RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

22.6.2010 - (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)) - ***II

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Anne E. Jensen

Procedură : 2008/0263(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0211/2010

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

(06103/4/2010 – C7‑0119/2010 – 2008/0263(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția Consiliului adoptată în primă lectură (06103/4/2010 – C7-0119/2010),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0887),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 71 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0512/2008),

-    având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (7) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere poziția sa în primă lectură[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 mai 2009[2],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolele 70 și 72 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7‑0211/2010),

1.  aprobă poziția Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

1.  Context și observații privind procedura

La data de 16 decembrie 2008, Comisia a prezentat Parlamentului European (PE) și Consiliului o propunere de directivă de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport[1]. Directiva propusă stabilește un cadru juridic pentru punerea în aplicare a planului de acțiune pentru implementarea STI în Europa[2], care însoțește propunerea Comisiei.

Comitetul Economic și Social European a adoptat avizul său privind propunerea Comisiei la 13 aprilie 2009.[3] Comitetul Regiunilor, deși a fost consultat, nu a emis niciun aviz.[4]

În cursul ședinței din 23 aprilie 2009, Parlamentul European a adoptat în primă lectură o rezoluție legislativă de modificare a propunerii Comisiei[5].

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a adoptat avizul său privind propunerea Comisiei la 22 iulie 2009[6].

La reuniunea sa din 21 iulie 2009, Comisia pentru transport și turism (TRAN) a confirmat pentru această legislatură poziția PE adoptată în cursul celei de a șasea legislaturi și raportorul a primit mandatul de a intra în negocieri cu Consiliul pentru a ajunge la un acord timpuriu în a doua lectură.

În conformitate cu dispozițiile articolului 251 alineatul (2) din Tratatul CE și cu declarația comună privind aranjamentele practice pentru procedura de codecizie[7], au avut loc o serie de contacte neoficiale între Consiliu și Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord timpuriu în a doua lectură. În acest context, organismele responsabile ale celor două instituții[8] au ajuns la un acord confirmat de Coreper la 9 decembrie 2009 și la 10 martie 2010 și de Comisia TRAN prin scrisorile președintelui acesteia din 16 decembrie 2009 și din 11 martie 2010.

La 10 mai 2010, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, în conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 294 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care include acordul.

2.  Propunerea Comisiei: obiective și elemente principale

Obiectivul general (domeniul de aplicare) îl constituie instituirea unui cadru pentru implementarea și utilizarea coordonată a sistemelor de transport inteligente și elaborarea specificațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv pentru interfețele cu alte moduri de transport.

Printre obiectivele specifice se numără creșterea interoperabilității sistemelor, asigurarea unui acces continuu, promovarea continuității serviciilor și crearea unui mecanism eficient de cooperare între toate părțile interesate.

Obligațiile statelor membre vizează garantarea implementării și utilizării coordonate a aplicațiilor și serviciilor STI interoperabile.

Adoptarea specificațiilor comune de către Comisie, asistată de un comitet format din reprezentanți ai statelor membre (Comitetul european pentru STI), în conformitate cu procedura de reglementare cu control, cuprinde, în principal, patru domenii prioritare:

1. utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic și de călătorie,

2. continuitatea serviciilor STI de management al traficului și al mărfurilor pe coridoarele europene de transport și în aglomerațiile urbane,

3. aplicații STI pentru siguranța și securitatea rutieră,

4. integrarea vehiculului în infrastructura de transport.

Urmează să fie creat Grupul consultativ european pentru STI care va reuni reprezentanți ai părților interesate din domeniul STI.

Se propune ca recunoașterea reciprocă a omologărilor eliberate de organismele naționale să vizeze echipamentele și programele informatice pentru infrastructura rutieră.

Se propun dispoziții de protecție a datelor pentru a garanta confidențialitatea și securitatea acestora.

Statele membre ar trebui să ia în considerare principii-cheie precum eficacitatea, rentabilitatea, continuitatea geografică, interoperabilitatea și gradul de maturitate.

3.  Prima lectură a Parlamentului

Rezoluția legislativă a Parlamentului European adoptată în primă lectură cu o foarte mare majoritate (529 de voturi pentru, 42 împotrivă și 16 abțineri) a fost însoțită de 58 de amendamente. Prin aceste amendamente, PE a încercat în primul rând să sprijine implementarea și utilizarea coordonată și coerentă a STI, inclusiv a STI interoperabile și să definească cadrul în care vor fi utilizate aplicațiile și serviciile STI. Cele mai importante modificări vizează următoarele aspecte:

Obiectul și domeniul de aplicare: Parlamentul a menționat necesitatea unei implementări și utilizări coerente a STI, inclusiv a STI interoperabile (AM 6) și faptul că directiva se aplică tuturor STI pentru călători, vehicule și infrastructuri și interacțiunii acestora în domeniul transportului rutier, inclusiv al transportului urban, și interfețelor cu alte moduri de transport (AM 7). În domeniul de aplicare și în specificații au fost incluse dispoziții privind participanții la trafic vulnerabili (AM 10, 11, 59, 50, 55) și gestionarea traficului și mobilității și a fost adoptată dispoziția privind emiterea de bilete interoperabile multimodale (AM 9).

Adoptarea unor specificații comune va fi limitată la cele patru domenii prioritare propuse, în timp ce posibilitatea modificării de către Comisie a conținutului specificațiilor prin intermediul procedurii de comitologie a fost eliminată (AM 19 și 37). Dacă este necesar, se stabilesc specificații referitoare la interoperabilitate și răspundere și se definesc obligațiile care revin furnizorilor de servicii (AM 23 și 24). A fost solicitată efectuarea unei evaluări a impactului anterior adoptării specificațiilor, obiectivelor și termenelor pentru implementarea acestora (AM 26 și 43).

A fost prevăzut un nivel minim al aplicațiilor și serviciilor STI pentru TEN-T în cele patru domenii prioritare pentru care Comisia va defini specificațiile pentru implementarea și utilizarea obligatorie a acestora (AM 12, 20):

a) furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real privind traficul și călătoria;

b) datele și procedurile pentru furnizarea unor servicii minime universale de informare privind traficul;

c) introducerea armonizată a sistemului eCall pe întreg teritoriul Europei;

d) adoptarea unor măsuri adecvate referitoare la locuri de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale și la sisteme de parcare și rezervare controlate prin mijloace telematice.

Obligațiile care revin statelor membre în legătură cu implementarea STI ar acoperi, în cazul în care acest lucru este posibil, compatibilitatea retroactivă (AM 14), s-ar aplica tuturor modurilor de transport și interfețelor dintre acestea (AM 57) și ar evita crearea unei fragmentări și discontinuități geografice (AM 15), cu dispoziții speciale pentru particularitățile morfologice (AM 18).

Cu privire la protecția datelor, Parlamentul a căutat să asigure confidențialitatea, utilizarea datelor anonime, limitarea scopului și acordul prealabil procesării datelor cu caracter personal (AM 32-36).

În ceea ce privește omologarea, Parlamentul a introdus o gamă largă de dispoziții care acoperă programele informatice STI și conformitatea cu condițiile de piață (AM 27-29), precum și standardele și reglementările tehnice (AM 30 și 31).

4. Evaluarea poziției Consiliului în primă lectură și comentarii

Consiliul aprobă acordul la care s-a ajuns în urma negocierilor cu ocazia trilogurilor informale dintre organismele responsabile ale Parlamentului și Consiliului.

Foarte puține amendamente ale Parlamentului nu au fost acceptate de Consiliu în totalitate, parțial sau de principiu (AM 2, 5, 16, 53, 12, 21, 57). Au fost acoperite domeniile pentru care PE a arătat un interes deosebit, de exemplu domeniul de aplicare, participanții la trafic vulnerabili, specificațiile pentru domeniile-cheie ale STI, răspunderea și protecția datelor. Au fost introduse unele elemente noi, de exemplu adoptarea unor măsuri facultative, în timp ce alte elemente au fost clarificate, de exemplu dispozițiile privind implementarea, standardele și evaluarea conformității.

Obiectul și domeniul de aplicare: La articolul 1 alineatul (1) se include implementarea și utilizarea coerentă a STI și se adaugă dimensiunea transfrontalieră. Sunt definiți participanții vulnerabili la traficul rutier (articolul 4) cu trimitere la specificațiile din anexa I (Domeniul prioritar III, 4.2) și la principiile din anexa II (a). Dimensiunea urbană și emiterea de bilete interoperabile multimodale vor fi acoperite de specificațiile referitoare la arhitectura STI, respectiv la continuitatea traficului (anexa I).

Este confirmată adoptarea unor specificații și standarde comune (articolul 2) în cele patru domenii prioritare. Specificațiile privind interoperabilitatea și continuitatea sunt prevăzute la articolul 6 alineatele (1) și (3), incluzând, dacă este cazul, dispoziții funcționale, tehnice, organizaționale și privind serviciile pentru diferitele părți interesate la articolul 6 alineatul (4). Înainte de adoptarea caietului de sarcini, este necesară o evaluare a impactului.

Implementare (articolul 5): Deși a acceptat ideea Parlamentului de a stabili acțiuni prioritare în domeniile prioritare ale STI, Consiliul nu a putut accepta propunerea Parlamentului de implementare automată sau obligatorie a STI, în special deoarece nu se știe care va fi impactul financiar al acestei implementări. În schimb, Consiliul a fost de acord cu adoptarea, conform procedurii legislative ordinare și la 12 luni de la adoptarea specificațiilor, a unei propuneri legislative în vederea implementării [articolul 6 alineatul (2)].

Cele șase acțiuni prioritare pentru adoptarea specificațiilor STI (articolul 3) corespund celor patru domenii-cheie pe care Parlamentul le-a dorit în primă lectură ca nivel minim pentru STI. Comisia a dat o declarație care conține un angajament pentru adoptarea rapidă specificațiilor, conform unui calendar strict:

a)        furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale; (2014)

b)        furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic; (2013)

c)        datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranța rutieră; (2012)

d)        furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE; (2012)

e)        furnizarea unor servicii de informare referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale; (2012)

f)         furnizarea unor servicii de rezervare de spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale; (2013).

În privința protecției datelor (articolul 10), textul reflectă pe deplin conținutul modificărilor propuse de Parlament.

În privința răspunderii (articolul 11), se introduce o dispoziție care să vizeze produsele, în conformitate cu legislația CE. În cazul serviciilor STI, Comisia a emis o declarație în vederea adoptării unor orientări.

Comitologie/acte delegate: în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, dispozițiile privind comitologia în legătură cu procedura de reglementare cu control sunt înlocuite cu acte delegate (articolul 290 TFUE). Comisia va adopta, în conformitate cu sistemul actelor delegate, specificațiile prevăzute în anexa I, începând cu cele cuprinse în acțiunile prioritare. Durata delegării acordate Comisiei a fost fixată la șapte ani.

5.   Conținutul recomandării

Raportoarea recomandă acceptarea primei lecturi a Consiliului. Conținutul documentului Consiliului reflectă în mare măsură prima lectură a Parlamentului. Textul este rezultatul unor negocieri dure desfășurate în perioada octombrie 2009-martie 2010 între președinția suedeză și cea spaniolă și echipa de negociere a Parlamentului.

Raportoarea ar dori să sublinieze următoarele:

- abordarea voluntaristă asupra STI nu a funcționat și este necesar un nivel minim de standardizare pentru ca utilizatorii să poată utiliza sistemele STI în timpul călătoriilor.

- atitudinea Consiliului s-a schimbat profund în ultima perioadă, deoarece inițial statele membre au fost împotriva unui act legislativ.

Adoptarea directivei STI va accelera implementarea soluțiilor STI în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, implementare care a fost lentă în ultimii ani. Ca răspuns la implementarea fragmentată care duce la un mozaic de soluții naționale, regionale și locale, noua directivă STI propune un cadru UE pentru o implementare coerentă a STI.

Prin urmare, acordul face posibilă recuperarea întârzierilor în ceea ce privește aplicațiile și serviciile STI și elimină cauzele ineficacității călătoriilor, asigurând un transport mai eficient și mai sigur și contribuind, în același timp, la realizarea obiectivului de ecologizare a transportului.

  • [1]  COM(2008) 887 final - 2008/0263 (COD).
  • [2]  . COM(2008) 886 final/2.
  • [3]  . JO C 277, 17.11.2009, p. 85.
  • [4]  . Comitetul Regiunilor, Renunțare, 13.3.2009.
  • [5]  T6-0283/2009.
  • [6]  . JO C 047, 25.2.2010, p. 6.
  • [7]  . JO C 145, 30.6.2007, p. 5.
  • [8]  . Coreper și Comisia TRAN.

ANEXĂ

Directive on ITS

Steps and informal meetings between the EP negotiating team (1)

and the Presidency of the Council

Date

Place

Meeting on ITS draft Directive

2009

23 April

Strasbourg

EP adopts its first reading

21 July

Brussels

TRAN Committee meeting: confirmation of the first reading and decision on the mandate to enter into negotiations

14 October

Brussels

The first technical informal trilogue/ SE Presidency*

3 November

Brussels

Second technical informal trilogue *

10 November

 

Brussels

 

TRAN Committee meeting: report back

Third technical informal trilogue *

19 November

Brussels

Fourth technical informal trilogue *

24 November

Strasbourg

First informal trilogue / SE Presidency**

1 December

Brussels

Second informal trilogue / SE Presidency**

2 December

Brussels

TRAN Committee meeting: report back

8 December

 

Brussels

 

Third informal trilogue / SE Presidency**

Agreement in substance of the Directive

16 December

Strasbourg

TRAN Coordinators meeting: report back

TRAN Chair letter confirming the agreement on the substance of the Directive without Comitology provisions and adaptation to Lisbon Treaty.

2010

3 March

Brussels

Fourth informal trilogue / ES Presidency*

Agreement on Comitology provisions: introduction of implementing acts and delegated acts

11 March

 

TRAN Chair letter to Coreper confirming the early second reading agreement

10 May

Brussels

Council adopts its first reading

(1) Rapporteur Ms A. E. Jensen, Shadow-rapporteurs: Mr D-L. Koch (EPP); Ms S-A. Țicău (S&D); Ms F. Brepoels (Greens/EFA); Mr R. Czarnecki (ECR).

* Council represented by Chair of Working Party on Intermodal Questions and Networks.

** Council represented by Chair of COREPER I.

PROCEDURĂ

Titlu

Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier și interfețele cu alte moduri de transport

Referințe

06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

23.4.2009                     T6-0283/2009

Propunerea Comisiei

COM(2008)0887 - C6-0512/2008

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

20.5.2010

Comisia competentă în fond             

        Data anunțului în plen

TRAN

20.5.2010

Raportor(i)           

        Data numirii

Anne E. Jensen

12.5.2010

 

 

Examinare în comisie

21.6.2010

 

 

 

Data adoptării

22.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Membri supleanți prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Anne E. Jensen, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu