Pranešimas - A7-0217/2010Pranešimas
A7-0217/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų

29.6.2010 - (COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Brian Simpson


Procedūra : 2010/0041(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0217/2010
Pateikti tekstai :
A7-0217/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų

(COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0065),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7-0068/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7‑0217/2010),

1.  priima toliau pateiktą savo poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį dėl tam tikrų išsamių Direktyvos 2009/42/EB įgyvendinimo taisyklių. Labai svarbu, kad parengiamojo darbo metu Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant ekspertų lygmens konsultacijas.

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama pritaikyti nuostatas dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu prie naujųjų su deleguotais aktais susijusių taisyklių, kurios buvo įtvirtintos Lisabonos sutartyje.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2009/42/EB

3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) 3 straipsnio 4 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

 

 

„Komisija gali tvirtinti šias priemones remdamasi deleguotais teisės aktais ir atsižvelgdama į 10a straipsnio nuostatas, taip pat į 10b ir 10c straipsnių sąlygas.“

 

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/42/EB

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) 4 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

 

„Komisija tvirtina šias priemones remdamasi deleguotais teisės aktais ir atsižvelgdama į 10a straipsnio nuostatas, taip pat į 10b ir 10c straipsnių sąlygas.“

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 b punktas (naujas)

Direktyva 2009/42/EB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b) 5 straipsnio trečioji pastraipa pakeičiama taip:

 

„Komisija tvirtina šias priemones remdamasi deleguotais teisės aktais ir atsižvelgdama į 10a straipsnio nuostatas, taip pat į 10b ir 10c straipsnių sąlygas.“

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 c punktas (naujas)

Direktyva 2009/42/EB

10 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1c) 10 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2009/42/EB

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1d) Įterpiami šie straipsniai:

 

„10a straipsnis

 

Delegavimas

 

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius teisės aktus, minėtus 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 3 dalyje, Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...*. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos.

Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 10b straipsnį.

 

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iškart apie jį tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3. Įgaliojimas priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiamas laikantis 10b ir 10c straipsniuose nustatytų sąlygų.

 

 

* OL: įrašyti šio reglamento (COD 2010/0041) įsigaliojimo datą

 

Pagrindimas

Šiuo žodiniu pakeitimu siekiama suderinti tekstą su šiuo metu vykstančiomis Tarybos ir Europos Parlamento diskusijomis panašiais klausimais. Tai turėtų padėti siekiant ankstyvo sutarimo per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2009/42/EB

10 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b straipsnis

 

Delegavimo atšaukimas

 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

 

Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per tinkamą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama perduotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 d punktas (naujas)

Direktyva 2009/42/EB

10 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10c straipsnis

 

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą datą.

 

Deleguotas aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti nepasibaigus minėtam laikotarpiui, jei ir Europos Parlamentas, ir Taryba informuoja Komisiją apie ketinimus neteikti prieštaravimų.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto akto, jis neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.“

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo tikslas

Šio pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento tikslas – iš dalies pakeisti Direktyvą 2009/42/EB, kad rengiant jūrų transporto statistiką būtų privaloma rinkti duomenis pagal krovinių tipą. Šie duomenys šiuo metu renkami savanoriškai 18-oje valstybių narių. Penkios valstybės narės neturi jūrų pakrantės ir todėl neteikia duomenų pagal šią direktyvą. Daugeliu atvejų, rinkdami atitinkamus duomenis respondentai nepatirs papildomos naštos, nes susijusios valstybės narės turėtų turėti galimybių rengti duomenis naudodamosi jau esančiais duomenų šaltiniais (pvz., muitinės dokumentais).

Rinkti duomenis pagal krovinių tipą privaloma rengiant kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų kelių transporto Europos statistiką.

Europos statistiniai duomenys apie visas transporto rūšis turėtų būti renkami remiantis bendromis sąvokomis ir bendrais standartais, kad transporto rūšis būtų galima kiek įmanoma geriau palyginti. Pirmiausia turima išsami ir vienarūšė visų transporto rūšių statistika pagal krovinių tipą taptų bendru pagrindu, kuriuo remiantis būtų galima remti ir stebėti politiką, kuria siekiama skatinti transporto daugiarūšiškumą, t. y. galimybes tinkamai derinti įvairias transporto rūšis vienoje transporto sistemoje, ir krovininio transporto logistikos modernizavimą.

Šis pasiūlymas turėtų būti pirmą kartą taikomas 2011 m. duomenims.

Pranešėjo vertinimas ir rekomendacijos

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui ir nesiūlo jokių esminių pakeitimų.

Tačiau kadangi iš dalies keičiamoje Direktyvoje 2009/42/EB yra nuostatų dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu, pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į galimybę suderinti šias nuostatas su naujosiomis deleguotų aktų taisyklėmis, kurios buvo nustatytos Lisabonos sutartyje, siekiant sustiprinti EP įgaliojimus šioje srityje. Pranešėjas, turėdamas tai mintyje ir atsižvelgdamas į tai, kad Komisija neketina teikti išsamesnio pasiūlymo, kuriame būtų aptariama deleguotų aktų procedūra horizontaliu lygmeniu, siūlo apsvarstyti jo teikiamus pakeitimus dėl deleguotų aktų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų dalinis pakeitimas

Nuorodos

COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

8.3.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.3.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Svarstymas komitete

21.6.2010

 

 

 

Priėmimo data

22.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Pateikimo data

29.6.2010