POROČILO o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Valdemarja Tomaševskega

29.6.2010 - (2010/2047(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Bernhard Rapkay

Postopek : 2010/2047(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0214/2010
Predložena besedila :
A7-0214/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Valdemarja Tomaševskega

(2010/2047(IMM))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zahteve za zaščito imunitete Valdemarja Tomaševskega, posredovane predsedniku Evropskega prlamenta 2. februarja 2010 in razglašene na plenarnem zasedanju 24. marca 2010,

–   po zagovoru Valdemarja Tomaševskega v skladu s členom 7(3) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 8 in 9 protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je priložen pogodbam, in člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–   ob upoštevanju statuta evropskih poslancev z dne 28. septembra 2005,

–   ob upoštevanju člena 6(2) in člena 7 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0214/2010),

A. ker je Valdemar Tomaševski poslanec Evropskega parlamenta,

B.  ker zoper Valdemarja Tomaševskega ne teče sodni postopek v smislu člena 8 protokola in torej ne gre za primer poslanske imunitete,

C. ker kodeks ravnanja za politične predstavnike države, ki je bil uveden z zakonom 19. septembra 2006 (X.N-816), njegovo spoštovanje pa zagotavlja glavna komisija za uradno etiko Republike Litve, ki je politični organ, ustanovljen z zakonom 1. julija 2008 (N.X-1777), določa, da velja tudi za evropske poslance, izvoljene v Litvi,

D. ker je 22. januarja 2010 glavna komisija za uradno etiko Republike Litve sprejela sklep, s katerim je Valdemarju Tomaševskemu na podlagi tega kodeksa ravnanja izdala „javno opozorilo“ v zvezi z njegovimi političnimi dejavnostmi evropskega poslanca,

E.  ker so v skladu s členom 2 statuta poslancev Evropskega parlamenta[1] „[p]oslanci [...] svobodni in neodvisni“,

F.  ob upoštevanju načela primarnosti prava Unije,

G. ker omenjeni sklep in zakonodaja Republike Litve, na katerem sklep temelji, predstavljata kršitev prava Unije, saj ne spoštujeta načeli svobode in neodvisnosti evropskega poslanca, ki ju določa člen 2 statuta poslancev,

H. ker je naloga Evropske komisije kot varuhinje pogodb, da zoper Republiko Litvo začne postopek zaradi kršitve na podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

1.  poziva Evropsko komisijo, naj pri litvanskih oblasteh posreduje, da doseže spoštovanje prava Evropske unije, in naj po potrebi začne postopek zaradi kršitve prava Unije, ki ga določa člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to odločitev in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje Evropski komisiji in pristojnim organom Republike Litve.

  • [1]  UL L 262, 7.10.2005, str.1.

OBRAZLOŽITEV

I.    OZADJE

2. februarja 2010 je evropski poslanec Valdemar Tomaševski poslal pismo predsedniku Evropskega parlamenta, v katerem ga je prosil, naj zaščiti neodvisnost njegovega mandata poslanca Evropskega parlamenta, ki je bila okrnjena z opozorilom z 22. januarja 2010 glavne komisije za uradno etiko Litve, ki je odvisna od parlamenta Republike Litve.

24. marca 2010 je predsednik Parlamenta sporočil, da je prejel prošnjo Valdemarja Tomaševskega. Nato je bila ta prošnja v skladu s členom 6(3) poslovnika poslana pristojnemu odboru, in sicer Odboru za pravne zadeve.

22. januarja 2010 je glavna komisija za uradno etiko Republike Litve sklenila:

"da brez poseganja v pravico poslanca Evropskega parlamenta Valdemarja Tomaševskega, da se svobodno izraža in ščiti pravice narodnih manjšin, ugotavlja, da javno ravnanje in oblika delovanja, ki ju je izbral Valdemar Tomaševski, državljan Republike Litve, odgovoren politik, predsednik parlamentarne politične stranke v Litvi, ne spoštujeta ne države ne državljanov, nista v skladu s pravičnostjo in ne povečujeta zaupanja do države in njenih institucij."

           Glavna komisija za uradno etiko Republike Litve je to odločitev sprejela zatem, ko ji je zadevo 5. novembra 2009 predložilo združenje "Lietuvos Sajūdis" v zvezi z javnimi izjavami Valdemarja Tomaševskega, poslanca Evropskega parlamenta (politična skupina EKR), predsednika stranke "Lietuvos lenkų rinkimų akcija" (parlamentarne politične stranke) v zvezi z diskriminacijo, katere žrtve naj bi bili Poljaki v Republiki Litvi. Po poročanju združenja "Lietuvos Sajūdis" naj bi se med sestankom politične skupine EKR 7. septembra 2009 v Evropskem parlamentu Valdemar Tomaševski Joséju Manuelu Barrosu, predsedniku Evropske komisije, pritožil nad položajem Poljakov v Litvi. Poleg tega naj bi se pred uradnim obiskom predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzeka v Litvi z drugimi poslanci Evropskega parlamenta poljske narodnosti nanj obrnil s prošnjo, naj pozove, da se zaščitijo domnevno kršene pravice manjšine poljske narodnosti.

           Ta sklep, objavljen na spletni strani www.vtek.lt glavne komisije za uradno etiko Republike Litve, je dokončen in zoper njega ni možna pritožba.

Pravna podlaga tega sklepa je naslednja:

· člen 17, točka 4 zakona o glavni komisiji za uradno etiko (N.X-1777),

· členi 6(2), 9(1)(2) in 9(3) kodeksa ravnanja političnih predstavnikov Republike Litve (N.X-816).

II.       OBRAZLOŽITEV PREDLAGANE ODLOČITVE

Glavna komisija za uradno etiko Republike Litve je s svojim sklepom Valdemarja Tomaševskega „javno opozorila“ na podlagi kodeksa ravnanja za politične predstavnike države, ki je bil uveden z litvanskim zakonom z 19. septembra 2006 (N.X-816), zaradi izjav tega evropskega poslanca v okviru njegove poslanske dejavnosti.

Glede na to, da omenjena komisija ni sodišče in ker ni mogoče razumeti, da zoper Valdemarja Tomaševskega teče sodni postopek v smislu člena 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije, pri teh dogodkih ne gre za primer poslanske imunitete.

Vendar statut poslancev v členu 2 določa, da „Poslanci so svobodni in neodvisni“. Člen 3 določa tudi, da: „1. Poslanci glasujejo posamezno in osebno. Pri tem niso vezani na pooblastila ali navodila. 2. Dogovori o načinu izvrševanja mandata so nični.“

Jasno je torej, da sklep glavne komisije za uradno etiko krši načeli svobode in neodvisnosti poslanca, ki ju določa Statut poslancev Evropskega parlamenta, ki je del prava Unije, in da dejstvo, da litvanska zakonodaja glavni komisiji za uradno etiko podeljuje pristojnost, da nadzoruje dejavnosti evropskih poslancev, izvoljenih v Litvi, krši pravo Unije.

Torej je naloga Evropske komisije kot varuhinje pogodb in edinega organa, pooblaščenega, da začne postopek zaradi kršitve, da zoper Republiko Litvo začne tak postopek na podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Odbor za pravne zadeve priporoča torej, da se pozove Evropsko komisijo, naj pri litvanskih oblasteh posreduje, da doseže spoštovanje prava Evropske unije, in naj po potrebi začne postopek zaradi kršitve prava Unije, ki ga določa člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

III.      SKLEPI

Na podlagi zgoraj navedenega Odbor za pravne zadeve priporoča, da se pozove Evropsko komisijo, naj pri litvanskih oblasteh posreduje, da doseže spoštovanje prava Evropske unije, in naj po potrebi začne postopek zaradi kršitve prava Unije, ki ga določa člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.6.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

9

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Gerald Häfner, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vytautas Landsbergis