MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta

29.6.2010 - (KOM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Brian Simpson


Menettely : 2010/0041(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0217/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0217/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta

(KOM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0065),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0068/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7‑0217/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, kun on kyse tietyistä direktiivin 2009/42/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Perustelu

Ehdotetaan joitakin tarkistuksia valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskevien määräysten mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuihin delegoituihin säädöksiin sovellettaviin uusiin sääntöihin.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 2009/42/EY

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Korvataan 3 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Komissio voi hyväksyä kyseiset toimenpiteet 10 a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 10 b ja 10 c artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti."

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2009/42/EY

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Komissio voi hyväksyä kyseiset toimenpiteet 10 a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 10 b ja 10 c artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti."

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 b kohta (uusi)

Direktiivi 2009/42/EY

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 b) Korvataan 5 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

 

"Komissio voi hyväksyä kyseiset toimenpiteet 10 a artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä 10 b ja 10 c artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti."

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 c kohta (uusi)

Direktiivi 2009/42/EY

10 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 c) Poistetaan 10 artiklan 3 kohta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 d kohta (uusi)

Direktiivi 2009/42/EY

10 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 d) Lisätään artiklat seuraavasti:

 

"10 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi ...* valta antaa 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä.

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 10 b artiklan mukaisesti.

 

2. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 10 b ja 10 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

 

_____________________

* EUVL: Pyydetään lisäämään tämän asetuksen (COD 2010/0041) voimaantulopäivä.

Perustelu

Suullisella tarkistuksella pyritään saattamaan teksti yhdenmukaiseksi muiden vastaavien menettelyjen kanssa, joista neuvosto ja Euroopan parlamentti käyvät edelleen keskusteluja. Tämän pitäisi helpottaa sopimukseen pääsemistä ensimmäisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 d kohta (uusi)

Direktiivi 2009/42/EY

10 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 b artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee ja mahdolliset peruuttamisen syyt.

 

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainitun säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 d kohta (uusi)

Direktiivi 2009/42/EY

10 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 c artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle aikeestaan olla vastustamatta säädöstä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä."

PERUSTELUT

Ehdotuksen tavoitteet

Tällä ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi on tarkoitus muuttaa direktiiviä 2009/42/EY niin, että tiedonkeruu tavararyhmittäin olisi pakollista merikuljetusta koskevia tilastoja varten. Kahdeksantoista jäsenvaltiota kerää nämä tiedot nykyään vapaaehtoisesti. Viidellä jäsenvaltiolla ei ole rannikkoa eivätkä ne kerää tietoja kyseisen direktiivin mukaisesti. Tietojen keruu ei suurimmalta osaltaan aiheuta lisärasitetta vastaajille, koska kyseisten jäsenvaltioiden pitäisi kyetä kokoamaan tiedot käyttämällä jo olemassa olevia tietolähteitä (esim. tulliasiakirjoja).

Tavararyhmittäinen tiedonkeruu on pakollista maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennettä koskevia EU:n tilastoja varten.

Kaikista liikennemuodoista olisi kerättävä EU:n tilastot yhteisten käsitteiden ja standardien mukaisesti, jotta päästään eri liikennemuotojen mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen. Lisäksi kaikista liikennemuodoista tavararyhmittäin laadittuja laaja-alaisia ja yhdenmukaisia tilastoja voitaisiin käyttää yleisenä viitekehyksenä, kun tuetaan ja seurataan politiikkaa, jolla pyritään edistämään tavaraliikenteen logistiikan modernisointia sekä komodaalisuutta eli mahdollisuutta käyttää useaa eri liikennemuotoa optimaalisesti samassa kuljetusketjussa.

Ehdotusta on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuoden 2011 tietoihin.

Esittelijän arvio ja suositukset

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta eikä esitä sen sisältöä koskevia tarkistuksia.

Koska muutettu direktiivi 2009/42/EY sisältää valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskevia määräyksiä, esittelijä haluaisi kuitenkin kiinnittää huomiota mahdollisuuteen mukauttaa näitä määräyksiä Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuja delegoituja säädöksiä koskeviin uusiin määräyksiin, jotta Euroopan parlamentin toimivaltaa tällä alalla voitaisiin vahvistaa. Tätä silmällä pitäen ja ottaen huomioon, että komissio ei aio esittää kokonaisvaltaista ehdotusta, jossa delegoituja säädöksiä käsiteltäisiin laaja-alaisemmin, esittelijä ehdottaa joitakin delegoituja säädöksiä koskevia tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.3.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.3.2010

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2010

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.6.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.6.2010