ДОКЛАД относно взаимното свързване на търговските регистри

  29.6.2010 - (2010/2055(INI))

  Комисия по правни въпроси
  Докладчик: Kurt Lechner

  Процедура : 2010/2055(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0218/2010
  Внесени текстове :
  A7-0218/2010
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно

  взаимното свързване на търговските регистри

  (2010/2055(INI))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид Зелената книга на Комисията от 4 ноември 2009 г. относно взаимното свързване на търговските регистри (COM (2009)0614) и доклада за напредъка, който я придружава,

  –       като взе предвид Първата директива на Съвета 68/151/ЕИО от 9 март 1968 г. за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността[1], и изменена с Директива 2003/58/EО на Европейския парламенти и на Съвета от 15 юли 2003 г.[2];

  –       като взе предвид Единадесета директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава[3],

  –       като взе предвид Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО[4],

  –       като взе предвид Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност[5],

  –       като взе предвид Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) [6],

  –       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SСE) [7],

  –       като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г., съдържаща препоръки до Комисията относно електронното правосъдие[8],

  –       като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците[9],

  –       като взе предвид член 48 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0218/2010),

  А.     като има предвид, че търговските регистри проверяват, регистрират и съхраняват информация за дружествата по такива въпроси като правната форма на дружеството, седалището и капитала, назначаването, прекратяването на заемана длъжност, правомощия и подробности относно законовото представителство, счетоводните документи за всяка финансова година и, по целесъобразност, закриването на дружеството, и правят тази информация достъпна за обществеността,

  Б.     като има предвид, че търговските регистри в ЕС действат на национално и регионално равнище и съхраняват информация само за дружествата, които са регистрирани в района, за който те отговарят,

  В.     като има предвид, че търсенето на достъп до информация за дружествата в презграничен контекст нараства — за търговски цели или за улесняване на достъпа до правосъдие; като има предвид, че е от съществено значение за кредиторите и правоприлагащите органи да разполагат с надеждна и актуална информация за длъжниците и техните активи, като има предвид, че за да се гарантира спазването на правата на работниците, произтичащи от европейското дружествено право, е необходимо разкриването на определени детайли,

  Г.     като има предвид, че фактът, че търговските регистри все още не са свързани помежду си причинява икономически загуби и проблеми за всички заинтересовани лица, не само за дружествата, но и за техните служители, потребители и обществеността, особено по отношение на прозрачността, ефикасността и правната сигурност, като има предвид, че улесненият трансграничен достъп до надеждна и актуална информация относно дружествата от всички държави-членки увеличава прозрачността и правната сигурност на вътрешния пазар и може да възстанови доверието в пазарите след финансовата и икономическа криза,

  Д.     като има предвид, че от 1 януари 2007 г. информацията, съдържаща се в търговските регистри се съхранява в електронен вид и е достъпна онлайн във всички държави-членки; като има предвид, че макар съответната търговска информация да е достъпна онлайн, стандартите за регистрите се различават и заинтересованите лица се сблъскват с различни езици, условия за търсене и структури,

  Е.     като има предвид, че съдържанието, смисъла и правното значение на отделните регистри могат да бъдат различни и като има предвид, че това може да доведе до правни последици, които за различните държави-членки могат да бъдат различни,

  Ж.    като има предвид, че единствен пункт за достъп до търговска информация, отнасяща се до всички дружества в Европа, би спестил време и средства; като има предвид, че за постигането на посочената цел следва да се обмисли задължителното участие на всички държави-членки,

  З.      като има предвид, че посоченият единен пункт за достъп следва да предоставя висококачествена информация от всички държави-членки; като има предвид, че посочената информация следва да бъде надеждна, актуализирана, да се предоставя в стандартен формат и на всички езици на ЕС; като има предвид, че Комисията следва активно да следи посочения единен пункт за достъп,

  И.     като има предвид, че в своята водеща инициатива „Индустриална политика за ерата на глобализацията“, съдържаща се в съобщението, озаглавено "Европа 2020: европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Комисията се ангажира „за подобряване на бизнес средата, по-специално за МСП, включително чрез намаляване на разходите по трансакции за развиване на стопанска дейност в Европа”,

  Й.     като има предвид, че на 25 и 26 май 2010 г. Съветът прие заключения, които с основание подчертават важността на качеството на данните и необходимостта от опростяване на достъпа до информация, с цел да се засили доверието на заинтересованите лица и успехът на дейностите в рамките на вътрешния пазар, както и необходимостта всички държави-членки да бъдат включени в осигуряването на централизиран достъп до информация,

  К.     като има предвид, че сътрудничеството между търговските регистри е от съществено значение в случаите на презгранично сливане, преместване на седалище или презгранични производства по несъстоятелност; като има предвид, че сътрудничеството изрично се изисква съгласно няколко правни инструмента на дружественото право като Директива 2005/56/EО, Регламент (ЕО) № 2157/2001 и Регламент (ЕО) № 1435/2003,

  Л.     като има предвид, че изискванията за оповестяване на информация за чуждестранните клонове, предвидени в Единадесета директива в областта на дружественото право 89/666/ЕИО означават на практика, че сътрудничеството между органите, водещи регистрите, е от първостепенно значение; като има предвид, че сътрудничеството следва да не бъде ограничено до времето, в което се открива даден клон, но следва да се продължи с цел да се гарантира, че съответната информация е точна и актуална, за да се избегнат различия между съдържанието на регистрите, съдържащи данните за даден клон и тези, съдържащи данни за дружеството майка,

  М.    като има предвид, че след приемането на Устава на Европейското частно дружество[10] броят на случаите, при които се изисква презгранично сътрудничество, може да нарасне значително,

  Н.     като има предвид, че вече съществуват няколко механизма за сътрудничество между търговските регистри, като например Европейският бизнес регистър (EBR), проектът „Оперативна съвместимост на търговските регистри в цяла Европа” (BRITE) и Информационната система за вътрешния пазар (IMI); като има предвид, че EBR и BRITE са на доброволни начала и поради това не всички държави-членки участват в тях; и като има предвид, че BRITE е само изследователски проект,

  О.     като има предвид, че в своята резолюция от 18 декември 2008 г. Парламентът приветства идеята за създаването на портал за електронно правосъдие; като има предвид, че европейският план за действие за електронно правосъдие за 2009-2013 г. предвижда интеграцията на EBR в един европейски портал за електронно правосъдие,

  1.      счита, че ползата от проекта за по-нататъшната интеграция на европейското икономическо пространство ще може да бъде постиганата само, ако участват всички държави-членки и посочва, че с тази цел следва да бъде обмислено задължителното участие на всички държави-членки;

  2.      призовава като начало да бъдат активно продължени инициативите EBR и проектът BRITE и счита, че участието в тях следва да бъде задължително;   подчертава значението на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) за засиленото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар, тъй като системата вече се доказа като успешен инструмент по отношение на прилагането на Директивата за професионалните квалификации[11] и Директивата за услугите[12]; припомня, че всички държави-членки вече използват ИСВП и че системата може да бъде разширена до по-голям кръг процедури, без да се налагат значителни инвестиции от страна на държавите-членки;

  3.      посочва, че данните в регистрите не са съпоставими с информацията от чисто икономическо естество; по тази причина счита, че публичният достъп до надеждна, актуална информация следва да бъде осигурен чрез официален единен пункт за достъп; изтъква, че по този начин ще се подобри прозрачността, ефикасността и правната сигурност в полза на дружествата и техните служители, потребители, както и на цялата система;

  4.      призовава Комисията да работи за интегрирането на всички държави-членки в посочения бъдещ единен пункт за достъп до информация чрез предоставянето на експертни познания и допълнителни средства; изисква от Комисията да проучи предимствата и недостатъците на задължително за всички държави-членки членство в посочения нов единен пункт за достъп до информация;

  5.      подчертава, че данните, съдържащи се в различните търговски регистри могат да имат различно значение и, че то от своя страна може да се окаже свързано с правни последици, не само за дружествата, но и за техните служители и потребители, които да се различават в отделните държави-членки;

  6.      счита, че информацията относно регистрацията на дружества е важна и за служителите, особено за дружества, където се прилага европейското дружествено право, напр. Регламент (EО) № 2157/2001, Регламент (EО) № 1435/2003 и Директива 2005/56/EО; счита, че посочената информация е важна и от гледна точка на разпоредбите на Директива 2003/72/EО[13] и на Директива 2001/86/ЕО[14], които предвиждат служителите да запазват притежаваните от тях права за участие в новите дружества;

  7.      следователно подчертава необходимостта потребителите да бъдат информирани, че при ползването на данни от регистъра правната стойност и задълженията, свързани с тези данни могат се различават в отделните държави-членки;

  8.      изтъква, че във връзка с отношенията между основното седалище и клоновете, че допълнително автоматизиране на взаимното свързването ще улесни обмена на въведените данни;

  9.      съзнава, че съдържанието на въведените данни не винаги има необходимата последователност;

  10.    счита, че за правилното функциониране на вътрешния пазар е от съществено значение официална и надеждна информация за дружествата, търгуващи в рамките на ЕС, да бъде достъпна за обществеността; приветства в този контекст Зелената книга на Комисията относно взаимното свързване на търговските регистри;

  11.    отбелязва, че по-голяма степен на прозрачност на вътрешния пазар би могла да доведе до повишаване на трансграничните инвестиции;

  12.    изразява убеденост, че е необходим по-добър и по-лесен лесен достъп до информация, за да се подпомагат малките и средни предприятия, които са ключов елемент от гръбнака на европейската икономика и основната движеща сила за създаването на работни места, икономически растеж и социално сближаване в Европа, тъй като той допринася за намаляването на административната тежест за посочените предприятия;

  13.    подчертава, че лесният достъп до надеждни данни относно сливания, премествания на седалище или други трансгранични процедури е крайно необходим за европейските дружества и допълнително ще повиши конкурентоспособността и гладкото функциониране на вътрешния пазар като укрепи основните му свободи за движение на средства, услуги и хора;

  14.    счита, че всяка стратегия за изход от кризата и подобряване на функционирането на единния пазар трябва да включва повече прозрачност и сътрудничество в трансгранични механизми, което ще повиши доверието на 500-те милиона европейски потребители;

  15.    признава усилията, положени в рамките на различните механизми и инициативи за сътрудничество;

  16.    подчертава все пак, че трябва да се предприемат по-нататъшни стъпки и че прозрачността на пазара изисква, от една страна, данните в търговските регистри на 27-те държави-членки да бъдат лесно достъпни чрез единен пункт за достъп, който се разработва активно и, от друга страна, те следва да бъдат надеждни, актуализирани и предоставени в стандартен формат на всички официални езици на ЕС;   счита, че на първо място следва да се направи оценка в каква степен това ще породи допълнителни разходи за превод и че, с тази цел следва да се обмисли задължителното участие на държавите-членки;

  17.    призовава за осигуряване на ефективни начини, които да гарантират популяризирането на съществуването на единния пункт за достъп, така че всички заинтересовани лица да могат да го използват, за да получат ясна и надеждна информация относно европейските дружества.

  18.    посочва, че независимата група на високо равнище по въпросите на административната тежест (група „Стойбер”) показа, че улесняването на трансграничния електронен достъп до бизнес информация би могло да доведе до годишни икономии в размер на повече от 160 млн. евро;

  19.    подчертава важността на достъпа до информация относно европейските дружества, особено с оглед на Директивата за услугите и очаквания устав на Европейското частно дружество;

  20.    подчертава обаче, че предприеманите стъпки не бива да налагат допълнителна административна тежест на дружествата, особено на МСП;

  21.    очаква стартирането на портала за електронно правосъдие, който трябва да бъде достъпен за физически лица, дружества, практикуващи юристи и за съдебната система, както и да бъде удобен за ползване; подкрепя идеята за интегриране на EBR в този портал;

  22.    подчертава важността на по-нататъшното сливане данните и системите на BRITE, ИСВП и ЕТР с цел въвеждане на единен пункт за достъп до информация за заинтересованите лица и потребителите на вътрешния пазар, като се намаляват разходите по трансакции както за производителите, така и за потребителите, чрез концентриране на информацията на едно място и укрепване по този начин на трансграничната търговия, особено на трансграничната електронна търговия, и на икономическия растеж в Съюза;

  23.    подкрепя междувременното създаване на задължителни механизми за сътрудничество между регистрите, по-конкретно във връзка с редовното актуализиране на изискваните данни, които трябва да се публикуват по отношение на клонове в чужбина; препоръчва практическите въпроси, включващи сътрудничество, да бъдат изяснени в административно споразумение между държавите-членки и/или техните търговски регистри;

  24.    счита, че свързването на мрежата от търговски регистри с електронната мрежа, създадена съгласно директивата за прозрачността, ще предостави лесен достъп до правната и финансовата информация за котираните дружества, както и ще добави стойност за инвеститорите;

  25.    подчертава, че всяка европейско решение трябва да гарантира на гражданите и на предприятията достатъчна защита на личните и търговските данни, за да бъде предотвратена злоупотребата с тези данни и да бъде гарантирана правната сигурност на чувствителни данни;

  26.    подчертава, че всяко интегрирано европейско решение трябва да отчита по-специално до каква степен биха могли да бъдат закрити, приведени в съответствие или обединени националните регистри, както и съществуващите към момента в отделни сектори европейски регистри, за да бъде избегната двойната работа с оглед на намаляването на бюрокрацията и гарантирането на яснота и опростеност;

  27.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  OВ L 65, 14.03.1968 г., стр. 8.
  • [2]  OВ L 221, 04.09.2003 г., стр. 13.
  • [3]  OВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36.
  • [4]  OВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.
  • [5]  OВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.
  • [6]  OВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.
  • [7]  OВ L 207, 18.08.2003 г., стр. 1.
  • [8]  Приети текстове, P6_TA(2008)0637.
  • [9]  Приети текстове, P6_TA(2009)0238.
  • [10]  COM(2008)0396.
  • [11]  Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).
  • [12]  Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).
  • [13]  Директива 2003/72/EО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (ОВ L 207, 18.8.2003 г., стp. 25).
  • [14]  Директива 2001/86/EО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (ОВ L 294, 10.11.2001 г., стp. 22).

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ:

  Взаимното свързване на търговските регистри е подходяща мярка за насърчаване на по-нататъшната интеграция на икономическото пространство в рамките на ЕС и за засилване на правната сигурност за предприятията и потребителите.

  В редица правни актове, по-конкретно в първата Директива 68/151 ЕИО в областта на дружественото право се посочва, че информациите относно седалището, правната форма, правомощията и представителството, както и капитала, трябва да бъдат публикувани в регистър. Също и в директивата за сливаният на дружества с ограничена отговорност и директивата за публикуването на седалищата на клонове на дружествата, както и в други правни актове се изисква предоставянето на публичен достъп и вписването в публични регистри.

  Търговските регистри се управляват на национално и регионално равнище. Нарастващата презгранична икономическа дейност налага по-доброто свързване на търговските регистри от съображения за правна сигурност и прозрачност; важно е също да се спестят разходи и време.

  В момента вече съществуват различни механизми за свързване на търговските регистри:

  (1) EBR (Инициатива за Европейски бизнес регистър): представлява мрежа от търговски регистри, чиято цел е предлагането на надеждна информация относно дружествата в цяла Европа. С него се дава възможност на гражданите, търговците и публичните органи на своя език да правят справки във всички търговски регистри. Това обаче е проект с доброволно участие, който се провежда с подкрепата на Европейската комисия. В EBR участват само 18 държави-членки.

  (2) BRITE (Оперативна съвместимост на търговските регистри в цяла Европа): това е научноизследователска инициатива, финансирана до голяма степен от Европейската комисия, с която да се насърчи взаимното свързване на регистрите на някои от партньорите в EBR. Проектът BRITE, завършен през март 2009 г., имаше за цел да създаде един новаторски модел за оперативна съвместимост, една обслужваща информационна платформа и един инструмент за управление, най-вече за случаите на преместване на седалище в друга държава-членка и при презгранични сливания и за по-добър контрол върху клоновете на регистрирани в други държави-членки дружества.

  Проектът BRITE обаче беше само научноизследователски проект; резултатите от него се прилагат само в някои страни, за да се провери функционалността.

  (3) Информационната система за вътрешния пазар: инструмент за подобряване на административното сътрудничество между държавите-членки. Тази система беше въведена с цел да обслужва интересите на вътрешния пазар. Тази система беше въведена в интерес на вътрешния пазар. Тя служи за информация и контрол на разпоредбите и подпомага приложението на директивата за професионалните квалификации и услугите. Информационната система за вътрешния пазар е защитена програма, поддържана от Комисията в интернет. Тя е затворена мрежа и представлява просто средство, с чиято помощ компетентните органи на държавите-членки могат да търсят съответните си партньори в другите държави-членки и да комуникират с тях бързо и ефективно.

  (4) Инициативата „електронно правосъдие”: нейната цел е с въвеждането на европейския портал за електронно правосъдие да се подпомогне дейността на правосъдните органи или лицата, които работят в тази област, и да се улесни достъпът на гражданите до съдебна и правна информация.

  Зелената книга разглежда два аспекта на взаимното свързване на търговските регистри. Единият е достъпът до търговските регистри. Другият е сътрудничеството между търговските регистри. По отношение на него пък трябва да се разграничава проблемът с презграничните премествания на седалища на дружества, от една страна, и подобряването на обмена на информация между главното седалище и седалищата на клоновете на дадено дружество, от друга. Тук има още необходимост от подобрения.

  Докладчикът счита, че във всяко отношение съществува необходимост от подобряване на свързването на търговските регистри на държавите-членки и приветства инициативата на Комисията.

  Съдържащите се търговския регистър информации не могат да бъдат съпоставяни с другите информации в икономическия живот, които са достъпни. Освен това те имат различна яснота и правна стойност, върху което трябва да се обърне вниманието на потребителите при търсенето на данни.

  Поради това специфично положение свързването на регистрите и достъпът до данните следва да станат в собствен контекст, което не изключва препратки чрез линкове.

  Изглежда логично тази цел да се преследва в рамките на BRITE, т.е. на първата възможност. Този научноизследователски проект следва активно да бъде продължен.

  Би било желателно възможно най-скоро да се присъединят повече държави към него. Истинският успех на проекта, също и в смисъл на полза за вътрешния пазар, предполага обаче участието на всички държави-членки, така че това би следвало да бъде предвидено като задължително веднага щом се появят необходимите за това технически стандарти.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (3.6.2010)

  на вниманието на комисията по правни въпроси

  относно взаимното свързване на търговските регистри
  (2010/2055(INI))

  Докладчик по становище: Hans-Peter Martin

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  приветства факта, че Комисията е провела консултации относно възможните алтернативни начини за усъвършенстване на трансграничния достъп до информация относно предприятията в ЕС;

  2.  отбелязва, че усъвършенстваният достъп до актуална официална трансгранична информация относно предприятията може да доведе до повече прозрачност за гражданите и самите предприятия, както и до повече ефективност и правна сигурност в рамките на вътрешния пазар;

  3.  отбелязва, че по-голяма степен на прозрачност на вътрешния пазар би могла да доведе до повишаване на трансграничните инвестиции;

  4.  отбелязва, че е налице все по-голяма необходимост от такъв достъп и от усъвършенствано свързване в мрежа на търговските регистри на държавите-членки;

  5.  посочва, че според работната група „Стойбер” едно улесняване на трансграничния електронен достъп до бизнес информация би могло да доведе до годишни икономии в размер на повече от 160 млн. евро;

  6.  счита, че трябва да бъде намерено интегрирано европейско решение на този проблем; настоява обаче, че подобно европейско решение трябва да е просто за приложение, ясно, разбираемо за гражданите и икономически ефективно и да допринася за намаляване на бюрокрацията; детайлите на такова решение следва да бъдат определени в регламент и трябва да бъде гарантирано активното участие на Европейския парламент;

  7.  отбелязва, че взаимното свързване на търговските регистри следва да не увеличава административната тежест за дружествата, а, напротив, да я намали;

  8.  настоява, че едно европейско решение трябва да гарантира на гражданите и на предприятията достатъчна защита на личните и търговските данни, за да бъде предотвратена злоупотребата с тези данни и да бъде гарантирана правната сигурност на чувствителни данни;

  9.  настоятелно призовава интегрираното европейско решение да отчита по-специално до каква степен биха могли да бъдат закрити, приведени в съответствие или обединени националните регистри, както и съществуващите към момента в отделни сектори европейски регистри, за да бъде избегната двойната работа с оглед на намаляването на бюрокрацията и гарантирането на яснота и опростеност;

  10. призовава, в духа на единния пазар, съответните документи, които са налични в една държава-членка, да бъдат достъпни и в останалите държави-членки чрез един централен, достъпен на цялата територия на Европа портал.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  2.6.2010

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  12

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler

  СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (3.6.2010)

  на вниманието на комисията по правни въпроси

  относно взаимното свързване на търговските регистри
  (2010/2055(INI))

  Докладчик по становище: Catherine Soullie

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  А. като има предвид, че улесненият трансграничен достъп до надеждна и актуална информация относно дружествата от всички държави-членки увеличава прозрачността и правната сигурност на вътрешния пазар и може да възстанови доверието в пазарите след финансовата и икономическа криза,

  Б.  като има предвид, че на 25-26 май 2010 г. Съветът прие заключения, които с основание подчертават важността на качеството на данните и необходимостта от опростяване по отношение на достъпа до информация, с цел да се засили доверието у заинтересованите лица и успехът на дейностите в рамките на вътрешния пазар, както и нуждата да бъдат включени всички държави-членки по отношение на осигуряването на централизиран достъп до информация,

  В.  като има предвид, че ефективното сътрудничество между търговските регистри при трансгранични процедури е задължително, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар,

  Г.  като има предвид, че разпокъсаността на правилата за регистриране на дружества вреди на потребителите, както и на бизнессредите и на икономиката, и като има предвид, че прозрачността е от основно значение, за да се създаде необходимото доверие между заинтересованите страни в рамките на вътрешния пазар,

  1.  счита, че улесняването на обмена на информация между всички европейски търговски регистри ще засили прозрачността и доверието на заинтересованите страни във вътрешния пазар;

  2.  посочва, че е от основно значение да се предприемат мерки срещу бюрократичните, техническите и езиковите пречки, които възпрепятстват достъпа до информация относно дружествата в други държави и по този начин пречат на плавното функциониране на вътрешния пазар; настоява, че информацията относно дружествата следва да бъде достъпна на всички официални езици на Съюза;

  3.  изразява убеденост, че е необходим подобрен и лесен достъп до информация, за да се подпомагат малките и средни предприятия, които са ключов елемент от гръбнака на европейската икономика и основната движеща сила за създаването на работни места, икономически растеж и социално сближаване в Европа, тъй като той допринася за намаляването на административната тежест, която те поемат;

  4.  подчертава важността на достъпа до информация относно европейските дружества, особено с оглед на Директивата за услугите и очаквания статут на Европейското частно дружество; поради това призовава за прилагането на общ технически формат на търговските регистри и Европейски търговски сертификат за европейските дружества с цел да се повиши още повече единството и правната сигурност на регистрираните данни;

  5.  подчертава, че лесният достъп до надеждни данни относно сливания, премествания на седалище или други трансгранични процедури е крайно необходим за европейските дружества и допълнително ще повиши конкурентоспособността и гладкото функциониране на вътрешния пазар като укрепи основните му свободи за движение на средства, услуги и лица;

  6.  счита, че всяка стратегия за изход от кризата и подобряване на функционирането на единния пазар трябва да включва повече прозрачност и сътрудничество в трансгранични механизми, което ще повиши увереността на 500-те милиона европейски потребители;

  7.  подчертава важността на качеството на информацията, която се съдържа в търговските регистри; изтъква факта, че по своето качество информацията относно дружествата следва да бъде надеждна и стандартизирана във всички държави-членки, за да се гарантира прозрачно и удобно за потребителите оповестяване на информацията;

  8.  подчертава значението на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) за засиленото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар, тъй като системата вече се доказа като успешен инструмент по отношение на прилагането на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации и Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар;

  9.  припомня, че всички държави-членки вече използват ИСВП и че нейният обхват може да се разшири до по-голям кръг от производители, без да се налагат значителни инвестиции от страна на държавите-членки;

  10. припомня, че Европейският търговски регистър (ЕТР) също предлага на гражданите и дружествата достъп до информация относно дружества, но че тази мрежа все пак още не се използва от всички държави-членки;

  11. посочва важността на автоматизирания обмен на информация между европейските търговски регистри, основан на стандарти и позволяващ оперативна съвместимост, което ще засили прозрачността и доверието във функционирането на единния пазар, и поради това призовава държавите-членки да се ангажират с проекта „Оперативна съвместимост на търговските регистри в цяла Европа“ (BRITE), като приемат законодателство със задължителен характер; подчертава, че силната правна основа е единственият начин за повишаване на качеството на обменената информация;

  12. насърчава прилагането на резултатите от проекта BRITE, тъй като те ще са задължителни за изграждането на европейска мрежа на търговските регистри;

  13. подчертава колко е важно за компетентните органи и гражданите да имат достъп до надеждна, сигурна и актуална информация за дружествата, която е достъпна на съответния език; подчертава важността на по-нататъшното обединяване на данните и системите на BRITE, ИСВП и ЕТР с цел въвеждане на единна точка за достъп до информация за заинтересованите страни и потребителите на вътрешния пазар, като се намаляват разходите по трансакции както за производителите, така и за потребителите, чрез концентриране на информацията и укрепване по този начин на трансграничната търговия, особено на трансграничната електронна търговия, и на икономическия растеж в Съюза.

  14. препоръчва практическите въпроси, включващи сътрудничество, да бъдат изяснени в административно споразумение между държавите-членки и/или техните търговски регистри;

  15. призовава Комисията да работи за интегрирането на всички държави-членки в тази бъдеща единна точка за достъп до информация чрез предоставянето на експертни познания и допълнителни средства; изисква от Комисията да проучи предимствата и недостатъците на едно задължително членство в тази нова единна точка за достъп до информация за всички държави-членки;

  16. предлага тази единна точка за достъп до информация, със задължителна регистрация за предприятията, да бъде достъпна на всички официални езици на Съюза; призовава за осигуряване на ефективни начини за оповестяване на подробности относно нейното съществуване, така че всички заинтересовани страни да могат да използват тази единна точка за достъп за получаване на ясна и надеждна информация относно европейските дружества.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  3.6.2010

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñiz De Urquiza, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  23.6.2010

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jan Philipp Albrecht, Piotr Borys, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer