Процедура : 2009/0128(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0212/2010

Внесени текстове :

A7-0212/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0292

ДОКЛАД     ***I
PDF 657kWORD 248k
28.6.2010
PE 439.411v02-00 A7-0212/2010

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети

(COM(2009)0459 – C7‑0207/2009 – 2009/0128(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Слави Бинев

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети

(COM(2009)0459 – C7‑0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0459),

–   като взе предвид член 123, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до Парламента (C7‑0207/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665), и допълнението към него,

–   като взе предвид член 294, параграф 3, и член 133 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 16 ноември 2009 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0212/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТНА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ*

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за обращение евро монети

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 133 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)         С Регламент (ЕС) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране(4) от кредитните институции, в рамките на разплащателната им дейност, от доставчиците на разплащателни услуги и от всички други институции, участващи в обработката и разпространението на евро банкноти и монети, които са получили и възнамеряват да върнат в обращение, се изисква да проверят тяхната истинност и да открият фалшификатите.

(2)         С препоръка на Комисията 2005/504/ЕС от 27 май 2005 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за обращение евро монети(5) се определят препоръчителните практики за установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за обращение евро монети. Липсата на задължителна обща рамка за установяване на истинността обаче води до различни практики сред държавите-членки и поради това не може да се осигури уеднаквена защита на валутата в Съюза.

(3)         За да бъде постигнато ефективно и уеднаквено установяване на истинността на евро монетите в евро зоната, следователно е необходимо да бъдат въведени правно обвързващи правила за прилагането на общи процедури за установяване на истинността на евро монетите в обращение и за контролните механизми на тези процедури от страна на националните органи.

(4)         В процеса на установяване на истинността се откриват също оригинални евро монетите, които вече не са годни за обращение. Обращението на негодни монети затруднява тяхната употреба особено за машини, които работят с монети, и могат да объркат ползвателите по отношение на истинността на монетите. Негодните монети следва да бъдат изтеглени от обращение. Поради това държавите-членки се нуждаят от правно обвързващи правила за обработката и изплащането на стойността на оригинални, но негодни евро монети.

(5)         За да бъда постигната необходимата координация на прилагането на процедурите за установяване на истинността, подробните изпитателни изисквания и изисквания за обучение за установяване на истинността на монетите, както и техническите характеристики за проверката на негодните евро монети и други разпоредби за прилагане на практика следва допълнително да бъдат определени от Европейския технически и научен център (ЕТНЦ), създаден с Решение 2005/37/ЕО на Комисията(6), след консултация с експертната група по фалшифициране на монети, посочена във въпросното решение.

(5a)       С цел да се даде възможност за постепенно адаптиране към разпоредбите на настоящия регламент на съществуващата система от правила и практики на държавите-членки, те следва да могат, за тригодишен преходен период, считано от 1 януари 2012 г., да предоставят дерогации относно видовете машини за обработка на монети, които да се използват за установяване на истинността на евро монетите, както и за броя на тези машини, които подлежат на проверка всяка година.

(6)         Тъй като целта на настоящия регламент, а именно за ефективно и уеднаквено установяване на истинността на евро монетите в евро зоната, не може да бъде достатъчно добре постигната от държавите-членки поради различия в техните практики и по тази причина може да бъде по-успешно осъществена на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

(6a)       Всяка държава-членка въвежда санкции, приложими при нарушения, с цел постигане на еквивалентност при установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за обращение евро монети на територията на целия Европейски съюз.

(6б)       Всеки отговорен национален орган, който обработва негодни за обращение евро монети, може да прилага такса за обработка съгласно настоящия регламент, с цел покриване на разходите, свързани с този процес. Таксите за обработка не следва да се прилагат при предаване на малки количества негодни монети от страна на физически лица. Държавите-членки следва да могат да предвидят освобождаване от такси за обработка на юридически лица, които тясно сътрудничат на органите при изтеглянето от обращение на фалшиви и на негодни за обращение монети. Държавите-членки следва да могат да приемат фалшиви и негодни монети да бъдат в една опаковка, без да се прилага допълнителна такса, ако това е от обществен интерес,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава І: Предмет и определения

Член 1

Предмет

С този регламент се определят процедури, необходими за установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за обращение евро монети.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)      „установяване на истинността на евро монетите“ е процесът на проверка на истинността и годността за обращение на евро монетите;

б)     „негодни за обращение евро монети“ са оригинални евро монети, отхвърлени в процеса на установяване на истинността, или чийто вид е значително изменен;

в)     „отговорен национален орган“ е Националният център за анализ на монетите (НЦАМ) или органът, определен от съответната държава-членка;

г)      институции“ са институциите, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, с изключение на институциите, посочени в третото тире от въпросния член 6, параграф 1;

гa)    „ЕГФМ” е експертната група по фалшифициране на монети, посочена в Решение 2005/37/ЕО.

Глава II: Установяване на истинността на евро монетите

Член 3

Установяване на истинността на евро монетите

1.      Институциите следва да гарантират, че евро монетите, които са получили и които възнамеряват да върнат в обращение, са били подложени на проверка на тяхната истинност. Те прилагат това задължение:

а)      ▌посредством машини за обработка на монети, включени в списъка за такива машини, посочен в член 5, параграф 3; или

б)     посредством ▌персонал, обучен в съответствие с условията, определени от държавите-членки.

2.        Съгласно процедурата за установяване на истинността всички ▌евро монети, за които има съмнение, че са фалшиви, и негодните за обращение евро монети следва да бъдат изпратени на отговорните национални органи. ▌

3.      Фалшивите евро монети, предадени на компетентните държавни органи в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, не следва да бъдат предмет на такси за обработка или други такси. По отношение на негодните за обращение евро монети се прилагат разпоредбите на глава III.

Член 4

Изискване за изпитание

1.        При изпълнение на член 3, параграф 1, буква а) институциите използват единствено видовете машини за обработка, които успешно са преминали изпитание за откриване на фалшификати, проведено от страна на отговорните национални органи или от страна на Европейския технически и научен център (ЕТНЦ), и които при закупуването им са включени в списъка на уебсайта, посочен в член 5, параграф 3. Институциите следят тези машини редовно да бъдат настройвани, така че да запазват капацитета си за откриване на фалшификати, като се взимат предвид промените, въведени в списъка, посочен в член 5, параграф 3. Изпитанието за откриване на фалшификати следва да бъде съставено така, че да гарантира, че машината за обработка на монети е способна да отхвърли познатите видове фалшиви евро монети и, в рамките на процеса, негодните за обращение евро монети, както и всички други предмети, наподобяващи монети, които не съответстват на характеристиките на оригиналните евро монети.

1a.      В рамките на тригодишен преходен период, считано от 1 януари 2012 г., държавите-членки могат да предоставят специфични дерогации по отношение на разпоредбите от първото изречение на параграф 1 за машини за обработка на монети, които са в употреба при влизането в сила на настоящия регламент и които са доказали способността си за откриване на фалшифицирани евро монети, негодни за обращение евро монети и други предмети, наподобяващи монети, които не са истински евро монети, дори ако не са включени в списъка на уебсайта, посочен в член 5, параграф 3. Тези дерогации се приемат след консултации с ЕГФМ.

2.        Комисията следи за това ЕТНЦ, в разумен срок, след консултация с ЕГФМ, да състави техническите характеристики за изпитанието за откриване на фалшификати и други разпоредби за прилагане на практика, като практики на обучение, срока на валидност на изпитанието за откриване на фалшификати, информацията, която следва да се включи в списъка, посочен в член 5, параграф 3, насоките за контрол, проверки и одит от страна на държавите-членки, процедурните правила за отстраняване на неизпълнение, както и съответните граници за приемане на оригинални монети.

Член 5

Настройване на машините за обработка на монети

1.        За да могат производителите на машини за обработка на монети да получат необходимата информация за настройването на техните машини за откриването на фалшиви евро монети, в съответствие с член 4 изпитанието може да бъда проведено в НЦАМ, ЕТНЦ или след двустранно споразумение, в производственото помещение.

2.        След успешното преминаване на изпитанието на производителя на машината за обработка на монети се издава изпитателен протокол, а копие от него се изпраща на ЕТНЦ.

3.        На своя уебсайт Комисията ще публикува консолидиран списък на всички машини за обработка на монети, за които ЕТНЦ е получил или изготвил положителен и валиден изпитателен протокол.

Член 6

Контрол и одит от страна на държавите-членки

1.      Държавите-членки следва да въведат необходимия контрол, посочен в параграфи 2 до 7.

2.      Държавите-членки осъществяват ежегоден контрол на място в институциите с цел да бъде проверено правилното функциониране на представителен брой използвани машини за обработка на монети посредством изпитание за откриване на фалшификати. Когато персонал от институциите, върху които се осъществява контрол, следва да извършва ръчна проверка на истинността на евро монетите, връщани в обращение, държавите-членки получават уверение от тези институции, че техният персонал е надлежно обучен за тази цел.

3.      Броят на машините, които ежегодно се проверяват във всяка държава-членка, се определя така, че обемът на евро монети, обработени с тези машини през въпросната година, представлява поне 25% от общия сборен нетен обем на евро монети, емитирани от въпросната държава-членка от въвеждането на евро монетите до края на предходната година. Броят на машините, които трябва да бъдат проверени, се изчислява въз основа на обема на трите евро монети с най-високи номинални стойности, предназначени за обращение. Без да се засяга параграф 4, държавите-членки гарантират, че машините се проверяват на ротационен принцип.

3a.    В случай че броят на машините, които трябва да бъдат проверени, получен чрез прилагане на посочения в параграф 3 метод за изчисление, е по-голям от броя на машините, функциониращи в дадена държава-членка, се проверяват всички машини, функциониращи в тази държава-членка.

3б.    В рамките на тригодишен преходен период, считано от 1 януари 2012 г., държавите-членки могат да решат, след уведомяване на Комисията, броят на машините, които трябва да се проверяват ежегодно, да бъде такъв, че обемът на евро монети, обработени от тези машини в продължение на тази година, да представлява поне 10% от общия сборен нетен обем на монетите, емитирани от въпросната държава-членка от въвеждането на евро монетите до края на предходната година.

4.      В рамките на годишния контрол държавите-членки проверяват също способността на институциите да удостоверят автентичността на евро монетите въз основа на:

а)      наличието на писмени директиви, в които са посочени инструкции относно използването на автоматично оборудване за обработка на монети или относно ръчното сортиране, в зависимост от случая;

б)     разпределянето на подходящи човешки ресурси;

в)     наличието на писмен план за поддръжка на машините, предназначен за запазването на необходимото равнище на ефективност;

г)      наличието на писмени процедури за предаване на фалшификатите и наподобяващите монети предмети, както и на негодните за обращение монети на отговорните национални органи; както и

гa)    наличието на процедури за вътрешен контрол, в които са описани условията и периодичността на контрола, който следва да се осъществява от институцията, с цел да се гарантира, че центровете й за сортиране или нейният персонал следват горепосочените инструкции.

4a.    Когато държава-членка констатира неизпълнение на настоящия регламент, съответната институция взема необходимите мерки за бързо отстраняване на неизпълнението.

Глава III: Обработка на негодни за обращение евро монети

Член 7

Обработка и изплащане на стойността на негодни за обращение евро монети

1.    Държавите-членки изтеглят от обращение негодните за това евро монети.

2.      Държавите-членки изплащат стойността или заменят евро монетите, които са станали негодни поради продължителна употреба или инцидент или са били отхвърлени по друга причина в процеса на установяване на истинността им. Държавите-членки могат да откажат да изплатят стойността на негодните за обращение монети, които са били умишлено изменени или изменени по начин, за който разумно може да се очаква, че ще ги измени, без това да засяга изплащането на стойността на монети, събрани от благотворителност, като например тези, които са хвърлени във фонтани.

3.    Държавите-членки гарантират, че след изтеглянето им негодните за обращение евро монети се унищожават посредством постоянна физическа деформация, така че да не могат да се върнати в обращение или да бъдат предадени за изплащане на стойността им.

Член 8

Такси за обработка

1.      5 %-на такса от номиналната стойност на предадените негодни за обращание евро монети може да бъде удържана от изплащането на стойността им или от тяхната замяна. Таксата за обработка може да бъде увеличена с още 15 % от номиналната стойност на евро монетите, в случай че целият сак или кутия е проверен в съответствие с член 10.

2.        Държавите-членки могат да предвидят общи или частични освобождавания от такси за обработка, когато предаващите монетите юридически или физически лица редовно и тясно сътрудничат на отговорните национални органи при изтеглянето от обращение на фалшиви и на негодни за обращение евро монети или когато това обслужва обществения интерес.

3.        Транспортните и сродни разходи остават за сметка на предаващите монетите юридически или физически лица.

4.        Без да се засяга предвиденото в параграф 2 освобождаване, максималното количество, което се освобождава от такси за обработка, е един килограм негодни за обращение монети за всяка номинална стойност, предадени от юридическо или физическо лице. Ако тази граница бъде превишена, може да се налага такса за всички предадени монети.

4a.    Ако сред предадените монети има монети, третирани с химически или други опасни вещества до степен, че може да се счита, че представляват опасност за здравето на хората, които ги обработват, към таксите, събирани в съответствие с параграф 1, се добавя допълнителна такса, равняваща се на 20% от номиналната стойност на предадените евро монети.

Член 9

Опаковка на негодни за обращение евро монети

1.        Предаващото монети юридическо или физически лице сортира подадените за изплащане на стойността или за замяна евро монети по номинална стойност в стандартни сакове или кутии, както следва:

а)        саковете или кутиите съдържат:

(i)     по 500 монети за всяка от номиналните стойности 2 евро и 1 евро;

(ii)     по 1 000 монети за всяка от номиналните стойности 0,50 евро, 0,20 евро и 0,10 евро;

(iii)    по 2 000 монети за всяка от номиналните стойности 0,05 евро, 0,02 евро и 0,01 евро.

(iv)    за по-малки количества по 100 монети от всяка номинална стойност;

б)     всеки сак или кутия носи информация за подаващата организация, съдържаните сума и номинална стойност на монетите, теглото, дата на опаковка и номера на сака/кутията; подаващата организация осигурява опаковъчен лист с обобщена информация за предадените сакове и кутии; когато монетите са третирани с химически или други опасни вещества, стандартните опаковки са придружени от писмена декларация, уточняваща конкретните вещества, които са били използвани;

в)     Когато общото количество негодни за обращение евро монети е по-малко от изискваното в точка а), евро монетите се сортират по номинална стойност и могат да бъдат предадени в нестандартни опаковки.

2.        Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да запазят различните изисквания за опаковка, предвидени в националните им законодателства, когато настоящият регламент влезе в сила.

Член 10

Контрол на негодни за обращение евро монети

1.      Държавите-членки могат да контролират предадените негодни за обращение евро монети, както следва:

а)      обявеното количество се проверява чрез претегляне на всеки сак или кутия;

б)     автентичността и външния вид се контролират въз основа на минимум 10 %-на извадка от предадените монети.

2.    Ако вследствие на този контрол бъдат открити аномалии или отклонения от разпоредбите на член 9, се проверява целият сак или кутия.

2a.    Държавите-членки могат също така да откажат да приемат евро монети, когато приемането или обработката на тези монети представлява риск за здравето на хората, които ги обработват, или ако предадените монети не отговарят на стандартите по отношение на опаковката и етикетирането, и да предвидят приемането на мерки по отношение на физическите и юридическите лица, които са предали тези монети.

Глава IV: Заключителни разпоредби

Член 12

Отчитане, обмен на информация и оценка

1.      Държавите-членки ежегодно предават на Комисията доклади за своята дейност по установяване на истинността на евро монетите. Предадената информация включва броя на извършените съгласно член 6, параграф 2 проверки и броя на изпитаните машини за обработка на монети, резултатите от изпитанията, обема на обработените от тези машини монети, броя на съмнителните анализирани евро монети и броя на негодните за обращение евро монети, чиято стойност е изплатена, както и дерогациите, предвидени в член 4, параграф 1а и член 6, параграф 3б.

1a.    За да могат държавите-членки да следят за изпълнението на настоящия регламент от страна на институциите, последните предоставят поне веднъж годишно на държавите-членки, ако това бъде поискано, най-малко следната информация:

а)     вид и брой на използваните машини;

б)     местонахождение на всяка машина; както и

в)      обем на обработваните монети за всяка машина за съответната година и съответната номинална стойност, най-малко за трите евро монети с най-високи номинални стойности.

1б.    Държавите-членки гарантират, че информацията относно органите, отговорни за изплащането на стойността или замяната на монетите, и относно специфичните условия като изискванията за опаковка и таксите се предоставя на подходящите уебсайтове и посредством подходящи публикации.

2.      След анализ на получените доклади на държавите-членки, Комисията представя годишен доклад на Икономическия и финансов комитет относно развитието и резултатите, които засягат процеса на установяване на истинността на евро монетите, както и за тези, които са негодни за обращение.

2a.      До 30 юни 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за функционирането и въздействието на настоящия регламент. При необходимост, докладът се придружава от законодателни предложения за по-детайлно прилагане или за изменение на разпоредбите на настоящия регламент, по-специално по отношение на текста на членове 6 и 7.

Член 13a

Санкции

Държавите-членки определят правилата относно санкциите, които се налагат за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2012 г., с изключение на разпоредбите на Глава III, които се прилагат от датата на влизането му в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки, в съответствие с Договорите.

Съставено в

За Европейския парламент:                                          За Съвета:

Председател                                                        Председател

(1)

      OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 6.

(2)

               OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 6.

(3)

                 Позиция на Европейския парламент от …

(4)

                 OВ C 181, 04.7.2001 г., стp. 6.

(5)

                 OВ C 184, 15.07.2005 г., стp. 60.

(6)

                 OВ L 19, 21.1.2005 г.,стp.73.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на предложения регламент е да бъдат определени процедури относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети.

Фалшифицирането на евро монети представлява значителна, опасност особено за монетите с най-голяма стойност. Липсата на задължителна обща рамка за установяване на истинността на монетите може да представлява пречка за заинтересованите институции в някои държави-членки за активното издирване на фалшификати. Това създава различия в степента на защита на валутата в рамките на ЕС. Предложеният регламент представлява правно обвързващ инструмент, станал необходим за определянето на общ метод за установяване на истинността на евро монетите, който да се прилага от заинтересованите институции и при извършването на необходимите проверки от държавите-членки.

В този контекст с настоящото предложение се цели гарантиране на ефективното прилагане в евро зоната на общи процедури за установяване на истинността на евро монетите в обращение и на контролните механизми за тези процедури от страна на властите.

В качеството си на докладчик, изразявам съгласие с подхода на Комисията и предложенията на Съвета (включително и езиковите поправки в текста). За да се постигне по-добър и точен текст на регламента, бихме желали въвеждането на редица изменения в предложението на Комисията.

Една от основните цели на регламента е институциите да гарантират, че евро монетите, които се връщат в обращение, се подлагат на процес за проверка на истинността им. Проверката на истинността трябва да се извършва чрез машините за обработка на монети, включени в списъка по член 5, параграф 3 или чрез надлежно обучен персонал в съответствие с методи, разработени от държавите-членки. Освен това, поради факта, че проверката на истинността на евро монетите неизбежно води до разходи за институциите, участващи в този процес (кредитни институции и определен брой други институции, като фирмите за превоз на пари), предлагаме да се включи правото институциите да удържат такси за обработка.

Предлагаме да се добави нов параграф, който дава възможност за 3-годишен преходен период, който да започне да тече от 1 януари 2012 г., като държавите-членки могат да предвидят специални дерогации от разпоредбите на първото изречение на чл. 4, пар. 1 за машините за обработка на монети, използвани при влизането в сила на настоящия регламент, които са доказали надеждността си за откриването на фалшифицирани евро монети, негодни за обращение евро монети и други предмети, подобни на монети, които не са истински евро монети, дори ако тези машини не са включени в списъка на посочената в член 5, параграф 3 интернет страница. Тези дерогации се приемат след консултации с ЕГФМ. Горепосочената разпоредба гарантира по-голяма прозрачност за включването на машини в списъка.

По отношение на член 6, параграф 2 считаме, че следва да бъде задължение на държавите-членки да прилагат процедури и насоки, с цел осигуряване на подходящо и достатъчно обучение за служителите, участващи в процеса на проверка на истинността на евро монетите. Това се пояснява в предложеното от Съвета изменение, но ние въведохме допълнително пояснение, че държавите-членки получават гаранции от институциите, проверяващи истинността на монетите, че служителите, които работят за тях, са надлежно обучени за целта.

Освен за броя на машините, които се проверяват ежегодно във всяка държава-членка, ние подкрепяме ангажимента за 25% от общия сборен нетен обем на евро монети, емитирани от въпросната държава-членка от въвеждането на евро монетите до края на предходната година. Това е постижим обем от монети не само за малките държави-членки на ЕС, но също така и за държавите-членки, в които са налице голям брой такива машини, и същевременно считаме, че това е най-малкото, което може да се направи, за да се гарантира постигането на основната цел на регламента, а именно защитата на еврото от фалшифициране. Ние предложихме друга разпоредба, която считаме за необходима с оглед осигуряване на по-голям обхват за машините, които се проверяват по-рядко. Тази разпоредба е изискването за непрекъсната проверка на машините за установяване на истинността на монетите.

Водени от желанието си за осигуряване на прозрачност на процесите в институциите, както и достъпност и ефективност на тяхната работа, ние предложихме въвеждането на следното изискване: Комисията, след получаване и анализиране на докладите на държавите-членки, да представя годишен доклад на Икономическия и финансов комитет за развитието и резултатите от процеса на установяване на истинността на евро монетите, които са негодни за обращение.

Като заключение от горепосоченото бихме искали да споменем, че този доклад е изготвен при съблюдаване на принципите на субсидиарност и пропорционалност.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Установяване на истинността на евро монетите и обработка на негодни за употреба евро монети

Позовавания

COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.9.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

7.10.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

7.10.2009

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

LIBE

6.10.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Слави Бинев

20.10.2009

 

 

Разглеждане в комисия

26.4.2010

2.6.2010

 

 

Дата на приемане

22.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Slavi Binev, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Băsescu, David Casa, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Carl Haglund, Iliana Ivanova, Syed Kamall, Philippe Lamberts

Дата на внасяне

28.6.2010

Правна информация - Политика за поверителност