Menetlus : 2010/0032(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0210/2010

Esitatud tekstid :

A7-0210/2010

Arutelud :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/02/2011 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

RAPORT     ***I
PDF 650kWORD 365k
25.6.2010
PE 441.080v04-00 A7-0210/2010

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel

(KOM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Pablo Zalba Bidegain

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel

(KOM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0049);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 294 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0025/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7‑0210/2010),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Kaubandustõkked kaubanduspartneri koduturul kalduvad toetama eksporti kõnealuselt välismaiselt turult, ja kui on tegemist ekspordiga ELi, võivad seeläbi luua tingimused kaitseklausli kohaldamiseks.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse Euroopa Liitu nii palju suuremas koguses ja niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju liidu samasuguse või otseselt konkureeriva toote tootjatele, nagu on sätestatud lepingu 3. peatüki artiklis 3.1.

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse Euroopa Liitu nii palju suuremas koguses või kõnealust majandustegevust laiendatakse nii palju suuremal määral ja niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju liidu samasuguse või otseselt konkureeriva toote tootjatele või majandustegevusele, nagu on sätestatud lepingu 3. peatüki artiklis 3.1.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Oluline kahju või olulise kahju oht võib tootjale Euroopa Liidus tekkida ka seeläbi, et lepingu 13. peatükis kohustustest, eriti seal sätestatud sotsiaalsetest ja keskkonnastandarditest, ei ole kinni peetud, ja seetõttu osutub vajalikuks kaitsemeetmete kehtestamine.

Selgitus

Komisjon peab olema võimeline reageerima kaitsemeetmetega Korea Vabariigi ebaausatele konkurentsieelistele.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Oluline kahju või olulise kahju oht tootjale või üksikule majandusharule Euroopa Liidus määratakse kindlaks ka vastavalt sellele, kas lepinguga kokkulepitud eeskirjadest mittetariifsete kaubandustõkete kohta peetakse kinni. Sel määral võib vajalikuks osutuda kaitsemeetmete kehtestamine.

Selgitus

Komisjon peab olema võimeline reageerima kaitsemeetmetega Korea Vabariigi ebaausatele konkurentsieelistele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Lepingu järelevalve ja kontrollimine ning vajaduse korral kaitsemeetmete kehtestamine peaks toimuma võimalikult läbipaistvalt ja kodanikuühiskonna osalemisel. Seetõttu on vajalik pidevalt kaasata riigisisene nõuanderühm („Domestic Advisory Group”) ja kodanikuühiskonna foorum („Civil Society Forum”).

Selgitus

Kodanikuühiskonna rühmade kaasamine on oluline teabe saamiseks lepingu mõjude kohta. Riigisisese nõuanderühma ja kodanikuühiskonna foorumi osalemise võimaldamiseks tuleb tagada võimalikult suur läbipaistvus.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Komisjon peaks kord aastas esitama aruande lepingu rakendamise ja täitmise ning kaitsemeetmete rakendamise kohta. Kui selgub, et kaitsemeetmed ei ole piisavad, peaks komisjon esitama üksikasjaliku ettepaneku edasisteks kaitsemeetmeteks, nagu koguselised piirangud, kvoodid, impordiload või muud parandusmeetmed.

Selgitus

Komisjon peaks nii selle määruse sätete täitmist kui ka tõhusust igal aastal kontrollima. Kui peaks selguma, et määrus ei ole taganud Euroopa tööstuse piisavat kaitset, palutakse komisjonil esitada uus seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Usaldusväärne statistika kõikide Koreast Euroopa Liitu imporditavate toodete kohta on seetõttu äärmiselt oluline, et lepingu jõustumiskuupäevast alates kindlaks teha liidu tööstust tervikuna või selle erinevaid sektoreid ähvardava tõsise kahju oht.

Selgitus

Usaldusväärne statistika on kaitsemeetmete asjakohaseks rakendamiseks põhilise tähtsusega.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Põhjalik järelevalve ja regulaarne hindamine lihtsustavad ja lühendavad menetluste algatamist ning uurimise etappi. Seetõttu peaks komisjon regulaarselt jälgima impordi ja ekspordi statistikat ning hindama lepingu mõju erinevatele sektoritele alates lepingu jõustumise päevast.

Selgitus

Selle põhjendusega viidatakse järelevalve korrale.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b) Euroopa Komisjon, liikmesriigid ning tootjad Euroopa Liidus peaksid vastavalt käesolevale lepingule alates selle jõustumise päevast pidevalt jälgima ja hindama tundlike tootesarjade impordi- ja ekspordistatistikat, et teha õigeaegselt kindlaks oluline kahju või olulise kahju tekkimise oht tootjale Euroopa Liidus.

Selgitus

Kaitsemeetmete õigeaegseks sisseviimiseks on kõigi tootesarjade impordi- ja ekspordistatistika jälgimine vältimatu. Nimetatud statistiliste andmete jälgimine peaks olema Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa tööstuse ühine ülesanne.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 c) Vaja on kehtestada teatavad menetlused seoses lepingu päritolustaatusega toodete mõiste määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva protokolli (edaspidi „päritolureeglite protokoll”) artikli 14 (tollimaksude tagastamine või tollimaksudest vabastamine) kohaldamisega, et tagada selles sätestatud mehhanismide tulemuslik toimimine ning näha ette põhjalik teabevahetus asjaomaste sidusrühmadega.

Selgitus

Selle põhjendusega viidatakse määruse konkreetsele sättele, pidades silmas lepingu päritolureeglite protokolli artikli 14 arvessevõtmist ja kohaldamist.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendused 13 d ja e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 d) Kuna tollimaksude tagastamise piiramine on võimalik alles viie aasta möödumisel lepingu jõustumist, võib osutuda vajalikuks võtta selle määruse põhjal kaitsemeetmeid Euroopa Liidu tootjatele tekkiva olulise kahju või olulise kahju tekkimise ohu vastu, mis tekivad tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise tõttu. Euroopa Komisjon peaks seetõttu alates lepingu jõustumise päevast eriti hoolikalt jälgima eelkõige tundlikes sektorites seda, millisel määral sisaldavad Korea Vabariigist imporditud kaubad kolmandatest riikidest pärinevaid komponente või materjale, millised muutused tekivad ja kuidas see mõjub turuolukorrale.

 

(13 e) Seetõttu peaks komisjon lepingu jõustumise päevast alates jälgima Korea ja kolmandate osapoolte statistikat ning loetelu tootevalikust, mida tollimaksude tagastamine mõjutada võib.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13 f) Kui komisjoni uuring näitab, et ELi ja Korea vabakaubanduslepingu tagajärjena on liidu tööstust kahjustatud, kasutatakse ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta („GKEF määrus”) kohaldamisel järgmisi mõisteid:

 

a)mõiste „maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud olulised struktuurimuutused”, mida kasutatakse GKEF määruse artikli 1 lõikes 1, hõlmab Koreast Euroopasse suunduva impordi suurenemist või suutmatust suurendada EList Koreasse suunduvat eksporti;

 

b) koondamistel autotööstuses:

 

– „on märgatav kahjulik mõju piirkonna või kohalikule majandusele” ja „tööhõivele ja kohalikule majandusele tõsised tagajärjed”, mida kasutatakse GKEF määruse artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 punktis c; ja

 

– esineb „eriolukord”, mida kasutatakse GKEF määruse artikli 2 punktis c.

______

1 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 g) Olulise kahju või olulise kahju tekkimise ohu vältimiseks Euroopa Liidu tootjatele või majandusharudele peaks Euroopa Komisjon hoolikalt jälgima tootmisvõimsusi ning ILO ja ÜRO standarditest kinnipidamist sotsiaalsete ja töötingimuste ning keskkonna osas kolmandates riikides, kellelt pärinevad komponendid või materjalid lisatakse nimetatud lepingu raames käsitletud toodetesse.

Selgitus

Sotsiaalse dumpingu põhjal tekkinud konkurentsimoonutusi tuleb vältida.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendused 13 h – 13 j (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 h) Lepingu 11. peatüki artikli 11.1 lõikes 2 on kehtestatud nõue, et pooled säilitavad oma territooriumidel üldised konkurentsiseadused, milles käsitletakse tõhusalt piiravaid lepinguid, kooskõlastatud tegevusi ja valitseva seisundi kuritarvitamist ühe või enama ettevõtte poolt.

 

(13 i) 11. peatüki artikli 11.6 lõikes 2 on kehtestatud pooltele koostöö tegemise kohustus seoses vastavate täitmisalaste poliitikatega ja vastavate konkurentsiseaduste jõustamisel, sealhulgas täitmisalase koostöö, teatamise, konsulteerimise ja mittekonfidentsiaalse teabe vahetamise kaudu, võttes aluseks Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahel 23. mail 2009 allkirjastatud konkurentsivastase tegevuse alase koostöölepingu („koostööleping”).

 

(13 j) Koostöölepingu eesmärgiks on mõlema poole konkurentsiseaduste tõhusale täitmisele kaasaaitamine poolte konkurentsiasutuste vahelise koostöö ja kooskõlastamise edendamise kaudu.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek sunniks komisjoni nõudma KFTClt asjakohaste täitetoimingute alustamist juhtudel, kui Koreas aset leidev konkurentsivastane tegevus mõjutab tema arvates ühenduse huve, kui komisjon usub, et kõnealune konkurentsivastane tegevus takistab Euroopa juurdepääsu Korea autoturule.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,

(14) Lepingu kahepoolse kaitseklausli rakendamine eeldab, et komisjon võtab vastu ühtsed tingimused ajutiste ja lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmiseks, järelevalvemeetmete kehtestamiseks ning uurimise ja menetluse lõpetamiseks ilma meetmeid võtmata. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 kohaselt sätestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, eelnevalt seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetava määrusega. Kõnealuse uue määruse vastuvõtmiseni jätkatakse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) kohaldamist, välja arvatud kontrolliga regulatiivmenetlus, mida ei kohaldata,

Selgitus

Selles põhjenduses viidatakse vajadusele kohandada otsustusprotsessi pärast seda, kui on jõustunud määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Käesolev määrus peaks eranditult hõlmama kaupu, mis on toodetud Euroopa Liidus ja Korea Vabariigis. See ei peaks hõlmama tooteid, osi või komponente, mis on toodetud allhanke korras teistes tootmistsoonides, näiteks Kaesongis. Enne kui reguleerimisala laiendatakse ka kaupadele, mis on toodetud allhanke korras teistes tootmistsoonides, tuleks käesolevat määrust muuta seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Reguleerimisala laiendamisel tuleks eriti tagada lepingu 13. peatükis sätestatud kohustuste täitmine ka tootmistsoonides, kus toodetakse allhanke korras.

Selgitus

Lepingu laiendamine välismaistele tootmistsoonidele, mis muudab vajalikuks põhjaliku analüüsi rahvusvaheliste sotsiaalsete, töö- ning keskkonnastandardite järgimise kohta antud piirkonnas, peab toimuma seadusandliku tavamenetluse raames.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) „liidu tootmisharu” – liidu tootjad, kes tegutsevad liidu territooriumil ja valmistavad samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid, või liidu tootjad, kelle samasuguse või otseselt konkureeriva toote toodang kokku moodustab olulise osa nende toodete kogutoodangust liidus;

(a) „liidu tootmisharu” – liidu tootjad, kes tegutsevad liidu territooriumil ja valmistavad samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid, või liidu tootjad, kelle samasuguse või otseselt konkureeriva toote toodang kokku moodustab olulise osa nende toodete kogutoodangust liidus; kui samasugune või otseselt konkureeriv toode on ainult üks mitmest liidu tootmisharu moodustavate tootjate tootest, määratletakse tootmisharu konkreetsete toimingutena, mida kasutatakse samasuguse või otseselt konkureeriva toote tootmiseks;

Selgitus

Kaitsemeetmeid võetakse tõenäoliselt konkreetsete tooteliikide suhtes, näiteks teatavast määrast väiksema silindrimahuga autod. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada, et komisjonil on volitus tõlgendada tööstusharu kitsalt, konkreetse tooteliigi tootjatena.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) „tõsise kahju oht” – olukord, kus tõsine kahju on ilmselt tekkimas; tõsise kahju ohu olemasolu tuleb kindlaks teha faktide, mitte lihtsalt väite, oletuse või kaudse võimaluse põhjal;

(c) „tõsise kahju oht” – olukord, kus tõsine kahju on ilmselt tekkimas; tõsise kahju ohu olemasolu tuleb kindlaks teha kontrollitavate faktide, mitte lihtsalt väite, oletuse või kaudse võimaluse põhjal; tõsise kahju ohu esinemise kindlaksmääramisel võetakse muu hulgas arvesse artikli 4 lõikes 5 sätestatud teguritel põhinevaid prognoose, hinnanguid ja analüüse;

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) „huvitatud pool” – pool, keda mõjutab asjaomase toote importimine;

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse huvitatud poolte tähendust.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b) „tooted” – kaubad, mis on toodetud Euroopa Liidus ja Korea Vabariigis. Kaasa ei arvata tooteid, osi või komponente, mis on toodetud allhanke korras teistes tootmistsoonides. Enne kui määruse reguleerimisala laiendatakse ka kaupadele, mis on toodetud allhanke korras teistes tootmistsoonides, tuleb käesolevat määrust muuta seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Selgitus

Lepingu laiendamine välismaistele tootmistsoonidele, mis muudab vajalikuks põhjaliku analüüsi rahvusvaheliste sotsiaalsete, töö- ning keskkonnastandardite järgimise kohta antud piirkonnas, peab toimuma parlamendi ja nõukogu kaasotsustusel seadusandliku tavamenetluse raames.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e c) „niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada” – sellised tegurid nagu kolmanda riigi tootmisvõimsus, kasutamise määrad, praegused tavad ja töötingimused seoses kõnealuses tootes sisalduvate komponentide ja materjalide tootmisega.

Selgitus

Korea vabakaubanduslepingu tollimaksu tagastamise sätted ergutavad Koread viima veelgi suurema osa tootmisest madalate tööjõukuludega lähiriikidesse. Tagajärjeks on, et kõnealused teised riigid saavad lepingust, s.t. Euroopa Liidult märkimisväärset kasu, tegemata omalt poolt mingeid järeleandmisi. Muudatusettepaneku eesmärgiks on lepingu tollimaksu tagastamise sätete mõju käsitlemine kaitsemeetmete fookuse laiendamise kaudu, et kaasata tegurid tollimaksu tagastamise sätetest kasu saavates kolmandates riikides.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e d) „piirkon(na)d” – Euroopa Liidu üks või mitu liikmesriiki.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse sätete alusel võib kehtestada kaitsemeetme, kui Koreast pärit toodet imporditakse liitu selle toote suhtes kehtinud tollimaksude vähendamise või kaotamise tulemusena nii palju suuremates kogustes (absoluutarvudes või võrrelduna liidusisese toodanguga) ja niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju samasugust või otseselt konkureerivat toodet valmistavale liidu tootmisharule.

1. Käesoleva määruse sätete alusel võib kehtestada kaitsemeetme, kui Koreast pärit toodet või majandustegevust imporditakse liitu selle toote või tegevuse suhtes kehtinud tollimaksude vähendamise või kaotamise tulemusena nii palju suuremates kogustes (absoluutarvudes või võrrelduna liidusisese toodanguga) ja niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju samasugust või otseselt konkureerivat toodet valmistavale või samasuguse või otseselt konkureeriva majandustegevusega tegelevale liidu tootmisharule.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui eelkõige artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite alusel selgub, et tingimused meetmete vastuvõtmiseks vastavalt artikli 2 lõikele 1 on täidetud ühes või enamas liidu piirkonnas, võib komisjon pärast muude lahendusvõimaluste uurimist erandkorras lubada kohaldada järelevalve- või kaitsemeetmeid vaid asjaomastes piirkondades, kui ta on seisukohal, et sel tasandil kohaldatavad meetmed on asjakohasemad kui kogu liidus kohaldatavad meetmed.

 

Need meetmed peavad olema ajutised ja siseturgu võimalikult vähe häirima. Meetmed võetakse vastu artikli 2 lõike 2 sätete kohaselt.

Selgitus

Selles artiklis võetakse kasutusele „piirkondliku klausli” mõiste üldist kaitseklauslit käsitleva määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 18 kohaselt.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõiked 3 a ja 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Kaitsemeetmete tõhusaks kasutamiseks esitab komisjon (Eurostat) Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal seirearuande ajakohastatud statistikaga Koreast imporditud toodete kohta, mis mõjutavad lepingu tulemusena ELi tundlikke sektoreid;

 

3 b. Kui liidu tootmisharu on esitanud komisjonile aruande tõestatud kahju ohu kohta, võib komisjon kaaluda seire ulatuse laiendamist teistele mõjutatud sektoritele (huvitatud pooled).

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Seire

 

Komisjon jälgib Korea toodete impordi ja ekspordi statistikaga seotud arenguid ning teeb koostööd ja vahetab regulaarselt andmeid liikmesriikide ja liidu tootmisharuga. Komisjon tagab, et liikmesriigid esitavad korrektselt piisavad ja kvaliteetsed statistilised andmed.

 

Komisjon jälgib lepingu jõustumise päevast alates tähelepanelikult Korea ja kolmandate osapoolte statistikat ning prognoose seoses tootevalikuga, mida tollimaksude tagastamine mõjutada võib.

Selgitus

Selle artikliga luuakse nõuetekohane seirekava.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Uurimine algatatakse liikmesriigi taotlusel või komisjoni enda algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt tõendeid.

1. Uurimine algatatakse liikmesriigi, Euroopa Parlamendi, riigisisese nõuanderühma, mis tahes juriidilise isiku või liidu tootmisharu või vähemalt 25 % sellest esindava õigusvõimeta ühingu taotlusel või komisjoni enda algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks tehtud artikli 4 lõikes 5 sätestatud tegurite põhjal.

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse pooli, kes saavad uurimise algatada, samuti tingimusi, mis peavad uurimise algatamiseks täidetud olema.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Uurimise algatamise taotlus sisaldab tõendeid kaitsemeetmete kehtestamise tingimuste täitmise kohta artikli 2 lõike 1 tähenduses. Taotlus sisaldab üldjuhul järgmist teavet: asjaomase toote impordi kasvu määr ja maht absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa, muutused müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes.

Selgitus

Vajab selgitamist, milline teave tuleb komisjonile uurimise algatamiseks esitada.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Käesoleva artikli lõike 1 rakendamisel ja viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist jälgib komisjon eriti neid Korea Vabariigist imporditud valmistooteid, mille suurenenud import tuleneb sellest, et valmistoodetesse lisatakse rohkem osi või komponente, mis imporditakse Korea Vabariiki kolmandatest riikidest, millega Euroopa Liit ei ole sõlminud vabakaubanduslepingut ja mis langevad tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise süsteemi alla.

Selgitus

Väga täpselt tuleb jälgida Korea Vabariigi poolset tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise kasutamist kolmandatest riikidest imporditud osade või komponentide jaoks, mis lisatakse toodetesse, millega Euroopa Liit ja Korea Vabariik kauplevad vabakaubanduslepingu raames.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile, kui näib, et Korea Vabariigist pärit toodete impordi suundumused nõuavad kaitsemeetmete võtmist. Nimetatud teave peab sisaldama olemasolevaid tõendeid, mis on kindlaks tehtud artiklis 4 esitatud kriteeriumide põhjal. Komisjon edastab nimetatud teabe kõikidele liikmesriikidele kolme tööpäeva jooksul.

2. Liikmesriigid või liidu tootmisharu teatavad komisjonile, kui näib, et Korea Vabariigist pärit toodete impordi suundumused nõuavad kaitsemeetmete võtmist. Nimetatud teave peab sisaldama olemasolevaid tõendeid, mis on kindlaks tehtud artikli 4 lõikes 5 sätestatud tegurite põhjal. Komisjon laeb kolme tööpäeva jooksul nimetatud teabe artiklis 9 (veebiplatvorm) viidatud veebiplatvormile ning saadab üleslaadimise kohta teate kõikidele liikmesriikidele, liidu tootmisharule ja Euroopa Parlamendile.

Selgitus

Teavitamise protsess peaks tuginema läbipaistvale menetlusele, millega teavitatakse liikmesriike, liidu tootmisharu ja Euroopa Parlamenti võimalikust menetluse algatamisest.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Konsultatsioonid liikmesriikidega toimuvad artiklis 10 osutatud komitee raames artiklis 11.1 osutatud korras kaheksa tööpäeva jooksul alates päevast, mil komisjon edastab lõike 2 kohaselt liikmesriikidele teabe. Kui konsultatsiooni tulemusel selgub, et menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas sellekohase teate. Menetlus algatatakse ühe kuu jooksul pärast liikmesriigilt teabe saamist.

3. Konsultatsioonid liikmesriikidega toimuvad artiklis 10 osutatud komitee raames artiklis 11.1 osutatud korras kaheksa tööpäeva jooksul alates päevast, mil komisjon edastab lõike 2 kohaselt teabe. Kui konsultatsiooni tulemusel selgub, et menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 sätestatud tegurite põhjal, avaldab komisjon internetipõhisel platvormil ja Euroopa Liidu Teatajas sellekohase teate. Menetlus algatatakse ühe kuu jooksul pärast liikmesriigilt, Euroopa Parlamendilt või liidu tootmisharult taotluse saamist.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Tõendeid, mida kogutakse menetluse algatamise raames kooskõlas päritolureegleid käsitleva protokolli artikli 14 lõikega 2, mis on toodud lepingu lisas (tollimaksude tagastamine ja tollimaksudest vabastamine), võib kasutada ka kaitsemeetmeid puudutavate uurimiste algatamiseks, kui käesoleva artikli tingimused on täidetud.

Selgitus

Tollimaksude tagastamised ja tollimaksudest vabastamised võivad kahjustada Euroopa tootjaid. Seetõttu on mõttekas viidata lepingu protokollile, mis käsitleb päritolureegleid. Andmed tollimaksude tagastamisest tekkinud kahjude kohta peavad olema ka kaitsemeetmete algatamise põhjendus.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pärast menetluse algatamist alustab komisjon uurimist.

1. Pärast menetluse algatamist alustab komisjon uurimist. Artikli 4 lõikes 3 sätestatud uurimise periood algab päevast, mil otsus uurimise algatamise kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon võib paluda liikmesriikidel teavet esitada ja liikmesriigid teevad kõik vajaliku, et seda palvet täita. Kui kõnealune teave pakub üldist huvi või kui mõni liikmesriik palub see edastada, saadab komisjon selle kõikidele liikmesriikidele, juhul kui tegemist ei ole konfidentsiaalse teabega. Kui teave on konfidentsiaalne, edastab komisjon mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte.

2. Komisjon võib paluda liikmesriikidel teavet esitada ja liikmesriigid teevad kõik vajaliku, et seda palvet täita. Kui kõnealune teave pakub üldist huvi või kui mõni liikmesriik, Euroopa Parlament või liidu tootmisharu palub see edastada, laeb komisjon selle üles asjaomasele veebiplatvormile, juhul kui tegemist ei ole konfidentsiaalse teabega. Kui teave on konfidentsiaalne, laeb komisjon üles mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte.

Selgitus

Teabe edastamise ja jagamise korra selgitamine.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui võimalik, viiakse uurimine lõpule kuue kuu jooksul alates selle algatamisest. Erandlikel asjaoludel, mida komisjon peab nõuetekohaselt põhjendama, võib seda tähtaega pikendada kolme kuu võrra.

3. Uurimine viiakse lõpule 200 päeva jooksul alates selle algatamisest.

Selgitus

Ettepanek perioodi kohandamiseks. X + X kuude asemel teeme ettepaneku kehtestada maksimaalseks pikkuseks 200 päeva. Erinevalt majanduspartnerluslepingu kaitsemeetmetest, mille ajakava on üsna pikk, hõlmavad Koreaga seotud kaitsemeetmed ainult ühte riiki. Seetõttu on mõistlik kehtestada kiirema menetluse nimel lühem periood.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja kvantifitseeritavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes.

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja kvantifitseeritavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole ammendav ja komisjon võib kahju kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis põhjustavad või võivad olla põhjustanud tõsist kahju või ähvardavad põhjustada tõsist kahju. Kui kolmandas riigis toodetud sisu moodustab üldjuhul märkimisväärse osa asjaomase toote tootmiskuludest, peaks komisjon hindama ka liidu tootmisharu seisukohast olulist tootmisvõimsust, kasutusmäärasid, valuutatavasid ja töötingimusi asjaomastes kolmandates riikides.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Lisaks hindab komisjon kontrollimise käigus lepingu 13. peatükis sätestatud sotsiaalsete ja keskkonnastandardite järgimist Korea Vabariigi poolt ja sellest tulenevaid mõjusid hinnakujundusele, samuti ebaausaid konkurentsieeliseid ning seega olulise kahju või selle tekkimise ohu teket tootjatele või üksikutele majandusharudele Euroopa Liidus.

Selgitus

Komisjon peab olema võimeline reageerima kaitsemeetmetega Korea Vabariigi ebaausatele konkurentsieelistele.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Lisaks hindab komisjon kontrollimise käigus lepingus sätestatud reeglitest kinnipidamist, mis puudutab mittetariifseid kaubandustõkkeid ja sellest tekkivat võimalikku olulist kahju või olulise kahju tekkimise ohtu tootjatele või üksikutele majandusharudele Euroopa Liidus.

Selgitus

Komisjon peab olema võimeline reageerima kaitsemeetmetega Korea Vabariigi ebaausatele konkurentsieelistele.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Endast vastavalt artikli 3 lõike 4 punktile b teatanud huvitatud isikud ja Korea Vabariigi esindajad võivad kirjaliku taotluse alusel tutvuda kogu teabega, mis on seoses uurimisega komisjoni käsutusse antud (välja arvatud liidu või liikmesriikide ametivõimude koostatud asutusesisesed dokumendid), juhul kui see teave on nende huvide kaitsmiseks oluline ega ole konfidentsiaalne artikli 9 tähenduses ning kui komisjon seda uurimisel kasutab. Endast teatanud huvitatud isikud võivad edastada komisjonile oma seisukohad kõnealuse teabe kohta. Neid seisukohti võidakse arvestada juhul, kui nende toetuseks on esitatud piisav hulk tõendeid.

6. Endast vastavalt artikli 3 lõike 4 punktile b teatanud huvitatud isikud ja Korea Vabariigi esindajad võivad kirjaliku taotluse alusel tutvuda kogu teabega, mis on seoses uurimisega komisjoni käsutusse antud (välja arvatud liidu või liikmesriikide ametivõimude koostatud asutusesisesed dokumendid), juhul kui see teave on nende huvide kaitsmiseks oluline ega ole konfidentsiaalne artikli 9 tähenduses ning kui komisjon seda uurimisel kasutab. Endast teatanud huvitatud isikud võivad edastada komisjonile oma seisukohad kõnealuse teabe kohta. Neid seisukohti arvestatakse juhul, kui nende toetuseks on esitatud piisav hulk tõendeid.

Selgitus

Sõnastuse selgemaks muutmine.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Komisjon võib huvitatud isikud ära kuulata. Isikud tuleb ära kuulata juhul, kui nad on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teates ette nähtud aja jooksul ärakuulamist kirjalikult taotlenud, näidates, et uurimise tulemused tõenäoliselt mõjutavad neid ja et neil on suuliste selgituste andmiseks erilised põhjused.

7. Komisjon kuulab huvitatud isikud ära. Isikud tuleb ära kuulata juhul, kui nad on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teates ette nähtud aja jooksul ärakuulamist kirjalikult taotlenud, näidates, et uurimise tulemused tõenäoliselt mõjutavad neid ja et neil on suuliste selgituste andmiseks põhjused.

 

Komisjon kuulab sellised isikud täiendavalt ära, kui neil on uute selgituste andmiseks erilised põhjused.

Selgitus

Sõnastuse selgemaks muutmine. Lisaks selgitatakse uue lõiguga, et isikutel on õigus nõuda nende ärakuulamist vähemalt korra ja et nende täiendavaks ärakuulamiseks peavad olema erilised põhjused.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Järelevalvemeetmed

 

1. Kui Korea Vabariigist pärit toote impordi suundumuse tõttu võib tekkida mõni artiklis 2 nimetatud olukord, võib Euroopa Liit võtta selle toote impordi eelneva järelevalve alla.

 

2. Komisjon võtab järelevalve määramise otsuse vastu artikli 11 lõikes 1 sätestatud korras.

 

3. Järelevalvemeetmed on tähtajalised. Kui ei ole sätestatud teisiti, kaotavad need kehtivuse meetmete kehtestamise esimese poole aasta pikkusele ajavahemikule järgneva teise poole aasta pikkuse ajavahemiku järel.

 

4. Järelevalvemeetmed võivad vajaduse korral hõlmata üksnes ühte või mitut liidu piirkonda.

Selgitus

Selle artikliga luuakse nõuetekohane järelevalvemehhanism vastavalt üldist kaitseklauslit käsitlevale määrusele (EÜ) nr 260/2009.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ajutisi kaitsemeetmeid võetakse kriitilises olukorras, kus viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tingimusel, et enne on kindlaks tehtud, et on olemas selged tõendid, et tollimaksu lepingukohase kaotamise või vähendamise tagajärjel on Korea Vabariigist pärit toote import suurenenud ning et see import tekitab või ähvardab tekitada liidusisesele tootmisharule tõsist kahju. Ajutisi meetmeid võetakse artiklis 11.1 osutatud korra kohaselt.

1. Ajutisi kaitsemeetmeid võetakse kriitilises olukorras, kus viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tingimusel, et enne on artikli 4 lõikes 5 sätestatud tegurite põhjal kindlaks tehtud, et on olemas piisavad tõendid, et tollimaksu lepingukohase kaotamise või vähendamise tagajärjel on Korea Vabariigist pärit toote import suurenenud ning et see import tekitab või ähvardab tekitada liidusisesele tootmisharule tõsist kahju. Ajutisi meetmeid võetakse artiklis 11.1 osutatud korra kohaselt.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik taotleb komisjoni viivitamatut sekkumist ja kui on täidetud lõike 1 tingimused, teeb komisjon otsuse viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

2. Kui liikmesriik, Euroopa Parlament või liidu tootmisharu taotleb komisjoni viivitamatut sekkumist ja kui on täidetud lõike 1 tingimused, teeb komisjon otsuse viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Artikli 4 lõikes 3 sätestatud uurimise periood algab päevast, mil otsustatakse kohaldada ajutisi kaitsemeetmeid.

Selgitus

Asjaomaste poolte ja täpse ajastuse selgitamine.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Käesolevas artiklis osutatud meetmeid kohaldatakse kõikidele toodetele, mis lastakse vabasse ringlusse pärast meetmete jõustumise kuupäeva. Need meetmed ei takista siiski lubada vabasse ringlusse niisuguseid tooteid, mis on juba teel Euroopa Liitu, tingimusel et nende toodete sihtkohta ei saa muuta.

Selgitus

Selle artikliga lisatakse „teelesaatmise klausel” sarnaselt üldist kaitseklauslit käsitleva määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 16 lõikele 5.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui kahepoolseid kaitsemeetmeid peetakse mittevajalikuks, siis lõpetatakse uurimine ja menetlus artiklis 11.2 osutatud korra kohaselt.

1. Kui kahepoolsed kaitsemeetmed ei vasta käesolevas määruses ettenähtud nõuetele, siis lõpetatakse uurimine ja menetlus artiklis 11.1 osutatud korra kohaselt.

 

2. Kui Euroopa Parlament esitab vastuväite otsuse projektile kahepoolsete kaitsemeetmete kehtestamata jätmise kohta põhjusel, et otsus eitaks seadusandja tahet, vaatab komisjon otsuse projekti uuesti läbi, ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist. Komisjon võib vastuväite põhjustega arvestades ja käimasoleva menetluse ajalistes piirides esitada komisjonile uue otsuse projekti või esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule kooskõlas lepinguga ettepaneku. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni sammudest, mida ta kavatseb astuda, ja nende põhjustest.

 

3. Komisjon avaldab aruande, milles ta esitab oma uurimise tulemused ja põhjendatud järeldused, milleni on ta jõudnud kõigi asjakohaste faktide ja õigusküsimuste suhtes, võttes nõuetekohaselt arvesse konfidentsiaalse teabe kaitset artiklis 9 määratletud tähenduses.

Selgitus

Taastatakse komiteemenetluse otsuse kohane nõuandemenetlus, samuti nõuandemenetlus (artikkel 4) vastavalt komisjoni ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (KOM(2010)0083), ning lisatakse uus lõik asjaomase menetluse läbipaistvuse rõhutamiseks.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui lõpptulemusena väljaselgitatud faktide põhjal tehakse kindlaks, et artiklis 2.1 sätestatud tingimused on täidetud, tehakse artiklis 11.2 osutatud korra kohaselt otsus lõpliku kahepoolse kaitsemeetme kehtestamise kohta.

Kui lõpptulemusena väljaselgitatud faktide põhjal tehakse kindlaks, et artiklis 2.1 sätestatud tingimused on täidetud, tehakse artikli 11.1 osutatud korra kohaselt otsus lõpliku kahepoolse kaitsemeetme kehtestamise kohta.

 

Kaitstes nõuetekohaselt konfidentsiaalset teavet artikli 9 tähenduses, avalikustab komisjon aruande, mis sisaldab kokkuvõtet otsustamisega seotud olulistest faktidest ja kaalutlustest.

Selgitus

Taastatakse komiteemenetluse otsuse kohane nõuandemenetlus, samuti nõuandemenetlus (artikkel 4) vastavalt komisjoni ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (KOM(2010)0051), ning lisatakse lõik asjaomase menetluse läbipaistvuse rõhutamiseks.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kaitsemeetmed jäävad läbivaatamise tulemusest olenevalt pikendamise ajaks kehtima.

Selgitus

Määruses ei ole täpsustatud, kas meetmed jäävad enne kaitse lõppemist läbivaatamise perioodiks jõusse (või tuleb tollimaksu võtta). Vastavalt sellele, nagu on ELis kaubanduslike kaitsevahendite puhul tavaks, oleks asjakohane nõuda meetmete säilitamist kogu läbivaatamise perioodiks.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Komisjon tagab, et kõik uurimiseks vajalikud andmed ja kogu statistika on kättesaadav, mõistetav, läbipaistev ja kontrollitav. Komisjon kohustub niipea, kui on olemas tehnilised võimalused, looma enda hallatava, salasõnaga kaitstud veebiportaali, mille kaudu edastatakse kogu asjakohane teave, mis ei ole konfidentsiaalne käesoleva artikli tähenduses. Liikmesriikidele, liidus registreeritud tootmisharule, riigisisesele nõuanderühmale ja Euroopa Parlamendile tuleb taotluse alusel tagada juurdepääs nimetatud veebiplatvormile. Asjaomane teave sisaldab statistilisi andmeid, mida kasutatakse otsustamaks, kas tõendid vastavad artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ning kogu muud uurimise jaoks asjakohast teavet.

 

Veebiplatvormi kaudu saadud teavet kasutatakse ainult selleks, milleks seda nõuti. Käesoleva määruse alusel saadud teavet, mis on oma loomult konfidentsiaalne või mis on esitatud konfidentsiaalsena, ei avalikustata ilma selle teabe andja eriloata.

Selgitus

Selle sättega määratakse kindlaks veebiplatvormi loomise, toimimise ja kasutamise kord.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni abistab nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 (impordi ühiste eeskirjade kohta) artikli 4 lõikes 1 sätestatud komitee. Nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artiklit 4 kohaldatakse mutatis mutandis.

Komisjoni abistab nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 (impordi ühiste eeskirjade kohta) artikli 4 lõikes 1 sätestatud komitee.

Selgitus

Komiteega seotud menetlussätted on esitatud artiklis 11. Viide määruse (EÜ) nr 260/2009 artiklile 4 võib tekitada segadust.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

Aruanne

 

1. Komisjon avaldab iga-aastase aruande lepingu rakendamise ja täitmise kohta. Aruanne sisaldab teavet erinevate organite tegevusest, kes vastutavad lepingu kontrollimise ja täitmise ning lepingust tulenevate kohustuste, sealhulgas kaubandustõkkeid puudutavate kohustuste täitmise eest.

 

2. Aruande eraldi osa tegeleb lepingu 13. peatükis sätestatud kohustuste täitmise ning riigisisese nõuanderühma ja kodanikuühiskonna foorumi tegevustega.

 

3. Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta Koreaga. Konkreetselt tuleb ära märkida tollimaksude tagastamise jälgimise tulemused.

 

4. Euroopa Parlament või nõukogu võivad kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul Euroopa Parlamendi või nõukogu asjaomase komitee ad hoc kohtumisele, et komisjon esitaks kõik lepingu täitmisega seotud punktid ja selgitaks neid.

Selgitus

Aruanne kogu ELi ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu täitmisest ning selle kõikide sätete järgimisest, eelkõige seoses kaubandustõkete ning sotsiaalsete ning keskkonnastandarditega, tuleb avaldada kord aastas.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

välja jäetud

Selgitus

Kuna ühine kaubanduspoliitika kuulub Euroopa Liidu ainupädevusse, ei ole vajadust kehtestada menetlust, mille kohaselt võivad liikmesriigid kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni meetme eelnõu tagasi lükata. Kaitsemeetmete kehtestamise üle otsustatakse pärast seda, kui on uuritud määruses sätestatud tingimusi, ning selle puhul on sisuliselt tegemist majandusliku hinnanguga. Kui asjaomased tingimused on täidetud, ei tohiks jääda valikuvabadust ega ruumi poliitilisteks valikuteks ning seega puudub ka vajadus, et liikmesriigid peaksid komisjoni eelnõu tagasi lükkama.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

välja jäetud

Selgitus

Puudub vajadus viidata otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikele 3 (viide artikli 5 lõikele 6 komisjoni ettepanekus on kirjaviga).

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Aruandlus

 

1. Komisjon avaldab kaitseklausli kohaldamise ja toimimise kohta aastaaruande. Aruanne sisaldab kokkuvõtet menetluse algatamise taotluste, uurimiste ja nende tulemuste, uurimiste ja menetluste lõpetamise kohta ilma meetmeid võtmata, ajutiste kaitsemeetmete või lõplike meetmete kehtestamise kohta, ning selgitusi iga küsimusega seotud otsuste kohta koos asjakohast teavet ja fakte sisaldava kokkuvõttega.

 

2. Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta Koreaga. Eraldi mainitakse tollimaksude tagastamise järelevalve tulemusi.

 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni või nõukogu ad hoc koosolekule, et esitada ja selgitada kaitseklausli kohaldamise, tollimaksu tagastamise või lepinguga üldiselt seotud mis tahes küsimusi.

Selgitus

Selle sätte abil kehtestataks määrusega komisjonile selge kohustus anda aru asjaomase määruse kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 b

 

Päritolureeglite protokolli artikli 14 kohaldamise kord

 

1. Lepingu päritolustaatusega toodete mõiste määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva protokolli (edaspidi „päritolureeglite protokoll”) artikli 14 (tollimaksude tagastamine või tollimaksudest vabastamine) kohaldamiseks jälgib komisjon tähelepanelikult asjaomase impordi ja ekspordi statistikaga seotud arenguid väärtuse ning vajaduse korral ka koguste osas ning jagab nimetatud andmeid regulaarselt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja liidu asjaomaste tootmisharudega ning annab neile tähelepanekute kohta aru. Järelevalve algab ajutise kohaldamise hetkest ja andmeid jagatakse iga kahe kuu järel.

 

Lisaks lepingu artikli 14 lõikes 1 esitatud tariifiridadele koostab komisjon koostöös liidu tootmisharuga loetelu peamistest tariifiridadest, mis ei ole konkreetselt seotud mootorsõidukisektoriga, kuid mis on olulised autotööstuse ja muude sellega seotud valdkondade jaoks. Lepingu artikli 14 lõike 1 kohaselt teostatakse spetsiaalset järelevalvet.

 

2. Komisjon vaatab liikmesriigi taotlusel või omal algatusel koheselt, kas tingimused päritolureeglite protokolli artiklile 14 tuginemiseks on täidetud, ning teatab oma järeldustest 10 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest. Pärast Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud erikomiteega konsulteerimist taotleb komisjon konsultatsioonide alustamist Koreaga alati, kui päritolureeglite protokolli artikli 14 kohaldamise tingimused on täidetud. Komisjon loeb asjaomased tingimused täidetuks muu hulgas juhul, kui lõikes 3 nimetatud künnised on saavutatud.

 

3. Osade või komponentide Koreasse suunatud impordi kasvu 10 protsendipunkti suurust erinevust võrreldes Koreast pärit valmistoodete ELi suunduva ekspordi kasvuga peetakse päritolureeglite protokolli artikli 14 lõike 2.1 punkti a kohaldamiseks „oluliseks”. Koreast pärit valmistoodete ELi suunduva ekspordi kasvu 10%-list suurenemist absoluutarvudes või võrreldes kodumaise toodanguga peetakse päritolureeglite protokolli artikli 14 lõike 2.1 punkti b kohaldamiseks „oluliseks”. Üksikjuhtumite puhul võib ka nendest künnistest väiksemaks jäävat kasvu pidada „oluliseks”.

Selgitus

Selle sättega võetaks määruses arvesse paljude Euroopa Liidu kodanikuühiskonda esindavate organisatsioonide ning liidu tootmisharude ja ametiühingute väljendatud muresid. Sellega kehtestataks konkreetne säte päritolureeglite protokolli artikli 14 kohaldamiseks.


SELETUSKIRI

Nõukogu volitas komisjoni 23. aprillil 2007 alustama Korea Vabariigiga läbirääkimisi ELi-Korea vabakaubanduslepingu sõlmimiseks. Leping parafeeriti 15. oktoobril 2009.

Lepingusse on inkorporeeritud kahepoolne kaitseklausel, mis näeb ette võimaluse kehtestada uuesti enamsoodustusrežiimi tollimäär, kui kaubanduse liberaliseerimise tulemusena suureneb import absoluutarvudes või võrdluses liidusisese toodanguga nii palju ja sellistel tingimustel, et põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju samasugust või otseselt konkureerivat toodet tootvale liidu tootmisharule.

Et need meetmed hakkaksid toimima, tuleb see kaitseklausel inkorporeerida Euroopa Liidu õigusse, muu hulgas ka seetõttu, et kaitsemeetmete kehtestamise menetluslikud küsimused ning huvitatud poolte õigused tuleb täpselt kindlaks määrata. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek on õigusakt, mis on vajalik ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu kaitseklausli rakendamiseks.

Raportöör rõhutab, et seadusandja peaks nimetatud määrust käsitlema vaid rakendamise aspektidest, vältides Lõuna-Koreaga sõlmitava lepingu oluliste osade ühepoolset muutmist ja lepingu eesmärkidega vastuolus olevate meetmete vastuvõtmist. Näiteks ei tohiks muuta kaitsemeetmete liiki, meetmete kohaldamise maksimaalset ajavahemikku ega perioodi, mille jooksul võib kaitseklausli kasutusele võtta.

Raportöör soovib tagada, et klausel oleks tõhus ja reaalselt kohaldatav. Klausel peab olema vahend, mida tõesti saab kasutada tõsise kahju ärahoidmiseks ning mis annab tootmisharudele võimaluse kohaneda uute tingimustega. Seetõttu peab raportöör vajalikuks lisada järgmised ettepanekud.

Ajastus ja tähtajad

Kooskõlas ajutiste meetmete kohaldamise ajavahemikuga tuleb uurimine läbi viia maksimaalselt 200 päeva jooksul, et tagada tootmisharu kaitse ka uurimise ajal. See on uurimise läbiviimiseks enam kui piisav ajavahemik, kui arvestada asjaolu, et analüüsitakse olukorda vaid seoses ühe riigiga.

Mitme muudatusettepaneku eesmärk on ka selgitada, millal algatatakse uurimine. Uurimise algatamise päevaks loetakse asjakohase otsuse tegemise või ajutiste kaitsemeetmete vastuvõtmise päev.

Piirkondliku tasandi kaitsemeetmed

Raportöör teeb ettepaneku võimaldada erandjuhtudel kohaldada piirkondliku tasandi kaitsemeetmeid, mis häirivad siseturgu võimalikult vähe. Tuleb arvesse võtta liikmesriikidevahelisi suuri erinevusi ning asjaolu, et Lõuna-Koreaga sõlmitava vabakaubanduslepingu jõustumine võib liikmesriikide tootmisharusid mõjutada väga erinevalt. Seetõttu peaks ühes või mitmes liikmesriigis asuvatel tootmisharudel, mille puhul on mõju eriti märkimisväärne, olema võimalik uue olukorraga kohanemiseks kasutusele võtta piirkondliku tasandi kaitsemeetmed.

Sellised meetmed on vajalikud klausli eesmärkide täitmiseks ning need on proportsionaalsed arvestades seda, kui suur turg avatakse Korea ekspordile, ja pidades silmas asjaolu, et klausli võib kasutusele võtta vaid lühikese aja jooksul, s.o 10 aastat pärast tollimaksude kaotamist.

Tootmisharude ja Euroopa Parlamendi osalus

Raportöör teeb ettepaneku võimaldada tootmisharudel ja Euroopa Parlamendil taotleda uurimise algatamist ja ajutiste meetmete kohaldamist ning tagada neile juurdepääs uurimisega seotud teabele. Tehakse ettepanek luua veebiplatvorm kogu komisjonile edastatava mittekonfidentsiaalse teabe jagamiseks. Seda teavet tuleb asjakohaselt uuendada kaitsemeetmeid käsitlevate uurimiste viimaste andmetega.

Tõendid

Raportöör peab vajalikuks määrata täpselt kindlaks, milliseid tõendeid on vaja menetluse algatamise otsuse tegemiseks, et tagada suurem kindlustunne tootmisharudele, mida leping võib mõjutada. Tehakse ettepanek, et tõendite asjakohasus tehtaks kindlaks vastavalt teguritele, mis määrusega uurimise etapi jaoks ette nähakse. Raportöör teeb ettepaneku laiendada tegurite loetelu, lisades veel tegureid, mis võivad olla asjakohased, et määrata kindlaks tõsine kahju või tõsise kahju oht.

Seire ja järelevalvemeetmed

Komisjon peab lepingu jõustumise päevast alates rangelt jälgima Lõuna-Korea ja Euroopa Liidu vahelise ekspordi ja impordi suundumusi, pöörates erilist tähelepanu sektoritele, mille puhul võib mõju olla suurem.

Lisaks tuleks luua asjakohane mehhanism, et kehtestada järelevalvemeetmed olukordades, mille tulemusena võib tekkida tõsine kahju liidu tootmisharule.

Aruandlus

Raportöör teeb ettepaneku, et komisjon põhjendaks nõuetekohaselt oma otsuseid, millega lõpetatakse menetlus meetmeid vastu võtmata või kehtestamata.

Samuti teeb raportöör ettepaneku, et komisjon koostaks igal aastal avaliku aruande, milles antakse ülevaade uurimise algatamise taotlustest, uurimistest ja nende tulemustest ning otsustest kehtestada ajutised või lõplikud meetmed, lisaks esitatakse statistika suundumuste kohta kaubavahetuses Lõuna-Koreaga, viidates eraldi tollimaksude tagastamisega seotud andmetele.

Euroopa Parlament või nõukogu võivad kutsuda komisjoni esindaja ühe kuu jooksul Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni või nõukogu ette, et analüüsida mis tahes küsimust seoses kaitseklausli kohaldamise, tollimaksude tagastamise või lepinguga üldiselt.

Tollimaksude tagastamine

Raportöör on võtnud teadmiseks mured, mida tollimaksude tagastamise kohta on väljendanud mõned kodanikuühiskonna esindajad, muu hulgas tootmisharude ja ametiühingute esindajad, ning peab vajalikuks teatavate kriteeriumide kehtestamist seoses päritolureeglite protokolli artikli 14 kohaldamisega, et tagada selle sätete tõhus toimimine ning kindlustada tihe koostöö ja teabe vahetamine asjaomaste sidusrühmadega.

Komiteemenetlus

Käesolev määrus esitati nõukogule ja Euroopa Parlamendile ajal, mil ei olnud veel algatatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõikest 2 tulenevaid rakendusvolitusi käsitlevate õigusaktide läbivaatamist. Otsustusprotsess peab olema kooskõlas sätetega, mis selles valdkonnas lõpuks vastu võetakse. Kuna ühine kaubanduspoliitika kuulub Euroopa Liidu ainupädevusse ja kaitsemeetmete kehtestamine peab põhinema majanduslikul hinnangul, ei tohiks liikmesriikidel olla võimalik võtta vastu otsust, mis läheb vastuollu komisjoni omaga.


MENETLUS

Pealkiri

ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel

Viited

KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.2.2010

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

25.2.2010

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.6.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Esitamise kuupäev

28.6.2010

Õigusteave - Privaatsuspoliitika