Postopek : 2010/0032(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0210/2010

Predložena besedila :

A7-0210/2010

Razprave :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Glasovanja :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 17/02/2011 - 6.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

POROČILO     ***I
PDF 734kWORD 417k
25.6.2010
PE 441.080v04-00 A7-0210/2010

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta     o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo

(KOM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo

(KOM(2010)0049 – C7‑0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0049),

–   ob upoštevanju člena 294 in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7–0025/2010),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7‑0210/2010),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Trgovinske ovire na domačem trgu trgovinske partnerice so v podporo izvozu iz tega trga na tuje, in kadar je ta izvoz namenjen v EU, so ustvarjeni pogoji za uveljavitev zaščitne klavzule.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Zaščitni ukrepi se v skladu s členom 3,1 Poglavja 3 Sporazuma lahko uporabijo le, kadar se zadevni izdelek uvaža v Unijo v tako povečanem obsegu, in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali resno ogroža industrijo Unije, ki proizvaja podobne ali neposredne konkurenčne izdelke.

(5) Zaščitni ukrepi se v skladu s členom 3.1 Poglavja 3 Sporazuma smejo uporabiti le, kadar se zadevni izdelek uvaža v Unijo v tako povečanem obsegu ali kadar se zadevna gospodarska dejavnost tako poveča, in pod takimi pogoji, da se povzroča resna škoda ali nevarnost resne škode za proizvajalce Unije, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke ali gospodarske dejavnosti.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Neizpolnjevanje specifičnih zahtev iz člena 13 Sporazuma – zlasti v zvezi s socialnimi in okoljskimi standardi, ki jih določa – lahko prav tako povzroči resno škodo ali nevarnost resne škode za proizvajalce Unije, zato zahteva sprejetje zaščitnih ukrepov.

Obrazložitev

Komisija mora imeti možnost, da se na nepoštene konkurenčne prednosti, ki jih ima Republika Koreja, odzove z zaščitnimi ukrepi.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Resna škoda ali nevarnost resne škode za proizvajalce ali posamezne sektorje gospodarstva Unije je odvisna tudi od spoštovanja predpisov o netarifnih trgovinskih ovirah iz Sporazuma. Ob tem pomisleku bi lahko bilo potrebno sprejetje zaščitnih ukrepov.

Obrazložitev

Komisija mora imeti možnost, da se na nepoštene konkurenčne prednosti, ki jih ima Republika Koreja, odzove z zaščitnimi ukrepi.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Naloge v zvezi s spremljanjem in pregledom Sporazuma ter po potrebi sprejetje zaščitnih ukrepov je treba izpeljati na kar najbolj pregleden način in z udeležbo civilne družbe. Zato morata biti domača svetovalna skupina in forum civilne družbe vključeni v vseh fazah postopka.

Obrazložitev

Pomembno je vključiti skupine civilne družbe, da bi pridobili informacije o učinkih Sporazuma. Da bi domači svetovalni skupini in forumu civilne družbe omogočili udeležbo, je treba zagotoviti največjo možno stopnjo preglednosti.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Komisija bi morala enkrat letno predložiti poročilo o uporabi in izvajanju Sporazuma ter o uporabi zaščitnih ukrepov. Če bi se izkazalo, da zaščitni ukrepi ne zadostujejo, bi morala Komisija podati celosten predlog za daljnosežnejše ukrepe, na primer količinske omejitve , kvote, sisteme uvoznih dovoljenj ali druge korektivne ukrepe.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da bo Komisija vsako leto pregledala izvajanje in učinkovitost določb te uredbe. Če bi se izkazalo, da uredba proizvajalcem Unije ne zagotavlja zadostne zaščite, bo Komisija pozvana, naj poda nov zakonodajni predlog.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Zanesljivost statističnih podatkov o vsem uvozu iz Koreje v EU je tako ključna za ugotavljanje obstoja nevarnosti resne škode za celotno industrijo Unije ali njene različne sektorje vse od začetka veljavnosti Sporazuma.

Obrazložitev

Zanesljivost statističnih podatkov je bistvenega pomena za ustrezno izvajanje zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Pozorno spremljanje in redna ocenjevanja bodo olajšala in skrajšala začetek postopkov in fazo preiskovanja. Zato bi Komisija morala redno spremljati statistične podatke o uvozu in izvozu in ocenjevati vpliv Sporazuma o prosti trgovini na različne sektorje vse od začetka veljavnosti Sporazuma.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava vključuje sklicevanje na postopek spremljanja in nadzora.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b) Komisija, države članice in proizvajalci Unije bi morali vse od začetka veljavnosti Sporazuma sproti spremljati in ocenjevati statistične podatke o občutljivih proizvodnih linijah, ki jih zajema, da bo mogoče pravočasno ugotoviti vsako resno škodo ali nevarnost resne škode za proizvajalce Unije.

Obrazložitev

Spremljanje statističnih podatkov o uvozu in izvozu za vse proizvodne linije je bistvenega pomena za pravočasno sprejetje zaščitnih ukrepov. Celostno spremljanje statističnih podatkov mora biti naloga Skupnosti, opravljati pa jo morajo Komisija, države članice in proizvajalci Unije.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c) Treba je določiti nekatere postopke v zvezi z uporabo člena 14 (povračilo ali oprostitev carinskih dajatev) protokola o opredelitvi „izdelkov s poreklom“ in o načinih upravnega sodelovanja v Sporazumu (v nadaljevanju „protokol o pravilih o poreklu“), da bi zagotovili učinkovito delovanje mehanizmov, predvidenih v tem protokolu, ter celovito izmenjavo informacij z zainteresiranimi stranmi.

Obrazložitev

Uvodna izjava vključuje sklicevanje na posebno določbo uredbe v zvezi z obravnavo in uporabo člena 14 protokola o pravilih o poreklu iz Sporazuma.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodni izjavi 13 d in e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13d) Ker bo šele pet let po začetku veljavnosti Sporazuma mogoče omejiti povračilo carinskih dajatev, bi bilo lahko na podlagi te Uredbe treba sprejeti zaščitne ukrepe v odziv na resno škodo ali nevarnost resne škode za proizvajalce Unije zaradi povračila ali oprostitve dajatev. Zato bi morala Komisija vse od začetka veljavnosti Sporazuma posebej pozorno spremljati stopnjo vsebnosti komponent ali materialov iz tretjih držav v proizvodih, uvoženih iz Republike Koreje, vse spremembe v tej stopnji in vpliv takšnih sprememb na stanje na trgu, zlasti v občutljivih sektorjih.

 

(13e) Zato bi morala Komisija vse od začetka veljavnosti Sporazuma spremljati statistične podatke za Korejo in tretje strani ter navesti vrsto izdelkov, na katere bi lahko vplivalo povračilo dajatev.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13f) Če preiskava Komisije ugotovi, da je bila zaradi sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo povzročena škoda industriji Unije, se zgolj za namene Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (uredba ESPG) šteje, da:

 

(a)velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, kot jih navaja člen 1(1) uredbe ESPG, vključujejo povečanje uvoza v Evropo iz Koreje ali nepovečanje izvoza iz EU v Korejo;

 

(b) tehnološki presežki v avtomobilski industriji:

 

– „imajo [...] znaten škodljiv vpliv na regionalno ali lokalno gospodarstvo“ in „resno [vplivajo] na zaposlenost in lokalno gospodarstvo“, kakor je navedeno v členu 1(1) oziroma členu 2(c) uredbe ESPG; ter

 

– gre za izredne okoliščine, kot navaja člen 2(c) uredbe ESPG.

______

1 UL L 406, 30. 12. 2006, str. 1.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13g) Da bi preprečili resno škodo ali nevarnost resne škode za proizvajalce ali sektorje gospodarstva Unije, bi morala Komisija tesno spremljati proizvodne zmogljivosti v tistih tretjih državah, v katerih se proizvajajo komponente ali materiali, vključeni v proizvode, ki jih zajema Sporazum, ter skladnost teh držav s standardi Mednarodne organizacije dela in Združenih narodov v zvezi s socialnimi in delovnimi razmerami in okoljskimi standardi.

Obrazložitev

Treba je preprečiti izkrivljanje konkurence s socialnim dampingom.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 h-j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13h) Člen 11.1(2) enajstega poglavja Sporazuma zahteva, da pogodbenice na svojih ozemljih ohranijo celostno zakonodajo o konkurenci, ki bo učinkovito obravnavala omejevalne sporazume, usklajena ravnanja in zlorabe prevladujočega položaja enega ali več podjetij.

 

(13i) Člen 11.6(2) enajstega poglavja določa, da morajo pogodbenice sodelovati glede svojih politik izvrševanja in pri izvajanju svojih zakonodaj o konkurenci, med drugim s sodelovanjem pri izvrševanju, obveščanjem, posvetovanjem in izmenjavo nezaupnih informacij na podlagi sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Republike Koreje o sodelovanju glede protikonkurenčnih dejavnosti, ki je bil podpisan 23. maja 2009 (Sporazum o sodelovanju).

 

(13j) Namen Sporazuma o sodelovanju je prispevati k učinkovitemu uresničevanju zakonodaje o konkurenci s strani vsake pogodbenice s spodbujanjem sodelovanja in usklajevanja med organi, pristojnimi za konkurenco.

Obrazložitev

Na podlagi tega predloga spremembe bi morala Komisija od korejske komisije za pošteno trgovino zahtevati, da začne ustrezne izvršilne dejavnosti, kadar meni, da protikonkurenčne dejavnosti, ki se dogajajo v Koreji, vplivajo na interese Skupnosti, kadar bi Komisija menila, da takšne protikonkurenčne dejavnosti ovirajo dostop EU na korejski avtomobilski trg.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

(14) Za izvajanje dvostranske zaščitne klavzule Sporazuma je nujno, da Komisija sprejme enotne pogoje za sprejetje začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov, sprejetje nadzornih ukrepov ter zaključek preiskave in postopka brez ukrepov. V skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije bodo pravila in splošna načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, vnaprej določena z uredbo, sprejeto v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Do sprejetja te nove uredbe še naprej velja Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, vendar z izjemo regulativnega postopka s pregledom, ki se ne uporablja.

Obrazložitev

Uvodna izjava uvaja sklicevanje na potrebno uskladitev postopkov sprejemanja odločitev po začetku veljavnosti uredbe o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Ta uredba bi morala veljati samo za blago, proizvedeno v Evropski uniji in Republiki Koreji. Ne bi smela zajemati proizvodov, sestavnih delov ali komponent, ki se pogodbeno proizvajajo v proizvodnih conah, kot je industrijski kompleks Kaesong. Pred razširitvijo področja uporabe te uredbe, da bi vključili proizvode, ki se pogodbeno proizvajajo v proizvodnih conah, bi jo bilo treba spremeniti v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Pri vsaki razširitvi področja uporabe te uredbe bi bilo treba zagotoviti tudi, da so v zunanjih proizvodnih conah izpolnjene zahteve iz poglavja 13 Sporazuma.

Obrazložitev

Razširitev Sporazuma na tuje proizvodne cone – za kar bo potrebna obsežna analiza tamkajšnje skladnosti z mednarodnimi, socialnimi, delovnimi in okoljskimi standardi – je treba sprejeti z rednim zakonodajnim postopkom.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „industrija Unije“ pomeni proizvajalce Unije kot celoto, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke in delujejo znotraj ozemlja Unije, ali tiste proizvajalce Unije, katerih skupna proizvodnja podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov predstavlja večji delež celotne proizvodnje teh izdelkov v Uniji,

(a) „industrija Unije“ pomeni proizvajalce Unije kot celoto, ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke in delujejo znotraj ozemlja Unije, ali tiste proizvajalce Unije, katerih skupna proizvodnja podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov predstavlja večji delež celotne proizvodnje teh izdelkov v Uniji. V primerih, ko je podoben ali neposredno konkurenčen proizvod zgolj eden od več proizvodov, ki jih proizvajajo proizvajalci, ki so del industrije Unije, se industrija opredeli kot specifične operacije, ki so del proizvodnje podobnega ali neposredno konkurenčnega proizvoda;

Obrazložitev

Verjetno je, da bodo zaščitni ukrepi sprejeti proti specifičnim vrstam proizvodov, kot so avtomobili s prostornino motorja pod določeno mejo. Namen predloga spremembe je Komisiji omogočiti ozko razlaganje „industrije“ kot proizvajalce te specifične vrste proizvoda.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „grožnja resne škode“ pomeni resno škodo, ki je nedvomno neizogibna; ugotavljanje obstoja grožnje resne škode temelji na dejstvih in ne zgolj na trditvah, sklepih ali oddaljeni možnosti;

(c) „nevarnost resne škode“ pomeni resno škodo, ki je nedvomno neizogibna; ugotavljanje obstoja nevarnosti resne škode temelji na preverljivih dejstvih in ne zgolj na trditvah, sklepih ali oddaljeni možnosti; pri ugotavljanju, ali obstaja nevarnost resne škode, se med drugim upoštevajo napovedi, ocene in analize, opravljene na podlagi dejavnikov iz člena 4(5);

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) „zainteresirane strani“ pomeni strani, na katere vpliva uvoz zadevnega proizvoda.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje pomen izraza „zainteresirane stranke“.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) „proizvodi“ pomenijo blago, proizvedeno v Evropski uniji in Republiki Koreji. Ne zajemajo proizvodov, sestavnih delov ali komponent, ki se pogodbeno proizvajajo v zunanjih proizvodnih conah. Ta uredba se pred razširitvijo njenega področja uporabe, da bi vključili proizvode, ki se pogodbeno proizvajajo v proizvodnih conah, spremeni v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

Obrazložitev

Razširitev Sporazuma na tuje proizvodne cone – za kar bo potrebna obsežna analiza tamkajšnje skladnosti z mednarodnimi, socialnimi, delovnimi in okoljskimi standardi – je treba sprejeti z rednim zakonodajnim postopkom s soodločanjem Parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe

Člen 1 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec) „taki pogoji, da se povzroča resna škoda ali nevarnost resne škode“ zajemajo dejavnike, kot so proizvodna zmogljivost, stopnje izkoriščenosti, valutne prakse in delovni pogoji tretje države v zvezi s proizvodnjo komponent in materialov, vključenih v zadevni proizvod.

Obrazložitev

Določbe Sporazuma o povračilu dajatev spodbujajo Korejo, da vse večji delež svoje proizvodnje preusmerja v bližnje države z nizkocenovnimi delovnimi pogoji. Posledično bodo te druge države uživale velike koristi v okviru Sporazuma napram Evropski uniji, ne da bi sprejele kakršne koli ustrezne prilagoditve. Namen predloga spremembe je obravnavati učinke določb Sporazuma o povračilu dajatev, tako da se zaščitni ukrepi razširijo na dejavnike v tretjih državah, ki imajo koristi od določb o povračilu dajatev.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – točka e d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ed) „regija“ pomeni eno ali več držav članic Unije.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V skladu z določbami iz te uredbe se zaščitni ukrep lahko uvede, kadar se izdelek s poreklom iz Koreje zaradi znižanja ali odprave carin za ta izdelek v Unijo uvaža v tako povečanih količinah, v absolutnem smislu ali glede na proizvodnjo Unije, in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali resno ogroža industrijo Unije, ki proizvaja podoben ali neposredno konkurenčen izdelek.

1. V skladu z določbami iz te uredbe se zaščitni ukrep lahko uvede, kadar se proizvod ali gospodarska dejavnost s poreklom iz Koreje zaradi znižanja ali odprave carin za ta proizvod ali dejavnost v Unijo uvaža v tako povečanih količinah, v absolutnem smislu ali glede na proizvodnjo Unije, in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali nevarnost resne škode za industrijo Unije, ki proizvaja podoben ali neposredno konkurenčen proizvod ali dejavnost.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Kjer se izkaže, predvsem na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), da so pogoji, določeni za sprejetje ukrepov v skladu s členom 2(1), izpolnjeni v eni ali več regijah Skupnosti, lahko Komisija po preučitvi drugih možnih rešitev izjemoma odobri izvajanje nadzornih ali zaščitnih ukrepov, ki so omejeni na zadevne regije, če meni, da so ukrepi, ki se izvajajo na taki ravni, bolj primerni kakor ukrepi, ki bi se izvajali po vsej Uniji.

 

Ti ukrepi morajo biti začasni in čim manj motiti delovanje notranjega trga. Sprejmejo se v skladu z določbami iz člena 2(2).

Obrazložitev

Ta člen vključuje „regionalno klavzulo“ v skladu s členom 18 splošnih zaščitnih ukrepov (Uredba (ES) št. 260/2009).

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavka 3 a in b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Da bi bili zaščitni ukrepi učinkovito uporabljeni, Komisija (Eurostat) Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predstavi poročilo o spremljanju najnovejših statističnih podatkov o uvozu iz Koreje, ki zaradi Sporazuma vpliva na občutljive sektorje v EU.

 

3b. V primeru, da industrija Unije Komisiji prijavi dokazano nevarnost škode, sme Komisija preučiti razširitev obsega spremljanja na druge prizadete sektorje (zainteresirane strani).

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Spremljanje

 

Komisija spremlja razvoj statističnih podatkov o uvozu in izvozu za korejske izdelke ter sodeluje in redno izmenjuje podatke z državami članicami in industrijo Unije. Komisija zagotovi, da države članice prizadevno zagotavljajo ustrezne statistične podatke dobre kakovosti.

 

Komisija natančno spremlja statistične podatke in napovedi v zvezi s Korejo in tretjimi stranmi za vrsto izdelkov, na katere bi lahko vplivalo povračilo dajatev od začetka veljavnosti Sporazuma.

Obrazložitev

Ta člen uvaja ustrezen sistem spremljanja.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Preiskava se začne na zahtevo države članice ali na pobudo Komisije, če je po njenem mnenju očitno dovolj dokazov, ki upravičujejo takšen začetek.

1. Preiskava se začne na zahtevo države članice, Evropskega parlamenta, domače svetovalne skupine, katere koli fizične ali pravne osebe ali katerega koli združenja, ki ni pravna oseba, deluje v imenu industrije Unije in predstavlja vsaj 25 % industrije Unije, ali na pobudo Komisije, če je po njenem mnenju očitno dovolj dokazov prima facie, opredeljenih na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), ki upravičujejo takšen začetek.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja pojasnilo glede udeležencev, ki lahko začnejo postopek, ter glede pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za začetek postopka.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Zahteva za začetek preiskave vsebuje dokaze o izpolnjevanju pogojev za sprejetje zaščitnih ukrepov v smislu člena 2(1). Zahteva na splošno vsebuje naslednje informacije: stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega proizvoda, izraženo absolutno in relativno, delež domačega trga, ki ga prevzame povečani uvoz, spremembe v stopnji prodaje, proizvodnje, produktivnosti, izkoriščenosti zmogljivosti, dobička in izgub ter zaposlenosti.

Obrazložitev

Treba je bolj jasno določiti, katere informacije je treba predložiti, da lahko Komisija začne preiskavo.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Komisija je pri uporabi prvega odstavka tega člena in v obdobju petih let po začetku veljavnosti Sporazuma zlasti pozorna na končne proizvode iz Republike Koreje, katerih uvoz v Evropsko unijo se poveča, kadar je takšno povečanje mogoče pripisati povečani uporabi sestavnih delov ali komponent, uvoženih v Republiko Korejo iz tretjih držav, ki z Evropsko unijo niso sklenile sporazuma o prosti trgovini in za katere veljajo določbe o povračilu ali oprostitvi carinskih dajatev, v teh končnih proizvodih.

Obrazložitev

Treba je nadvse pozorno spremljati, ali in kako Republika Koreja uporablja ureditev v zvezi s povračilom ali oprostitvijo carinskih dajatev za sestavne dele ali komponente, uvožene iz tretjih držav in vključene v proizvode, s katerimi trgujeta Republika Koreja in Evropska unija v okviru sporazuma o prosti trgovini.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo, kadar je glede na gibanja uvoza iz Koreje potrebno sprejetje zaščitnih ukrepov. Te informacije morajo vsebovati razpoložljive dokaze, ugotovljene na podlagi dejavnikov iz člena 4. Komisija posreduje navedene informacije vsem državam članicam v treh delovnih dneh.

2. Države članice ali industrija Unije obvestijo Komisijo, kadar je glede na gibanja uvoza iz Koreje potrebno sprejetje zaščitnih ukrepov. Te informacije morajo vsebovati razpoložljive dokaze, ugotovljene na podlagi dejavnikov iz člena 4(5). Komisija v treh delovnih dneh shrani navedene informacije na spletno platformo iz člena 9 (spletna platforma) ter o tem obvesti vse države članice, industrijo Unije in Evropski parlament.

Obrazložitev

Postopek informiranja mora temeljiti na preglednem postopku za obveščanje držav članic, industrije Unije in Evropskega parlamenta o morebitnem začetku postopka.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Posvetovanje z državami članicami poteka v osmih delovnih dneh potem, ko Komisija pošlje informacije državam članicam v skladu s členom 2 v okviru odbora iz člena 10 na podlagi postopka iz člena 11.1. Kadar je po posvetovanju očitno, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek postopka, Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Postopek se začne v enem mesecu od prejema informacij, ki jih je poslala država članica.

3. Posvetovanje z državami članicami poteka v osmih delovnih dneh potem, ko Komisija pošlje informacije v skladu s členom 2 v okviru odbora iz člena 10 na podlagi postopka iz člena 11(1). Kadar je po posvetovanju očitno, da obstaja dovolj dokazov, določenih na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), ki upravičujejo začetek postopka, Komisija objavi obvestilo na spletni platformi in v Uradnem listu Evropske unije. Postopek se začne v enem mesecu po zahtevi države članice, Evropskega parlamenta ali industrije Unije.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Dokazi, zbrani za namene začetka postopkov v skladu s členom 14(2) protokola o pravilih o poreklu, priloženega Sporazumu (povračilo ali oprostitev carinskih dajatev), se lahko uporabijo za preiskave o uvedbi zaščitnih ukrepov, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

Obrazložitev

Povračilo ali oprostitev carinskih dajatev lahko povzroči škodo za evropske proizvajalce, zato je smiselno, da se vključi sklicevanje na protokol o pravilih o poreklu. Ugotovitve glede škodljivih učinkov povračila dajatev morajo veljati tudi kot podlaga za uvedbo zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Po začetku postopka Komisija začne preiskavo.

1. Po začetku postopka Komisija začne preiskavo. Preiskovalno obdobje iz člena 4(3) se začne na dan, ko je sklep o začetku preiskave objavljen v Uradnem listu.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko od držav članic zahteva, da zagotovijo informacije, države članice pa storijo vse potrebno, da ugodijo takšni zahtevi. Kadar so te informacije v splošnem interesu ali kadar zanje zaprosi država članica, jih Komisija posreduje vsem državam članicam, če niso zaupne. Če so informacije zaupne, Komisija pošlje le povzetek, ki ni zaupen.

2. Komisija lahko od držav članic zahteva, da zagotovijo informacije, države članice pa storijo vse potrebno, da ugodijo takšni zahtevi. Kadar so te informacije v splošnem interesu ali kadar zanje zaprosijo država članica, Evropski parlament ali industrija Unije, Komisija te informacije shrani na spletno platformo, če niso zaupne. Če so informacije zaupne, Komisija shrani le povzetek, ki ni zaupen.

Obrazložitev

Pojasnilo o postopku za pošiljanje in izmenjavo informacij.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je le mogoče, se preiskava konča v šestih mesecih po začetku. V izrednih primerih, ki jih Komisija ustrezno utemelji, se lahko ta rok podaljša še za tri mesece.

3. Preiskava se konča v 200 dneh po začetku.

Obrazložitev

Predlog za racionalizacijo obdobja. Namesto X+X mesecev ali dni predlagamo najvišje število 200 dni. V nasprotju z zaščitnimi ukrepi EPA, ki potekajo v skladu s precej dolgim časovnim razporedom, so zaščitni ukrepi za Korejo namenjeni le eni državi. Zato je sprejemljivo, da se uvede krajše obdobje za hitrejši postopek.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija v preiskavi oceni vse ustrezne objektivne in merljive dejavnike, ki vplivajo na položaj industrije Unije, zlasti stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega izdelka v absolutnem in relativnem smislu, delež notranjega trga, ki ga zadeva povečan uvoz, spremembe ravni prodaje, proizvodnjo, produktivnost, izkoriščenost zmogljivosti, dobiček in izgubo ter zaposlenost.

5. Komisija v preiskavi oceni vse ustrezne objektivne in merljive dejavnike, ki vplivajo na položaj industrije Unije, zlasti stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega izdelka v absolutnem in relativnem smislu, delež notranjega trga, ki ga zadeva povečan uvoz, spremembe ravni prodaje, proizvodnjo, produktivnost, izkoriščenost zmogljivosti, dobiček in izgubo ter zaposlenost. Seznam ni izčrpen in Komisija lahko upošteva tudi druge pomembne dejavnike za ugotavljanje škode, na primer delnice, cene, donos na vloženi kapital, denarni tok in druge dejavnike, ki povzročajo ali so morda povzročili resno škodo ali bi lahko povzročili resno škodo. Če delež tretje države pri proizvodu na splošno pomeni pomemben del stroškov proizvodnje zadevnega proizvoda, mora Komisija kot dejavnike, ki vplivajo na industrijo Unije, oceniti tudi proizvodno zmogljivost, stopnje izkoriščenosti, valutne prakse in delovne pogoje tretje države.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Poleg tega Komisija v preiskavi oceni, ali Republika Koreja spoštuje socialne in okoljske standarde iz poglavja 13 Sporazuma, ter oceni morebitne posledične vplive na oblikovanje cen ali nepoštene konkurenčne prednosti, ki bi lahko vodile do resne škode ali nevarnosti resne škode za proizvajalce ali določene sektorje gospodarstva v Evropski uniji.

Obrazložitev

Komisija mora imeti možnost, da se na nepoštene konkurenčne prednosti, ki jih ima Republika Koreja, odzove z zaščitnimi ukrepi.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b. V preiskavi Komisija oceni tudi spoštovanje predpisov o netarifnih trgovinskih ovirah iz Sporazuma ter kakršno koli resno škodo za proizvajalce ali posamezne sektorje gospodarstva Evropske unije, ki lahko izhaja iz tega.

Obrazložitev

Komisija mora imeti možnost, da se na nepoštene konkurenčne prednosti, ki jih ima Republika Koreja, odzove z zaščitnimi ukrepi.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Zainteresirane stranke, ki so se javile v skladu s členom 3(4)(b), in predstavniki Republike Koreje lahko na pisno zahtevo pregledajo vse informacije, predložene Komisiji v okviru preiskave, razen internih dokumentov, ki so jih pripravili organi Unije ali njenih držav članic, če so te informacije pomembne za predstavitev njihovega primera, niso zaupne v smislu člena 9 in jih Komisija uporablja v preiskavi. Zainteresirane stranke, ki so se javile, lahko Komisiji sporočijo svoja stališča o zadevnih informacijah. Ta stališča se lahko upoštevajo, če so podprta z zadostnimi dokazi.

6. Zainteresirane stranke, ki so se javile v skladu s členom 3(4)(b), in predstavniki Republike Koreje lahko na pisno zahtevo pregledajo vse informacije, predložene Komisiji v okviru preiskave, razen internih dokumentov, ki so jih pripravili organi Unije ali njenih držav članic, če so te informacije pomembne za predstavitev njihovega primera, niso zaupne v smislu člena 9 in jih Komisija uporablja v preiskavi. Zainteresirane stranke, ki so se javile, lahko Komisiji sporočijo svoja stališča o zadevnih informacijah. Ta stališča se upoštevajo, če so podprta z zadostnimi dokazi.

Obrazložitev

Pojasnitev glede besedila.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija lahko zainteresirane stranke zasliši. Te stranke so zaslišane, če so vložile pisno zahtevek v roku iz obvestila, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, iz katere je razvidno, da bo izid preiskave verjetno vplival nanje in da obstajajo posebni razlogi, zaradi katerih morajo biti ustno zaslišane.

7. Komisija zainteresirane stranke zasliši. Te stranke so zaslišane, če so vložile pisno zahtevek v roku iz obvestila, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, iz katere je razvidno, da bo izid preiskave verjetno vplival nanje in da obstajajo razlogi, zaradi katerih morajo biti ustno zaslišane.

 

Komisija takšne stranke kasneje zasliši tudi večkrat, če obstajajo posebni razlogi, zaradi katerih morajo biti ponovno zaslišane.

Obrazložitev

Pojasnitev glede besedila. Z novim pododstavkom bi tudi pojasnili, da imajo stranke pravico biti zaslišane vsaj enkrat ter da morajo obstajati posebni razlogi za njihovo ponovno zaslišanje.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Nadzorni ukrepi

 

1. Če so uvozni trendi za izdelek s poreklom iz Republike Koreje takšni, da bi lahko privedli do enega od položajev iz člena 2, se za uvoz tega izdelka lahko uvede predhodni nadzor Evropske unije.

 

2. Sklep o uvedbi nadzora sprejme Komisija na podlagi postopka iz člena 11(1).

 

3. Nadzorni ukrepi imajo omejeno veljavnost. Če ni drugače določeno, prenehajo veljati ob koncu drugega šestmesečnega obdobja po prvih šestih mesecih od uvedbe ukrepov.

 

4. Nadzorni ukrepi se lahko omejijo na ozemlje ene ali več regij Unije, če je potrebno.

Obrazložitev

Ta člen bi omogočil ustrezen nadzorni mehanizem na podlagi splošnih zaščitnih ukrepov (Uredba (ES) št. 260/2009).

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Začasni zaščitni ukrepi se uporabijo v nujnih primerih, ko bi odlašanje povzročilo škodo, ki bi se težko popravila, v skladu s predhodno ugotovitvijo, da obstajajo jasni dokazi, da se je uvoz blaga s poreklom iz Republike Koreje povečal zaradi zmanjšanja ali odprave carin v skladu s Sporazumom, in da ta uvoz povzroča resno škodo ali resno ogroža domačo industrijo. Začasni ukrepi se lahko uvedejo na podlagi postopka iz člena 11.1.

1. Začasni zaščitni ukrepi se uporabijo v nujnih primerih, ko bi odlašanje povzročilo škodo, ki bi se težko popravila, v skladu s predhodno ugotovitvijo na podlagi dejavnikov iz člena 4(5), da obstajajo zadostni dokazi, da se je uvoz blaga s poreklom iz Republike Koreje povečal zaradi zmanjšanja ali odprave carin v skladu s Sporazumom, in da ta uvoz povzroča resno škodo ali resno ogroža domačo industrijo. Začasni ukrepi se lahko uvedejo na podlagi postopka iz člena 11(1).

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar država članica zahteva takojšnje ukrepanje Komisije in kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Komisija sprejme sklep najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu zahteve.

2. Kadar država članica, Evropski parlament ali industrija Unije zahteva takojšnje ukrepanje Komisije in kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Komisija sprejme sklep najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Preiskovalno obdobje iz člena 4(3) se začne na dan, ko se sprejme sklep o uporabi začasnih zaščitnih ukrepov.

Obrazložitev

Pojasnilo o zadevnih udeležencih in natančnem časovnem poteku.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Ukrepi iz tega člena veljajo za vsak proizvod, ki se sprosti v prosti promet po začetku njihove veljavnosti. Vendar pa ti ukrepi ne preprečujejo sprostitve proizvodov v prosti promet, ki že potujejo v Unijo, če destinacije teh izdelkov ni mogoče spremeniti.

Obrazložitev

Uvedba klavzule o odpremi kakor v členu 16(5) splošnih zaščitnih ukrepov (Uredba (ES) št. 260/2009).

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar se šteje, da so dvostranski zaščitni ukrepi nepotrebni, se preiskava in postopek zaključita na podlagi postopka iz člena 11.2.

1. Kadar dvostranski zaščitni ukrepi ne izpolnjujejo zahtev te uredbe, se preiskava in postopek zaključita na podlagi postopka iz člena 11(1).

 

2. Če Evropski parlament izrazi nasprotovanje osnutku sklepa, da se ne uvedejo dvostranski zaščitni ukrepi, z utemeljitvijo, da bi bil ta sklep v nasprotju z namero zakonodajalca, Komisija brez poseganja v odstavek 1 ponovno preuči osnutek sklepa. Komisija lahko ob upoštevanju razlogov za nasprotovanje in rokov postopka v teku odboru predloži nov osnutek sklepa ali pa Evropskemu parlamentu in Svetu poda predlog v skladu s Pogodbo. Komisija obvesti Evropski parlament, Svet in odbor o ukrepih, ki jih namerava sprejeti, in razlogih zanje.

 

3. Komisija objavi poročilo, ki vsebuje njene ugotovitve in utemeljene sklepe v zvezi z vsemi ustreznimi vprašanji, ki se nanašajo na dejansko stanje in pravno podlago, pri tem pa ustrezno upošteva varstvo zaupnih informacij v smislu člena 9.

Obrazložitev

Ponovna uvedba svetovalnega postopka v skladu s sklepom o komitologiji in svetovalnega postopka (člen 4), predlaganega v predlogu Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije (KOM(2010)0083), ter uvedba novega odstavka, da se poudari preglednost postopka.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 2.1 izpolnjeni, se sprejme sklep o uvedbi dvostranskih zaščitnih ukrepov v skladu s postopkom iz člena 11.2.

Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 2.1 izpolnjeni, se sprejme sklep o uvedbi dvostranskih zaščitnih ukrepov v skladu s postopkom iz člena 11(1).

 

Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij v smislu člena 9 objavi poročilo s povzetkom bistvenih dejstev in premislekov, ki so pomembni za sklep.

Obrazložitev

Ponovna uvedba svetovalnega postopka v skladu s sklepom o komitologiji in svetovalnega postopka (člen 4), predlaganega v predlogu Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije (KOM(2010)0051), ter uvedba odstavka, da se poudari preglednost postopka.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Zaščitni ukrep se nadalje izvaja do rezultatov pregleda med vsakim obdobjem podaljšanja.

Obrazložitev

V uredbi ni opredeljeno, ali ukrepi ostanejo veljavni (na primer ali se pobirajo dajatve) med pregledi, ki se izvajajo, preden potečejo ukrepi. V skladu s standardno prakso EU v povezavi z ukrepi trgovinske zaščite morajo ukrepi veljati tudi med obdobjem pregleda.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija zagotovi, da so vsi podatki in statistike, ki so potrebni za preiskavo, na voljo in so razumljivi, pregledni in preverljivi. Komisija bo takoj, ko bo vzpostavljen potreben tehnični okvir, pripravila spletni portal, zaščiten z geslom, ki ga bo upravljala in prek katerega se bodo razširjale vse pomembne, nezaupne informacije v smislu tega člena. Državam članicam, registrirani industriji Unije, domači svetovalni skupini in Evropskemu parlamentu je treba na zahtevo omogočiti dostop do te spletne platforme. Te informacije vključujejo statistične podatke, pomembne za določanje, ali dokazi izpolnjujejo zahteve iz člena 2(1), ter vse pomembne dodatne informacije v zvezi s preiskavo.

 

Informacije, prejete prek te spletne platforme, se uporabijo samo v namene, zaradi katerih so bile zahtevane. Vse zaupne informacije ali vse informacije, predložene na zaupni osnovi, ki so prejete v skladu s to uredbo, se ne razkrijejo brez posebnega dovoljenja njihovega predložnika.

Obrazložitev

S to določbo bodo vzpostavljena pravila za oblikovanje, delovanje in uporabo spletne platforme.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisiji pomaga odbor iz člena 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 o skupnih pravilih za uvoz. Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009se uporablja smiselno.

Komisiji pomaga odbor iz člena 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 o skupnih pravilih za uvoz.

Obrazložitev

Postopkovne določbe za odbor so navedene v členu 11. Sklicevanje na člen 4 Uredbe št. 260/2009 bi lahko povzročilo nesporazume.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

Poročilo

 

1. Komisija objavi letno poročilo o uporabi in izvajanju Sporazuma. Poročilo vključuje informacije o dejavnostih različnih organov, pristojnih za spremljanje izvajanja Sporazuma in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz njega, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.

 

2. V posebnih delih poročila se obravnavajo izpolnjevanje obveznosti v skladu s poglavjem 13 Sporazuma ter dejavnosti domače svetovalne skupine in foruma civilne družbe.

 

3. Poročilo vključuje tudi povzetek statističnih podatkov in razvoj trgovine s Korejo. Posebej se navedejo rezultati spremljanja povračila dajatev.

 

4. Evropski parlament ali Svet lahko v enem mesecu povabita Komisijo na priložnostni sestanek pristojnega odbora Evropskega parlamenta ali Sveta, da bi predstavila in pojasnila katero koli vprašanje v zvezi z izvajanjem Sporazuma.

Obrazložitev

Poročilo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Korejo je treba vsako leto objaviti v celoti in ob upoštevanju vseh njegovih določb, tudi glede trgovinskih ovir ter socialnih in okoljskih standardov.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

črtano

Obrazložitev

Glede na to, da skupna trgovinska politika sodi med izključne pristojnosti Unije, ni potrebno določati postopka, po katerem bi države članice s kvalificirano večino lahko glasovale proti osnutku ukrepa Komisije. Uvedba zaščitnih ukrepov je določena po preučitvi pogojev iz uredbe, kar je v bistvu ekonomsko vrednotenje. Če so ti pogoji izpolnjeni, ne bi smelo biti dopuščeno preudarjanje ali politična izbira in s tem ne bi bila potrebna odločitev držav članic proti osnutku Komisije.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

črtano

Obrazložitev

Ni se potrebno sklicevati na člen 4(3) Sklepa 1999/468/ES (sklicevanje na člen 5(6) je uradniška napaka v predlogu Komisije).

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Poročanje

 

1. Komisija objavi letno poročilo o uporabi in delovanju zaščitne klavzule. Poročilo vključuje povzetek zahtev za začetek postopkov, preiskave in njihove izsledke, zaključene preiskave in postopke brez ukrepov, uvedbo začasnih zaščitnih ukrepov ali dokončnih ukrepov ter utemeljitev za vsak sklep o teh vprašanjih s priloženim povzetkom pomembnih informacij in dejstev.

 

2. Poročilo vključuje tudi povzetek statističnih podatkov in razvoj trgovine s Korejo. Posebej se navedejo rezultati spremljanja povračila dajatev.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko v enem mesecu skličeta priložnostni sestanek Komisije s pristojnim odborom Evropskega parlamenta ali Sveta, da bi predstavila in pojasnila katero koli vprašanje v zvezi z uporabo zaščitne klavzule, povračilom dajatev ali Sporazumom na splošno.

Obrazložitev

S to odločbo bi uredba uvedla jasno obveznost Komisije, da poroča o uporabi te uredbe.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11b

 

Postopek za uporabo člena 14 protokola o pravilih o poreklu

 

1. Komisija za namen uporabe člena 14 (povračilo ali oprostitev carinskih dajatev) protokola o opredelitvi „izdelkov s poreklom“ in o načinih upravnega sodelovanja v Sporazumu (v nadaljevanju „protokol o pravilih o poreklu“) pozorno spremlja razvoj ustreznih statističnih podatkov o uvozu in izvozu glede na vrednost in, če je primerno, obseg, ter redno izmenjuje te podatke z Evropskim parlamentom, Svetom in zadevnimi industrijami Unije in jim posreduje svoje ugotovitve. Spremljanje se začne z začetkom začasne uporabe in podatki se izmenjavajo vsaka dva meseca.

 

Komisija poleg tarifnih postavk, vključenih v člen 14(1) Sporazuma, pripravi v sodelovanju z industrijo Unije seznam ključnih tarifnih postavk, ki niso specifične za avtomobilski sektor, a so pomembne za proizvodnjo avtomobilov in druge povezane sektorje. Izvaja se posebno spremljanje, kot je določeno v členu 14(1) Sporazuma.

 

2. Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo nemudoma preuči, ali so izpolnjeni pogoji za sklicevanje na člen 14 protokola o pravilih o poreklu in sporoči svoje ugotovitve v desetih delovnih dneh po zahtevi. Po posvetovanjih v okviru posebnega odbora, na katerega se sklicuje pododstavek 3 člena 207(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, Komisija zahteva posvetovanja s Korejo, kadar koli so izpolnjeni pogoji iz člena 14 protokola o pravilih o poreklu. Komisija šteje, da so pogoji izpolnjeni, med drugim, ko so doseženi pragovi iz odstavka 3.

 

3. Razlika 10 odstotnih točk se šteje kot „pomembna“ za namene uporabe odstavka 2.1(a) člena 14 protokola o pravilih o poreklu, ko se ocenjuje povečan delež uvoza delov ali sestavnih delov v Korejo v primerjavi s povečanim deležem izvoza končnih izdelkov iz Koreje v EU. 10-odstotno povečanje se šteje kot „pomembno“ za namene uporabe odstavka 2.1(b) člena 14 protokola o pravilih o poreklu, ko se ocenjuje povečanje izvoza končnih izdelkov iz Koreje v EU v absolutnih vrednostih ali glede na domačo proizvodnjo. Tudi povečanja pod temi pragovi se lahko v posameznih primerih štejejo za „pomembna“.

Obrazložitev

S to določbo bi bili v uredbi upoštevani pomisleki številnih predstavniških organizacij civilne družbe Unije ter njene industrije in sindikatov. Uvedla bi se posebna določba za uporabo člena 14 protokola o pravilih o poreklu.


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Svet je 23. aprila 2007 Komisijo pooblastil za začetek pogajanj z Republiko Korejo o sklenitvi sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo. Sporazum je bil parafiran 15. oktobra 2009.

Sporazum vključuje dvostransko zaščitno klavzulo, ki omogoča ponovno uvedbo stopnje za državo z največjimi ugodnostmi, kadar se zaradi liberalizacije trgovine uvoz poveča v tolikšnem obsegu – v absolutnem smislu ali glede na proizvodnjo Unije – in pod takšnimi pogoji, da povzroča resno škodo ali resno ogroža industrijo Unije, ki proizvaja podoben ali neposredno konkurenčen izdelek.

Da bi se ti ukrepi lahko izvajali, mora biti zaščitna klavzula vključena v zakonodajo Evropske unije, ne samo zaradi postopkovnih vprašanj v zvezi z uvedbo zaščitnih ukrepov, temveč tudi zaradi pravic zainteresiranih strank. Priloženi predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta je zakonodajni instrument za izvajanje zaščitne klavzule sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo.

Poročevalec poudarja, da morajo biti zakonodajne pristojnosti v zvezi s to uredbo omejene na vidike njenega izvajanja, pri čemer se je treba izogibati enostranskemu spreminjanju bistvenih elementov, ki so vključeni v sporazum, in sprejemanju ukrepov, ki so v nasprotju z dogovorom z Južno Korejo. V tem smislu se na primer ne sme spreminjati vrste zaščitnih ukrepov, dolžine obdobja, ko jih je mogoče uporabljati, ali obdobja, ko se je mogoče sklicevati na zaščitno klavzulo.

Poročevalec želi zagotoviti, da bo klavzula učinkovita in dejansko uporabna. Ta klavzula mora zagotoviti dejansko uresničljiv način preprečevanja resne škode industriji EU ter ji omogočiti prilagajanje na nove okoliščine. Poročevalec zato meni, da je treba podati naslednje predloge:

Trajanje in roki

Postopek preiskave lahko traja največ 200 dni, kar je v skladu z obdobjem veljavnosti začasnih ukrepov, saj bo tako industrija zaščitena, dokler traja preiskava. To obdobje povsem zadostuje za dokončanje preiskave, glede na to, da je treba analizirati samo stanje v zvezi z eno državo.

Predlagane so tudi nekatere spremembe, ki pojasnjujejo, kdaj se začne postopek preiskave. Velja, da se preiskava začne, ko je sprejeta odločitev o njenem začetku ali ko se sprejmejo začasni zaščitni ukrepi.

Regionalni zaščitni ukrepi

Poročevalec predlaga, da se v izjemnih primerih omogoči uvedbo zaščitnih ukrepov na regionalni ravni na način, ki bo čim manj motil delovanje notranjega trga. Upoštevati je treba, da so razmere v državah članicah zelo različne in da lahko začetek veljavnosti sporazuma o prosti trgovini z Južno Korejo na zelo različne načine vpliva na njihove industrije. Zato je nujno potrebno, da se lahko industrije ene ali več držav članic, ki čutijo še posebej hude posledice, zatečejo k zaščitnim ukrepom na regionalni ravni, da se prilagodijo novim razmeram.

Takšna rešitev je v skladu s cilji zaščitne klavzule in je sorazmerna, če upoštevamo velikost trga, ki se bo odprl za izvožene korejske proizvode, in dejstvo, da bo mogoče zaščitne ukrepe uporabljati le v časovno omejenem obdobju, in sicer največ deset let po odpravi tarif.

Sodelovanje industrije in Evropskega parlamenta

Poročevalec predlaga, da se industriji in Evropskemu parlamentu omogoči, da zahtevata sprožitev preiskave in uvedbo začasnih ukrepov, ter da se jima omogoči dostop do informacij, povezanih s preiskavami. Predlaga se vzpostavitev spletne platforme za izmenjavo nezaupnih informacij, posredovanih Komisiji. Te informacije je treba redno posodabljati z najnovejšimi podatki o napredovanju preiskave o zaščitnih ukrepih.

Dokazi

Poročevalec meni, da je treba natančno opredeliti vrsto dokazov, potrebnih za sprejetje sklepa o začetku postopka, da se zagotovi večjo varnost in gotovost za industrije, ki bi bile lahko ogrožene. Predlaga, da naj dokazi temeljijo na dejavnikih, ki jih uredba predvideva za fazo preiskave. Predlaga tudi razširitev nabora teh dejavnikov s tistimi, ki bi utegnili biti pomembni pri ugotavljanju resne škode ali grožnje resne škode.

Spremljanje in nadzorni ukrepi

Komisija bi morala od prvega dne, ko začne veljati sporazum, pozorno spremljati izvozno-uvozne trende med Južno Korejo in Evropsko unijo, pri tem pa posebno pozornost posvetiti sektorjem, ki bi utegnili utrpeti najhujše posledice.

Poleg tega je treba vzpostaviti ustrezne mehanizme za uvedbo nadzornih ukrepov v primerih, ki bi utegnili privesti do resne škode za industrijo Unije.

Poročanje

Poročevalec predlaga, da Komisija primerno utemelji svoje odločitve o koncu postopkov, ne glede na to, ali so po njih zaščitni ukrepi sprejeti ali ne.

Prav tako predlaga, da vsako leto pripravi poročilo za javnost s povzetkom zahtev za začetek postopka preiskave, preiskav in njihovih rezultatov ter sklepov o uvedbi začasnih ali dokončnih ukrepov ter z analizo statističnih podatkov o trendih v trgovanju z Južno Korejo, z izrecno navedbo podatkov o povračilu dajatev.

Parlament in Svet naj bi imela možnost, da v roku enega meseca zahtevata, da Komisija v pristojnem odboru Parlamenta oziroma Sveta predstavi ali pojasni morebitna vprašanja v zvezi z uvedbo zaščitnih ukrepov, povračilom dajatev ali sporazumom nasploh.

Povračilo dajatev

Poročevalec je seznanjen s pomisleki nekaterih predstavnikov civilne družbe, med drugim industrije in sindikatov, glede posledic povračila dajatev in meni, da je treba oblikovati določena merila v zvezi z uporabo člena 14 protokola o pravilih o poreklu, da se zagotovi učinkovito uporabo njegovih določb ter tesno sodelovanje in izmenjavo informacij med zadevnimi akterji.

Komitologija

Ta uredba je bila Svetu in Evropskemu parlamentu predložena v trenutku, ko se revizija instrumentov, povezanih z izvedbenimi pooblastili, izhajajočimi iz člena 291(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, še ni začela. Postopek odločanja bo treba zato uskladiti z določbami, ki bodo dokončno sprejete v zvezi s tem. Ker je skupna trgovinska politika v izključni pristojnosti Evropske unije in ker mora uvedba zaščitnih ukrepov temeljiti na ekonomskem vrednotenju, ne bi smeli omogočiti, da države članice sprejemajo odločitve, ki so v nasprotju z odločitvami Komisije.


POSTOPEK

Naslov

Dvostranska zaščitna klavzula Sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)

Datum predložitve EP

9.2.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

25.2.2010

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pablo Zalba Bidegain

17.3.2010

 

 

Obravnava v odboru

17.3.2010

28.4.2010

1.6.2010

 

Datum sprejetja

23.6.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov