Procedură : 2010/0041(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0217/2010

Texte depuse :

A7-0217/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/10/2010 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0358

RAPORT     ***I
PDF 583kWORD 221k
29.6.2010
PE 441.154v02-00 A7-0217/2010

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri

(COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

Comisia pentru transport şi turism

Raportor: Brian Simpson

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri

(COM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2010)0065),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 338 alineatul (1) din TFUE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0068/2010),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A7‑0217/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziţia prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să sesizeze Parlamentul din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Comisia ar trebui împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE cu privire la anumite norme detaliate pentru punerea în aplicare a Directivei 2009/42/CE. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi.

Justificare

Se propun o serie de amendamente prin care se urmăreşte adaptarea dispoziţiilor privind procedura de reglementare cu control la noile norme privind actele delegate introduse prin Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2009/42/CE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 3 alineatul (4), paragraful al doilea se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Comisia poate adopta măsurile respective prin acte delegate, în conformitate cu articolul 10a şi sub rezerva respectării condiţiilor menţionate la articolele 10b şi 10c.”

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1a (nou)

Directiva 2009/42/CE

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 4 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Comisia poate adopta măsurile respective prin acte delegate, în conformitate cu articolul 10a şi sub rezerva respectării condiţiilor menţionate la articolele 10b şi 10c.”

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1b (nou)

Directiva 2009/42/CE

Articolul 5 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. La articolul 5, paragraful al treilea se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Comisia poate adopta măsurile respective prin acte delegate, în conformitate cu articolul 10a şi sub rezerva respectării condiţiilor menţionate la articolele 10b şi 10c.”

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1c (nou)

Directiva 2009/42/CE

Articolul 10 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. La articolul 10 se elimină alineatul (3).

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1d (nou)

Directiva 2009/42/CE

Articolul 10a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. Se inserează următoarele articole:

 

„Articolul 10a

 

Exercitarea delegării

 

(1) Competenţa de a adopta actele delegate menţionate la articolele articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (1) şi articolul 5 al treilea paragraf este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani începând din ....*. Comisia prezintă un raport privind competenţele delegate cu cel mult şase luni înainte de sfârşitul perioadei de cinci ani.

Delegarea competenţelor se prelungeşte în mod automat pentru perioade de o durată identică, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 10b.

 

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.

 

(3) Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva condiţiilor prevăzute la articolele 10b şi 10c.

 

_____________________

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament (COD 2010/0041).

Justificare

Prin amendamentul oral se urmăreşte alinierea textului la dezbaterile aflate în curs de desfăşurare între Consiliu şi Parlamentul European cu privire la alte dosare similare. În acest mod ar trebui să se faciliteze ajungerea la un acord timpuriu în primă lectură.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1d (nou)

Directiva 2009/42/CE

Articolul 10b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10b

 

Revocarea delegării

 

(1) Delegarea competenţelor menţionată la articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (1) şi articolul 5 al treilea paragraf poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituţia care a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă va revoca sau nu delegarea de competenţe depune eforturi pentru a informa cealaltă instituţie şi Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii definitive, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul revocării, precum şi posibilele motive pentru revocare.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competenţelor indicate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, specificată în textul său. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate intrate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1d (nou)

Directiva 2009/42/CE

Articolul 10c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10c

 

Obiecţii la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecţiuni la actele delegate în termen de două luni de la data notificării.

 

La iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungeşte cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecţiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

 

Actul delegat poate să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi să intre în vigoare înainte de expirarea perioadei respective, dacă atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecţiuni.

 

(3) Dacă Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecţiuni la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituţia care a formulat obiecţiuni trebuie să indice motivele pentru care contestă actul delegat.


EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivele propunerii

Scopul prezentei propuneri de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului este de a modifica Directiva 2009/42/CE în aşa fel încât colectarea de date în funcţie de tipul de mărfuri să devină obligatorie pentru statisticile cu privire la transportul maritim. În prezent, aceste date sunt colectate în mod voluntar de către 18 state membre. Cinci state membre nu au ţărm la mare şi nu furnizează date în conformitate cu directiva în cauză. În cea mai mare parte, colectarea datelor relevante nu le va crea respondenţilor o povară suplimentară, întrucât statele membre participante ar trebui să poată compila aceste informaţii prin utilizarea unor surse de date deja existente (cum ar fi documentele vamale).

Colectarea de date în funcţie de tipul de mărfuri este obligatorie pentru statisticile europene cu privire la transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare.

Pentru a se asigura nivelul maxim posibil de comparabilitate între modurile de transport, ar trebui colectate statistici europene pentru toate modurile de transport, pe baza unor standarde şi concepte comune. În special, disponibilitatea unor date statistice exhaustive şi omogene defalcate în funcţie de tipul de mărfuri pentru toate modurile de transport ar oferi un cadru general util pentru susţinerea şi monitorizarea politicii de promovare a comodalităţii sau, cu alte cuvinte, ar crea posibilitatea combinării optime a diferitelor moduri de transport în cadrul aceluiaşi lanţ de transport, precum şi a modernizării logisticii transportului de mărfuri.

Propunerea ar trebui să se aplice pentru prima oară datelor pentru anul 2011.

Evaluarea şi recomandările raportorului

Raportorul sprijină propunerea Comisiei şi nu propune niciun amendament cu privire la obiectul acesteia.

Cu toate acestea, întrucât Directiva 2009/42/CE conţine dispoziţii referitoare la procedura de reglementare cu control, raportorul doreşte să atragă atenţia asupra posibilităţii adaptării acestor dispoziţii la noile norme privind actele delegate introduse de Tratatul de la Lisabona în vederea consolidării competenţelor Parlamentului European în acest domeniu. Având în vedere acest aspect şi ţinând seama de absenţa unei intenţii din partea Comisiei de a prezenta o propunere de tip omnibus care ar aborda subiectul actelor delegate la un nivel mai orizontal, raportorul supune atenţiei dumneavoastră o serie de amendamente cu privire la actele delegate.


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri

Referinţe

COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Data prezentării la PE

8.3.2010

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

11.3.2010

Raportor(i)

       Data numirii

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Examinare în comisie

21.6.2010

 

 

 

Data adoptării

22.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanţi (articolul 187 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Aviz juridic - Politica de confidențialitate