Procedūra : 2010/0032(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0210/2010

Pateikti tekstai :

A7-0210/2010

Debatai :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Balsavimas :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/02/2011 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 868kWORD 424k
25.6.2010
PE 441.080v04-00 A7-0210/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga

(COM(2010)0049 – C7 0025/2010 – 2010/0032(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga

(COM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0049),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0025/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0210/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Prekybos partnerės sudaro vidaus rinkos prekybos kliūtis ir taip neretai remia eksportą iš tos rinkos į užsienį, o jei eksportuojama į Europos Sąjungą, taip gali būti sudaromos sąlygos taikyti apsaugos sąlygą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Apsaugos priemonės gali būti nustatytos tik tuo atveju, jei tam tikras produktas pradedamas importuoti į Sąjungą tokiu dideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminantiems Sąjungos gamintojams, kaip nustatyta Susitarimo 3 skyriaus 3.1 straipsnyje.

(5) Apsaugos priemonės gali būti nustatytos tik tuo atveju, jei tam tikras produktas pradedamas importuoti į Sąjungą tokiais dideliais kiekiais arba tam tikra ekonominė veikla padidinama tokiu dideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminantiems Sąjungos gamintojams ar ekonominėms veikloms, kaip nustatyta Susitarimo 3 skyriaus 3.1 straipsnyje;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Didelė žala arba didelės žalos grėsmė Europos Sąjungos gamintojams gali atsirasti ir dėl to, kad nesilaikoma susitarimo 13 skyriuje numatytų specialių įsipareigojimų, ypač socialinių ir aplinkosaugos standartų, todėl būtina imtis apsaugos priemonių.

Pagrindimas

Komisija turi turėti galimybę imtis apsaugos priemonių ir taip reaguoti į Korėjos Respublikos įgytą nesąžiningą konkurencinį pranašumą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) Didelę žalą arba didelės žalos grėsmę Europos Sąjungos gamintojams arba atskiriems ekonomikos sektoriams gali lemti ir tai, ar bus laikomasi susitarime numatytų taisyklių dėl netarifinių kliūčių prekybai. Šiuo atveju gali prireikti imtis apsaugos priemonių.

Pagrindimas

Komisija turi turėti galimybę imtis apsaugos priemonių ir taip reaguoti į Korėjos Respublikos įgytą nesąžiningą konkurencinį pranašumą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Susitarimo tolesnės priemonės, persvarstymas ir, jei būtina, apsaugos priemonių taikymas turėtų vykti kuo skaidriau ir dalyvaujant pilietinei visuomenei. Todėl būtina į visus proceso etapus įtraukti vidaus patariamąją grupę ir Pilietinės visuomenės forumą.

Pagrindimas

Norint gauti informacijos apie susitarimo pasekmes, svarbu įtraukti pilietinės visuomenės grupes. Kad vidaus patariamoji grupė ir Pilietinės visuomenės forumas galėtų dalyvauti procese, reikėtų užtikrinti kuo didesnį skaidrumą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) Vieną kartą per metus Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie Susitarimo taikymą, įgyvendinimą ir apsaugos priemonių taikymą. Paaiškėjus, kad šių apsaugos priemonių nepakanka, Komisija turėtų pateikti išsamų pasiūlymą dėl platesnių apsaugos priemonių, pavyzdžiui, kiekių apribojimų, kvotų, importo leidimų tvarkos ar kitų koreguojamųjų priemonių.

Pagrindimas

Siekiama, kad Komisija kiekvienais metais patikrintų, kaip įgyvendinamos reglamento nuostatos ir ar jos veiksmingos. Paaiškėjus, kad šiuo reglamentu neužtikrinama pakankama Europos Sąjungos gamintojų apsauga, Komisija bus raginama pateikti pasiūlymą dėl naujo teisės akto.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Todėl siekiant nustatyti, ar nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Europos Sąjungos bendrai pramonei ar atskiriems jos sektoriams iškils didelė grėsmė, labai svarbus yra viso importo iš Korėjos į ES statistikos patikimumas.

Pagrindimas

Statistikos patikimumas yra labai svarbus norint tinkamai įgyvendinti apsaugos priemones.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Atidi stebėsena ir reguliarūs vertinimai sudarys sąlygas procesui inicijuoti ir tyrimo etapui bei juos paspartins. Todėl Komisija turėtų reguliariai stebėti importo ir eksporto statistiką ir vertinti Susitarimo poveikį skirtingiems sektoriams nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje pateikiama nuoroda į stebėsenos ir priežiūros procedūrą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) Nuo susitarimo įsigaliojimo dienos Europos Komisija, valstybės narės ir Europos Sąjungos gamintojai turėtų nuolat stebėti ir vertinti statistinius visų į Susitarimo taikymo sritį įeinančių jautrių produktų linijų importo ir eksporto duomenis, kad būtų galima laiku nustatyti didelę žalą arba didelės žalos grėsmę Europos Sąjungos gamintojams.

Pagrindimas

Stebėti statistinius visų produktų linijų importo ir eksporto duomenis būtina, kad būtų galima laiku imtis apsaugos priemonių. Visapusiškas šių statistinių duomenų stebėjimas turėtų būti bendras Europos Komisijos, valstybių narių ir Europos Sąjungos gamintojų uždavinys.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13c) Reikia nustatyti tam tikras procedūras, susijusias su Susitarimo protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų (toliau – Protokolas dėl kilmės taisyklių) 14 straipsnio (Muitų grąžinimas arba atleidimas nuo muitų) taikymu, siekiant užtikrinti, kad efektyviai veiktų juo nustatyti mechanizmai ir kad būtų visapusiškai keičiamasi informacija su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje pateikiama nuoroda į specialią reglamento nuostatą dėl Susitarimo protokolo dėl produktų kilmės 14 straipsnio laikymosi ir taikymo.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 d ir 13 e konstatuojamosios dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13d) Kadangi apriboti muitų grąžinimą bus galima tik po penkerių metų nuo Susitarimo įsigaliojimo, dėl didelės žalos arba didelės žalos grėsmės Sąjungos gamintojams, kuri gali atsirasti dėl muitų grąžinimo arba atleidimo nuo muitų, gali prireikti imtis apsaugos priemonių pagal šį reglamentą. Todėl nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos Europos Komisija turėtų ypač atidžiai stebėti, visų pirma jautriuose sektoriuose, kokia dalis komponentų ir medžiagų iš trečiųjų šalių yra iš Korėjos Respublikos importuojamuose produktuose, kaip ta dalis kinta ir kokį poveikį tokie pokyčiai daro padėčiai rinkoje.

 

(13e) Todėl nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos Komisija turėtų stebėti Korėjos ir trečiųjų šalių statistiką ir sudaryti produktų, kuriems taikomas muitų grąžinimas gali turėti poveikį, sąrašą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 f konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13f) Jei Komisijos tyrime padaroma išvada, kad žala Sąjungos pramonei padaryta dėl ES ir Korėjos LPS, vien tik 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiančio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą1, (EFG reglamentas) tikslais interpretuojama, kad:

 

a) EGF reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti „esminiai su globalizacija susijusių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčiai“ apima Korėjos importo į Europą padidėjimą ar nesugebėjimą padidinti ES eksporto į Korėją;

 

b) atleidimai automobilių pramonėje

 

– daro „didelį neigiamą poveikį regiono ar vietos ekonomikai“ ir „smarkiai paveikia užimtumo lygį ir vietos ekonomiką“, kaip nurodyta EGF reglamento atitinkamai 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio c punkte, ir

 

– yra „išimtinės aplinkybės“, kaip nurodyta EGF reglamento 2 straipsnio c punkte.

______

1 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13g) Siekiant išvengti didelės žalos arba didelės žalos grėsmės Sąjungos gamintojams arba ekonomikos sektoriams, Komisija turėtų atidžiai stebėti trečiųjų šalių gamybos pajėgumus, susijusius su komponentais ar medžiagomis, iš kurių gaminami į Susitarimo taikymo sritį patenkantys produktai, taip pat stebėti, kaip tose šalyse laikomasi TDO ir JT standartų, susijusių su socialinėmis, darbo sąlygomis ir aplinkosaugos standartais.

Pagrindimas

Reikia vengti konkurencijos iškreipimo, kurį sukelia socialinis dempingas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 h – 13 j konstatuojamosios dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13h) Susitarimo 11 skyriaus 11.1 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas, kad šalys savo atitinkamose teritorijose turi išlaikyti visapusiškus konkurencijos įstatymus, kuriais veiksmingai sprendžiami ribojamųjų susitarimų, suderintų veiksmų ir vienos ar daugiau įmonių piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimai.

 

(13i) 11 skyriaus 11.6 straipsnio 2 dalyje nustatytas įpareigojimas šalims bendradarbiauti jų atitinkamos vykdymo užtikrinimo politikos ir jų atitinkamų konkurencijos įstatymų vykdymo užtikrinimo srityje, įskaitant bendradarbiavimą dėl vykdymo užtikrinimo, informavimą, konsultavimąsi ir keitimąsi nekonfidencialia informacija pagal 2009 m. gegužės 23 d. pasirašytą Europos Bendrijos ir Korėjos Respublikos vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su antikonkurencine veikla („Bendradarbiavimo susitarimas“).

 

(13j) Bendradarbiavimo susitarimo tikslas yra prisidėti prie veiksmingo abiejų šalių konkurencijos įstatymų vykdymo užtikrinimo skatinant šalių konkurencijos institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą.

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą Komisijai reikėtų paprašyti Korėjos sąžiningos prekybos komisijos (angl. KFTC) imtis tinkamų vykdymo užtikrinimo veiksmų, kai Komisija mano, kad Korėjoje vykdoma antikonkurencinė veikla daro poveikį Bendrijos interesams ir kad tokia antikonkurencinė veikla varžo Europos prieigą prie Korėjos automobilių rinkos.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Reikėtų patvirtinti priemones, reikalingas šiam reglamentui įgyvendinti, laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką,

(14) Susitarimo dvišalei apsaugos sąlygai įgyvendinti reikia, kad Komisija patvirtintų vienodas laikinų ir galutinių apsaugos priemonių priėmimo, stebėjimo priemonių taikymo, tyrimo užbaigimo ir priemonių nesiėmimo sąlygas. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį valstybių narių vykdomos kontrolės, kai Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai nustatomi iš anksto reglamentu, priimamu pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Kol toks naujas reglamentas nepatvirtintas, taikomos 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, nuostatos, išskyrus reguliavimo procedūrą su priežiūra, kuri netaikoma.

Pagrindimas

Šia konstatuojamąja dalimi daroma nuoroda į būtiną sprendimo priėmimo procedūrų suderinimą po reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kai Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, įsigaliojimo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios pagamintos Europos Sąjungoje ir Korėjos Respublikoje, ir netaikomas tiems produktams, jų dalims arba komponentams, kurie pagaminti gamybos vietose už šalies teritorijos ribų, pvz., Kesonge. Prieš išplečiant taikymo sritį, kad į ją patektų ir tie produktai, kurie pagaminti gamybos zonose už šalies teritorijos ribų, šis reglamentas turėtų būti pakeistas laikantis įprastos teisėkūros procedūros. Išplečiant taikymo sritį ypač reikėtų užtikrinti, kad Susitarimo 13 skyriuje numatytų įsipareigojimų bus laikomasi ir gamybos zonose už šalies teritorijos ribų.

Pagrindimas

Išplečiant Susitarimo taikymo sritį, kad į ją patektų gamybos zonos už šalies teritorijos ribų, reikia atlikti išsamią analizę, kaip jose laikomasi tarptautinių socialinių, darbo ir aplinkosaugos standartų, ir taikyti įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) Sąjungos pramonė – tai visi Sąjungos teritorijoje veikiantys panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojai arba tie Sąjungos gamintojai, kurie bendrai pagamina didžiąją dalį Sąjungoje pagaminamų panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų;

(a) Sąjungos pramonė – tai visi Sąjungos teritorijoje veikiantys panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojai arba tie Sąjungos gamintojai, kurie bendrai pagamina didžiąją dalį Sąjungoje pagaminamų panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų; Tuo atveju, kai panašus ar tiesiogiai konkuruojantis produktas yra tik vienas iš produktų, kuriuos gamina gamintojai, sudarantys Sąjungos pramonę, pramonė apibrėžiama kaip specifinės veiklos, naudojamos gaminant panašų ar tiesiogiai konkuruojantį produktą;

Pagrindimas

Tikėtina, kad bus imamasi veiksmų tam tikras produktų klases apsaugoti, pvz., automobilius, kurių variklių darbinis tūris yra mažesnis už tam tikrą dydį. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Komisija turėtų įgaliojimus „pramonę“ aiškinti siaurąja prasme, kaip tam tikros produktų klasės gamintojus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) didelės žalos grėsmė – tai aiškiai neišvengiama didelė žala; didelės žalos grėsmė nustatoma remiantis faktais, ne vien įtarimais, spėjimais ar menka tikimybe;

(c) didelės žalos grėsmė – tai aiškiai neišvengiama didelė žala; didelės žalos grėsmė nustatoma remiantis įrodomais faktais, ne vien įtarimais, spėjimais ar menka tikimybe; vadovaujantis prognozėmis, vertinimais ir tyrimais, atliktais remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, be kita ko, turi būti leidžiama nustatyti, kad yra didelės žalos grėsmė;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ea) suinteresuotosios šalys – tai šalys, kurioms atitinkamo produkto importas daro poveikį.

Pagrindimas

Šiame pakeitime patikslinama sąvokos „suinteresuotosios šalys“ reikšmė.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(eb) „produktai“ – tai prekės, pagamintos Europos Sąjungoje ir Korėjos Respublikoje. Jiems nepriskiriamos prekės ar komponentai, pagaminti už šalies teritorijos ribų perkeltose gamybos vietose. Prieš išplečiant taikymo sritį produktams, pagamintiems už šalies teritorijos ribų perkeltose gamybos zonose, šis reglamentas keičiamas įprasta teisės aktų leidybos tvarka.

Pagrindimas

Išplečiant Susitarimo taikymo sritį toms už šalies teritorijos ribų perkeltoms gamybos zonoms, dėl kurių reikia atlikti išsamią analizę, kaip jose laikomasi tarptautinių socialinių, darbo ir aplinkosaugos standartų, reikalingas Parlamento ir Tarybos pritarimas taikant įprastą teisės aktų leidybos procedūrą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ec) „tokios sąlygos, kurios daro arba gali daryti didelę žalą“ – tai tokie veiksniai kaip trečiosios šalies gamybos pajėgumai, panaudojimo tempas, valiutos panaudojimas ir darbo sąlygos, susiję su sudedamųjų dalių ir medžiagų, sudarančių susijusį produktą, gamyba.

Pagrindimas

Susitarimo su Korėja muitų grąžinimo nuostatomis Korėja skatinama dar didesnę savo gamybos dalį perkelti į kaimynines šalis, kuriose yra pigi darbo jėga. Todėl tos kitos šalys, nedarydamos jokių atitinkamų nuolaidų, gaus didelę naudą iš Korėjos ir Europos Sąjungos susitarimo. Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į susitarimo su Korėja muitų grąžinimo nuostatų poveikį, išplečiant apsaugos priemones ir į jas įtraukiant veiksnius trečiosiose šalyse, kurios gauna naudą iš muitų grąžinimo nuostatų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ed) „regionas(-ai)“ – tai viena ar daugiau ES valstybių narių.

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Apsaugos priemonė gali būti nustatyta remiantis šiame reglamente išdėstytomis nuostatomis, kai, tam tikram Korėjos kilmės produktui sumažinus arba panaikinus muitus, tas produktas pradedamas importuoti į Sąjungą tokiu dideliu mastu (vertinant absoliučiąja verte arba lyginant su vidaus gamyba) ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašų arba tiesiogiai konkuruojantį produktą gaminančiai Sąjungos pramonei.

1. Apsaugos priemonė gali būti nustatyta remiantis šiame reglamente išdėstytomis nuostatomis, kai, tam tikram Korėjos kilmės produktui ar ekonominei veiklai sumažinus arba panaikinus muitus, tas produktas ar veikla pradedami importuoti į Sąjungą tokiu dideliu mastu (vertinant absoliučiąja verte arba lyginant su vidaus gamyba) ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašų arba tiesiogiai konkuruojantį produktą gaminančiai arba panašią ar tiesiogiai konkuruojančią veiklą vykdančiai Sąjungos pramonei.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kai, remiantis pirmiausia 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, paaiškėja, kad viename ar keliuose Sąjungos regionuose yra susidariusios aplinkybės, reikalaujančios imtis priemonių pagal 2 straipsnio 1 dalį, Komisija, apsvarsčiusi alternatyvius sprendimus, gali išimties tvarka leisti stebėjimo arba apsaugos priemones taikyti tik tame regione arba tuose regionuose, jei ji mano, kad tuo lygiu taikomos tokios priemonės yra tinkamesnės už taikomas visos Sąjungos mastu.

 

Šios priemonės turi būti laikinos ir kuo mažiau trikdyti vidaus rinką. Jos priimamos 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nustatoma regioninė apsaugos priemonė atsižvelgiant į bendras apsaugos priemones, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 260/2009 18 straipsnyje.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a ir 3 b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Siekiant apsaugos priemones naudoti veiksmingai, Komisija (Eurostatas) Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metines stebėsenos ataskaitas dėl naujausių statistinių duomenų apie importą iš Korėjos dėl Susitarimo darantį poveikį jautriems ES sektoriams;

 

3b. Jei Sąjungos pramonė Komisijai praneša apie įrodomą žalos grėsmę, Komisija gali svarstyti stebėsenos apimties išplėtimo į kitus poveikį patiriančius sektorius (suinteresuotąsias šalis) klausimą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Stebėsena

 

Komisija stebi Korėjos produktų importo ir eksporto statistikos raidą ir bendradarbiauja bei reguliariai keičiasi duomenimis su valstybėmis narėmis ir Sąjungos pramone. Komisija užtikrina, kad valstybės narės nedelsdamos pateiktų tinkamus ir geros kokybės statistikos duomenis.

 

Komisija nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos atidžiai stebi Korėjos ir trečiųjų šalių statistiką ir prognozes, susijusias su asortimentu produktų, kuriuos muitų grąžinimas galėtų paveikti.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nustatoma tinkama stebėsenos sistema.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tyrimas inicijuojamas valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagrįsti.

1. Tyrimas inicijuojamas valstybės narės, Europos Parlamento, vidaus patariamosios grupės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu ir atstovauja mažiausiai 25 jos proc., prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrįstų 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais veiksniais, tyrimo inicijavimui pagrįsti.

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kokiais veiksniais vadovaujantis galima inicijuoti tyrimus ir kokios sąlygos turi būti įvykdomos norint inicijuoti tyrimą.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Prašyme inicijuoti tyrimą pateikiami įrodymai, kad tenkinamos apsaugos priemonių taikymo sąlygos pagal 2 straipsnio 1 dalį. Prašyme paprastai nurodoma informacija apie: nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius.

Pagrindimas

Reikia aiškiau nurodyti, kokia informacija turi būti pateikta Komisijai norint inicijuoti tyrimą.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Taikydama šio straipsnio 1 dalį ir penkerius metus įsigaliojus Susitarimui Komisija ypač stebi tuos iš Korėjos Respublikos importuotus gatavus produktus, kurių importas į Europos Sąjungą padidėjo dėl to, kad gatavuose produktuose yra daugiau dalių arba komponentų, kurie į Korėjos Respubliką importuoti iš tų trečiųjų šalių, su kuriomis Europos Sąjunga nėra pasirašiusi laisvosios prekybos susitarimo ir kurioms taikoma muitų grąžinimo arba atleidimo nuo muitų sistema.

Pagrindimas

Reikia labai atidžiai stebėti Korėjos Respublikos taikomą muitų grąžinimo arba atleidimo nuo muitų sistemą tiems iš trečiųjų šalių importuotiems dalims ir komponentams, kurie naudojami produktams, kuriais pagal šį laisvosios prekybos susitarimą prekiaujama tarp Respublikos Korėjos ir Europos Sąjungos.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės informuoja Komisiją, jei mano, kad dėl importo iš Korėjos Respublikos tendencijų reikėtų imtis apsaugos priemonių. Informuojant kartu pateikiami turimi įrodymai, pagrįsti 4 straipsnyje nustatytais veiksniais. Komisija per tris darbo dienas gautą informaciją perduoda visoms valstybėms narėms.

2. Valstybės narės arba Sąjungos pramonė informuoja Komisiją, jei mano, kad dėl importo iš Korėjos Respublikos tendencijų reikėtų imtis apsaugos priemonių. Informuojant kartu pateikiami turimi įrodymai, pagrįsti 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais veiksniais. Komisija per tris darbo dienas gautą informaciją įkelia į 9 straipsnyje nurodytą interneto platformą (interneto platforma) ir išsiunčia pranešimą apie įkėlimą visoms valstybėms narėms, Sąjungos pramonei ir Europos Parlamentui.

Pagrindimas

Valstybės narės, Sąjungos pramonė ir Europos Parlamentas turėtų būti informuojami apie galimą tyrimų inicijavimą taikant skaidrią procedūrą.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Konsultacijos su valstybėmis narėmis surengiamos per aštuonias darbo dienas po to, kai Komisija pagal šio straipsnio 2 dalį išsiunčia informaciją valstybėms narėms; konsultuojamasi 10 straipsnyje nurodytame komitete laikantis 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos. Jei po konsultacijų paaiškėja, kad yra pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagrįsti, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia pranešimą. Tyrimas inicijuojamas per vieną mėnesį nuo informacijos iš valstybės narės gavimo dienos.

3. Konsultacijos su valstybėmis narėmis surengiamos per aštuonias darbo dienas po to, kai Komisija pagal šio straipsnio 2 dalį išsiunčia informaciją; konsultuojamasi 10 straipsnyje nurodytame komitete laikantis 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos. Jei po konsultacijų paaiškėja, kad yra pakankamai įrodymų, pagrįstų 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais veiksniais, tyrimo inicijavimui pagrįsti, Komisija interneto platformoje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia pranešimą. Tyrimas inicijuojamas per vieną mėnesį nuo valstybės narės, Europos Parlamento ar Sąjungos pramonės prašymo pateikimo dienos.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Įrodymus, kurie renkami inicijuojant procedūrą pagal Susitarimo Protokolo dėl kilmės taisyklių (muitų grąžinimas ir atleidimas nuo muitų) 14 straipsnio 2 dalį, galima panaudoti ir inicijuojant tyrimus dėl apsaugos priemonių, jei tenkinamos šiame straipsnyje numatytos sąlygos.

Pagrindimas

Muitų grąžinimas ar atleidimas nuo muitų gali padaryti žalos Europos gamintojams. Todėl tikslinga įtraukti nuorodą į Protokolą dėl kilmės taisyklių. Gautos žinios apie neigiamą muitų grąžinimo poveikį taip pat turi būti pagrindas inicijuoti tyrimą dėl apsaugos priemonių.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Inicijavusi tyrimo procedūrą, Komisija pradeda tyrimą.

1. Inicijavusi tyrimo procedūrą, Komisija pradeda tyrimą. 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas tyrimo laikotarpis prasideda sprendimo inicijuoti tyrimą paskelbimo Oficialiajame leidinyje dieną.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti informacijos, o valstybės narės imasi visų būtinų veiksmų tokiam prašymui patenkinti. Jei ši informacija yra visuotinės svarbos arba jei ją pateikti paprašė valstybė narė, Komisija šią informaciją persiunčia visoms valstybėms narėms, jei ji nėra konfidenciali. Jei informacija yra konfidenciali, Komisija persiunčia nekonfidencialią santrauką.

2. Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti informacijos, o valstybės narės imasi visų būtinų veiksmų tokiam prašymui patenkinti. Jei ši informacija yra visuotinės svarbos arba jei ją pateikti paprašė valstybė narė, Europos Parlamentas ar Sąjungos pramonė, Komisija šią informaciją įkelia į interneto platformą, jei ji nėra konfidenciali. Jei informacija yra konfidenciali, Komisija įkelia nekonfidencialią santrauką.

Pagrindimas

Patikslinama informacijos perdavimo ir dalijimosi ja procedūra.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei įmanoma, tyrimas baigiamas per šešis mėnesius nuo jo inicijavimo. Komisijos tinkamai pagrįstomis išimtinėmis aplinkybėmis šis terminas gali būti pratęstas dar trims mėnesiams.

3. Tyrimas baigiamas per 200 dienų nuo jo inicijavimo.

Pagrindimas

Siūloma racionaliau nustatyti laikotarpį. Vietoj X + X mėnesių ar dienų siūlome daugiausia 200 dienų. Priešingai nei EPS apsaugos priemonės, kurios taikomos ilgai, su Korėja susijusios apsaugos priemonės taikomos tik vienai šaliai. Taigi būtų tikslinga nustatyti trumpesnį laikotarpį siekiant paspartinti procedūrą.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Atlikdama tyrimą Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, darančius poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, pirmiausia, nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius.

5. Atlikdama tyrimą Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, darančius poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, pirmiausia, nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius. Šis sąrašas nėra išsamus ir nustatytama žalą Komisija gali atsižvelgti į kitus susijusius veiksnius, pavyzdžiui, atsargas, kainas, naudojamo kapitalo grąžą, grynųjų pinigų srautą, taip pat kitus veiksnius, kurie daro arba padarė didelę žalą, arba kelia didelės žalos grėsmę. Jei trečiojoje šalyje bendrai patiriamas didelis kiekis nagrinėjamo produkto gamybos išlaidų, Komisija, remdamasi Sąjungos pramonės padėtimi, taip pat turėtų įvertinti susijusių trečiųjų šalių gamybos pajėgumus, panaudojimo tempą, valiutos panaudojimą ir darbo sąlygas.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Be to, atlikdama tyrimą Komisija įvertina, ar Korėjos Respublika laikosi Susitarimo 13 skyriuje nustatytų socialinių ir aplinkosaugos standartų ir ar dėl to neatsiranda galimų pasekmių kainodarai ir neteisėtas konkurencinis pranašumas, o kartu didelė žala arba didelės žalos grėsmė Europos Sąjungos gamintojams arba atskiroms pramonės šakoms.

Pagrindimas

Komisija turi turėti galimybę, imdamasi apsaugos priemonių, reaguoti į Korėjos Respublikos neteisėtai įgytą konkurencinį pranašumą.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. Be to, atlikdama tyrimą Komisija įvertina, ar laikomasi Susitarime numatytų taisyklių dėl netarifinių kliūčių prekybai ir ar dėl to neatsiranda didelės žalos arba didelės žalos grėsmės Europos Sąjungos gamintojams arba atskiroms pramonės šakoms.

Pagrindimas

Komisija turi turėti galimybę, imdamasi apsaugos priemonių, reaguoti į Korėjos Respublikos neteisėtai įgytą konkurencinį pranašumą.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal 3 straipsnio 4 dalies b punktą savo nuomonę pareiškusios suinteresuotosios šalys ir Korėjos Respublikos atstovai gali, pateikę raštišką prašymą, susipažinti su visa atliekant tyrimą Komisijos gauta informacija, išskyrus Sąjungos arba jos valstybių narių institucijų parengtus vidaus dokumentus, su sąlyga, kad ta informacija yra svarbi joms ginant savo interesus ir nekonfidenciali, kaip nurodyta 9 straipsnyje, ir kad Komisija ja naudojasi tyrimo metu. Šios suinteresuotosios šalys gali Komisijai pateikti savo nuomonę apie minėtą informaciją. Į tokią nuomonę gali būti atsižvelgiama, jei ji pakankamai pagrįsta.

6. Pagal 3 straipsnio 4 dalies b punktą savo nuomonę pareiškusios suinteresuotosios šalys ir Korėjos Respublikos atstovai gali, pateikę raštišką prašymą, susipažinti su visa atliekant tyrimą Komisijos gauta informacija, išskyrus Sąjungos arba jos valstybių narių institucijų parengtus vidaus dokumentus, su sąlyga, kad ta informacija yra svarbi joms ginant savo interesus ir nekonfidenciali, kaip nurodyta 9 straipsnyje, ir kad Komisija ja naudojasi tyrimo metu. Šios suinteresuotosios šalys gali Komisijai pateikti savo nuomonę apie minėtą informaciją. Į tokią nuomonę turi būti atsižvelgiama, jei ji pakankamai pagrįsta.

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Komisija gali suinteresuotąsias šalis išklausyti. Tokios šalys išklausomos tais atvejais, kai jos per Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame pranešime nustatytą laikotarpį raštu pateikia prašymą, kuriame nurodo, kad joms iš tikrųjų gali turėti poveikio tyrimo išvados ir kad yra ypatingų priežasčių, dėl kurių jos turi būti išklausytos žodžiu.

7. Komisija turi suinteresuotąsias šalis išklausyti. Tokios šalys išklausomos tais atvejais, kai jos per Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame pranešime nustatytą laikotarpį raštu pateikia prašymą, kuriame nurodo, kad joms iš tikrųjų gali turėti poveikio tyrimo išvados ir kad yra priežasčių, dėl kurių jos turi būti išklausytos žodžiu.

 

Šios šalys išklausomos ir kitais atvejais, jeigu yra ypatingų priežasčių, dėl kurių jos turi būti išklausytos dar kartą.

Pagrindimas

Patikslinama. Be to, naujoje pastraipoje paaiškinama, kad šalys turi teisę būti išklausytos bent kartą ir kad reikia ypatingų priežasčių, dėl kurių šalys galėtų būti išklausytos dar kartą.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Priežiūros priemonės

 

1. Jeigu dėl Korėjos Respublikos kilmės importo tendencijų gali susidaryti viena iš 2 straipsnyje nurodytų aplinkybių, to produkto importui gali būti taikoma išankstinė Europos Sąjungos priežiūra.

 

2. Sprendimus dėl priežiūros vykdymo priima Komisija 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

3. Priežiūros priemonės galioja ribotą laikotarpį. Jeigu nenumatyta kitaip, jos nustoja galiojusios pasibaigus antrajam šešių mėnesių laikotarpiui (t. y. po 12 mėn.) nuo tų priemonių taikymo pradžios.

 

4. Prireikus priežiūros priemonės gali būti taikomos tik vieno arba kelių Sąjungos regiono (-ų) teritorijose.

Pagrindimas

Pagal šį straipsnį būtų galima taikyti tinkamą priežiūros mechanizmą, grindžiamą Reglamente (EB) Nr. 260/2009 bendromis apsaugos priemonėmis.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos susidarius kritinėms aplinkybėms, kai delsiant gali būti padaryta sunkiai atitaisoma žala, ir preliminariai nustačius, kad esama akivaizdžių įrodymų, kad Korėjos Respublikos kilmės prekių importas išaugo dėl to, kad pagal Susitarimą buvo sumažinti arba panaikinti muitai ir kad dėl tokio importo yra daroma arba gali būti daroma didelė žala vidaus pramonei. Laikinųjų priemonių imamasi remiantis 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

1. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos susidarius kritinėms aplinkybėms, kai delsiant gali būti padaryta sunkiai atitaisoma žala, ir remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais veiksniais preliminariai nustačius, kad esama pakankamų įrodymų, kad Korėjos Respublikos kilmės prekių importas išaugo dėl to, kad pagal Susitarimą buvo sumažinti arba panaikinti muitai ir kad dėl tokio importo yra daroma arba gali būti daroma didelė žala vidaus pramonei. Laikinųjų priemonių imamasi remiantis 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė prašo Komisijos skubiai imtis priemonių ir jeigu įvykdytos 1 dalies sąlygos, Komisija sprendimą priima per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo.

2. Jeigu valstybė narė, Europos Parlamentas ar Sąjungos pramonė prašo Komisijos skubiai imtis priemonių ir jeigu įvykdytos 1 dalies sąlygos, Komisija sprendimą priima per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo. 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas tyrimo laikotarpis prasideda sprendimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo dieną.

Pagrindimas

Patikslinama susiję subjektai ir laikas.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, joms įsigaliojus, taikomos kiekvienai į laisvą apyvartą išleistai prekei. Tačiau tokios priemonės neužkerta kelio išleisti į laisvą apyvartą jau pakeliui į Bendriją esančių produktų su sąlyga, kad tokių produktų paskirties vietos negalima pakeisti.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nustatoma gabenimo sąlyga atsižvelgiant į bendras apsaugos priemones, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 260/2009 16 straipsnio 5 dalyje.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu manoma, kad dvišalių apsaugos priemonių taikyti nereikia, tyrimas ir tyrimo procedūra baigiami 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

1. Jeigu manoma, kad dvišalės apsaugos priemonės neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, tyrimas ir tyrimo procedūra baigiami 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.

 

2. Neprieštaraujant 1 daliai, jei Europos Parlamentas pareiškia prieštaravimą sprendimo projektui netaikyti dvišalių apsaugos priemonių, remdamasis tuo, kad toks sprendimas panaikintų teisės aktų leidėjo ketinimą, Komisija dar kartą išnagrinėja sprendimo projektą. Atsižvelgdama į prieštaravimo priežastis ir neviršydama vykdomos procedūros laiko apribojimų, Komisija gali komitetui pateikti naują sprendimo projektą arba pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Sutartį. Komisija informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir komitetą apie veiksmus, kurių ji ketina imtis, ir tų veiksmų motyvus.

 

3. Komisija, tinkamai laikydamasi 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia ataskaitą apie atskleistus faktus ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais.

Pagrindimas

Vėl nustatoma patariamoji procedūra atsižvelgiant į Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (COM(2010)0083), nurodomus komitetų sprendimus ir patariamąją procedūrą (4 straipsnis), taip pat įterpiama nauja pastraipa siekiant pabrėžti procedūros skaidrumą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad aplinkybės atitinka nurodytąsias 2 straipsnio 1 dalyje, sprendimas nustatyti galutines dvišales apsaugos priemones priimamas laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad aplinkybės atitinka nurodytąsias 2 straipsnio 1 dalyje, sprendimas nustatyti galutines dvišales apsaugos priemones priimamas laikantis 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos.

 

Komisija, tinkamai laikydamasi 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, viešai paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama faktų ir svarstymų, susijusių su jos sprendimu, suvestinė.

Pagrindimas

Vėl nustatoma patariamoji procedūra atsižvelgiant į Komisijos pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (COM(2010)0083), nurodomus komitetų sprendimus ir patariamąją procedūrą (4 straipsnis), taip pat įterpiama nauja pastraipa siekiant pabrėžti procedūros skaidrumą.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Pratęsimo laikotarpiu apsaugos priemonės taikomos tol, kol paaiškėja peržiūros rezultatas.

Pagrindimas

Reglamente nenurodoma, ar peržiūros laikotarpiu, kai svarstoma apsaugos taikymo pabaiga, priemonės lieka galioti, ar muito mokesčiai turi būti mokami. Kaip rodo ES patirtis prekybos apsaugos priemonių srityje, būtų naudinga išlaikyti priemones galiojančias visą persvarstymo laikotarpį.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija užtikrina, kad visi tyrimui reikalingi duomenys, taip pat statistiniai duomenys, būtų prieinami, suprantami, skaidrūs ir kad juos būtų galima patikrinti. Komisija įsipareigoja, kai tik tai bus įmanoma techniškai, sukurti pačios administruojamą, slaptažodžiu apsaugotą interneto portalą, kuriame bus pateikiama visa pagal šį straipsnį nekonfidenciali informacija. Valstybėms narėms, registruotiems Sąjungos pramonės atstovams, Patariamajai vidaus grupei ir Europos Parlamentui jų prašymu turi būti suteikta prieiga prie šios interneto platformos. Informacija apima statistinę informaciją, kuri svarbi siekiant nustatyti, ar įrodymai atitinka 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat visą kitą informaciją, susijusią su tyrimu.

 

Per šią interneto platformą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio ją buvo prašyta pateikti. Jokia pagal šį reglamentą gauta konfidencialaus pobūdžio arba konfidencialiai pateikta informacija neatskleidžiama be specialaus tokios informacijos pateikėjo leidimo.

Pagrindimas

Taikant šią nuostatą turi būti nustatytos interneto platformos sukūrimo, veikimo ir naudojimo taisyklės.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai padeda Tarybos reglamento (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas. Tarybos reglamento (EB) Nr. 260/2009 4 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

Komisijai padeda Tarybos reglamento (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas.

Pagrindimas

Komitetui skirtos procedūrinės nuostatos aprašytos 11 straipsnyje. Darant nuorodą į Reglamento 260/2009 4 straipsnį galėtų kilti nesusipratimų.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

Pranešimas

 

1. Kiekvienais metais Komisija skelbia Susitarimo taikymo ir vykdymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie įvairių organų, atsakingų už Susitarimo vykdymo priežiūrą ir už jame numatytų įsipareigojimų, taip pat susijusių su kliūtimis prekybai, vykdymą, veiklą.

 

2. Viena ataskaitos dalis skirta specialiai Susitarimo 13 skyriuje nustatytų įsipareigojimų vykdymui, taip pat Patariamosios vidaus grupės ir Pilietinės visuomenės forumo veiklai.

 

3. Ataskaitoje taip pat pateikiama prekybos su Korėja statistikos ir raidos santrauka. Atskirai turi būti paminėti muitų grąžinimo stebėsenos rezultatai.

 

4. Europos Parlamentas arba Taryba per vieną mėnesį gali pakviesti Komisiją į atsakingo Europos Parlamento arba Tarybos komiteto ad hoc posėdį, kad Komisija išdėstytų ir paaiškintų visus su Susitarimo vykdymu susijusius klausimus.

Pagrindimas

Vieną kartą per metus turi būti viešai skelbiama ataskaita apie viso ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo vykdymą ir visų jo nuostatų, ypač susijusių su kliūtimis prekybai, bei socialinių ir aplinkosaugos standartų, laikymąsi.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad bendroji prekybos politika priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, nereikia nustatyti procedūros, kurią taikant valstybės narės kvalifikuota balsų dauguma galėtų balsuoti prieš Komisijos priemonės projektą. Apsaugos priemones nusprendžiama taikyti išnagrinėjus Reglamente minimas sąlygas, o tai iš esmės yra ekonominis vertinimas. Jeigu šios sąlygos įvykdomos, neturėtų būti paliekama erdvės veiksmų laisvei ar politiniam pasirinkimui, taigi nereikia ir valstybių narių sprendimo prieš Komisijos projektą.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nebūtina nurodyti Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalies (nuoroda į 5 straipsnio 6 dalį yra kanceliarinė Komisijos pasiūlymo klaida).

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Duomenų pranešimas

 

1. Komisija kasmet viešai skelbia apsaugos sąlygų taikymo ir veikimo ataskaitą. Ataskaita apima prašymų inicijuoti tyrimus, tyrimų ir jų rezultatų, tyrimo ir tyrimo procedūros baigimo nenustatant priemonių, laikinųjų arba galutinių apsaugos priemonių nustatymo ir kiekvieno šių klausimų sprendimo pagrindimų santrauką, prie kurios pridedama svarbios informacijos ir faktų santrauka.

 

2. Ataskaitoje taip pat pateikiama prekybos su Korėja statistikos ir raidos santrauka. Atskirai turi būti paminėti muitų grąžinimo stebėsenos rezultatai.

 

3. Europos Parlamentas ar Taryba per mėnesį gali pakviesti Komisiją į atsakingo Europos Parlamento arba Tarybos komiteto ad hoc posėdį, kad ši išdėstytų ir paaiškintų bet kurį su apsaugos sąlygomis, muitų grąžinimu ar Susitarimu apskritai susijusį klausimą.

Pagrindimas

Pagal šią reglamento nuostatą Komisija būtų aiškiai įpareigojama atsiskaityti už reglamento taikymą.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b straipsnis

 

Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio taikymo tvarka

 

1. Siekdama taikyti Susitarimo protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų (toliau – Protokolas dėl kilmės taisyklių) 14 straipsnį (Muitų grąžinimas arba atleidimas nuo muitų), Komisija atidžiai stebi atitinkamą importo ir eksporto statistikos, susijusios ir su verte, ir, jei taikytina, su kiekiu, raidą ir reguliariai keičiasi šiais duomenimis su Europos Parlamentu, Taryba ir atitinkamomis Sąjungos pramonės šakomis bei praneša jiems apie gautus rezultatus. Stebėti pradedama nuo laikino priemonių taikymo dienos, duomenimis keičiamasi kas du mėnesius.

 

Komisija parengia ne tik Susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje nustatytas tarifų eilutes, bet ir, bendradarbiaudama su Sąjungos pramone, pagrindines tarifų eilutes, kurios nebūdingos automobilių sektoriui, tačiau svarbios automobilių gamybos ir kitiems susijusiems sektoriams. Atliekama speciali stebėsena Susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

2. Valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva Komisija nedelsdama patikrina, ar vykdomi reikalavimai, pagal kuriuos gali būti taikomas Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnis ir per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos praneša apie savo tyrimo rezultatus. Po konsultacijų su specialiuoju komitetu, kuris minimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, Komisija prašo konsultacijų su Korėja, jeigu vykdomi Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio reikalavimai. Komisija laiko, kad reikalavimai vykdomi, jeigu, be kita ko, pasiekiamos 3 dalyje minimos viršutinės ribos.

 

3. Norint taikyti Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio 2.1 dalies a punktą laikoma, kad 10 procentinių punktų yra daug, kai vertinama padidėjusi tam tikrų dalių ar komponentų importo į Korėją apimtis, palyginti su padidėjusia gatavų produktų eksporto iš Korėjos į ES apimtimi. Norint taikyti Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio 2.1 dalies b punktą laikoma, kad 10 proc. yra daug, kai vertinamas gatavų produktų iš Korėjos į ES eksporto padidėjimas (vertinant absoliučiąja verte ir lyginant su vidaus gamyba). Padidėjimas, nesiekiantis šių ribų, taip pat gali būti laikomas „žymiu“ konkrečiais atvejais.

Pagrindimas

Taikant šią nuostatą reglamente būtų atsižvelgiama į susirūpinimą, kurį pareiškė daug Sąjungos pilietinės visuomenės organizacijų, pramonės ir prekybos sąjungų atstovų Būtų numatyta speciali Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio taikymo nuostata.


AIŠKINAMOJI DALIS

2007 m. balandžio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Korėjos Respublika, kad būtų sudarytas ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas. Susitarimas parafuotas 2009 m. spalio 15 d.

Į Susitarimą įtraukta dvišalė apsaugos sąlyga, kuria numatoma galimybė vėl nustatyti MFN muito normą, jeigu, liberalizavus prekybą, pradedama importuoti tokiu dideliu mastu (vertinant absoliučiąja verte ir lyginant su vidaus gamyba) ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašų arba tiesiogiai konkuruojantį produktą gaminančiai Sąjungos pramonei.

Kad minėtos priemonės šakos galėtų veikti, apsaugos sąlyga turi būti įtraukta į Europos Sąjungos teisę; be to, reikia aprašyti procedūrinius apsaugos priemonių taikymo aspektus ir suinteresuotųjų šalių teises. Šis Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl reglamento – tai teisinė priemonė, kuria ES ir Korėjos laisvosios prekybos sutartyje įgyvendinama apsaugos sąlyga.

Pranešėjas pabrėžia, kad teisės aktų leidybos funkcija šio reglamento atveju turi apsiriboti jo įgyvendinimo aspektais, vengiant vienašališkai keisti esminius elementus, nes jie jau įtraukti į Susitarimą, ir vengiant patvirtinti priemones, kurios prieštarautų susitarimų su Pietų Korėja dvasiai. Galima paminėti kai kuriuos pavyzdžius: neturėtų būti keičiamos apsaugos priemones, jų taikymo laikotarpis arba laikotarpis, per kurį galima naudotis šia apsaugos sąlyga.

Pranešėjas siekia, kad sąlyga būtų veiksminga ir tikrai taikoma. Ši sąlyga turi būti priemonė, kuria iš tikrųjų būtų galima pasinaudoti, siekiant išvengti didelės žalos, ir kuri leistų pramonei prisitaikyti prie naujų taisyklių. Pranešėjas mano, kad siekiant šio tikslo būtina įterpti šiuos pasiūlymus:

Grafikas ir terminai

Tyrimo procesas turi būti užbaigtas ilgiausiai per 200 dienų, t. y. per laikotarpį, kuris atitinka laikinų priemonių taikymo laikotarpį, siekiant, kad pramonė nebūtų neapsaugota, kol vyksta tyrimas. Tai daugiau nei pakankamas laikotarpis tyrimui atlikti, kadangi reikės išanalizuoti padėtį tik vienoje šalyje.

Taip pat siūloma keletas pakeitimų, skirtų paaiškinti, kada tiksliai turi prasidėti tyrimo procesas. Bus laikoma, kad tyrimo laikotarpis prasidėda, kai priimamas sprendimas pradėti tyrimą arba kai priimamos laikinosios apsaugos priemones.

Apsaugos priemonės regioniniu lygmeniu

Pranešėjas siūlo numatyti galimybę išimtiniais atvejais regioniniu lygmeniu taikyti apsaugos priemones, siekiant kiek įmanoma mažiau sutrikdyti vidaus rinkos veikimą. Reikia atsižvelgti į labai skirtingą padėtį valstybėse narėse ir į tai, kad LPS su Pietų Korėja įsigaliojimas gali labai skirtingai paveikti jų pramones. Labiausiai paveiktos pramonės šakos esančios vienoje ar keliose valstybėse narėse turi galėti imtis apsaugos priemonių regioniniu lygmeniu, kad galėtų prisitaikyti prie naujų sąlygų.

Ši būtina priemonė atitinka apsaugos sąlygos tikslus ir yra proporcinga, atsižvelgiant į tai, kokia milžiniška rinkos dalis atveriama Korejos eksportui ir į tai, kad šia sąlyga bus galima naudotis tik labai trumpą laikotarpį, ilgiausiai dešimt metų po tarifų panaikinimo.

Pramonės ir Europos Parlamento dalyvavimas

Pranešėjas siūlo, kad pramonė ir Europos Parlamentas turėtų galimybę prašyti pradėti tyrimo procesą ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir kad jiems būtų garantuota prieiga prie informacijos, susijusios su tyrimo procesu. Siūloma sukurti interneto platformą, kurioje būtų keičiamasi visa nekonfidencialia informacija, pateikta Komisijai. Platforma turės būti periodiškai papildoma naujausia informacija apie apsaugos priemonių tyrimo procedūras.

Įrodymai

Pranešėjas mano, kad būtina tiksliai apibrėžti, kokio pobūdžio įrodymų reikia, kad būtų priimtas sprendimas pradėti procedūras, užtikrinant didesnį pramonės šakų, kurios gali būti paveiktos, saugumą ir tikrumą. Siūloma, kad įrodymai būtų grindžiami veiksniais, apibrėžtais reglamente, tyrimo stadijoje. Pranešėjas siūlo išplėsti šiuos veiksnius, įvedant naujus, kurie galėtų būti svarbūs nustatant didelę žalą arba didelės žalos pavojų.

Stebėsenos ir priežiūros priemonės

Komisija nuo pirmos Susitarimos įsigaliojimo dienos turėtų atidžiai stebėti eksporto ir importo tarp Pietų Korėjos ir Europos Sąjungos raidą, kreipdama ypatingą dėmesį į sektorius, kurie galėtų būti labiausiai paveikti.

Be to, būtina sukurti tinkamą mechanizmą priežiūros priemonių taikymui, siekiant stebėti situacijas, kurios galėtų padaryti rimtos žalos ES pramonei.

Duomenų pranešimas

Pranešėjas siūlo, kad Komisija tinkamai pagrįstų savo sprendimus nutraukti bylą, nenustatant jokių apsaugos priemonių arba nustatant apsaugos priemones.

Jis taip pat siūlo kasmet paskelbti viešą ataskaitą, kurioje būtų pateikta prašymų pradėti tyrimą, tyrimų ir jų rezultatų santrauka, taip pat sprendimai taikyti laikinąsias arba galutines priemones, ir kurioje atsispindėtų prekybos su Pietų Korėja raidos statistika, įskaitant konkrečią nuorodą į duomenis, susijusius su muito grąžinimu.

Parlamentas ar Taryba per mėnesį galės pareikalauti, kad Komisija dalyvautų atsakingo Parlamento ar Tarybos komiteto posėdyje, nagrinėjant bet kokį klausimą, susijusį su apsaugos sąlygomis, muitų grąžinimu ar LPS apskritai.

Muitų grąžinimas

Pranešėjas atkreipė dėmesį į susirūpinimą, kurį išreiškė kai kurie pilietinės visuomenės, pavyzdžiui, be kita ko, pramonės ir profesinių sąjungų atstovai, dėl muitų grąžinimo pasekmių, ir mano, kad būtina nustatyti tam tikrus kriterijus, susijusius su Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio taikymu, siekiant užtikrinti veiksmingą jo nuostatų veikimą ir glaudų bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija su suinteresuotosiomis šalimis.

Komitologija

Šis reglamentas buvo pateiktas Tarybai ir Europos Parlamentui tuo metu, kai priemonių, susijusių su įgyvendimo įgaliojimais, apibrėžtais Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnio 2 dalyje, peržiūrėjimas dar nebuvo prasidėjęs. Sprendimų priėmimo procesas turės būti suderintas su nuostatomis, kurios galiausiai bus patvirtintos šioje srityje. Kadangi bendra prekybos politika priklauso išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai ir kadangi apsaugos priemonių taikymas turi būti pagrįstas ekonominiu vertinimu, valstybėms narėms neturėtų būti suteikta galimybė priimti sprendimus, prieštaraujančius Komisijos sprendimams.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga

Nuorodos

COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.2.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

25.2.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Svarstymas komitete

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Priėmimo data

23.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Teisinė informacija - Privatumo politika