ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

9.6.2010 - (COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Brian Simpson


Διαδικασία : 2010/0041(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0217/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0217/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

(COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0065),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 338, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0068/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0217/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά ορισμένους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/42/ΕΚ. Έχει ιδιαίτερη σημασία, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, η Επιτροπή να διενεργήσει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται δέσμη τροπολογιών με σκοπό την προσαρμογή των διατάξεων σχετικά με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στους νέους κανόνες των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εισάγει η Συνθήκη της Λισσαβόνας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 εδάφιο -1 (νέο)

Οδηγία 2009/42/EΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

«Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα μέτρα αυτά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 10β και 10γ

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο -1 α (νέο)

Οδηγία 2009/42/EΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1– εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1a) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

«Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα μέτρα αυτά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 10β και 10γ

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο -1 β (νέο)

Οδηγία 2009/42/EΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

«Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα μέτρα αυτά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 10β και 10γ

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο -1 γ (νέο)

Οδηγία 2009/42/EΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10, διαγράφεται.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο -1 δ (νέο)

Οδηγία 2009/42/EΚ

Άρθρο 10α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1δ) Προστίθενται τα κάτωθι άρθρα:

 

«Άρθρο 10a

 

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

 

1. Οι εξουσίες για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 3, παράγραφος 4, 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 3, ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών αρχής γενομένης από ...* Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις το αργότερο έξι μήνες πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου.

Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 10β.

 

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα άρθρα 10β και 10γ.

 

* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού (COD 2010/0041)

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με τις εν εξελίξει συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άλλους παρεμφερείς φακέλους. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας ήδη σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο -1 δ (νέο)

Οδηγία 2009/42/EΚ

Άρθρο 10β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10β

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 3, παράγραφος 4, 4, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 3, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο -1 δ (νέο)

Οδηγία 2009/42/EΚ

Άρθρο 10γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10γ

 

Αντιρρήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώνουν αντιρρήσεις κατά της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχοι της πρότασης

Σκοπός της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Επί του παρόντος τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Πέντε κράτη μέλη δεν διαθέτουν ακτοφυλακή και δεν παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με την οδηγία αυτή. Ως επί το πλείστον, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν πρόκειται να επιβαρύνει με επιπλέον φορτίο τους εμπλεκόμενους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (π.χ. τελωνειακά έγγραφα).

Η συλλογή των ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων κατά είδος μεταφοράς είναι υποχρεωτική για τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές.

Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για όλα τα μέσα μεταφοράς πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με κοινές αντιλήψεις και προδιαγραφές, με σκοπό την επίτευξη της πληρέστερης δυνατής πρακτικής συγκρισιμότητας των μέσων μεταφοράς. Ειδικότερα, η διαθεσιμότητα συνολικών και ομογενών στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλα τα μέσα μεταφοράς θα εξασφαλίσει ένα γενικό πλαίσιο που είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή, τη δυνατότητα για τον βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων μέσων μεταφορών στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών

Η πρόταση στοχεύει να αρχίσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά για τα δεδομένα του 2011.

Αξιολόγηση του εισηγητή και συστάσεις

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής και δεν υποβάλλει τροπολογίες όσον αφορά την ουσία του θέματος.

Ωστόσο,, καθόσον η τροποποιημένη Οδηγία 2009/42/EΚ περιέχει διατάξεις σχετικά με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, ο εισηγητής επιθυμεί να επισύρει την προσοχή στη δυνατότητα προσαρμογής των διατάξεων αυτών στους νέους κανόνες περί κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που θεσπίζονται με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, με σκοπό την ενίσχυση των εξουσιών του ΕΚ στον τομέα αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό και συνεκτιμώντας ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει μια γενική πρόταση που θα αφορά το θέμα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε πιο οριζόντιο επίπεδο, ο εισηγητής προτείνει προς εξέταση μια δέσμη τροπολογιών σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο Κοινοβούλιο

8.3.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.3.2010

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.6.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu