Eljárás : 2009/0128(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0212/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0212/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0292

JELENTÉS     ***I
PDF 475kWORD 242k
28.6.2010
PE 439.411v02-00 A7-0212/2010

az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom számára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletére irányuló javaslatról

(COM(2009)0459 – C7‑0207/2009 – 2009/0128(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Slavi Binev

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom számára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletére irányuló javaslatról

(COM(2009)0459 – C7‑0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0459),

–   tekintettel az EK-Szerződés 123. cikkének (4) bekezdésére, amelynek értelmében konzultációt folytatott a Tanáccsal (C7-0207/2009),

–   tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményére (COM(2009)0665) és annak kiegészítésére (COM(2010)0147),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 133. cikkére,

–   tekintettel az Európai Központi Bank 2009. november 16-i véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7‑0212/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJAAZ ELSŐ OLVASAT SORÁN *

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(2),

a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően(3),

mivel:

(1)         Az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelet(4) előírja a hitelintézetek, pénzforgalmi tevékenységük keretén belül az egyéb pénzforgalmi szolgáltatók, valamint a bankjegyek és érmék kezelésével és újraforgalmazásával foglalkozó minden más gazdasági szereplő számára annak biztosítását, hogy megbizonyosodjanak az általuk elfogadott és újraforgalmazni kívánt eurobankjegyek és -érmék hitelességéről, és ügyeljenek a hamisítványok felismerésére.

(2)         Az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom számára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló, 2005. május 27-i 2005/504/EK bizottsági ajánlás(5) rendelkezik az euroérmék hitelesítésére és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelésére vonatkozó ajánlott gyakorlatról. Mindazonáltal az érmehitelesítésre vonatkozó kötelező érvényű közös keretszabály hiánya a tagállamok által alkalmazott gyakorlatok különbözőségét eredményezi, és így nem tudja biztosítani a valuta Unión belül mindenütt egységes védelmét.

(3)         Ezért annak érdekében, hogy az euroövezet egészében megvalósulhasson az euroérmék hatékony és egységes hitelesítése, kötelező érvényű szabályokat kell bevezetni a forgalomban lévő euroérmék közös hitelesítési eljárásainak, valamint az ezen eljárások kapcsán a nemzeti hatóságok által alkalmazott ellenőrzési mechanizmusoknak a végrehajtására.

(4)         A hitelesítési eljárás során azonosításra kerülnek azok a valódi euroérmék ▌ is, amelyek a továbbiakban alkalmatlanok a pénzforgalom céljára. Az alkalmatlan érmék forgalomban tartása megnehezíti használatukat, különösen az érmével működő automaták esetében, valamint az érmék hiteles voltát illetően zavart okozhat a használókban. Ezeket az alkalmatlan érméket ki kell vonni a forgalomból. Ezért kötelező érvényű közös szabályokra van szükség az alkalmatlan valódi euroérmék tagállamok általi kezelése és beváltása tekintetében.

(5)         Annak érdekében, hogy a hitelesítési eljárások végrehajtása során megvalósuljon a szükséges koordináció, az érmehitelesítés tesztelési és szakmai felkészítési követelményeinek részleteit, valamint az alkalmatlan euroérmék ellenőrzésének szabályait és a gyakorlati alkalmazásra vonatkozó egyéb utasításokat a 2005/37/EK bizottsági határozattal(6) létrehozott Európai Műszaki és Tudományos Központ (ETSC) határozza meg az e határozatban említett, a hamis érmékkel foglalkozó szakértői csoporttal folytatott konzultációt követően.

(5a)       Annak érdekében, hogy a tagállamok fokozatosan az e rendeletben foglalt rendelkezésekhez igazíthassák jelenlegi szabályozási rendszereiket és gyakorlati megoldásaikat, 2012. január 1-jétől számított hároméves átmeneti időszakban eltérést alkalmazhatnak az euroérmék hitelesítésére használandó érmefeldolgozó gépek típusai, valamint a gépek évente ellenőrzendő mennyisége tekintetében.

(6)         Mivel az e rendelet célját – az euroérmék hatékony és egységes hitelesítését az euroövezetben – az egyes tagállamok a nemzeti gyakorlatok között fennálló különbségek miatt nem képesek hatékonyan elérni, és ezért azokat uniós szinten jobban meg lehet valósítani, az Unió az Európai Unióról szóló Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(6a)       Minden tagállamnak be kell vezetnie a szabálysértések esetében alkalmazandó büntetéseket annak érdekében, hogy az euroérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése az Unióban mindenütt egyenértékűen történjen.

(6b)       A forgalomba hozatalra alkalmatlan euroérméket kezelő minden kijelölt nemzeti hatóság a jelen rendelettel összhangban kezelési díjat jogosult felszámítani az eljárással kapcsolatos költségek fedezése érdekében. A kezelési díj nem alkalmazandó a természetes személyek által kis mennyiségben beszolgáltatott alkalmatlan érmék esetében. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy olyan jogi személyek számára is mentességet biztosíthassanak a kezelési díj alól, akik szorosan együttműködnek a hatóságokkal a hamis és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék forgalomból történő kivonása tekintetében. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy, amennyiben a közérdek úgy kívánja, a tagállamok elfogadhassák, hogy a hamis és a pénzforgalom céljára alkalmatlan érmék beszolgáltatása összesítő csomagolásban, többletkezelési díj kiszabása nélkül történjen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. fejezet: Tárgy és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy

E rendelet rögzíti az euroérmék hitelesítéséhez és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséhez szükséges eljárásokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(a)    „az euroérmék hitelesítése”: az euroérmék valódiságának és forgalomba hozatalra való alkalmasságának ellenőrzését szolgáló folyamat;

(b)    „a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék”: a hitelesítési folyamat során elutasított, illetve megjelenésükben jelentősen módosult valódi euroérmék;

(c)    „kijelölt nemzeti hatóság”: a nemzeti érmeszakértői központ (CNAC) vagy az érintett tagállam által kijelölt hatóság;

(d)    ntézmények”: a 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett intézmények, a nevezett rendelet harmadik francia bekezdésében említett intézmények kivételével;

(da)  „CCEG” (counterfeit coin experts group): a 2005/37/EK határozatban említett, az érmék hamisításának eseteivel foglalkozó szakértői csoport.

II. fejezet: Az euroérmék hitelesítése

3. cikk

Az euroérmék hitelesítése

1.      Az intézmények biztosítják, hogy az általuk elfogadott és újraforgalmazni kívánt eurobankjegyek és -érmék hitelesítésre kerüljenek. Az intézmények e kötelezettségüknek a következők szerint tesznek eleget:

(a)    ▌az érmefeldolgozó gépek 5. cikk (3) bekezdésében említett listáján szereplő érmefeldolgozó gépek segítségével; vagy

(b)    a tagállamok által meghatározott szabályokkal összhangban képzett személyzet ▌alkalmazásával.

2.      a hitelesítési eljárást követően valamennyi hamisnak vélelmezhető, illetve a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmét beszolgáltatják a kijelölt nemzeti hatóságoknak. ▌

3.      Az illetékes nemzeti hatóságoknak az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkével összhangban beszolgáltatott hamis euroérmék nem képezik kezelési vagy egyéb díj tárgyát. A pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék vonatkozásában a III. fejezet rendelkezései alkalmazandók.

4. cikk

Az előírt tesztek

1.        Az intézmények a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának alkalmazása során csak olyan típusú érmefeldolgozó gépeket használhatnak, amelyek sikeresen átestek a kijelölt nemzeti hatóságok vagy az Európai Műszaki és Tudományos Központ (ETSC) által végzett érzékelési teszten, és beszerzésük időpontjában szerepeltek az 5. cikk (3) bekezdésében említett internetes honlapon található jegyzékben. Az intézmények a gépek rendszeres beállítása révén biztosítják azok érzékelő képességének fenntartását, figyelembe véve az 5. cikk (3) bekezdésében említett jegyzékben bevezetett módosításokat. Az érzékelési tesztnek biztosítania kell, hogy az érmefeldolgozó gépek elutasítják a hamisított, illetve egyúttal a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék ismert típusait, valamint minden olyan, érme jellegű tárgyat, amely nem felel meg a valódi euroérmék tulajdonságainak.

1a.      A tagállamok 2012. január 1-jétől számított hároméves átmeneti időszakban rendkívüli eltérést alkalmazhatnak az (1) bekezdés első mondatában említett rendelkezések alól azon érmefeldolgozó gépek tekintetében – még akkor is, ha azok nem szerepelnek az 5. cikk (3) bekezdésében említett jegyzékben –, amelyek az e rendelet hatálybalépésekor már használatban álltak, és amelyek bizonyítottan képesek a hamis és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék, valamint minden olyan, érme jellegű tárgy érzékelésére, amelyek nem felelnek meg a valódi euroérmék tulajdonságainak. Az ilyen kivételeket a CCEG-vel folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

2.        A Bizottság gondoskodik arról, hogy az ETSC ésszerűen elfogadható határidőn belül, a CCEG-vel folytatott konzultációt követően megállapítsa az érzékelési teszt műszaki szabályait és a gyakorlati alkalmazásra vonatkozó egyéb utasításokat, közöttük a szakmai felkészítés gyakorlatait, az érzékelési tesztről szóló jelentés érvényességének időtartamát, az 5. cikk (3) bekezdésében említett jegyzékben feltüntetendő tájékoztatást, a tagállami ellenőrzésekre és auditálásra vonatkozó iránymutatásokat, a meg nem felelés helyesbítésével kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint a valódi érmék elfogadásának vonatkozó küszöbértékeit.

5. cikk

Az érmefeldolgozó gépek átalakítása

1.        Annak érdekében, hogy az érmefeldolgozó gépek gyártói számára lehetővé váljon az ahhoz szükséges ismeretek megszerzése, hogy gépeiket a hamisított euroérmék felismerésére képessé tegyék, a 4. cikkel összhangban lévő tesztelés elvégezhető a nemzeti érmeszakértői központokban, az ETSC-nél, vagy – kétoldalú megállapodást követően – a gyártó telephelyén.

2.        Az érmefeldolgozó gép sikeres tesztelését követően összefoglaló tesztjelentés készül a gépek gyártója számára, a jelentés egy példányát megküldik az ETSC-nek.

3.        A Bizottság honlapján közzéteszi mindazon érmefeldolgozó gépek konszolidált listáját, amelyekre vonatkozóan az ETSC pozitív és érvényes összefoglaló tesztjelentést kapott vagy állított össze.

6. cikk

Tagállami ellenőrzés és auditálás

1.      A tagállamok bevezetik a (2) - (7) bekezdésekben előírt ellenőrzéseket.

2.      A tagállamok évente helyszíni ellenőrzést tartanak az intézményekben, amelynek során az érmefeldolgozásra használt gépek reprezentatív mennyiségének ellenőrzése révén megbizonyosodnak azok megfelelő működéséről. Amennyiben az ellenőrzés alá eső intézmények személyzete az újraforgalmazásra kerülő euroérméket manuálisan hitelesíti, a tagállamok az intézményektől kapott, hitelt érdemlő tájékoztatás révén megbizonyosodnak arról, hogy azok személyzete e célból megfelelő képzésben részesült.

3.      Az egyes tagállamok által adott évben ellenőrzött gépek számát úgy kell megállapítani, hogy az e gépeken az adott évben feldolgozott euroérmék volumene a szóban forgó tagállam által az euroérmék bevezetésétől a megelőző év végéig eltelt időszakban kibocsátott érmék összes kumulált nettó volumenének legalább 25%-a legyen. Az ellenőrizendő gépek száma a forgalomba hozatalra szánt euroérmék három legnagyobb címletének volumene alapján kerül kiszámításra. A tagállamok a (4) bekezdés sérelme nélkül törekednek annak biztosítására, hogy a gépek ellenőrzése rotációs rendszerben történjen.

3a.    Amennyiben az ellenőrzendő gépek száma a (3) bekezdésben előírt számítási módszer alkalmazásával kapott eredmény szerint magasabb, mint ahány gép működik az adott tagállamban, úgy az ebben a tagállamban működő valamennyi gépet ellenőrzés alá kell vetni.

3b.    A 2012. január 1-jétől számított hároméves átmeneti időszakra vonatkozóan a tagállamok a Bizottság értesítését követően az adott évben ellenőrzendő gépek számát megállapíthatják úgy, hogy az e gépeken az adott évben feldolgozott euroérmék volumene a szóban forgó tagállam által az euroérmék bevezetésétől a megelőző év végéig eltelt időszakban kibocsátott érmék összes kumulált nettó volumenének legalább 10%-a legyen.

4.      Az éves ellenőrzések részeként a tagállamok ellenőrzik az intézmények euroérme hitelesítési képességét is, a következők alapján:

(a) olyan írott politika megléte, amely biztosítja az automata érmefeldolgozó gépek vagy a manuális szortírozás használatával kapcsolatos utasításokat, az adott esetnek megfelelően;

(b) a megfelelő humán erőforrások feladathoz rendelése;

(c) olyan írásos karbantartási terv megléte, amely biztosítja a gépek megfelelő teljesítményének fenntartását;

(d) a hamis euroérmék és más, euroérme-szerű tárgyak, valamint a pénzforgalom céljára már nem alkalmas érmék kijelölt nemzeti hatóságoknak történő beszolgáltatására vonatkozó írásos eljárások megléte; valamint

(da)  olyan belső ellenőrzési eljárások megléte, amelyek előírják az intézmény által végzendő ellenőrzések módozatait és gyakoriságát annak biztosítása érdekében, hogy szortírozó központjaik vagy alkalmazottaik kövessék a fent említett utasításokat.

4a.    Ha egy tagállam az e rendeletnek való meg nem felelést észlel, az érintett intézménynek intézkedéseket kell tennie a meg nem felelés gyors felszámolásának biztosítása érdekében.

III. fejezet: A pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése

7. cikk

A pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék forgalomból történő kivonása és beváltása

1.    A tagállamok kivonják a forgalomból a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérméket.

2.    A tagállamok beváltják vagy pótolják azon érméket, amelyek sérülés vagy hosszan tartó használat következtében váltak alkalmatlanná, vagy amelyeket a hitelesítési eljárás során bármely más okból elutasítottak. A karitatív célokra gyűjtött, például szökőkutakba dobott érmék beváltásának sérelme nélkül a tagállamok megtagadhatják azon, a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék beváltását, amelyeket szándékosan vagy olyan eljárással módosítottak, amely eljárás esetében ésszerűen feltételezhető, hogy hatása az érmék módosítása lesz.

3.    A tagállamok biztosítják a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérméknek a forgalomból történő kivonás utáni, végleges és fizikai alakváltoztatással történő megsemmisítését, hogy azok ne kerülhessenek ismételt fogalomba, és ne nyújthassák be őket beváltási céllal.

8. cikk

Kezelési díj

1.        A beszolgáltatott, készpénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék beváltása vagy pótlása során az érmék névértékének 5 %-át kitevő kezelési díj kerülhet visszatartásra. A kezelési díj a beszolgáltatott euroérmék névértékének 15 %-ával egészülhet ki, ha a 10. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint az egész zsákot vagy dobozt ellenőrizni kell.

2.        A tagállamok általános vagy részleges mentességet biztosíthatnak a kezelési díj alól, ha az érméket beszolgáltató természetes vagy jogi személy szorosan és rendszeresen együttműködik a kijelölt nemzeti hatóságokkal a hamis és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék forgalomból történő kivonása terén, illetve amennyiben a közérdek ezt kívánja.

3.        A szállítási és ezzel összefüggő egyéb költségek a beszolgáltató jogi vagy természetes személyt terhelik.

4.        A (2) bekezdésben rögzített mentesség sérelme nélkül, minden egyes természetes vagy jogi személy évente és címletenként maximum egy kilogramm, a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérme kezelési díja alól mentesül. A fenti határérték túllépése esetén minden beszolgáltatott érme után díj szedhető.

4a.      Amennyiben egyedi beszolgáltatás alkalmával a vegyi vagy egyéb veszélyes anyaggal kezelt érmék szennyezettségi foka a kezelők egészségére károsnak ítélhető meg, úgy az (1) bekezdéssel összhangban megállapított terheken túlmenően a beszolgáltatott euroérmék névértékének 20%-ával egyenértékű további díj kerül felszámításra.

9. cikk

A pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék csomagolása

1.      A beszolgáltató jogi vagy természetes személy címletenként szétválogatja a beváltásra vagy pótlásra beszolgáltatott érméket szabványos zsákokba vagy dobozokba gyűjtve, a következők szerint:

(a) a zsákok vagy dobozok az alábbiakat tartalmazzák:

(i)     500 érme az 1- és a 2-eurós címlet esetében;

(ii)     1 000 érme a 0,10-, a 0,20- és a 0,50-eurós címlet esetében,

(iii)    2 000 érme a 0,01-, a 0,02- és a 0,05-eurós címlet esetében;

(iv)    kisebb mennyiségek esetében címletenként 100 érme;

(b)    minden egyes zsákon vagy dobozon fel kell tüntetni a beszolgáltató intézmény nevét, a tartalmazott értéket és címleteket, a tömeget, a csomagolás dátumát és a zsák vagy doboz sorszámát; a beszolgáltató intézménynek csomagjegyzéket kell kiállítania, amely tartalmazza az összes beszolgáltatott zsákot, illetve dobozt; ha az érméket vegyi vagy egyéb veszélyes anyaggal kezelték, akkor a rendes csomagolási egységeket írásos nyilatkozat kíséri, amely pontosan feltünteti a felhasznált anyagokat;

(c)    amennyiben a pénzforgalomra alkalmatlan euroérmék teljes mennyisége kisebb az (a) pontban említettnél, ezeket az euroérméket címletenként kell szétválogatni, és az érmék beszolgáltathatók nem szabványos csomagolásban.

2.      Az (1) bekezdéstől eltérve, e rendelet hatálybalépésekor a tagállamok fenntarthatják saját nemzeti szabályaik szerinti, eltérő csomagolási követelményeiket.

10. cikk

A pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék ellenőrzése

1.      A tagállamok a következők szerint ellenőrizhetik a beszolgáltatott, pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérméket:

(a)    a feltüntetett mennyiséget az egyes zsákok és dobozok lemérésével ellenőrzik;

(b)    a hitelességet és a vizuális megjelenést a beszolgáltatott mennyiség legalább 10 %-át kitevő mintán ellenőrzik.

2.      Amennyiben ezen ellenőrzések során anomáliára vagy a 9. cikk rendelkezéseitől való eltérésre bukkannak, a teljes zsákot vagy dobozt meg kell vizsgálni.

2a.    A tagállamok akkor is elutasíthatják az euroérmék átvételét, ha az átvétel vagy az érmék kezelése a kezelő személyzet egészségkárosodásának kockázatával jár, vagy ha a beszolgáltatás nem a szabványnak megfelelő csomagolással és címkézéssel történik, és intézkedéseket foganatosíthatnak az ilyen érméket beszolgáltató jogi és természetes személyekkel kapcsolatban.

IV. fejezet: Záró rendelkezések

12. cikk

Jelentés, tájékoztatás és értékelés

1.      A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az euroérme-hitelesítési tevékenységükről. A benyújtott információ tartalmazza a végrehajtott, 6. cikk (2) bekezdése szerint elvégzett ellenőrzések, valamint a tesztelt érmefeldolgozó gépek számát, a teszteredményeket, az e gépek által feldolgozott érmék volumenét, az elemzett gyanús euroérmék számát, a pénzforgalom céljára nem alkalmas, beváltott euroérmék számát, valamint a 4. cikk (1a) bekezdésében és a 6. cikk (3b) bekezdésében biztosított eltéréseket.

1a.    Annak érdekében, hogy a tagállamok elvégezhessék az intézmények rendeletnek való megfelelésével kapcsolatos ellenőrzést, az intézmények – ha a tagállamok kérik – legalább éves rendszerességgel megadják számukra legalább az alábbiakra vonatkozó tájékoztatást:

(a)    a használt gépek típusa és száma;

(b)    az egyes gépek elhelyezése; valamint

(c)    a kezelt érmék mennyisége gépenként és évenként, címletekre történő lebontásban, legalább a három legmagasabb címlet szerint.

1b.    A tagállamok biztosítják a beváltásra és pótlásra, továbbá egyes speciális szabályok – például a csomagolási szabványok és a díjak – meghatározására kijelölt hatóságok adatainak a megfelelő weboldalakon és kiadványokban való közzétételét.

2.      A Bizottság a tagállamoktól kapott jelentések elemzését követően éves jelentést terjeszt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elé az euroérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése terén elért fejlődésről és eredményekről.

2a.    A Bizottság 2014. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról és hatásáról. Ha szükséges, a jelentést a rendelet előírásainak részletesebb végrehajtására vagy módosítására irányuló jogalkotási javaslatok kísérhetik, különös tekintettel a 6. és 7. cikkben foglaltakra.

13a. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

14. cikk

A határozat hatálybalépése és alkalmazása

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2012. január 1-jétől alkalmazandó, kivéve a III. fejezetben tartalmazott rendelkezéseket, amelyek a nevezett fejezet hatálybalépésének napjától alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a Szerződésekkel összhangban.

Kelt ……………-ban/-ben

az Európai Parlament részéről                                   a Tanács részéről

az elnök                                                                            az elnök

(1)

      HL C 284, 2009.11.25., 6. o.

(2)

               HL C 284, 2009.11.25., 6. o.

(3)

                 Az Európai Parlament ...-i álláspontja

(4)

                 HL L 181., 2001.7.4., 6. o.

(5)

                HL L 184., 2005.7.15, 60. o.

(6)

                 HL L 19., 2005.1.21., 73. o.


INDOKOLÁS

A javaslat tárgyát képező rendelet célja az euroérmék hitelesítésére és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelésére vonatkozó eljárások rögzítése.

Az euroérmék hamisítása – különösen a legnagyobb címletek esetében – jelentős veszély. Az érmehitelesítés kötelező jellegű közös keretszabályának hiánya néhány tagállamban gátolhatja az érintett intézményeket a hamisítványok aktív felkutatásában, ez pedig különbségeket hoz létre az Unióban a pénz védelmének szintjében. A javasolt rendelet olyan jogilag kötelező eszközt jelent, amelyre az érintett intézmények által alkalmazandó, az euroérmék hitelesítésére szolgáló közös módszer megállapításához, valamint a szükséges tagállami ellenőrzésekhez van szükség. Ebben az összefüggésben a javaslat célja, hogy az euroövezet egészében biztosítsa a forgalomban lévő euroérmék közös hitelesítési eljárásainak, valamint az ezen eljárások kapcsán a hatóságok által alkalmazott ellenőrzési mechanizmusok hatékony végrehajtását.

Előadóként egyetértek a Bizottság megközelítésével és a Tanács javaslataival (ideértve a szöveg nyelvi helyesbítéseit is). A rendelet jobb, pontosabb szövegének megteremtése érdekében több módosítást kívánunk fűzni a Bizottság javaslataihoz.

A rendelet egyik elsődleges célja annak biztosítása, hogy az intézmények garantálják, hogy a forgalomba visszakerülő euroérméket hitelességellenőrző vizsgálatnak vessék alá. A hitelesítés végrehajtásának az 5. cikk (3) bekezdésében említett jegyzékben szereplő érmefeldolgozó gépekkel kell történnie, illetve azt a tagállamok által kijelölt módszerekkel összhangban megfelelően képzett személyzetnek kell végeznie. Ezen kívül, mivel az euroérmék hitelesítése elkerülhetetlenül kiadásokkal jár az abban részt vevő intézmények (hitelintézetek és számos egyéb intézet, például készpénzszállítók) számára, ezért javasoljuk, hogy ezen intézményeknek jogában álljon kezelési díjat felszámolni.

Javasoljuk egy új bekezdés beillesztését, amely 2012. január 1-jétől hároméves átmeneti időszakot tesz lehetővé, ezalatt a tagállamok rendkívüli eltéréseket alkalmazhatnak a 4. cikk (1) bekezdésének első mondatában foglalt rendelkezések alól azokra az érmefeldolgozó gépekre, amelyeket már az e rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyeztek, és amelyek – még ha nem is szerepelnek az 5. cikk (3) bekezdésében említett jegyzékben – bizonyítottan alkalmasak a hamis és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék, valamint minden olyan, érme jellegű tárgy érzékelésére, amely nem felel meg a valódi euroérmék tulajdonságainak. Az ilyen kivételeket a CCEG-vel folytatott konzultációt követően kell elfogadni. A fenti rendelkezés nagyobb rugalmasságot biztosít a gépeknek a jegyzékbe történő felvétele tekintetében.

A 6. cikk (2) bekezdését illetően úgy véljük, kötelezővé kell tenni a tagállamok számára, hogy eljárásokat és iránymutatásokat vezessenek be többek között az érmehitelesítésben részt vevő személyi állomány megfelelő és elégséges képzésének garantálása érdekében. Ezt a Tanács által javasolt módosítás is világossá teszi, mi azonban egy további tisztázó részletet is bevezettünk arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknak bizonyosságot is kell szerezniük az érmehitelesítést végző személyeket alkalmazó intézmények részéről abban a tekintetben, hogy alkalmazottaikat a feladataik ellátása szempontjából megfelelő képzésben részesítették.

Az évente minden tagállamban ellenőrzendő gépek számát illetően támogatjuk azt a kompromisszumos megoldást, amely szerint az e gépeken az adott évben feldolgozott euroérmék volumene a szóban forgó tagállam által az euroérmék bevezetésétől a megelőző év végéig eltelt időszakban kibocsátott érmék összes kumulált nettó volumenének legalább 25%-a legyen. Ez teljesíthető érmemennyiség nemcsak a kis EU tagállamok számára, hanem azon tagállamok számára is, amelyek számos géppel rendelkeznek, s egyúttal úgy véljük, hogy ez az a minimum, amit teljesíteni kell a rendelet fő céljának, azaz az euró hamisítással szembeni védelmének garantálása érdekében. Javasoltunk egy másik rendelkezést is, amely véleményünk szerint elengedhetetlen annak biztosítása érdekében, hogy hosszú távon a gépek nagyobb tömege kerüljön ellenőrzés alá, éspedig azáltal, hogy az érmehitelesítő gépek ellenőrzését váltakozva, mindig más és más gépeken kell elvégezni.

Mivel mindvégig szeretnénk lehetővé tenni és tiszteletben tartani az intézményekben zajló folyamatok átláthatóságát, valamint munkájuk hozzáférhetőségét és hatékonyságát, azt javasoltuk, hogy a Bizottság a tagállamoktól kapott jelentések elemzését követően terjesszen éves jelentést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elé az euroérmék hitelesítésével és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmékkel kapcsolatos fejleményekről és eredményekről.

A fentiek lezárásaképpen szeretnénk megjegyezni, hogy ez a jelentés a szubszidiaritás és az arányosság elveinek tiszteletben tartásával készült.


ELJÁRÁS

Cím

Az euroérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése

Hivatkozások

COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.9.2009

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

7.10.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.10.2009

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

A határozat dátuma

LIBE

6.10.2009

 

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Slavi Binev

20.10.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.4.2010

2.6.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

22.6.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Slavi Binev, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elena Băsescu, David Casa, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Carl Haglund, Iliana Ivanova, Syed Kamall, Philippe Lamberts

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat