ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři

29. 6. 2010 - (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Brian Simpson


Postup : 2010/0041(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0217/2010
Předložené texty :
A7-0217/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři

(KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0065),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0068/2010),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7‑0217/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Komise by měla mít v souladu s článkem 290 SFEU pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o některá prováděcí pravidla ke směrnici 2009/42/ES. Je zvláště důležité, aby Komise vedla během přípravné fáze odpovídající konzultace, včetně konzultací s odborníky.

Odůvodnění

Je navržen soubor pozměňovacích návrhů s cílem přizpůsobit ustanovení o regulativním postupu s kontrolou novým pravidlům o aktech v přenesené pravomoci, které zavádí Lisabonská smlouva.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 ‑ bod -1 (nový)

Směrnice 2009/42/ES

Čl. 3 – odst. 4 ‑ pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) V čl. 3 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Komise může tato opatření přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a s výhradou podmínek stanovených v článcích 10b a 10c.“

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2009/42/ES

Čl. 4 – odst. 1 ‑ pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a) V čl. 4 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Komise může tato opatření přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a s výhradou podmínek stanovených v článcích 10b a 10c.“

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2009/42/ES

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1b) V článku 5 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

 

„Komise může tato opatření přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a s výhradou podmínek stanovených v článcích 10b a 10c.“

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2009/42/ES

Čl. 10 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1c) V článku 10 se vypouští odstavec 3.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2009/42/ES

Článek 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1d) Vkládají se články, které znějí:

 

„Článek 10a

 

Výkon přenesení pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ....*. Nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období předloží Komise zprávu týkající se přenesení pravomocí.

Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 10b.

 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 10b a 10c.

 

_____________________

* Úř. věst.: vložte, prosím, datum vstupu tohoto nařízení v platnost (COD 2010/0041)

Odůvodnění

Smyslem tohoto ústního pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s probíhající diskusí mezi Radou a Evropským parlamentem o podobných dokumentech. Měl by usnadnit dosažení brzké dohody v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2009/42/ES

Článek 10 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10b

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 3 kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomocí, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí, jež jsou v něm specifikovány. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2009/42/ES

Článek 10 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10c

 

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitku ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud do konce této lhůty nevznesou Evropský parlament ani Rada k aktu v přenesené pravomoci námitku, je tento akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost v den, který je v něm uveden.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před vypršením této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada informují Komisi o svém záměru nevznést námitky.

 

3. V případě, že Evropský parlament nebo Rada vysloví proti aktu v přenesené pravomoci námitku, tento akt nevstoupí v platnost. Orgán, který vysloví proti aktu v přenesené pravomoci námitku, tuto námitku odůvodní.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cíle návrhu

Cílem tohoto návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady je pozměnit směrnici 2009/42/ES tak, aby se sběr údajů podle druhu zboží stal pro statistiku námořní dopravy povinným. V současné době probíhá sběr těchto údajů na dobrovolném základě v 18 členských státech. Pět členských států nemá mořské poběží a neposkytuje žádné údaje podle dané směrnice. Ve většině případů nebude sběr příslušných údajů představovat pro respondenty žádnou další zátěž, jelikož dotčené členské státy by měly být schopny sestavit údaje s využitím již existujících zdrojů dat (například celních dokumentů).

Sběr údajů podle druhu zboží je povinný pro evropské statistiky týkající se silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách.

Za účelem dosažení nejvyšší možné srovnatelnosti mezi jednotlivými druhy dopravy by se evropské statistiky o všech druzích dopravy měly shromažďovat podle společných koncepcí a norem. Konkrétně by dostupnost úplných a jednotných statistik podle druhu zboží pro všechny druhy dopravy poskytla obecný rámec vhodný pro podporu a sledování politiky podporující součinnost více druhů dopravy, tj. optimální kombinaci různých druhů dopravy v dopravním řetězci, a pro modernizaci nákladní dopravní logistiky.

Návrh by měl být poprvé uplatněn na údaje z roku 2011.

Posouzení a doporučení zpravodaje

Zpravodaj podporuje návrh Komise a nepředkládá žádné pozměňovací návrhy k předmětu nařízení.

Avšak vzhledem k tomu, že směrnice 2009/42/ES, která je předmětem revize, obsahuje ustanovení o regulativním postupu s kontrolou, zpravodaj by chtěl upozornit na možnost přizpůsobit tato ustanovení novým pravidlům o aktech v přenesené pravomoci, které zavádí Lisabonská smlouva, s cílem posílit pravomoci EP v této oblasti. Vzhledem k této skutečnosti a s uvážením toho, že Komise nemá v úmyslu předložit souhrnný návrh, který by se zabýval otázkou aktů v přenesené pravomoci na horizontálnější úrovni, zpravodaj předkládá ke zvážení soubor pozměňovacích návrhů o aktech v přenesené pravomoci.

POSTUP

Název

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři

Referenční údaje

KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Datum predložení EP

8.3.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.3.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Projednání ve výboru

21.6.2010

 

 

 

Datum přijetí

22.6.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu