JELENTÉS az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

25.6.2010 - (COM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Pablo Zalba Bidegain


Eljárás : 2010/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0049),

–    tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkére és 207. cikke (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0025/2010),

–    tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–    tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7–0210/2010),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A valamely kereskedelmi partner hazai piacán fennálló kereskedelmi akadályok rendszerint az e piacról külföldre, adott esetben az Európai Unióba irányuló kivitelt támogatják, ezáltal esetlegesen megteremtve a védzáradék alkalmazásának feltételeit.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A megállapodás 3. fejezetének 3.1. cikke szerint védintézkedés csupán akkor vehető fontolóra, ha a kérdéses termék Unióba történő importja annyira megnövekedett mennyiségben és olyan körülmények között történik, ami a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék uniós termelőjének súlyos kárt okoz, vagy azt ilyennel fenyegeti.

(5) A megállapodás 3. fejezetének 3.1. cikke szerint védintézkedés csupán akkor vehető fontolóra, ha a kérdéses termék Unióba történő importja annyira megnövekedett mennyiségben és olyan körülmények között történik, illetve a szóban forgó gazdasági tevékenység olyan mértékben fokozódik, ami a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék vagy gazdasági tevékenység uniós termelőjének súlyos kárt okoz, vagy azt ilyennel fenyegeti.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az uniós termelőknek súlyos kárt okozhat, illetve ezzel fenyegethet az is, ha a megállapodás 13. fejezetében foglalt egyes kötelezettségeket – különösen az abban rögzített szociális és környezetvédelmi előírásokat – nem tartják be, ezért szükségessé válik a védintézkedések bevezetése.

Indokolás

A Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, hogy védintézkedésekkel reagálhasson a Koreai Köztársaság tisztességtelen versenyelőnyeire.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az, hogy az uniós termelőket vagy egyes uniós gazdasági ágazatokat súlyos kár éri-e, illetve ennek bekövetkezése fenyeget-e, függ attól is, hogy a megállapodásban foglalt, nem vámjellegű kereskedelmi akadályokra vonatkozó szabályokat betartják-e. Ez a megfontolás is szükségessé teheti védintézkedések bevezetését.

Indokolás

A Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, hogy védintézkedésekkel reagálhasson a Koreai Köztársaság tisztességtelen versenyelőnyeire.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A megállapodás nyomon követésének és felülvizsgálatának, valamint a védintézkedések szükség szerinti bevezetésének a lehető legmagasabb szintű átláthatóság és a civil társadalom bevonása mellett kell zajlania. Ezért a Belföldi Tanácsadó Csoportot és a Civil Társadalmi Fórumot a folyamat minden szakaszába be kell vonni.

Indokolás

A civil társadalmi csoportok bevonása a megállapodás hatásaival kapcsolatos információk beszerzése miatt fontos. A Belföldi Tanácsadó Csoport és a Civil Társadalmi Fórum részvételének lehetővé tétele érdekében biztosítani kell az átláthatóság lehető legmagasabb szintjét.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A Bizottságnak évente egyszer jelentést kell benyújtania a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról, valamint a védintézkedések alkalmazásáról. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a védintézkedések nem elegendőek, a Bizottságnak haladéktalanul javaslatot kell benyújtania további védintézkedésekre, úgymint mennyiségi korlátozásokra, kvóták bevezetésére, importengedélyekre vagy más korrekciós intézkedésekre.

Indokolás

A Bizottságnak évente kell ellenőriznie e rendelet rendelkezéseinek végrehajtását és hathatósságát. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a rendelet nem biztosít elegendő védelmet az európai ipar számára, a Bizottság felkérést fog kapni új jogalkotási javaslat benyújtására.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A Koreából az EU-ba irányuló összes behozatalra vonatkozó statisztikák megbízhatósága ezért kritikus jelentőségű annak a megállapodás hatálybalépésének napjától történő megállapításához, hogy fennáll-e az uniós ipar egésze vagy annak különböző ágazatai tekintetében a súlyos kár fenyegetése.

Indokolás

A statisztikák megbízhatósága alapvető a védintézkedések időszerű végrehajtása szempontjából.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A szoros nyomon követés és a rendszeres értékelések megkönnyítik és lerövidítik majd az eljárások megindítását és a vizsgálati szakaszt. Ezért a Bizottságnak a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve rendszeresen nyomon kell követnie az importra és exportra vonatkozó statisztikákat, és fel kell mérnie a megállapodás különböző ágazatokra gyakorolt hatását.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés hivatkozik a nyomon követési és felügyeleti eljárásra.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) Az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak, valamint az uniós termelőknek a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve folyamatosan figyelemmel kell kísérniük és értékelniük kell a megállapodás hatálya alá tartozó érzékeny termékcsaládok behozatali és kiviteli statisztikáit annak érdekében, hogy időben meg lehessen állapítani az európai uniós termelőket érintő súlyos kárt vagy az ezzel való fenyegetettséget.

Indokolás

Elengedhetetlen valamennyi termékcsalád behozatali és kiviteli statisztikájának nyomon követése annak érdekében, hogy megfelelő időben védintézkedéseket lehessen bevezetni. E statisztikák átfogó nyomon követésének az Európai Bizottság, a tagállamok és az európai ipar közös feladatát kell képeznie.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c) A jegyzőkönyv 14. cikkének (Vámvisszatérítés vagy vámmentesség) alkalmazását illetően szükség van bizonyos eljárások megállapítására a „származó termékek” meghatározására és a megállapodás adminisztratív együttműködéssel kapcsolatos módszereire vonatkozóan (a továbbiakban: „származási szabályokról szóló jegyzőkönyv”) annak érdekében, hogy biztosított legyen a jegyzőkönyvben foglalt mechanizmusok hatékony működése, valamint az átfogó információcsere az érintett érdekelt felekkel.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés hivatkozik a rendelet származási szabályokról szóló jegyzőkönyve 14. cikkének figyelembevételére és alkalmazására vonatkozó konkrét rendelkezésre.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

13 d és e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13d) Mivel a vámvisszatérítést csupán a megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével lehet korlátozni, e rendelet alapján a vámvisszatérítések és a vámmentesség miatt az uniós termelőket érő súlyos kárra vagy az ezzel való fenyegetettségre válaszlépésként szükség lehet védintézkedések bevezetésére. Ezért a Bizottságnak a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve különösen szoros figyelemmel kell kísérnie, hogy a Koreai Köztársaságból behozott termékek milyen mértékben tartalmaznak harmadik országokból származó alkatrészeket és anyagokat, ennek változásait, és azt, hogy különösen az érzékeny ágazatokban a változások hogyan befolyásolják a piaci helyzetet.

 

(13e) Ezért a Bizottságnak a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve nyomon kell követnie a vámvisszatérítés által valószínűleg érintett termékek körére vonatkozó koreai és harmadik országbeli statisztikákat és listákat.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

13 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13f) Amennyiben a Bizottság vizsgálata megállapítja, hogy az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás eredményeképpen kár érte az uniós ipart, akkor kizárólag az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („EGAF-rendelet”)1 alkalmazásában magától értetődőnek kell lenniük a következőknek:

 

a) az EGAF-rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében használt „a globalizáció miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások” magukban foglalják az Európába irányuló koreai behozatal növekedését vagy a Koreába irányuló uniós kivitel növelésének sikertelenségét;

 

b) a gépjárműiparban bekövetkező elbocsátások:

 

– az EGAF-rendelet 1. cikkének (1) bekezdése és 2. cikkének c) pontja értelmében „erősen negatív hatással” vannak „a regionális vagy helyi gazdaságra” és „súlyos következménnyel járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra nézve”; és

 

– az EGAF-rendelet 2. cikkének c) pontja értelmében vett „kivételes helyzetek”.

______

1 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

13 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13g) Az európai uniós termelők vagy iparágak számára történő súlyos károkozás vagy az ezzel való fenyegetettség megelőzése érdekében az Európai Bizottságnak szorosan nyomon kell követnie a termelési kapacitások alakulását azokban a harmadik országokban, amelyekben a megállapodás hatálya alá tartozó termékekbe beépített alkatrészeket vagy anyagokat gyártanak, valamint ezen országokban a szociális és munkakörülményekkel kapcsolatos ILO- és ENSZ-előírások és környezetvédelmi normák betartását.

Indokolás

A verseny szociális dömping miatti torzulását meg kell előzni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

13 h-j preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13h) A megállapodás 11. fejezete 11.1. cikkének (2) bekezdése megállapítja azt a követelményt, hogy a feleknek saját területükön olyan átfogó versenyjogi jogszabályokat kell fenntartaniuk, amelyek hatékonyan kezelik a korlátozó megállapodásokat, az összehangolt magatartást és egy vagy több vállalkozás erőfölénnyel való visszaélését.

 

(13i) A 11. fejezet 11.6. cikkének (2) bekezdése arra kötelezi a feleket, hogy az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság kormánya között a versenyellenes tevékenységek elleni együttműködésről szóló, 2009. május 23-án aláírt megállapodás (az „együttműködési megállapodás”) alapján működjenek együtt saját végrehajtási politikáikkal kapcsolatban és saját versenyjogi jogszabályaik alkalmazása során, többek között jogalkalmazói együttműködés, értesítés, konzultáció és a nem bizalmas információk kicserélése útján.

 

(13j) Az együttműködési megállapodás célja a két fél versenyjogi jogszabályainak hatékony alkalmazásához való hozzájárulás, a felek versenyhatóságai közötti együttműködés és koordináció előmozdítása révén.

Indokolás

Ez a módosítás megkövetelné a Bizottságtól, hogy megfelelő jogalkalmazási tevékenységekre kérje fel a KFTC-t, amennyiben úgy véli, hogy a Koreában folytatott versenyellenes tevékenységek sértik a Közösség érdekeit, és amennyiben a Bizottság álláspontja szerint az ilyen versenyellenes tevékenységek akadályozzák a koreai autópiachoz való európai hozzáférést.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni,

(14) A megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásához a Bizottságnak egységes feltételeket kell elfogadnia az átmeneti és végleges védintézkedések elfogadása, felügyeleti intézkedések bevezetése, valamint a vizsgálatok lezárása és az intézkedés nélküli eljárások tekintetében. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke értelmében a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni. Az új rendelet elfogadásáig továbbra is a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozatot kell alkalmazni, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely nem alkalmazandó.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés hivatkozik a döntéshozatali eljárásoknak a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló rendelet hatálybalépését követően szükségessé váló kiigazítására.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) E rendelet hatályának kizárólag azokra a termékekre kell kiterjednie, amelyeket az Európai Unióban vagy a Koreai Köztársaságban állítanak elő. A rendelet hatályának nem szabad kiterjednie olyan termékekre, részegységekre vagy alkatrészekre, amelyeket külső gyártóövezetekben, például Kaesongban állítanak elő. A rendelet hatálya a rendes jogalkotási eljárással történő módosítást követően terjeszthető ki a külső gyártóövezetekből származó termékekre. A hatály kiterjesztése esetében a külső gyártóövezetekben is biztosítani kell különösen a megállapodás 13. fejezetében foglalt kötelezettségek teljesítését.

Indokolás

A megállapodás hatályának külső gyártóövezetekre történő kiterjesztését – amely szükségessé fogja tenni a nemzetközi szociális, munkaügyi és környezetvédelmi normák ottani betartásának átfogó elemzését – a rendes jogalkotási eljárás keretében kell végrehajtani.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „uniós gazdasági ágazat”: a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek Unió területén működő uniós termelőinek összessége, vagy azok az uniós gyártók, amelyeknek hasonló vagy közvetlenül versenyző termékekből álló össztermelése jelentős részét képezi e termékek uniós össztermelésének;

a) „uniós gazdasági ágazat”: a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek Unió területén működő uniós termelőinek összessége, vagy azok az uniós gyártók, amelyeknek hasonló vagy közvetlenül versenyző termékekből álló össztermelése jelentős részét képezi e termékek uniós össztermelésének. Amennyiben a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék csak egy az uniós gazdasági ágazatot alkotó gyártók által előállított több termék közül, a gazdasági ágazat fogalma azokat a meghatározott tevékenységeket foglalja magában, amelyek részt vesznek a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék előállításában;

Indokolás

Várhatóan meghatározott termékkategóriákkal szemben hoznak majd védintézkedéseket, például egy bizonyos nagyságnál kisebb hengerűrtartalmú motorral rendelkező gépkocsik esetében. Ez a módosítás azt igyekszik elérni, hogy a Bizottságnak jogában álljon a „gazdasági ágazatot” szűken, egy meghatározott termékkategória gyártóiként értelmezni.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „fenyegető súlyos kár”: egyértelműen fenyegető súlyos kár; A fenyegető súlyos kár létezésének megállapítását tényekre kell alapozni, nem csupán állításokra, feltételezésekre vagy távoli lehetőségre;

c) „fenyegető súlyos kár”: egyértelműen fenyegető súlyos kár; a fenyegető súlyos kár létezésének megállapítását ellenőrizhető tényekre kell alapozni, nem csupán állításokra, feltételezésekre vagy távoli lehetőségre; a fenyegető súlyos kár fennállásának megállapításához többek között a 4. cikk (5) bekezdésében megállapított tényezők alapján készített előrejelzéseket, becsléseket és elemzéseket kell figyelembe venni;

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) „érdekelt felek”: a szóban forgó termék importja által érintett felek.

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja az „érdekelt felek” jelentését.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) „termékek”: az Európai Unióban és a Koreai Köztársaságban előállított javak. Nem tartoznak ide azok a termékek vagy alkatrészek, amelyeket külső gyártóövezetekben állítanak elő. A rendelet hatályának a külső gyártóövezetekből származó termékekre történő kiterjesztése a rendes jogalkotási eljárással történő módosítást követően lehetséges.

Indokolás

A megállapodás hatályának külső gyártóövezetekre történő kiterjesztését – amely szükségessé fogja tenni a nemzetközi szociális, munkaügyi és környezetvédelmi normák ottani betartásának átfogó elemzését – a rendes, a Parlament és a Tanács együttdöntésével zajló jogalkotási eljárás keretében kell végrehajtani.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec) „súlyos kárt vagy súlyos kárral való fenyegetést okozó körülmények”: olyan tényezők, mint például a harmadik ország gyártókapacitása, kihasználtsági arányai, devizagyakorlatai és munkakörülményei az érintett termékbe beépített alkatrészek és anyagok gyártása tekintetében.

Indokolás

A megállapodás vámvisszatérítési rendelkezései ösztönzőket teremtenek, amelyek arra késztetik Koreát, hogy termelésének egyre nagyobb részét alacsony munkaerő-költségű, közeli országokba helyezze át. Ezek az egyéb országok így valójában jelentős előnyökhöz jutnak a megállapodás nyomán az Európai Unióval szemben, anélkül, hogy ennek megfelelő engedményeket tettek volna. A módosítás a megállapodás vámvisszatérítési rendelkezéseinek hatásait igyekszik kezelni azáltal, hogy a védintézkedések szempontrendszerét a vámvisszatérítési rendelkezésekből hasznot húzó harmadik országokkal kapcsolatos tényezőkkel bővítik.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ed) „régió(k)”: egy vagy több uniós tagállam.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Védintézkedés az ebben a rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban szabható ki, amennyiben egy Koreából származó terméket az adott termékre vonatkozó vámok csökkenése vagy eltörlése miatt – abszolút mértékben vagy a hazai termeléshez viszonyítva – annyira megnövekedett mennyiségben és olyan körülmények között importálnak, hogy az súlyos kárt vagy fenyegető súlyos kárt jelent a hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó uniós ágazatnak.

(1) Védintézkedés az ebben a rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban szabható ki, amennyiben egy Koreából származó terméket vagy gazdasági tevékenységet az adott termékre vagy tevékenységre vonatkozó vámok csökkenése vagy eltörlése miatt – abszolút mértékben vagy a hazai termeléshez viszonyítva – annyira megnövekedett mennyiségben és olyan körülmények között importálnak, hogy az súlyos kárt vagy fenyegető súlyos kárt jelent a hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó vagy tevékenységet végző uniós ágazatnak.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Amennyiben különösen a 4. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján kiderül, hogy az intézkedések elfogadására vonatkozó, a 2. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott feltételek az Unió egy vagy több régiójában teljesülnek, a Bizottság a megoldási alternatívák vizsgálatát követően az érintett régió(k)ra vonatkozóan kivételesen korlátozott felügyeleti vagy védintézkedések alkalmazását engedélyezheti, feltéve, hogy úgy ítéli meg, hogy az e szinten alkalmazott intézkedések megfelelőbbek, mint az uniós szinten alkalmazottak.

 

Ezeknek az intézkedéseknek átmenetinek kell lenniük, és csak a lehető legkisebb mértékben zavarhatják a belső piac működését. Az intézkedéseket a 2. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Ez a cikk „regionális záradékot” hoz létre az általános védzáradék (260/2009/EK rendelet) 18. cikkével összhangban.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a és b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A védintézkedések hatékony alkalmazása érdekében a Bizottság (Eurostat) éves ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás következtében az EU érzékeny ágazatait érintő, Koreából származó behozatalra vonatkozó, naprakész statisztikákról.

 

(3b) Amennyiben az uniós gazdasági ágazat bizonyított fenyegető kárról számol be a Bizottságnak, a Bizottság mérlegelheti az ellenőrzés hatókörének más érintett ágazatokra (érdekelt felekre) való kiterjesztését.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

Ellenőrzés

 

A Bizottság ellenőrzi a koreai termékek import- és exportstatisztikáit, illetve együttműködik és rendszeresen adatokat cserél a tagállamokkal és az uniós gazdasági ágazattal. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamok gondosan eljárva megfelelő és jó minőségű statisztikai adatokat biztosítsanak.

 

A Bizottság a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve szorosan nyomon követi a vámvisszatérítés által valószínűleg érintett termékek körére vonatkozó koreai és harmadik országbeli statisztikákat és előrejelzéseket.

Indokolás

Ez a cikk megfelelő ellenőrzési rendszert hoz létre.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Vizsgálatot valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére lehet indítani, amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő olyan bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat indítását indokolja.

(1) Vizsgálatot valamely tagállam, az Európai Parlament, a Belföldi Tanácsadó Csoport, bármely jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező bármely az uniós gazdasági ágazat nevében eljáró, és az uniós gazdasági ágazat legalább 25%-át képviselő szövetség kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére lehet indítani, amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy a 4. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján meghatározottak szerint elegendő olyan prima facie bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat indítását indokolja.

Indokolás

Ez a módosítás pontosítást tartalmaz az eljárások megindítására felhatalmazott szereplőkkel, valamint az eljárás megindításához szükséges feltételekkel kapcsolatban.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A vizsgálat indítására irányuló kérelemnek bizonyítékot kell tartalmaznia arra nézve, hogy teljesülnek a 2. cikk (1) bekezdésének értelmében vett védintézkedés bevezetésének feltételei. A kérelem általánosságban a következő információkat tartalmazza: az érintett termék importja növekedésének abszolút és viszonylagos értelemben vett mértéke és mennyisége, a megnövekedett importtal elért hazai piaci részesedés, valamint az értékesítés, a termelés, a termelékenység, a kapacitáskihasználás, a nyereség és veszteség, illetve a foglalkoztatás szintjének változásai.

Indokolás

Egyértelműbbé kell tenni, hogy milyen információkat kell benyújtani a Bizottsághoz a vizsgálat indításához.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) E cikk (1) bekezdésének alkalmazásakor és a megállapodás hatálybalépését követő öt éven át a Bizottság különösen azokat a Koreai Köztársaságból behozott késztermékeket kíséri figyelemmel, melyek Európai Unióba történő megnövekedett behozatala arra vezethető vissza, hogy a késztermékekbe nagyobb arányban szerelnek be olyan részegységeket vagy alkatrészeket, amelyeket a Koreai Köztársaságba olyan harmadik országokból hoztak be, melyekkel az Európai Unió nem kötött szabadkereskedelmi megállapodást, és amelyek a vám-visszatérítési és vámmentességi rendszerbe tartoznak.

Indokolás

Rendkívül szorosan figyelemmel kell kísérni a vámvisszatérítéseknek és vámmentességeknek a Koreai Köztársaság által olyan harmadik országokból behozott részegységek vagy alkatrészek tekintetében történő alkalmazását, amelyeket olyan termékekbe szerelnek be, amelyek kereskedelme a Koreai Köztársaság és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi megállapodás keretében zajlik.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha úgy tűnik, hogy a Koreai Köztársaságból érkező import tendenciái védintézkedéseket kívánnának. Ennek a tájékoztatásnak a 4. cikkben megállapított tényezők alapján tartalmaznia kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A Bizottság három munkanapon belül továbbítja ezt a tájékoztatást az összes tagállamnak.

(2) A tagállamok vagy az uniós gazdasági ágazat tájékoztatja a Bizottságot, ha úgy tűnik, hogy a Koreai Köztársaságból érkező import tendenciái védintézkedéseket kívánnának. Ennek a tájékoztatásnak a 4. cikk (5) bekezdésében megállapított tényezők alapján tartalmaznia kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A Bizottság három munkanapon belül feltölti ezt a tájékoztatást a 9. cikkben említett online platformra (az „online platform”), és erről értesítést küld az összes tagállamnak, az uniós gazdasági ágazatnak és az Európai Parlamentnek.

Indokolás

A tájékoztatási folyamatnak a tagállamoknak, az uniós gazdasági ágazatnak és az Európai Parlamentnek az eljárás lehetséges megindításáról való tájékoztatását szolgáló átlátható eljáráson kell alapulnia.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az után, hogy a Bizottság a (2) bekezdésben meghatározottak szerint elküldte a tájékoztatást a tagállamoknak, nyolc munkanapon belül konzultációra kerül sor a tagállamokkal a 10. cikkben említett bizottság keretében, a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás szerint. Amennyiben a konzultációt követően nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az eljárás megindításához, a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárás megindítására a tagállamtól kapott tájékoztatás után egy hónapon belül kerül sor.

(3) Az után, hogy a Bizottság a (2) bekezdésben meghatározottak szerint elküldte a tájékoztatást, nyolc munkanapon belül konzultációra kerül sor a tagállamokkal a 10. cikkben említett bizottság keretében, a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás szerint. Amennyiben a konzultációt követően nyilvánvaló, hogy a 4. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján meghatározottak szerint elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az eljárás megindításához, a Bizottság értesítést tesz közzé az online platformon és az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárás megindítására a tagállam, az Európai Parlament vagy az uniós gazdasági ágazat kérése után egy hónapon belül kerül sor.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A megállapodás mellékletében foglalt, származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkének (2) bekezdése (Vámok visszatérítése vagy vámmentesség) szerinti eljárás megindítása érdekében gyűjtött bizonyítékokat fel lehet használni a védintézkedések bevezetéséhez kapcsolódó vizsgálatok esetében is, amennyiben az e cikkben foglalt feltételek teljesülnek.

Indokolás

A vámvisszatérítések és vámmentességek kárt okozhatnak az európai termelőknek. Célszerű ezért a származási szabályokról szóló jegyzőkönyvre hivatkozni. A vámvisszatérítések kedvezőtlen hatására vonatkozó megállapításoknak továbbá indokul kell szolgálniuk a védintézkedések bevezetéséhez.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság az eljárás kezdeményezését követően vizsgálatot indít.

(1) A Bizottság az eljárás kezdeményezését követően vizsgálatot indít. A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálati időtartam azon a napon kezdődik, amelyen a vizsgálat megindítására vonatkozó határozatot a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, a tagállamok pedig minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy ezt a kérést teljesítsék. Ha a tagállamok által szolgáltatott információ közérdekű, vagy ha annak közlését egy tagállam igényli, a Bizottság továbbítja azt az összes tagállam részére, feltéve hogy az nem bizalmas jellegű. Amennyiben az információ bizalmas, a Bizottság egy nem bizalmas jellegű összefoglalást továbbít.

(2) A Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, a tagállamok pedig minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy ezt a kérést teljesítsék. Ha a tagállamok által szolgáltatott információ közérdekű, vagy ha annak közlését egy tagállam, az Európai Parlament vagy az uniós gazdasági ágazat igényli, a Bizottság az információt feltölti az online platformra, feltéve hogy az nem bizalmas jellegű. Amennyiben az információ bizalmas, a Bizottság egy nem bizalmas jellegű összefoglalást tölt fel.

Indokolás

Az információtovábbításra és -megosztásra vonatkozó eljárás pontosítása.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben lehetséges, a vizsgálatot megindítása után hat hónapon belül le kell zárni. A Bizottság által kellően megindokolt rendkívüli körülmények között a határidő további három hónappal meghosszabbítható.

(3) A vizsgálatot megindítása után 200 napon belül le kell zárni.

Indokolás

A határidő egyszerűsítésére irányuló javaslat. X+X hónap vagy nap helyett legfeljebb 200 napot javasolunk. A gazdasági partnerségi megállapodás védzáradékával szemben, amely meglehetősen hosszú határideig érvényes, a koreai védzáradék mindössze egy országot érint. Ezért ésszerű rövidebb határidőt bevezetni az eljárás meggyorsítása érdekében.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A vizsgálat során a Bizottság értékel minden olyan objektív és számszerűsíthető jellegű, releváns tényezőt, amely hatással van az uniós gazdasági ágazat helyzetére, különösen az érintett termék importnövekedésének abszolút és viszonylagos értelemben vett mértékét és mennyiségét, a megnövekedett import által elért hazai piaci részesedést, valamint az értékesítés, a termelés, a termelékenység, a kapacitáskihasználás, a nyereség és veszteség, illetve a foglalkoztatás szintjének változásait.

(5) A vizsgálat során a Bizottság értékel minden olyan objektív és számszerűsíthető jellegű, releváns tényezőt, amely hatással van az uniós gazdasági ágazat helyzetére, különösen az érintett termék importnövekedésének abszolút és viszonylagos értelemben vett mértékét és mennyiségét, a megnövekedett import által elért hazai piaci részesedést, valamint az értékesítés, a termelés, a termelékenység, a kapacitáskihasználás, a nyereség és veszteség, illetve a foglalkoztatás szintjének változásait. Ez a lista nem kimerítő, és a Bizottság egyéb tényezőket is figyelembe vehet a kár megállapításakor: például a készleteket, az árakat, a felhasznált tőke megtérülését, a pénzforgalmat, továbbá olyan egyéb tényezőket, amelyek súlyos kárt okoznak, okozhattak vagy súlyos kár okozásával fenyegetnek. Amennyiben a harmadik országbeli tartalom általában kiteszi az érintett termék gyártási költségeinek jelentős részét, a Bizottságnak – az uniós gazdasági ágazat helyzetére hatást gyakorló tényezőként – az érintett harmadik ország gyártókapacitását, kihasználtsági arányait, devizagyakorlatait és munkakörülményeit is értékelnie kell.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A vizsgálat során a Bizottság értékeli továbbá a megállapodás 13. cikkében rögzített szociális és környezetvédelmi normák Koreai Köztársaság által történő betartását, és adott esetben annak az árképzésre és a tisztességtelen versenyelőnyökre gyakorolt hatásait, amelyek súlyos károkat okozhatnak, vagy súlyos károkkal fenyegethetnek az európai uniós termelők vagy egyes gazdasági ágazatok számára.

Indokolás

A Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, hogy védintézkedésekkel reagálhasson a Koreai Köztársaság tisztességtelen versenyelőnyeire.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A vizsgálat során a Bizottság értékeli továbbá a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokra vonatkozó, a megállapodásban foglalt szabályok betartását és az európai uniós termelőket vagy egyes gazdasági ágazatokat ebből fakadóan érő súlyos károkat.

Indokolás

A Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, hogy védintézkedésekkel reagálhasson a Koreai Köztársaság tisztességtelen versenyelőnyeire.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 3. cikk (4) bekezdése b) pontjának megfelelően fellépő érdekelt felek, valamint a Koreai Köztársaság képviselői írásbeli kérelemre a vizsgálattal összefüggésben a Bizottság rendelkezésére bocsátott összes információt megtekinthetik (kivéve az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumokat), feltéve, hogy ezek az információk ügyük bemutatásához relevánsak, és a 9. cikk értelmében nem bizalmasak, továbbá hogy azokat a Bizottság a vizsgálat során felhasználja. A fellépő érdekelt felek a kérdéses információkkal kapcsolatos álláspontjukat közölhetik a Bizottsággal. Ezek az álláspontok figyelembe vehetők, amennyiben elegendő bizonyítékkal vannak alátámasztva.

(6) A 3. cikk (4) bekezdése b) pontjának megfelelően fellépő érdekelt felek, valamint a Koreai Köztársaság képviselői írásbeli kérelemre a vizsgálattal összefüggésben a Bizottság rendelkezésére bocsátott összes információt megtekinthetik (kivéve az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumokat), feltéve, hogy ezek az információk ügyük bemutatásához relevánsak, és a 9. cikk értelmében nem bizalmasak, továbbá hogy azokat a Bizottság a vizsgálat során felhasználja. A fellépő érdekelt felek a kérdéses információkkal kapcsolatos álláspontjukat közölhetik a Bizottsággal. Ezeket az álláspontokat figyelembe veszik, amennyiben elegendő bizonyítékkal vannak alátámasztva.

Indokolás

A megfogalmazás pontosítása.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottság az érdekelt feleket meghallgathatja. A feleket meg kell hallgatni, ha azok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben előírt időtartamon belül írásban kérik a meghallgatást, a kérelemben bemutatják, hogy a vizsgálat eredménye valószínűleg hatással lesz rájuk, és különleges okok indokolják szóbeli meghallgatásukat.

(7) A Bizottság meghallgatja az érdekelt feleket. A feleket meg kell hallgatni, ha azok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben előírt időtartamon belül írásban kérik a meghallgatást, a kérelemben bemutatják, hogy a vizsgálat eredménye valószínűleg hatással lesz rájuk, és hogy szóbeli meghallgatásuk indokolt.

 

A Bizottság ezeket a feleket ezután több alkalommal is meghallgatja, ha ezt különleges okok indokolják.

Indokolás

A megfogalmazás pontosítása. Ezenkívül az új albekezdés pontosítaná, hogy a feleknek joguk van legalább egyszeri meghallgatáshoz, valamint hogy különleges okoknak kell indokolniuk többszöri meghallgatásukat.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Felügyeleti intézkedések

 

(1) Amennyiben a Koreai Köztársaságból származó termékek behozatalában olyan tendencia tapasztalható, mely a 2. cikkben említett helyzetek valamelyikéhez vezethet, az érintett termékek behozatala előzetes európai uniós felügyelethez köthető.

 

(2) A felügyelet elrendeléséről szóló határozatot a Bizottság hozza meg a 11. cikk (1) bekezdésében előírt eljárás alapján.

 

(3) A felügyeleti intézkedések érvényességének időtartama korlátozott. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az intézkedések a bevezetésüket követő hat hónap után következő újabb hat hónapos időszak lejártakor érvényüket veszítik.

 

(4) A felügyeleti intézkedések – szükség szerint – az Unió egy vagy több régiójának területére korlátozódhatnak.

Indokolás

Ez a cikk az általános védintézkedések (260/2009/EK rendelet) alapján megfelelő felügyeleti mechanizmust tenne lehetővé.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ideiglenes védintézkedést olyan kritikus körülmények között kell alkalmazni, amikor a késés okozta kárt nehéz lenne helyrehozni, és miután előzetesen meghatározták, hogy egyértelmű bizonyíték alapján a Koreai Köztársaságból származó áru importja a megállapodás szerinti vámcsökkenés vagy -eltörlés következtében megnövekedett, és ez az import súlyos kárt okoz a hazai gazdasági ágazatnak, vagy ilyennel fenyeget. Ideiglenes intézkedés a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás alapján hozható.

(1) Ideiglenes védintézkedést olyan kritikus körülmények között kell alkalmazni, amikor a késés okozta kárt nehéz lenne helyrehozni, és miután a 4. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján előzetesen meghatározták, hogy elegendő bizonyíték alapján a Koreai Köztársaságból származó áru importja a megállapodás szerinti vámcsökkenés vagy -eltörlés következtében megnövekedett, és ez az import súlyos kárt okoz a hazai gazdasági ágazatnak, vagy ilyennel fenyeget. Ideiglenes intézkedés a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás alapján hozható.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam a Bizottság azonnali beavatkozását kéri, és az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottság köteles a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül határozatot hozni.

(2) Amennyiben valamely tagállam, az Európai Parlament vagy az uniós gazdasági ágazat a Bizottság azonnali beavatkozását kéri, és az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottság köteles a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül határozatot hozni. A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálati időtartam az ideiglenes védintézkedések alkalmazására vonatkozó határozat meghozatalának napján kezdődik.

Indokolás

Az érintett szereplők és a pontos időtartam pontosítása.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az e cikkben említett rendelkezések minden olyan termékre vonatkoznak, amely hatálybalépésüket követően kerül szabad forgalomba. Az ilyen intézkedések azonban nem akadályozhatják meg az Unió felé már úton lévő termékek szabad forgalomba bocsátását, amennyiben e termékek célállomása nem módosítható.

Indokolás

Az általános védintézkedések (260/2009/EK rendelet) 16. cikkének (5) bekezdésében szereplőhöz hasonló szállítási záradék bevezetése.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha a kétoldalú védintézkedés szükségtelennek minősül, akkor a vizsgálatot és az eljárást a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján kell befejezni.

(1) Ha a kétoldalú védintézkedés nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, akkor a vizsgálatot és az eljárást a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás alapján kell befejezni.

 

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, ha az Európai Parlament kifogást emel a kétoldalú védintézkedések meghozatalának mellőzésére vonatkozó határozattervezettel szemben, azon az alapon, hogy ez a határozat a jogalkotó szándékával ellentétesen hatna, a Bizottság ismét megvizsgálja a határozattervezetet. A Bizottság – figyelembe véve a kifogás okait és a folyamatban lévő eljárás határidején belül – új határozattervezetet nyújthat be a bizottságnak, vagy a Szerződéssel összhangban javaslatot nyújthat be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a bizottságot az általa meghozni kívánt intézkedésről és annak indokairól.

 

(3) A Bizottság – kellő figyelemmel a 9. cikk értelmében vett bizalmas információk védelmére – jelentést tesz közzé, rögzítve az összes idevágó tény és törvény alapján született megállapítását és megindokolt következtetéseit.

Indokolás

A komitológiai határozat szerinti tanácsadó bizottsági eljárás, valamint a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatban (COM(2010)0083) javasolt tanácsadó bizottsági eljárás újbóli bevezetése, illetve új bekezdés beillesztése az eljárás átláthatóságát hangsúlyozandó.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a végül megállapított tények azt mutatják, hogy teljesülnek a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott körülmények, akkor a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással végleges kétoldalú védintézkedést kell hozni.

Amennyiben a végül megállapított tények azt mutatják, hogy teljesülnek a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott körülmények, akkor a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárással végleges kétoldalú védintézkedést kell hozni.

 

A Bizottság – a bizalmas információk 9. cikk szerinti védelmének kellő figyelembevételével – a döntés szempontjából lényeges tények és megfontolások összefoglalását tartalmazó jelentést tesz közzé.

Indokolás

A komitológiai határozat szerinti tanácsadó bizottsági eljárás, valamint a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatban (COM(2010)0083) javasolt tanácsadó bizottsági eljárás újbóli bevezetése, illetve új bekezdés beillesztése az eljárás átláthatóságát hangsúlyozandó.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A védintézkedés a meghosszabbítás ideje alatt a felülvizsgálat eredményének megszületéséig érvényben marad.

Indokolás

A rendelet nem határozza meg, hogy az intézkedés érvényben marad-e (azaz vámot kell-e szedni) a védintézkedés lejáratát megelőző felülvizsgálat alatt. A kereskedelem védelmét szolgáló eszközökre vonatkozó uniós gyakorlattal összhangban az intézkedéseknek a felülvizsgálat teljes ideje alatt érvényben kell maradniuk.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a vizsgálathoz szükséges minden adat és statisztika rendelkezésre álljon, továbbá érthető, átlátható és ellenőrizhető legyen. A Bizottság a szükséges műszaki feltételek megteremtését követően köteles létrehozni egy általa kezelt, jelszóval védett online platformot, amelyen keresztül minden lényeges, e cikk értelmében nem bizalmas jellegű információt továbbítani lehet. Az online platformhoz a tagállamoknak, a regisztrált uniós gazdasági ágazatoknak, a Belföldi Tanácsadó Csoportnak és az Európai Parlamentnek kérésre hozzáférést kell biztosítani. Ezen információk közé tartoznak az annak meghatározása szempontjából fontos statisztikai információk, hogy a bizonyíték teljesíti-e a 2. cikk (1) bekezdésében megállapított követelményeket, valamint a vizsgálattal kapcsolatos egyéb lényeges információk is.

 

Az ezen az online platformon keresztül kapott információk csak a kért célra használhatók fel. Az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű vagy bizalmas alapon adott információ nem hozható nyilvánosságra az információ szolgáltatójának kifejezett engedélye nélkül.

Indokolás

Ez a rendelkezés megalkotja az online platform létrehozására, működésére és használatára vonatkozó szabályokat.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 260/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizottság segíti. Az 260/2009/EK rendelet 4. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni.

A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 260/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizottság segíti.

Indokolás

A bizottságra vonatkozó eljárási rendelkezések a 11. cikkben szerepelnek. A 260/2009/EK rendelet 4. cikkére történő hivatkozás félreértést okozhat.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

Jelentés

 

(1) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.

 

(2) A jelentésben külön résznek kell foglalkoznia a megállapodás 13. fejezetében foglalt kötelezettségek betartásával, valamint a Belföldi Tanácsadó Csoport és a Civil Társadalmi Fórum tevékenységével.

 

(3) A jelentés tartalmazza továbbá a Koreával folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikáknak és e kereskedelem alakulásának az összefoglalását. Külön említést kell tenni a vámvisszatérítés ellenőrzésének eredményeiről.

 

(4) Az Európai Parlament vagy a Tanács egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot az Európai Parlament vagy a Tanács illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdést.

Indokolás

Évente közzé kell tenni egy jelentést, amely az EU és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás egészében történő végrehajtásával és annak valamennyi – többek között a kereskedelmi akadályokkal, valamint a szociális és környezetvédelmi normákkal kapcsolatos – rendelkezésének betartásával foglalkozik.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

törölve

Indokolás

Mivel a közös kereskedelempolitika az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, nincs szükség olyan eljárás kialakítására, amelynek keretében a tagállamok minősített többséggel a Bizottság intézkedéstervezete ellen szavazhatnának. A védintézkedések meghozataláról a rendeletben említett feltételek – lényegében gazdasági elemzésnek tekinthető – vizsgálatát követően döntenek. Ha ezek a feltételek teljesülnek, nincs helye mérlegelésnek vagy politikai döntésnek, következésképpen nincs szükség arra, hogy a tagállamok a bizottsági tervezet ellen határozhassanak.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak egy hónap.

törölve

Indokolás

Nincs szükség az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésére való hivatkozásra (az 5. cikk (6) bekezdésére való hivatkozás elírás a Bizottság javaslatában).

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Jelentéstétel

 

(1) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a védzáradék alkalmazásáról és működéséről. A jelentés tartalmazza az eljárások megindítására irányuló kérelmeknek, a vizsgálatoknak és azok eredményeinek, a vizsgálatok és eljárások intézkedések nélküli lezárásának, az ideiglenes védintézkedések vagy végleges intézkedések bevezetésének összefoglalását, az e kérdésekben hozott minden egyes döntés indokolását, valamint a lényeges információk és tények összefoglalását.

 

(2) A jelentés tartalmazza továbbá a Koreával folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikáknak és e kereskedelem alakulásának az összefoglalását. Külön említést kell tenni a vámvisszatérítés ellenőrzésének eredményeiről.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács felkérheti a Bizottságot, hogy egy hónapon belül jelenjen meg az Európai Parlament vagy a Tanács illetékes bizottságának eseti ülésén, hogy ismertesse és megmagyarázza a védzáradék, a vámvisszatérítés vagy általában a megállapodás alkalmazásával kapcsolatos bármely felmerülő problémát.

Indokolás

Ezzel a rendelkezéssel a rendelet egyértelműen előírná, hogy a Bizottság köteles jelentést tenni a rendelet alkalmazásáról.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. cikk

 

A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárás

 

(1) A „származó termékek” meghatározására és a megállapodás adminisztratív együttműködéssel kapcsolatos módszereire vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban: „származási szabályokról szóló jegyzőkönyv”) 14. cikkének (Vámvisszatérítés vagy vámmentesség) alkalmazása céljából a Bizottság szorosan nyomon követi a vonatkozó import- és exportstatisztikák alakulását mind az érték, mind – adott esetben – a mennyiség tekintetében, és rendszeresen elérhetővé teszi ezeket az adatokat és jelentést tesz a megállapításairól az Európai Parlament, a Tanács és az érintett uniós gazdasági ágazatok számára. Az ellenőrzés az ideiglenes alkalmazás idejétől kezdődik, az adatokat pedig kéthavonta teszik elérhetővé.

 

A megállapodás 14. cikkének (1) bekezdésében említett vámtarifasorokon kívül a Bizottság az uniós gazdasági ágazattal együttműködésben kidolgozza a legfontosabb vámtarifasorok listáját, amelyek konkrétan nem a gépjárműiparral kapcsolatosak, de fontosak az autógyártás és más kapcsolódó ágazatok szempontjából. A megállapodás 14. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően különleges ellenőrzést kell folytatni.

 

(2) A Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére haladéktalanul megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikke alkalmazásának feltételei, és megállapításairól a kérelemtől számított tíz napon belül jelentést tesz. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett különbizottsággal folytatott konzultációkat követően a Bizottság minden esetben konzultációt kér Koreától, ha teljesülnek a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkében foglalt feltételek. A Bizottság a feltételeket teljesültnek tekinti többek között akkor, ha a (3) bekezdésben említett határértékeket elérték.

 

(3) A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikke (2) bekezdése (1) albekezdésének a) pontja alkalmazásában a 10 százalékpontos különbség „jelentősnek” minősül a részegységek és alkatrészek Koreába történő importja megnövekedett arányának a késztermékek Koreából EU-ba történő exportja megnövekedett arányával összehasonlításban történő értékelése keretében. A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikke (2) bekezdése első albekezdésének b) pontja alkalmazásában a 10 százalékpontos növekedés „jelentősnek” minősül a késztermékek Koreából EU-ba történő exportja növekedésének abszolút értéken vagy a belföldi termeléssel összehasonlításban történő értékelése keretében. Eseti alapon e határértékek alatti növekedések is „jelentősnek” minősülhetnek.

Indokolás

Ezzel a rendelkezéssel a rendelet válaszol az Unió civil társadalmának számos reprezentatív szervezete, valamint az uniós ágazat és a szakszervezetek által felvetett aggodalmakra. Külön rendelkezést hozna létre a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkének alkalmazására vonatkozóan.

INDOKOLÁS

A Tanács 2007. április 23-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a Koreai Köztársasággal egy EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás megkötése céljából. A megállapodást ezután 2009. október 15-én parafálták.

A megállapodás magában foglal egy kétoldalú védzáradékot is, amely arról rendelkezik, hogy lehetőség van a legnagyobb kedvezményes vám újbóli kivetésére, ha a kereskedelem liberalizációjának következtében – abszolút mértékben vagy a hazai termeléshez viszonyítva – úgy megnövekszik az import mennyisége, és ez olyan körülmények között történik, hogy az a hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó uniós gazdasági ágazatnak súlyos kárt okoz, vagy ezzel fenyeget.

Annak érdekében, hogy az intézkedés működőképes legyen, ezt a védzáradékot be kell emelni az Európai Unió joganyagába nem utolsósorban azért is, mert részletesen meg kell határozni a védintézkedések alkalmazásának eljárási vonatkozásait és az érdekelt felek jogait. Az EU–Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodás védzáradékának végrehajtására szolgáló jogi aktus a mellékelt európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az e rendelettel kapcsolatos jogalkotói munkát a végrehajtásához kapcsolódó kérdésekre kellene korlátozni, a megállapodás alapvető rendelkezéseinek egyoldalú módosítása és olyan intézkedések elfogadása nélkül, melyek a Dél-Koreával kötött megállapodás szellemével ellentétesek. Csak hogy néhány példát említsünk: nem szabad módosítani a védzáradék intézkedéseinek típusát, ezek alkalmazásának időtartamát vagy azt, hogy meddig lehet e védzáradékot igénybe venni.

Az előadó hatékony és ténylegesen alkalmazható védzáradékot szeretne. A záradéknak olyan eszköznek kell lennie, amely ténylegesen alkalmas a súlyos károk megelőzésére és lehetővé teszi, hogy a gazdasági ágazatok alkalmazkodjanak az új játékszabályokhoz. Ennek érdekében az előadó szükségesnek véli az alábbi javaslatok bevezetését:

Időzítés és határidők

A vizsgálati folyamat legfeljebb 200 napig tarthat – összhangban az ideiglenes intézkedések alkalmazásának maximális időtartamával –, hogy a gazdasági ágazatok ne maradjanak védtelenek a vizsgálat időtartama alatt. Ez az idő több mint elegendő egy vizsgálat lefolytatására, tekintettel arra, hogy csak egyetlen ország vonatkozásában kell elemezni a helyzetet.

Több módosító javaslat is született, melyek célja a vizsgálati folyamat kezdeti időpontjának tisztázása. A vizsgálati folyamat kezdési időpontja a megkezdéséről szóló határozat megszületésének időpontja, illetve az az időpont, amikor ideiglenes védintézkedéseket fogadnak el.

Regionális védintézkedések

Az előadó javasolja, hogy kivételes esetekben regionális védintézkedéseket lehessen alkalmazni, melyek a lehető legkevésbé befolyásolják a belső piac működését. Figyelembe kell venni, hogy a különböző tagállamok körülményei egymástól eltérnek, és gazdasági ágazataikat különböző módon érintheti a Dél-Koreával kötött szabadkereskedelmi megállapodás hatályba lépése. Szükséges, hogy az egy vagy több tagállamban található, különösen érintett gazdasági ágazatok regionális szintű védintézkedéseket vehessenek igénybe, hogy igazodhassanak az új környezethez.

Ez az intézkedés összhangban áll a záradék céljával és arányos, tekintettel arra, hogy milyen hatalmas piac nyílik meg a koreai export előtt és arra, hogy védintézkedésekkel csupán rövid ideig, a vámok eltörlésétől számított tíz évig lehet élni.

A gazdasági ágazatok és az Európai Parlament szerepe

Az előadó javasolja, hogy a gazdasági ágazatok és az Európai Parlament kérhesse vizsgálat indítását és ideiglenes intézkedések alkalmazását, és hogy garantálják a vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó információkhoz való hozzáférést. Javaslat született arra is, hogy hozzanak létre online platformot, ahol meg lehet osztani minden, a Bizottsághoz eljuttatott, nem bizalmas információt. Ezeket az információkat rendszeresen frissíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy a védintézkedésekkel kapcsolatos vizsgálati eljárásról mindig a legfrissebb információk álljanak rendelkezésre.

Bizonyíték

Az előadó véleménye szerint pontosan meg kell határozni, hogy milyen típusú bizonyíték szükséges az eljárás megindításáról szóló határozathoz, hogy az esetlegesen érintett ágazatok biztosabb helyzetbe kerüljenek. Javaslat született arra is, hogy a bizonyíték a rendelet által meghatározott, a vizsgálati szakaszra előírt tényezőkön alapuljon. Az előadó javasolja e tényezők kiterjesztését más, a súlyos kár és a fenyegető súlyos kár meghatározása szempontjából jelentős tényezőkre is.

Nyomon követési és felügyeleti intézkedések

A Bizottságnak a megállapodás hatálybalépésétől kezdve szigorúan nyomon kell követnie a Dél-Korea és az Európai Unió közötti export és import alakulását, különös figyelmet fordítva a leginkább érintett ágazatokra.

Ezenkívül megfelelő mechanizmust kell kidolgozni arra, hogy az uniós ágazatoknak esetlegesen súlyos kárt okozó helyzetekben felügyeleti intézkedéseket lehessen bevezetni.

Jelentés

Az előadó javasolja, hogy a Bizottság kellően indokolja határozatait, amikor úgy dönt, hogy védintézkedések nélkül vagy védintézkedésekkel lezárja az eljárást.

Javasolja továbbá, hogy a Bizottság évente készítsen jelentést, amelyben összefoglalja a vizsgálati eljárás megindítására irányulóan benyújtott kérelmeket, a vizsgálatokat és eredményüket, valamint az ideiglenes vagy végleges intézkedésekről szóló határozatokat, illetve ismerteti a Dél-Koreával folytatott kereskedelem alakulásával kapcsolatos statisztikákat, ideértve különösen a vámvisszatérítésre vonatkozó adatokat.

A Parlament vagy a Tanács egy hónapon belül kérheti, hogy a Bizottság jelenjen meg a Parlament vagy a Tanács illetékes bizottsága előtt a védzáradék, a vámvisszatérítés vagy általában véve a megállapodás alkalmazásával kapcsolatos bármely kérdés elemzése céljából.

Vámvisszatérítés

Az előadó tudomásul vette a civil társadalom egyes képviselőinek, többek között például a gazdasági ágazatok és a szakszervezetek képviselőinek aggodalmait a vámvisszatérítés következményeivel kapcsolatban és szükségesnek véli, hogy a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkének alkalmazására vonatkozóan irányadó kritériumokat állapítsanak meg a rendelkezések hatékony működésének és az érintett szereplőkkel való szoros együttműködés és információcsere biztosítása céljából.

Komitológia

Ezt a rendeletet még akkor nyújtották be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, amikor az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkének (2) bekezdése szerinti végrehajtási hatáskörökkel foglalkozó eszközök felülvizsgálata még nem kezdődött meg. A döntéshozatali eljárást összhangba kell hozni az e tekintetben elfogadott rendelkezésekkel. Mivel a közös kereskedelempolitika az Európai Unió kizárólagos hatásköre és mivel a védintézkedések bevezetésének gazdasági értékelésen kell alapulnia, a tagállamok nem hozhatnak a Bizottság határozatával ellentétes határozatokat.

ELJÁRÁS

Cím

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradéka

Hivatkozások

COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.2.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.2.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Az elfogadás dátuma

23.6.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Benyújtás dátuma

28.6.2010