Ziņojums - A7-0217/2010Ziņojums
A7-0217/2010

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru

29.6.2010 - (COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Brian Simpson


Procedūra : 2010/0041(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0217/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0217/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru

(COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0065),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0068/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7‑0217/2010),

1.  pieņem savu pirmajā lasījumā izklāstīto nostāju;

2.  aicina Komisiju šo priekšlikumu iesniegt Parlamentam vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7a) Komisijai jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus atbilstoši LESD 290. pantam attiecībā uz konkrētiem detalizētiem noteikumiem Direktīvas 2009/42/EK īstenošanai. Īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, attiecīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.

Pamatojums

Ir ierosināti vairāki grozījumi, lai noteikumus par regulatīvo kontroles procedūru pielāgotu jaunajiem noteikumiem par deleģētajiem aktiem, ko ievieš ar Lisabonas līgumu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1. punkts (jauns)

Direktīva 2009/42/EK

3. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Otro daļu 3. panta 4. punktā aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Komisija var pieņemt šos pasākumus, izmantojot deleģētos aktus atbilstoši 10.a pantam, kā arī ievērojot 10.b un 10.c panta nosacījumus.”

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Direktīva 2009/42/EK

4. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a) Otro daļu 4. panta 1. punktā aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Komisija var pieņemt šos pasākumus, izmantojot deleģētos aktus atbilstoši 10.a pantam, kā arī ievērojot 10.b un 10.c panta nosacījumus.”

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.b punkts (jauns)

Direktīva 2009/42/EK

5. pants – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1b) Trešo daļu 5. pantā aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Komisija var pieņemt šos pasākumus, izmantojot deleģētos aktus atbilstoši 10.a pantam, kā arī ievērojot 10.b un 10.c panta nosacījumus.”

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.c punkts (jauns)

Direktīva 2009/42/EK

10. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1c) Tiek svītrots 10. panta 3. punkts.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.d punkts (jauns)

Direktīva 2009/42/EK

10.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1d) Tiek iekļauti šādi panti:

 

„10.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Komisijai uz piecu gadu periodu, sākot no …*, tiek uzticētas pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 4. panta 1. punktā un 5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus. Komisija iesniedz ziņojumu par deleģētajam pilnvarām ne vēlāk par sešiem mēnešiem pirms piecu gadu perioda beigām.

Pilnvaru deleģēšanu automātiski pagarina uz tikpat ilgiem periodiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome to neatsauc saskaņā ar 10.b pantu.

 

2. Tūlīt pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaicīgi paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

3. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, ievērojot 10.b un 10.c panta nosacījumus.

 

_____________________

* OV: lūdzu, ierakstiet datumu, kad stājas spēkā šī regula (COD 2010/0041).

Pamatojums

Mutiskā grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu atbilstoši pašreizējām debatēm starp Padomi un Eiropas Parlamentu par citu tamlīdzīgu informāciju. Tam vajadzētu atvieglināt iepēju panākt savlaicīgu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.d punkts (jauns)

Direktīva 2009/42/EK

10.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.b pants

 

Deleģēšanas atsaukšana

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 4. punktā, 4. panta 1. punktā un 5. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu.

 

2. Iestāde, kas sākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par deleģēto pilnvaru atsaukšanu, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par to savlaicīgi informē otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī iespējamos atsaukšanas iemeslus.

 

3. Ar lēmumu par atsaukšanu tiek izbeigta minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājās spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.d punkts (jauns)

Direktīva 2009/42/EK

10.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.c pants

 

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var iebilst pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā kopš tā paziņošanas dienas.

 

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

 

2. Ja pēc šā termiņa beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret deleģēto aktu nav izteikuši iebildumus, to publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un tas stājas spēkā norādītajā dienā.

 

Deleģēto aktu publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un tas stājas spēkā pirms šā perioda beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus.

 

3. Deleģētais akts nestājas spēkā, ja Eiropas Parlaments vai Padome pret to izsaka iebildumus. Iestāde, kas izsaka pret deleģēto aktu iebildumus, norāda šo iebildumu iemeslus.

PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma mērķi

Šā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikuma mērķis ir grozīt Direktīvu 2009/42/EK, lai noteiktu, ka jūras transporta statistikas vajadzībām obligāti jāvāc dati preču veidu dalījumā. Šo datu vākšanu pašlaik brīvprātīgi veic 18 dalībvalstis. Piecām dalībvalstīm nav jūras piekrastes, un šīs valstis saistībā ar šo direktīvu nesniedz nekādus datus. Vairumā gadījumu attiecīgo datu vākšana respondentiem nerada papildu apgrūtinājumu, jo attiecīgajām dalībvalstīm jābūt spējīgām apkopot datus, izmantojot jau esošos datu avotus (piemēram, muitas dokumentus).

Datu vākšana preču veidu dalījumā ir obligāta autotransporta, dzelzceļa transporta un iekšējo ūdensceļu transporta Eiropas statistikai.

Eiropas statistika par visiem transporta veidiem ir jāvāc saskaņā ar vienotiem jēdzieniem un standartiem, lai panāktu dažādu transporta veidu lielāko praktiski iespējamo salīdzināmību. Turklāt visaptverošas un vienotas statistikas pieejamība preču dalījumā par visiem transporta veidiem nodrošinātu vispārīgu pamatu, ko varētu izmantot, lai atbalstītu un uzraudzītu politiku, kas veicina kombinēto izmantošanu, proti, iespēju optimāli kombinēt dažādus transporta veidus vienā transporta ķēdē, un kravas transporta loģistikas modernizēšanu.

Priekšlikumu pirmoreiz paredzēts piemērot 2011. gada datiem.

Referenta vērtējums un ieteikumi

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu un neierosina grozījumus attiecībā uz priekšmetu.

Tomēr, tā kā grozītajā Direktīvā 2009/42/EK ir minēti noteikumi par regulatīvo kontroles procedūru, referents gribētu pievērst uzmanību iespējai pielāgot šos noteikumus jaunajiem noteikumiem par deleģētajiem aktiem, ko ievieš ar Lisabonas līgumu un kuru mērķis ir nostiprināt šajā jomā EP pilnvaras. Ņemot vērā šo aspektu un to, ka Komisija nevēlas ierosināt vispārēju priekšlikumu, kurā runa būtu par deleģētajiem aktiem vairāk horizontālā līmenī, referents ierosina apsvērt vairākus grozījumus attiecībā uz deleģētajiem aktiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru

Atsauces

COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

8.3.2010

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.3.2010

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Izskatīšana komitejā

21.6.2010

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.6.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu