozu z Korejské republiky vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členské státy nebo výrobní odvětví Unie Komisi. Toto sdělení musí obsahovat dostupné důkazy podle faktorů uvedených v čl. 4 odst. 5. Komise toto sdělení do tří pracovních dnů umístí na online platformu uvedenoučlánku 9 (Online platforma)oznámenítomto umístění pošle všem členským státům, výrobnímu odvětví UnieEvropskému parlamentu.

Odůvodnění

Informační proces by se měl zakládat na transparentním postupu informování členských států, výrobního odvětví Unie a Evropského parlamentu o možném zahájení řízení.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Konzultace s členskými státy proběhne do osmi pracovních dnů ode dne, kdy Komise členským státům zašle informace, jak je stanoveno v odstavci 2, v rámci výboru, na který odkazuje článek 10, na základě postupů uvedených v článku 11.1. Je-li po konzultaci zřejmé, že existují dostatečné důkazy ospravedlňující zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Zahájení proběhne do jednoho měsíce od obdržení informací od členského státu.

3. Konzultace s členskými státy proběhne do osmi pracovních dnů ode dne, kdy Komise zašle informace, jak je stanoveno v odstavci 2, v rámci výboru, na který odkazuje článek 10, na základě postupů uvedených v čl. 11 odst. 1. Je-li po konzultaci zřejmé, že existují dostatečné důkazy zjištěné na základě faktorů uvedenýchčl. 4 odst. 5 ospravedlňující zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení na internetové platformě a v Úředním věstníku Evropské unie. Zahájení proběhne do jednoho měsíce od žádosti členského státu, Evropského parlamentu nebo výrobního odvětví Unie.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Důkazy, které jsou shromážděnyrámci zahájení řízenísouladučl. 14 odst. 2 protokolupravidlech původupříloze dohody (navracení claosvobození od cla), lze použít takézahájení šetřenícílem zavést ochranná opatření, pokud jsou splněny podmínky uvedenétomto článku.

Odůvodnění

Systém navracení cla a osvobození od cla může způsobit evropskému výrobnímu odvětví škody. Je proto vhodné uvést zde odkaz na protokol o pravidlech původu, který je přílohou dohody. Zjištění týkající se důsledků navracení cla musejí být také důvodem k zavedení ochranných opatření.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po zahájení řízení započne Komise šetření.

1. Po zahájení řízení započne Komise šetření. Období šetření uvedenéčl. 4 odst. 3 začíná dnem, kdy je rozhodnutízahájení šetření zveřejněnoÚředním věstníku.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy učiní veškerá potřebná opatření, aby každé její žádosti vyhověly. Pokud je předání informací v obecném zájmu nebo pokud bylo jejich předání vyžádáno členským státem, sdělí je Komise všem členským státům za předpokladu, že nejsou důvěrné. Jsou-li informace důvěrné povahy, předá Komise shrnutí, jež důvěrné povahy není.

2. Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy učiní veškerá potřebná opatření, aby každé její žádosti vyhověly. Pokud je předání informací v obecném zájmu nebo pokud bylo jejich předání vyžádáno členským státem, Evropským parlamentem nebo výrobním odvětvím Unie, umístí Komise tyto informace na online platformu za předpokladu, že nejsou důvěrné. Jsou-li informace důvěrné povahy, umístí tam Komise shrnutí, jež důvěrné povahy není.

Odůvodnění

Objasnění postupu předávání a sdílení informací.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Šetření se, kdykoli je to možné, uzavře do šesti měsíců od zahájení. Ve výjimečných případech náležitě ospravedlněných Komisí může být tato lhůta prodlouženadobu dalších tří měsíců.

3. Šetření se uzavře do 200 dnů od zahájení.

Odůvodnění

Návrh na zefektivnění uvedené lhůty. Namísto X+X měsíců nebo dní navrhujeme maximum 200 dní. Narozdíl od ochranných opatření v souvislosti s dohodami o hospodářském partnerství, která se řídí poměrně dlouhými lhůtami, se korejská ochranná doložka týká jen jedné země. Ke zkrácení řízení je proto rozumné toto období zkrátit.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Při šetření Komise zhodnotí všechny příslušné faktory objektivní a vyčíslitelné povahy, které mají dopad na výrobní odvětví Unie, zejména pak tempo a rozsah vzrůstu dovozů příslušného výrobku v absolutních a relativních údajích, podíl zvýšených dovozů na domácím trhu, změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztráty a zaměstnanosti.

5. Při šetření Komise zhodnotí všechny příslušné faktory objektivní a vyčíslitelné povahy, které mají dopad na výrobní odvětví Unie, zejména pak tempo a rozsah vzrůstu dovozů příslušného výrobku v absolutních a relativních údajích, podíl zvýšených dovozů na domácím trhu, změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztráty a zaměstnanosti. Tento seznam není vyčerpávající a Komise může při zjišťování existence újmy vzít v úvahu i jiné relevantní faktory, jako jsou zásoby, ceny, návratnost investovaného kapitálu, hotovostní toky a jiné faktory, které způsobují nebo pravděpodobně způsobily vážnou újmu nebo představují hrozbu vážné újmy. Pokud obsah pocházející ze třetí země představuje obecně značný podíl výrobních nákladů daného výrobku, Komise by měla rovněž posoudit výrobní kapacitu, míru využití, postupy měnové politikypracovní podmínkydané třetí zemi, pokud tyto faktory mají vliv na situaci výrobního odvětvíEU.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.rámci šetření Komise dále kontroluje, zda Korejská republika dodržuje sociálníekologické normy uvedenétřinácté kapitole dohodypřípadnětoho vyplývající důsledky pro tvorbu cennekalou konkurenční výhodusouvisející vznik či hrozbu vážné újmy pro výrobce či jednotlivá výrobní odvětvíEvropské unii.

Odůvodnění

Komise musí být schopna reagovat na nekalou konkurenční výhodu Korejské republiky přijetím ochranných opatření.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.rámci šetření hodnotí Komise dále dodržování pravidel týkajících se nesazebních překážek obchodu uvedenýchdohodě, příp.toho vyplývající vznik nebo hrozbu vážné újmy pro výrobce či jednotlivá výrobní odvětvíEvropské unii.

Odůvodnění

Komise musí být schopna reagovat na nekalou konkurenční výhodu Korejské republiky přijetím ochranných opatření.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Účastníci řízení, kteří se přihlásili podle čl. 3 odst. 4 písm. a), a zástupci Korejské republiky mohou na základě písemné žádosti nahlížet do všech informací poskytnutých Komisi v rámci šetření, kromě interních dokumentů úřadů Unie nebo jejích členských států, pokud jsou tyto informace významné pro uplatnění jejich argumentů a nejsou důvěrné ve smyslu článku 9 a Komise je při šetření používá. Účastníci řízení, kteří se vyjádřili, mohou Komisi sdělit stanovisko k těmto informacím. Uvedená stanoviska lze vzít v úvahu, pokud se opírají o dostatečné důkazy.

6. Účastníci řízení, kteří se přihlásili podle čl. 3 odst. 4 písm. a), a zástupci Korejské republiky mohou na základě písemné žádosti nahlížet do všech informací poskytnutých Komisi v rámci šetření, kromě interních dokumentů úřadů Unie nebo jejích členských států, pokud jsou tyto informace významné pro uplatnění jejich argumentů a nejsou důvěrné ve smyslu článku 9 a Komise je při šetření používá. Účastníci řízení, kteří se vyjádřili, mohou Komisi sdělit stanovisko k těmto informacím. Uvedená stanoviska jsou brána v úvahu, pokud se opírají o dostatečné důkazy.

Odůvodnění

Jasnější formulace.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Komise může účastníky řízení vyslechnout. Účastníci řízení musí být vyslechnuti, pokud o to písemně požádají ve lhůtě stanovené oznámením v Úředním věstníku Evropské unie a prokáží, že mohou být výsledkem šetření skutečně dotčeni a že existují zvláštní důvody pro jejich slyšení.

7. Komise účastníky řízení vyslechne. Účastníci řízení musí být vyslechnuti, pokud o to písemně požádají ve lhůtě stanovené oznámením v Úředním věstníku Evropské unie a prokáží, že mohou být výsledkem šetření skutečně dotčeni a že existují zvláštní důvody pro jejich slyšení.

 

Komise vyslechne účastníky řízení znovu, pokud existují zvláštní důvody pro jejich opětovné slyšení.

Odůvodnění

Jasnější formulace. Nový pododstavec by navíc ujasnil, že účastníci mají právo být slyšeni nejméně jednou a že pro opakovaná slyšení musí existovat zvláštní důvody.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Kontrolní opatření

 

1. Pokud by vývoj dovozu produktu pocházejícíhoKorejské republiky mohl véstjedné ze situací uvedenýchčlánku 2, může být dovoz tohoto produktu podroben předchozí kontrole Evropské unie.

 

2. Rozhodnutízavedení kontroly přijme Komise postupem podle čl. 11 odst. 1.

 

3. Doba platnosti kontrolních opatření je omezená. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého šestiměsíčního období, které následuje po prvním šestiměsíčním období poté, co byla opatření zavedena.

 

4. Je-li to nutné, mohou být kontrolní opatření omezena na území jednoho nebo více regionů Unie.

Odůvodnění

Tento článek by umožnil řádnou kontrolu na základě nařízení o společných pravidlech dovozu (NAŘÍZENÍ (ES) č. 260/2009).

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Prozatímní ochranná opatření se použijí v naléhavých případech, kdy by každé prodlení vedlo k újmám, které by se daly obtížně napravit, na základě předběžného určení, že existují jasné důkazy o tom, že dovoz zboží pocházejícího z Korejské republiky se zvýšil v důsledku snížení nebo odstranění cel podle dohody, a takové dovozy způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví. Prozatímní opatření se přijmou na základě postupů, na které odkazuje článek 11.1.

1. Prozatímní ochranná opatření se použijí v naléhavých případech, kdy by každé prodlení vedlo k újmám, které by se daly obtížně napravit, na základě předběžného určení vycházejícíhofaktorů uvedenýchčl. 4 odst. 5, že existují dostatečné důkazy o tom, že dovoz zboží pocházejícího z Korejské republiky se zvýšil v důsledku snížení nebo odstranění cel podle dohody, a takové dovozy způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví. Prozatímní opatření se přijmou na základě postupů, na které odkazuje čl. 11 odst. 1.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.

2. Pokud některý členský stát, Evropský parlament nebo výrobní odvětví Unie požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti. Období šetření uvedenéčl. 4 odst. 3 začíná dnem přijetí rozhodnutíuplatnění prozatímních ochranných opatření.

Odůvodnění

Vyjasnění ohledně dotčených aktérů a přesného načasování.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Opatření uvedenátomto článku se po jejich vstupuplatnost vztahují na všechny produkty propuštěné do volného oběhu. Tato opatření ale nebrání tomu, aby byly do volného oběhu propuštěny produkty, které již jsou na cestě do Unie, pokud již nelze místo určení těchto produktů změnit.

Odůvodnění

Tento článek vkládá „přepravní doložku“ podobnou doložce v čl. 16 odst. 5 nařízení o společných pravidlech dovozu (NAŘÍZENÍ (ES) č. 260/2009).

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud jsou dvoustranná ochranná opatření považována za zbytečná, šetření a řízení se zastaví na základě postupu, na který odkazuje článek 11.2.

1. Pokud dvoustranná ochranná opatření nesplňují požadavky tohoto nařízení, šetření a řízení se zastaví na základě postupu, na který odkazuje článek 11 odst. 1.

 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, pokud Evropský parlament vysloví námitkunávrhu rozhodnutíneuplatnění dvoustranných ochranných opatřeníodůvodněním, že toto rozhodnutí by bylorozporu se záměrem zákonodárce, Komise návrh rozhodnutí přezkoumá. Komise může na základě odůvodnění této námitky a s ohledem na lhůty probíhajících projednávání předložit výboru nový návrh rozhodnutí nebo předložit Evropskému parlamentu či Radě návrhsouladu se Smlouvou. Komise informuje Evropský parlament, Raduvýboropatřeních, která máúmyslu přijmout, a o příslušných důvodech.

 

3. Komise zveřejní zprávu vysvětlující její nálezyzdůvodněné závěry dosažené ve ztahu ke všem podstatným věcnýmprávním otázkámřádným ohledem na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 9.

Odůvodnění

Opětovné zavedení poradního postupu podle rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech a poradního postupu (článek 4) zmíněného v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (KOM(2010)0083), který předložila Komise; nový odstavec zdůrazňuje transparentnost postupu.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se nakonec prokáže, že podmínky stanovené v článku 2.1 jsou splněny, přijme se rozhodnutí o zavedení konečných dvoustranných ochranných opatření v souladu s postupem, na který odkazuje článek 11.2.

Pokud se nakonec prokáže, že podmínky stanovené v článku 2.1 jsou splněny, přijme se rozhodnutí o zavedení konečných dvoustranných ochranných opatření v souladu s postupem, na který odkazuje čl. 11 odst. 1.

 

Komise zveřejní –náležitým ohledem na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 9 – zprávu obsahující shrnutí podstatných skutečnostíohledů relevantních pro dané zjištění.

Odůvodnění

Opětovné zavedení poradního postupu podle rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech a poradního postupu (článek 4) zmíněného v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (KOM(2010)0051), který předložila Komise; nový odstavec zdůrazňuje transparentnost postupu.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.průběhu prodloužené platnosti ochranných opatření zůstávají tato opatřeníplatnosti až do doby, než budou známy výsledky jejich přehodnocení.

Odůvodnění

V nařízení není uvedeno, zda opatření zůstávají v období jejich přehodnocení před ukončením jejich trvání i nadále v platnosti (tj. zda je nutné vybírat clo). V souladu s běžnou praxí v EU, pokud jde o opatření na ochranu obchodu, by bylo vhodné vyžadovat, aby opatření zůstala v platnosti po celou dobu jejich přehodnocování.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise zajistí, abydispozici byly všechny statistickéjiné údaje potřebnéšetřeníaby byly pochopitelné, transparentníověřitelné. Komise se zavazuje, že jakmile budou splněny technické podmínky, vytvoří internetový portál chráněný heslem, který bude sama spravovatkterý bude poskytovat veškeré příslušné informace, jež nejsou ve smyslu tohoto článku důvěrné. Členské státy, registrované výrobní odvětví Unie, tuzemská poradní skupinaEvropský parlament musejí mít na požádání přístup do tohoto internetového portálu.těmto informacím patří statistické informace relevantní pro zjištění, zda důkazy splňují požadavky uvedenéčl. 2 odst. 1,veškeré další informace relevantní pro šetření.

 

Informace získané prostřednictvím thooto internetového portálu smějí být použity pouzeúčelu,němuž byly vyžádány. Žádné informace důvěrné povahyinformace, které jsou důvěrně sděleny na základě tohoto nařízení, nesmějí být zveřejněny bez zvláštního povolení od poskytovatele těchto informací.

Odůvodnění

Toto ustanovení má zavést pravidla pro vytvoření, fungování a používání online platformy.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je nápomocen výbor stanovený v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 o společných pravidlech dovozu. Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 se použije obdobně.

Komisi je nápomocen výbor stanovený v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 o společných pravidlech dovozu.

Odůvodnění

Procedurální ustanovení pro výbor popisuje článek 11. Odkaz na článek 4 nařízení 260/2009 by mohl způsobit nedorozumění.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

Zpráva

 

1. Komise zveřejňuje výroční zprávuuplatňováníprovádění dohody. Tato zpráva obsahuje informacečinnosti různých orgánů, které odpovídají za kontrolu uplatňování dohodyza dodržování povinností vyplývajícíchdohody, mj. povinností týkajících se překážek obchodu.

 

2. Zvláštní část zprávy se zabývá dodržováním povinností uvedenýchtřinácté kapitole dohodyčinností tuzemské poradní skupinyFóra občanské společnosti.

 

3. Zpráva dále obsahuje shrnutí statistikvývoje obchoduKoreou. Zpráva se zvlášť zmiňujevýsledcích sledování, jak funguje systém navracení cla.

 

4. Evropský parlament nebo Rada mohou svolat ad hoc setkání Komisepříslušného výboru Evropského parlamentu nebo Rady, kde Komise prezentujevysvětlí veškeré otázky spojenéuplatňováním dohody.

Odůvodnění

Je nutné každoročně zveřejňovat zprávu o uplatňování celé dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou a o dodržování veškerých v ní uvedených ustanovení především s ohledem na překážky obchodu a sociální a ekologické normy.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 47 rozhodnutí 1999/468/ES.

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že společná obchodní politika spadá do výlučné pravomoci Unie, není třeba zavádět postup, podle nějž by mohly členské státy hlasovat kvalifikovanou většinou proti návrhu opatření Komise. Ochranná opatření se uloží po přezkoumání podmínek uvedených v tomto nařízení, což představuje v podstatě ekonomické hodnocení. Jsou-li tyto podmínky splněny, neměl by existovat žádný prostor pro libovůli nebo politickou volbu, a tedy pro to, aby se členské státy rozhodly proti návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Doba uvedenáčl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

vypouští se

Odůvodnění

Není třeba odkazovat na čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/EC; odkaz v čl. 5 odst. 6 je věcnou chybou v návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Předkládání zpráv

 

1. Komise zveřejňuje výroční zprávuuplatňovánífungování ochranné doložky. Tato zpráva zahrnuje shrnutí žádostízahájení řízení, šetřeníjejich výsledcích,ukončení šetřenířízení bez přijetí opatření,uložení prozatímních nebo konečných ochranných opatřeníodůvodnění každého rozhodnutítěchto věcech spolu se shrnutím podstatných informacískutečností.

 

2. Zpráva dále obsahuje shrnutí statistikvývoje obchoduKoreou. Zpráva se zvlášť zmiňujevýsledcích sledování, jak funguje systém navracení cla.

 

3. Evropský parlament nebo Rada může svolat ad hoc setkání Komisepříslušného výboru Evropského parlamentu nebo Rady, kde Komise prezentujevysvětlí jakoukoli otázku spojenouuplatňováním ochranné doložky, navracení cla či obecně dohody.

Odůvodnění

Tímto ustanovením by nařízení zavedlo jednoznačnou povinnost Komise podávat zprávy o uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11b

 

Postup uplatňování článku 14 protokolupravidlech původu

 

1. Za účelem uplatňování článku 14 (Navracení cla nebo osvobození od cla) protokolu týkajícího se definice „původních produktů“metod administrativní spoluprácedohodě (dále „protokolpravidlech původu“) sleduje Komise vývoj relevantních statistik dovozuvývozu,to jakhlediska hodnoty, takpřípadě potřeby i z hlediska množství,příslušné údaje pravidelně předává Evropskému parlamentu, Radědotčeným výrobním odvětvím Uniepodává jimsvých zjištěních zprávy. Sledování začíná od okamžiku prozatímního uplatňováníúdaje se předávají každé dva měsíce.

 

Vedle celních položek uvedenýchčl. 14 odst. 1 dohody vytvoří Komise ve spoluprácivýrobním odvětvím Unie seznam klíčových celních položek, které nejsou specifické pro automobilový sektor, ale jsou důležité pro výrobu automobilůsouvisející odvětví.souladučl. 14 odst. 1 dohody se provádí zvláštní sledování.

 

2. Na žádost členského státu nebovlastního podnětu Komise okamžitě přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro použití článku 14 protokolupravidlech původu,do 10 pracovních dnů od žádosti podásvém zjištění zprávu. Po konzultacíchrámci zvláštního výboru, na nějž odkazuje čl. 207 odst. 3 třetí pododstavec Smlouvyfungování Evropské unie, Komise požádákonzultaceKoreou, kdykoli jsou splněny podmínky článku 14 protokolupravidlech původu. Komise usoudí, že podmínky jsou splněny, jsou-li mimo jiné dosaženy prahové hodnoty uvedenéodstavci 3.

 

3. Při posuzování nárůstu dovozu částí či komponent do Koreje oproti nárůstu vývozu hotových produktůKoreje do EU se pro účely použití čl. 14 odst. 2.1 písm a) protokolupravidlech původu považuje za „závažný“ rozdíl 10 procentních bodů. Při posuzování nárůstu vývozu hotových produktůKoreje do EUabsolutních číslech nebopoměrudomácí výrobě se pro účely použití čl. 14 odst. 2.1 písm b) protokolupravidlech původu považuje za „závažný“ nárůst10 %. Nárůst nedosahující těchto prahových hodnot lze považovat za „závažný“ případ od případu.

Odůvodnění

Tímto ustanovením by Komise rozptýlila obavy vyjádřené mnohými organizacemi zastupujícími občanskou společnosti Unie, její výrobní odvětví a odbory. Zavedlo by se zvláštní ustanovení o uplatňování článku 14 protokolu o pravidlech původu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 23. dubna 2007 Rada pověřila Komisi zahájením jednání s Korejskou republikou s cílem uzavřít dohodu o volném obchodu mezi EU a Koreou. Dohoda byla následně dne 15. října 2009 podepsána.

Dohoda zahrnuje dvoustrannou ochrannou doložku, která zajišťuje možnost znovu uplatnit doložku nejvyšších výhod, pokud se v důsledku liberalizace obchodu dovoz zvýší natolik – v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě – a za takových podmínek, že tím výrobnímu odvětví v Unii vyrábějícímu obdobný nebo přímo konkurenční produkt vznikne nebo začne hrozit vážná újma.

Má-li být toto opatření funkční, musí být tato ochranná doložka začleněna do právních předpisů Evropské unie, a to nejen proto, že je zapotřebí upřesnit procedurální aspekty uplatňování ochranných opatření, ale také proto, že je třeba stanovit práva zúčastněných stran. Připojený návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady zřizuje právní nástroj pro provádění ochranné doložky Dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou.

Zpravodaj zdůrazňuje, že legislativní záměr tohoto nařízení se musí omezit na provádění uvedeného nařízení a nesmí jednostranně měnit základní prvky, které jsou obsaženy v dotčené dohodě, nebo zavádět opatření, která by byla v rozporu se smyslem ujednání s Jižní Koreou. Abychom uvedli několik příkladů, není možné měnit typ ochranných opatření, termín pro jejich uplatňování nebo lhůtu, po kterou je možné ochrannou doložku uplatňovat.

Úmyslem zpravodaje je zajistit, aby doložka byla účinná a skutečně uplatnitelná. Tato doložka musí být nástrojem, jehož uplatňování skutečně ochrání výrobní odvětví před vážnou újmou a umožní, aby se toto odvětví přizpůsobilo novým pravidlům. Zpravodaj se domnívá, že za tímto účelem je třeba předložit následující návrhy:

Časový harmonogramlhůty

Šetření musí být ukončeno ve lhůtě nejvýše 200 dní, která odpovídá lhůtě pro uplatňování přechodných opatření, aby se zabránilo tomu, že výrobní odvětví zůstanou v průběhu šetření bez ochrany. Tato lhůta je více než dostatečná k provedení šetření, přihlédneme-li ke skutečnosti, že je třeba provést analýzu situace pouze v jediné zemi.

Návrh obsahuje rovněž několik pozměňovacích návrhů, které upřesňují, kdy se šetření zahajuje. Šetření se zahájí okamžikem přijetí rozhodnutí o jeho zahájení, nebo přijetím přechodných ochranných opatření.

Ochranná opatření na regionální úrovni

Zpravodaj navrhuje začlenit do textu možnost uplatňovat ve výjimečných případech ochranná opatření na regionální úrovni, přičemž tato opatření se uplatní takovým způsobem, aby co nejméně ovlivňovala fungování vnitřního trhu. Nesmíme zapomínat, že situace v jednotlivých členských státech je velmi rozmanitá a že výrobní odvětví mohou být vstupem dohody o volném obchodu s Jižní Koreou zasažena rozdílným způsobem. Je nutné, aby výrobní odvětví, která byla výrazně zasažena dohodou a která se nachází na území jednoho či více členských států, mohla použít regionální ochranná opatření, aby se přizpůsobila nové situaci.

Toto opatření je nutné v souladu s cíli doložky a přihlédneme-li k obrovskému trhu, který se korejskému vývozu otevírá, a ke skutečnosti, že toto ustanovení je možné použít pouze po krátkou dobu maximálně deseti let po odstranění cel, je zcela přiměřené.

Zapojení výrobních odvětvíEvropského parlamentu

Zpravodaj navrhuje, aby výrobní odvětví a Evropský parlament mohly požádat o zahájení šetření a uplatnění přechodných opatření a aby se zaručil přístup k informacím souvisejícím se šetřením. Navrhuje vytvořit online platformu, která by umožňovala výměnu veškerých informací předaných Komisi, jež nejsou důvěrné. Tato platforma musí být pravidelně aktualizována prostřednictvím nejnovějších informací souvisejících s řízením o přijetí ochranných opatření.

Doložení důvodů

Zpravodaj se domnívá, že je třeba přesně definovat, jaké důvody jsou nezbytné k přijetí rozhodnutí o zahájení řízení s cílem poskytnout výrobním odvětvím, která by mohla být dotčena, více jistoty a bezpečnosti. Navrhuje, aby se při předkládání důvodů vycházelo z hledisek, která jsou uvedena v nařízení pro fázi šetření. Zpravodaj navrhuje rozšířit tato hlediska o další, která by mohla být podstatná pro potvrzení vážné újmy nebo hrozby vážné újmy.

Sledováníkontrolní opatření

Komise by měla od vstupu dohody v platnost důsledně monitorovat vývoj vývozu a dovozu mezi Jižní Koreou a Evropskou unií, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat odvětvím, která by mohla být nejvíce ohrožena.

Je navíc potřeba stanovit odpovídající mechanismus pro uložení kontrolních opatření v situacích, které by mohly způsobit výrobním odvětvím Unie vážnou újmu.

Předkládání zpráv

Zpravodaj navrhuje, aby Komise řádně odůvodňovala svá rozhodnutí ukončit řízení bez přijetí opatření nebo zavést opatření.

Navrhuje rovněž, aby Komise každoročně vypracovala veřejnou zprávu, do níž zahrne veškeré žádosti o zahájení šetření, příslušná šetření a jejich výsledky, stejně jako rozhodnutí o zavedení přechodných nebo konečných opatření a statistiky o vývoji obchodu s Jižní Koreou, a u nichž zvlášť uvede údaje týkající se navracení cla.

Parlament a Rada mohou požádat, aby Komise do jednoho měsíce vystoupila v příslušném výboru Parlamentu nebo Rady za účelem analýzy určité otázky související s uplatňováním ochranného ustanovení, navracení cla nebo dohody obecně.

Navracení cla

Zpravodaj vzal na vědomí znepokojení některých zástupců občanské společnosti, mimo jiné výrobních odvětví a odborů, které se týká důsledků navracení cla, a domnívá se, že je třeba stanovit určitá kritéria související s uplatňováním článku 14 protokolu o pravidlech původu s cílem zajistit účinné fungování jeho ustanovení a zaručit úzkou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými subjekty.

Postup projednávání ve výboru

Toto nařízení bylo RaděEvropskému parlamentu předloženodobě, kdy ještě nezačal přezkum nástrojů týkajících se prováděcích pravomocí podle čl. 291 odst. 2 Smlouvyfungování Evropské unie. Rozhodovací proces musí být sladěnustanoveními, která budoutéto oblasti přijata. Vzhledemtomu, že společná obchodní politika spadá do výlučné pravomoci Unieže uložení ochranných opatření musí vycházetekonomického hodnocení, nemělo by být možné, aby členské státy přijaly rozhodnutí, které by bylorozporurozhodnutím Komise.


POSTUP

Název

Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou

Referenční údaje

KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Datum predložení EP

9.2.2010

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

INTA

25.2.2010

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Projednání ve výboru

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Datum přijetí

23.6.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Datum předložení

28.6.2010

Právní upozornění - Ochrana soukromí