Pranešimas - A7-0218/2010Pranešimas
A7-0218/2010

  PRANEŠIMAS dėl verslo registrų sąveikos

  29.6.2010 - (2010/2055(INI))

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėjas: Kurt Lechner

  Procedūra : 2010/2055(INI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0218/2010

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl verslo registrų sąveikos

  (2010/2055(INI))

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Komisijos 2009 m. lapkričio 4 d. žaliąją knygą „Verslo registrų sąveika“ (COM (2009)0614) ir prie jos pridedamą pažangos ataskaitą,

   atsižvelgdamas į 1968 m. kovo 9 d. Pirmąją Tarybos direktyvą 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo[1], su pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB[2],

   atsižvelgdamas į 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktąją Tarybos direktyvą 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai[3],

   atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB[4],

   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas[5],

   atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto[6],

   atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto[7],

   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl e. teisingumo[8],

   atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl veiksmingo teismo sprendimų vykdymo Europos Sąjungoje (skolininkų turto skaidrumas)[9],

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7‑0218/2010),

  A.     kadangi verslo registruose nagrinėjama, registruojama ir saugoma įmonių informacija, kaip antai informacija apie įmonės teisinę formą, buveinę, kapitalą, asmenų paskyrimą, atleidimą iš pareigų, įgaliojimus ir jos teisinius atstovus, kiekvienų finansinių metų apskaitos dokumentus ir tam tikrais atvejais apie įmonės likvidavimą, ir per šiuos registrus minėtoji informacija pateikiama visuomenei,

  B.     kadangi verslo registrai Europos Sąjungoje veikia nacionaliniu arba regioniniu pagrindu ir juose saugoma informacija tik apie įmones, kurios įregistruotos teritorijoje, už kurią registrai atsakingi,

  C.     kadangi poreikis gauti informaciją apie tarpvalstybiniu mastu veikiančias įmones komerciniais tikslais arba siekiant palengvinti galimybes pasinaudoti teisingumu vis didėja; kadangi kreditoriams ir teisėsaugos institucijoms svarbu turėti patikimą ir aktualią informaciją apie skolininkus ir jų turtą; kadangi būtina atskleisti atskiras detales siekiant užtikrinti, kad būtų gerbiamos Europos bendrovių teisėje numatytos darbuotojų teisės,

  D.     kadangi dėl to, kad verslo registrai dar nėra susieti, kyla ekonominių nuostolių ir problemų visoms suinteresuotosioms šalims, ne tik bendrovėms, bet ir jų darbuotojams, vartotojams ir visuomenei, ypač susijusių su skaidrumu, veiksmingumu ir teisiniu aiškumu, kadangi lengvesnė prieiga prie patikimos ir atnaujintos informacijos apie tarptautines bendroves iš visų valstybių narių sustiprina skaidrumą ir teisinį tikrumą vidaus rinkoje bei gali atkurti pasitikėjimą rinkomis, sumenkusį po finansų ir ekonomikos krizės,

  E.     kadangi nuo 2007 m. sausio 1 d. verslo registruose esanti informacija saugoma elektroniniu būdu ir ją internetu galima gauti visose valstybėse narėse; kadangi nors svarbią verslo informaciją apie įmones ir galima gauti internetu, registrų standartai skiriasi ir suinteresuotosioms šalims kyla problemų dėl skirtingų kalbų, paieškos sąlygų ir struktūros,

  F.     kadangi atskirų registrų turinys, informatyvumas ir teisinė reikšmė skiriasi ir tai gali turėti teisinių pasekmių, kurios valstybėse narėse taip pat gali būti nevienodos,

  G.     kadangi vienintelis prieigos prie verslo informacijos apie visas Europos įmones taškas padėtų taupyti laiką ir mažinti sąnaudas; kadangi norint pasiekti šį tikslą reikėtų apsvarstyti galimybę visų valstybių narių dalyvavimą šiame prieigos taške padaryti privalomą,

  H.     kadangi šiame vieninteliame prieigos prie informacijos taške turėtų būti galima gauti aukštos kokybės informaciją iš visų valstybių narių; kadangi ši informacija turėtų būti patikima, nuolat atnaujinama ir teikiama standartiniu formatu visomis ES kalbomis; kadangi Komisija turėtų aktyviai stebėti šį vienintelį prieigos prie informacijos tašką,

  I.      kadangi pavyzdinėje iniciatyvoje „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“, kuri pateikiama komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, Komisija įsipareigoja kurti geresnę verslo aplinką, visų pirma MVĮ, taip pat mažinti verslo sandorių sąnaudas Europoje,

  J.      kadangi 2010 m. gegužės 25–26 d. Taryba patvirtino išvadas, kuriose deramai pabrėžiama kokybiškų duomenų svarba ir prieigos prie informacijos supaprastinimo poreikis, siekiant padidinti suinteresuotųjų asmenų pasitikėjimą ir veiklos sėkmę vidaus rinkoje, taip pat pabrėžiamas poreikis įtraukti visas valstybes nares, kad būtų užtikrinta centralizuota prieiga prie informacijos,

  K.     kadangi labai svarbu, jog verslo registrų tvarkytojai bendradarbiautų, kai tarpvalstybiniu mastu vykdomi sujungimai, perkeliamos buveinės ar nagrinėjamos tarpvalstybinio masto bankroto bylos; kadangi vykdyti bendradarbiavimą aiškiai reikalaujama pagal kelis bendrovių teisės aktus, kaip antai pagal Direktyvą 2005/56/EB, Reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 ir Reglamentą (EB) Nr. 1435/2003,

  L.     kadangi Vienuoliktojoje bendrovių teisės direktyvoje 89/666/EEB nustatyti užsienio filialams taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai reiškia, jog verslo registrų tvarkytojų bendradarbiavimas praktikoje yra labai svarbus; kadangi bendradarbiavimas neturėtų apsiriboti laikotarpiu, kai filialas atidaromas, bet turėtų būti išplėstas, kad būtų galima užtikrinti, jog atitinkama informacija būtų teisinga ir atnaujinama, siekiant užkirsti kelią, kad nesiskirtų registro, kuriame laikomi duomenys apie filialą, ir registro, kuriame laikomi duomenys apie patronuojančiąją bendrovę, turinys,

  M.    kadangi, priėmus Europos privačiosios bendrovės statutą[10], atvejų, kai reikės bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu, gali gerokai padaugėti,

  N.     kadangi jau esama kelių verslo registrų tvarkytojų bendradarbiavimo priemonių, kaip antai Europos verslo registras (EVR), Visos Europos verslo registrų sąveikos (angl. „Business Register Interoperability Throughout Europe“, BRITE) projektas ir Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI); kadangi EVR ir BRITE – tai savanoriški projektai, taigi ne visos valstybės narės juose dalyvauja; be to, kadangi BRITE yra mokslinių tyrimų projektas,

  O.     kadangi 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliucijoje Parlamentas palankiai įvertino mintį sukurti e. teisingumo portalą; kadangi 2009–2013 m. Europos e. teisingumo veiksmų plane numatyta EVR integruoti į Europos e. teisingumo portalą,

  1.      mano, kad projektas siekiant tolesnės Europos ekonominės erdvės integracijos duos naudos tik tuomet, jei jame dalyvaus visos valstybės narės ir mano, kad norint pasiekti šį tikslą reikėtų apsvarstyti galimybę visų valstybių narių dalyvavimą padaryti privalomą;

  2.      todėl mano, kad pirmiausia toliau turėtų būti vykdoma EVR iniciatyva ir projektas BRITE, ir mano, kad dalyvavimas šiuose projektuose turėtų būti privalomas; pabrėžia Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) svarbą sustiprintam vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimui, nes tai jau pasitvirtino kaip veiksminga priemonė įgyvendinant Profesinių kvalifikacijų direktyvą (2005/36/EB)[11] ir Paslaugų direktyvą (2006/123/EB)[12]; primena, kad visos valstybės narės jau naudoja VRI sistemą ir kad ji gali būti išplėsta įtraukiant daugiau procedūrų ir be didelių investicijų iš valstybių narių;

  3.      pažymi, kad registrų duomenų negalima lyginti su grynai ekonominio pobūdžio informacija; dėl šios priežasties mano, kad turi būti suteikta vieša prieiga prie patikimos, atnaujintos informacijos sukuriant oficialų vienintelį prieigos prie informacijos tašką; pažymi, kad tai pagerins skaidrumą, veiksmingumą ir teisinį aiškumą ir bus naudinga bendrovėms, jų darbuotojams, vartotojams ir visai sistemai;

  4.      ragina Komisiją stengtis į šį būsimą vieną informacinės prieigos tašką įtraukti visas valstybes nares ir suteikti specialių žinių bei papildomų išteklių; prašo Komisijos išnagrinėti privalomos visų valstybių narių narystės šiame viename informacinės prieigos taške privalumus ir trūkumus;

  5.      atkreipia dėmesį į tai, kad skirtinguose verslo registruose laikomų duomenų reikšmės gali skirtis ir dėl to atitinkamai jie gali turėti teisinių pasekmių ne tik bendrovėms, bet taip pat jų darbuotojams ir vartotojams, kurios valstybėse narėse taip pat gali būti nevienodos;

  6.      mano, kad informacija apie bendrovių registravimą taip pat svarbi darbuotojams, ypač bendrovėse, kuriose taikoma Europos bendrovių teisė, t. y. Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001, Reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 ir Direktyva 2005/56/EB; mano, kad ši informacija taip pat svarbi atsižvelgiant į Direktyvos 2003/72/EB[13] ir Direktyvos 2001/86/EB[14] nuostatas, kuriose numatytas darbuotojų turimų dalyvavimo sukurtose bendrovėse teisių užtikrinimas;

  7.      todėl pabrėžia, jog svarbu registrų duomenų ieškančių naudotojų dėmesį atkreipti į tai, kad teisinė reikšmė ir atsakomybė, susijusios su šiais duomenimis, skirtingose valstybėse narėse gali skirtis;

  8.      pažymi, kad labiau automatizuota sąveika pagerintų keitimąsi įrašais, susijusiais su pagrindine verslo vieta ir filialais;

  9.      pažymi, kad įrašų turinys nėra visada pakankamai nuoseklus;

  10.    mano, jog tam, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, labai svarbu, kad visuomenei būtų prieinama oficiali ir patikima informacija apie ES veikiančias įmones; todėl palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą „Verslo registrų sąveika“;

  11.    pažymi, kad, užtikrinus didesnį skaidrumą vidaus rinkoje, galėtų padaugėti tarpvalstybinių investicijų;

  12.    yra įsitikinęs, kad geresnė ir lengvesnė prieiga prie informacijos yra būtina norint padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra svarbiausias Europos ekonomikos pagrindo elementas ir pagrindinis darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir Europos socialinės sanglaudos variklis, nes tuo prisidedama prie šioms įmonėms tenkančios administracinės naštos mažinimo;

  13.    pabrėžia, kad lengvesnė prieiga prie patikimų duomenų apie bendrovių sujungimą, būstinės perkėlimą ir kitas tarpvalstybinio masto procedūras Europos bendrovėms yra būtina ir paskatintų konkurencingumą vidaus rinkoje ir pagerintų vidaus rinkos veikimo sklandumą, stiprinant jos pagrindines laisves, t. y. laisvą kapitalo, paslaugų ir asmenų judėjimą;

  14.    mano, kad visos krizės įveikimo ir bendrosios rinkos veiklos gerinimo strategijos turi būti susijusios su didesniu tarpvalstybinių sistemų skaidrumu ir bendradarbiavimu, nes tai padidintų 500 mln. Europos vartotojų pasitikėjimą;

  15.    pripažįsta pastangas, įdėtas taikant įvairias bendradarbiavimo priemones ir vykdant iniciatyvas;

  16.    pabrėžia, jog visgi būtina imtis tolesnių veiksmų ir, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, reikia, kad, pirma, 27 valstybių narių verslo registruose turimi duomenys būtų lengvai prieinami per vienintelį aktyviai stebimą prieigos tašką, o, antra, kad šie duomenys būtų patikimi, nuolat atnaujinami, pateikiami standartiniu formatu visomis oficialiomis ES kalbomis; mano, kad reikėtų pirmiausia įvertinti, kiek susidarytų papildomų vertimo išlaidų, ir dėl to reikėtų apsvarstyti, ar valstybių narių dalyvavimas turėtų būti privalomas;

  17.    ragina veiksmingais būdais paskelbti apie vienintelio prieigos taško egzistavimą, kad visos suinteresuotosios šalys galėtų juo pasinaudoti norėdamos gauti aiškią ir patikimą informaciją apie Europos bendroves;

  18.    atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Nepriklausomų suinteresuotųjų šalių aukšto lygio grupės administracinės naštos klausimams nagrinėti (E. Stoiberio darbo grupės) nuomone, palengvinus tarpvalstybinę elektroninę prieigą prie verslo informacijos, per metus galėtų būti sutaupyta daugiau nei 160 mln. eurų;

  19.    pabrėžia prieigos prie informacijos apie Europos bendroves svarbą, ypač atsižvelgiant į Paslaugų direktyvą ir į būsimą Europos privačios įmonės statusą;

  20.    nurodo, jog visgi dėl veiksmų, kurių buvo imtasi, įmonėms, visų pirma MVĮ, neturi būti uždedama papildoma administracinė našta;

  21.    laukia, kol pradės veikti e. teisingumo portalas, kuris turi būti prieinamas individualiems asmenims, įmonėms, teisininkams ir teismų institucijoms ir patogus naudotojui; pritaria minčiai EVR integruoti į šį portalą;

  22.    pabrėžia tolimesnio BRITE, VRI sistemos ir EVR duomenų bei sistemų sujungimo svarbą, siekiant vidaus rinkos dalyviams ir vartotojams sukurti vienintelį prieigos prie informacijos tašką, kuris, kaupdamas informaciją vienoje vietoje, padėtų gamintojams ir vartotojams sumažinti sandorių sąnaudas, ir tuo pačiu skatinti Sąjungoje tarpvalstybinę prekybą, ypač tarpvalstybinę elektroninę prekybą, bei ekonomikos plėtrą;

  23.    taip pat pritaria, kad būtų sukurti privalomieji registrų tvarkytojų bendradarbiavimo mechanizmai, visų pirma mintyje turint duomenų, kuriuos reikia pateikti apie užsienio filialus, reguliarų atnaujinimą; rekomenduoja praktinius klausimus, susijusius su bendradarbiavimu, išaiškinti administraciniame valstybių narių ir (arba) jų įmonių registrų susitarime;

  24.    mano, kad verslo registrų tinklą sujungus su elektroniniu tinklu, sukurtu pagal Skaidrumo direktyvą, bus užtikrinta lengvesnė prieiga prie teisinės ir finansinės bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, informacijos ir sukurta pridėtinė vertė investuotojams;

  25.    tvirtina, kad priimant Europos masto sprendimą visuomenei ir įmonėms turi būti užtikrinta pakankama asmens ir komercinių duomenų apsauga, siekiant užkirsti kelią netinkamam tokių duomenų naudojimui, taip pat užtikrinti teisinį neskelbtinų duomenų saugumą;

  26.    ragina priimant Europos masto integruotą sprendimą visų pirma atsižvelgti į tai, kokiu mastu nacionaliniai registrai ar esami europiniai registrai, apimantys tam tikrus ekonomikos sektorius, galėtų būti panaikinti, suderinti arba sujungti, kad būtų išvengta dvigubo darbo, mažinamas biurokratizmas, taip pat užtikrinamas aiškumas ir paprastumas;

  27.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 65, 1968 3 14, p. 8.
  • [2]  OL L 221, 2003 9 4, p. 13.
  • [3]  OL L 395, 1989 12 30, p. 36.
  • [4]  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.
  • [5]  OL L 310, 2005 11 25, p. 1.
  • [6]  OL L 294, 2001 11 10, p. 1.
  • [7]  OL L 207, 2003 8 18, p. 1.
  • [8]  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0637.
  • [9]  Priimti tekstai, P6_TA(2009)0238.
  • [10]  COM(2008)0396.
  • [11]  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).
  • [12]  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).
  • [13]  2003 m. liepos 22 d. Tarybos Direktyva 2003/72/EB papildanti Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo (OL L 207, 2003 8 18, p. 25).
  • [14]  2001 m. spalio 8 d. Tarybos Direktyva 2001/86/EB papildanti Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus (OL L 294, 2001 11 10, p. 22).

  Pagrindimas

  Verslo registrų sąveika – tai tinkamas būdas siekiant skatinti tolesnę ekonominės erdvės integraciją Europos Sąjungoje ir užtikrinti didesnį teisinį aiškumą įmonėms ir vartotojams.

  Daugelyje teisės aktų, visų pirma Pirmojoje bendrovių teisės direktyvoje 68/151 EEB nurodoma, kad registre turi būti skelbiama informacija apie buveinę, teisinę formą, atstovavimo įgaliojimus ir kapitalą. Taip pat Direktyvoje 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi ir Direktyvoje dėl atskleidimo reikalavimų filialams bei kituose teisės aktuose nustatyta, jog viešuosiuose registruose duomenys registruojami ir skelbiami.

  Verslo registrai administruojami nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Vis daugiau ekonominės veiklos vykdoma tarpvalstybiniu mastu, taigi siekiant teisinio aiškumo ir skaidrumo būtina užtikrinti geresnę verslo registrų sąveiką, tai taip padėtų mažinti sąnaudas ir taupyti laiką.

  Šiuo metu jau esama įvairių verslo registrų sąveikos mechanizmų:

  1) Europos verslo registras (EVR) – tai verslo registrų tinklas, kurio paskirtis – teikti patikimą informaciją apie įmones visoje Europoje. Piliečiams, įmonėms ir viešosioms institucijoms suteikiama galimybė atlikti paiešką visuose verslo registruose savo gimtąja kalba. Tačiau EVR – tai savanoriškas projektas, vykdomas remiant Europos Komisijai. Šiame projekte dalyvauja tik 18 valstybių narių.

  2) BRITE (Visos Europos verslo registrų sąveika) – tai didžia dalimi Europos Komisijos finansuojama mokslinių tyrimų iniciatyva, vykdoma kelių EVR partnerių siekiant skatinti registrų sąveiką. Projektu, užbaigtu 2009 m. kovo mėn., siekta sukurti ir įgyvendinti pažangų ir inovacinį sąveikos modelį, IRT paslaugų platformą ir valdymo priemonę, skirtą verslo registrams, visų pirma didžiausią dėmesį skiriant buveinės perkėlimui į kitą valstybę, įmonių susijungimams ir geresnei kitose valstybėse narėse registruotų įmonių filialų kontrolei.

  Projektas BRITE – tai tik mokslinių tyrimų projektas, taigi jo rezultatais naudojamasi tik keliose šalyse siekiant išbandyti jų praktiškumą.

  3) VRI. Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI) turėtų pagerinti valstybių narių administracinį bendradarbiavimą. Sistema pradėta taikyti vidaus rinkos poreikiams tenkinti. Sistemos paskirtis – informavimas ir teisės aktų taikymo kontrolė, taip pat ji padeda įgyvendinti Profesinių kvalifikacijų ir Paslaugų direktyvas. VRI – saugi internetinė prietaika, kurią valdo Komisija. Tai yra uždaras tinklas, kuris yra valstybių narių kompetentingų institucijų naudojama paprasta priemonė, skirta rasti svarbius partnerius kitose valstybėse narėse ir su jais greitai ir veiksmingai susisiekti.

  4) E. teisingumo iniciatyva. Sukūrus Europos e. teisingumo portalą ši iniciatyva turėtų padėti teisminėms institucijoms ar teisininkams dirbti ir padidinti galimybes piliečiams susipažinti su teismine ir teisine informacija.

  Žaliojoje knygoje nagrinėjami du verslo registrų sąveikos aspektai. Pirma, nagrinėjamas prieigos prie verslo registrų klausimas. Antra, svarstomas verslo registrų tvarkytojų bendradarbiavimo klausimas. Šiuo atveju reikia skirti problemas, viena vertus, dėl tarpvalstybinių susijungimų ir buveinės perkėlimo atvejų ir, kita vertus, dėl keitimosi informacija, susijusia su pagrindine verslo vieta ir filialais, gerinimo. Kalbant apie pastarąjį aspektą, pasakytina, jog yra ką pagerinti.

  Pranešėjas mano, kad bet kokiu atveju būtina pagerinti valstybių narių verslo registrų sąveiką ir palankiai vertina Komisijos iniciatyvą.

  Verslo registre pateikiamos informacijos negalima prilyginti paprastai gaunamai ekonominei informacijai. Be to, šios informacijos turinys ir teisinė reikšmė atskirose valstybėse narėse skiriasi, todėl būtina į tai atkreipti duomenų ieškančių naudotojų dėmesį.

  Atsižvelgiant į ypatingą padėtį, registrų sąveika ir naudojimasis duomenimis turėtų vykti atsižvelgiant į tam tikrą kontekstą, taigi neatmetama galimybė, jog informacija bus gaunama ir naudojantis nuorodomis.

  Atrodo, kad yra aišku, jog šio tikslo reikia siekti vykdant projektą BRITE ( t. y. 1-oji galimybė). Šį mokslinių tyrimų projektą reikėtų aktyviai tęsti.

  Pageidautina, kad prie jo kuo greičiau prisidėtų daugiau valstybių narių. Siekiant, kad projektas iš tiesų būtų sėkmingas ir duotų naudos vidaus rinkai, reikia, kad jame dalyvautų visos valstybės narės, taigi, kai tik techniniai standartai bus parengti, reikėtų numatyti, jog dalyvavimas projekte turėtų būti privalomas.

  NUOMONĖ Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (3.6.2010)

  pateikta Teisės reikalų komitetui

  dėl verslo registrų sąveikos

  (2010/2055(INI))

  Nuomonės referentas: Hans-Peter Martin

  PASIŪLYMAI

  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

  1.  džiaugiasi, kad Komisija pasikonsultavo dėl galimų alternatyvų, siekiant Europos Sąjungoje užtikrinti geresnę tarpvalstybinę prieigą prie informacijos apie įmones;

  2.  pripažįsta, kad, užtikrinus geresnę prieigą prie aktualios ir oficialios tarpvalstybinio pobūdžio informacijos apie įmones, gali būti užtikrintas didesnis skaidrumas visuomenei ir pačioms įmonėms, taip pat didesnis veiksmingumas ir teisinis tikrumas vidaus rinkoje;

  3.  pažymi, kad, užtikrinus didesnį skaidrumą vidaus rinkoje, galėtų padaugėti tarpvalstybinių investicijų;

  4.  pripažįsta, kad vis labiau reikia minėtosios prieigos ir tobulesnio tinklo, kuris jungtų valstybių narių įmonių registrus;

  5.  atkreipia dėmesį į tai, kad, pasak E. Stoiberio darbo grupės, palengvinus tarpvalstybinę elektroninę prieigą prie verslo informacijos, per metus galėtų būti sutaupyta daugiau nei 160 mln. eurų;

  6.  mano, kad turi būti rastas Europos masto integruotas minėtosios problemos sprendimas; tačiau tvirtina, kad toks Europos masto sprendimas turi būti patogus, aiškus ir suprantamas visuomenei, taip pat turi būti ekonomiškai veiksmingas ir padėti mažinti biurokratizmą; išsamūs tokio sprendimo aspektai turėtų būti nustatyti reglamente, ir turi būti užtikrintas aktyvus Europos Parlamento dalyvavimas;

  7.  pažymi, kad, užtikrinant įmonių registrų sąveiką, įmonėms tenkanti administracinė našta turėtų būti ne didinama, o priešingai – mažinama;

  8.  tvirtina, kad priimant Europos masto sprendimą visuomenei ir įmonėms turi būti užtikrinta pakankama asmens ir komercinių duomenų apsauga, siekiant užkirsti kelią netinkamam tokių duomenų naudojimui, taip pat užtikrinti teisinį jautrių duomenų saugumą;

  9.  ragina priimant Europos masto integruotą sprendimą visų pirma atsižvelgti į tai, kokiu mastu nacionaliniai registrai ar esami europiniai registrai, apimantys tam tikrus ekonomikos sektorius, galėtų būti panaikinti, suderinti arba sujungti, kad būtų išvengta dvigubo darbo, mažinamas biurokratizmas, taip pat užtikrinamas aiškumas ir paprastumas;

  10. atsižvelgdamas į bendros rinkos principus, ragina užtikrinti, kad atitinkami dokumentai, kuriais galima naudotis vienoje valstybėje narėje, būtų prieinami visose kitose valstybėse narėse per visoje Europoje prieinamą centrinį portalą.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  2.6.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  12

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler

  NUOMONĖ Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (3.6.2010)

  pateikta Teisės reikalų komitetui

  dėl verslo registrų sąveikos

  (2010/2055(INI))

  Nuomonės referentė: Catherine Soullie

  PASIŪLYMAI

  Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

  A. kadangi lengvesnė prieiga prie patikimos ir atnaujintos informacijos apie tarptautines bendroves iš visų valstybių narių sustiprina skaidrumą ir teisinį tikrumą vidaus rinkoje bei gali atkurti pasitikėjimą rinkomis, sumenkusį po finansų ir ekonomikos krizės,

  B.  kadangi 2010 m. gegužės 25–26 d. Taryba patvirtino išvadas, kuriose deramai pabrėžiama kokybiškų duomenų svarba ir prieigos prie informacijos supaprastinimo poreikis, siekiant padidinti suinteresuotųjų asmenų pasitikėjimą ir veiklos sėkmę vidaus rinkoje, taip pat pabrėžiamas poreikis įtraukti visas valstybes nares, kad būtų užtikrinta centralizuota prieiga prie informacijos,

  C. kadangi veiksmingas verslo registrų bendradarbiavimas vykdant tarpvalstybines procedūras yra būtinas norint užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą,

  D. kadangi bendrovių registravimo taisyklių skirtingumas daro žalą vartotojams ir verslo pasauliui bei ekonomikai ir kadangi itin svarbu užtikrinti skaidrumą, kad būtų sukurtas reikalingas pasitikėjimas tarp vidaus rinkos dalyvių,

  1.  tvirtina, kad tobulinant ryšius tarp visų Europos verslo registrų bus sustiprintas skaidrumas ir vidaus rinkos dalyvių pasitikėjimas;

  2.  atkreipia dėmesį, kad itin svarbu šalinti biurokratines, technines ir lingvistines kliūtis, kurios trukdo gauti informaciją apie užsienio bendroves ir todėl trukdo vidaus rinkai sklandžiai veikti; reikalauja, kad informacija apie bendroves būtų prieinama visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis;

  3.  yra įsitikinęs, kad geresnė ir lengvesnė prieiga prie informacijos yra būtina norint padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra svarbiausias Europos ekonomikos pagrindo elementas ir pagrindinis darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir Europos socialinės sanglaudos variklis, nes tuo prisidedama prie joms tenkančios administracinės naštos mažinimo;

  4.  pabrėžia prieigos prie informacijos apie Europos bendroves svarbą, ypač atsižvelgiant į Paslaugų direktyvą ir į būsimą Europos privačios įmonės statusą; taigi ragina įdiegti vienodą įmonių registrų formatą ir turinį bei Europos verslo sertifikatą Europos įmonėms siekiant toliau gerinti registruojamų duomenų vienodumą ir teisinį tikrumą;

  5.  pabrėžia, kad lengvesnė prieiga prie patikimų duomenų apie bendrovių sujungimą, būstinės perkėlimą ir kitas tarpvalstybinio masto procedūras Europos bendrovėms yra būtina ir paskatintų konkurencingumą bei vidaus rinkos veiklos lankstumą, stiprinant jos pagrindines lėšų, paslaugų ir asmenų nevaržomo judėjimo laisves;

  6.  mano, kad visos krizės įveikimo ir bendrosios rinkos veiklos gerinimo strategijos turi būti susijusios su didesniu tarpvalstybinių sistemų skaidrumu ir bendradarbiavimu, nes tai padidintų 500 mln. Europos vartotojų pasitikėjimą;

  7.  pabrėžia, kad svarbi verslo registruose saugomos informacijos kokybė; pabrėžia, jog informacijos apie bendroves kokybė turėtų būti patikima ir techniškai standartizuota visose valstybėse narėse, siekiant užtikrinti, kad informacija būtų atskleidžiama skaidriai ir naudotojui patogiu būdu;

  8.  primena apie Vidaus rinkos informacinės sistemos svarbą sustiprintam vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimui, nes tai jau pasitvirtino kaip veiksminga priemonė įgyvendinant Profesinių kvalifikacijų direktyvą (2005/36/EB) ir Paslaugų direktyvą (2006/123/EB);

  9.  primena, kad visos valstybės narės jau naudoja Vidaus rinkos informacinę sistemą ir kad ji gali būti išplėsta įtraukiant daugiau procedūrų ir be didelių investicijų iš valstybių narių;

  10. primena, kad Europos verslo registras (EVR) taip pat suteikia piliečiams ir bendrovėms prieigą prie informacijos apie įmones, tačiau šio tinklo dar nenaudoja visos valstybės narės;

  11. atkreipia dėmesį į automatinio ryšio tarp Europos verslo registrų, paremto tam tikrais standartais ir įgalinančio suderinamumą, kuris padidins skaidrumą ir pasitikėjimą bendrosios rinkos veikla, svarbą ir todėl ragina valstybes nares įsipareigoti vykdyti Visos Europos verslo registrų sąveikos (angl. BRITE) projektą priimant privalomus teisės aktus; pabrėžia, kad tvirtas teisinis pagrindas – tai vienintelė priemonė pagerinti informacijos, kuria keičiamasi, kokybę;

  12. ragina įgyvendinti BRITE projekto rezultatus, nes tai bus reikalinga norint sukurti Europos verslo registrų tinklą;

  13. dar karta primena, kad kompetentingoms institucijoms ir piliečiams yra svarbu turėti prieigą prie patikimos ir nuolat atnaujinamos informacijos apie bendroves, kurią būtų galima gauti atitinkama kalba; pabrėžia tolimesnio BRITE, Vidaus rinkos informacinės sistemos ir Europos verslo registro duomenų bei sistemų sujungimo svarbą, siekiant vidaus rinkos dalyviams ir vartotojams sukurti vieną bendros informacinės prieigos tašką, kuris, kaupdamas informaciją, padėtų gamintojams ir vartotojams sumažinti sandorių sąnaudas, ir tuo pačiu skatinti Sąjungoje tarpvalstybinę prekybą, ypač tarpvalstybinę elektroninę prekybą, bei ekonomikos plėtrą;

  14. rekomenduoja praktinius klausimus, susijusius su bendradarbiavimu, išaiškinti administraciniame valstybių narių ir (arba) jų įmonių registrų susitarime;

  15. ragina Komisiją stengtis į šį būsimą vieną informacinės prieigos tašką įtraukti visas valstybes nares ir suteikti specialių žinių bei papildomų išteklių; prašo Komisijos išnagrinėti privalomos visų valstybių narių narystės šiame viename informacinės prieigos taške privalumus ir trūkumus;

  16. siūlo, kad šiuo vienu informacinės prieigos tašku su privalomu įmonių registravimu būtų galima naudotis visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis; ragina veiksmingais būdais paskelbti apie jos egzistavimą, kad visos suinteresuotosios šalys galėtų pasinaudoti vienu informacinės prieigos tašku siekdamos gauti aiškią ir patikimą informaciją apie Europos bendroves.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  3.6.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñiz De Urquiza, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  23.6.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Jan Philipp Albrecht, Piotr Borys, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer