RAPORT referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale a Acordului de liber schimb între UE şi Coreea

25.6.2010 - (COM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD)) - ***I

Comisia pentru comerţ internaţional
Raportor: Pablo Zalba Bidegain


PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale a Acordului de liber schimb între UE şi Coreea

(COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2010)0049),

–   având în vedere articolul 294 şi articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0025/2010),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional (A7-0210/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziţia prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Barierele comerciale de pe piaţa internă a unui partener comercial tind să sprijine exporturile de pe acea piaţă pe pieţele externe, iar dacă acea piaţă este UE, ele pot crea astfel, condiţiile de aplicare a clauzei de salvgardare.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Măsurile de salvgardare pot fi luate în considerare numai dacă produsul în cauză este importat în Uniune în cantităţi atât de ridicate şi în astfel de condiţii încât să cauzeze sau să ameninţe să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente, astfel cum s-a stabilit în capitolul 3 articolul 3.1 din acord.

(5) Măsurile de salvgardare pot fi luate în considerare numai dacă produsul în cauză este importat în Uniune în cantităţi atât de ridicate sau dacă activitatea economică în cauză creşte într-o asemenea măsură şi în astfel de condiţii încât să cauzeze sau să ameninţe să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor din Uniune de produse ori activităţi economice similare sau direct concurente, astfel cum s-a stabilit în capitolul 3 articolul 3.1 din acord.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Prejudicii grave sau pericolul unor prejudicii grave pot rezulta şi din neîndeplinirea unor obligaţii specifice, prevăzute în capitolul 13 din Acord - în special în ceea ce priveşte standardele sociale şi de mediu stabilite în acesta - fiind astfel, necesară impunerea unor măsuri de salvgardare.

Justificare

Comisia trebuie să fie capabilă să reacţioneze la avantajele concurenţiale neloiale ale Republicii Coreea prin luarea unor măsuri de salvgardare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Posibilitatea apariţiei unor prejudicii grave sau a pericolului unor prejudicii grave la adresa producătorilor sau a unor sectoare specifice din economia Uniunii depind de respectarea normelor acordului privind barierele comerciale netarifare. Pe baza aprecierii acestui risc se poate lua decizia impunerii unor măsuri de salvgardare.

Justificare

Comisia trebuie să fie capabilă să reacţioneze la avantajele concurenţiale neloiale ale Republicii Coreea prin luarea unor măsuri de salvgardare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Sarcina urmăririi şi a revizuirii acordului, precum şi - dacă este necesar - a impunerii unor măsuri de salvgardare ar trebui îndeplinită într-un mod cât mai transparent şi cu implicarea societăţii civile. În acest scop, Grupul de consiliere internă şi Forumul societăţii civile trebuie complicate în fiecare etapă a procesului.

Justificare

Implicarea grupurilor societăţii civile pentru a obţine informaţii despre efectele acordului este importantă. Pentru a permite participarea Grupului de consiliere internă şi Forumului societăţii civile, este necesar un nivel maxim de transparenţă.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Comisia ar trebui să prezinte anual un raport privind aplicarea acordului şi aplicarea măsurilor de salvgardare. În cazul în care devine evident faptul că măsurile de salvgardare sunt insuficiente, Comisia trebuie să prezinte o propunere cuprinzătoare vizând măsuri de salvgardare mai radicale, precum limitarea cantităţilor, cote, acorduri de autorizare a importurilor sau alte măsuri corective.

Justificare

Se propune examinarea anuală de către Comisie a implementării şi eficienţei dispoziţiilor regulamentului. În cazul în care se dovedeşte că regulamentul nu oferă suficientă protecţie producătorilor din Uniune, Comisiei i se va solicita să facă o nouă propunere legislativă.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Fiabilitatea statisticilor legate de toate importurile din Coreea în UE este deci, esenţială în stabilirea existenţei unei ameninţări de prejudiciu grav la adresa industriei din Uniune ca întreg sau a diferitelor sectoare ale acesteia încă de la data intrării în vigoare a acordului.

Justificare

Fiabilitatea statisticilor este esenţială pentru aplicarea corespunzătoare a măsurilor de salvgardare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Monitorizarea atentă şi evaluările periodice vor facilita şi vor scurta faza de iniţiere a procedurilor şi faza de investigaţie. Prin urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze periodic statisticile importurilor şi exporturilor şi să evalueze impactul acordului asupra diverselor sectoare, începând cu data intrării în vigoare a acordului.

Justificare

Prezentul considerent face referire la procedura de monitorizare şi supraveghere.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Comisia, statele membre şi producătorii din Uniune ar trebui să monitorizeze şi să evalueze continuu statisticile privind importul şi exportul unor linii sensibile de produse care fac obiectul acordului, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, astfel încât să poată fi identificate în timp util prejudiciile grave sau pericolele unor prejudicii grave cauzabile producătorilor din Uniune.

Justificare

Este esenţial ca statisticile privind importurile şi exporturile tuturor tipurilor de produse să fie monitorizate, astfel încât să se poată impune măsuri de salvgardare în timp util. Monitorizarea cuprinzătoare a statisticilor trebuie să fie o sarcină a Comisiei, care să incumbe Comisiei, statelor membre şi producătorilor din Uniune.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 13c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c) Este necesară definirea anumitor proceduri privind aplicarea articolului 14 (Restituiri sau scutiri de drepturi de vamă) din protocol, referitor la definirea noţiunii de „produse originare” şi la metodele de cooperare administrativă ale acordului (denumit în continuare „protocolul privind regulile de origine”) menite să asigure funcţionarea eficientă a mecanismelor instituite şi să ofere o bază pentru schimbul integral de informaţii cu părţile interesate.

Justificare

Prezentul considerent face referire la dispoziţia specifică din regulament cu privire la aplicabilitatea şi aplicarea articolului 14 din protocolul la acord, privind regulile de origine.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentele 13d şi 13e (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13d) Întrucât nu va fi posibilă limitarea restituirii taxelor vamale decât după cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului, ar putea fi necesară, în temeiul prezentului regulament, impunerea unor măsuri de salvgardare ca reacţie la prejudicii grave sau la riscul unor prejudicii grave cauzate producătorilor din Uniune datorită rambursării taxelor vamale sau exonerării de plata acestora. De aceea, de la data intrării în vigoare a acordului, Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape, în special în cadrul sectoarelor sensibile, proporţia includerii în produsele importate din Republica Coreea a unor componente sau materiale din ţări terţe, orice modificări ale acestei proporţii şi impactul acestor modificări asupra situaţiei de pe piaţă.

 

(13e)Prin urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze statisticile şi previziunile coreene şi terţe şi să enumere gama de produse potenţial afectate de restituirile de drepturi vamale începând cu data intrării în vigoare a acordului.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 13f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13f) În cazul în care, în urma unei anchete, Comisia ajunge la concluzia că s-a produs un prejudiciu ca urmare a Acordului de liber schimb UE-Coreea, atunci numai în sensul Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de creare a unui Fond european de ajustare la Globalizare1 (FEAG), se înţelege că:

 

(a)„schimbările structurale majore în tendinţele comerţului mondial, datorită globalizării”, astfel cum este folosit termenul în articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul FEAG, includ o creştere a importurilor coreene în Europa sau absenţa unei creşteri a exporturilor UE în Coreea;

 

(b) concedierile din industria autovehiculelor;

 

- au „un impact negativ semnificativ asupra economiei regionale sau locale” şi „un impact major asupra ocupării forţei de muncă şi a economiei locale”, astfel cum se afirmă în articolul 1 alineatul (1) şi articolul 2 alineatul (c) din Regulamentul FEAG; precum şi că

 

- sunt „împrejurări excepţionale”, astfel cum este folosit termenul în articolul 2 litera (c) din regulamentul FEAG.

______

1 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 13g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13g) Pentru a preveni aducerea unor prejudicii grave sau riscul unor prejudicii grave la adresa producătorilor sau sectoarelor economice din Uniune, Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape capacităţile de producţie din acele ţări terţe în care sunt fabricate componente sau materiale incluse în produsele ce fac obiectul acordului, precum şi respectarea de către aceste ţări a standardelor OIM şi ale ONU în materie de condiţii de muncă şi sociale şi a normelor de mediu.

Justificare

Trebuie prevenită denaturarea concurenţei cauzată de dumping-ul social.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentele 13h-j (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13h) Articolul 11.1 alineatul (2) din capitolul 11 al acordului prevede cerinţa ca părţile să menţină pe teritoriile lor respective legi cuprinzătoare în materie de concurenţă, care abordează în mod eficace probleme precum acordurile restrictive, practicile concertate şi abuzul de poziţie dominantă de către una sau mai multe întreprinderi.

 

(13i) Articolul 11.6 alineatul (2) din capitolul 11 prevede obligaţia părţilor de a coopera în ceea ce priveşte politicile lor respective în materie de aplicare a legislaţiei şi executarea acesteia, inclusiv prin cooperarea în acest domeniu, prin notificare, consultare şi schimb de informaţii neconfidenţiale pe baza Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Coreea cu privire la cooperarea în domeniul practicilor anticoncurenţiale, semnat la 23 mai 2009 (denumit în continuare „Acordul de cooperare”).

 

(13j) Scopul Acordului de cooperare este de a contribui la executarea efectivă a legilor în materie de concurenţă ale fiecărei părţi prin promovarea cooperării şi prin coordonarea dintre autorităţile care se ocupă de concurenţă ale părţilor.

Justificare

Prin acest amendament se cere Comisiei să solicite KFTC (Comisia coreeană pentru comerţ echitabil) să ia măsurile corective adecvate atunci când consideră că activităţi anticoncurenţiale desfăşurate în Coreea afectează interesele Comunităţii, în cazul în care Comisia estimează că astfel de activităţi anticoncurenţiale obstrucţionează accesul european la piaţa coreeană de automobile.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Măsurile necesare aplicării prezentului regulament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

(14) Pentru a aplica clauza bilaterală de salvgardare din acord este necesară adoptarea de către Comisie a unor condiţii uniforme pentru adoptarea măsurilor de salvgardare provizorii şi definitive, pentru impunerea măsurilor de supraveghere şi pentru încheierea unei anchete sau proceduri fără a fi luate măsuri. În temeiul articolului 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, normele şi principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării de către Comisie a competenţelor de executare se stabilesc în prealabil prin intermediul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Până la adoptarea noului regulament, continuă să se aplice Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei, cu excepţia procedurii de reglementare cu control, care nu este aplicabilă.

Justificare

Prezentul considerent face referire la alinierea necesară a procedurilor decizionale după intrarea în vigoare a Regulamentului de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Prezentul regulament ar trebui să fie aplicabil doar bunurilor produse în Uniunea Europeană şi în Republica Coreea. Acesta nu trebuie să aibă ca obiect produsele, părţile sau componentele de producţie contractate în zone de producţie precum Kaesong. Înainte ca domeniul de aplicare al prezentului regulament să poată fi extins la produsele contractate în zone de producţie externe, regulamentul trebuie modificat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. La orice extindere a domeniului de aplicare al regulamentului, trebuie asigurată îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la capitolul 13 din acord şi în zonele de producţie externe.

Justificare

Extinderea acordului pentru a acoperi zonele de producţie externe - ceea ce va necesita o analiză cuprinzătoare a respectării în acestea a standardelor internaţionale sociale, de muncă şi de mediu - trebuie realizată prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „industria Uniunii” înseamnă totalitatea producătorilor din Uniune de produse similare sau direct competitive, aflaţi în activitate pe teritoriul Uniunii sau acei producători din Uniune ale căror producţii colective de produse similare sau direct competitive constituie o proporţie majoră a producţiei totale din Uniune a produselor respective;

(a) „industria Uniunii” înseamnă totalitatea producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente, aflaţi în activitate pe teritoriul Uniunii sau acei producători din Uniune ale căror producţii colective de produse similare sau direct concurente constituie o proporţie majoră a producţiei totale din Uniune a produselor respective; în cazurile în care produsul similar sau direct concurent este unul dintre cele câteva produse fabricate de producători care fac parte din industria Uniunii, industria se defineşte ca reprezentând operaţiunile specifice realizate pentru producerea produsului similar sau direct concurent;

Justificare

Este probabilă luarea unor măsuri împotriva unor categorii specifice de produse, precum automobilele cu o capacitate cilindrică mai mică decât o anumită limită. Acest amendament urmăreşte să se asigure că Comisia are autoritatea de a interpreta „industria” în sens restrâns, ca totalitate a producătorilor unei categorii specifice de produse.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) „ameninţare de prejudiciu grav” înseamnă iminenţa evidentă a unui prejudiciu grav; determinarea existenţei unei ameninţări de prejudiciu grav se bazează pe fapte şi nu numai pe afirmaţii, presupuneri sau posibilităţi îndepărtate;

(c) „ameninţare de prejudiciu grav” înseamnă iminenţa evidentă a unui prejudiciu grav; determinarea existenţei unei ameninţări de prejudiciu grav se bazează pe fapte verificabile şi nu numai pe afirmaţii, presupuneri sau posibilităţi îndepărtate; previziunile, estimările şi analizele pe baza factorilor prevăzuţi la articolul 4 alineatul (5), ar trebui, printre altele, luate în considerare pentru determinarea existenţei riscului unui prejudiciu grav;

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) „părţi interesate” înseamnă părţile afectate de importurile produsului în cauză.

Justificare

Prezentul amendament clarifică semnificaţia expresiei „părţi interesate”.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) „produse” înseamnă bunuri produse în Uniunea Europeană şi Republica Coreea. Acestea nu includ bunuri sau componente a căror producţie a fost contractată în zone de producţie externe. Înainte ca domeniul de aplicare al prezentului regulament să poată fi extins la produsele contractate în zone de producţie externe, regulamentul se modifică în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Justificare

Extinderea acordului pentru a acoperi zonele de producţie externe - ceea ce va necesita o analiză cuprinzătoare a respectării în acestea a standardelor internaţionale sociale, de muncă şi de mediu - trebuie realizată prin codecizia Parlamentului şi a Consiliului.

Amendamentul 21

Propunere de regulament

Articolul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec) „astfel de condiţii încât cauzează sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu grav” inclus factori precum capacitatea de producţie, ratele de utilizare, practicile valutare şi condiţiile de muncă dintr-o ţară terţă în cea ce priveşte fabricarea de componente şi materiale încorporate în produsul în cauză.

Justificare

Dispoziţiile acordului referitoare la restituirea drepturilor vamale încurajează Coreea să transfere o parte şi mai importantă a producţiei sale în ţările învecinate, unde mâna de lucru este mai ieftină. În consecinţă, aceste ţări vor beneficia de avantaje importante, datorită acordului, în raport cu Uniunea Europeană, fără a face şi concesiile corespunzătoare. Amendamentul urmăreşte să contracareze efectele dispoziţiilor acordului referitoare la reducerea taxelor vamale, extinzând ţinta măsurilor de salvgardare pentru a include anumiţi factori din ţările terţe care beneficiază de pe urma acestor dispoziţii.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed) „regiune/regiuni” înseamnă unul sau mai multe state din Uniune.

Amendamentul          23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. O măsură de salvgardare poate fi instituită în conformitate cu dispoziţiile stabilite în prezentul regulament dacă, în urma reducerii sau eliminării taxelor vamale instituite asupra unui produs originar din Coreea, respectivul produs este importat în Uniune în cantităţi atât de ridicate, în termeni absoluţi sau raportaţi la producţia Uniunii şi în astfel de condiţii încât cauzează sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii care produce produse similare sau direct competitive.

1. O măsură de salvgardare poate fi instituită în conformitate cu dispoziţiile stabilite în prezentul regulament dacă, în urma reducerii sau eliminării taxelor vamale instituite asupra unui produs originar din Coreea, respectivul produs sau activitate este importat(ă) în Uniune în cantităţi atât de ridicate, în termeni absoluţi sau raportaţi la producţia Uniunii şi în astfel de condiţii încât cauzează sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii care produce produse sau activităţi similare sau direct concurente.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. În cazul în care, în special pe baza elementelor de estimare prezentate în articolul 4 alineatul (5), se constată că în una sau în mai multe regiuni ale Uniunii sunt întrunite condiţiile prevăzute pentru adoptarea de măsuri în temeiul articolului 2 alineatul (1), Comisia poate autoriza, în mod excepţional, după examinarea soluţiilor alternative, aplicarea măsurilor de supraveghere sau de salvgardare limitate la această sau la aceste regiuni în cazul în care consideră că astfel de măsuri aplicate la acest nivel sunt mai adecvate decât măsuri aplicabile întregii Uniuni.

 

Aceste măsuri trebuie să fie temporare şi să perturbe cât mai puţin funcţionarea pieţei interne. Acestea se adoptă în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2).

Justificare

Prezentul articol instituie o „clauză regională” în conformitate cu articolul 18 din măsurile generale de salvgardare (Regulamentul (CE) nr. 260/2009).

Amendamentul 25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatele 3a şi 3b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Pentru ca măsurile de salvgardare să fie utilizate eficient, Comisia (Eurostat) prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport anual de monitorizare cu privire la statistici actualizate ale importurilor din Coreea care afectează sectoarele sensibile din UE ca rezultat al acordului;

 

3b. în cazul unui pericol dovedit de prejudiciu raportat Comisiei de către sectorul respectiv al Uniunii, Comisia poate avea în vedere extinderea sferei de aplicare a monitorizării la alte sectoare afectate (părţi interesate);

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Monitorizare

 

Comisia monitorizează evoluţia statisticilor privind importurile şi exporturile de produse coreene şi cooperează şi procedează la schimburi de date în mod periodic cu statele membre şi cu mediul industrial din cadrul Uniunii. Comisia asigură că statele membre furnizează în mod scrupulos date statistice adecvate şi fiabile.

 

Comisia monitorizează îndeaproape statisticile şi previziunile coreene şi terţe pentru gama de produse potenţial afectate de restituirile de scutiri vamale începând cu data intrării în vigoare a acordului.

Justificare

Prezentul articol instituie un sistem adecvat de monitorizare.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. O anchetă se deschide la cererea unui stat membru sau la iniţiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există suficiente dovezi care să justifice deschiderea unei anchete.

1. Se deschide o anchetă la cererea unui stat membru, a Parlamentului European, a Grupului de consiliere internă, a oricărei persoane juridice sau a oricărei asociaţii ce nu dispune de personalitate juridică, care acţionează în numele industriei Uniunii şi reprezintă cel puţin 25%din acesta sau la iniţiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există suficiente dovezi prima facie astfel cum a fost stabilit în baza factorilor descrişi la articolul 4 alineatul (5), care să justifice deschiderea unei anchete.

Justificare

Prezentul amendament clarifică identitatea entităţilor competente să iniţieze o anchetă, precum şi condiţiile ce trebuie îndeplinite în acest scop.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Cererea de deschidere a unei anchete cuprinde dovada îndeplinirii condiţiilor pentru impunerea măsurii de salvgardare în sensul articolului 2 alineatul (1). Cererea în general să conţine următoarele informaţii: rata şi volumul creşterii importurilor produsului în cauză, în valori absolute şi relative, cota din piaţa internă acoperită de importurile crescute, modificările volumului de vânzări, ale nivelului producţiei, productivităţii, utilizării capacităţilor, profitului, pierderilor şi ocupării forţei de muncă.

Justificare

Trebuie clarificat care informaţii trebuie prezentate pentru deschiderea anchetei de către Comisie.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. În conformitate cu primul paragraf din prezentul articol şi pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului, Comisia acordă o atenţie specială produselor finite din Republica Coreea importate în Uniunea Europeană la un preţ mai ridicat, în cazurile în care această creştere se poate atribui utilizării într-o proporţie mai mare în produsele finite a unor părţi sau componente importate în Republica Coreea din ţări terţe, care nu au încheiat un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană şi care nu fac obiectul unor dispoziţii de reducere sau exonerare de taxe vamale.

Justificare

Trebuie monitorizată îndeaproape utilizarea de către Republica Coreea a reducerilor şi exonerărilor de taxe vamale pentru părţi sau componente importate din ţări terţe şi încorporate în produsele comercializate între Republica Coreea şi Uniunea Europeană, în temeiul Acordului de liber schimb.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre informează Comisia în cazul în care evoluţiile importurilor din Republica Coreea par să necesite măsuri de salvgardare. Aceste informaţii cuprind dovezile disponibile, astfel cum au fost stabilite pe baza factorilor stabiliţi la articolul 4. Comisia transmite aceste informaţii tuturor statelor membre în termen de trei zile lucrătoare.

2. Statele membre sau industria Uniunii informează Comisia în cazul în care evoluţiile importurilor din Republica Coreea par să necesite măsuri de salvgardare. Aceste informaţii cuprind dovezile disponibile, astfel cum au fost stabilite pe baza factorilor stabiliţi la articolul 4 alineatul (5). Comisia publică în termen de trei zile lucrătoare aceste informaţii pe platforma online menţionată la articolul 9 (platforma online) şi notifică respectiva publicare tuturor statelor membre, industriei Uniunii şi Parlamentului European.

Justificare

Procesul de informare ar trebui să se bazeze pe o procedură transparentă de informare a statelor membre, a industriei Uniunii şi a Parlamentului European cu privire la orice posibilă iniţiere a unei anchete.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Consultarea cu statele membre are loc în termen de opt zile lucrătoare de la trimiterea de către Comisie a informaţiilor către statele membre, astfel cum se prevede la alineatul (2), în cadrul comitetului menţionat la articolul 10, pe baza procedurii menţionate la articolul 11.1. În cazul în care, în urma consultării, par să existe suficiente dovezi pentru a justifica deschiderea unei proceduri, Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deschiderea procedurii se realizează în termen de o lună de la data primirii informaţiilor din partea unui stat membru.

3. Consultarea cu statele membre are loc în termen de opt zile lucrătoare de la trimiterea de către Comisie a informaţiilor astfel cum se prevede la alineatul (2), în cadrul comitetului menţionat la articolul 10, pe baza procedurii menţionate la articolul 11 alineatul (1). În cazul în care, în urma consultării, este evident că există suficiente dovezi stabilite pe baza factorilor enumeraţi la articolul 4 alineatul (5) pentru a justifica deschiderea unei proceduri, Comisia publică un aviz pe platforma online şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deschiderea procedurii se realizează în termen de o lună de la solicitarea unui stat membru, a Parlamentului European sau a industriei Uniunii.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Probele colectate în scopul iniţierii procedurilor, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din protocolul privind regulile de origine anexat acordului (reducerea sau exonerarea de taxe vamale), pot fi utilizate şi pentru investigaţiile care vizează impunerea unor măsuri de salvgardare atunci când sunt îndeplinite condiţiile stipulate în prezentul articol.

Justificare

Reducerea sau exonerarea de taxe vamale poate cauza prejudicii producătorilor europeni. De aceea este oportun să se includă o referire la protocolul privind regulile de origine. Faptele care atestă efectele negative ale reducerii taxelor vamale trebuie să constituie, de asemenea, motive pentru a impune măsuri de salvgardare.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. După deschiderea procedurii, Comisia deschide o anchetă.

1. După deschiderea procedurii, Comisia deschide o anchetă. Perioada de derulare a anchetei începe de la data deciziei de iniţiere a acesteia, conform articolului 4 alineatul (3) şi este publicată în Jurnalul Oficial.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia poate cere statelor membre să îi furnizeze informaţii, caz în care statele membre iau toate măsurile necesare pentru a da curs oricăror astfel de cereri. În cazul în care aceste informaţii sunt de interes general sau în cazul în care transmiterea lor a fost solicitată de un stat membru, Comisia transmite informaţiile tuturor statelor membre, cu condiţia ca acestea să nu fie confidenţiale. În cazul în care informaţiile sunt confidenţiale, Comisia transmite un rezumat neconfidenţial al acestora.

 

2. Comisia poate cere statelor membre să îi furnizeze informaţii, caz în care statele membre iau toate măsurile necesare pentru a da curs oricăror astfel de cereri. În cazul în care aceste informaţii sunt de interes general sau în cazul în care transmiterea lor a fost solicitată de un stat membru, de Parlamentul European sau de industria Uniunii, Comisia publică informaţiile pe platforma online cu condiţia ca acestea să nu fie confidenţiale. În cazul în care informaţiile sunt confidenţiale, Comisia publică un rezumat neconfidenţial al acestora.

Justificare

Clarificarea procedurii de transmitere şi de publicare a informaţiilor.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Ancheta, atunci când este posibil, se finalizează în termen de şase luni de la deschidere. În circumstanţe excepţionale, justificate în mod corespunzător de Comisie, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.‑{}‑

3. Ancheta se finalizează în termen de 200 de zile de la deschidere.

 

Justificare

O sugestie de simplificare a duratei. În loc de formula X + X luni sau zile, se propune un maximum de 200 de zile. Spre deosebire de clauzele de salvgardare pentru APE, care se extind pe o perioadă mai lungă, cele pentru Coreea privesc doar această ţară. Prin urmare este rezonabilă introducerea unei perioade mai scurte pentru o procedură mai rapidă.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. În cadrul anchetei, Comisia evaluează toţi factorii relevanţi de natură obiectivă şi măsurabilă care influenţează situaţia industriei Uniunii, în special nivelul şi cantitatea creşterii importurilor produsului în cauză, în termeni absoluţi şi relativi, cota de piaţă internă absorbită de această creştere, variaţiile nivelului vânzărilor, producţia, productivitatea, utilizarea capacităţilor, profiturile şi pierderile şi ocuparea forţei de muncă.

5. În cadrul anchetei, Comisia evaluează toţi factorii relevanţi de natură obiectivă şi măsurabilă care influenţează situaţia industriei Uniunii, în special nivelul şi cantitatea creşterii importurilor produsului în cauză, în termeni absoluţi şi relativi, cota de piaţă internă absorbită de această creştere, variaţiile nivelului vânzărilor, producţia, productivitatea, utilizarea capacităţilor, profiturile şi pierderile şi ocuparea forţei de muncă. Această listă nu este exhaustivă şi Comisia poate lua în consideraţie şi alţi factori pentru a-şi stabili prejudiciul, cum ar fi acţiunile, preţurile, amortizarea capitalului investit, fluxuri de numerar şi alţi factori care cauzează sau care ar fi putut cauza prejudicii grave sau prezintă o ameninţare de prejudiciu grav. În cazul în care conţinutul provenit dintr-o ţară terţă echivalează în mod obişnuit cu o parte semnificativă din costul de fabricaţie al produsului în cauză, Comisia ar trebui să evaluează, de asemenea, în măsura în care au o incidenţă asupra industriei din Uniune, capacitatea de producţie, ratele de utilizare, practicile valutare şi condiţiile de muncă din ţara terţă respectivă.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. În plus, în cadrul anchetei, Comisia evaluează respectarea de către Republica Coreea a standardelor sociale şi de mediu stabilite în capitolul 13 al acordului, precum şi toate efectele ulterioare asupra stabilirii preţurilor sau a avantajelor concurenţiale neloiale, care ar putea conduce la prejudicii grave sau la pericolul unor prejudicii grave la adresa producătorilor sau anumitor sectoare din cadrul economiei Uniunii Europene.

Justificare

Comisia trebuie să fie capabilă să reacţioneze la avantajele concurenţiale neloiale ale Republicii Coreea prin luarea unor măsuri de salvgardare.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b. În cadrul anchetei, Comisia evaluează, de asemenea, respectarea normelor acordului privind barierele comerciale netarifare şi orice prejudiciu grav sau risc de prejudiciu grav care ar putea afecta, datorită acestora, producătorii sau anumite sectoare ale economiei Uniunii Europene.

Justificare

Comisia trebuie să fie capabilă să reacţioneze la avantajele concurenţiale neloiale ale Republicii Coreea prin luarea unor măsuri de salvgardare.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Părţile interesate care s-au manifestat în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) litera (b) şi reprezentanţii Republicii Coreea pot lua cunoştinţă, prin cerere scrisă, de toate informaţiile furnizate Comisiei în cadrul anchetei, cu excepţia documentelor interne întocmite de către autorităţile Uniunii sau de către statele sale membre, cu condiţia ca aceste informaţii să fie relevante în vederea prezentării dosarului lor, să nu fie confidenţiale, în sensul articolului 9, şi să fie utilizate de către Comisie în cadrul anchetei. Părţile interesate care s-au manifestat pot prezenta Comisiei observaţiile lor privind aceste informaţii. Observaţiile lor pot fi luate în considerare în măsura în care se bazează pe suficiente dovezi.

6. Părţile interesate care s-au manifestat în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) litera (b) şi reprezentanţii Republicii Coreea pot lua cunoştinţă, prin cerere scrisă, de toate informaţiile furnizate Comisiei în cadrul anchetei, cu excepţia documentelor interne întocmite de către autorităţile Uniunii sau de către statele sale membre, cu condiţia ca aceste informaţii să fie relevante în vederea prezentării dosarului lor, să nu fie confidenţiale, în sensul articolului 9, şi să fie utilizate de către Comisie în cadrul anchetei. Părţile interesate care s-au manifestat pot prezenta Comisiei observaţiile lor privind aceste informaţii. Observaţiile lor sunt luate în considerare în măsura în care se bazează pe suficiente dovezi.

Justificare

Clarification on wording.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Comisia poate audia părţile interesate. Acestea sunt audiate atunci când au cerut acest lucru în scris, în termenul stabilit în avizul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, demonstrând că rezultatul anchetei este susceptibil de a le afecta şi că există motive speciale pentru a fi audiate.

7. Comisia audiază părţile interesate. Acestea sunt audiate atunci când au cerut acest lucru în scris, în termenul stabilit în avizul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, demonstrând că rezultatul anchetei este susceptibil de a le afecta şi că există motive pentru a fi audiate.

 

Comisia audiază din nou aceste părţi şi cu alte ocazii, dacă există motive speciale.

Justificare

Clarificarea exprimării. În plus, prezentul nou paragraf ar clarifica faptul că părţile au dreptul de a fi audiate cel puţin o dată şi că trebuie să existe motive speciale pentru ca acestea să fie audiate din nou.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Măsuri de supraveghere

 

1. Atunci când evoluţia importurilor unui produs provenit din Republica Coreea este de aşa manieră încât acestea pot duce la una din situaţiile menţionate la articolul 2, importurile produsului respectiv pot fi supuse unei supravegheri prealabile UE.

 

2. Comisia hotărăşte cu privire la decizia de impunere a supravegherii în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (1).

 

3. Măsurile de supraveghere au o perioadă limitată de valabilitate. În lipsa unor dispoziţii contrare, acestea nu mai sunt valabile la sfârşitul celei de a doua perioade de şase luni care urmează primei perioade de şase luni de la introducerea măsurilor.

 

4. Măsurile de supraveghere pot fi limitate la teritoriul uneia sau mai multor regiuni ale Uniunii, după caz.

Justificare

Prezentul articol instituie un mecanism adecvat de supraveghere pe baza măsurilor generale de salvgardare (Regulamentul (CE) nr. 260/2009).

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Se aplică măsuri de salvgardare provizorii în circumstanţe critice în care o întârziere ar provoca daune care ar fi dificil de reparat, în conformitate cu o constatare preliminară conform căreia există dovezi clare că importurile de mărfuri originare din Republica Coreea au crescut în urma reducerii sau eliminării unei taxe vamale în temeiul acordului şi că astfel de importuri cauzează sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu grav industriei naţionale. Se iau măsuri provizorii pe baza procedurii menţionate la articolul 11.1.

1. Se aplică măsuri de salvgardare provizorii în circumstanţe critice în care o întârziere ar provoca daune care ar fi dificil de reparat, în conformitate cu o constatare preliminară pe baza factorilor enumeraţi la articolul 4 alineatul (5), conform căreia există dovezi suficiente că importurile de mărfuri originare din Republica Coreea au crescut în urma reducerii sau eliminării unei taxe vamale în temeiul acordului şi că astfel de importuri cauzează sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu grav industriei naţionale. Se iau măsuri provizorii pe baza procedurii menţionate la articolul 11 alineatul (1).

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru solicită intervenţia imediată a Comisiei şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul (1), Comisia ia o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii.

2. În cazul în care un stat membru, Parlamentul European sau industria Uniunii solicită intervenţia imediată a Comisiei şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul (1), Comisia ia o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii. Durata anchetei începe de la data deciziei de aplicare a măsurilor de salvgardare provizorii, conform articolului 4 alineatul (3).

Justificare

Clarificare cu privire la părţile implicate şi la durata exactă.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Măsurile prevăzute în prezentul articol se aplică oricărui produs pus în liberă circulaţie după intrarea lor în vigoare. Cu toate acestea, respectivele măsuri nu împiedică libera circulaţie a produselor aflate deja în drum spre Uniunea, în condiţiile în care destinaţia acestora nu mai poate fi schimbată.

Justificare

Introducerea unei clauze de transport în conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din măsurile generale de salvgardare (Regulamentul (CE) nr. 260/2009).

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care măsurile de salvgardare bilaterale nu sunt considerate necesare, ancheta şi procedura se finalizează pe baza procedurii menţionate la articolul 11.2.

1. În cazul în care măsurile de salvgardare bilaterale nu îndeplinesc condiţiile prezentului regulament, ancheta şi procedura se finalizează pe baza procedurii menţionate la articolul 11 alineatul (1).

 

2. Fără a aduce atingere alineatului (1), dacă Parlamentul European exprimă obiecţii cu privire la proiectul de decizie de a nu impune măsuri de salvgardare bilaterale, motivând că această decizie ar nega intenţia legiuitorului, Comisia reexaminează propunerea de decizie. Ţinând seama de argumentele care stau la baza obiecţiei şi respectând termenele pentru procedura în curs, Comisia poate prezenta comitetului un nou proiect de măsuri sau poate prezenta o propunere Parlamentului European şi Consiliului în conformitate cu tratatul. Comisia informează Parlamentul European, Consiliul şi comitetul în legătură cu acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă, precum şi cu motivele care stau la baza acestora.

 

3. Comisia publică un raport în care prezintă rezultatele şi concluziile sale întemeiate la care a ajuns în ceea ce priveşte toate chestiunile pertinente, de natură factuală sau juridică, respectând principiul protecţiei informaţiilor confidenţiale în sensul articolului 9.

Justificare

Reintroducerea procedurii de consultare conform deciziei privind comitologia şi procedura de consultare (articolul 4) din propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie (COM (2010) 0083) şi introducerea unui nou paragraf prin care se subliniază transparenţa procedurii.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care rezultă din stabilirea definitivă a faptelor că circumstanţele stabilite la articolul 2.1 sunt îndeplinite, se ia o decizie de a institui măsuri de salvgardare bilaterale definitive, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 11.2.

În cazul în care rezultă din stabilirea definitivă a faptelor că circumstanţele stabilite la articolul 2.1 sunt îndeplinite, se ia o decizie de a institui măsuri de salvgardare bilaterale definitive, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 11 alineatul (1).

 

Comisia publică, ţinând pe deplin cont de protejarea informaţiilor confidenţiale în temeiul articolului 9, un raport care prezintă succint dovezile materiale şi concluziile relevante pentru măsurile luate.

Justificare

Reintroducerea procedurii de consultare conform deciziei privind comitologia şi procedura de consultare (articolul 4) din propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie (COM (2010) 0083) şi introducerea unui nou paragraf prin care se subliniază transparenţa procedurii.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Măsura de salvgardare rămâne în vigoare, în funcţie de rezultatul revizuirii, pe durata oricărei prelungiri.

Justificare

Regulamentul nu precizează dacă măsurile rămân în vigoare (cu alte cuvinte, dacă taxele urmează să fie colectate) în timpul revizuirii efectuate înainte de expirarea măsurilor. În conformitate cu practicile standard ale UE în materie de măsuri de protecţie comercială, măsurile rămân în vigoare pe parcursul perioadei de revizuire.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Comisia se asigură că toate datele şi statisticile necesare pentru anchetă sunt disponibile, inteligibile, transparente şi verificabile. Comisia va înfiinţa, imediat ce există condiţiile tehnice necesare, un portal online, protejat de o parolă, pe care îl va gestiona şi prin care va disemina orice informaţie relevantă, neconfidenţială, în sensul prezentului articol. Statele membre, producătorii comunitari înregistraţi, Grupul de consiliere internă şi Parlamentul European trebuie să aibă acces, la cerere, la această platformă online. Informaţiile includ date statistice relevante pentru gradului în care dovezile satisfac cerinţele, aşa cum se menţionează la articolul 2 alineatul (1), precum şi alte informaţii relevante în cazul unei investigaţii.

 

Informaţiile primite în aplicarea prezentului regulament nu sunt utilizate decât în scopul în care au fost cerute. Orice informaţie de natură confidenţială sau orice informaţie furnizată în mod confidenţial, primită în aplicarea prezentului regulament, nu este divulgată fără autorizarea specifică a celui care o furnizează.

Justificare

Măsura vizează instituirea de norme pentru crearea, operarea şi utilizarea platformei online.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este asistată de comitetul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului se aplică mutatis mutandis.

Comisia este asistată de comitetul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor.

Justificare

Dispoziţiile procedurale pentru comisie sunt descrise la articolul 11. Referinţa la articolul 4 din Regulamentul 260/2009 ar putea crea confuzii.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

Raportul

 

1. Comisia publică un raport anual privind aplicarea şi implementarea acordului. Raportul include informaţii cu privire la activităţile diferitelor organisme responsabile de monitorizarea implementării acordului şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din acesta, inclusiv obligaţiilor referitoare la barierele comerciale.

 

2. Secţiuni speciale ale raportului tratează îndeplinirea obligaţiilor în temeiul capitolului 13 al acordului şi activităţile Grupului de consiliere internă şi ale Forumului societăţii civile.

 

3. Raportul prezintă succint şi statisticile şi evoluţiile comerciale cu Coreea. Se menţionează în special rezultatele monitorizării restituirilor de drepturi vamale.

 

4. Parlamentul European şi Consiliul pot, în termen de o lună, să invite Comisia la reuniunea ad hoc a comisiei responsabile a Parlamentului sau a Consiliului să prezinte şi să explice orice subiect privind implementarea unei cauze de salvgardare a acordului.

Justificare

Trebuie pus anual la dispoziţia publicului un raport privind implementarea Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, integral, şi privind respectarea tuturor dispoziţiilor acestuia, inclusiv în raport cu barierele comerciale şi standardele sociale şi de mediu.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE.

eliminat

Justificare

Întrucât politica comercială comună este o competenţă exclusivă a Uniunii nu este necesară instituirea unei proceduri prin care statele membre să poată vota cu majoritate calificată împotriva unui proiect de măsură a Comisiei. Impunerea măsurilor de salvgardare se determină după analizarea condiţiilor menţionate în regulament şi reprezintă mai ales o evaluare economică. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, nu ar trebui să mai existe loc pentru măsuri discreţionare sau pentru opţiuni politice, şi prin urmare nu este necesară o decizie a statelor membre împotriva propunerii Comisiei.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Perioada stabilită la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se fixează la o lună.

eliminat

Justificare

Nu este necesară o referire la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE (referirea făcută la articolul 5 alineatul (6) este o eroare scriptică în propunerea Comisiei).

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Raportare

 

1. Comisia publică un raport anual privind aplicarea şi funcţionarea clauzei de salvgardare. Raportul include un sumar al solicitărilor de iniţiere de anchete, al anchetelor şi al rezultatelor acestora, a finalizării anchetelor şi a procedurilor fără măsuri, a impunerii de măsurii de salvgardare provizorii sau definitive, precum şi justificări pentru fiecare decizie privind aceste subiecte, însoţite de o prezentare succintă a informaţiilor şi dovezilor relevante.

 

2. Raportul prezintă succint şi statisticile şi evoluţiile comerciale cu Coreea. Se menţionează în special rezultatele monitorizării restituirilor de drepturi vamale.

 

3. Parlamentul European sau Consiliul pot solicita Comisiei în termen de o lună o reuniune ad-hoc a comitetului responsabil al Parlamentului European sau a Consiliului, în vederea prezentării şi explicării oricărui subiect privind aplicarea unei clauze de salvgardare, restituirile de drepturi vamale sau a acordului în general.

Justificare

Prezentul amendament instituie în regulament o obligaţie clară a Comisiei de a raporta cu privire la aplicarea regulamentului.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 11b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11b

 

Procedura de aplicare a articolului 14 din protocolul privind regulile de origine

 

1. În scopul aplicării articolului 14 (Restituiri sau scutiri de drepturi de vamă) din protocol, referitor la definirea noţiunii de „produse originare” şi la metodele de cooperare administrativă ale acordului (denumit în continuare „protocolul privind regulile de origine”), Comisia monitorizează îndeaproape evoluţia statisticilor relevante de import-export atât ca valoare, cât şi din punctul de vedere al cantităţilor adecvate şi comunică periodic aceste date şi constatările sale Parlamentului European, Consiliului şi industriei Uniunii în chestiune. Monitorizarea începe de la data aplicării de măsuri provizorii, iar datele sunt comunicate bilunar.

 

În plus faţă de liniile tarifare incluse la articolul 14 alineatul (1) din acord, Comisia va elabora, în cooperare cu industriile din Uniune, o listă a liniilor tarifare cheie, care nu sunt specifice industriei producătoare de automobile, dar importante pentru fabricarea de automobile şi pentru sectoare înrudite. Se face o monitorizare specifică, conform prevederilor cuprinse în articolul 14 alineatul (1) din acord.

 

2. La cererea unui stat membru sau din iniţiativă proprie, Comisia analizează imediat dacă condiţiile pentru invocarea articolului 14 din protocolul privind regulile de origine sunt întrunite şi prezintă constatările sale în termen de 10 zile de la solicitare. În urma consultărilor în cadrul comitetului special la care face referire articolul 207 alineatul (3) paragraful al treilea din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia solicită consultări cu Coreea de fiecare dată când sunt întrunite condiţiile prevăzute la articolul 14 din protocolul privind regulile de origine. Comisia consideră condiţiile ca întrunite, printre altele, atunci când sunt atinse valorile menţionate la paragraful al treilea.

 

3. O diferenţă de 10 puncte procentuale este considerată ca „semnificativă” în scopul aplicării articolului 14 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din protocolul privind regulile de origine, atunci când se evaluează rata crescută a importurilor de componente în Coreea, comparată cu o rată crescută a exporturilor de produse finite din Coreea în UE. O creştere de 10% este considerată ca „semnificativă” în scopul aplicării articolului 14 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din protocolul privind regulile de origine, atunci când se evaluează creşterea exporturilor din Coreea în UE de produse finite în valoare absolută sau relativă la producţia internă. Creşterile înregistrate sub aceste limite pot fi, de asemenea, considerate „semnificative” de la caz la caz.

Justificare

Prin prezenta dispoziţie regulamentul ar răspunde îngrijorărilor exprimate de numeroase organizaţii reprezentative ale societăţii civile din Uniune, precum şi de reprezentanţi ai industriei şi ai sindicatelor. Ar institui astfel o dispoziţie specifică pentru aplicarea articolului 14 din protocolul privind regulile de origine.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 23 aprilie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Republica Coreea în vederea încheierii unui Acord de liber schimb între UE și Coreea. Acordul a fost parafat la data de 15 octombrie 2009.

Acordul cuprinde o clauză de salvgardare bilaterală, care prevede posibilitatea de a reinstitui nivelul NPF (națiunea cea mai favorizată) atunci când, în urma liberalizării comerțului, au loc importuri în cantități atât de ridicate, în termeni absoluți sau raportați la producția Uniunii și în astfel de condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii care produce produse similare sau direct concurente.

Pentru ca aceste măsuri să devină operaționale, clauza de salvgardare trebuie să fie integrată în legislația Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât trebuie să fie precizate aspectele procedurale ale instituirii măsurilor de salvgardare, precum și drepturile părților interesate. Prezenta propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului constituie instrumentul juridic necesar pentru punerea în aplicare a clauzei de salvgardare din Acordul de liber schimb dintre UE și Coreea.

Raportorul ar dori să sublinieze faptul că activitatea legislativă aferentă acestui regulament ar trebui să se limiteze la punerea lui în aplicare, fără a modifica unilateral dispozițiile de bază ale acordului și fără a adopta măsuri care vin în contradicție cu spiritul acordului cu Coreea. De pildă, nu ar trebui să se aducă modificări tipului de măsuri de salvgardare aplicabile, duratei lor de aplicare sau perioadei în care se poate recurge la clauza de salvgardare.

Intenția raportorului este să se asigure atât de eficacitatea, cât și de aplicabilitatea efectivă a clauzei. Clauza trebuie să ofere un mijloc cu adevărat aplicabil de prevenire a unor prejudicii grave care ar putea afecta industria UE, permițându-i să se adapteze la noua situație. În acest scop, raportorul consideră că ar trebui să facă următoarele propuneri:

Calendar și termene

Procesul de anchetă trebuie să se încheie în termen de maxim 200 de zile, în conformitate cu perioada maximă de aplicare a măsurilor provizorii, pentru a se garanta că industria nu rămâne neprotejată în perioada de desfășurare a unei anchete. Această perioadă este suficient de lungă pentru a se putea permite finalizarea anchetei, dat fiind faptul că analiza se va focaliza pe situația dintr-o singură țară.

O serie de amendamente încearcă să clarifice momentul exact când ar trebui să înceapă ancheta. Se va considera că a început durata anchetei în ziua în care se ia decizia de a demara o anchetă sau în ziua în care se adoptă măsuri de salvgardare provizorii.

Măsuri de salvgardare „regionale”

Raportorul propune introducerea posibilității de a aplica măsuri de salvgardare la nivel regional în cazuri excepționale; orice astfel de măsuri trebuie să perturbeze cât se poate de puțin piața internă. Scopul este să se țină seama corespunzător de diferențele majore dintre circumstanțele specifice din fiecare stat membru și de faptul că ALS cu Coreea de Sud poate avea un impact foarte diferit asupra industriei din fiecare dintre acestea. În consecință, atunci când industriile dintr-unul sau mai multe state membre sunt afectate deosebit de grav, ar trebui să existe posibilitatea să se recurgă la măsuri de salvgardare „regionale” pentru a le permite adaptarea la noua situație.

Astfel de măsuri respectă obiectivele clauzei de salvgardare și sunt proporționale, date fiind talia însemnată a pieței care se deschide exporturilor coreene și faptul că se va putea recurge la clauză doar într-o perioadă scurtă de timp, și anume 10 ani de la eliminarea tarifelor.

Implicarea industriei și a Parlamentului European

Raportorul propune ca industria și Parlamentul European să poată cere deschiderea unei anchete și aplicarea de măsuri provizorii și să li se acorde acces la informații referitoare la procedura de anchetă. Se propune crearea unei platforme online care să permită partajarea tuturor informațiilor neconfidențiale furnizate Comisiei. Aceasta trebuie ținută la zi pentru a se sigura disponibilitatea celor mai recente informații cu privire la procedurile de anchetă de salvgardare.

Probe

Tipul de probe necesare pentru începerea unei proceduri trebuie să fie clar definit pentru a oferi mai multă siguranță industriilor care ar putea fi afectate. Raportorul propune ca, pentru a fi adecvate, probele furnizate să se bazeze pe factori definiți în regulament pentru faza de anchetă. Gama de factori ar trebui lărgită astfel încât să includă și alți factori care ar putea fi relevanți atunci când se stabilește dacă se produc prejudicii grave sau dacă există vreun pericol să se producă.

Măsuri de monitorizare și supraveghere

Comisia ar trebui să monitorizeze cu strictețe, încă din ziua intrării în vigoare a acordului, evoluția exporturilor dintre Coreea și Uniunea Europeană, acordând o deosebită atenție sectoarelor pasibile de a fi cel mai afectate.

În plus, trebuie să se stabilească un mecanism adecvat pentru impunerea unor măsuri de supraveghere pentru situații care ar putea conduce la prejudicii grave pentru industria UE.

Raportare

Raportorul propune Comisiei să își argumenteze corespunzător deciziile de a încheia procedurile fără a impune măsuri de salvgardare sau de a impune măsuri de salvgardare.

El propune, de asemenea, să se publice un raport anual care să ofere o imagine de ansamblu a cererilor depuse de deschidere a unor anchete, a anchetelor desfășurate și a rezultatului lor și a deciziilor de impunere a unor măsuri provizorii sau definitive, împreună cu statistici care să arate tendințele în materie de comerț cu Coreea, cu trimiteri specifice la date privind restituiri de drepturi vamale.

Parlamentul European sau Consiliul pot convoca în termen de o lună Comisia să se prezinte în fața comisiei competente a Parlamentului European sau a Consiliului, în vederea prezentării și explicării oricărui subiect privind aplicarea unei clauze de salvgardare, restituirile de drepturi vamale sau ALS în general.

Restituirea drepturilor vamale

Raportorul a luat act de preocupările exprimate de anumiți reprezentanți ai societății civile, de exemplu ai industriei și ai sindicatelor, prin altele, în legătură cu implicațiile acordurilor privind restituirile de drepturi vamale și consideră că trebuie instituite o serie de criterii privind aplicarea articolului 14 din protocolul privind regulile de origine pentru a se garanta că dispozițiile sale sunt aplicate corespunzător și că există o cooperare strânsă și schimburi efective de informațiile cu părțile interesate.

Comitologia

Regulamentul a fost prezentat Consiliului și Parlamentului European înainte de începerea revizuirii instrumentelor privind competențele de aplicare ce derivă din articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Procedurile de luare a deciziilor vor trebui să respecte dispozițiile adoptate în final în această privință. Dat fiind faptul că politica comercială comună intră în sfera de competență exclusivă a UE și că aplicarea măsurilor de salvgardare se va baza pe o evaluare economică, nu mai există pericolul ca statele membre să adopte decizii care să vină în conflict cu deciziile Comisiei în acest domeniu.

PROCEDURĂ

Titlu

Clauza de salvgardare bilaterale a Acordului de liber schimb

Referinţe

COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Data prezentării la PE

9.2.2010

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

INTA

25.2.2010

Raportor(i)

  Data numirii

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Examinare în comisie

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Data adoptării

23.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, William (The Earl of) Dartmouth, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa