Procedură : 2010/2055(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0218/2010

Texte depuse :

A7-0218/2010

Dezbateri :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0298

RAPORT     
PDF 185kWORD 153k
29.6.2010
PE 441.230v01-00 A7-0218/2010

referitor la interconectarea registrelor comerțului

(2010/2055(INI))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Kurt Lechner

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Şi monetare
 AVIZ al Comisiei pentru piaŢa internă Şi protecŢia consumatorilor
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la interconectarea registrelor comerțului

(2010/2055(INI))

Parlamentul European,

–       având în vedere Cartea verde a Comisiei din 4 noiembrie 2009 privind interconectarea registrelor comerțului (COM (2009)0614) și raportul intermediar care o însoțește,

–       având în vedere Prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților(1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003(2),

–       având în vedere a unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți care intră sub incidența legislației unui alt stat(3),

–       având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE(4),

–       având în vedere Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni(5),

–       având în vedere Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE)(6),

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)(7),

–       având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2008 conținând recomandări adresate Comisiei privind e-Justiția(8),

–       având în vedere rezoluția sa din 22 aprilie 2009 referitoare la executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparența activelor debitorilor(9),

–       având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0218/2010),

A.     întrucât registrele comerțului examinează, înregistrează și stochează informații referitoare la societățile comerciale, precum cele referitoare la forma juridică a societății, sediul său și capitalul, numirea, încheierea mandatului, competențele și datele referitoare la reprezentanții săi legali, documentele contabile ale fiecărui exercițiu și, atunci când este cazul, procedurile de lichidare a societății și pun aceste informații la dispoziția publicului;

B.     întrucât registrele comerțului din UE funcționează pe o bază națională sau regională și stochează doar informațiile referitoare la societățile comerciale înregistrate în zonele pentru care aceste registre sunt responsabile;

C.     întrucât există o cerere sporită de acces la informații cu privire la societățile comerciale în context transfrontalier, fie în scopuri comerciale, fie pentru a facilita accesul la justiție; întrucât este esențial ca autoritățile de aplicare a legii și creditorii să dispună de informații fiabile și actualizate privind debitorii și activele acestora; întrucât este necesar să se dezvăluie detalii specifice pentru a asigura că drepturile angajaților prevăzute de legislația întreprinderilor europene sunt respectate;

D.     întrucât faptul că registrele comerțului nu sunt încă interconectate conduce la pierderi economice și probleme pentru toți actorii - nu doar pentru societăți, ci și pentru angajații acestora, pentru consumatori și pentru public - în special în ceea ce privește transparența, eficiența și securitatea juridică; întrucât accesul transfrontalier ușor la informații fiabile și actualizate privind întreprinderile din toate statele membre mărește transparența și siguranța juridică pe piața internă și poate reinstaura încrederea în piețe după criza financiară și economică;

E.     întrucât, începând cu 1 ianuarie 2007, informațiile cuprinse în registrele comerțului sunt stocate electronic și accesibile on-line în toate statele membre; întrucât, deși informațiile relevante referitoare la societățile comerciale sunt disponibile on-line, standardele privind registrele sunt diferite, părțile interesate fiind confruntate cu limbi, condiții de căutare și structuri diferite;

F.     întrucât conținutul, valoarea informativă și însemnătatea juridică a registrelor individuale sunt diferite și întrucât acest fapt ar putea avea consecințe juridice variabile de la un stat membru la altul;

G.     întrucât un punct unic de acces la informațiile referitoare la toate societățile comerciale europene ar economisi timp și bani; întrucât, pentru a îndeplini acest obiectiv, ar trebui avută în vedere participarea obligatorie a tuturor statelor membre la acest punct de acces;

H.     întrucât punctul unic de acces ar trebui să ofere informații de calitate din toate statele membre; întrucât aceste informații trebuie să fie fiabile, actualizate și prezentate într-o formă standard în toate limbile UE; întrucât punctul unic de acces trebuie urmărit activ de către Comisia Europeană;

I.      întrucât, în inițiativa sa emblematică „O politică industrială adaptată erei globalizării”, cuprinsă în comunicarea intitulată „Europa 2020: o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii”, Comisia se angajează să „îmbunătățească mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea costurilor de tranzacție aferente desfășurării unei activități economice în Europa”;

J.      întrucât, la 25 și 26 mai 2010, Consiliul a adoptat concluzii care subliniază, pe bună dreptate, importanța calității datelor și necesitatea simplificării accesului la informații pentru a spori încrederea părților interesate și succesul activităților de pe piața internă, precum și necesitatea implicării tuturor statelor membre în ceea ce privește garantarea accesului centralizat la informații;

K.     întrucât cooperarea între registrele comerțului este esențială în cazul fuziunilor, al transferurilor de sediu și al procedurilor de insolvență transfrontaliere; întrucât cooperarea este impusă în mod explicit de câteva dintre instrumentele legislative ale dreptului societăților comerciale, cum ar fi Directiva 2005/56/CE, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 și Regulamentul (CE) nr. 1435/2003;

L.     întrucât cerințele de divulgare pentru sucursalele din străinătate, prevăzute de a unsprezecea directivă în materie de drept al societăților comerciale (Directiva 89/666/CEE), presupun, în practică, faptul că o cooperare între registrele comerțului este esențială; întrucât această cooperare nu ar trebui limitată la momentul înființării unei sucursale, ci ar trebui extinsă, astfel încât să asigure, de asemenea, faptul că informațiile relevante sunt corecte și actualizate, pentru a evita discrepanțe între conținutul registrelor ce cuprind detalii cu privire la sucursală și al celor care cuprind detalii privind societatea-mamă;

M.    întrucât, odată cu adoptarea statutului societății private europene(10), numărul cazurilor care necesită cooperare transfrontalieră poate crește semnificativ;

N.     întrucât sunt deja disponibile mai multe mecanisme de cooperare între registrele comerțului, cum ar fi Registrul European al Comerțului (EBR), proiectul Interoperabilitatea registrelor comerțului din întreaga Europă (BRITE) și Sistemul de informare al pieței interne (IMI); întrucât EBR și BRITE sunt pe bază voluntară și, prin urmare, nu toate statele membre participă la acestea; întrucât, în plus, BRITE nu este decât un proiect de cercetare;

O.     întrucât, în rezoluția sa din 18 decembrie 2008, Parlamentul a salutat ideea creării unui portal e-Justiție; întrucât planul de acțiune 2009-2013 privind e-Justiția europeană prevede integrarea EBR în portalul european e-Justiție,

1.      consideră că utilitatea proiectului, din perspectiva consolidării integrării spațiului economic european, nu se va putea realiza decât în contextul participării tuturor statelor membre și consideră că, în acest scop, participarea obligatorie a tuturor statelor membre ar trebui luată în considerare;

2.      consideră că ar trebui promovate inițiativele EBR și proiectul BRITE în primul rând și consideră că participarea la acestea ar trebui să fie obligatorie; insistă asupra importanței Sistemului de informare al pieței interne (IMI) pentru o mai bună punerea în aplicare a legislației privind piața internă, având în vedere că s-a dovedit deja a fi un instrument eficace în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale(11) și a Directivei privind serviciile(12); reamintește că toate statele membre folosesc deja sistemul IMI și că acesta ar putea fi extins ca să cuprindă o gamă mai largă de proceduri fără a impune statelor membre efectuarea de investiții importante;

3.      subliniază faptul că datele cuprinse în registre nu sunt comparabile cu informațiile de natură pur științifică; consideră, din acest motiv, că ar trebui oferit publicului un acces la informații fiabile și actualizate, printr-un punct unic oficial de acces; subliniază că aceasta ar îmbunătăți transparența, eficiența și securitatea juridică, spre beneficiul societăților și al angajaților lor, al consumatorilor și al întregului sistem;

4.      invită Comisia să depună eforturi în vederea integrării tuturor statelor membre în acest viitor punct unic de acces la informații, oferind asistență specializată și resurse suplimentare; solicită Comisiei să analizeze avantajele și dezavantajele aderării obligatorii la acest nou punct unic de acces la informații pentru toate statele membre;

5.      subliniază faptul că importanța datelor cuprinse în registrele comerțului poate varia, iar acest fapt poate, la rândul său, implica consecințe juridice, nu doar asupra societăților, ci și asupra angajaților lor și a consumatorilor, care pot varia, în funcție de statul membru în cauză;

6.      consideră că informațiile referitoare la înregistrarea societăților au importanță și pentru angajați, mai ales în societăți în care se aplică dreptul european al societăților, și anume Regulamentul (CE) nr. 2157/2001, Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 și Directiva 2005/56/CE; consideră că aceste informații au, de asemenea, relevanță din perspectiva dispozițiilor Directivei 2003/72/CE(13) și a Directivei 2001/86/CE(14), care prevăd menținerea drepturilor lor anterioare de participare în societățile rezultate;

7.      subliniază, prin urmare, importanța informării utilizatorilor care consultă date cu privire la faptul că însemnătatea juridică și caracterul juridic obligatoriu legate de acestea pot fi diferite în fiecare stat membru;

8.      subliniază faptul că, în raportul dintre societatea-mamă și sucursale, o mai bună interconectare automatizată ar facilita schimbul de înregistrări;

9.      este conștient de faptul că conținuturile înregistrărilor nu dau întotdeauna dovadă de suficientă coerență;

10.    consideră drept esențială, pentru funcționarea adecvată a pieței interne, punerea la dispoziția opiniei publice a unor informații oficiale și fiabile privind societățile comerciale ce tranzacționează în cadrul UE; salută, în acest context, Cartea verde a Comisiei privind interconectarea registrelor comerțului;

11.    constată că o mai mare transparență pe piața internă ar putea conduce la creșterea investițiilor transfrontaliere;

12.    își exprimă convingerea că accesul îmbunătățit și ușor la informații este necesar pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, care constituie un element-cheie în structura fundamentală a economiei europene și forța motrice principală în crearea de locuri de muncă, creșterea economică și coeziunea socială din Europa, deoarece sprijină reducerea sarcinilor administrative ale acestor întreprinderilor;

13.    subliniază faptul că accesul ușor la date fiabile privind fuziunile, transferurile de sedii sau alte proceduri transfrontaliere este indispensabil pentru societățile europene și va spori în continuare competitivitatea pieței interne și fluiditatea acesteia, prin consolidarea principalelor sale libertăți, mai exact libera circulație a capitalurilor, serviciilor și persoanelor;

14.    consideră că orice strategie pentru ieșirea din criză și îmbunătățirea funcționării pieței unice trebuie să implice un grad mai mare de transparență și de cooperare în cadrul mecanismelor transfrontaliere, ceea ce va spori încrederea celor 500 de milioane de consumatori din Europa;

15.    recunoaște eforturile întreprinse în cadrul diferitelor inițiative și mecanisme de cooperare;

16.    subliniază, cu toate acestea, necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare, precum și faptul că transparența pieței presupune, pe de o parte, un acces facil la datele cuprinse în registrele comerțului din cele 27 de state membre printr-un punct unic de acces care să fie monitorizat în mod activ și, pe de altă parte, ca acestea să fie fiabile, actualizate și prezentate într-un format standard și în toate limbile oficiale ale UE; consideră, în primul rând, că ar trebui evaluat în ce măsură aceasta ar implica costuri suplimentare de traducere și că, în acest scop, ar trebui avută în vedere participarea obligatorie a tuturor statelor membre;

17.    solicită să fie asigurate modalități eficace de aducere la cunoștința publicului a existenței acestui punct unic de acces, astfel încât toate părțile interesate să-l poată utiliza pentru a obține informații clare și fiabile privind întreprinderile europene;

18.    subliniază că Grupul la nivel înalt al părților interesate independente privind costurile administrative (Grupul Stoiber) a atras atenția asupra faptului că o facilitare a accesului electronic transfrontalier la informațiile referitoare la societățile comerciale ar putea conduce la eventuale economii anuale de peste 160 de milioane EUR;

19.    subliniază importanța accesului la informații privind întreprinderile europene, în special în ceea ce privește Directiva privind serviciile și Statutul societății private europene, în curs;

20.    subliniază totuși faptul că măsurile adoptate nu ar trebui să impună sarcini administrative suplimentare asupra societăților comerciale, în special asupra IMM-urilor;

21.    așteaptă cu interes lansarea portalului e-Justiție, care ar trebui să fie ușor de utilizat și accesibil cetățenilor, societăților comerciale, practicienilor din domeniul dreptului și autorităților din sistemul judiciar; sprijină ideea integrării EBR în acest portal;

22.    accentuează importanța fuziunii avansate a datelor și sistemelor BRITE, IMI și EBR pentru a pune în practică un singur punct de acces la informații pentru actorii și consumatorii pe piața internă, reducând costurile tranzacțiilor atât pentru producători, cât și pentru consumatori prin concentrarea informațiilor într-un singur loc, și pentru a dezvolta astfel comerțul transfrontalier, în special comerțul electronic transfrontalier, și creșterea economică în Uniune;

23.    sprijină instituirea, în prealabil, a unor mecanisme obligatorii de cooperare între registre, în special în ceea ce privește actualizarea periodică a datelor ce trebuie făcute publice și care vizează sucursalele din străinătate; recomandă ca aspectele practice care implică cooperare să fie clarificate în cuprinsul unui acord administrativ între statele membre și/sau registrele comerțului corespunzătoare;

24.    consideră că o conectare a rețelei registrelor comerțului la rețeaua electronică ce a fost creată în baza Directivei privind transparența va asigura accesul facil la informații juridice și financiare referitoare la societățile comerciale cotate la bursă, precum și o valoare adăugată pentru investitori;

25.    insistă că o soluție europeană trebuie să garanteze cetățenilor și întreprinderilor o protecție adecvată a datelor personale și a celor comerciale pentru a preîntâmpina utilizarea abuzivă a datelor și a garanta certitudinea juridică în cazul datelor care trebuie protejate;

26.    subliniază faptul că o soluție europeană integrată trebuie să țină seama în special de măsura în care registrele naționale și cele europene existente care acoperă anumite sectoare ar putea fi desființate, adaptate sau contopite, pentru a evita suprapunerile în vederea reducerii birocrației și a asigurării clarității și simplității;

27.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

(2)

JO L 221, 04.9.2003, p. 13.

(3)

JO L 395, 30.12.1989, p. 36.

(4)

JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

(5)

JO L 310, 25.11.2005, p. 1.

(6)

JO L 294, 10.11.2001, p. 1.

(7)

JO L 207, 18.8.2003, p. 1.

(8)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0637.

(9)

Texte adoptate, P6_TA(2009)0238.

(10)

COM(2008)0396.

(11)

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).

(12)

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile pe piața internă (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

(13)

Directiva nr. 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor, JO L 207, 18.8.2003, p. 25.

(14)

Directiva 2001/86/CE a Consiliului din 08 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor (JO L 294, 10.11.2001, p. 22).


EXPUNERE DE MOTIVE

Interconectarea registrelor comerțului reprezintă o măsură adecvată, în vederea promovării integrării, în continuare, a spațiului economic în cadrul UE și a consolidării certitudinii juridice pentru întreprinderi și consumatori.

Mai multe acte legislative, printre care, în special, Prima Directivă 68/151/CEE privind dreptul societăților comerciale, prevăd faptul că informațiile referitoare la sediu, formă juridică, drept de reprezentare și capital trebuie divulgate într-un registru. Directiva 2005/56/CE privind fuziunile transfrontaliere, directiva privind publicitatea sucursalelor, precum și alte acte legislative prevăd, de asemenea, înregistrarea și divulgarea în cadrul unor registre publice.

Registrele comerțului sunt administrate la nivel național și regional. Intensificarea activității economice transfrontaliere face necesară, din motive ce țin de certitudinea juridică și de transparență, o mai bună interconectare a registrelor comerțului; de asemenea, trebuie economisite costuri și timp.

În prezent, există deja diferite mecanisme de interconectare a registrelor comerțului:

(1) EBR (inițiativa pentru Registrul European al Comerțului): este o rețea a registrelor comerțului, al cărei obiectiv este acela de a oferi informații fiabile cu privire la întreprinderi din întreaga Europă. Prin aceasta, este facilitată consultarea de către cetățeni, întreprinderi și autorități, în limba maternă, a tuturor registrelor comerțului. Este vorba, cu toate acestea, despre un proiect pe bază voluntară, care este implementat cu sprijinul Comisiei Europene. La EBR participă doar 18 state membre.

(2) BRITE (Interoperabilitatea registrelor comerțului din întreaga Europă): este o inițiativă de cercetare a unor parteneri ai EBR, finanțată în cea mai mare parte de către Comisia Europeană și menită să promoveze interconectarea registrelor. Obiectivele proiectului încheiat în martie 2009 au fost dezvoltarea unui model de interoperabilitate inovator, a unei platforme de servicii TIC și a unui instrument administrativ pentru registrele comerțului ce punea un accent deosebit pe următoarele aspecte: transferurile transfrontaliere ale sediilor societăților comerciale, fuziunile și un mai bun control exercitat asupra sucursalelor înregistrate într-un alt stat membru.

Proiectul BRITE nu a fost, cu toate acestea, decât un proiect de cercetare; rezultatele nu vor fi puse în aplicare decât în anumite țări, pentru a li se testa operabilitatea.

(3) IMI: obiectivul urmărit de Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este promovarea cooperării administrative între statele membre. Sistemul a fost introdus pentru a servi interesele pieței interne. Acesta acordă asistență prin furnizarea de informații despre prevederi și controlul respectării acestora și contribuie la punerea în aplicare a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Directivei privind serviciile. IMI este o aplicație web sigură, gestionată de către Comisie. Este vorba despre o rețea închisă, care pune la dispoziția autorităților competente din statele membre un instrument simplu de găsire a interlocutorilor pertinenți din celelalte state membre și de comunicare rapidă și eficientă cu aceștia.

(4) Inițiativa e-Justiție: această inițiativă este menită să sprijine, odată cu introducerea unui portal european de e-Justiție, activitatea autorităților judiciare și a juriștilor și să faciliteze accesul cetățenilor la informații cu caracter juridic și legal.

Cartea verde examinează două aspecte referitoare la interconectarea registrelor comerțului. Pe de o parte, este vorba despre accesul la registrele comerțului. Un alt aspect îl reprezintă cooperarea dintre registrele comerțului. Aici trebuie făcută din nou distincția între problematica aferentă fuziunilor transfrontaliere și transferurilor sediilor societăților comerciale, pe de o parte, și îmbunătățirea schimbului de informații între societățile-mamă și sucursale, pe de altă parte. Ultimul aspect pare să necesite îmbunătățiri.

Raportorul consideră drept necesară, din toate punctele de vedere, o îmbunătățire a interconectării registrelor comerțului din statele membre și salută inițiativa Comisiei.

Informațiile rezultate dintr-un registru al comerțului nu sunt comparabile cu celelalte informații disponibile în sectorul economic. În afară de acest lucru, aceste informații au valoare informativă și însemnătate juridică ce diferă de la un stat membru la altul; utilizatorii trebuie să fie neapărat informați asupra acestui aspect în momentul consultării datelor.

Având în vedere circumstanțele speciale, interconectarea registrelor și accesul la date ar trebui să aibă loc în același context, ceea ce nu exclude prezența unor referiri prin intermediul linkurilor.

Pare oportună urmărirea acestui obiectiv în cadrul BRITE, și anume opțiunea 1. Acest proiect de cercetare ar trebui continuat cu fermitate.

Ar fi de dorit participarea, cât mai curând posibil, a mai multor state. Un adevărat succes al proiectului, și în sensul utilității pentru piața internă, presupune, cu toate acestea, participarea tuturor statelor membre, astfel încât acesta să capete un caracter obligatoriu, de îndată ce standardele tehnice sunt îndeplinite.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Şi monetare (3.6.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la interconectarea registrelor comerțului

(2010/2055(INI))

Raportor: Hans-Peter Martin

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută faptul că Comisia a desfășurat o consultare cu privire la alternativele posibile pentru un acces transfrontalier mai bun la informațiile despre întreprinderile din UE;

2.  recunoaște că un acces îmbunătățit la informații actuale, oficiale și transfrontaliere despre întreprinderi poate duce la o transparență sporită pentru cetățeni și întreprinderi, precum și la creșterea eficienței și a certitudinii juridice în cadrul pieței interne;

3.  constată că o mai mare transparență pe piața internă ar putea conduce la creșterea investițiilor transfrontaliere;

4.  recunoaște necesitatea crescândă a unui asemenea acces și a unei rețele îmbunătățite de registre ale comerțului din statele membre;

5.  subliniază că Grupul Stoiber a atras atenția asupra faptului că o facilitare a accesului electronic transfrontalier la informațiile referitoare la întreprinderi ar putea conduce la eventuale economii anuale de peste 160 de milioane EUR;

6.  consideră că trebuie să se prezinte o soluție europeană integrată la această problemă; insistă totuși că o astfel de soluție europeană trebuie să fie accesibilă, clară, inteligibilă pentru public, eficientă din punct de vedere economic și să contribuie la reducerea birocrației; detaliile unei asemenea soluții ar trebui stabilite într-un regulament, iar implicarea activă a Parlamentului European trebuie să fie asigurată;

7.  observă că interconectarea registrelor comerțului nu ar trebui să sporească povara administrativă asupra întreprinderilor, ci, dimpotrivă, să o reducă;

8.  insistă că o soluție europeană trebuie să garanteze cetățenilor și întreprinderilor o protecție adecvată a datelor personale și a celor relevante din punctul de vedere al concurenței, pentru a preîntâmpina utilizarea abuzivă a datelor și a garanta certitudinea juridică în cazul datelor care trebuie protejate;

9.  solicită ca o soluție europeană integrată să țină seama în special de măsura în care registrele naționale și cele europene care acoperă anumite sectoare ar putea fi desființate, adaptate sau contopite, pentru a evita suprapunerile în vederea reducerii birocrației și a asigurării clarității și simplității.

10. solicită, în spiritul pieței interne comune, ca documentele relevante disponibile într-un stat membru să fie accesibile și în celelalte state membre prin intermediul unui portal central, accesibil în întreaga Europă.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

2.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

12

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler


AVIZ al Comisiei pentru piaŢa internă Şi protecŢia consumatorilor (3.6.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la interconectarea registrelor comerțului

(2010/2055(INI))

Raportoare pentru aviz: Catherine Soullie

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât accesul transfrontalier ușor la informații fiabile și actualizate privind întreprinderile din toate statele membre mărește transparența și siguranța juridică pe piața internă și poate reinstaura încrederea în piețe după criza financiară și economică;

B.  întrucât, la 25 și 26 mai 2010, Consiliul a adoptat concluzii care subliniază, pe bună dreptate, importanța calității datelor și necesitatea simplificării accesului la informații pentru a spori încrederea părților interesate și succesul activităților de pe piața internă, precum și necesitatea integrării tuturor statelor membre în ceea ce privește garantarea accesului centralizat la informații;

C. întrucât cooperarea eficace a registrelor comerțului în cadrul procedurilor transfrontaliere este indispensabilă pentru a asigura buna funcționare a pieței interne;

D. întrucât fragmentarea normelor cu privire la înregistrarea întreprinderilor aduce daune atât consumatorilor, cât și mediului de afaceri și economiei și întrucât transparența este de o importanță esențială pentru a crea încrederea necesară între părțile interesate de pe piața internă,

1.  susține că facilitarea comunicării între registrele comerțului din UE va mări transparența și încrederea părților interesate în piața internă;

2.  subliniază că este deosebit de important să fie eliminate barierele birocratice, tehnice și lingvistice care pun piedici în calea accesului transfrontalier la informații privind întreprinderile și care împiedică astfel funcționarea fără probleme a pieței interne; insistă ca informațiile referitoare la întreprinderi să fie disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii;

3.  își exprimă convingerea că accesul îmbunătățit și ușor la informații este necesar pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, care constituie un element-cheie în structura fundamentală a economiei europene și forța motrice principală în crearea de locuri de muncă, în creșterea economică și în coeziunea socială din Europa, deoarece contribuie la reducerea sarcinilor administrative ale întreprinderilor mici și mijlocii;

4.  subliniază importanța accesului la informații privind întreprinderile europene, în special în ceea ce privește Directiva privind serviciile și Statutul societății private europene, în curs; prin urmare, solicită să fie pus în aplicare un format tehnic comun pentru registrele comerțului și un certificat comercial european pentru întreprinderile din UE în vederea consolidării în continuare a uniformității și a securității juridice ale datelor înregistrate;

5.  subliniază faptul că accesul ușor la date fiabile privind fuziunile, transferurile de sedii sau alte proceduri transfrontaliere este indispensabil pentru societățile europene și va spori în continuare competitivitatea și fluiditatea în funcționarea pieței interne prin consolidarea principalelor sale libertăți privind circulația capitalurilor, serviciilor și persoanelor;

6.  consideră că orice strategie pentru ieșirea din criză și îmbunătățirea funcționării pieței unice trebuie să implice un grad mai mare de transparență și de cooperare în cadrul mecanismelor transfrontaliere, ceea ce va spori încrederea celor 500 de milioane de consumatori europeni;

7.  subliniază importanța calității informațiilor conținute în registrele comerțului; subliniază că în toate statele membre informațiile privind întreprinderile ar trebui să fie fiabile și standardizate din punct de vedere tehnic pentru a asigura o publicare transparentă și ușor de utilizat a informațiilor;

8.  insistă asupra importanței Sistemului de informare al pieței interne (IMI) pentru o mai bună punerea în aplicare a legislației privind piața internă, având în vedere că acest sistem s-a dovedit deja a fi un instrument eficace în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale (2005/36/CE) și a Directivei privind serviciile (2006/123/CE);

9.  reamintește că toate statele membre folosesc deja sistemul IMI și că acesta ar putea fi extins ca să cuprindă o gamă mai largă de proceduri fără a impune statelor membre efectuarea de investiții importante;

10. reamintește că și Registrul European al Comerțului (EBR) oferă cetățenilor și întreprinderilor acces la informații privind întreprinderile, însă, cu toate acestea, această rețea nu este încă utilizată de toate statele membre;

11. subliniază importanța unei comunicări automate între registrele comerțului din Europa, fondată pe standarde și care să permită interoperabilitatea, ceea ce va spori gradul de transparență și de încredere în funcționarea pieței unice și invită, prin urmare, statele membre să sprijine proiectul BRITE (Interoperabilitatea registrelor comerțului din întreaga Europă) prin adoptarea de acte legislative obligatorii; subliniază că un temei juridic solid reprezintă singurul mijloc prin care se poate spori calitatea informațiilor care fac obiectul schimbului;

12. încurajează punerea în aplicare a rezultatelor proiectului BRITE, pentru că vor fi indispensabile pentru construirea unei rețele europene de registre ale comerțului;

13. insistă asupra importanței pentru autoritățile competente și cetățeni de a avea acces la informații fiabile, constante și actualizate privind întreprinderile, disponibile în limba corespunzătoare; accentuează importanța fuziunii avansate a datelor și sistemelor BRITE, IMI și EBR pentru a pune în practică un singur punct de acces la informații pentru actorii și consumatorii pe piața internă, reducând costurile tranzacțiilor atât pentru producători, cât și pentru consumatori prin concentrarea informațiilor, și pentru a dezvolta astfel comerțul transfrontalier, în special comerțul electronic transfrontalier, și creșterea economică în Uniune.

14. recomandă ca aspectele practice care implică cooperare să fie clarificate în cuprinsul unui acord administrativ între statele membre și/sau registrele comerțului corespunzătoare;

15. invită Comisia să depună eforturi în vederea integrării tuturor statelor membre în acest viitor punct unic de acces la informații, oferind asistență specializată și resurse suplimentare; solicită Comisiei să analizeze avantajele și dezavantajele aderării obligatorii la acest nou punct unic de acces la informații pentru toate statele membre;

16. propune ca acest punct unic de acces la informații, cu înregistrarea obligatorie a întreprinderilor, să fie disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii; solicită să fie asigurate modalități eficace de aducere la cunoștința publicului a unor informații detaliate privind existenței acestuia, astfel încât toate părțile interesate să poată recurge la acest punct unic de acces la informații pentru a obține informații clare și fiabile privind întreprinderile europene.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Bușoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñiz De Urquiza, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Wim van de Camp


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Piotr Borys, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer

Aviz juridic - Politica de confidențialitate