BETÆNKNING om anmodning om beskyttelse af Valdemar Tomaševskis immunitet og privilegier

29.6.2010 - (2010/2047 (IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Bernhard Rapkay

Procedure : 2010/2047(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0214/2010
Indgivne tekster :
A7-0214/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om beskyttelse af Valdemar Tomaševskis immunitet og privilegier,

(2010/2047 (IMM))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til anmodning om beskyttelse af Valdemar Tomaševskis immunitet, indgivet til formanden for Europa-Parlamentet, dateret den 2. februar 2010 og meddelt på plenarmødet den 24. marts 2010,

–   der har hørt Valdemar Tomaševski, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–   der henviser til artikel 8 og 9 i protokollen (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaterne, og til artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–   der henviser til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, vedtaget den 28. september 2005,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0214/2010),

A. der henviser til, at Valdemar Tomaševski er medlem af Europa-Parlamentet,

B.  der henviser til, at Valdemar Tomaševski ikke retsforfølges i den forstand, der er omhandlet i artikel 8 i protokollen, og at sagen derfor ikke drejer sig om parlamentarisk immunitet,

C. der henviser til, at "adfærdskodeksen for statens politikere", der er vedtaget ved lov af 19. september 2006 (N.X-816), og som Republikken Litauens centrale etiske kommission (VTEK), der er et politisk organ nedsat ved lov af 1. juli 2008 (N.X-1777), sikrer efterlevelsen af, ifølge sine egne bestemmelser også er gældende for de MEP'er, der er valgt i Litauen,

D. der henviser til, at VTEK den 22. januar 2010 traf en afgørelse på grundlag af ovennævnte adfærdskodeks om at give en "offentlig formaning" til Valdemar Tomaševski vedrørende hans politiske aktiviteter som MEP,

E.  der henviser til, at det er fastsat i artikel 2 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer[1], at "Medlemmerne er frie og uafhængige",

F.  der henviser til princippet om EU-rettens forrang,

G. der henviser til, at den aktuelle afgørelse såvel som den litauiske lovgivning, der ligger til grund, udgør et brud på EU-retten, eftersom de ikke overholder de principper om frihed og uafhængighed for MEP'er, som er fastsat i medlemsstatuttens artikel 2,

H. der henviser til, at det påhviler Kommissionen som traktaternes vogter at indlede en overtrædelsesprocedure mod Republikken Litauen i medfør af artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

1.  anmoder Kommissionen om at gribe ind over for de litauiske myndigheder for at sikre overholdelse af EU-retten, om nødvendigt ved at indlede overtrædelsesprocedure i medfør af artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Kommissionen og de relevante myndigheder i Republikken Litauen.

  • [1]  EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1.

BEGRUNDELSE

I.    KONTEKST

MEP Valdemar Tomaševski sendte den 2. februar 2010 en skrivelse til formanden for Europa-Parlamentet med anmodning om beskyttelse af uafhængigheden af hans mandat som MEP, der var blevet krænket ved den formaning, han den 22. januar 2010 modtog af Republikken Litauens centrale etiske kommission, VTEK, der står under det litauiske parlament.

Den 24. marts 2010 meddelte Parlamentets formand Tomaševski, at hans anmodning var modtaget. Anmodningen blev herefter i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 3, henvist til det kompetente udvalg, dvs. Retsudvalget.

Den litauiske etiske kommission VTEK traf den 22. januar 2010 en afgørelse, hvori

"det fastslås, uden at anfægte medlem af Europa-Parlamentet Valdemar Tomaševskis ret til at ytre sig frit og forsvare nationale mindretals rettigheder, at den offentlige optræden og den aktionsform, som Valdemar Tomaševski, der er litauisk statsborger, ansvarlig politiker og formand for et politisk parti i det litauiske parlament, har valgt, ikke respekterer hverken staten eller borgerne, ikke er rimelig og ikke fremmer tilliden til statsmagten og dens institutioner."

           VTEK traf denne afgørelse, efter at foreningen Lietuvos Sajūdis den 5. november 2009 havde forelagt en sag til behandling vedrørende udtalelser, som Valdemar Tomaševski, MEP (ECR-Gruppen) og formand for partiet Lietuvos lenkų rinkimų akcija (der er repræsenteret i parlamentet), havde fremsat angående den forskelsbehandling, som polakkerne i Litauen er udsat for. Ifølge foreningen Lietuvos Sajūdis skulle Valdemar Tomaševski på et møde i ECR-Gruppen i Europa-Parlamentet den 7. september 2007 have beklaget sig til formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, over situationen for polakkerne i Litauen. Endvidere skulle han, forud for Parlamentets formand Jerzy Buzeks officielle besøg i Litauen, have henvendt sig til formanden sammen med andre MEP'er af polsk herkomst for at anmode om beskyttelse af det polske mindretals rettigheder, der angiveligt tilsidesættes.

           VTEK's afgørelse, der er offentliggjort på internetstedet www.vtek.lt, er definitiv og kan ikke ankes.

Retsgrundlaget for afgørelsen er:

· artikel 17, nr. 4, i loven om den officielle centrale etiske kommission (N.X-1777),

· artikel 6, stk. 2, artikel 9, stk. 1, nr. 2, og artikel 9, stk. 3, i adfærdskodeksen for politiske repræsentanter i Republikken Litauen (N.X-816).

II.       BEGRUNDELSE FOR DEN FORESLÅEDE AFGØRELSE

VTEK traf afgørelse om at give Valdemar Tomaševski en "offentlig formaning" på grundlag af adfærdskodeksen for statens politikere, der er vedtaget ved lov af 19. september 2006 (N.X-816), på grund af de udtalelser som han havde fremsat i forbindelse med sine parlamentariske aktiviteter som MEP.

Eftersom den pågældende kommission ikke er nogen retsmyndighed, og Tomaševski således ikke kan siges at være genstand for retsforfølgelse, jf. artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, udgør omstændighederne ikke en sag om parlamentarisk immunitet.

Medlemsstatutten fastsætter i sin artikel 2, at "Medlemmerne er frie og uafhængige". Ligeledes hedder det i artikel 3, at "1. Medlemmerne stemmer individuelt og personligt. De er ikke bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat. 2. Aftaler om nærmere betingelser for udøvelsen af mandatet er ugyldige."

Det fremgår derfor klart, at VTEK's afgørelse udgør et krænkelse af princippet om parlamentsmedlemmernes frihed og uafhængighed, der er fastsat i statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet, der er en del af EU-retten, og følgelig er det forhold, at den litauiske lovgivning bemyndiger VTEK til at overvåge de litauiske MEP'ers aktiviteter, et brud på fællesskabsretten.

Det påhviler derfor Kommissionen, som traktaternes vogter og det eneste organ med kompetence til at indlede overtrædelsesprocedure, at indlede en sådan procedure mod Republikken Litauen i medfør af artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Retsudvalget anbefaler derfor at anmode Kommissionen om at gribe ind over for de litauiske myndigheder for at sikre overholdelse af EU-retten, om nødvendigt ved at indlede procedure for overtrædelse af fællesskabsretten, jf. artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

III.      KONKLUSION

På baggrund af ovenstående betragtninger anbefaler Retsudvalget at anmode Kommissionen om at gribe ind over for de litauiske myndigheder for at sikre overholdelse af EU-retten, om nødvendigt ved at indlede procedure for overtrædelse af fællesskabsretten, jf. artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

9

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Gerald Häfner, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vytautas Landsbergis