SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2009/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

  29.6.2010 - (COM(2010) 65 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

  Komisja Transportu i Turystyki
  Sprawozdawca: Brian Simpson


  Procedura : 2010/0041(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0217/2010
  Teksty złożone :
  A7-0217/2010
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2009/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

  (COM(2010) 65 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

  (Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010) 65),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0068/2010),

  –   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0217/2010),

  1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

  Punkt 7 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (7a) Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących wdrażania dyrektywy 2009/42/WE. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

  Uzasadnienie

  Zaproponowano szereg poprawek w celu dostosowania przepisów dotyczących procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do nowych przepisów w zakresie aktów delegowanych, które wprowadza Traktat z Lizbony.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

  Dyrektywa 2009/42/WE

  Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (-1) w art. 3 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

   

  „Komisja może przyjąć te środki w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 10a oraz z zastrzeżeniem warunków art. 10b i 10c.”

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)

  Dyrektywa 2009/42/WE

  Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (-1a) w art. 4 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

   

  „Komisja może przyjąć te środki w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 10a oraz z zastrzeżeniem warunków art. 10b i 10c.”

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)

  Dyrektywa 2009/42/WE

  Artykuł 5 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (-1b) W art. 5 ustęp trzeci otrzymuje brzmienie:

   

  „Komisja może przyjąć te środki w formie aktów delegowanych zgodnie z art. 10a oraz z zastrzeżeniem warunków art. 10b i 10c.”

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy)

  Dyrektywa 2009/42/WE

  Artykuł 10 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (-1c) W art. 10 skreśla się ust. 3.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt -1 d (nowy)

  Dyrektywa 2009/42/WE

  Artykuł 10 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (-1d) Dodaje się artykuły w brzmieniu:

   

  „Artykuł 10a

   

  Przekazanie uprawnień

   

  1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 3, przyznaje się Komisji na okres pięciu lat od ... *. Komisja składa sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień najpóźniej na sześć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu.

  Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwoła je zgodnie z art. 10b.

   

  2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

   

  3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 10b i 10c.”

   

  _____________________

  Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (COD 2010/0041).

  Uzasadnienie

  Poprawka ustna ma na celu to, aby tekst odzwierciedlał trwające dyskusje między Radą a Parlamentem Europejskim na inne podobne tematy. Powinno to ułatwić osiągnięcie porozumienia już w pierwszym czytaniu.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt -1 d (nowy)

  Dyrektywa 2009/42/WE

  Artykuł 10 b (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  „Artykuł 10b

   

  Odwołanie przekazania uprawnień

   

  1. Parlament Europejski lub Rada mogą w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 3.

   

  2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę podejmowania decyzji o uchyleniu przekazania uprawnień, stara się poinformować o tym drugą instytucję oraz Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając delegowane uprawnienia, które mogą być przedmiotem uchylenia, a także ewentualne powody uchylenia.

   

  3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Wchodzi ona w życie natychmiast lub w późniejszym terminie, który jest w niej określony. Decyzja ta nie wpływa na ważność obowiązujących już aktów delegowanych. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

  Artykuł 1 – punkt -1 d (nowy)

  Dyrektywa 2009/42/WE

  Artykuł 10 c (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  „Artykuł 10c

   

  Sprzeciw wobec aktów delegowanych

   

  1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia.

   

  Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

   

  2. Jeżeli po upływie tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w terminie w nim określonym.

   

  Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego okresu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję o zamiarze niewyrażania sprzeciwu.

   

  3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje jego uzasadnienie”.

  UZASADNIENIE

  Cele wniosku

  Celem niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady jest taka zmiana dyrektywy 2009/42/WE, by zbieranie danych ze względu na rodzaj towarów było obowiązkowe w przypadku statystyk dotyczących transportu morskiego. Obecnie 18 państw członkowskich gromadzi te dane na zasadzie dobrowolności. Pięć państw członkowskich nie posiada wybrzeża morskiego i nie dostarcza danych wymaganych niniejszą dyrektywą. W większości przypadków zbieranie odpowiednich danych nie nałoży na respondentów żadnych dodatkowych obciążeń, ponieważ zainteresowane państwa członkowskie powinny być w stanie przygotować te dane z wykorzystaniem istniejących już źródeł danych (np. dokumentów celnych).

  Zbieranie danych ze względu na rodzaj towarów jest obowiązkowe w statystykach europejskich dotyczących transportu drogowego, kolejowego i transportu wodami śródlądowymi.

  Statystyki europejskie dotyczące wszystkich środków transportu należy gromadzić zgodnie ze wspólnymi koncepcjami i standardami, tak aby możliwe było jak najpełniejsze porównywanie różnych rodzajów transportu. W szczególności dostępność wyczerpujących i jednorodnych danych statystycznych ze względu na rodzaj towarów dla wszystkich rodzajów transportu stworzyłaby ogólne ramy przydatne przy wspieraniu i monitorowaniu polityki promującej intermodalność, tj. możliwość optymalnego łączenia różnych rodzajów transportu w obrębie jednego łańcucha transportowego, oraz przy modernizacji logistyki transportu towarowego.

  Wniosek powinien mieć zastosowanie po raz pierwszy w odniesieniu do danych za rok 2011.

  Ocena i zalecenia sprawozdawcy

  Sprawozdawca popiera wniosek Komisji i nie zgłasza żadnych poprawek co do jego treści.

  Jednak jako że zmieniona dyrektywa 2009/42/WE zawiera przepisy dotyczące procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na możliwość dostosowania ich do nowych przepisów w zakresie aktów delegowanych, które wprowadza Traktat z Lizbony, w celu wzmocnienia uprawnień Parlamentu w tej dziedzinie. W związku z tym oraz z uwagi na fakt, że Komisja nie zamierza przedkładać zbiorczego wniosku, w którym kwestia aktów delegowanych byłaby ujęta w szerszym wymiarze horyzontalnym, sprawozdawca proponuje rozpatrzenie szeregu poprawek dotyczących aktów delegowanych.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

  Odsyłacze

  COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

  Data przedstawienia w PE

  8.3.2010

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  TRAN

  11.3.2010

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Brian Simpson

  22.3.2010

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  21.6.2010

   

   

   

  Data przyjęcia

  22.6.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

  Data złożenia

  29.6.2010