BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

29.6.2010 - (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Brian Simpson


Procedure : 2010/0041(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0217/2010
Indgivne tekster :
A7-0217/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

(KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0065),

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0068/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0217/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Kommissionen bør have beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 290, for så vidt angår visse detaljerede gennemførelsesbestemmelser for direktiv 2009/42/EF. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer i forbindelse med sit forberedende arbejde, herunder også på ekspertniveau.

Begrundelse

Der stilles her forslag om en række ændringer med henblik på tilpasning af bestemmelser vedrørende forskriftsproceduren med kontrol til de nye regler om delegerede retsakter, der indføres med Lissabontraktaten.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2009/42/EF

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Artikel 3, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

 

“Kommissionen kan vedtage disse foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a og betingelserne i artikel 10b og 10c.”

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 2009/42/EF

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

 

“Kommissionen kan vedtage disse foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a og betingelserne i artikel 10b og 10c.”

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)

Direktiv 2009/42/EF

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b) Artikel 5, stk. 3, affattes således:

 

“Kommissionen kan vedtage disse foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a og betingelserne i artikel 10b og 10c.”

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)

Direktiv 2009/42/EF

Artikel 10 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1c) Artikel 10, stk. 3, udgår.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)

Direktiv 2009/42/EF

Artikel 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1d) Følgende artikler indsættes:

 

"Artikel 10a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, i en periode på fem år fra den …+. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til artikel 10b.

 

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i artikel 10b og 10c anførte betingelser.

 

___________

+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden (COD 2010/0041).

Begrundelse

Formålet med det mundtlige ændringsforslag er at bringe teksten i overensstemmelse med de igangværende drøftelser mellem Rådet og Europa-Parlamentet om andre lignende sager. Dette bør lette tidlig opnåelse af enighed ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)

Direktiv 2009/42/EF

Artikel 10 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10b

 

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Den i artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelse herfor.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)

Direktiv 2009/42/EF

Artikel 10 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10c

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen.

 

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.”

BEGRUNDELSE

Forslagets formål

Formålet med dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er at ændre direktiv 2009/42/EF med henblik på at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk. Disse data indsamles for nuværende frivilligt af 18 medlemsstater. Fem medlemsstater har ingen kystlinje og leverer ingen data i henhold til dette direktiv. I de fleste tilfælde pålægger indsamlingen af data ikke respondenterne nogen yderligere byrde, eftersom de berørte medlemsstater bør være i stand til at indsamle dataene ved at gøre brug af allerede eksisterende datakilder (eksempelvis tolddokumenter).

Indsamlingen af data efter fragttype er obligatorisk for europæisk vejgodsstatistik, jernbanetransportstatistik og statistik over godstransport ad indre vandveje.

Der bør indsamles europæiske statistikker over alle transportformer på grundlag af fælles begreber og standarder med det formål at opnå størst mulig sammenlignelighed mellem transportformerne. Nærmere bestemt vil omfattende og ensartede statistikker opdelt efter fragttype for alle transportformer kunne skabe generelle rammer til fremme og overvågning af politikken for samordning af transportformerne, dvs. muligheden for at opnå en optimal kombination af forskellige transportformer inden for samme transportkæde, og moderniseringen af godstransportlogistikken.

Det er tanken, at forslaget skal anvendes for første gang på data fra 2011.

Ordførerens vurdering og anbefalinger

Ordføreren støtter Kommissionens forslag og fremsætter ingen ændringsforslag til sagen.

Eftersom det ændrede direktiv 2009/42/EF indeholder bestemmelser om forskriftsproceduren med kontrol, ønsker ordføreren imidlertid at henlede opmærksomheden på muligheden af at tilpasse disse bestemmelser til de nye regler om delegerede retsakter, der er blevet indført med Lissabontraktaten med henblik på at styrke Parlamentets beføjelser på dette område. Ordføreren foreslår derfor med det for øje og under hensyntagen til, at Kommissionen ikke har til hensigt at forelægge et omnibusforslag, hvori spørgsmålet om delegerede retsakter ville kunne tages op mere tværgående, en række ændringsforslag vedrørende delegerede retsakter.

PROCEDURE

Titel

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

Referencer

KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Dato for høring af EP

8.3.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.3.2010

Ordfører

       Dato for valg

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.6.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Dato for indgivelse

29.6.2010