Διαδικασία : 2009/0128(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0212/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0212/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0292

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 723kWORD 271k
28.6.2010
PE 439.411v02-00 A7-0212/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

(COM(2009)0459 – C7‑0207/2009 – 2009/0128(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Slavi Binev

PR_COD_COD_1am/PR_COD_COD_1consolidated

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

(COM(2009)0459 – C7‑0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0459),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0207/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665) και την προσθήκη σ’ αυτήν (COM(2010)0147),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 133 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Νοεμβρίου 2009(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7‑0212/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση που εκτίθεται στη συνέχεια·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

(2)*

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

COM(2009) 459 - C7 0207/2009 - 2009/0128 (CNS)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ▌ και ιδίως ▌ το άρθρο 133 ▌ ,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)         Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη(5) και την κιβδηλεία απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και, εντός των ορίων της δραστηριότητάς τους πληρωμών, από άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και από άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην επεξεργασία και την παράδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων στο κοινό να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ τα οποία εισπράττουν και προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία και να μεριμνούν για την ανίχνευση παραχαράξεων.

(2)         Η σύσταση 2005/504/EΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2005, για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία(6) ορίζει τις συνιστώμενες πρακτικές που ισχύουν όσον αφορά την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ. Εντούτοις, η απουσία κοινού υποχρεωτικού πλαισίου όσον αφορά την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων καταλήγει σε διαφορετικές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να εξασφαλιστεί η ενιαία προστασία του νομίσματος ▌__ σε ολόκληρη την ▌ __ Ένωση .

(3)         Για τους σκοπούς της αποτελεσματικής και ενιαίας εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ στο σύνολο της ζώνης ευρώ, είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να θεσπιστούν δεσμευτικοί κανόνες για την εφαρμογή κοινών διαδικασιών εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ που κυκλοφορούν και μηχανισμών ελέγχου αυτών των διαδικασιών από τις εθνικές αρχές.

(4)         Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης της γνησιότητας, εντοπίζονται επίσης τα γνήσια κέρματα ευρώ ▌ που έχουν καταστεί ακατάλληλα για κυκλοφορία. Η κυκλοφορία ακατάλληλων κερμάτων καθιστά δυσχερέστερη τη χρήση τους, κυρίως στις μηχανές που λειτουργούν με κέρματα, και μπορεί να δημιουργεί σύγχυση στους χρήστες ως προς τη γνησιότητά τους. Τα ακατάλληλα κέρματα θα πρέπει ως εκ τούτου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία. Είναι, επομένως, απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί δεσμευτικοί κανόνες για τη διαχείριση και την επιστροφή της αξίας των ακατάλληλων γνήσιων κερμάτων ευρώ.

(5)         Για να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός ▌__ της εφαρμογής των διαδικασιών εξακρίβωσης της γνησιότητας, οι λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά τον έλεγχο της γνησιότητας των κερμάτων και τη σχετική εκπαίδευση τις προδιαγραφές του ελέγχου των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ και λοιπές διατάξεις πρακτικής εφαρμογής, πρέπει να προσδιοριστούν από το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ) που δημιουργήθηκε από την απόφαση 2005/37/EΚ της 29ης Οκτωβρίου 2004,(7)μετά από διαβούλευση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα κίβδηλα κέρματα η οποία αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.

(5a)       Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για σταδιακή προσαρμογή του ισχύοντος συστήματός τους κανόνων και πρακτικών στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών από 1ης Ιανουαρίου 2012 θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν παρεκκλίσεις όσον αφορά τους τύπους μηχανών επεξεργασίας κερμάτων που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τον αριθμό αυτών των μηχανών των οποίων η καλή λειτουργία επαληθεύεται κάθε χρόνο.

(6)         Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού,συγκεκριμένα η πραγματική και ομοιόμορφη εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ, στο σύνολο της ζώνης ευρώ δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω των διαφορών μεταξύ των εθνικών πρακτικών και, ως εκ τούτου, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ▌ ενωσιακό επίπεδο, η ▌ Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη ▌ αυτών των στόχων.

(6α)       Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει τις εφαρμόσιμες ποινές για παραβιάσεις με στόχο την επίτευξη μιας ισοδύναμης εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και διαχείρισης των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ένωση.

(6β)       Κάθε εντεταλμένη εθνική αρχή που διαχειρίζεται ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρματα ευρώ μπορεί να επιβάλλει τέλη διεκπεραίωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικασία. Τέλη διεκπεραίωσης δεν ισχύουν για παραδόσεις μικρών ποσοτήτων ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων από φυσικά πρόσωπα. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να προβλέπουν απαλλαγές από τα τέλη διεκπεραίωσης για νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται στενά με τις αρχές προκειμένου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία κίβδηλα κέρματα ευρώ και κέρματα ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να δέχονται να συσκευάζονται μαζί κίβδηλα κέρματα και κέρματα που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία χωρίς επιπλέον χρέωση, εάν αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

▌ EΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I: Αντικείμενο και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ▌ τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(α)    ως «εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ», νοείται η διαδικασία που συνίσταται στον έλεγχο της γνησιότητας και της καταλληλότητας για κυκλοφορία των κερμάτων ευρώ·

(β)    ως «ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρματα ευρώ», νοούνται τα γνήσια κέρματα ευρώ που απερρίφθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης της γνησιότητας ή των οποίων η όψη έχει αισθητά αλλοιωθεί·

(γ)    ως «εντεταλμένη εθνική αρχή», νοείται το εθνικό κέντρο ανάλυσης κερμάτων (ΕΚΑΚ) ή αρχή που ορίζεται από το σχετικό κράτος μέλος·

(δ)    ως «ιδρύματα», νοούνται τα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001, αλλά εξαιρούνται τα ιδρύματα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιό της ▌

(δα)  ως "ΟΕΚΚ" νοείται η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα κίβδηλα κέρματα ευρώ η οποία αναφέρεται στην απόφαση 2005/37/ΕΚ.

Κεφάλαιο II: Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ

Άρθρο 3

Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ

1.      Τα ιδρύματα διασφαλίζουν ότι τα κέρματα ευρώ, τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή τους και τα οποία προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία, υποβάλλονται σε εξακρίβωση γνησιότητας. Εκπληρώνουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση:

(α)    ▌με τη βοήθεια μηχανών επεξεργασίας κερμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μηχανών επεξεργασίας κερμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3· ή

(β)    με ▌τη βοήθεια εκπαιδευμένου προσωπικού σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.        Μετά το πέρας της διαδικασίας εξακρίβωσης της γνησιότητας, όλα τα ύποπτα ότι είναι κίβδηλα κέρματα ευρώ ▌και τα ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρματα ευρώ διαβιβάζονται στις εντεταλμένες εθνικές αρχές. ▌

3.      Δεν επιβάλλονται τέλη διεκπεραίωσης ή άλλα τέλη όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ που παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1338/2001. Όσον αφορά τα ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρματα ευρώ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Άρθρο 4

Απαιτούμενος έλεγχος

1.        Κατά την εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 1α, τα ▌ ιδρύματα χρησιμοποιούν μόνο τους τύπους μηχανών επεξεργασίας κερμάτων οι οποίες έχουν περάσει επιτυχώς δοκιμασία ανίχνευσης των εντεταλμένων εθνικών αρχών ή του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστημονικού Κέντρου (ΕΤΕΚ) και απαριθμούνταν στον κατάλογο της ιστοσελίδας που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, κατά το χρόνο της αγοράς τους.Τα ιδρύματα εξασφαλίζουν ότι αυτές οι μηχανές ρυθμίζονται τακτικά ώστε να διατηρούν την ικανότητά τους ανίχνευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που θεσπίζονται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3. ▌ Η δοκιμασία στοχεύει να εξασφαλίσει ότι η μηχανή επεξεργασίας κερμάτων είναι σε θέση να απορρίψει τα γνωστά είδη κίβδηλων κερμάτων ευρώ και, κατά τη διαδικασία, κέρματα ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία και όλα τα ομοιάζοντα με κέρματα αντικείμενα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των γνησίων κερμάτων ευρώ.

1a.      Για μια μεταβατική περίοδο τριών ετών από 1ης Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν ειδικές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1, για μηχανές επεξεργασίας κερμάτων που χρησιμοποιούνται από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο παρών κανονισμός και οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να ανιχνεύσουν κίβδηλα κέρματα ευρώ, κέρματα που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία και άλλα αντικείμενα ομοιάζοντα με κέρματα τα οποία δεν είναι γνήσια κέρματα ευρώ, ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3. Τέτοιου είδους παρεκκλίσεις εγκρίνονται μετά από διαβουλεύσεις με την ΟΕΚΚ.

2.        Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το ΕΤΕΚ, ▌ εντός λογικού χρονικού διαστήματος, αφού έχει ζητήσει τη γνώμη της ΟΕΚΚ, καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της δοκιμασίας ανίχνευσης και λοιπές διατάξεις πρακτικής εφαρμογής, όπως οι πρακτικές εκπαίδευσης, η περίοδος ισχύος της έκθεσης δοκιμασίας ανίχνευσης, οι πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τον έλεγχο, τις δοκιμές και τον λογιστικό έλεγχο εκ μέρους των κρατών μελών, οι κανονιστικές διαδικασίες για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης, καθώς και τα σχετικά κατώφλια για την αποδοχή των γνησίων κερμάτων.

Άρθρο 5

Προσαρμογή των μηχανών επεξεργασίας κερμάτων

1.        Προκειμένου οι κατασκευαστές μηχανών επεξεργασίας κερμάτων να μπορούν να διαθέτουν τις απαραίτητες ενδείξεις για την προσαρμογή των μηχανών τους με σκοπό τον εντοπισμό των κίβδηλων κερμάτων ευρώ, μπορούν να διεξαχθούν δοκιμαστικοί έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 4 στα ΕΚΑΚ (Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης Κερμάτων) στο ΕΤΕΚ (Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο) ή, δυνάμει διμερών συμφωνιών, στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

2.        Εάν η μηχανή επεξεργασίας κερμάτων υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιμαστικούς ελέγχους, καταρτίζεται συνοπτική έκθεση δοκιμών με αποδέκτη τον κατασκευαστή της μηχανής, αντίγραφο της οποία αποστέλλεται στο ΕΤΕΚ.

3.        Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ενοποιημένο κατάλογο του συνόλου των μηχανών επεξεργασίας κερμάτων για τις οποίες το ΕΤΕΚ έλαβε ή συνέταξε θετική και έγκυρη συνοπτική έκθεση δοκιμών.

Άρθρο 6

Έλεγχος και λογιστικός έλεγχος από τα κράτη μέλη

1.      Τα κράτη μέλη προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους που προβλέπονται στις ▌ παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου ▌ .

2.      Κάθε έτος, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιτόπου ελέγχους στα ιδρύματα προκειμένου να επαληθεύσουν, μέσω δοκιμασιών ανίχνευσης, την καλή λειτουργία αντιπροσωπευτικού αριθμού μηχανών επεξεργασίας κερμάτων. Στην περίπτωση που προσωπικό των ελεγχθέντων ιδρυμάτων καλείται να επαληθεύσει δια της χειρός τη γνησιότητα των κερμάτων ευρώ που τίθενται εκ νέου στην κυκλοφορία, ▌ τα κράτη μέλη λαμβάνουν διαβεβαιώσεις από τα εν λόγω ιδρύματα ότι το προσωπικό τους είναι ▌ δεόντως καταρτισμένο για αυτό το σκοπό ▌ .

3.      Ο αριθμός μηχανών που πρέπει να ελέγχονται κάθε έτος σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε ο όγκος κερμάτων ευρώ που αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας αυτών των μηχανών κατά τη διάρκεια του έτους να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25% του συνολικού σωρευτικού καθαρού όγκου κερμάτων που εκδόθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος από την εισαγωγή των κερμάτων ευρώ μέχρι τη λήξη του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των μηχανών που πρέπει να ελέγχονται υπολογίζεται στη βάση του όγκου των τριών υψηλότερων ονομαστικών αξιών κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι μηχανές ελέγχονται εκ περιτροπής.

3α.   Στην περίπτωση που ο αριθμός των μηχανών που θα ελεγχθούν, όπως προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 3, είναι υψηλότερος από τον αριθμό των μηχανών που λειτουργούν σε ένα κράτος μέλος, ελέγχονται όλες οι μηχανές που λειτουργούν στο εν λόγω κράτος μέλος.

3β.    Για μια μεταβατική περίοδο τριών ετών από 1ης Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, μετά από γνωστοποίηση στην Επιτροπή, ότι ο αριθμός των μηχανών που ελέγχονται κάθε χρόνο θα είναι τέτοιος που ο όγκος των κερμάτων ευρώ τα οποία επεξεργάσθηκαν αυτές οι μηχανές κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% του συνολικού συσσωρευμένου καθαρού όγκου κερμάτων που εκδόθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος από τη θέσπιση των κερμάτων ευρώ έως το τέλος του προηγούμενου έτους.

4.      Στο πλαίσιο των ετήσιων ελέγχων, τα κράτη μέλη ελέγχουν επίσης την ικανότητα των ιδρυμάτων να εξακριβώνουν τη γνησιότητα των κερμάτων ευρώ, στη βάση των ακόλουθων στοιχείων:

(α)    ύπαρξη γραπτών οδηγιών που παρέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν είτε τη χρήση αυτόματου εξοπλισμού επεξεργασίας κερμάτων είτε την δια χειρός διαλογή, ανάλογα με την περίπτωση ▌ ·

(β)    διάθεση κατάλληλων ανθρωπίνων πόρων·

(γ)    ύπαρξη γραπτού σχεδίου συντήρησης προκειμένου να διατηρηθεί το κατάλληλο επίπεδο απόδοσης των μηχανών ▌

(δ)    ύπαρξη γραπτών διαδικασιών για την παράδοση κίβδηλων κερμάτων και άλλων αντικειμένων που προσομοιάζουν με κέρματα ευρώ καθώς και ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ στις εντεταλμένες εθνικές αρχές· και

(δα)  ύπαρξη εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου που περιγράφουν τους τρόπους και τη συχνότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το ίδρυμα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κέντρα διαλογής του ή το προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες που αναφέρονται στο σημείο (α).

4a.    Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος εντοπίζει μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, το σχετικό ίδρυμα λαμβάνει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η μη συμμόρφωση αποκαθίσταται τάχιστα.

Κεφάλαιο III : Διαχείριση κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

Άρθρο 7

Απόσυρση και επιστροφή της αξίας κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία

1.    Τα κράτη μέλη αποσύρουν από την κυκλοφορία τα κέρματα ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία.

2.      Τα κράτη μέλη επιστρέφουν την αξία ή αντικαθιστούν τα κέρματα ευρώ που έχουν καταστεί ▌ ακατάλληλα λόγω μακροχρόνιας κυκλοφορίας ή ατυχήματος ή που έχουν απορριφθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης της γνησιότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν την επιστροφή της αξίας των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία, τα οποία έχουν αλλοιωθεί είτε εσκεμμένα είτε μέσω μεθόδου από την οποία μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωσή τους, υπό την επιφύλαξη της επιστροφής της αξίας κερμάτων που συλλέγονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως τα «κέρματα που ρίπτονται στα σιντριβάνια».

3.    Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μετά την απόσυρσή τους, τα κέρματα ευρώ που είναι ακατάλληλα για την κυκλοφορία καταστρέφονται μέσω φυσικής και μόνιμης παραμόρφωσης, κατά τον τρόπον ώστε να μην μπορούν να τεθούν εκ νέου στην κυκλοφορία ή να προσκομισθούν με στόχο την επιστροφή της αξίας τους.

Άρθρο 8

Τέλη διεκπεραίωσης

1.      Τέλη διεκπεραίωσης ανερχόμενα στο 5 % της ονομαστικής αξίας των παραδιδόμενων κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία ▌ μπορούν να παρακρατηθούν από την επιστροφή της αξίας ή την αντικατάσταση των κερμάτων ευρώ. Τα τέλη διεκπεραίωσης ▌ μπορούν να επαυξάνονται με ένα συμπληρωματικό τέλος ίσο με το 15 % της ονομαστικής αξίας των παραδιδόμενων κερμάτων ευρώ σε περίπτωση που ελέγχεται το σύνολο του σάκου ή του κιβωτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 2.

2.        Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν γενικές ή μερικές απαλλαγές από τα τέλη διεκπεραίωσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραδίδουν τα κέρματα συνεργάζονται στενά και τακτικά με τις εντεταλμένες εθνικές αρχές προκειμένου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία τα κίβδηλα κέρματα ευρώ και τα κέρματα ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία ή σε περίπτωση που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

3.        Τα έξοδα μεταφοράς και συναφή έξοδα βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραδίδει τα κέρματα.

4.        Υπό την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 απαλλαγής, μέγιστη ποσότητα ενός χιλιογράμμου ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ανά ονομαστική αξία απαλλάσσεται κάθε χρόνο από τα τέλη διεκπεραίωσης για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραδίδει τα συγκεκριμένα κέρματα. Εάν ξεπεραστεί αυτό το όριο, όλα τα κέρματα που παραδίδονται μπορούν να υποβληθούν σε τέλη διεκπεραίωσης.

4α.   Εάν μία μεμονωμένη παράδοση περιλαμβάνει κέρματα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με χημικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες σε βαθμό που ενδέχεται να εγκυμονούν κίνδυνο υγείας για τα άτομα που διαχειρίζονται τα εν λόγω κέρματα, τα τέλη που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συμπληρώνονται με επιπλέον τέλος που αντιστοιχεί στο 20% της ονομαστικής αξίας των παραδιδόμενων κερμάτων ευρώ.

Άρθρο 9

Συσκευασία των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

1.        Το παραδίδον νομικό ή φυσικό πρόσωπο πρέπει να ταξινομεί τα κέρματα ευρώ που υποβάλλονται με σκοπό την επιστροφή της αξίας τους ή την αντικατάσταση ανά ονομαστική αξία σε τυποποιημένους σάκους ή κιβώτια, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

(α)    οι σάκοι ή τα κιβώτια πρέπει να περιλαμβάνουν:

(i)     500 κέρματα ονομαστικής αξίας 2 ή 1 ευρώ,

(ii)     1 000 κέρματα ονομαστικής αξίας 0,50, 0,20 και 0,10 ευρώ,

(iii)    2.000 κέρματα ονομαστικής αξίας 0,05, 0,02 και 0,01 ευρώ,

(iv)    για μικρότερες ποσότητες, 100 κέρματα κάθε ονομαστικής αξίας·

(β)    σε κάθε σάκο ή κιβώτιο πρέπει να αναγράφεται η παραδίδουσα οντότητα, η συνολική αξία και η ονομαστική αξία των κερμάτων, το βάρος, η ημερομηνία συσκευασίας και ο αριθμός του σάκου/κιβωτίου. Η παραδίδουσα οντότητα παρέχει κατάλογο των παραδοθέντων σάκων/κιβωτίων με αναφορά του περιεχομένου τους· σε περίπτωση που κέρματα έχουν υποστεί επεξεργασία με χημικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, οι συνήθεις μονάδες συσκευασίας συνοδεύονται από γραπτή δήλωση στην οποία να αναφέρονται οι συγκεκριμένες ουσίες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί·

(γ)    εάν η συνολική ποσότητα ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ είναι μικρότερη από ▌ την αναφερόμενη στο σημείο (α) ποσότητα, τα συγκεκριμένα κέρματα ευρώ ταξινομούνται ανά ονομαστική αξία και μπορούν να παραδίδονται σε μη τυποποιημένη συσκευασία.

2.        Κατά παρέκκλιση ▌ της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, διαφορετικές αξιώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, όσον αφορά τη συσκευασία.

Άρθρο 10

Έλεγχοι των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

1.      Τα κράτη μέλη ▌ μπορούν να ελέγχουν τα ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρματα κατά τον ακόλουθο τρόπο:

(α)    η δηλωθείσα ποσότητα ελέγχεται με ζύγισμα για κάθε σάκο ή κιβώτιο·

(β)    η γνησιότητα και η οπτική εμφάνιση ελέγχονται στη βάση δείγματος που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% των παραδοθέντων κερμάτων.

2.    Αν, μετά τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων, διαπιστωθούν ανωμαλίες ή διαφορές σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 9, ελέγχεται το σύνολο του σάκου ή του κιβωτίου.

2a.    Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αρνηθούν να δεχθούν κέρματα ευρώ, σε περίπτωση που η αποδοχή ή επεξεργασία αυτών των κερμάτων συνιστά κίνδυνο υγείας για τα άτομα που τα χειρίζονται ή εάν η παράδοση δεν πληροί τα πρότυπα συσκευασίας και σήμανσης, και να εξασφαλίσουν την έγκριση μέτρων όσον αφορά τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν παραδώσει τέτοιου είδους κέρματα.

διαγραφή του άρθρου 11

Κεφάλαιο IV: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 12

Υποβολή εκθέσεων, ▌ επικοινωνία και αξιολόγηση

1.      Τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητές τους εξακρίβωσης της γνησιότητας. Οι πληροφορίες που παρέχονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ▌ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και τις μηχανές επεξεργασίας κερμάτων που ελέγχθηκαν, τα αποτελέσματα των ελέγχων, τον όγκο των κερμάτων που αποτέλεσαν το αντικείμενο επεξεργασίας εκ μέρους αυτών των μηχανών, ▌ τον αριθμό των ύποπτων κερμάτων ευρώ που αναλύθηκαν και τον αριθμό των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ των οποίων η αξία επεστράφη, καθώς και τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (α2) και στο άρθρο 6, παράγραφος 3, σημείο (β)5.

1a.    Προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορούν να ελέγχουν τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τον παρόντα κανονισμό, τα ιδρύματα, όπου αυτό απαιτείται, παρέχουν στα κράτη μέλη, ως ελάχιστες πληροφορίες, τουλάχιστον σε ετήσια βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

(a)    τύπους και αριθμό χρησιμοποιούμενων μηχανών·

(β)    συγκεκριμένη θέση κάθε μηχανής· και

(γ)    όγκο επεξεργασθέντων κερμάτων για κάθε μηχανή ανά έτος και ανά ονομαστική αξία, τουλάχιστον για τις τρεις υψηλότερες ονομαστικές αξίες.

1β.    Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αφορούν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επιστροφή της αξίας ή την αντικατάσταση των κερμάτων και ειδικές λεπτομέρειες, όπως οι απαιτήσεις που αφορούν τη συσκευασία και τα έξοδα, διατίθενται στους κατάλληλους δικτυακούς τόπους και μέσω κατάλληλων δημοσιεύσεων.

2.      Μετά από ανάλυση των εκθέσεων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη, ▌ η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή σχετικά με τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα που αφορούν την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τον εντοπισμό ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ.

2a.      Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2014 σχετικά με τη λειτουργία και τις συνέπειες του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή με περαιτέρω λεπτομέρειες, ή την τροποποίηση, των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο των άρθρων 6 και 7.

διαγραφή του άρθρου

Άρθρο 13 α

Ποινές

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλουν στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες ποινές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012, με εξαίρεση τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ, οι οποίες εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα ▌ κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες..

(Τόπος, ημερομηνία) Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                                          Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ C 284, 25.11.2009, σ. 6.

(2)

*            Τροποποιήσεις: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(3)

           EE C 284, 25.11.2009, σ. 6.

(4)

                 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της...

(5)

            ΕΕ L 181, 4.7.2001, σ. 6.

(6)

            ΕΕ L 184, 15.7.2005, σ. 60.

(7)

            ΕΕ L 19, 21.1.2005, σ.73.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο στόχος της παρούσας πρότασης κανονισμού είναι να καθορίσει διαδικασίες όσον αφορά την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία.

Η παραχάραξη των κερμάτων ευρώ αποτελεί σημαντική απειλή, ιδίως για τα κέρματα υψηλής ονομαστικής αξίας. Η απουσία κοινού δεσμευτικού πλαισίου για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων μπορεί, σε ορισμένα κράτη μέλη, να αποτελεί τροχοπέδη για τα σχετικά ιδρύματα όσον αφορά την ενεργό αναζήτηση πλαστών νομισμάτων. Αυτό δημιουργεί διαφορές στο εσωτερικό της ΕΕ, όσον αφορά το βαθμό προστασίας του νομίσματος. Η πρόταση κανονισμού αποτελεί τη δεσμευτική νομική πράξη που είναι επί του παρόντος απαραίτητη για την εφαρμογή κοινής μεθόδου εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ που θα εφαρμόζεται από τα σχετικά ιδρύματα και για τους απαραίτητους ελέγχους από τα κράτη μέλη.

Σ' αυτό το πλαίσιο, η παρούσα πρόταση έχει στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής, σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, κοινών διαδικασιών για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ που κυκλοφορούν και των μηχανισμών ελέγχου αυτών των διαδικασιών από τις αρχές.

Ως εισηγητής συμφωνώ με την προσέγγιση της Επιτροπής και τις προτάσεις του Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών διορθώσεων στο κείμενο). Προκειμένου να επιτευχθεί ένα βελτιωμένο και σαφέστερο κείμενο του κανονισμού θα θέλαμε να εισηγηθούμε διάφορες τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα εγγυώνται ότι τα κέρματα ευρώ που επιστρέφουν στην κυκλοφορία υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου εξακρίβωσης της γνησιότητας. Η εξακρίβωση της γνησιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται μέσω των μηχανών επεξεργασίας κερμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος3, ή μέσω δεόντως καταρτισμένου προσωπικού σύμφωνα με μεθόδους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι η εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ ανεπιφύλακτα συνεπάγεται δαπάνες για τα ιδρύματα που εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία (πιστωτικά ιδρύματα και μια σειρά άλλων ιδρυμάτων, όπως μεταφορείς χρημάτων), εισηγούμεθα να περιληφθεί το δικαίωμα των ιδρυμάτων να εισπράττουν τέλη διεκπεραίωσης.

Εισηγούμεθα την προσθήκη μιας νέας παραγράφου που παρέχει τη δυνατότητα μιας μεταβατικής περιόδου τριών ετών από 1ης Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της πρώτης πρότασης του άρθρου 4, παράγραφος 1, για μηχανές επεξεργασίας κερμάτων οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και οι οποίες έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να εντοπίζουν κίβδηλα κέρματα ευρώ, κέρματα ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία και άλλα ομοιάζοντα με κέρματα αντικείμενα τα οποία δεν είναι γνήσια κέρματα ευρώ, ακόμη και εάν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ιστοσελίδας που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3. Τέτοιου είδους παρεκκλίσεις εγκρίνονται μετά από διαβουλεύσεις με την ΟΕΚΚ. Η ανωτέρω διάταξη θα παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη συμπερίληψη μηχανών στον κατάλογο.

Όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 2, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει υποχρέωση για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα εγγυώνται την ορθή και επαρκή κατάρτιση του προσωπικού που συμμετέχει στη διαδικασία εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ. Αυτό διασαφηνίζεται στην τροπολογία που προτείνει το Συμβούλιο αλλά εμείς έχουμε εισηγηθεί μια πρόσθετη διασαφήνιση ότι τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν εγγυήσεις από τα ιδρύματα εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερμάτων ότι απασχολούν προσωπικό το οποίο είναι δεόντως καταρτισμένο για αυτό το σκοπό.

Εκτός του αριθμού των μηχανών οι οποίες ελέγχονται κάθε χρόνο σε κάθε κράτος μέλος, υποστηρίζουμε το συμβιβασμό του 25% του συνολικού συσσωρευμένου καθαρού όγκου κερμάτων που εκδόθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος από τη θέσπιση των κερμάτων ευρώ έως το τέλος του προηγούμενου έτους. Είναι ένας πραγματοποιήσιμος όγκος κερμάτων όχι μόνο για μικρά κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και για τα κράτη μέλη των οποίων ο αριθμός μηχανών είναι μεγάλος, και συγχρόνως πιστεύουμε ότι αυτό είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κύριος στόχος του κανονισμού, δηλαδή η προστασία του ευρώ έναντι παραχάραξης. Έχουμε εισηγηθεί μια άλλη διάταξη, την οποία θεωρούμε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό μηχανών που ελέγχονται μακροπρόθεσμα, και ο οποίος είναι η απαίτηση να ελέγχονται εκ περιτροπής οι μηχανές εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερμάτων.

Οδηγούμενοι από την επιθυμία μας πάντοτε να παρέχεται και να τηρείται η διαφάνεια των διαδικασιών στα ιδρύματα καθώς και η προσβασιμότητα στο έργο τους και η αποτελεσματικότητα αυτού του έργου, έχουμε εισηγηθεί τη θέσπιση της απαίτησης η Επιτροπή, αφού λάβει και αναλύσει τις εκθέσεις από τα κράτη μέλη, να υποβάλει ετήσια έκθεση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή σχετικά με τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα που αφορούν την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τον εντοπισμό ακατάλληλων για την κυκλοφορία κερμάτων ευρώ.

Ως συμπέρασμα στα ανωτέρω θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε με σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.9.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

7.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

7.10.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης,

LIBE

6.10.2009

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Slavi Binev

20.10.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.4.2010

2.6.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Slavi Binev, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Νικόλαος Χουντής, , George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Άννυ Ποδηματά, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, David Casa, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Carl Haglund, Iliana Ivanova, Syed Kamall, Philippe Lamberts

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου