Betänkande - A7-0217/2010Betänkande
A7-0217/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss

29.6.2010 - (KOM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Brian Simpson


Förfarande : 2010/0041(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0217/2010
Ingivna texter :
A7-0217/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss

(KOM(2010)0065 – C7‑0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0065),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0068/2010),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7‑0217/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Kommissionen bör ha rätt att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på vissa närmare föreskrifter för genomförandet av direktiv 2009/42/EG. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

Motivering

Ett antal ändringsförslag läggs fram i syfte att anpassa bestämmelserna om det föreskrivande förfarandet med kontroll till de nya bestämmelser om delegerade akter som införts genom Lissabonfördraget.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2009/42/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. I artikel 3.4 ska andra stycket ersättas med följande:

 

”Kommissionen får anta dessa åtgärder genom delegerade akter i överensstämmelse med artikel 10a och i enlighet med villkoren i artiklarna 10b och 10c.”

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Direktiv 2009/42/EG

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a. I artikel 4.1 ska andra stycket ersättas med följande:

 

”Kommissionen får anta dessa åtgärder genom delegerade akter i överensstämmelse med artikel 10a och i enlighet med villkoren i artiklarna 10b och 10c.”

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1b (nytt)

Direktiv 2009/42/EG

Artikel 5 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b. I artikel 5 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”Kommissionen får anta dessa åtgärder genom delegerade akter i överensstämmelse med artikel 10a och i enlighet med villkoren i artiklarna 10b och 10c.”

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1c (nytt)

Direktiv 2009/42/EG

Artikel 10 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1c. Artikel 10.3 ska utgå.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1d (nytt)

Direktiv 2009/42/EG

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1d. Följande artiklar ska läggas till:

 

”Artikel 10a

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 3.4, 4.1 och 5.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från .....*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut.

 

Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 10b.

 

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

3. Befogenhet att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 10b och 10c.

 

___________

* EUT: Vänligen inför den dag då denna förordning träder i kraft (2010/0041(COD).

Motivering

Det muntliga ändringsförslaget syftar till att anpassa texten till de pågående diskussionerna mellan rådet och Europaparlamentet om andra liknande ärenden. Detta borde göra det lättare att uppnå en tidig överenskommelse vid första behandlingen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1d (nytt)

Direktiv 2009/42/EG

Artikel 10b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10b

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.4, 4.1 och 5.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1d (nytt)

Direktiv 2009/42/EG

Artikel 10c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10c

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

 

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft före utgången av denna period om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.”

MOTIVERING

Förslagets målsättningar

Syftet med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning är att ändra direktiv 2009/42/EG för att göra datainsamling efter godstyp obligatorisk för statistik över sjötransporter. Dessa uppgifter samlas för närvarande in frivilligt av 18 medlemsstater. Fem medlemsstater har ingen kust och tillhandahåller inte data enligt det direktivet. För de flesta uppgiftslämnare kommer insamlingen av relevanta uppgifter inte att medföra ytterligare bördor, eftersom de berörda medlemsstaterna bör kunna sammanställa uppgifterna genom att utnyttja befintliga uppgiftskällor (t.ex. tullhandlingar).

Att samla in data efter godstyp är redan obligatoriskt för unionens statistik över transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar.

Unionsstatistik bör samlas in över alla transportsätt enligt gemensamma begrepp och standarder, för att uppnå största möjliga jämförbarhet mellan de olika transportsätten. Dessutom skulle en omfattande och enhetlig statistik efter godstyp för alla transportsätt vara till hjälp vid genomförande och övervakning av strategin för att främja sammodalitet, dvs. möjligheten att optimalt kombinera olika slags transporter inom samma transportkedja och modernisera godslogistiken.

Förslaget är avsett att tillämpas för första gången på data från 2011.

Föredragandens bedömning och rekommendationer

Föredraganden ansluter sig till kommissionens förslag och lägger inte fram några ändringsförslag om detta ämne.

Eftersom det ändrade direktivet 2009/42/EG innehåller bestämmelser om det föreskrivande förfarandet med kontroll, skulle föredraganden vilja fästa uppmärksamheten vid möjligheten att anpassa dessa bestämmelser till de nya bestämmelserna om delegerade akter, som infördes genom Lissabonfördraget i syfte att stärka Europaparlamentets befogenheter på detta område. Med tanke på detta och med beaktande av att kommissionen inte ämnar lägga fram ett paketförslag för att ta upp frågan om delegerade akter på en mer övergripande nivå, lägger föredraganden fram ett antal ändringsförslag som avser delegerade akter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss

Referensnummer

KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)

Framläggande för parlamentet

8.3.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.3.2010

Föredragande

       Utnämning

Brian Simpson

22.3.2010

 

 

Behandling i utskott

21.6.2010

 

 

 

Antagande

22.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu

Ingivande

29.6.2010