VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen

29.6.2010 - (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Brian Simpson


Procedure : 2010/0041(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0217/2010
Ingediende teksten :
A7-0217/2010
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen

(COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0065),

–   gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0068/2010),

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0217/2010),

1.  neemt onderstaand standpunt in eerste lezing aan;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om overeenkomstig artikel 290 van het VWEU gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften voor de uitvoering van richtlijn 2009/42/EG. Van bijzonder belang is dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, onder meer met deskundigen.

Motivering

Er wordt een reeks amendementen voorgesteld ter aanpassing van de bepalingen inzake de regelgevingsprocedure met toetsing aan de nieuwe voorschriften voor gedelegeerde handelingen die zijn ingevoerd door het Verdrag van Lissabon.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2009/42/EG

Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) In artikel 3, lid 4, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De Commissie stelt deze maatregelen vast middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 10 bis en onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 ter en 10 quater."

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2009/42/EG

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) In artikel 4, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De Commissie stelt deze maatregelen vast middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 10 bis en onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 ter en 10 quater."

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)

Richtlijn 2009/42/EG

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 ter) In artikel 5 wordt het derde lid vervangen door:

 

"De Commissie stelt deze maatregelen vast middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 10 bis en onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 ter en 10 quater."

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw)

Richtlijn 2009/42/EG

Artikel 10 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quater) Artikel 10, lid 3, wordt geschrapt.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2009/42/EG

Artikel 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quinquies) De volgende artikelen worden ingevoegd:

 

"Artikel 10 bis

 

Uitoefening van de delegatie

 

1. De bevoegdheden tot vaststelling van gedelegeerde handelingen als bedoeld in de artikelen 3, lid 4, 4, lid 1, en 5, lid 3, worden aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf …*. De Commissie stelt uiterlijk zes maanden voor het einde van de periode van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie.

De bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij het Europees Parlement of de Raad de bevoegdheid overeenkomstig artikel 10 ter intrekt.

 

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

3. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie verleend onder de voorwaarden van de artikelen 10 ter en 10 quater.

 

________________________________

*PB: gelieve de datum in te voegen van de inwerkingtreding van deze verordening (COD 2010/0041).

Motivering

Doel van dit mondelinge amendement is de tekst in overeenstemming te brengen met de gesprekken tussen de Raad en het Europees Parlement momenteel voeren over andere gelijkaardige dossiers. Dit zou ertoe moeten bijdragen snel tot een akkoord in eerste lezing te komen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2009/42/EG

Artikel 10 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 ter

 

Intrekking van de delegatie

 

1. De in artikelen 3, lid 4, 4, lid 1, en 5, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan op elk moment door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure is gestart om te besluiten of zij de delegatiebevoegdheid al dan niet wenst in te trekken, brengt de andere instelling en de Commissie hiervan binnen een redelijke tijd voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden eventueel worden ingetrokken en waarom.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt hetzij onmiddellijk in werking, hetzij op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het laat de geldigheid van de al van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2009/42/EG

Artikel 10 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 quater

 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement en de Raad kunnen bezwaar aantekenen tegen een gedelegeerde handeling binnen twee maanden na de datum van kennisgeving.

 

Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze periode met twee maanden verlengd.

 

2. Indien noch het Europees Parlement noch de Raad bij het verstrijken van die termijn bezwaar heeft aangetekend tegen de gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de daarin vastgestelde datum.

 

De gedelegeerde handeling kan vóór de afloop van die termijn in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt en in werking treden indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie hebben meegedeeld dat zij niet van plan zijn bezwaar te maken.

 

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen een gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar maakt tegen de gedelegeerde handeling, geeft aan waarom zij dit doet."

TOELICHTING

Doelstellingen van het voorstel

Het doel van dit voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad is Richtlijn 2009/42/EG te wijzigen om het verzamelen van gegevens naar soort goederen verplicht te stellen voor statistieken van het zeevervoer. Deze gegevens worden momenteel op vrijwillige basis verzameld door 18 lidstaten. Vijf lidstaten beschikken niet over een kustlijn en verstrekken geen gegevens in het kader van deze richtlijn. Het verzamelen van de relevante gegevens zal meestal geen bijkomende last betekenen voor de respondenten aangezien de betrokken lidstaten in staat zouden moeten zijn de gegevens bijeen te garen aan de hand van al bestaande gegevensbronnen (zoals douanedocumenten).

Het verzamelen van gegevens volgens goederensoort is verplicht voor Europese statistieken betreffende vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren.

Europese statistieken over alle vervoerswijzen in de Gemeenschap moeten volgens gemeenschappelijke concepten en normen worden opgesteld, zodat de verschillende vervoerswijzen zo goed mogelijk met elkaar kunnen worden vergeleken. Meer specifiek zou de beschikbaarheid van volledige en homogene statistieken volgens soort goederen voor alle vervoerswijzen een algemeen kader opleveren dat nuttig is voor de ondersteuning en monitoring van het beleid ter bevordering van de intermodaliteit, d.w.z. de mogelijkheid verschillende vervoerswijzen optimaal te combineren binnen dezelfde vervoersketen, en de modernisering van de goederenvervoerslogistiek.

Het is de bedoeling dat het voorstel voor het eerst wordt toegepast op gegevens voor 2011.

Beoordeling en aanbevelingen van de rapporteur

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie en stelt geen amendementen voor met betrekking tot het onderwerp ervan.

Aangezien de gewijzigde richtlijn 2009/42/EG bepalingen omvat betreffende de regelgevingsprocedure met toetsing, wil de rapporteur niettemin de aandacht vestigen op de mogelijkheid om deze bepalingen aan te passen aan de nieuwe voorschriften voor gedelegeerde handelingen die zijn ingevoerd door het Verdrag van Lissabon, met als doel de bevoegdheden van het EP op dit terrein te versterken. Gezien het voorgaande en rekening houdend met het feit dat de Commissie niet van plan is een omnibusvoorstel in te dienen dat de kwestie van gedelegeerde handelingen op een horizontaler niveau zou aanpakken, stelt de rapporteur een reeks amendementen inzake gedelegeerde handelingen voor.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen

Document- en procedurenummers

COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Datum indiening bij EP

8.3.2010

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

11.3.2010

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Behandeling in de commissie

21.6.2010

 

 

 

Datum goedkeuring

22.6.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu