Procedure : 2010/0032(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0210/2010

Indgivne tekster :

A7-0210/2010

Forhandlinger :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Afstemninger :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 17/02/2011 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

BETÆNKNING     ***I
PDF 495kWORD 356k
25.6.2010
PE 441.080v04-00 A7-0210/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea

(KOM(2010)0049 – C7–0025/2010 – 2010/0032(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Pablo Zalba Bidegain

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea

(KOM(2010)0049 – C7–0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0049),

–   der henviser til artikel 294 og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0025/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7–0210/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Handelshindringer på en handelspartners hjemmemarked støtter ofte eksporten fra det pågældende marked til udlandet, og hvis det er til EU, risikerer de således at skabe betingelserne for anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Beskyttelsesforanstaltninger kan kun komme på tale, hvis det pågældende produkt importeres til EU i så forhøjede mængder og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende produkter, jf. artikel 3.1 i kapitel tre i aftalen.

(5) Beskyttelsesforanstaltninger kan kun komme på tale, hvis det pågældende produkt importeres til EU i så forhøjede mængder, eller hvis den pågældende økonomiske aktivitet øges så meget, og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende produkter eller økonomiske aktiviteter, jf. artikel 3.1 i kapitel tre i aftalen.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Alvorlig skade eller fare for alvorlig skade for producenter i Unionen kan også forårsages af, at enkelte forpligtelser i kapitel 13 i aftalen, især de deri fastlagte sociale standarder og miljøstandarder, ikke overholdes, og at det derfor bliver nødvendigt at indføre beskyttelsesforanstaltninger.

Begrundelse

Kommissionen skal kunne reagere på urimelige konkurrencefordele for Republikken Korea gennem beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) Alvorlig skade eller fare for alvorlig skade for producenter eller enkelte erhvervsgrene i Unionen bestemmes også af, hvorvidt de regler vedrørende ikketoldmæssige handelshindringer, der er indeholdt i aftalen, overholdes. På den baggrund kan det blive nødvendigt at indføre beskyttelsesforanstaltninger.

Begrundelse

Kommissionen skal kunne reagere på urimelige konkurrencefordele for Republikken Korea gennem beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Opfølgning på og kontrol af aftalen og om nødvendigt iværksættelse af beskyttelsesforanstaltninger bør ske med så stor gennemsigtighed som muligt og med deltagelse af civilsamfundet. Derfor er det nødvendigt at involvere den nationale rådgivende gruppe og civilsamfundsforummet under hele processen.

Begrundelse

Involveringen af civilsamfundsgrupper er vigtig for at få oplysninger om aftalens konsekvenser. For at gøre den nationale rådgivende gruppe og civilsamfundsforummets deltagelse mulig skal der sikres størst mulig gennemsigtighed.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Kommissionen bør en gang om året fremlægge en rapport om anvendelsen og gennemførelsen af aftalen og om anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger. Hvis det viser sig, at beskyttelsesforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige, bør Kommissionen fremsætte forslag om mere vidtgående beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. kvantitative begrænsninger, kvoter, importtilladelser eller andre afhjælpende foranstaltninger.

Begrundelse

Gennemførelsen og effektiviteten af bestemmelserne i denne forordning bør kontrolleres af Kommissionen en gang om året. Hvis det viser sig, at denne forordning ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse af den europæiske industri, bliver Kommissionen opfordret til at stille et nyt lovforslag.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Det er således afgørende for at fastslå, hvorvidt der er fare for alvorlig skade for en hel EU-erhvervsgren eller forskellige sektorer deri, at statistikkerne vedrørende al import fra Korea til EU er pålidelige fra datoen for aftalens ikrafttrædelse.

Begrundelse

Pålidelige statistikker er afgørende for en korrekt gennemførelse af beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Tæt overvågning og regelmæssige vurderinger vil fremme og afkorte indledningen af procedurerne og undersøgelsesfasen. Kommissionen bør derfor regelmæssigt overvåge import- og eksportstatistikkerne og vurdere aftalens indvirkning på de forskellige sektorer fra datoen for aftalens ikrafttrædelse.

Begrundelse

Med denne betragtning fastsættes en henvisning til overvågnings- og kontrolproceduren.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) Kommissionen, medlemsstaterne og EU-producenterne bør løbende overvåge og vurdere import- og eksportstatistikker for følsomme produktlinjer inden for rammerne af aftalen fra og med aftalens ikrafttrædelsesdato for at kunne fastslå alvor skade eller fare for alvorlig skade for EU-producenter rettidigt.

Begrundelse

Det er nødvendigt at overvåge import- og eksportstatistikkerne for alle produktlinjer for at kunne iværksætte beskyttelsesforanstaltninger rettidigt. Den omfattende overvågning af disse statistikker bør være en fælles opgave for Kommissionen, medlemsstaterne og den europæiske industri.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c) Det er nødvendigt at fastlægge visse procedurer vedrørende anvendelsen af artikel 14 (toldgodtgørelse eller -fritagelse) i protokollen om definition af "produkter med oprindelse" og metoder til administrativt samarbejde i aftalen (herefter benævnt "protokollen om oprindelsesbestemmelser") med henblik på at sikre mekanismernes effektivitet, der fremgår heraf, samt skabe omfattende udveksling af oplysninger med relevante aktører.

Begrundelse

Med denne betragtning fastlægges en henvisning til den særlige bestemmelse i forordningen vedrørende vurdering og anvendelse af artikel 14 i aftalens protokol om oprindelsesbestemmelser.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 13 d og e (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13d) Da det først er muligt at begrænse toldgodtgørelsen fem år efter aftalens ikrafttrædelse, kan det være nødvendigt at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med alvorlig skade eller fare for alvorlig skade for EU-producenter, der forårsages af toldgodtgørelser eller toldfritagelse, på grundlag af denne forordning. Kommissionen bør derfor fra og med aftalens ikrafttrædelsesdato særligt opmærksomt overvåge, navnlig for så vidt angår følsomme sektorer, i hvilken grad produkter, der importeres fra Republikken Korea, indeholder komponenter og materialer fra tredjelande, hvilke ændringer der sker, og hvordan markedssituationen påvirkes heraf.

 

(13e) Kommissionen bør derfor overvåge Koreas og tredjeparternes statistikker og udarbejde en liste over den række produkter, der eventuelt vil blive påvirket af toldgodtgørelse fra datoen for aftalens ikrafttrædelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 13 f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13f) Hvis en undersøgelse foretaget af Kommissionen fastslår, at der er sket skade på Unionens industri som følge af frihandelsaftalen mellem EU og Korea, skal det - i forbindelse med formålene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - forstås at:

 

(a)"gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre som følge af globaliseringen" som anvendt i artikel 1, stk. 1, i forordningen om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, omfatter en stigning i Koreas eksport til EU eller manglende evne til at øge EU's eksport til Korea,

 

(b) afskedigelser i automobilindustrien:

 

– har "betydelige negative konsekvenser for økonomien på regionalt eller lokalt plan" og "væsentlig indflydelse på beskæftigelsen og den lokale økonomi", som anvendt i hhv. artikel 1, stk. 1 og 2, litra c), i forordningen om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, og

 

– er "ekstraordinære omstændigheder" som anvendt i artikel 2, litra c), i forordningen om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

______

1 EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 13 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13g) For at undgå alvorlig skade eller fare for alvorlig skade for producenter eller erhvervsgrene i Unionen bør Kommissionen opmærksomt overvåge produktionskapaciteten og overholdelsen af ILO- og FN-standarder med hensyn til sociale vilkår og arbejdsvilkår og miljøstandarder i de tredjelande, hvis komponenter eller materialer anvendes i produkter, som handles inden for rammerne af aftalen.

Begrundelse

Konkurrenceforvridninger som følge af social dumping skal undgås.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 13 h - j (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13h) I artikel 11.1, stk. 2, i aftalens kapitel 11 fastsættes der et krav om, at parterne i deres respektive områder skal opretholde omfattende konkurrencelovgivning, som effektivt regulerer virksomheders restriktive aftaler, samordnede praksis og misbrug af dominerende position.

 

(13i) I artikel 11.6, stk. 2, i kapitel 11 indføres der en forpligtelse for parterne til at samarbejde i forhold til deres respektive håndhævelsespolitikker og i forbindelse med håndhævelsen af deres respektive konkurrencelovgivning, herunder gennem samarbejde om håndhævelse, underretning, høring og udveksling vedrørende ikkefortrolige oplysninger på baggrund af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Korea om samarbejde om konkurrencebegrænsende aktiviteter, som blev underskrevet den 23. maj 2009 ("samarbejdsaftalen").

 

(13j) Formålet med samarbejdsaftalen er at bidrage til en effektiv håndhævelse af parternes konkurrencelovgivning gennem fremme af samarbejde og koordinering mellem parternes konkurrencemyndigheder.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil kræve, at Kommissionen anmoder Koreas handelskommission (KFTC) om at træffe passende håndhævelsesforanstaltninger på områder, hvor det vurderes, at der i Korea foregår konkurrenceforvridende aktiviteter af betydning for Fællesskabets interesser, hvis Kommissionen mener, at sådanne konkurrenceforvridende aktiviteter hindrer den europæiske adgang til det koreanske bilmarked.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen -

(14) Gennemførelsen af den bilaterale beskyttelsesklausul i aftalen kræver, at Kommissionen vedtager ensartede betingelser for vedtagelse af midlertidige eller endelige beskyttelsesforanstaltninger, for iværksættelse af overvågningsforanstaltninger og for afslutning af undersøgelser og procedurer uden foranstaltninger. I henhold til artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure på forhånd bestemmelser og generelle principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne. Indtil vedtagelsen af denne nye forordning finder Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, fortsat anvendelse, når der ses bort fra forskriftsproceduren med kontrol, som ikke finder anvendelse.

Begrundelse

Med denne betragtning fastsættes en henvisning til den nødvendige tilpasning af beslutningsprocedurerne efter ikrafttrædelsen af forordningen om fastlæggelse af de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Denne forordning bør udelukkende omfatte varer, der fremstilles i EU og Republikken Korea. Produkter, dele eller komponenter, der fremstilles i udflyttede produktionsområder, som f.eks. Kaesong, bør ikke være omfattet. Før anvendelsesområdet for denne forordning også kan udvides til varer fra udflyttede produktionsområder, bør den ændres i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. I forbindelse med en udvidelse af anvendelsesområdet bør det især sikres, at forpligtelserne i kapitel 13 i aftalen også overholdes i udflyttede produktionsområder.

Begrundelse

Udvidelsen af aftalen til produktionsområder uden for EU, der nødvendiggør en omfattende analyse af den lokale overholdelse af internationale sociale, arbejds- og miljøstandarder, skal ske inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) "EU-erhvervsgren": samtlige producenter på EU's territorium af tilsvarende eller direkte konkurrerende varer eller de EU-producenter, hvis samlede produktion af tilsvarende eller direkte konkurrerende varer udgør hovedparten af EU's totale produktion af de pågældende varer

(a) "EU-erhvervsgren": samtlige producenter på EU's territorium af tilsvarende eller direkte konkurrerende varer eller de EU-producenter, hvis samlede produktion af tilsvarende eller direkte konkurrerende varer udgør hovedparten af EU's totale produktion af de pågældende varer. I tilfælde, hvor den tilsvarende eller direkte konkurrerende vare kun er en af flere varer, som fremstilles af de producenter, der udgør EU-erhvervsgrenen, defineres erhvervsgrenen som de konkrete aktiviteter i forbindelse med produktionen af den tilsvarende eller direkte konkurrerende vare

Begrundelse

Det er sandsynligt, at der vil blive indført beskyttelsesforanstaltninger i forhold til bestemte produktkategorier, f.eks. biler, hvor motorens slagvolumen ligger under et bestemt niveau. Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at Kommissionen har bemyndigelse til at fortolke ordet "erhvervsgren" snævert som producenterne i den konkrete produktkategori.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) "fare for alvorlig skade": en alvorlig skade, som er af klart overhængende karakter; konstatering af, at der foreligger en fare for alvorlig skade, skal baseres på kendsgerninger, og ikke blot på påstande, formodninger eller en fjern mulighed

(c) "fare for alvorlig skade": en alvorlig skade, som er af klart overhængende karakter; konstatering af, at der foreligger en fare for alvorlig skade, skal baseres på kontrollerbare kendsgerninger, og ikke blot på påstande, formodninger eller en fjern mulighed; prognoser, skøn og analyser foretaget på baggrund af kriterierne i artikel 4, stk. 5, bør bl.a. tages i betragtning for at konstatere, om der foreligger fare for alvorlig skade

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ea) "interesserede parter": parter, som er berørte af import af det pågældende produkt

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tydeliggøres betydningen af "interesserede parter".

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(eb) "varer": produkter, der fremstilles i EU og Republikken Korea. Produkter eller komponenter, der fremstilles i udflyttede produktionsområder, er ikke omfattet. Før anvendelsesområdet også kan udvides til at omfatte varer fra udflyttede produktionsområder, skal denne forordning ændres i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.

Begrundelse

Udvidelsen af aftalen til produktionsområder uden for EU, der nødvendiggør en omfattende analyse af den lokale overholdelse af internationale sociale, arbejds- og miljøstandarder, skal ske i en fælles beslutningsproces med Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ec) "sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage": faktorer som produktionskapacitet, udnyttelsesgrader, valutapraksis og arbejdsforhold i et tredjeland i forhold til fremstillingen af komponenter og materialer, som udgør en del af det pågældende produkt.

Begrundelse

Toldgodtgørelserne i frihandelsaftalen med Korea skaber incitamenter for Korea til at flytte en endnu større del af produktionen til nærtliggende lande med billige arbejdsforhold. Med frihandelsaftalen vil disse lande få væsentlige fordele i forhold til EU uden at skulle give tilsvarende indrømmelser. Formålet med ændringsforslaget er at afhjælpe virkningerne af toldgodtgørelserne i frihandelsaftalen med Korea ved at udvide fokus for beskyttelsesforanstaltningerne til at omfatte faktorer i tredjelande, som drager fordel af bestemmelserne om toldgodtgørelse.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ed) “region(er)”: et eller flere EU-medlemsstater.

Ændringsforslag       23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En beskyttelsesforanstaltning kan indføres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, hvis et produkt med oprindelse i Korea som følge af nedsættelse eller afskaffelse af told importeres til EU i så forhøjede mængder, i absolutte tal eller i forhold til den indenlandske produktion, og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for en EU-erhvervsgren, der producerer et lignende eller direkte konkurrerende produkt.

1. En beskyttelsesforanstaltning kan indføres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, hvis et produkt eller en økonomisk aktivitet med oprindelse i Korea som følge af nedsættelse eller afskaffelse af told importeres til EU i så forhøjede mængder, i absolutte tal eller i forhold til den indenlandske produktion, og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for en EU-erhvervsgren, der producerer et lignende eller direkte konkurrerende produkt eller aktivitet.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hvis det især på grundlag af de i artikel 4, stk. 5, omhandlede faktorer konstateres, at betingelserne for at træffe de i artikel 2, stk. 1, fastsatte foranstaltninger er til stede i en eller flere regioner i Unionen, kan Kommissionen efter at have undersøgt alternative løsninger undtagelsesvis tillade tilsyns- eller beskyttelsesforanstaltninger, der er begrænset til denne region eller disse regioner, hvis den finder, at foranstaltninger på dette niveau er mere velegnede end foranstaltninger, der gælder i hele Unionen.

 

Foranstaltningerne skal være af midlertidig karakter og have mindst mulig forstyrrende indvirkning på det indre markeds funktion. De vedtages i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 2.

Begrundelse

Med denne artikel indføres der en "regional klausul" i henhold til artikel 18 i de generelle beskyttelsesforanstaltninger (forordning (EF) nr. 260/2009).

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 a og b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. For at sikre en effektiv anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne fremlægger Kommissionen (Eurostat) for Europa-Parlamentet og Rådet en årlig overvågningsrapport med opdaterede statistikker over den import fra Korea, der påvirker følsomme sektorer i EU som følge af aftalen

 

3b. I tilfælde af at en dokumenteret fare for skade rapporteres til Kommissionen af EU-erhvervsgrenen, kan Kommissionen overveje at udvide overvågningen for andre påvirkede sektorer (berørte parter).

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Overvågning

 

Kommissionen overvåger udviklingen af import- og eksportstatistikkerne for koreanske produkter samt samarbejder og udveksler regelmæssigt data med medlemsstaterne og EU-erhvervsgrenen. Kommissionen sikrer, at medlemsstaterne omhyggeligt fremlægger tilstrækkelige statistiske data af god kvalitet.

 

Kommissionen overvåger nøje Koreas og tredjeparternes statistikker og prognoser for den række produkter, der evt. vil blive påvirket af toldgodtgørelse fra datoen for aftalens ikrafttrædelse.

Begrundelse

Med denne artikel indføres en egentlig overvågningsordning.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen indleder en undersøgelse på en medlemsstats foranledning eller på eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at der er tilstrækkelige beviser til at berettige en sådan undersøgelse.

1. Kommissionen indleder en undersøgelse på foranledning af en medlemsstat, Europa-Parlamentet, den nationale rådgivende gruppe, enhver juridisk person eller forening, som ikke er en juridisk person, og som handler på vegne af EU-erhvervsgrenen og repræsenterer mindst 25 % heraf, eller på eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at det på baggrund af de faktorer, der fastlægges i artikel 4, stk. 5, vurderes, at der er tilstrækkelige umiddelbare beviser til at berettige en sådan undersøgelse.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag klarlægges aktørerne, der indleder procedurerne, samt de betingelser, som skal overholdes for at indlede en procedure.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Anmodningen om, at der indledes en undersøgelse, skal indeholde dokumentation for, at betingelserne for at anvende beskyttelsesforanstaltningen i medfør af artikel 2, stk. 1, er opfyldt. Anmodningen skal generelt indeholde følgende oplysninger: takten og størrelsen af stigningen i importen af det pågældende produkt absolut og relativt set, den øgede imports andel af det indenlandske marked og niveauændringer for salget, produktionen, produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen, driftsresultaterne og beskæftigelsen.

Begrundelse

Det skal præciseres, hvilke oplysninger der skal fremlægges for Kommissionen for at indlede en undersøgelse.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Ved anvendelsen af stk. 1 i denne artikel og i fem år efter aftalens ikrafttrædelse overvåger Kommissionen især de importerede færdigprodukter fra Republikken Korea, hvis øgede import til EU skyldes, at der i stigende grad er anvendt dele eller komponenter i færdigprodukterne, som importeres til Republikken Korea fra tredjelande, som EU ikke har indgået en frihandelsaftale med, og som er omfattet af bestemmelserne om toldgodtgørelse eller toldfritagelse.

Begrundelse

Republikken Koreas anvendelse af toldgodtgørelser eller toldfritagelser for dele eller komponenter, der importeres fra tredjelande og anvendes i produkter, som handles mellem Republikken Korea og EU inden for rammerne af frihandelsaftalen, skal overvåges nøje.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse, hvis der er tendenser i importen fra Republikken Korea, som synes at kræve beskyttelsesforanstaltninger. Meddelelsen skal indeholde de foreliggende beviser baseret på kriterierne i artikel 4. Kommissionen videresender meddelelsen til alle medlemsstaterne inden for tre arbejdsdage.

2. Medlemsstaterne eller EU-erhvervsgrenen giver Kommissionen meddelelse, hvis der er tendenser i importen fra Republikken Korea, som synes at kræve beskyttelsesforanstaltninger. Meddelelsen skal indeholde de foreliggende beviser baseret på kriterierne i artikel 4, stk. 5. Kommissionen videresender meddelelsen til alle medlemsstaterne inden tre arbejdsdage, uploader meddelelsen til den onlineplatform, der fremgår af artikel 9 (onlineplatformen), samt fremsender en uploadmeddelelse til alle medlemsstaterne, EU-erhvervsgrenen og Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Informationsprocessen bør være baseret på en gennemsigtig procedure for at oplyse medlemsstaterne, EU-erhvervsgrenen og Europa-Parlamentet om den eventuelle indledning af en procedure.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Konsultationen af medlemsstaterne finder sted i det i artikel 10 omhandlede udvalg efter den i artikel 11, stk. 1, omhandlede procedure i løbet af otte arbejdsdage efter Kommissionens videresendelse af meddelelsen til medlemsstaterne, jf. stk. 2. Hvis det efter konsultationen står klart, at der er tilstrækkelige beviser til at berettige en procedure, offentliggør Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Proceduren indledes inden en måned efter, at Kommissionen modtog den oprindelige meddelelse fra medlemsstaten.

3. Konsultationen af medlemsstaterne finder sted i det i artikel 10 omhandlede udvalg efter den i artikel 11, stk. 1, omhandlede procedure i løbet af otte arbejdsdage efter Kommissionens videresendelse af meddelelsen til medlemsstaterne, jf. stk. 2. Hvis det efter konsultationen står klart, at der på baggrund af de faktorer, der fastsættes i artikel 4, stk. 5, er tilstrækkelige beviser til at berettige en procedure, offentliggør Kommissionen en meddelelse via online-platformen og i Den Europæiske Unions Tidende. Proceduren indledes inden en måned efter anmodning fra medlemsstaten, Europa-Parlamentet eller EU-erhvervsgrenen.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Dokumentation, der indsamles i forbindelse med iværksættelse af procedurer i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i protokollen vedrørende oprindelsesreglerne i bilaget til aftalen (toldgodtgørelse eller toldfritagelse), kan også anvendes til at iværksætte undersøgelser med henblik på iværksættelse af beskyttelsesforanstaltninger, hvis betingelserne i denne artikel er opfyldt.

Begrundelse

Toldgodtgørelser og toldfritagelser kan skade den europæiske industri. Det er derfor hensigtsmæssigt at henvise til protokollen til aftalens oprindelsesregler. Oplysninger om forringelser som følge af toldgodtgørelser skal også være en begrundelse for iværksættelse af beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter iværksættelsen af proceduren indleder Kommissionen en undersøgelse.

1. Efter iværksættelsen af proceduren indleder Kommissionen en undersøgelse. Undersøgelsesperioden starter som fastlagt i artikel 4, stk. 3, den dato, hvor afgørelsen om at indlede en undersøgelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om at indgive oplysninger, og medlemsstaterne tager alle nødvendige skridt til at efterkomme enhver sådan anmodning. Er disse oplysninger af almen interesse, eller fremsætter en medlemsstat ønske herom, videregiver Kommissionen dem til alle medlemsstaterne, forudsat at de ikke er fortrolige. Er de fortrolige, sender Kommissionen et ikke-fortroligt sammendrag.

2. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om at indgive oplysninger, og medlemsstaterne tager alle nødvendige skridt til at efterkomme enhver sådan anmodning. Er disse oplysninger af almen interesse, eller fremsætter en medlemsstat, Europa-Parlamentet eller EU-erhvervsgrenen ønske herom, uploader Kommissionen oplysningerne til onlineplatformen, forudsat at de ikke er fortrolige. Er de fortrolige, uploader Kommissionen et ikke-fortroligt sammendrag.

Begrundelse

Præcisering af proceduren for overførsel og udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Undersøgelsen skal så vidt muligt afsluttes i løbet af seks måneder. Under særlige og af Kommissionen behørigt begrundede omstændigheder kan denne frist undtagelsesvis forlænges med yderligere tre måneder.

3. Undersøgelsen skal afsluttes i løbet af 200 dage.

Begrundelse

Forslag om at strømline perioden. I stedet for X + X måneder eller dage foreslår vi et maksimalt antal på 200 dage. I modsætning til ØPA-beskyttelsesforanstaltningen, som løber over en temmelig lang periode, omhandler Koreabeskyttelsesforanstaltningen kun ét land. Det er derfor rimeligt at indføre en kortere periode med henblik på en hurtigere procedure.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. I forbindelse med undersøgelsen vurderer Kommissionen alle relevante objektive og kvantificerbare faktorer, der har betydning for EU-erhvervsgrenens situation, herunder takten og størrelsen af stigningen i importen af den pågældende vare absolut og relativt set, den øgede imports andel af det indenlandske marked og niveauændringer for salget, produktionen, produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen, driftsresultaterne og beskæftigelsen.

5. I forbindelse med undersøgelsen vurderer Kommissionen alle relevante objektive og kvantificerbare faktorer, der har betydning for EU-erhvervsgrenens situation, herunder takten og størrelsen af stigningen i importen af den pågældende vare absolut og relativt set, den øgede imports andel af det indenlandske marked og niveauændringer for salget, produktionen, produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen, driftsresultaterne og beskæftigelsen. Denne liste er ikke udtømmende, og Kommissionen kan ligeledes tage hensyn til andre relevante faktorer i forbindelse med vurderingen af skade, som f.eks. lagerbeholdning, priser, forrentningen af den investerede kapital, pengestrømmen og andre faktorer, som forvolder eller kan have forvoldt alvorlig skade, eller som skaber fare for alvorlig skade. Hvis indholdet fra et tredjeland almindeligvis udgør en betydelig del af produktionsomkostningen for det pågældende produkt, evaluerer Kommissionen desuden, i forhold til situationen for EU-erhvervsgrenen og indvirkningen på produktionskapacitet, udnyttelsesgrader, valutapraksis og arbejdsforhold i de pågældende tredjelande.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Endvidere vurdere Kommissionen i forbindelse med undersøgelsen, om Republikken Korea overholder de fastsatte sociale standarder og miljøstandarder i aftalens kapitel 13, og de eventuelle heraf følgende konsekvenser for prisdannelsen samt urimelige konkurrencefordele og således alvorlig skade eller fare for alvorlig skade for producenter eller enkelte erhvervssektorer i EU.

Begrundelse

Kommissionen skal kunne reagere på urimelige konkurrencefordele for Republikken Korea ved hjælp af beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. I forbindelse med undersøgelsen vurderer Kommissionen endvidere, om aftalens bestemmelser vedrørende ikketoldmæssige handelshindringer overholdes, og eventuel alvorlig skade eller fare for alvorlig skade for producenter eller enkelte erhvervssektorer i EU, der forårsages heraf.

Begrundelse

Kommissionen skal kunne reagere på urimelige konkurrencefordele for Republikken Korea ved hjælp af beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. De berørte parter, som har rettet henvendelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, litra b), har ligesom repræsentanter for Republikken Korea efter skriftlig anmodning adgang til alle de oplysninger, der er stillet til rådighed for Kommissionen som led i undersøgelsen, bortset fra interne dokumenter, der er udarbejdet af EU's eller medlemsstaternes myndigheder, for så vidt disse oplysninger har betydning for deres dossiers samlede fremtræden, de ikke er fortrolige efter betydningen i artikel 9, og Kommissionen anvender dem i undersøgelsen. De berørte parter, som har rettet henvendelse, kan fremsætte deres bemærkninger til disse oplysninger over for Kommissionen. Der kan tages hensyn til deres bemærkninger i det omfang, de underbygges med tilstrækkelige beviser.

6. De berørte parter, som har rettet henvendelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, litra b), har ligesom repræsentanter for Republikken Korea efter skriftlig anmodning adgang til alle de oplysninger, der er stillet til rådighed for Kommissionen som led i undersøgelsen, bortset fra interne dokumenter, der er udarbejdet af EU's eller medlemsstaternes myndigheder, for så vidt disse oplysninger har betydning for deres dossiers samlede fremtræden, de ikke er fortrolige efter betydningen i artikel 9, og Kommissionen anvender dem i undersøgelsen. De berørte parter, som har rettet henvendelse, kan fremsætte deres bemærkninger til disse oplysninger over for Kommissionen. Der tages hensyn til deres bemærkninger i det omfang, de underbygges med tilstrækkelige beviser.

Begrundelse

Præcisering af formuleringen.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen kan høre de berørte parter. Disse parter skal høres, hvis de skriftligt har anmodet herom inden for den frist, der er fastsat i den meddelelse, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og hvis de godtgør, at de faktisk vil kunne blive berørt af resultatet af undersøgelserne, samt at der er særlige årsager til at høre dem mundtligt.

7. Kommissionen hører de berørte parter. Disse parter skal høres, hvis de skriftligt har anmodet herom inden for den frist, der er fastsat i den meddelelse, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og hvis de godtgør, at de faktisk vil kunne blive berørt af resultatet af undersøgelserne, samt at der er særlige årsager til at høre dem mundtligt.

 

Kommissionen hører disse parter ved flere lejligheder, hvis der foreligger særlige grunde til at høre dem igen.

Begrundelse

Præcisering af formuleringen. Med det nye afsnit præciseres det desuden, at parterne har ret til at blive hørt mindst en gang, og at der skal foreligge særlige grunde til at høre dem igen.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Tilsynsforanstaltninger

 

1. Såfremt importen af en vare med oprindelse i Republikken Korea udvikler sig på en sådan måde, at en af de situationer, der er beskrevet i artikel 2, kan opstå, kan importen af denne vare underkastes forudgående tilsyn fra EU’s side.

 

2. Afgørelsen om at indføre tilsyn træffes af Kommissionen efter proceduren i artikel 11, stk. 1.

 

3. Tilsynsforanstaltningernes gyldighedsperiode er begrænset. Medmindre andet fastsættes, udløber den ved slutningen af andet halvår efter de første seks måneder efter, at foranstaltningerne blev iværksat.

 

4. Tilsynsforanstaltninger kan begrænses til en eller flere af regionerne i Unionen.

Begrundelse

Med denne artikel muliggøres en ordentlig overvågningsmekanisme på baggrund af de generelle beskyttelsesforanstaltninger (forordning (EF) nr. 260/2009).

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der træffes midlertidige beskyttelsesforanstaltninger under kritiske omstændigheder, hvis en forsinkelse kunne forårsage skade, som ville være vanskelig at udbedre, når en foreløbig undersøgelse har vist, at der er importeret klart større mængder af en vare med oprindelse i Republikken Korea som følge af nedsættelsen eller afskaffelsen af en told i henhold til aftalen, og at de importerede varer forårsager, eller der er fare for, at de forårsager alvorlig skade for den indenlandske industri. Midlertidige foranstaltninger indføres efter den i artikel 11, stk. 1, omhandlede procedure.

1. Der træffes midlertidige beskyttelsesforanstaltninger under kritiske omstændigheder, hvis en forsinkelse kunne forårsage skade, som ville være vanskelig at udbedre, når der i en foreløbig undersøgelse baseret på faktorerne i artikel 4, stk. 5, findes tilstrækkelig bevis for, at der er importeret større mængder af en vare med oprindelse i Republikken Korea som følge af nedsættelsen eller afskaffelsen af en told i henhold til aftalen, og at de importerede varer forårsager, eller der er fare for, at de forårsager alvorlig skade for den indenlandske industri. Midlertidige foranstaltninger indføres efter den i artikel 11, stk. 1, omhandlede procedure.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat anmoder Kommissionen om øjeblikkelig intervention og betingelserne i stk. 1 er opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

2. Hvis en medlemsstat, Europa-Parlamentet eller EU-erhvervsgrenen anmoder Kommissionen om øjeblikkelig intervention og betingelserne i stk. 1 er opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Undersøgelsesperioden som fastsat i artikel 4, stk. 3, starter den dato, hvor afgørelsen om at træffe midlertidige beskyttelsesforanstaltninger træffes.

Begrundelse

Præcisering af de berørte aktører og den nøjagtige tidsplan.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. De i denne artikel nævnte foranstaltninger finder anvendelse på alle varer, der overgår til fri omsætning efter foranstaltningernes ikrafttræden. Disse foranstaltninger er dog ikke til hinder for, at varer, der er undervejs til EU, overgår til fri omsætning, hvis det ikke er muligt at ændre deres bestemmelsessted.

Begrundelse

Indførsel af en shipping-klausul i lighed med artikel 16, stk. 5, i de generelle beskyttelsesforanstaltninger (forordning (EF) nr. 260/2009).

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis det anses for unødvendigt at indføre bilaterale beskyttelsesforanstaltninger, afsluttes undersøgelsen og proceduren efter den i artikel 11, stk. 2, omhandlede procedure.

1. Hvis de bilaterale beskyttelsesforanstaltninger ikke opfylder kravene i denne forordning, afsluttes undersøgelsen og proceduren efter den i artikel 11, stk. 1, omhandlede procedure.

 

2. Uanset stk. 1 undersøger Kommissionen udkastet til beslutning endnu en gang, hvis Europa-Parlamentet gør indsigelse mod udkastet til beslutning om ikke at pålægge bilaterale beskyttelsesforanstaltninger, fordi denne beslutning ville modarbejde lovgiverens hensigt. Kommissionen kan under hensyntagen til årsagen til indvendingerne og inden for den igangværende procedures tidsramme fremsende et nyt udkast til beslutning til udvalget eller fremlægge et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med traktaten. Kommissionen skal underrette Europa-Parlamentet, Rådet og udvalget om, hvad den agter at gøre og begrundelserne herfor.

 

3. Kommissionen offentliggør en rapport om de resultater og begrundede konklusioner, den når frem til vedrørende alle relevante faktiske og juridiske spørgsmål under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger i den i artikel 9 anførte betydning.

Begrundelse

Genindsættelse af rådgivningsproceduren i henhold til komitologiafgørelsen samt den rådgivningsprocedure (artikel 4), der foreslås i Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler og generelle principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (KOM(2010)0083), og indsættelse af et nyt stykke for at understrege procedurens gennemsigtighed.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når kendsgerningerne i sidste ende viser, at betingelserne i artikel 2, stk. 1, er opfyldt, træffes der afgørelse om indførelse af endelige bilaterale beskyttelsesforanstaltninger efter den i artikel 11, stk. 2, omhandlede procedure.

Når kendsgerningerne i sidste ende viser, at betingelserne i artikel 2, stk. 1, er opfyldt, træffes der afgørelse om indførelse af endelige bilaterale beskyttelsesforanstaltninger efter den i artikel 11, stk. 1, omhandlede procedure.

 

Kommissionen offentliggør med behørigt hensyn til beskyttelsen af fortrolige oplysninger i artikel 9 en rapport med sammendrag af de materielle faktorer og betragtninger i forbindelse med afgørelsen.

Begrundelse

Genindsættelse af rådgivningsproceduren i henhold til komitologiafgørelsen samt den rådgivningsprocedure (artikel 4), der foreslås i Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler og generelle principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (KOM(2010)0083), og indsættelse af et stykke for at understrege procedurens gennemsigtighed.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Beskyttelsesforanstaltningerne forbliver gyldige i forlængelsesperioden, mens man afventer den fornyede undersøgelses udfald.

Begrundelse

Det præciseres ikke i forordningen, om foranstaltningerne forbliver gyldige (dvs. om der skal opkræves told) i den periode, hvor den fornyede undersøgelse foretages med henblik på beskyttelsens ophør. I tråd med EU's praksis i forbindelse med handelsbeskyttelsesinstrumenter ville det være hensigtsmæssigt at understrege, at foranstaltningerne forbliver gyldige i hele den periode, hvor den fornyede undersøgelse foretages.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen sikrer, at alle data og statistikker, der er nødvendige for undersøgelsen, er tilgængelige, forståelige, gennemsigtige og kontrollerbare. Kommissionen forpligter sig til, så snart de tekniske forudsætninger er til stede, at oprette en onlineportal inden for sin egen forvaltning, der er beskyttet med password, og gennem hvilken alle relevante oplysninger, der ikke er fortrolige i medfør af denne artikel, videregives. Medlemsstaterne, den registrerede EU-erhvervsgren, den nationale rådgivende gruppe og Europa-Parlamentet skal efter anmodning have adgang til denne onlineportal. Oplysningerne omfatter statistiske oplysninger, som er relevante for afgørelsen om, hvorvidt dokumentationen opfylder kravene i artikel 2, stk. 1, samt alle yderligere relevante oplysninger i forbindelse med en undersøgelse.

 

De oplysninger, der modtages via denne onlineportal, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet. Oplysninger modtaget i medfør af denne forordning, som er af fortrolig karakter eller er meddelt fortroligt, må ikke videregives, medmindre den, der har afgivet oplysningerne, udtrykkeligt har givet tilladelse dertil.

Begrundelse

Med denne bestemmelse indføres regler for oprettelse, drift og brug af onlineplatformen.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009 om den fælles importordning. Artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009 finder tilsvarende anvendelse.

Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009 om den fælles importordning.

Begrundelse

Udvalgets procedurebestemmelser beskrives i artikel 11. En henvisning til artikel 4 i forordning 260/2009 kan skabe misforståelser.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

Rapport

 

1. Kommissionen offentliggør en årlig rapport om anvendelsen og gennemførelsen af aftalen. Rapporten indeholder oplysninger om de aktiviteter, der er gennemført af de forskellige organer, som har ansvaret for at overvåge gennemførelsen af aftalen og overholdelsen af forpligtelserne i henhold til aftalen, herunder forpligtelser i forbindelse med handelshindringer.

 

2. En særlig del af rapporten vedrører overholdelsen af forpligtelser i kapitel 13 i aftalen samt aktiviteter, der gennemføres af den nationale rådgivende gruppe og civilsamfundsforummet.

 

3. Rapporten indeholder desuden et sammendrag af statistikkerne og tendensen i handelen med Korea. Resultaterne af overvågningen af toldgodtgørelsen nævnes særskilt.

 

4. Europa-Parlamentet eller Rådet kan inden for en måned indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet eller Rådet, hvor Kommissionen fremlægger og redegør for alle punkter vedrørende aftalens gennemførelse.

Begrundelse

Der skal en gang om året offentliggøres en rapport om gennemførelsen af hele frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea og om overholdelsen af alle dens bestemmelser, især vedrørende handelshindringer, samt sociale standarder og miljøstandarder.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

udgår

Begrundelse

I betragtning af, at den fælles handelspolitik henhører under EU's enekompetence, er der ingen grund til at indføre en procedure, hvorved medlemsstaterne med kvalificeret flertal kan stemme imod en foranstaltning foreslået af Kommissionen. Afgørelsen om indførelse af beskyttelsesforanstaltninger blev truffet efter en undersøgelse af de betingelser, der henvises til i forordningen, som hovedsagelig er en økonomisk vurdering. Når disse betingelser er opfyldt, må der ikke være plads til skøn eller politiske valg, og der vil derfor ikke være behov for, at en medlemsstat træffer afgørelse om Kommissionens udkast.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum er på én måned.

udgår

Begrundelse

Der er ingen grund til at henvise til artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF (henvisningen til artikel 5, stk. 6, er en kontorfejl i Kommissionens forslag).

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Rapportering

 

1. Kommissionen offentliggør en årsrapport om, hvordan beskyttelsesklausulen skal anvendes og fungere. Rapporten omfatter et sammendrag af anmodningerne om at indlede procedurer, undersøgelser og resultaterne heraf, afslutning af undersøgelser og procedurer uden foranstaltninger, indførelse af midlertidige eller endelige beskyttelsesforanstaltninger samt begrundelse for alle afgørelser om disse problemer ledsaget af et sammendrag af de relevante oplysninger og fakta.

 

2. Rapporten indeholder desuden et sammendrag af statistikkerne og tendensen i handelen med Korea. Resultaterne af overvågningen af toldgodtgørelser nævnes specifikt.

 

3. Europa-Parlamentet eller Rådet kan inden en måned indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets eller Rådets kompetente udvalg, så de kan fremlægge og gøre rede for eventuelle problemer i forbindelse med anvendelsen af beskyttelsesklausulen, toldgodtgørelserne eller frihandelsaftalen generelt.

Begrundelse

Med denne bestemmelse pålægger forordningen Kommissionen en klar forpligtelse til at rapportere om forordningens anvendelse.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11b

 

Procedure ved anvendelse af artikel 14 i protokollen om oprindelsesbestemmelser

 

1. Ved anvendelse af artikel 14 (toldgodtgørelse eller -fritagelse) i protokollen om definition af "produkter med oprindelse" og metoder til administrativt samarbejde i aftalen (herefter benævnt "protokollen om oprindelsesbestemmelser") skal Kommissionen føre nøje tilsyn med de relevante import- og eksportstatistikkers udvikling, både med hensyn til værdi og i relevant omfang til mængder, og med jævne mellemrum udveksle disse oplysninger med Europa-Parlamentet, Rådet og de berørte industrier i EU samt oplyse disse om sine resultater. Tilsynet indledes ved den foreløbige ikrafttrædelse af aftalen, og meddelelsen af oplysninger sker hver anden måned.

 

Ud over toldpositionerne i artikel 14, stk. 1, i aftalen, udarbejder Kommissionen i samarbejde med EU-erhvervsgrenen en liste over centrale toldpositioner, som ikke er specifikke for køretøjer, men vigtige for bilproduktionen og andre relevante sektorer. Der foretages en særlig overvågning som anført i aftalens artikel 14, stk. 1.

 

2. Kommissionen undersøger på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ umiddelbart, hvorvidt betingelserne for påberåbelse af artikel 14 i protokollen om oprindelsesbestemmelser er overholdt, og rapporterer resultaterne for en anmodning inden 10 arbejdsdage. Efter høringer inden for rammerne af det særlige udvalg, som artikel 207, stk. 3, afsnit 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde henviser til, anmoder Kommissionen om høringer med Korea, når betingelserne i artikel 14 i protokollen om oprindelsesbestemmelser er overholdt. Kommissionen betragter bl.a. betingelserne som opfyldt, når tærsklerne i stk. 3 er nået.

 

3. En forskel på 10 procentpoint betragtes som "betydelig" for anvendelsen af artikel 14, stk. 2.1, litra a), i protokollen om oprindelsesbestemmelser ved vurdering af den øgede import af dele eller komponenter til Korea sammenlignet med den øgede eksport af færdige produkter fra Korea til EU. En stigning på 10 % betragtes som "betydelig" for anvendelsen af artikel 14, stk. 2.1, litra b), i protokollen om oprindelsesbestemmelser ved vurdering af stigningen i eksport af færdige produkter fra Korea til EU i absolutte tal eller i forhold til den indenlandske produktion. Stigninger under disse tærskler kan også betragtes som "betydelige" på et individuelt grundlag.

Begrundelse

Med denne bestemmelse imødekommer forordningen de bekymringer, som mange repræsentative organisationer fra EU's civilsamfund samt dens industri og fagforeninger har givet udtryk for. Den indfører en særlig bestemmelse om anvendelse af artikel 14 i protokollen om oprindelsesbestemmelser.


BEGRUNDELSE

Den 23. april 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Korea med henblik på indgåelse af en frihandelsaftale mellem EU og Korea. Aftalen blev paraferet den 15. oktober 2009.

Aftalen indeholder en bilateral beskyttelsesklausul, der giver mulighed for at genindføre MFN-toldsatsen, når der som følge af liberaliseringen af handelen indføres varer i så forhøjede mængder, i absolutte tal eller i forhold til den indenlandske produktion, og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for en EU-erhvervsgren, der producerer tilsvarende eller direkte konkurrerende varer.

For at denne foranstaltning kan anvendes, skal beskyttelsesklausulen indarbejdes i EU-retten, ikke kun på grund af de proceduremæssige aspekter af beskyttelsesforanstaltningernes indførelse, men også fordi det er nødvendigt at præcisere de berørte parters rettigheder. Det foreliggende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er det juridiske instrument til gennemførelse af beskyttelsesklausulen i frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea.

Ordføreren vil gerne fremhæve, at den lovgivningsmæssige beføjelse i forbindelse med denne forordning bør begrænses til aspekterne i forbindelse med dennes gennemførelsen, og at det bør undgås dels ensidigt at ændre vigtige elementer, som allerede findes i aftalen, dels at ændre foranstaltninger, der strider mod ånden i det, der er aftalt med Sydkorea. Der bør f.eks. ikke foretages ændringer i beskyttelsesforanstaltningernes art, anvendelsesperioden herfor eller den periode, hvor beskyttelsesklausulen kan bringes i anvendelse.

Det er ordførerens hensigt at sikre en effektiv klausul, som også rent faktisk kan anvendes. Klausulen bør være et instrument, som man også i praksis kan påberåbe sig for at forebygge alvorlig skade og give industrien mulighed for at tilpasse sig de nye spilleregler. Med henblik herpå mener ordføreren, at det er nødvendigt at stille forslag om følgende:

Timing og frister

Undersøgelsesproceduren bør afsluttes i løbet af maksimalt 200 dage i overensstemmelse med de midlertidige foranstaltningers anvendelsesperiode, således at man forhindrer manglende beskyttelse af industrien, mens undersøgelsen står på. Det er mere end tilstrækkeligt tid til at gennemføre en undersøgelse i betragtning af, at det, det drejer sig om, udelukkende er at analysere den givne situation i et konkret land.

Der stilles endvidere flere ændringsforslag, der har til formål at præcisere, hvornår undersøgelsesproceduren indledes. Den anses for påbegyndt, når der træffes afgørelse om at indlede denne procedure, eller når de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger vedtages.

Beskyttelsesforanstaltninger på regionalt plan

Ordføreren foreslår, at der i ganske særlige tilfælde åbnes mulighed for at anvende beskyttelsesforanstaltninger på regionalt plan, idet sådanne foranstaltninger dog i mindst mulig grad må gribe forstyrrende ind i det indre marked. Man må huske på, at forholdene i medlemsstaterne afviger meget fra land til land, og at frihandelsaftalen med Sydkorea kan have meget forskellige konsekvenser for erhvervslivet i de enkelte lande. Det er derfor nødvendigt, at særlig hårdt ramte erhvervsgrene i en eller flere medlemsstater kan benytte sig af beskyttelsesforanstaltningerne på regionalt plan for at tilpasse sig de nye forhold.

Sådanne foranstaltninger er i tråd med beskyttelsesklausulens mål og rimelige i betragtning af det enorme marked, som åbnes op for koreansk eksport, og det faktum, at klausulen kun kan benyttes i et begrænset tidsrum, dvs. maksimalt ti år efter afskaffelsen af tolden.

Inddragelse af EU-erhvervsgrenen og Europa-Parlamentet

Ordføreren foreslår endvidere, at EU-erhvervsgrenen og Europa-Parlamentet skal kunne anmode om, at der indledes en undersøgelse og anvendes midlertidige foranstaltninger, samt at de sikres adgang til oplysninger om undersøgelsesprocedurer. Det foreslås at oprette en onlineplatform, hvor alle ikke-fortrolige oplysninger fremsendt til Kommissionen er tilgængelige. Disse oplysninger bør føres ajour, så de er i overensstemmelse med de seneste oplysninger om undersøgelser om eventuel indførelse af beskyttelsesforanstaltninger.

Beviser

Efter ordførerens opfattelse er det nødvendigt klart at fastslå, hvilken type beviser der er nødvendige for at kunne træffe afgørelse om at indlede procedurer, for dermed at give de erhvervsgrene, der vil kunne blive berørt, en større sikkerhed. Det foreslås, at beviserne baseres på de i forordningen fastlagte faktorer for undersøgelsesfasen. Endvidere foreslås det at udvide disse faktorer, så de kommer til at omfatte andre faktorer, som vil være relevante med henblik på at fastslå, om der foreligger alvorlig skade eller fare for alvorlig skade.

Kontrol og tilsynsforanstaltninger

Kommissionen bør fra den dag, hvor aftalen træder i kraft, foretage streng kontrol med udviklingen i eksporten og importen mellem Sydkorea og EU med særlig vægt på de sektorer, som vil kunne blive hårdest ramt.

Endvidere er det nødvendigt at indføre en hensigtsmæssig ordning for indførelse af tilsynsforanstaltninger i situationer, der vil kunne udløse alvorlig skade for EU-erhvervsgrenen.

Rapportering

Ordføreren foreslår, at Kommissionen på behørig vis begrunder sine afgørelser om at afslutte procedurer uden indførelse af foranstaltninger eller om at indføre foranstaltninger.

Det foreslås endvidere, at der offentliggøres en årsrapport, som indeholder et sammendrag af de indgivne anmodninger om at indlede undersøgelsesprocedurer, de foretagne undersøgelser og resultaterne heraf, af afgørelserne om at indføre midlertidige eller endelige foranstaltninger sammen med statistikker over tendenserne i samhandelen med Sydkorea, herunder en specifik henvisning til oplysninger om toldgodtgørelser.

Parlamentet og Rådet vil inden for en frist på en måned kunne indkalde Kommissionen til møde i Parlamentets eller Rådets kompetente udvalg med henblik på at gøre nærmere rede for spørgsmål vedrørende anvendelse af beskyttelsesklausulen, toldgodtgørelserne eller frihandelsaftalen generelt.

Toldgodtgørelser

Ordføreren er opmærksom på de betænkeligheder, visse repræsentanter for civilsamfundet har givet udtryk for, f.eks. erhvervslivet og fagforeningerne, med hensyn til toldgodtgørelsernes konsekvenser, og anser det for nødvendigt at fastlægge en række kriterier vedrørende anvendelsen af artikel 14 i protokollen om oprindelsesbestemmelser for dermed at sikre en korrekt anvendelse af dennes bestemmelser og et nært samarbejde samt udveksling af oplysninger med de relevante aktører.

Komitologi

Denne forordning blev forelagt for Rådet og Europa-Parlamentet på et tidspunkt, hvor revisionen af instrumenterne for gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde endnu ikke var påbegyndt. Beslutningsproceduren skal tilpasses de endelige bestemmelser, der vedtages på dette område. I betragtning af, at den fælles handelspolitik henhører under EU's enekompetence og indførelsen af beskyttelsesforanstaltninger bør baseres på en økonomisk vurdering, burde der ikke være grundlag for, at medlemsstaterne træffer afgørelser, som er i strid med Kommissionens afgørelser på dette område.


PROCEDURE

Titel

Bilateral beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea

Referencer

KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Dato for høring af EP

9.2.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

25.2.2010

Ordfører

       Dato for valg

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Behandling i udvalg

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Dato for vedtagelse

23.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Dato for indgivelse

28.6.2010

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik