ДОКЛАД относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Valdemar Tomaševski

29.6.2010 - (2010/2047(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Bernhard Rapkay

Процедура : 2010/2047(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0214/2010
Внесени текстове :
A7-0214/2010
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Valdemar Tomaševski

(2010/2047(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за защита на имунитета на Valdemar Tomaševski, предадено на председателя на Европейския парламент на 2 февруари 2010 г. и представено на пленарно заседание на 24 март 2010 г.,

–   като изслуша Valdemar Tomaševski в съответствие с член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 8 и член 9 от Протокола (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договорите, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид Устава на членовете на Европейския парламент, приет на 28 септември 2005 г.,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0214/2010),

A. като има предвид, че Valdemar Tomaševski е член на Европейския парламент,

Б.  като има предвид, че срещу г-н Valdemar Tomaševski не е образувано съдебно производство по смисъла на член 8 от Протокола и че следователно не става въпрос за случай на парламентарен имунитет,

В.  като има предвид, че съгласно разпоредбите на "Кодекса на поведение за държавни служители" (наричан оттук нататък "Кодекс на поведение"), приет със закон от 19 септември 2006 г. (№ X-816), чието спазване е гарантирано от главната комисия за държавна етика на Република Литва - политически орган, създаден със закон от 1 юли 2008 г. (№ X-1777), той се прилага също и за членовете на ЕП, избрани в Литва,

Г.  като има предвид, че на 22 януари 2010 г. главната комисия за държавна етика на Република Литва прие решение за „публично порицание“ на г-н Valdemar Tomaševski въз основа на този Кодекс на поведение, във връзка с неговите политически дейности в качеството му на член на ЕП,

Д. като има предвид, че съгласно член 2 от Устава на членовете на Европейския парламент[1], "членовете на Европейския парламент са свободни и независими",

Е.  като има предвид принципа на върховенство на правото на Съюза,

Ж. като има предвид, че въпросното решение, както и законодателството на република Литва, което служи за негово основание, съдържат нарушение на правото на Съюза предвид това, че не зачитат принципите на свобода и независимост на члена на ЕП, утвърдени в член 2 от Устава на членовете на Европейския парламент,

З.  като има предвид, че Европейската комисия, в качеството си на пазител на Договорите, може да започне процедура за нарушение срещу Република Литва въз основа на член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

1.  призовава Европейската комисия да предприеме действия спрямо литовските органи с оглед на това правото на Европейския съюз да се спазва, като започне, при необходимост, процедурата за нарушение на общностното право, предвидена в член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на компетентната комисия на Европейската комисия и на съответните органи на Република Литва.

  • [1]  ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.    КОНТЕКСТ

На 2 февруари 2010 г. членът на ЕП Valdemar Tomaševski изпрати писмо до председателя на Европейския парламент с искане да защити независимостта на мандата му на член на Европейския парламент, нарушена от порицанието от 22 януари 2010 г., наложено от главната комисия за държавна етика на Република Литва, подчинена на Парламента на Република Литва.

На 24 март 2010 г. председателят на Парламента съобщи, че е получил искането на г-н Tomaševski. След това, в съответствие с член 6, параграф 3 от правилника, това искане беше препратено на компетентната комисия, а именно комисията по правни въпроси.

В действителност на 22 януари 2010 г. главната комисия за държавна етика на Република Литва реши:

„да установи, без да поставя под въпрос правата на члена на Европейския парламент Valdemar Tomaševski да се изразява свободно и да защитава правата на националните малцинства, че общественото поведение и начинът на действие, избран от Valdemar Tomaševski, гражданин на Република Литва, политически представител, председател на парламентарно представена политическа партия в Литва, не зачитат нито държавата, нито гражданите, не са в съответствие с принципа на равнопоставеност и не увеличават доверието към държавата и нейните институции.“

           Главната комисия за държавна етика на Република Литва прие това решение, след като беше сезирана от Асоциацията „Lietuvos Sajūdis“ на 5 ноември 2009 г. по повод на политически изявления на Valdemar Tomaševski, член на Европейския парламент (група ECR), председател на партия „Lietuvos lenkų rinkimų akcija“ (парламентарна политическа партия), свързани с дискриминацията, на която според него са жертви поляците в Република Литва. Според Асоциацията „Lietuvos Sajūdis“ на заседание на групата ECR в Европейския парламент на 7 септември 2009 г. Valdemar Tomaševski се е оплакал от положението на поляците в Литва на José Manuel Barroso, председател на Европейската комисия. Освен това преди официалното посещение на Jerzy Buzek, председател на Европейския парламент, в Литва, вероятно той се е обърнал към председателя на Европейския парламент заедно с други членове на ЕП с полско гражданство, за да поиска защита на правата на полското национално малцинство, за които се твърди, че се нарушават.

           Това решение, публикувано на интернет сайта www.vtek.lt на главната комисия за държавна етика на Република Литва, е окончателно и не подлежи на обжалване.

Правно основание на това решение са:

· член 17, точка 4 от закона за главната комисия за държавна етика на Република Литва (№ X-1777),

· член 6, параграф 2, член 9, параграф 1, точка 2, и член 9, параграф 3 от Кодекса на поведение на политическите представители на Република Литва (№ X-816).

II.       ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ

С решението на главната комисия за държавна етика на Република Литва се налага „публично порицание“ на г-н Valdemar Tomaševski въз основа на „Кодекса на поведение за държавни служители“, приет с литовския закон от 19 септември 2006 г. (№ X-816), за изказвания, направени от члена на ЕП в рамките на неговите парламентарни дейности.

При условие че въпросната комисия не е съд и следователно не може да се счита, че срещу г-н Tomaševski е образувано съдебно производство по смисъла на член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, фактите не представляват случай, свързан с парламентарен имунитет.

При все това Уставът на членовете на Европейския парламент предвижда в член 2, че „членовете на Европейския парламент са свободни и независими“. В същия смисъл член 3 гласи, че: „1. Членовете на Европейския парламент гласуват на индивидуално и лично основание. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било инструкции и не могат да поемат задължителен мандат. 2. Договорките относно начина на упражняване на мандата са нищожни.“

Следователно ясно се вижда, че решението на главната комисия за държавна етика представлява нарушаване на принципите на свобода и независимост на члена на ЕП, утвърдени с Устава на членовете на Европейския парламент, който е част от правото на Съюза, и оттук фактът, че литовското законодателство дава на главната комисия за държавна етика правомощие да контролира дейността на членовете на ЕП, избрани в Литва, представлява нарушение на общностното право.

Следователно Европейската комисия, в качеството си на пазител на Договорите и единствен орган с правомощия да започне процедура за нарушение, може да инициира такава процедура срещу Република Литва въз основа на член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Следователно комисията по правни въпроси препоръчва Европейската комисия да бъде призована да предприеме действия спрямо литовските органи с оглед на това правото на Европейския съюз да се спазва, като започне, при необходимост, процедура за нарушение на общностното право, предвидена в член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

III.      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на предходните съображения комисията по правни въпроси препоръчва Европейската комисия да бъде призована да предприеме действия спрямо литовските органи с оглед на това правото на Европейския съюз да се спазва, като започне, при необходимост, процедура за нарушение на общностното право, предвидена в член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Gerald Häfner, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vytautas Landsbergis