ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море

29.6.2010 - (COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Brian Simpson


Процедура : 2010/0041(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0217/2010
Внесени текстове :
A7-0217/2010
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море

(COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0065),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0068/2010),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0217/2010),

1.  приема на първо четене своята позиция, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на някои подробни правила за прилагането на Директива 2009/42/EО. Особено важно е по време на подготвителната работа Комисията да извърши необходимите консултации, включително на експертно равнище.

Обосновка

Предлага се набор от изменения с оглед адаптирането на разпоредбите относно процедурата по регулиране с контрол към новите правила относно делегираните актове, въведени с Договора от Лисабон.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 (нова)

Директива 2009/42/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) В член 3, параграф 4, алинея втора се заменя със следния текст:

 

„Комисията може да приема тези мерки посредством делегирани актове в съответствие с член 10а и при спазване на условията на членове 10б и 10в.“

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 a (нова)

Директива 2009/42/ЕО

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a) В член 4, параграф 1, алинея втора се заменя със следния текст:

 

„Комисията може да приема тези мерки посредством делегирани актове в съответствие с член 10а и при спазване на условията на членове 10б и 10в.“

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 б (нова)

Директива 2009/42/ЕО

Член 5 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б) В член 5, параграф трети се заменя със следния текст:

 

„Комисията може да приема тези мерки посредством делегирани актове в съответствие с член 10а и при спазване на условията на членове 10б и 10в.“

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 в (нова)

Директива 2009/42/ЕО

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1в) В член 10, параграф 3 се заличава.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 г (нова)

Директива 2009/42/ЕО

Член 10 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1г) Добавят се следните членове:

 

„Член 10а

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 3, параграф 4, член 4, параграф 1 и член 5, параграф 3, се предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от .....*. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от шест месеца преди края на петгодишния срок.

Делегирането на правомощия се удължава автоматично за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент и Съветът не го отменят в съответствие с член 10б.

 

2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

 

3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията съгласно условията, посочени в членове 10б и 10в.

 

_____________________

* OВ: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент (COD 2010/0041)

Обосновка

Целта на устното изменение е да приведе текста в съответствие с текущите разисквания между Съвета и Европейския парламент относно други подобни досиета. Това следва да улесни постигането на ранен етап на споразумение на първо четене.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 г (нова)

Директива 2009/42/ЕО

Член 10 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10б

 

Отмяна на делегирането

 

1. Делегирането на правомощията, посочено в член 3, параграф 4, член 4, параграф 1 и член 5, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да отмени делегирането на правомощия, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, по отношение на които може да се извърши отмяна, както и причините за нея.

 

3. Решението за оттегляне прекратява делегирането на посочените в това решение правомощия. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 г (нова)

Директива 2009/42/ЕО

Член 10 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10 в

 

Възражения срещу делегирани актове

 

1. Европейският парламент или Съветът могат да представят възражения срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на уведомяването.

 

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

 

Делегираният акт може да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на този срок, при условие че Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията за намерението си да не представят възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът представят възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, представила възражения, посочва причините за възраженията по делегирания акт.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цели на предложението

С настоящото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета се цели изменението на Директива 2009/42/ЕО с цел да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт. Понастоящем тези данни се събират колективно на доброволен принцип от 18 държави-членки. Пет държави-членки нямат морски бряг и не предоставят данни съгласно директивата. В повечето случаи събирането на необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват вече съществуващи източници на данни (например митнически документи).

Събирането на данни по тип товар е задължително при изготвянето на статистически данни на ЕС за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища.

Статистическите данни на ЕС за всички видове транспорт следва да бъдат събирани в съответствие с общите концепции и стандарти с цел постигане на най-цялостната практически възможна съпоставимост между различните видове транспорт. По-специално, наличието на всеобхватни и хомогенни статистически данни по тип товар за всички видове транспорт би осигурило обща рамка, което ще е от полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността, т.е. възможността за оптимално съчетаване на различни видове транспорт в рамките на една и съща транспортна верига и модернизация на логистиката на товарния транспорт.

Предвижда се предложението да започне да се прилага за пръв път за данните от 2011 г.

Оценка и препоръки на докладчика

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията и не предлага никакви изменения относно неговия предмет.

В същото време, тъй като Директива 2009/42/EО съдържа разпоредби относно процедурата по регулиране с контрол, докладчикът би желал да обърне внимание на възможността за адаптиране на тези разпоредби към новите правила относно делегираните актове, въведени с Договора от Лисабон, с цел засилване на правомощията на ЕП в тази област. Като има предвид това и като отчита факта, че Комисията не възнамерява да предложи сборно предложение, което би разгледало въпроса за делегираните актове на по-хоризонтално равнище, докладчикът предлага за обсъждане набор от изменения във връзка с делегираните актове.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море

Позовавания

COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.3.2010 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.3.2010 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Разглеждане в комисия

21.6.2010 г.

 

 

 

Дата на приемане

22.6.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu