SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave

29.6.2010 - (KOM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Brian Simpson


Postup : 2010/0041(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0217/2010
Predkladané texty :
A7-0217/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave

(KOM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0065),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0068/2010),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7‑0217/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. Komisia by mala byť oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá vykonávania smernice 2009/42/ES. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila vhodné konzultácie počas svojej prípravnej činnosti, a to aj na odbornej úrovni.

Odôvodnenie

Predkladá sa súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o regulačnom postupe s kontrolou novým pravidlám o delegovaných aktoch zavedeným Lisabonskou zmluvou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2009/42/ES

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) V článku 3 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Komisia môže prijať tieto opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10a a podľa podmienok stanovených v článkoch 10b a 10c.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1a (nový)

Smernica 2009/42/ES

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1a) V článku 4 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Komisia môže prijať tieto opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10a a podľa podmienok stanovených v článkoch 10b a 10c.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1b (nový)

Smernica 2009/42/ES

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1b) V článku 5 sa tretí odsek nahrádza takto:

 

„Komisia môže prijať tieto opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10a a podľa podmienok stanovených v článkoch 10b a 10c.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1c (nový)

Smernica 2009/42/ES

Článok 10 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1c) V článku 10 sa vypúšťa odsek 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1d (nový)

Smernica 2009/42/ES

Článok 10a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1d) Vkladajú sa tieto články:

 

„Článok 10a

 

Vykonávanie delegovania

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 3 ods. 4, 4 ods. 1 a 5 ods. 3 sa udeľuje Komisii na dobu piatich rokov od .....*. Najneskôr šesť mesiacov pred skončením päťročného obdobia Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovaných právomocí.

Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Parlament alebo Rada v súlade s článkom 10b nezruší.

 

2. Komisia bezprostredne po prijatí delegovaného aktu oznámi túto skutočnosť súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty sa udeľuje Komisii podľa podmienok stanovených v článkoch 10b a 10c.

 

_____________________

* Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia (COD 2010/0041)

Odôvodnenie

Cieľom ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zladiť text s pokračujúcimi diskusiami medzi Radou a Európskym parlamentom o ďalších podobných dokumentoch. To by malo uľahčiť dosiahnutie skorej dohody v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1d (nový)

Smernica 2009/42/ES

Článok 10b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10b

 

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článkoch 3 ods. 4, 4 ods. 1 a 5 ods. 3 môže kedykoľvek zrušiť Európsky parlament alebo Rada.

 

Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí zrušiť, vyvinie úsilie s cieľom informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa zrušenie mohlo týkať, a možné dôvody zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončí delegovanie právomocí uvedených v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1d (nový)

Smernica 2009/42/ES

Článok 10c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10c

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môže vzniesť námietky proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia uvedenej lehoty nevznesie Európsky parlament ani Rada námietku proti delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom stanoveným.

 

Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o tom, že nemajú v úmysle predložiť námietky.

 

3. Ak Európsky Parlament alebo Rada vznesú námietky proti delegovanému aktu, tento akt nenadobúda účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti delegovanému aktu, uvedie dôvody takéhoto kroku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ciele návrhu

Účelom tohto návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady je zmeniť a doplniť smernicu 2009/42/ES, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinný pre štatistiku námornej dopravy. Tieto údaje v súčasnosti zberá 18 členských štátov na dobrovoľnom základe. Päť členských štátov nemá morské pobrežie a neposkytuje žiadne údaje podľa uvedenej smernice. Vo väčšine prípadov zber relevantných údajov nevedie k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské štáty by mali byť schopné zhromaždiť údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov (napríklad colných dokumentov).

Zber údajov podľa druhu tovaru je povinný v prípade európskej štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Pri zbere európskej štatistiky týkajúcej sa všetkých druhov dopravy by sa mali používať spoločné pojmy a normy, aby sa dosiahla čo najväčšia porovnateľnosť medzi jednotlivými druhmi dopravy. Dostupnosť úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru v prípade všetkých druhov dopravy by konkrétnejšie predstavovala všeobecný rámec na presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu súčinnosti viacerých druhov dopravy, t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych druhov dopravy v dopravnom reťazci, a na modernizáciu logistiky nákladnej dopravy.

Návrh sa má po prvýkrát uplatňovať na údaje z roku 2011.

Posúdenie a odporúčania spravodajcu

Spravodajca podporuje návrh Komisie a nepredkladá žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa jeho predmetu.

Keďže však zmenená a doplnená smernica 2009/42/ES obsahuje ustanovenia o regulačnom postupe s kontrolou, spravodajca by chcel upozorniť na možnosť prispôsobenia týchto ustanovení novým pravidlám o delegovaných aktoch zavedených Lisabonskou zmluvou s cieľom posilniť právomoci EP v tejto oblasti. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na to, že Komisia nehodlá predložiť súhrnný návrh, ktorý by sa zaoberal otázkou delegovaných aktov na horizontálnejšej úrovni, spravodajca predkladá na preskúmanie súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov o delegovaných aktoch.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave

Referenčné čísla

KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Dátum predloženia v EP

8.3.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.3.2010

Spravodajca

       dátum menovania

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.6.2010

 

 

 

Dátum prijatia

22.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu