Menettely : 2009/0128(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0212/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0212/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0292

MIETINTÖ     ***I
PDF 385kWORD 220k
28.6.2010
PE 439.411v02-00 A7-0212/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä

(KOM(2009)0459 – C7‑0207/2009 – 2009/0128(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Slavi Binev

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä

(KOM(2009)0459 – C7‑0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0459),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0207/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665 ja siihen tehdyn lisäyksen KOM(2010)0147),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 133 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 16. marraskuuta 2009 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0212/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ(2)*

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)         Euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1338/2001(5) edellytetään, että luottolaitokset ja – maksutoimintansa asettamissa rajoissa – muut maksupalvelujen tarjoajat sekä muut laitokset, jotka osallistuvat setelien ja kolikoiden käsittelyyn ja niiden jakeluun yleisölle, varmistavat, että niiden vastaanottamien euroseteleiden ja ‑kolikoiden, jotka ne aikovat palauttaa kiertoon, aitous tarkistetaan ja että väärennökset havaitaan.

(2)         Eurometallirahojen tunnistamisesta ja liikkeeseen sopimattomien eurometallirahojen käsittelystä 27 päivänä toukokuuta 2005 annetussa komission suosituksessa 2005/504/EY(6) esitetään eurokolikoiden aitouden tarkistamista ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelyä koskevia suositeltavia käytäntöjä. Koska pakollista yhteistä kolikoiden aitouden tarkistamisjärjestelmää ei kuitenkaan ole, jäsenvaltioiden käytännöt ovat erilaisia, eikä sen vuoksi voida varmistaa, että rahan suojaaminen olisi yhdenmukaista kaikkialla unionissa.

(3)         Jotta kaikkialla euroalueella päästäisiin tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen eurokolikoiden aitouden tarkistamiseen, on välttämätöntä ottaa käyttöön sitovia sääntöjä kierrossa olevien eurokolikoiden aitouden tarkistamista koskevien yhteisten menettelyjen ja kansallisten viranomaisten näihin menettelyihin kohdistamien valvontamekanismien täytäntöönpanemiseksi.

(4)         Aitouden tarkistamisen yhteydessä havaitaan myös aitoja kiertoon kelpaamattomia eurokolikoita ▌. Kiertoon kelpaamattomia kolikoita on vaikeampi käyttää, etenkin kolikoilla toimivissa automaateissa, mikä voi saada käyttäjät epäilemään kolikoiden aitoutta. Käyttökelvottomat kolikot olisi poistettava kierrosta. Sen vuoksi tarvitaan jäsenvaltioita sitovia yhteisiä sääntöjä ▌käyttökelvottomien aitojen eurokolikoiden käsittelyyn ja hyvittämiseen.

(5)         Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK), joka on perustettu ▌komission päätöksellä 2005/37/EY(7), olisi aitouden tarkistamismenettelyjen täytäntöönpanon koordinoimiseksi määritettävä kolikoiden aitouden tarkistamista koskevien testaus- ja koulutusvaatimusten yksityiskohdat sekä käyttökelvottomien eurokolikoiden tarkastamista koskevat vaatimukset ja muut käytännön täytäntöönpanosäännökset kuultuaan kyseisessä päätöksessä tarkoitettua metallirahojen väärennyksiä käsittelevää asiantuntijaryhmää.

(5 a)      Jotta jäsenvaltioiden nykyiset säännöt ja käytännöt voidaan mukauttaa asteittain tämän asetuksen säännöksiin, jäsenvaltioiden olisi 1 päivänä tammikuuta 2012 alkavan kolmen vuoden mittaisen siirtymäkauden aikana kyettävä myöntämään eurokolikoiden aitouden tarkistamiseen käytettävien kolikonkäsittelylaitteiden tyyppiä ja vuosittain tarkastettavien laitteiden lukumäärää koskevia poikkeuksia.

(6)         Tämän asetuksen tavoitetta eli eurokolikoiden aitouden tehokasta ja yhdenmukaista tarkistamista koko euroalueen laajuisesti ei kansallisten käytäntöjen eroavaisuuksien vuoksi voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan paremmin saavuttaa unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(6 a)      Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, jotta eurokolikoiden aitouden tarkistaminen ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittely on yhdenmukaista koko unionin alueella.

(6 b)      Kukin kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelyä varten nimetty kansallinen viranomainen voi pidättää asetuksen mukaisen käsittelymaksun prosessista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Käsittelymaksuja ei saisi periä luonnollisilta henkilöiltä, jotka palauttavat käyttökelvottomia kolikoita pieninä määrinä. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää käsittelymaksuista poikkeuksia oikeushenkilöille, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa väärennettyjen ja käyttökelvottomien kolikoiden poistamiseksi kierrosta. Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia väärennettyjen ja käyttökelvottomien kolikoiden yhteen pakkaaminen ilman erillistä lisämaksua, jos tämä on yleisen edun mukaista,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku: Aihe ja määritelmät

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa säädetään menettelyistä, joita tarvitaan eurokolikoiden aitouden tarkistamisessa ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelyssä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

(a)    'eurokolikoiden aitouden tarkistamisella' prosessia, jossa varmistetaan, että eurokolikot ovat aitoja ja kiertoon kelpaavia;

(b)    'kiertoon kelpaamattomilla eurokolikoilla' aitouden tarkistamisen yhteydessä hylättyjä aitoja eurokolikoita tai eurokolikoita, joiden ulkoasu on merkittävästi muuttunut;

(c)    'nimetyllä kansallisella viranomaisella' kansallista metallirahojen tutkimuskeskusta tai kyseisen jäsenvaltion määrittelemää viranomaista;

(d)    'laitoksilla' asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja laitoksia, pois luettuina kyseisen kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut laitokset;

(d a) 'metallirahojen väärennyksiä käsittelevällä asiantuntijaryhmällä' päätöksessä 2005/37/EY tarkoitettua ryhmää.

II luku: Eurokolikoiden aitouden tarkistaminen

3 artikla

Eurokolikoiden aitouden tarkistaminen

1.      Laitosten on varmistettava, että niiden vastaanottamien eurokolikoiden, jotka ne aikovat palauttaa kiertoon, aitous tarkistetaan. Velvollisuuden täytäntöönpanosta huolehtivat

(a)    ▌5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun kolikonkäsittelylaitteiden luetteloon sisältyvät kolikonkäsittelylaitteet; tai

(b)    jäsenvaltioiden määrittelemien sääntöjen mukaisesti koulutettu henkilöstö.

2.        Aitouden tarkistamismenettelyn jälkeen kaikki väärennetyiksi epäillyt eurokolikot ja kiertoon kelpaamattomat eurokolikot on lähetettävä nimetyille kansallisille viranomaisille. ▌

3.      Toimivaltaisille kansallisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan mukaisesti toimitetuista väärennetyistä eurokolikoista ei saa periä käsittelymaksuja tai muita maksuja. Kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden osalta sovelletaan luvun III säännöksiä.

4 artikla

Vaadittu testaus

1.        Laitosten on 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaa täytäntöönpannessaan käytettävä ainoastaan sellaisia kolikoidenkäsittelylaitteita, jotka ovat läpäisseet tyydyttävällä tavalla nimettyjen kansallisten viranomaisten tai Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) suorittaman tunnistustestin ja jotka sisältyivät niiden hankintahetkellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun verkkosivuilla olevaan luetteloon. Laitosten on varmistettava, että nämä kolikonkäsittelylaitteet säädetään säännöllisesti, jotta ne säilyttävät tunnistuskapasiteettinsa, ottaen huomioon 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon tehdyt muutokset. Tunnistustesti on suunniteltava niin, että sillä voidaan varmistaa, että kolikonkäsittelylaite onnistuu hylkäämään tunnetut eurokolikkoväärennöstyypit ja samassa prosessissa kiertoon kelpaamattomat eurokolikot ja muut kolikonkaltaiset esineet, joiden ominaisuudet eivät vastaa aitojen eurokolikoiden ominaisuuksia.

1 a.     Jäsenvaltiot voivat 1 päivänä tammikuuta 2012 käynnistyvän kolmen vuoden mittaisen siirtymäkauden aikana säätää erityisistä poikkeuksista 1 kohdan ensimmäisen virkkeen säännöksiin, jotka koskevat kolikonkäsittelylaitteita, jotka ovat olleet käytössä tämän asetuksen voimaantulosta lähtien ja jotka ovat todistettavasti kyenneet tunnistamaan väärennetyt eurokolikot, kiertoon kelpaamattomat eurokolikot ja muut kolikonkaltaiset esineet, jotka eivät ole aitoja eurokolikoita, vaikka nämä laitteet eivät sisälly 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun verkkosivuilla olevaan luetteloon. Tällaiset poikkeukset hyväksytään sen jälkeen, kun metallirahojen väärennyksiä käsittelevää asiantuntijaryhmää on kuultu.

2.        Komissio edellyttää, että ETTK määrittelee kohtuullisessa ajassa metallirahojen väärennyksiä käsittelevää asiantuntijaryhmää kuultuaan tunnistustestin tekniset vaatimukset ja muut käytännön täytäntöönpanosäännökset, kuten koulutuskäytänteet, tunnistustestiyhteenvedon voimassaoloajan, 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon sisällytettävät tiedot, suuntaviivat jäsenvaltioiden suorittamalle valvonnalle ja tarkastuksille, menettelytapasäännöt noudattamatta jättämisen oikaisemiseksi sekä aitojen kolikoiden hyväksymisen raja-arvot.

5 artikla

Kolikonkäsittelylaitteiden säätö

1.        Jotta kolikonkäsittelylaitteiden valmistajat voivat saada tarpeelliset tiedot laitteidensa säätämiseksi niin, että ne havaitsevat väärennetyt eurokolikot, 4 artiklassa tarkoitettuja testejä voidaan suorittaa kansallisissa metallirahojen tutkimuskeskuksissa, ETTK:ssa tai kahdenvälisten sopimusten perusteella valmistajan tiloissa.

2.        Kolikonkäsittelylaitteen onnistuneesti suoritetun testin jälkeen laitteen valmistajalle on annettava testistä yhteenveto, joka on kopioitava ETTK:lle.

3.        Komissio julkaisee verkkosivuillaan kootun luettelon kaikista kolikonkäsittelylaitteista, joista ETTK on saanut tai laatinut myönteisen ja pätevän testiyhteenvedon.

6 artikla

Jäsenvaltioiden suorittama valvonta ja tarkastus

1.      Jäsenvaltioiden on huolehdittava 2–7 kohdassa säädetystä valvonnasta ▌.

2.      Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittain tarkastuksia laitoksissa paikan päällä. Tarkoituksena on todeta tunnistustestein, että käytössä on edustava määrä asianmukaisesti toimivia kolikoidenkäsittelylaitteita ▌. Kun tarkastettavien laitosten henkilöstön odotetaan tarkistavan manuaalisesti kiertoon palautettavien eurokolikoiden aitouden, jäsenvaltioiden on ▌saatava kyseisiltä laitoksilta vakuutus, että niiden henkilöstö ▌on saanut tähän tarkoitukseen asianmukaisen koulutuksen.

3.      Kussakin jäsenvaltiossa on joka vuosi tarkastettava sellainen määrä laitteita, että näillä laitteilla kyseisenä vuotena käsiteltyjen eurokolikoiden määrä on vähintään 25 prosenttia niiden kolikoiden yhteenlasketusta kumulatiivisesta nettomäärästä, jotka kyseinen jäsenvaltio on laskenut liikkeeseen eurokolikoiden käyttöönotosta edellisen vuoden loppuun. Tarkastettavien laitteiden määrä on laskettava kolmen yksikköarvoltaan suurimman kiertoon tarkoitetun eurokolikon määrien perusteella. Jäsenvaltioiden on pyrittävä varmistamaan, että laitteet tarkastetaan vuorollaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

3 a.   Siinä tapauksessa, että 3 kohdan laskentamenetelmää soveltamalla saatava tarkastettavien laitteiden määrä on suurempi kuin yhdessä jäsenvaltiossa toiminnassa olevien laitteiden määrä, kaikki kyseisissä jäsenvaltiossa toiminnassa olevat laitteet on tarkastettava.

3 b.   Jäsenvaltiot voivat 1 päivänä tammikuuta 2012 käynnistyvän kolmen vuoden mittaisen siirtymäkauden aikana komissiolle antamansa ilmoituksen jälkeen päättää, että joka vuosi on tarkastettava sellainen määrä laitteita, että näillä laitteilla kyseisenä vuotena käsiteltyjen eurokolikoiden määrä on vähintään 10 prosenttia niiden kolikoiden yhteenlasketusta kumulatiivisesta nettomäärästä, jotka kyseinen jäsenvaltio on laskenut liikkeeseen eurokolikoiden käyttöönotosta edellisen vuoden loppuun.

.▌ Vuotuisten tarkastusten osana jäsenvaltioiden on myös seurattava seuraavien seikkojen perusteella laitosten kykyä tarkistaa eurokolikoiden aitous:

(a) sellaisten kirjallisten toimintaohjeiden ▌olemassaolo, joilla tarjotaan ohjeet tarvittaessa joko automaattisen kolikonkäsittelylaitteiston käyttöön tai manuaaliseen lajitteluun;

(b) asianmukaiset henkilöresurssit;

(c) laitteiden asianmukaisen suoritustason ylläpitämiseen tähtäävän kirjallisen huoltosuunnitelman olemassaolo;

(d) sellaisten kirjallisten menettelyohjeiden olemassaolo, jotka koskevat väärennösten ja muiden eurokolikoiden kaltaisten esineiden sekä kiertoon kelpaamattomien kolikoiden luovuttamista nimetyille kansallisille viranomaisille; ja

(d a) sellaisten sisäisten valvontamenettelyiden olemassaolo, joissa kuvaillaan laitoksen suorittamia tarkastuksia koskevat säännöt ja tarkastusten suoritustiheys, jotta varmistetaan, että laitoksen lajittelukeskukset ja niiden henkilöstö noudattavat edellä tarkoitettuja toimintaohjeita.

4 a.   Kun jäsenvaltio havaitsee, että tätä asetusta ei ole noudatettu, asianomaisen laitoksen on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että noudattamatta jättäminen oikaistaan nopeasti.

III luku: Kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittely

7 artikla

Käyttökelvottomien eurokolikoiden poistaminen kierrosta ja niiden hyvittäminen

1.    Jäsenvaltioiden on poistettava käyttökelvottomat eurokolikot kierrosta.

2.      Jäsenvaltioiden on hyvitettävä tai vaihdettava uusiin eurokolikot, jotka eivät pitkän käyttöiän tai vahingoittumisen vuoksi enää kelpaa kiertoon tai jotka on hylätty jostain muusta syystä aitouden tarkistamismenettelyssä. Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä hyvittämästä kiertoon kelpaamattomia eurokolikoita, joita on joko muutettu tarkoituksella tai jotka ovat muuttuneet prosessissa, jonka voidaan kohtuudella odottaa muuttavan niitä, lukuun ottamatta hyväntekeväisyystarkoituksiin kerättyjen kolikoiden, kuten toivomuslähteisiin heitettyjen kolikoiden, hyvittämistä.

3.    Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kiertoon kelpaamattomat eurokolikot tuhotaan pysyvällä fyysisellä muodonmuutoksella, jotta niitä ei voida palauttaa kiertoon tai esittää hyvitettäväksi.

8 artikla

Käsittelymaksut

1.      Hyvitettäessä kiertoon kelpaamattomia eurokolikoita tai vaihdettaessa niitä uusiin voidaan pidättää käsittelymaksu, joka on 5 prosenttia näiden eurokolikoiden yksikköarvosta. Jos koko pussi tai laatikko tarkastetaan 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, käsittelymaksuun voidaan lisätä maksu, joka on 15 prosenttia palautettavien eurokolikoiden yksikköarvosta.

2.        Jäsenvaltiot voivat myöntää yleisiä tai osittaisia vapautuksia käsittelymaksuista silloin, jos kolikoita palauttavat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt tekevät tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä nimettyjen kansallisten viranomaisten kanssa eurokolikkoväärennösten ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden poistamiseksi kierrosta tai jos se on yleisen edun mukaista.

3.        Kolikoita palauttavan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön on maksettava kuljetuskustannukset ja muut vastaavat kustannukset.

4.        Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö voi palauttaa vuoden aikana ilman käsittelymaksua enintään yhden kilogramman kiertoon kelpaamattomia eurokolikoita kutakin yksikköarvoa kohden, rajoittamatta kuitenkaan 2 kohdassa säädetyn vapautuksen soveltamista. Mikäli tämä enimmäismäärä ylitetään, kaikista palautetuista kolikoista voidaan pidättää maksu.

4 a.   Mikäli palautettava erä sisältää kolikoita, jotka voivat kemiallisilla tai muilla vaarallisilla aineilla käsittelyn vuoksi olla vaaraksi käsittelijöiden terveydelle, 1 kohdan mukaisesti perittäviä maksuja täydennetään lisämaksulla, joka vastaa 20:tä prosenttia palautettujen eurokolikoiden nimellisarvosta.

9 artikla

Kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden pakkaaminen

1.        Kolikoita palauttavan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön on lajiteltava hyvitettävät tai vaihdettavat eurokolikot standardoituihin pusseihin tai laatikoihin yksikköarvon mukaan seuraavasti:

(a) pusseissa tai laatikoissa on oltava:

         500 yksikköarvoltaan 2 euron tai 1 euron kolikkoa,

         1 000 yksikköarvoltaan 0,50 euron, 0,20 euron tai 0,10 euron kolikkoa,

         2 000 yksikköarvoltaan 0,05 euron, 0,02 euron tai 0,01 euron kolikkoa,

         pienempien määrien ollessa kyseessä 100 kolikkoa kutakin yksikköarvoa;

(b)    kussakin pussissa tai laatikossa on oltava selkeästi merkittynä kolikot palauttavan oikeussubjektin tunnistetiedot, sisältönä olevien kolikoiden kokonaisarvo ja yksikköarvo, paino, pakkauspäivämäärä ja pussin/laatikon numero; kolikot palauttavan oikeussubjektin on toimitettava pakkausluettelo, jossa on kooste palautettavista pusseista tai laatikoista; jos kolikoita on käsitelty kemiallisilla tai muilla vaarallisilla aineilla, standardinmukaisiin pakkauksiin on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa yksilöidään tarkasti käytetyt aineet;

(c)    jos kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden kokonaismäärä on a alakohdassa vaadittua pienempi, ne on lajiteltava yksikköarvon mukaan ja ne voidaan palauttaa muussa kuin standardinmukaisessa pakkauksessa.

2.        Tämän asetuksen tullessa voimaan jäsenvaltiot voivat 1 kohdasta poiketen pitää voimassa kansallisten säännöstensä mukaisia poikkeavia pakkausvaatimuksia.

10 artikla

Kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden tarkastukset

1.      Jäsenvaltiot voivat tarkastaa palautetut kiertoon kelpaamattomat eurokolikot seuraavasti:

(a)    ilmoitettu määrä on tarkistettava punnitsemalla kukin pussi tai laatikko;

(b)    aitous ja ulkoasu on tarkistettava vähintään 10 prosenttia palautuksesta sisältävän näytteen perusteella.

2.    Jos näissä tarkastuksissa havaitaan poikkeavuuksia tai poikkeamista 9 artiklan säännöksistä, koko pussi tai laatikko on tarkastettava.

2 a.   Jäsenvaltiot voivat myös kieltäytyä hyväksymästä eurokolikoita, jos niiden hyväksymisestä tai käsittelystä aiheutuu terveysriski niiden käsittelijöille tai jos palautettava erä ei ole pakkaus- ja merkintästandardien mukainen, ja säätää toimenpiteistä, joita sovelletaan tällaisia kolikoita palauttaviin oikeushenkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin.

IV luku: Loppusäännökset

12 artikla

Raportointi, tietojen välittäminen ja arviointi

1.      Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle vuosittain kertomus eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta. Kertomuksissa on oltava tieto 6 artiklan 2 kohdan nojalla toteutettujen tarkastusten ja testattujen kolikonkäsittelylaitteiden määrästä, testituloksista, laitteiden käsittelemästä kolikkomäärästä, analysoitujen epäilyttävien eurokolikoiden määrästä ja hyvitettyjen kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden määrästä sekä 4 artiklan 1 a kohdan ja 6 artiklan 3 b kohdan mukaisesti säädetyistä poikkeuksista.

1 a.   Jotta jäsenvaltiot voivat seurata, miten laitokset noudattavat tätä asetusta, laitosten on vähimmäisvaatimuksena pyydettäessä toimitettava jäsenvaltioille vähintään kerran vuodessa seuraavat tiedot:

(a)    käytettyjen laitteiden tyyppi ja lukumäärä;

(b)    kunkin laitteen sijainti; ja

(c)    käsiteltyjen kolikoiden määrä laitetta ja yksikköarvoa kohti vuodessa vähintään yksikköarvoltaan kolmen suurimman kolikon tapauksessa.

1 b.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot kolikoiden hyvittämistä ja vaihtoa varten nimetyistä viranomaisista sekä yksityiskohtaisista säännöistä, kuten pakkausvaatimuksista ja maksuista, ovat saatavilla asiaa koskevilla verkkosivuilla ja asiaa koskevissa julkaisuissa.

2.      Komissio antaa jäsenvaltioilta saamansa kertomukset analysoituaan talous- ja rahoituskomitealle vuosikertomuksen eurokolikoiden aitouden tarkistamista ja kiertoon kelpaamattomia eurokolikoita koskevasta kehityksestä ja saaduista tuloksista.

2 a.     Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen toimivuudesta ja vaikutuksista viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014. Kertomukseen voidaan liittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia tämän asetuksen säännösten yksityiskohtaisemmasta täytäntöönpanosta tai niiden muuttamisesta erityisesti mitä tulee 6 ja 7 artiklaan.

13 a artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012 lukuun ottamatta III luvun säännöksiä, joita sovelletaan asetuksen voimaantulosta lähtien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty ▌

Euroopan parlamentin puolesta                                  Neuvoston puolesta

Puhemies                                                                          Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 284, 25.11.2009, s. 6.

(2)

* Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

EUVL C 284, 25.11.2009, s. 6.

(4)

Euroopan parlamentin kanta…

(5)

EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.

(6)

EUVL L 184, 15.7.2005, s. 60.

(7)

EUVL L 19, 21.1.2005, s. 73.


PERUSTELUT

Tällä asetuksella on tarkoitus säätää menettelyistä, jotka koskevat eurokolikoiden aitouden tarkistamista ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelyä.

Eurokolikoiden väärentämisvaara on huomattava, etenkin nimellisarvoltaan suurimpien kolikoiden kohdalla. Koska pakollista yhteistä kolikoiden aitouden tarkistamisjärjestelmää ei ole, joissakin jäsenvaltioissa tämä voi johtaa siihen, että rahaa käsittelevät laitokset eivät aktiivisesti etsi väärennöksiä. Tästä seuraa, että rahan suojausaste on erilainen eri puolilla EU:ta. Nyt annettava asetusehdotus on oikeudellisesti sitova säädös, joka on välttämätön, jotta voidaan luoda yhteinen menetelmä, jolla rahaa käsittelevät laitokset tarkistavat eurokolikoiden aitouden, ja jotta jäsenvaltiot voivat järjestää tarvittavan valvonnan. Tällä ehdotuksella on tätä taustaa vasten tarkoitus varmistaa, että yhteiset menettelyt kierrossa olevien eurokolikoiden aitouden tarkistamiseksi ja näihin menettelyihin kohdistuvan viranomaisvalvonnan mekanismit pannaan tehokkaasti täytäntöön kaikkialla euroalueella.

Esittelijänä kannatan komission lähestymistapaa ja neuvoston ehdotuksia (tekstiin tehdyt kielelliset korjaukset mukaan lukien). Esitämme lukuisia tarkistuksia komission ehdotukseen asetustekstin parantamiseksi ja tarkentamiseksi.

Yksi asetuksen tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa, että laitokset takaavat, että kiertoon palautettavien eurokolikoiden aitous tarkistetaan. Aitouden tarkistavat 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon kuuluvat kolikonkäsittelylaitteet tai jäsenvaltioiden suunnittelemien menetelmien mukaan perusteellisesti koulutettu henkilöstö. Ehdotamme lisäksi, että asetukseen sisällytetään laitosten oikeus pidättää käsittelymaksu, sillä eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta koituu väistämättä kustannuksia prosessiin osallistuville laitoksille (luottolaitokset ja eräät muut laitokset, kuten rahankuljettajat).

Ehdotamme uuden kohdan lisäämistä, jossa säädetään 1. tammikuuta 2012 käynnistyvästä kolmen vuoden mittaisesta siirtymäkaudesta, jonka aikana jäsenvaltiot voivat säätää erityisiä poikkeuksia 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen säännöksiin, jotka koskevat kolikonkäsittelylaitteita, jotka ovat olleet käytössä tämän asetuksen voimaantullessa ja jotka ovat todistettavasti kyenneet tunnistamaan väärennetyt eurokolikot, kiertoon kelpaamattomat eurokolikot ja muut kolikonkaltaiset esineet, jotka eivät ole aitoja eurokolikoita, vaikka laitteet eivät sisältyisi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun verkkosivuilla olevaan luetteloon. Tällaiset poikkeukset hyväksytään sen jälkeen, kun metallirahojen väärennyksiä käsittelevää asiantuntijaryhmää on kuultu. Edellä mainittu säännös lisää joustavuutta sisällytettäessä laitteita luetteloon.

Asetuksen 6 artiklan 2 kohtaa silmällä pitäen uskomme, että jäsenvaltioiden velvollisuus on panna täytäntöön menettelyt ja suuntaviivat, joilla taataan eurokolikoiden aitouden tarkistamisprosessiin osallistuvan henkilöstön asianmukainen ja riittävä koulutus. Neuvoston ehdottama tarkistus selventää tätä, mutta me ehdotamme lisäselvennystä, jonka mukaan jäsenvaltioiden on saatava vakuutus aitouden tarkistavilta laitoksilta, että niiden henkilöstö on saanut tähän tarkoitukseen asianmukaisen koulutuksen.

Kussakin jäsenvaltiossa joka vuosi tarkastettavien laitteiden määrän osalta kannatamme kompromissia, joka on 25 prosenttia niiden kolikoiden yhteenlasketusta kumulatiivisesta nettomäärästä, jotka kyseinen jäsenvaltio on laskenut liikkeeseen eurokolikoiden käyttöönotosta edellisen vuoden loppuun. Se on määrä, jonka myös pienet EU:n jäsenvaltiot voivat saavuttaa ja myös ne jäsenvaltiot, joissa on paljon laitteita. Samaan aikaan uskomme, että se on vähimmäisvaatimus, jotta taataan asetuksen ensisijainen tavoite eli euron suojaaminen väärentämiseltä. Ehdotamme toista säännöstä, jota pidämme korvaamattomana haluttaessa varmistaa, että pitkällä aikavälillä tarkastetaan useampia laitteita. Tämä tarkistus sisältää velvoitteen vuorotella tarkastettavia kolikonkäsittelylaitteita.

Pidämme aina tärkeänä laitosten prosessien avoimuutta ja sen kunnioittamista sekä laitosten työn saatavuutta ja tehokkuutta. Näin ollen ehdotamme, että komissiolla on velvollisuus antaa jäsenvaltioilta saamansa kertomukset analysoituaan talous- ja rahoituskomitealle vuosikertomus eurokolikoiden aitouden tarkistamista ja kiertoon kelpaamattomia eurokolikoita koskevasta kehityksestä ja saaduista tuloksista.

Yhteenvetona haluamme mainita, että tämä mietintö on laadittu toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta kunnioittaen.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eurokolikoiden aitouden tarkistaminen ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittely

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.9.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

7.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

7.10.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

6.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Slavi Binev

20.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

26.4.2010

2.6.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Slavi Binev, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Băsescu, David Casa, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Carl Haglund, Iliana Ivanova, Syed Kamall, Philippe Lamberts

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.6.2010

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö