Procedura : 2010/0032(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0210/2010

Teksty złożone :

A7-0210/2010

Debaty :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/02/2011 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 769kWORD 430k
25.6.2010
PE 441.080v04-00 A7-0210/2010

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą

(COM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pablo Zalba Bidegain

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą

(COM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0049),

–   uwzględniając art. 294 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0025/2010),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0210/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Bariery handlowe na rynku wewnętrznym państwa będącego partnerem handlowym zwykle są korzystne dla wywozów z tego rynku za granicę, zaś jeżeli miejscem przeznaczenia jest Unia Europejska, mogą stworzyć warunki uzasadniające stosowanie środków ochronnych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 art. 3,1 Umowy zastosowanie środków ochronnych może być rozważane jedynie w przypadku gdy wielkość przywozu wzrośnie w takim stopniu i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący.

(5) Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 art. 3 ust. 1 Umowy zastosowanie środków ochronnych może być rozważane jedynie w przypadku, gdy wielkość przywozu lub dana działalność gospodarcza wzrośnie w takim stopniu i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący lub prowadzących podobną bądź bezpośrednio konkurującą działalność gospodarczą.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Poważna szkoda lub groźba poważnej szkody dla producentów z Unii Europejskiej może również powstać w wyniku niewypełnienia poszczególnych zobowiązań, o których mowa w rozdziale 13 Umowy, zwłaszcza określonych w nim norm socjalnych i norm w zakresie środowiska, w związku z czym niezbędne jest wprowadzenie środków ochronnych.

Uzasadnienie

Komisja musi mieć możliwość reagowania za pomocą środków ochronnych na nieuczciwą przewagę konkurencyjną Republiki Korei.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Określenie poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub poszczególnych sektorów gospodarki w Unii Europejskiej zależy również od tego, czy ustalone w Umowie zasady dotyczące barier pozataryfowych były przestrzegane. Może się to wiązać z koniecznością wprowadzenia środków ochronnych.

Uzasadnienie

Komisja musi mieć możliwość reagowania za pomocą środków ochronnych na nieuczciwą przewagę konkurencyjną Republiki Korei.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Monitorowanie oraz przegląd Umowy, a także ewentualne podjęcie niezbędnych środków ochronnych, powinno się odbywać w możliwie najbardziej przejrzysty sposób i przy udziale społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym konieczne jest stałe zaangażowanie Wewnętrznej Grupy Doradczej (Domestic Advisory Group) i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Forum).

Uzasadnienie

Ważne jest, aby włączyć w ten proces grupy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie w celu uzyskania informacji o skutkach umowy. Aby umożliwić udział Wewnętrznej Grupy Doradczej i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, należy zagwarantować możliwie największą przejrzystość.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Komisja powinna przedkładać raz w roku sprawozdanie na temat stosowania i wdrażania przepisów Umowy oraz stosowania środków ochronnych. Jeżeli okaże się, że środki ochronne są niewystarczające, Komisja powinna przedłożyć niezwłocznie wniosek w sprawie dalszych środków ochronnych, takich jak ograniczenia ilościowe, limity, pozwolenia na przywóz lub inne środki korygujące.

Uzasadnienie

Komisja powinna co rok sprawdzać wykonanie i skuteczność przepisów niniejszego rozporządzenia. Jeżeli okazałoby się, że rozporządzenie to nie gwarantuje wystarczającej ochrony europejskiego przemysłu, Komisja zostanie wezwana do przedłożenia nowego wniosku legislacyjnego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Aby stwierdzić, czy od dnia wejścia w życie Umowy całości przemysłu Unii lub jego poszczególnym sektorom grozi poważna szkoda, konieczne są zatem wiarygodne dane statystyczne na temat przywozów z Korei na teren UE.

Uzasadnienie

Wiarygodne statystyki są konieczne, by należycie wdrażać środki ochronne.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Dokładny monitoring i systematyczne dokonywanie oceny ułatwią i przyspieszą wszczęcie postępowania i prowadzenie dochodzenia. Dlatego od dnia wejścia w życie Umowy Komisja powinna systematycznie monitorować statystyki dotyczące przywozu i wywozu oraz oceniać wpływ Umowy na poszczególne sektory.

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły zawiera odniesienie do procedury monitorowania i nadzoru.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b) Komisja Europejska, państwa członkowskie i producenci z Unii Europejskiej powinni stale obserwować i oceniać dane statystyczne dotyczące przywozu i wywozu produktów o szczególnym znaczeniu objętych Umową od dnia jej wejścia w życie, aby móc na czas zidentyfikować poważną szkodę lub groźbę poważnej szkody dla producentów z Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Obserwowanie danych statystycznych dotyczących przywozu i wywozu wszystkich rodzajów produktów jest konieczne do podejmowania na czas środków ochronnych. Kompleksowe obserwowanie tych danych statystycznych powinno być wspólnym zadaniem Komisji Europejskiej, państw członkowskich i przemysłu europejskiego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c) Konieczne jest ustanowienie określonych procedur związanych ze stosowaniem art. 14 (Zwrot lub zwolnienia z należności celnych) protokołu do Umowy dotyczącego definicji „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej (zwany dalej protokołem w sprawie reguł pochodzenia) w celu zapewnienia skutecznego działania mechanizmów w nim ustanowionych oraz obszernej wymiany informacji z właściwymi zainteresowanymi podmiotami.

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły zawiera odniesienie do szczegółowych postanowień rozporządzenia dotyczących uwzględniania i stosowania art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia dołączonego do umowy.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkty 13 d i 13 e preambuły (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13d) Ponieważ ograniczenie zwrotu należności celnych możliwe jest dopiero po pięciu latach od wejścia w życie Umowy, konieczne może okazać się wprowadzenie na mocy niniejszego rozporządzenia środków ochronnych w odpowiedzi na poważną szkodę lub groźbę poważnej szkody dla producentów z Unii Europejskiej, powstałą w wyniku zwrotu lub zwolnienia z należności celnych. Od dnia wejścia w życie Umowy Komisja Europejska powinna więc szczególnie uważnie obserwować, zwłaszcza w sektorach o szczególnym znaczeniu, w jakim stopniu produkty przywożone z Republiki Korei składają się z podzespołów i materiałów z krajów trzecich, wszelkie zmiany w tym zakresie oraz ich wpływ na sytuację na rynku.

 

(13e) Dlatego od dnia wejścia w życie Umowy Komisja powinna monitorować statystyki koreańskie oraz statystyki stron trzecich i sporządzić wykaz szeregu produktów, w przypadku których może mieć potencjalnie zastosowanie zwrot ceł.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 f preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13f) Jeżeli we wnioskach z dochodzenia Komisja stwierdzi, że przemysł unijny poniósł szkodę w następstwie umowy o wolnym handlu UE-Korea, wówczas jedynie do celów rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (rozporządzenie w sprawie EFG) uznaje się, że:

 

„[poważne zmiany strukturalne] w kierunkach światowego handlu [spowodowane] globalizacją”, zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG, obejmują wzrost koreańskiego przywozu do Europy bądź niepowodzenie w zwiększaniu unijnego eksportu do Korei;

 

(b) zwolnienia w przemyśle samochodowym

 

– mają „istotny niekorzystny wpływ na gospodarkę regionalną lub lokalną” oraz „poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę”, zgodnie ze sformułowaniami, odpowiednio, art. 1 ust. 1 oraz 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie EFG; oraz

 

– stanowią „wyjątkowe okoliczności”, jak stanowi art. 2 lit. c) rozporządzenia EFG.

______

1 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13g) W celu uniknięcia poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub sektorów gospodarki Unii Europejskiej Komisja powinna uważnie obserwować moce produkcyjne oraz przestrzeganie norm MOP i ONZ w zakresie warunków socjalnych i warunków pracy oraz standardów środowiskowych w krajach trzecich, w których są produkowane podzespoły lub materiały użyte do wytworzenia produktów objętych Umową.

Uzasadnienie

Należy unikać zakłóceń konkurencji wynikających z dumpingu socjalnego.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkty 13 h - 13 j preambuły (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13h) Art. 11 ust. 1 pkt 2 rozdziału 11 Umowy wprowadza wymóg zachowania przez strony na ich terytoriach wyczerpujących przepisów prawa konkurencji pomagających walczyć z restrykcyjnymi porozumieniami, uzgodnionymi praktykami i nadużywaniem pozycji dominującej przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

 

(13i) Art. 11 ust. 6 pkt 2 rozdziału 11 Umowy zobowiązuje strony do współpracy w zakresie ich poszczególnych strategii wdrażania oraz stosowania poszczególnych przepisów prawa konkurencji, w tym współpracy w zakresie ochrony porządku publicznego, powiadomień, konsultacji i wymiany informacji jawnych, w oparciu o Umowę między Republiką Korei a WE dotyczącą współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych z dnia 23 maja 2009 r. (zwaną dalej „Umową o współpracy”).

 

(13j) Celem tej Umowy o współpracy jest przyczynianie się do skutecznego wdrażania prawa konkurencji obowiązującego na terytoriach poszczególnych stron Umowy poprzez promowanie współpracy i koordynacji między organami ds. konkurencji państw stron.

Uzasadnienie

Poprawka ta zobowiązywałaby Komisję do zwrócenia się do koreańskiej Komisji Sprawiedliwego Handlu o podjęcie właściwych kroków służących wdrażaniu prawa w przypadku, gdy uzna, że antykonkurencyjne działania prowadzone w Korei negatywnie wpływają na interesy Wspólnoty oraz gdy stwierdzi, że tego rodzaju antykonkurencyjne działania utrudniają europejskim producentom dostęp do koreańskiego rynku samochodowego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

(14) Wdrożenie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w Umowie wymaga wprowadzenia przez Komisję jednakowych warunków wdrażania tymczasowych i stałych środków ochronnych, środków nadzoru i zakończenia dochodzenia i postępowania, w których nie zostały podjęte żadne środki. Zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy i ogólne zasady dotyczące mechanizmów kontroli wykonywania uprawnień wykonawczych Komisji sprawowanej przez państwa członkowskie ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Do momentu przyjęcia nowego rozporządzenia w dalszym ciągu ma zastosowanie decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, oprócz procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, która nie ma zastosowania.

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły zawiera odniesienie do koniecznego dostosowania procedur decyzyjnych po wejściu w życie rozporządzenia ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować wyłącznie produkty wytworzone w Unii Europejskiej i Republice Korei. Nie należy nim zaś obejmować produktów, części lub podzespołów wytworzonych w strefach produkcji zewnętrznej takich jak Kaesong. Zanim będzie można rozszerzyć zakres stosowania niniejszego rozporządzenia również na towary ze stref produkcji zewnętrznej, trzeba będzie wprowadzić w nim zmiany zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Przy rozszerzeniu zakresu stosowania rozporządzenia należy zagwarantować w szczególności przestrzeganie zobowiązań określonych w rozdziale 13 Umowy, również w strefach produkcji zewnętrznej.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu stosowania umowy na zewnętrzne strefy produkcji, które będzie wymagało przeprowadzenia dogłębnej analizy tego, czy przestrzegane są w nich międzynarodowe normy socjalne, środowiskowe i standardy pracy, musi nastąpić w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) „Przemysł unijny” oznacza wszystkich unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, prowadzących działalność na terytorium Unii, lub których łączna produkcja produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących stanowi większą część całkowitej unijnej produkcji tych towarów.

(a) „Przemysł unijny” oznacza wszystkich unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, prowadzących działalność na terytorium Unii, lub których łączna produkcja produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących stanowi większą część całkowitej unijnej produkcji tych towarów. W przypadku gdy produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący jest tylko jednym z szeregu produktów wytwarzanych przez producentów z przemysłu Unii, przemysł definiuje się jako konkretne działania służące produkcji produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego.

Uzasadnienie

Prawdopodobne jest, że środki ochronne zostaną wprowadzone w odniesieniu do określonych kategorii produktów, takich jak pojazdy samochodowe o objętości skokowej niższej niż dana wartość. Poprawka ta ma na celu zapewnienie, by do kompetencji Komisji należało wąskie rozumienie „przemysłu” jako producentów konkretnej kategorii produktów.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) „Groźba poważnej szkody” oznacza poważną szkodę, której wystąpienie jest zdecydowanie nieuchronne. Ustalenie istnienia zagrożenia wystąpienia poważnej szkody jest oparte na faktach, a nie jedynie na przypuszczeniach, domysłach i odległej możliwości.

(c) „Groźba poważnej szkody” oznacza poważną szkodę, której wystąpienie jest zdecydowanie nieuchronne. Ustalenie istnienia zagrożenia wystąpienia poważnej szkody jest oparte na weryfikowalnych faktach, a nie jedynie na przypuszczeniach, domysłach i odległej możliwości; Pod uwagę bierze się między innymi sporządzone w oparciu o czynniki określone w art. 4 ust. 5 prognozy, wyliczenia i analizy pozwalające określić istnienie groźby poważnej szkody.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) „zainteresowane strony” oznacza strony, których dotyczy przywóz produktów, o których mowa.

Uzasadnienie

Poprawka ta służy wyjaśnieniu znaczenia „zainteresowanych stron”.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera (e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(eb) „produkty” oznacza produkty wytwarzane w Unii Europejskiej i Republice Korei. Nie obejmuje ono produktów lub podzespołów wytwarzanych w strefach produkcji zewnętrznej. Zanim będzie można rozszerzyć zakres stosowania niniejszego rozporządzenia również na towary ze stref produkcji zewnętrznej, zostanie ono zmienione zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

 

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu stosowania umowy na zewnętrzne strefy produkcji, które będzie wymagało przeprowadzenia dogłębnej analizy tego, czy przestrzegane są w nich międzynarodowe normy socjalne, środowiskowe i standardy pracy, musi nastąpić w drodze zwykłej procedury ustawodawczej przy współdecyzji Parlamentu i Rady.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera (e c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ec) „takie warunki, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody” obejmuje czynniki takie jak zdolność produkcyjna, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, praktyki walutowe i warunki pracy w krajach trzecich w odniesieniu do wytwórstwa części i materiałów wykorzystywanych w danym produkcie.

Uzasadnienie

Przedstawione w umowie przepisy dotyczące zwrotu opłat celnych tworzą zachęty dla Korei, aby przenosiła coraz większą część swojej produkcji do pobliskich krajów o niskich kosztach siły roboczej. Rzeczywiście w porównaniu z Unią Europejską kraje te korzystają ze znacznych przywilejów na mocy umowy, nie oferując jednak w zamian żadnych ulg. Poprawka ma na celu zajęcie się skutkami przepisów dotyczących zwrotu opłat celnych umowy, rozszerzając zakres stosowania środków ochronnych tak, aby objąć nimi czynniki związane z krajami trzecimi korzystającymi z przepisów dotyczących zwrotu opłat celnych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera (e d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ed) „Region(y)” oznacza jeden lub więcej państw członkowskich w Unii.

Poprawka       23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia środek ochronny można zastosować w przypadku gdy w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnych towar pochodzący z Korei jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w ujęciu bezwzględnym lub względem produkcji unijnej, oraz w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu unijnego wytwarzającego produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący.

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia środek ochronny można zastosować w przypadku, gdy w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnych towar lub działalność gospodarcza pochodzące z Korei przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w ujęciu bezwzględnym lub względem produkcji unijnej, oraz w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu unijnego wytwarzającego podobny lub bezpośrednio konkurujący produkt lub prowadzącego podobną lub bezpośrednio konkurującą działalność gospodarczą.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Jeżeli, przede wszystkim w oparciu o czynniki określone w art. 4 ust. 5, okaże się, że warunki ustanowione dla przyjęcia środków zgodnie z art. 2 ust. 1 spełnione są w jednym lub wielu regionach Unii, Komisja, po rozważeniu alternatywnych rozwiązań, może w wyjątkowych przypadkach zezwolić na zastosowanie nadzoru lub środków ochronnych ograniczonych do danego regionu lub regionów, jeżeli uważa ona, że zastosowanie takich środków na poziomie regionalnym jest bardziej odpowiednie niż środki stosowane w całej Unii.

 

Środki takie muszą być tymczasowe oraz w możliwie najmniejszym stopniu zakłócać funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Są one przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 2 ust. 2.

Uzasadnienie

Artykuł ten ustanawia tzw. klauzulę regionalną zgodnie z art. 18 ogólnych przepisów ochronnych (rozporządzenie (WE) nr 260/2009).

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustępy 3 a i 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W celu skutecznego wykorzystywania środków ochronnych Komisja (Eurostat) przedstawia co rok Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania i aktualne dane statystyczne dotyczące przywozów z Korei mających wpływ na szczególnie narażone sektory w UE w konsekwencji stosowania Umowy;

 

3b. W przypadku zgłoszenia Komisji przez przedstawicieli przemysłu unijnego udowodnionej groźby szkody Komisja może rozważyć rozszerzenie zakresu monitorowania o inne zagrożone sektory (zainteresowane strony).

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Monitorowanie

 

Komisja monitoruje zmiany w statystykach dotyczących przywozu i wywozu produktów koreańskich oraz systematycznie współpracuje i dokonuje wymiany danych z państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu unijnego. Komisja dba o to, by państwa członkowskie dostarczały sumiennie odpowiednich danych statystycznych dobrej jakości.

 

Od dnia wejścia w życie Umowy Komisja dokładnie monitoruje statystyki i prognozy koreańskie oraz statystyki i prognozy stron trzecich dotyczące szeregu produktów, w przypadku których może mieć zastosowanie zwrot ceł.

Uzasadnienie

Ten artykuł ustanawia właściwy system monitorowania.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia.

1. Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, Parlamentu Europejskiego, Wewnętrznej Grupy Doradczej, osoby fizycznej lub prawnej, bądź stowarzyszenia, które nie posiada osobowości prawnej, występującego w imieniu przemysłu unijnego i reprezentującego co najmniej jego 25 %, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, zgodnie z czynnikami ustanowionymi w art. 4 ust. 5, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ta zawiera wyjaśnienie dotyczące podmiotów uprawnionych do wszczynania postępowania, a także warunków, których spełnienie jest wymagane przed wszczęciem postępowania.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Wniosek o wszczęcie dochodzenia zawiera dowody na spełnienie warunków uzasadniających wprowadzenie środków ochronnych w rozumieniu art. 2 ust. 1. Wniosek zasadniczo zawiera następujące informacje: tempo i skalę wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków, strat i zatrudnienia.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, jakie informacje mają być przekazywane Komisji w celu wszczęcia dochodzenia.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Stosując ust. 1 niniejszego artykułu oraz przez okres pięciu lat od wejścia w życie Umowy, Komisja uwzględnia w szczególności te gotowe produkty przywożone z Republiki Korei, których zwiększony przywóz do Unii Europejskiej należy przypisać zwiększonemu stosowaniu w gotowych produktach części i podzespołów, które Republika Korei importowała z krajów trzecich, z którymi Unia Europejska nie ma zawartej umowy o wolnym handlu i które objęte są systemem zwrotu lub zwolnienia z należności celnych.

Uzasadnienie

Należy możliwie najdokładniej obserwować stosowanie przez Republikę Korei zwrotu lub zwolnienia z należności celnych względem części i podzespołów importowanych z krajów trzecich, użytych do wytwarzania produktów znajdujących się w obrocie między Republiką Korei i Unią Europejską, zgodnie z umową o wolnym handlu.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli tendencje w przywozie z Republiki Korei zdają się wymagać wprowadzenia środków ochronnych, państwa członkowskie informują o tym fakcie Komisję. Informacja ta obejmuje dostępne dowody, jak określono na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 4. Komisja przekazuje tę informację wszystkim państwom członkowskim w ciągu trzech dni roboczych.

2. Jeżeli tendencje w przywozie z Republiki Korei zdają się wymagać wprowadzenia środków ochronnych, państwa członkowskie lub przemysł unijny informują o tym fakcie Komisję. Informacja ta obejmuje dostępne dowody, jak określono na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 4 ust. 5. Komisja w okresie trzech dni roboczych umieszcza tę informację na portalu internetowym, o którym mowa w art. 9 (portal internetowy) i wysyła wszystkim państwom członkowskim, przedstawicielom przemysłu unijnego i Parlamentowi Europejskiemu informację o tym fakcie.

Uzasadnienie

Proces informowania powinien być oparty na przejrzystej procedurze informowania państw członkowskich, przemysłu unijnego i Parlamentu Europejskiego o możliwym wszczęciu postępowania.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Konsultacje z państwami członkowskimi odbywają się w terminie ośmiu dni roboczych od wysłania przez Komisję do państw członkowskich informacji, o których mowa w ust. 2, w ramach Komitetu określonego w art. 10 zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11.1. Jeżeli po konsultacjach oczywiste jest, że istnieją wystarczające dowody, by uzasadnić wszczęcie postępowania, Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postępowanie zostaje wszczęte w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji od państwa członkowskiego.

3. Konsultacje z państwami członkowskimi odbywają się w terminie ośmiu dni roboczych od wysłania przez Komisję informacji, o których mowa w ust. 2, w ramach Komitetu określonego w art. 10 zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 1. Jeżeli po konsultacjach oczywiste jest, że istnieją wystarczające dowody określone na podstawie czynników, o których mowa w art. 4 ust. 5, by uzasadnić wszczęcie postępowania, Komisja publikuje zawiadomienie na portalu internetowym oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postępowanie zostaje wszczęte w terminie jednego miesiąca na wniosek państwa członkowskiego, Parlamentu Europejskiego lub przemysłu unijnego.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Dowody zgromadzone dla celów wszczęcia postępowania zgodnie z art. 14 ust. 2 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do Umowy (Zwrot lub zwolnienie z należności celnych) mogą być również wykorzystane do wszczęcia dochodzenia w sprawie środków ochronnych, jeżeli zostały spełnione warunki określone w tym artykule.

Uzasadnienie

Zwrot lub zwolnienie z należności celnych może przynieść szkodę przemysłowi europejskiemu, dlatego rozsądne jest odwołanie się do protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do umowy. Ustalenie, że zwrot należności celnych powoduje szkodę musi również stanowić podstawę do podjęcia środków ochronnych.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po wszczęciu postępowania Komisja rozpoczyna dochodzenie.

1. Po wszczęciu postępowania Komisja rozpoczyna dochodzenie. Okres dochodzenia ustanowionego w art. 4 ust. 3 rozpoczyna się z dniem opublikowania decyzji w sprawie wszczęcia dochodzenia w Dzienniku Urzędowym.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja może zażądać od państw członkowskich dostarczenia informacji, a państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu spełnienia takiego żądania. Gdy informacje te są w interesie ogółu lub gdy ich przekazania zażądało państwo członkowskie, Komisja przesyła je do wszystkich państw członkowskich, o ile nie są one poufne. Jeżeli są one poufne, Komisja przekazuje ich streszczenie nieopatrzone klauzulą poufności.

2. Komisja może zażądać od państw członkowskich dostarczenia informacji, a państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu spełnienia takiego żądania. Gdy informacje te są w interesie ogółu lub gdy ich przekazania zażądało państwo członkowskie, Parlament Europejski lub przemysł unijny, Komisja umieszcza te informacje na portalu internetowym, o ile nie są one poufne. Jeżeli są one poufne, Komisja zamieszcza ich streszczenie nieopatrzone klauzulą poufności.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczy procedury przekazywania informacji i dzielenia się nimi.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W miarę możliwości dochodzenie zostaje zakończone w terminie sześciu miesięcy od jego wszczęcia. W wyjątkowych okolicznościach odpowiednio uzasadnionych przez Komisję okres ten może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące.

3. Dochodzenie zostaje zakończone w terminie 200 dni od daty jego wszczęcia.

Uzasadnienie

Propozycja skrócenia okresu dochodzenia. Zamiast X + X miesięcy lub dni, proponujemy maksymalny okres 200 dni. Inaczej niż w przypadku klauzuli ochronnej w umowach o partnerstwie gospodarczym, które obowiązują raczej w długim okresie czasu, klauzula ochronna dotycząca Korei jest stosowana jedynie w stosunku do jednego kraju. Dlatego zasadne jest wprowadzenie krótszego okresu w celu przyspieszenia procedury.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na przemysł unijny, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia.

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na przemysł unijny, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu określenia szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne relewantne czynniki, takie jak: zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływ gotówki i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważne szkody, lub grożą spowodowaniem poważnych szkód. W przypadku gdy wkład kraju trzeciego obejmuje łącznie znaczną część kosztów produkcji danego produktu, Komisja powinna także ocenić, odnosząc się do sytuacji przemysłu w Unii, produkcyjność, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, praktyki walutowe i warunki pracy w krajach trzecich, których dotyczy sprawa.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Ponadto podczas dochodzenia Komisja ocenia kwestię przestrzegania przez Republikę Korei określonych w rozdziale 13 Umowy norm socjalnych i norm w zakresie środowiska, jego ewentualny wpływ na kształtowanie się cen i nieuczciwą przewagę konkurencyjną oraz związane z tym powstanie poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub poszczególnych sektorów gospodarki w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Komisja musi mieć możliwość reagowania za pomocą środków ochronnych na nieuczciwą przewagę konkurencyjną Republiki Korei.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Podczas dochodzenia Komisja ocenia poza tym kwestię przestrzegania uzgodnionych w Umowie zasad dotyczących barier pozataryfowych oraz ewentualnego powstania w związku z tym poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub poszczególnych sektorów gospodarki w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Komisja musi mieć możliwość reagowania za pomocą środków ochronnych na nieuczciwą przewagę konkurencyjną Republiki Korei.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Zainteresowane strony, które zgłosiły się w sposób określony w art. 3 ust. 4 lit. b), oraz przedstawiciele Republiki Korei mogą, na pisemny wniosek, uzyskać wgląd w informacje udostępniane Komisji w związku z dochodzeniem inne niż informacje zawarte w dokumentach wewnętrznych przygotowanych przez organy Unii lub jej państwa członkowskie, pod warunkiem że informacje te są istotne dla sprawy i nie są poufne w rozumieniu art. 9 oraz że są one wykorzystywane przez Komisję w ramach dochodzenia. Zgłosiwszy się, zainteresowane strony mogą przedstawić Komisji swoje stanowisko w sprawie wymienionych informacji. Opinie te mogą zostać uwzględnione, jeżeli są poparte wystarczającymi dowodami.

6. Zainteresowane strony, które zgłosiły się w sposób określony w art. 3 ust. 4 lit. b), oraz przedstawiciele Republiki Korei mogą, na pisemny wniosek, uzyskać wgląd w informacje udostępniane Komisji w związku z dochodzeniem inne niż informacje zawarte w dokumentach wewnętrznych przygotowanych przez organy Unii lub jej państwa członkowskie, pod warunkiem że informacje te są istotne dla sprawy i nie są poufne w rozumieniu art. 9 oraz że są one wykorzystywane przez Komisję w ramach dochodzenia. Zgłosiwszy się, zainteresowane strony mogą przedstawić Komisji swoje stanowisko w sprawie wymienionych informacji. Opinie te zostają uwzględnione, jeżeli są poparte wystarczającymi dowodami.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie sformułowania.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja może wysłuchać zainteresowane strony. Wysłuchanie stron jest przeprowadzone w przypadku gdy złożyły one pisemny wniosek w terminie określonym w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wykazując, że wynik postępowania wyjaśniającego może istotnie wpłynąć na ich sytuację oraz że istnieją szczególne powody dla ich wysłuchania.

7. Komisja wysłuchuje zainteresowane strony. Wysłuchanie stron jest przeprowadzone w przypadku, gdy złożyły one pisemny wniosek w terminie określonym w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wykazując, że wynik postępowania wyjaśniającego może istotnie wpłynąć na ich sytuację oraz że istnieją powody dla ich wysłuchania.

 

Komisja wysłuchuje te strony przy następnych okazjach, jeżeli istnieją ku temu szczególne powody.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie sformułowania. Ponadto nowy akapit precyzuje, że strony mają prawo do bycia wysłuchanymi przynajmniej raz oraz że musi istnieć szczególny powód do ich ponownego wysłuchania.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Środki nadzoru

 

1. Jeżeli tendencje przywozowe dla produktu pochodzącego z Republiki Korei mają taki charakter, że mogłyby spowodować jedną z sytuacji, o których mowa w art. 2, przywóz tego produktu może polegać uprzedniemu nadzorowi Unii Europejskiej.

 

2. Decyzje o objęciu nadzorem podejmowane są przez Komisję na podstawie procedury określonej w art. 11 ust. 1.

 

3. Środki nadzoru podejmuje się na czas określony. O ile nie zastrzeżono inaczej, okres stosowania tych środków kończy się z końcem drugiego semestru, następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia wprowadzenia środków po raz pierwszy.

 

4. O ile jest to konieczne, środki nadzoru mogą ograniczać się do terytorium jednego lub wielu regionów Unii.

Uzasadnienie

Ten artykuł umożliwiłby wprowadzenie właściwego mechanizmu nadzoru w oparciu o ogólne przepisy ochronne (rozporządzenie (WE) nr 260/2009).

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Tymczasowe środki ochronne są stosowane w krytycznych okolicznościach, w których opóźnienie spowodowałoby szkody trudne do naprawienia, w wyniku wstępnych ustaleń, zgodnie z którymi istnieją niezaprzeczalne dowody na to, że w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnej zgodnie z Umową przywóz towaru pochodzącego z Republiki Korei zwiększył się i że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu krajowego. Środki tymczasowe są wprowadzane zgodnie z procedurą określoną w art. 11.1.

1. Tymczasowe środki ochronne są stosowane w krytycznych okolicznościach, w których opóźnienie spowodowałoby szkody trudne do naprawienia, w wyniku wstępnych ustaleń na podstawie czynników określonych w art. 4 ust. 5, zgodnie z którymi istnieją wystarczające dowody na to, że w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnej zgodnie z Umową przywóz towaru pochodzącego z Republiki Korei zwiększył się i że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu krajowego. Środki tymczasowe są wprowadzane zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 1.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku wystąpienia przez państwo członkowskie z wnioskiem o niezwłoczną interwencję Komisji i spełnienia warunków określonych w ust. 1 Komisja podejmuje decyzję najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku.

2. W przypadku wystąpienia przez państwo członkowskie, Parlament Europejski lub przemysł unijny z wnioskiem o niezwłoczną interwencję Komisji i spełnienia warunków określonych w ust. 1 Komisja podejmuje decyzję najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku. Okres dochodzenia ustanowiony w art. 4 ust. 3 rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji w sprawie zastosowania tymczasowych środków ochronnych.

Uzasadnienie

Uściślenie dotyczące zainteresowanych podmiotów oraz dokładnych ram czasowych.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Środki, o których mowa w niniejszym artykule, stosowane są w odniesieniu do każdego produktu wprowadzanego do swobodnego obrotu po wejściu tych środków w życie. Jednak takie środki nie zapobiegają wprowadzeniu do obrotu produktów będących już w drodze do Unii, o ile punkt docelowy przywozu takich produktów nie może zostać zmieniony.

Uzasadnienie

Artykuł ten ustanawia tzw. klauzulę wysyłkową zgodnie z art. 16 ogólnych przepisów ochronnych (rozporządzenie (WE) nr 260/2009).

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadkach gdy dwustronne środki ochronne zostaną uznane za niepotrzebne, dochodzenie i postępowanie zostają zakończone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11.2.

1. W przypadkach gdy dwustronne środki ochronne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia, dochodzenie i postępowanie zostają zakończone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11.1.

 

2. Jeżeli Parlament Europejski zgłosi zastrzeżenie do projektu decyzji o niestosowaniu dwustronnych środków ochronnych uzasadniając to faktem, że decyzja ta kłóciłaby się z zamiarami prawodawcy, bez uszczerbku dla ust. 1 Komisja ponownie zbada projekt decyzji. Komisja, uwzględniając przyczyny zastrzeżeń i w terminie określonym w stosowanej procedurze, może przedłożyć komitetowi nowy projekt decyzji lub przedłożyć projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z Traktatem. Komisja informuje Parlament Europejski, Radę i komitet o działaniach, jakie zamierza podjąć, wraz z ich uzasadnieniem.

 

3. Komisja publikuje sprawozdanie, przedstawiając swoje wnioski i uzasadnione konkluzje we wszystkich odnośnych kwestii faktycznych i prawnych, zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie procedury doradczej zgodnie z decyzją w sprawie komitologii oraz procedury doradczej (art. 4) zaproponowanej we wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2010)0083), a także wprowadzenie nowego ustępu w celu podkreślenia przejrzystości procedury.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli ostatecznie ustalone fakty dowodzą, że wystąpiły okoliczności określone w art. 2.1, zostaje podjęta decyzja o zastosowaniu ostatecznych dwustronnych środków ochronnych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11.2.

Jeżeli ostatecznie ustalone fakty dowodzą, że wystąpiły okoliczności określone w art. 2.1, zostaje podjęta decyzja o zastosowaniu ostatecznych dwustronnych środków ochronnych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11.ust. 1.

 

Zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9, Komisja publikuje sprawozdanie zawierające streszczenie stanu faktycznego i wniosków istotnych dla ustaleń.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie procedury doradczej zgodnie z decyzją w sprawie komitologii oraz procedury doradczej (art. 4) zaproponowanej we wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2010)0051), a także wprowadzenie ustępu w celu podkreślenia przejrzystości procedury.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Środki ochronne nadal obowiązują w jakimkolwiek przedłużonym okresie w oczekiwaniu na wynik przeglądu.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu nie określono, czy środki pozostają w mocy (tzn. czy pobierane będą opłaty) w trakcie przeglądów dokonywanych przed wygaśnięciem środków. Zgodnie ze standardową praktyką w UE w odniesieniu do handlowych środków ochronnych, środki te powinny obowiązywać przez cały okres trwania przeglądu.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja zapewnia, że wszystkie informacje i dane statystyczne niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia są dostępne, zrozumiałe i przejrzyste, oraz że można je zweryfikować. Komisja zobowiązuje się do utworzenia, jak tylko zostaną określone warunki techniczne, chronionego hasłem portalu internetowego, którym sama będzie zarządzać i poprzez który są rozpowszechniane wszystkie istotne informacje, uznane za nietajne na mocy niniejszego artykułu. Państwom członkowskim, zarejestrowanym podmiotom przemysłu Unii, Wewnętrznej Grupie Doradczej oraz Parlamentowi Europejskiemu należy zapewnić na wniosek dostęp do tego portalu internetowego. Informacje te zawierają dane statystyczne właściwe do określenia, czy dowód spełnia wymagania określone w art. 2 ust. 1, a także wszelkie informacje mające znaczenie dla dochodzenia.

 

Informacje uzyskane na tym portalu internetowym są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których o nie wnioskowano. Jakiekolwiek informacje poufne lub przekazane z zastrzeżeniem poufności na mocy niniejszego rozporządzenia nie są ujawniane bez wyraźnej zgody osoby udzielającej tych informacji.

Uzasadnienie

Te postanowienia wprowadzają zasady tworzenia portalu internetowego, jego funkcjonowania oraz korzystania z niego.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisję wspiera komitet ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 w sprawie wspólnych reguł przywozu. Przepisy art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

Komisję wspiera komitet ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 w sprawie wspólnych reguł przywozu.

Uzasadnienie

Postanowienia proceduralne dotyczące komitetu są opisane w art. 11. Odniesienie do art. 4 rozporządzenia 260/2009 mogłoby być przyczyną nieporozumień.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

Report

 

1. Komisja publikuje roczne sprawozdanie w na temat stosowania i wdrażania przepisów Umowy. Sprawozdanie zawiera informacje o działaniach różnych organów, które odpowiadają za kontrolowanie wdrażania przepisów Umowy oraz na temat przestrzegania wynikających z niej zobowiązań, m.in. w zakresie barier w handlu.

 

2. Szczególna część sprawozdania dotyczy przestrzegania zobowiązań wynikających z rozdziału 13 Umowy oraz działań wewnętrznej Grupy Doradczej i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

3. Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Koreą. Zawiera też specjalne odniesienie do wyników monitorowania zwrotu należności celnych.

 

4. Parlament Europejski lub Rada mogą w ciągu jednego miesiąca zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji Parlamentu Europejskiego lub komitetu Rady w celu przedstawienia i wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z wdrażaniem przepisów Umowy.

Uzasadnienie

Sprawozdanie na temat wdrażania przepisów umowy o wolnym handlu zawartej między UE a Republiką Korei, przestrzegania wszystkich zawartych w niej ustaleń, np. w zakresie barier w handlu, oraz norm socjalnych i standardów w zakresie środowiska musi być publikowane co rok.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

skreślony

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że wspólna polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji Unii, nie ma potrzeby wprowadzania procedury, dzięki której państwa członkowskie mogłyby głosować większością kwalifikowaną przeciwko projektowi środków przedstawionemu przez Komisję. Decyzja o zastosowaniu środków ochronnych jest podejmowana po przeanalizowaniu warunków, o których mowa w tym rozporządzeniu, co oznacza głównie ocenę skutków gospodarczych. Jeżeli warunki te są spełnione, nie powinno być miejsca na decyzje uznaniowe lub wybór podyktowany względami politycznymi, a zatem nie ma potrzeby, by państwa członkowskie podejmowały decyzję o odrzuceniu projektu Komisji.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

skreślony

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, by odwoływać się do art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE (odniesienie do art. 5 ust. 6 stanowi błąd maszynowy we wniosku Komisji).

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Sprawozdawczość

 

1. Komisja publikuje roczne sprawozdanie w sprawie stosowania i funkcjonowania klauzuli ochronnej. Sprawozdanie zawiera streszczenie wniosków o wszczęcie postępowania, dochodzenia oraz jego wyników, zakończenia dochodzenia i postępowania, w których nie zostały podjęte żadne środki, nałożenia tymczasowych środków ochronnych lub środków ostatecznych, a także uzasadnienie każdej decyzji w tej sprawie z załączonym streszczeniem właściwych informacji i faktów.

 

2. Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Koreą. Zawiera też specjalne odniesienie do wyników monitorowania zwrotu ceł.

 

3. Parlament Europejski lub Rada mogą w ciągu jednego miesiąca zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc z właściwą komisją Parlamentu lub komitetem Rady, aby przedstawiła ona i wyjaśniła wszelkie kwestie związane ze stosowaniem klauzuli ochronnej, zwrotem ceł lub, ogólnie, Umową.

Uzasadnienie

To postanowienie wprowadza do rozporządzenia wyraźny obowiązek Komisji do przedstawiania sprawozdań w sprawie wykonania rozporządzenia.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11b

 

Procedura dotycząca stosowania art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia

 

1. W celu stosowania art. 14 (Zwrot lub zwolnienie z należności celnych) protokołu do Umowy dotyczącego definicji „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej (zwanego dalej protokołem w sprawie reguł pochodzenia) Komisja monitoruje dokładnie zmiany w odnośnych statystykach dotyczących przywozu i wywozu zarówno pod względem wartości, jak i, tam, gdzie to właściwe, ilości, oraz systematycznie udostępnia te dane i własne ustalenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz zainteresowanym podmiotom przemysłu unijnego. Monitoring rozpoczyna się wraz z początkiem tymczasowego stosowania przepisów, a dane są udostępniane co dwa miesiące.

 

Oprócz pozycji taryfowych zawartych w art. 14 ust. 1 Umowy Komisja sporządzi we współpracy z przemysłem unijnym listę najważniejszych pozycji taryfowych, które nie są typowe dla przemysłu samochodowego, ale ważne dla wytwarzania pojazdów i innych powiązanych sektorów. Szczegółowy monitoring jest prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 Umowy.

 

2. Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja analizuje niezwłocznie, czy warunki przedstawione w art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia zostały spełnione, oraz na wniosek przedstawia swoje ustalenia w ciągu 10 dni roboczych. Po konsultacjach w ramach specjalnego komitetu, o którym mowa w art. 207 ust. 3, akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komisja zwraca się do Korei o przeprowadzenie konsultacji, w przypadku gdy warunki określone w art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia zostały spełnione. Komisja uznaje, że warunki te zostały spełnione między innymi wtedy, gdy osiągnięte zostały wartości progowe przedstawione w ust. 3.

 

3. Do celów stosowania ust. 2.1 lit. a) art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia przy ocenie wzrostu poziomu przywozu części lub podzespołów do Korei porównywanego ze wzrostem poziomu wywozu z Korei produktów końcowych przeznaczonych do UE różnica 10 punktów procentowych jest uznawana za znaczną. Do celów stosowania ust. 2.1, lit. b) art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia, przy ocenie wywozu z Korei produktów finalnych przeznaczonych do UE, wzrost o 10% w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji na rynek krajowy jest uznawany za znaczny. W poszczególnych przypadkach wzrost kształtujący się poniżej tego progu może zostać również uznany za znaczny.

Uzasadnienie

Wprowadzenie do rozporządzenia tego zapisu pozwoliłoby wyjść naprzeciw obawom wielu organizacji przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego w Unii, a także przemysłowi i związkom zawodowym. Zapis ten wprowadziłby szczegółowe postanowienia dotyczące stosowania art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia.


UZASADNIENIE

Dnia 23 kwietnia 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Republiką Korei w celu zawarcia umowy o wolnym handlu między UE a Koreą. Umowa została następnie parafowana dnia 15 października 2009 r.

Umowa zawiera dwustronną klauzulę ochronną, która przewiduje możliwość przywrócenia stosowania stawki dla kraju najbardziej uprzywilejowanego (KNU), jeżeli w wyniku liberalizacji handlu wielkość przywozu wzrośnie, w ujęciu bezwzględnym lub względem produkcji krajowej, w takim stopniu i na takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu unijnego wytwarzającego produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący.

Aby środki takie można było zastosować, należy włączyć klauzulę ochronną do prawa Unii Europejskiej nie tylko ze względu na konieczność określenia proceduralnych aspektów wprowadzania środków ochronnych, ale także gdyż konieczne jest określenie praw zainteresowanych stron. Załączony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi instrument prawny umożliwiający stosowanie klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą Południową.

Sprawozdawca podkreśla, że prace ustawodawcze nad tym rozporządzeniem muszą być skoncentrowane na zagadnieniach związanych z jego wykonaniem, przy czym należy unikać jednostronnej zmiany istotnych postanowień zawartych w umowie oraz przyjmowania środków, które pozostają w sprzeczności z duchem umowy zawartej z Koreą Południową. Tytułem przykładu, nie należy zmieniać rodzaju środków ochronnych, ich terminu stosowania ani okresu, podczas którego możliwe jest stosowanie klauzuli ochronnej.

Sprawozdawca dąży do zapewnienia, że klauzula będzie skuteczna i faktycznie stosowana. Klauzula ta musi być instrumentem, z którego można rzeczywiście korzystać, aby zapobiec poważnym szkodom i umożliwić przemysłowi dostosowanie się do nowych reguł gry. W tym celu sprawozdawca uznaje, że konieczne jest wprowadzenie następujących propozycji:

Ramy czasowe i terminy

Dochodzenie nie może trwać dłużej niż 200 dni i powinno pokrywać się z okresem stosowania środków tymczasowych, aby uniknąć sytuacji, w której przemysł pozostawałby bez ochrony podczas trwania dochodzenia. Jest to okres zupełnie wystarczający, aby przeprowadzić dochodzenie, mając na uwadze, że koncentruje się ono na analizie sytuacji tylko jednego kraju.

Proponowany jest również szereg poprawek służących dokładnemu określeniu chwili rozpoczęcia dochodzenia. Uznano, że rozpoczyna się ono wraz z podjęciem decyzji o jego rozpoczęciu oraz wówczas, gdy przyjęte zostaną tymczasowe środki ochronne.

Środki ochronne na poziomie regionalnym

Sprawozdawca proponuje, by w wyjątkowych przypadkach wprowadzić możliwość stosowania środków ochronnych na poziomie regionalnym w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zakłócały one funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Należy pamiętać o tym, że sytuacja w każdym z państw członkowskich jest odmienna i że umowa o wolnym handlu z Koreą Południową może wpłynąć na ich sektory przemysłu w różnych sposób. Niezbędne jest zapewnienie sektorom przemysłu, na które te umowa wywarła szczególny wpływ, prowadzących działalność na obszarze jednego lub kilku państw członkowskich, możliwość skorzystania ze środków ochronnych na poziomie regionalnym, aby mogły dostosować się do nowej sytuacji.

Środki te muszą być zgodne z celami klauzuli i proporcjonalne, mając na uwadze, że otwiera się ogromny rynek dla eksportu koreańskiego oraz fakt, że klauzula ta może być stosowana jedynie w krótkim okresie czasu, a jej górny limit wynosi dziesięć lat od zniesienia taryf.

Udział przedstawicieli przemysłu i Parlamentu Europejskiego

Sprawozdawca proponuje, by przemysł i Parlament Europejski mogły domagać się otwarcia dochodzenia i zastosowania środków tymczasowych oraz by zapewniono im dostęp do informacji związanych z dochodzeniem. Proponowane jest stworzenie portalu internetowego, który będzie służył do wymiany wszelkich innych niż poufne informacji przedstawianych Komisji. Będzie on systematycznie aktualizowany, tak by zawierać ostatnie informacje związane z przebiegiem dochodzenia ochronnego.

Dowody

Sprawozdawca uważa, że niezbędne jest dokładne określenie rodzaju dowodów niezbędnych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu postępowania, aby zapewnić większą ochronę i pewność tym podmiotom przemysłu, które mogą odczuć skutki umowy. Proponuje się, by dowody były oceniane w oparciu o czynniki określone w rozporządzeniu dla etapu dochodzenia. Sprawozdawca proponuje uwzględnienie wśród tych czynników również tych, które mogą służyć określeniu poważnej szkody lub groźby wystąpienia poważnej szkody.

Monitoring i środki nadzoru

Komisja powinna od pierwszego dnia wejścia w życie umowy ściśle monitorować zmiany w eksporcie i imporcie między Koreą Południową a Unią Europejską, zwracając szczególną uwagę na sektory, które mogą w największym stopniu odczuć skutki umowy.

Ponadto konieczne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu nakładania środków nadzoru w sytuacjach, w których mogłaby wystąpić poważna szkoda dla przemysłu Unii Europejskiej.

Sprawozdawczość

Sprawozdawca sugeruje, by Komisja należycie uzasadniała swoje decyzje o zakończeniu postępowania bez zastosowania środków ochronnych lub o stosowaniu środków.

Sprawozdawca proponuje również, by Komisja publikowała co roku sprawozdania zawierające streszczenie wniosków o wszczęcie dochodzenia, przebiegu dochodzeń i ich wyników, a także decyzji o zastosowaniu środków tymczasowych lub ostatecznych, i w których przedstawione zostaną statystyki dotyczące przeobrażeń w handlu z Koreą Południową, wraz ze szczególnym odniesieniem do danych związanych ze zwrotem ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji („Duty Drawback”).

Parlament i Rada mogą w okresie jednego miesiąca zobowiązać Komisję do stawienia się przed komisją przedmiotowo właściwą Parlamentu lub komitetem Rady w celu przedstawienia wszelkich wyjaśnień dotyczących stosowania klauzuli ochronnej, zwrotu należności celnych lub, ogólnie, umowy.

Zwrot należności celnych

Sprawozdawca zwrócił uwagę na obawy niektórych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, między innymi przedstawicieli przemysłu i związków zawodowych, dotyczące skutków zwrotu należności celnych, i uważa, że konieczne jest ustanowienie solidnych kryteriów stosowania art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia, aby zapewnić skuteczne stosowanie jego postanowień oraz ścisłą współpracę i wymianę informacji z zainteresowanymi podmiotami.

Procedura komitetu

Rozporządzenie to zostało przedstawione Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w chwili, gdy nie rozpoczął się jeszcze przegląd instrumentów wynikających z uprawnień wykonawczych przewidzianych w art. 291 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Proces podejmowania decyzji musi zostać dostosowany do postanowień ostatecznie przyjętych w tej dziedzinie. Mając na uwadze, że wspólna polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej oraz że nałożenie środków ochronnych musi opierać się na ocenie ekonomicznej, państwa członkowskie nie powinny podejmować decyzji o wyrażeniu sprzeciwu wobec danej decyzji Komisji.


PROCEDURA

Tytuł

Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą

Odsyłacze

COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Data przedstawienia w PE

9.2.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.2.2010

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Data przyjęcia

23.6.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, William (The Earl of) Dartmouth, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności