RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

29.6.2010 - (KOM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Brian Simpson


Menetlus : 2010/0041(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0217/2010
Esitatud tekstid :
A7-0217/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

(KOM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0065);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0509/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7‑0217/2010),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte teatavate üksikasjalike direktiivi 2009/42/EÜ rakenduseeskirjade kohta. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.

Selgitus

Esitatakse rida muudatusettepanekuid, et kohandada kontrolliga regulatiivmenetlust käsitlevaid sätteid Lissaboni lepinguga kasutusele võetud delegeeritud õigusakte käsitlevate uute reeglitega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2009/42/EÜ

Artikkel 3 – lõige 4 –lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1) Artikli 3 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Komisjon võib vastavalt artiklile 10a ning artiklites 10b ja 10c sätestatud tingimustel võtta kõnealused meetmed vastu delegeeritud õigusaktide abil.”

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2009/42/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 –lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) Artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Komisjon võib vastavalt artiklile 10a ning artiklites 10b ja 10c sätestatud tingimustel võtta kõnealused meetmed vastu delegeeritud õigusaktide abil.”

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)

Direktiiv 2009/42/EÜ

Artikkel 5 –lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b) Artikli 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Komisjon võib vastavalt artiklile 10a ning artiklites 10b ja 10c sätestatud tingimustel võtta kõnealused meetmed vastu delegeeritud õigusaktide abil.”

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)

Direktiiv 2009/42/EÜ

Artikkel 10 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c) Artikli 10 lõige 3 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2009/42/EÜ

Artikkel 10a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d) Lisatakse järgmised artiklid:

 

„Artikkel 10a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Õigus võtta vastu artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 kolmandas lõigus osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates…*. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne viie aasta möödumist.

Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samadeks ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas artikliga 10b tagasi võtab.

 

2. Kohe kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 10b ja 10c sätestatud tingimusi.

 

_____________________

* ELT: palun sisestada käesoleva määruse (COD 2010/0041) jõustumise kuupäev.

Selgitus

Suulise muudatusettepaneku eesmärk on viia tekst kooskõlla nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel toimuvate aruteludega teiste sarnaste teemade üle. See peaks hõlbustama kokkuleppe saavutamist esimese lugemise varajases staadiumis.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2009/42/EÜ

Artikkel 10b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10b

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 kolmandas lõigus nimetatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, teatab sellest teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise põhjused.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2009/42/EÜ

Artikkel 10c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10c

 

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Institutsioon, kes delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitab, peab neid ka põhjendama.”

 

SELETUSKIRI

Ettepaneku eesmärgid

Käesoleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku eesmärk on muuta direktiivi 2009/42/EÜ, et teha kohustuslikuks kaubaliikide kaupa andmete kogumine mereveostatistika jaoks. Praegu koguvad 18 liikmesriiki selliseid andmeid vabatahtlikult. Viiel liikmesriigil pole rannikuala ja nad ei esita kõnealuse direktiivi kohaselt andmeid. Enamasti ei tekita asjakohaste andmete kogumine vastajatele lisakoormust, kuna asjaomastel liikmesriikidel peaks olema võimalik andmete koostamisel kasutada juba olemasolevaid andmeallikaid (nt tollidokumendid).

Kaubaliikide kaupa tuleb andmeid koguda Euroopa maantee-, raudtee- ja siseveetranspordi statistika jaoks.

Euroopa statistilisi andmeid kõikide transpordiliikide kohta tuleks koguda vastavalt ühistele põhimõtetele ja normidele, et transpordiliigid oleksid võimalikult hästi võrreldavad. Kõikehõlmava ja ühetaolise statistika olemasolu kaubaliikide kaupa kõigi transpordiliikide kohta looks eelkõige üldise raamistiku, mis aitaks toetada ja jälgida kombineeritud transporti edendavat poliitikat, st võimaluse optimaalselt kombineerida eri transpordiliigid ühes transpordiahelas ning ajakohastada kaubatranspordi logistika.

Ettepanekut tuleks esmakordselt kohaldada 2011. aasta andmetele.

Raportööri hinnang ja soovitused

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut ning ei tee selle sisu kohta muudatusettepanekuid.

Kuna muudetud direktiiv 2009/42/EÜ sisaldab kontrolliga regulatiivmenetluse kohta käivaid sätteid, soovib raportöör juhtida tähelepanu võimalusele kohandada neid sätteid Lissaboni lepinguga kasutusele võetud delegeeritud õigusakte käsitlevatele uutele reeglitele, et tugevdada Euroopa Parlamendi volitusi selles valdkonnas. Arvestades eelmainitut ja asjaolu, et komisjon ei kavatse esitada koondettepanekut, milles delegeeritud õigusakte käsitletaks horisontaalsemal tasandil, soovitab raportöör kaaluda rida muudatusettepanekuid delegeeritud õigusaktide kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ (kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) muutmine

Viited

KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.3.2010

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.3.2010

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.6.2010

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.6.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu