Процедура : 2008/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0211/2010

Внесени текстове :

A7-0211/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 16
CRE 05/07/2010 - 16

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0258

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 218kWORD 138k
22.6.2010
PE 441.309v05-00 A7-0211/2010

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт

(06103/4 – C7‑0119/2010 – 2008/0263(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Anne E. Jensen

Легенда на използваните знаци

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт

(06103/4/2010 – C7‑0119/2010 – 2008/0263(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06103/4/2010-C7-0119/2010),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0887),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0512/2008),

-    като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 май 2009 г.(2),

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0211/2010),

1.  одобрява позицията на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, и на националните парламенти.

(1)

Приети текстове, 23.4.2009 г., P6_TA(2009)0283.

(2)

OВ C 277, 17. 11.2009 г., стp. 85.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Общи сведения и забележки относно процедурата

На 16 декември 2008 г. Комисията представи на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета предложение за директива за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт(1). Предложението за директива предоставя правна рамка за изпълнението на Плана за действие за внедряване на ИТС в Европа(2), който придружаваше предложението на Комисията.

Европейският икономически и социален комитет прие своето становище относно предложението на Комисията на 13 април 2009 г.(3) С Комитета на регионите беше извършена консултация, но той не излезе със становище(4).

По време на заседанието си на 23 април 2009 г. Европейският парламент прие на първо четене законодателна резолюция, изменяща предложението на Комисията(5).

Европейският надзорен орган по защита на данните даде становището си по предложението на Комисията на 22 юли 2009 г.(6)

На заседанието си от 21 юли 2009 г. комисията по транспорт и туризъм (TRAN) потвърди за настоящия мандат текста, приет от ЕП на първо четене по време на шестия законодателен мандат. Докладчикът беше упълномощен да започне преговори със Съвета с оглед бързо постигане на споразумение на второ четене

В съответствие с разпоредбите на член 251, параграф 2 от Договора за ЕО и съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение(7), бяха осъществени неофициални контакти между Съвета и ЕП с оглед постигането на бързо споразумение на второ четене. В този контекст компетентните органи на двете институции(8) постигнаха споразумение, което беше потвърдено от Корепер на 9 декември 2009 г. и на 10 март 2010 г., и на равнището на комисията TRAN посредством писма на нейния председател от 16 декември 2009 г. и 11 март 2010 г.

На 10 май 2010 г. Съветът прие своята позиция на първо четене в съответствие с обикновената законодателна процедура, посочена в член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз, )ДФЕС), като включи споразумението.

2. Предложението на Комисията: цел и основни елементи

Общата цел (приложно поле) е установяването на рамка за координираното внедряване и използване на ИТС и разработването на спецификациите в областта на автомобилния транспорт, включително взаимодействията с останалите видове транспорт.

Специфичните цели включват увеличаване на оперативната съвместимост на системите, като се осигуряват безпроблемен достъп, насърчаване на непрекъснатостта на услугите и създаване на механизъм за ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни във връзка с ИТС.

Задълженията за държавите-членки целят да осигурят координираното внедряване и използване на оперативно съвместими приложения и услуги, свързани с ИТС.

Приемането на общи спецификации от Комисията, подпомагана от комитет, съставен от представители на държавите-членки (Европейски комитет по ИТС), посредством процедурата по регулиране с контрол включва, по-специално, четири приоритетни области:

1. Оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията

2. Непрекъснатост на свързаните с ИТС услуги, свързани с управлението на движението и товарните превози по европейските транспортни коридори и в градските агломерации

3. Приложения, свързани с ИТС, в областта на безопасността и сигурността на движението по пътищата

4. Интегриране на превозното средство в транспортната инфраструктура

Ще бъде създадена Европейска консултативна група по ИТС, в която ще бъдат поканени представители на съответните заинтересовани страни във връзка с ИТС.

Предлага се взаимното признаване на типови одобрения, извършени от националните органи, да включва оборудването и софтуера, които са свързани с пътната инфраструктура.

Предлагат се разпоредби относно защитата на данните с цел гарантиране на поверителност и сигурност.

Държавите-членки следва да вземат предвид ключови принципи като ефективност, разходна ефективност, географска непрекъснатост и оперативна съвместимост, и степен на зрелост.

3. Първо четене в Европейския парламент

Законодателната резолюция на Парламента, приета на първо четене с голямо мнозинство (529 гласа „за“, 42 „против“ и 16 „въздържал се“), беше придружена от 58 изменения. В тези изменения стремежът на ЕП беше основно да подкрепи координираното и последователно внедряване и използване на оперативно съвместими ИТС, както и да определи рамката, в която ще се прилагат свързаните с ИТС приложения и услуги. Най-важните промени обхващат следните въпроси:

Предмет и обхват: Парламентът уточни необходимостта от последователно въвеждане и използване на ИТС, включително оперативно съвместими ИТС (изменение 6), както и това, че директивата се прилага по отношение на всички интелигентни транспортни системи за пътници, превозни средства и инфраструктура, както и за тяхното взаимодействие в областта на автомобилния транспорт, включително градския транспорт, и взаимодействията с други видове транспорт (изменение 7). В съответствие с обхвата и спецификациите бяха приети разпоредби относно уязвимите участници в движението по пътищата (изменения 10, 11 и 59, 50, 55) и относно управлението на движението и мобилността, включително разпоредбата за мултимодална оперативна съвместимост на таксуването с билети (изменение 9).

Приемането на общи спецификации ще бъде ограничено до предложените четири приоритетни области, докато същевременно беше заличена възможността за това Комисията да изменя съдържанието на спецификациите посредством комитология (изменения 19 и 37). При необходимост се осигуряват спецификации относно оперативната съвместимост и отговорността и се определят задълженията за доставчиците на услуги (изменения 23 и 24). Преди приемането на спецификациите се изискват оценка на въздействието и цели и срокове за тяхното изпълнение (изменения 26 и 43).

Въвежда се минимално равнище на приложения и услуги, свързани с ИТС, които са предназначени за TEN-T, за четирите приоритетни области, в които Комисията ще определи спецификации за тяхното задължително внедряване и използване (изменения 12, 20).

а) осигуряването на услуги за предоставяне на информация в реално време за движението по пътищата и за пътуванията в целия ЕС;

б) данни и процедури за предоставянето на минимално равнище на безплатни универсални информационни услуги относно движението по пътищата;

в) хармонизираното въвеждане на „eCall“ в цяла Европа;

г) подходящи мерки за безопасни паркови места за камиони и товарни превозни средства и за телематично контролирани системи за паркиране и резервиране.

Задълженията за държавите-членки относно внедряването на ИТС ще включват, при възможност, обратна съвместимост (изменение 14), ще се прилагат във връзка с всички видове транспорт и взаимодействията между тях (изменение 57) и ще избягват създаването на географска разпокъсаност и липса на непрекъснатост (изменение 15) със специална разпоредба относно морфологичните особености (изменение 18).

По отношение на защитата на данните Парламентът имаше за цел да осигури защита на личния живот, използването на анонимни данни, ограничаването в рамките на целта и предварителното съгласие за обработка на личните данни (изменения 32–36).

По отношение на типовите одобрения Парламентът въведе широк набор от нови разпоредби, обхващащи софтуера и пазарното съответствие, свързани с ИТС (изменения 27–29), техническите стандарти и регламенти (изменения 30 и 31).

4. Оценка на първо четене на Съвета и забележки

Съветът одобрява споразумението, което е постигнато между Парламента и компетентните органи на Съвета по време на преговорите, проведени при неофициалните тристранни срещи.

Съвсем ограничен брой от измененията на Парламента не са били приети изцяло, отчасти или по принцип от Съвета (изменения 2, 5, 16, 53, 12, 21, 57). Текстът обхваща областите, в които ЕП основно показа интерес, например обхвата, уязвимите участници в движението по пътищата, спецификациите за ключовите области на ИТС, отговорността и защитата на данните. Въвеждат се някои нови елементи, като например приемането на необвързващи мерки, докато някои други са изяснени, например разпоредбите относно внедряването и стандартите и оценяване на съответствието.

Предмет и обхват: В член 1, параграф 1 се включват последователното внедряване и използване на ИТС и се добавя трансграничното измерение. Установява се определение за уязвими участници в движението по пътищата (член 4) с разпоредби относно спецификациите в приложение І (приоритетна област ІІІ, 4,2) и в принципите в приложение ІІ (а). Градското измерение и мултимодалната оперативна съвместимост на таксуването с билети ще бъдат обхванати съответно от спецификациите във връзка със системата на ИТС и непрекъснатостта на движението (приложение І).

Потвърждава се приемането на общи спецификации и стандарти (член 2) в четирите приоритетни области. В член 6, параграфи 1 и 3 се предвиждат спецификации относно оперативна съвместимост и непрекъснатост, включително, по целесъобразност, функционални, технически, организационни и свързани с услугите разпоредби за различните заинтересовани страни в член 6, параграф 4. Преди приемането на спецификацията се изисква оценка на въздействието.

Внедряване (член 5): При все че Съветът прие идеята на Парламента за определяне на приоритетните действия в рамките на приоритетните области на ИТС, те не успяха да приемат автоматичното или задължителното внедряване на ИТС, както предлага Парламентът, основно поради неясните финансови последствия от това. Вместо това беше договорено законодателно предложение за внедряването съгласно обикновената законодателна процедура (предишната процедура на съвместно вземане на решение), дванадесет месеца след приемането на спецификациите (член 6, параграф 2).

Шестте приоритетни действия за приемането на спецификациите, свързани с ИТС, (член 3) съответстват на четирите ключови области, които Парламентът изискваше на първо четене като минимално равнище на ИТС. Комисията представи изявление, с което гарантира ангажимент за бързото приемане на спецификациите в кратки срокове:

а)        предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания; (2014 г.)

б)        предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата; (2013 г.)

в)        данни и процедури за предоставяне, където е възможно, на минимална универсална информация за движението, свързана безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите; (2012 г.)

г)        хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система „eCall“ в целия ЕС; (2012 г.)

д)        предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства; (2012 г.)

е)        предоставянето на резервационни услуги за безопасни и сигурни места за паркиране за камиони и търговски превозни средства. (2013 г.)

По отношение на защитата на данните (член 10) текстът изцяло отразява съдържанието на измененията на Парламента.

По отношение на отговорността (член 11) се въвежда разпоредба с цел включване на продуктите в съответствие със законодателството на ЕС. По отношение на свързаните с ИТС услуги Комисията представи изявление за приемането на указания.

Комитология/Делегирани актове: След влизането в сила на Договора от Лисабон, разпоредбите относно комитологията, които се отнасят до регулаторната процедура с контрол, се заменят от делегирани актове (член 290 от ДФЕС). Комисията ще приеме спецификациите, отнасящи се до приложение І, съгласно системата на делегирани актове, като започне с тези, включени в приоритетните действия. Срокът на правомощията за делегиране, предоставени на Комисията, е седем години.

5.   Съдържание на препоръката

Докладчикът би желал да препоръча приемане на позицията на Съвета на първо четене. Съдържанието на текста на Съвета в голяма степен отразява позицията на Парламента на първо четене. Текстът е следствие от тежки преговори, проведени между шведското и испанското председателство на Съвета и екипа за преговори на Парламента в периода октомври 2009 г. – март 2010 г.

Докладчикът би желал да подчертае следното:

- доброволния подход относно ИТС не проработи и се изисква минимално равнище на стандартизация, за да може потребителите да използват ИТС по време на пътувания;

- отношението на Съвета се промени съществено в изминалия период, тъй като първоначално държавите-членки бяха против законодателен акт.

Приемането на директивата за ИТС ще ускори прилагането на решенията, свързани с ИТС, в автомобилния транспорт и взаимодействията с останалите видове транспорт, които не се отличаваха с особена скорост през предходните години. Предвид на риска от разпокъсано внедряване, което води до разнородни национални, регионални и местни решения, новата директива за ИТС предоставя рамка на ЕС за последователно внедряване на ИТС.

Поради тази причина споразумението позволява да се компенсират забавянията относно приложенията и услугите, свързани с ИТС, и да се отстранят проблемите при пътуване, като се подобрят ефикасността, безопасността и сигурността на транспорта, и същевременно допринася за постигането на политическата цел за по-чист транспорт.

(1)

COM (2008) 887 окончателен - 2008/0263 (COD)

(2)

. COM(2008) 886 окончателен/2

(3)

. OВ С 277, 17.11.2009 г, стр.85.

(4)

. CoR. Renouncement 13.3.2009 г.

(5)

T6-0283/2009.

(6)

. OВ C047, 25.2.2010 г., стр.6.

(7)

. OВ С 145, 30.6.2007 г,. стр.5.

(8)

. КОРЕПЕР и комисията по транспорт и туризъм TRAN.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Directive on ITS

Steps and informal meetings between the EP negotiating team (1)

and the Presidency of the Council

Date

Place

Meeting on ITS draft Directive

2009

23 April

Strasbourg

EP adopts its first reading

21 July

Brussels

TRAN Committee meeting: confirmation of the first reading and decision on the mandate to enter into negotiations

14 October

Brussels

The first technical informal trilogue/ SE Presidency*

3 November

Brussels

Second technical informal trilogue *

10 November

 

Brussels

 

TRAN Committee meeting: report back

Third technical informal trilogue *

19 November

Brussels

Fourth technical informal trilogue *

24 November

Strasbourg

First informal trilogue / SE Presidency**

1 December

Brussels

Second informal trilogue / SE Presidency**

2 December

Brussels

TRAN Committee meeting: report back

8 December

 

Brussels

 

Third informal trilogue / SE Presidency**

Agreement in substance of the Directive

16 December

Strasbourg

TRAN Coordinators meeting: report back

TRAN Chair letter confirming the agreement on the substance of the Directive without Comitology provisions and adaptation to Lisbon Treaty.

2010

3 March

Brussels

Fourth informal trilogue / ES Presidency*

Agreement on Comitology provisions: introduction of implementing acts and delegated acts

11 March

 

TRAN Chair letter to Coreper confirming the early second reading agreement

10 May

Brussels

Council adopts its first reading

(1) Rapporteur Ms A. E. Jensen, Shadow-rapporteurs: Mr D-L. Koch (EPP); Ms S-A. Ţicău (S&D); Ms F. Brepoels (Greens/EFA); Mr R. Czarnecki (ECR).

* Council represented by Chair of Working Party on Intermodal Questions and Networks.

** Council represented by Chair of COREPER I.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт

Позовавания

06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

23.4.2009                     T6-0283/2009

Предложение на Комисията

COM(2008)0887 - C6-0512/2008

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

20.5.2010 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

20.5.2010 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Anne E. Jensen

12.5.2010

 

 

Разглеждане в комисия

21.6.2010 г.

 

 

 

Дата на приемане

22.6.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Anne E. Jensen, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Дата на внасяне

28.6.2010 г.

Правна информация - Политика за поверителност