SPRÁVA o prepojení obchodných registrov

29.6.2010 - (2010/2055(INI))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Kurt Lechner

Postup : 2010/2055(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0218/2010

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prepojení obchodných registrov

(2010/2055(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na zelenú knihu Komisie zo 4. novembra 2009 o prepojení obchodných registrov (KOM (2009)0614) a priloženej správe o pokroku,

–       so zreteľom na prvú smernicu Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva[1], zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003[2],

–       so zreteľom na jedenástu smernicu Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu[3],

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES[4],

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností[5],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE)[6],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE)[7],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o elektronickej justícii[8],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2009 o účinnom výkone rozsudkov v Európskej únii: transparentnosť aktív dlžníka[9],

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7‑0218/2010),

A.     keďže obchodné registre preverujú, evidujú a uchovávajú informácie o spoločnostiach, napríklad informácie o právnej forme spoločnosti, jej sídle a základnom imaní, ukončení podnikania, právomociach a totožnosti právnych zástupcov, doklady o účtovníctve za každý finančný rok a prípadne informácie o likvidácii spoločnosti a tieto informácie sprístupňujú verejnosti,

B.     keďže obchodné registre v EÚ fungujú na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a uchovávajú informácie iba o spoločnostiach, ktoré sú evidované v oblastiach podliehajúcim týmto registrom,

C.     keďže sa zvyšuje dopyt po prístupe k informáciám o obchodných spoločnostiach v cezhraničnom kontexte, a to na komerčné účely alebo na uľahčenie prístupu k spravodlivosti; keďže pre veriteľov a exekučné orgány je podstatné, aby mali k dispozícii spoľahlivé a aktuálne informácie o dlžníkoch a ich aktívach; keďže je potrebné zverejniť konkrétne podrobnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa rešpektovali práva zamestnancov stanovené v európskom obchodnom práve,

D.     keďže skutočnosť, že obchodné registre zatiaľ nie sú prepojené, spôsobuje hospodárske straty a problémy všetkým zúčastneným stranám, nielen spoločnostiam, ale aj ich zamestnancom, spotrebiteľom a verejnosti, najmä z hľadiska transparentnosti, efektívnosti a právnej istoty; keďže uľahčeným prístupom k spoľahlivým a aktualizovaným informáciám zo všetkých členských štátov o spoločnostiach pôsobiacich za hranicami štátu sa zvyšuje transparentnosť a právna istota na vnútornom trhu a môže sa obnoviť dôvera k trhom po finančnej a hospodárskej kríze,

E.     keďže od 1. januára 2007 sú informácie obsiahnuté v obchodných registroch uchovávané elektronicky a sú k dispozícii na internete vo všetkých členských štátoch; keďže napriek skutočnosti, že dôležité obchodné informácie sú k dispozícii na internete, štandardy registrov sa od seba líšia a záujemcovia musia riešiť problémy s rôznymi jazykmi, vyhľadávacími kritériami a štruktúrami,

F.     keďže sa obsah, význam a právna závažnosť jednotlivých registrov líšia a keďže by to mohlo mať právne následky, ktoré by mohli byť v jednotlivých členských štátoch rôzne,

G.     keďže jednotné prístupové miesto k obchodným informáciám o všetkých európskych spoločnostiach by šetrilo čas a náklady; keďže v záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa mala zvážiť povinná účasť všetkých členských štátov v tomto prístupovom mieste,

H.     keďže toto jednotné prístupové miesto by malo poskytovať kvalitné informácie zo všetkých členských štátov; keďže tieto informácie by mali byť spoľahlivé, aktualizované a poskytované v štandardnom formáte a vo všetkých jazykoch EÚ; keďže toto jednotné prístupové miesto by mala aktívne sledovať Európska komisia,

I.      keďže vo svojej kľúčovej iniciatíve „Priemyselná politika vo veku globalizácie“, ktorá je súčasťou oznámenia Komisie s názvom „Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, sa Komisia zaväzuje „zlepšiť podnikateľské prostredie, najmä pre malé a stredné podniky, okrem iného znižovaním transakčných nákladov pri podnikateľskej činnosti v rámci Európy“,

J.      keďže Rada v dňoch 25. a 26. mája 2010 prijala závery, ktoré správne podčiarkujú dôležitosť kvality údajov a potrebu zjednodušiť prístup k informáciám, s cieľom zvýšiť dôveru zainteresovaných strán a zabezpečiť úspech činností v rámci vnútorného trhu, ako aj potrebu zapojiť všetky členské štáty do procesu zabezpečenia centralizovaného prístupu k informáciám,

K.     keďže spolupráca medzi obchodnými registrami je nevyhnutná v prípade cezhraničných fúzií, presunov sídel spoločností alebo cezhraničných konkurzných konaní; keďže spolupráca sa výslovne vyžaduje niekoľkými nástrojmi práva obchodných spoločností, ako napríklad smernicou 2005/56/ES, nariadením Rady (ES) č. 2157/2001 a nariadením Rady (ES) č. 1435/2003,

L.     keďže požiadavky na zverejňovanie pre zahraničné pobočky, ktoré stanovuje jedenásta smernica o práve obchodných spoločností (89/666/EHS), v praxi znamenajú, že spolupráca medzi registrami je nevyhnutná; keďže táto spolupráca by sa nemala vzťahovať len na dobu, keď sa pobočka otvára, ale mala by byť i zárukou, že tieto informácie sú správne a aktuálne, aby nevznikali nezrovnalosti medzi obsahom registra, v ktorom sú uvedené informácie o pobočke a obsahom toho, v ktorom sú zapísané údaje o materskej spoločnosti,

M.    keďže sa po prijatí stanov európskej súkromnej spoločnosti (SPE)[10] môže významne zvýšiť počet prípadov, v ktorých sa bude požadovať cezhraničná spolupráca,

N.     keďže už bolo zavedených niekoľko mechanizmov spolupráce medzi obchodnými registrami, ako napr. Európsky obchodný register (EBR), projekt interoperability obchodných registrov v rámci Európy (BRITE) a informačný systém vnútorného trhu (IMI); keďže EBR a BRITE fungujú na dobrovoľnej báze a preto sa v nich nezúčastňujú všetky členské štáty; keďže je okrem toho BRITE iba výskumným projektom,

O.     keďže Parlament vo svojom uznesení z 18. decembra 2008 privítal myšlienku vytvorenia portálu elektronickej justície; keďže európsky akčný plán v oblasti elektronickej justície na roky 2009 2013 stanovuje, že Európsky obchodný register bude začlenený do Európskeho portálu elektronickej justície,

1.      domnieva sa, že projekt môže byť využitý pre ďalšiu integráciu európskeho hospodárskeho priestoru len vtedy, keď sa na ňom budú podieľať všetky členské štáty a zastáva názor, že by sa na tento účel mala zvážiť povinná účasť všetkých členských štátov;

2.      domnieva sa, že najskôr by mala byť urýchlená realizácia iniciatív EBR a projektu BRITE a že účasť v nich by mala byť povinná; trvá na tom, že informačný systém o vnútornom trhu (IMI) je dôležitý pre lepšie vykonávanie právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu, keďže sa už ukázalo, že je úspešným nástrojom, pokiaľ ide o vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií[11] a smernice o službách[12]; pripomína, že všetky členské štáty už využívajú informačný systém o vnútornom trhu (IMI), ktorý by sa mohol rozšíriť na ďalšie postupy bez toho, aby si to vyžadovalo veľké investície členských štátov;

3.      upozorňuje na to, že údaje v registroch nie je možné porovnávať s informáciami, ktoré majú čisto hospodársky charakter; z tohto dôvodu sa domnieva, že prístup verejnosti k spoľahlivým a aktualizovaným informáciám by malo poskytovať oficiálne jednotné prístupové miesto; upozorňuje, že sa tým zlepší transparentnosť, efektívnosť a právna istota v prospech spoločností a ich pracovníkov, spotrebiteľov a systému ako celku;

4.      vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o integráciu všetkých členských štátov do tohto budúceho jednotného prístupového miesta k informáciám a aby v prípade potreby poskytla odbornú pomoc a ďalšie zdroje; žiada Komisiu, aby preskúmala výhody a nevýhody, ktoré budú vyplývať všetkým členským štátom EÚ z povinného členstva v tomto budúcom jednotnom prístupovom mieste k informáciám;

5.      upozorňuje na to, že údaje uchovávané v obchodných registroch môžu mať rôzny význam a že z toho môžu vyplývať právne dôsledky – nielen pre spoločnosti, ale aj pre ich pracovníkov a spotrebiteľov –, ktoré sa môžu v jednotlivých členských štátoch líšiť;

6.      domnieva sa, že informácie o registrácii spoločností majú význam aj pre zamestnancov, a to najmä v spoločnostiach, v ktorých sa uplatňuje európske obchodné právo, t. j. nariadenie (ES) č. 2157/2001, nariadenie (ES) č. 1435/2003 a smernica 2005/56/ES; domnieva sa, že tieto informácie majú význam aj z hľadiska ustanovení smernice 2003/72/ES[13] a smernice 2001/86/ES[14], ktorými sa stanovuje zachovanie už existujúcich práv účasti zamestnancov vo výsledných spoločnostiach;

7.      zdôrazňuje preto, že je dôležité, aby pri vyhľadávaní v registri boli užívatelia upozornení na to, že právny význam a záväznosť týchto údajov sa v jednotlivých členských štátoch môžu líšiť;

8.      upozorňuje na to, že pokiaľ ide o vzťahy medzi hlavnými sídlami a pobočkami, výmenu záznamov by uľahčilo automatizovanejšie prepojenie;

9.      berie na vedomie skutočnosť, že obsahy záznamov nie sú vždy dostatočne konzistentné;

10.    domnieva sa, že v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné sprístupniť verejnosti oficiálne a spoľahlivé informácie o spoločnostiach, ktoré obchodujú v EÚ; v tomto kontexte víta zelenú knihu Komisie o prepojení obchodných registrov;

11.    konštatuje, že vyššia transparentnosť na vnútornom trhu by mohla viesť k zvýšeniu cezhraničných investícií;

12.    je presvedčený, že na pomoc malým a stredným podnikom je nevyhnutný zlepšený a jednoduchší prístup k informáciám, čo predstavuje kľúčový prvok v základnej štruktúre európskeho hospodárstva a hlavnú hnaciu silu pre vytváranie pracovných miest, hospodársky rast a sociálnu súdržnosť v Európe, keďže pomáha znížiť administratívnu záťaž týchto podnikov;

13.    zdôrazňuje, že jednoduchý prístup k spoľahlivým údajom týkajúcim sa fúzií, presunov sídel spoločností alebo ďalších cezhraničných konaní je pre európske spoločnosti nevyhnutný a ďalej zvýši konkurencieschopnosť a hladké fungovanie vnútorného trhu tým, že posilní jeho hlavné slobody, napr. voľný pohyb finančných prostriedkov, služieb a jednotlivcov;

14.    domnieva sa, že všetky stratégie na prekonanie krízy a na zlepšenie fungovania jednotného trhu musia zahŕňať väčšiu transparentnosť a spoluprácu v cezhraničných mechanizmoch, čo zvýši dôveru 500 miliónov európskych spotrebiteľov;

15.    berie na vedomie úsilie, ktoré bolo vynaložené v rámci rôznych mechanizmov a iniciatív pre spoluprácu;

16.    zdôrazňuje však, že treba prijať ďalšie opatrenia a že v záujme transparentnosti trhu je nevyhnutné, aby údaje obsiahnuté v obchodných registroch 27 členských štátov boli jednoducho dostupné cez aktívne sledované jednotné prístupové miesto a zároveň aby boli spoľahlivé, pravidelne aktualizované, mali štandardný formát a boli k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ; domnieva sa, že by sa najprv malo posúdiť, do akej miery by to znamenalo dodatočné náklady na preklad a že by sa na tento účel mala zvážiť povinná účasť všetkých členských štátov;

17.    žiada, aby sa zabezpečili účinné formy propagácie jednotného prístupového miesta s cieľom zaručiť, aby ho všetky zainteresované strany mohli využívať na získavanie jasných a spoľahlivých informácií o európskych spoločnostiach;

18.    poukazuje na to, že skupina nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívneho zaťaženia (Stoiberova skupina) objasnila, že uľahčenie cezhraničného elektronického prístupu k informáciám o podnikoch by mohlo viesť k úspore viac než 160 miliónov EUR ročne;

19.    zdôrazňuje význam prístupu k informáciám o európskych spoločnostiach, najmä v zmysle smernice o službách a očakávaného štatútu európskej súkromnej spoločnosti;

20.    poukazuje však na to, že prijaté opatrenia by nemali predstavovať ďalšiu administratívnu záťaž pre spoločnosti, najmä malé a stredné podniky;

21.    očakáva spustenie portálu elektronickej justície, ktorý musí byť prístupný jednotlivcom, podnikom, právnikom a sudcom, a musí byť užívateľsky ústretový; podporuje myšlienku začlenenia EBR do tohto portálu;

22.    zdôrazňuje význam ďalšieho zlúčenia údajov a systémov BRITE, IMI a EBR s cieľom zaviesť jednotné prístupové miesto k informáciám pre zainteresované strany vnútorného trhu a spotrebiteľov, znížiť náklady na transakcie pre výrobcov a spotrebiteľov prostredníctvom koncentrácie informácií na jednom mieste, a posilniť tým cezhraničný obchod, najmä cezhraničný elektronický obchod, a hospodársky rast v Únii;

23.    podporuje zavedenie dočasných povinných mechanizmov spolupráce medzi registrami týkajúcich sa najmä pravidelného aktualizovania údajov, ktoré je potrebné zverejniť v súvislosti so zahraničnými pobočkami; pripomína, že by bolo potrebné prostredníctvom administratívnej dohody medzi členskými štátmi a/alebo ich obchodnými registrami ozrejmiť praktické otázky týkajúce sa spolupráce;

24.    domnieva sa, že prepojenie siete obchodných registrov s elektronickou sieťou vytvorenou na základe smernice o transparentnosti poskytne jednoduchý prístup k právnym a finančným údajom o kótovaných spoločnostiach a že bude prínosné aj pre investorov;

25.    trvá na tom, že európske riešenie musí občanom a podnikom zabezpečiť dostatočnú ochranu osobných a obchodných údajov, aby sa zabránilo ich zneužitiu, a zabezpečiť právnu istotu citlivých údajov;

26.    zdôrazňuje, že v integrovanom európskom riešení sa musí zohľadniť najmä to, do akej miery by bolo možné vyradiť, upraviť alebo zlúčiť vnútroštátne registre alebo už existujúce európske registre vzťahujúce sa na určité sektory hospodárstva tak, aby sa zabránilo duplicite činností v súlade s cieľom znižovania byrokratickej záťaže a zabezpečenia jasnosti a jednoduchosti;

27.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 • [1]  Ú. v. ES L 65, 14.03.1968, s. 8.
 • [2]  Ú. v. ES L 221, 4.09.2003, s. 13.
 • [3]  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36.
 • [4]  Ú. v. ES L 390, 31.12.2004, s. 38.
 • [5]  Ú. v. ES L 310, 25.11.2005, s. 1.
 • [6]  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.
 • [7]  Ú. v. ES L 207, 18.08.2003, s. 1.
 • [8]  Prijaté texty, P6_TA(2008)0637.
 • [9]  Prijaté texty, P6_TA(2009)0238.
 • [10]  KOM(2008)0396.
 • [11]  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).
 • [12]  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
 • [13]  Smernica Rady č. 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25).
 • [14]  Smernica Rady č. 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (Ú. v. EÚ L 294, 10.11.2001, s. 22).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prepojenie obchodných registrov je vhodným opatrením na podporu ďalšej integrácie hospodárskeho priestoru v celej EÚ a na posilnenie právnej istoty pre podniky a spotrebiteľov.

Zverejňovanie informácií týkajúcich sa sídla, právnej formy, oprávnenia zastupovať spoločnosť a imania v jednom registri je stanovené vo viacerých právnych aktoch, najmä však v prvej smernici v oblasti práva obchodných spoločností 68/151/EHS. Okrem toho sú záznamy a zverejňovanie pobočiek predpísané aj smernicou o zlúčeniach kapitálových spoločností (2005/56/ES) a smernicou o zverejňovaní pobočiek a ďalšími právnymi aktmi.

Obchodné registre sú spravované na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. V záujme väčšej právnej istoty a transparentnosti je za neustále rastúcej cezhraničnej spolupráce nevyhnutné lepšie prepojenie obchodných registrov; ďalším dôvodom je aj úspora nákladov a času.

V súčasnosti už existujú rôzne mechanizmy ako obchodné registre prepojiť:

1) EBR (iniciatíva pre Európsky obchodný register): EBR je sieť obchodných registrov, ktorej cieľom je poskytovať spoľahlivé informácie o obchodných spoločnostiach v celej Európe. Prostredníctvom nej by občania, podniky a verejné orgány mali mať možnosť nahliadnuť do všetkých obchodných registrov vo svojom rodnom jazyku. Ide však o dobrovoľný projekt, ktorý je realizovaný s podporou Európskej komisie. Do projektu EBR je zapojených iba 18 členských štátov.

2) BRITE (Interoperabilita obchodných registrov v Európe): je výskumná iniciatíva niektorých partnerov EBR, z veľkej časti financovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je podpora prepojenia registrov. K cieľom projektu BRITE, ktorý sa skončil v marci 2009, patrilo vyvinúť a zaviesť moderný a inovačný model interoperability, platformu pre služby v oblasti informačných a komunikačných technológií a nástroj na riadenie pre obchodné registre s cieľom vzájomne pôsobiť v celej EÚ, pričom sa sústreďoval predovšetkým na prípady cezhraničných presunov sídel, na fúzie a na lepšiu kontrolu pobočiek obchodných spoločností zapísaných do registra v iných členských štátoch.

BRITE bol však len výskumným projektom; výsledky budú uvedené do praxe iba v niektorých krajinách s cieľom overiť ich funkčnosť.

3) IMI: Systém pre výmenu informácií o vnútornom trhu (IMI) má za úlohu podporovať administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi. Tento systém bol zavedený v záujme vnútorného trhu. Slúži k poskytovaniu informácií a kontrole predpisov a podporuje realizáciu smernice o odborných kvalifikáciách a smernice o službách. IMI je bezpečná webová aplikácia, ktorú prevádzkuje Komisia. Ide o uzavretú sieť, ktorá poskytuje príslušným orgánom v členských štátoch jednoduchý nástroj na nájdenie príslušných partnerov v iných členských štátoch a na komunikáciu s nimi čo najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom.

4) Iniciatíva elektronickej justície: spustenie európskeho portálu elektronickej justície má podporiť činnosť súdnych orgánov alebo odborníkov v súdnictve a zjednodušiť prístup občanov k súdnym a právnym informáciám.

Zelená kniha skúma dva aspekty prepojenia obchodných registrov. Po prvé ide o prístup k obchodným registrom. Ďalším cieľom je spolupráca medzi obchodnými registrami. Tu je opäť potrebné rozlišovať medzi problematikou cezhraničných fúzií a premiestňovania sídiel firiem na jednej strane a problematikou zlepšenia výmeny informácií medzi hlavným sídlom a pobočkami na druhej strane. Ukazuje sa, že posledná z uvedených oblastí si žiada vylepšenia.

Spravodajca sa domnieva, že zlepšenie prepojenia obchodných registrov členských štátov je v každom ohľade potrebné a iniciatívu Komisie víta.

Informácie z obchodného registra nie je možné porovnávať s informáciami obvykle dostupnými v hospodárskom živote. Okrem toho v jednotlivých členských štátoch majú rozdielnu výpovednú hodnotu a právny význam, na čo musia byť používatelia pri vyhľadávaní údajov bezpodmienečne upozornení.

Vzhľadom na špecifickú povahu veci by prepájanie registrov a prístup k údajom malo prebiehať v osobitnom kontexte, čo nevylučuje, že výsledky nebudú zverejnené vo forme internetových odkazov.

Bolo by logické, keby bol tento cieľ plnený v rámci projektu BRITE (t.j. možnosť 1). V realizácii tohto výskumného projektu by sa rozhodne malo pokračovať.

Bolo by žiaduce, aby sa čo najskôr zapojilo viac štátov. Predpokladom skutočnej úspešnosti projektu, aj v zmysle jeho prínosu pre vnútorný trh, je však zapojenie všetkých členských štátov, čo by malo byť stanovené ako povinnosť, hneď ako budú dostatočne vyvinuté technické normy.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (3.6.2010)

pre Výbor pre právne veci

k prepojeniu obchodných registrov
2010/2055(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Hans-Peter Martin

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta skutočnosť, že Komisia uskutočnila konzultáciu o možných alternatívnych mechanizmoch na zaistenie lepšieho cezhraničného prístupu k informáciám o podnikoch v EÚ;

2.  uznáva, že zlepšenie prístupu k aktuálnym a oficiálnym cezhraničným informáciám o podnikoch môže viesť k zvýšenej transparentnosti pre verejnosť a pre samotné podniky, ako aj k vyššej efektivite a právnej istote na vnútornom trhu;

3.  konštatuje, že vyššia transparentnosť na vnútornom trhu by mohla viesť k zvýšeniu cezhraničných investícií;

4.  uznáva, že v tejto oblasti narastá potreba takéhoto prístupu a kvalitnejšej siete prepájajúcej obchodné registre členských štátov;

5.  poukazuje na to, že Stoiberova skupina preukázala, že uľahčenie cezhraničného elektronického prístupu k informáciám o podnikoch by mohlo viesť k úspore viac než 160 miliónov EUR ročne;

6.  zastáva názor, že je potrebné dosiahnuť integrované európske riešenie tohto problému; kladie však dôraz na to, že akékoľvek európske riešenie tohto typu musí byť užívateľsky ústretové, jasné, zrozumiteľné pre verejnosť, hospodársky efektívne a nápomocné pri znižovaní byrokratickej záťaže; detaily tohto riešenia by mali byť vymedzené nariadením a tiež je potrebné zabezpečiť aktívnu účasť Európskeho parlamentu;

7.  berie na vedomie, že vytvorenie prepojení obchodných registrov by nemalo zvýšiť administratívnu záťaž podnikov, ale práve naopak, malo by ju znížiť;

8.  trvá na tom, že európske riešenie musí občanom a podnikom zabezpečiť dostatočnú ochranu osobných a obchodných údajov, aby sa zabránilo ich zneužitiu, a zabezpečiť právnu istotu v prípade citlivých údajov;

9.  dôrazne žiada, aby sa v integrovanom európskom riešení zohľadnilo najmä to, do akej miery by bolo možné vyradiť, upraviť alebo zlúčiť vnútroštátne registre alebo už existujúce európske registre vzťahujúce sa na určité sektory hospodárstva tak, aby sa zabránilo duplicite činností v súlade s cieľom znižovania byrokratickej záťaže a zabezpečenia jasnosti a jednoduchosti;

10. v duchu jednotného trhu požaduje, aby príslušné dokumenty, ktoré sú k dispozícii v jednom členskom štáte, boli dostupné aj v ostatných členských štátoch prostredníctvom ústredného portálu prístupného v celej Európe.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

2.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

12

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (3.6.2010)

pre Výbor pre právne veci

o prepojení obchodných registrov
(2010/2055(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Catherine Soullie

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže uľahčeným prístupom k spoľahlivým a aktualizovaným informáciám zo všetkých členských štátov o spoločnostiach pôsobiacich za hranicami štátu sa zvyšuje transparentnosť a právna istota na vnútornom trhu a môže sa obnoviť dôvera k trhom po finančnej a hospodárskej kríze,

B.  keďže Rada v dňoch 25. a 26. mája 2010 prijala závery, ktoré správne podčiarkujú dôležitosť kvality údajov a potrebu zjednodušenia prístupu k informáciám, s cieľom zvýšiť dôveru zainteresovaných strán a zabezpečiť úspech činností v rámci vnútorného trhu, ako aj potrebu zapojiť všetky členské štáty do procesu zabezpečenia centralizovaného prístupu k informáciám,

C. keďže na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutná účinná cezhraničná spolupráca medzi obchodnými registrami pri cezhraničných konaniach,

D. keďže roztrieštenosť právnych predpisov o registrácii spoločností poškodzuje spotrebiteľov, ako aj podnikateľskú oblasť a hospodárstvo, a keďže pre vytvorenie potrebnej dôvery medzi zainteresovanými stranami v rámci vnútorného trhu je rozhodujúca transparentnosť,

1.  vyhlasuje, že uľahčovaním komunikácie medzi príslušnými obchodnými registrami sa zvýši transparentnosť a posilní sa dôvera zainteresovaných strán k vnútornému trhu;

2.  zdôrazňuje, že je veľmi dôležité zamerať sa na byrokratické, technické a jazykové prekážky, ktoré bránia prístupu k informáciám o spoločnostiach pôsobiacich za hranicami štátu, a preto zabraňujú hladkému fungovaniu vnútorného trhu; nástojí na tom, aby informácie o spoločnostiach boli prístupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie;

3.  je presvedčený, že na pomoc malým a stredným podnikom je nevyhnutný zlepšený a jednoduchý prístup k informáciám, čo predstavuje kľúčový prvok v základnej štruktúre európskeho hospodárstva a hlavnú hnaciu silu pre vytváranie pracovných miest, hospodársky rast a sociálnu súdržnosť v Európe, keďže prispieva k zníženiu administratívnej záťaže;

4.  zdôrazňuje význam prístupu k informáciám o európskych spoločnostiach, najmä pokiaľ ide o smernicu o službách a očakávaný štatút európskej súkromnej spoločnosti; vyzýva preto na zavedenie spoločného technického formátu obchodných registrov a európskych obchodných osvedčení pre európske podniky s cieľom ďalej posilňovať jednotnosť a právnu istotu evidovaných údajov;

5.  zdôrazňuje, že jednoduchý prístup k spoľahlivým údajom týkajúcim sa fúzií, presunov sídel spoločností alebo ďalších cezhraničných konaní je pre európske spoločnosti nevyhnutný a ďalej zvýši konkurencieschopnosť a plynulosť vo fungovaní vnútorného trhu tým, že posilní jeho hlavné slobody pohybu finančných prostriedkov, služieb a jednotlivcov;

6.  domnieva sa, že všetky stratégie na prekonanie krízy a na zlepšenie fungovania jednotného trhu musia zahŕňať väčšiu transparentnosť a spoluprácu v cezhraničných mechanizmoch, čo zvýši dôveru 500 miliónov európskych spotrebiteľov;

7.  zdôrazňuje význam kvality informácií obsiahnutých v obchodných registroch; zdôrazňuje, že kvalita informácií o spoločnostiach by mala byť spoľahlivá a technicky štandardizovaná vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo transparentné sprístupňovanie informácií orientované na užívateľov;

8.  trvá na tom, že informačný systém o vnútornom trhu (IMI) je dôležitý pre lepšie vykonávanie právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu, keďže sa už ukázalo, že je úspešným nástrojom, pokiaľ ide o vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií (2005/36/ES) a smernice o službách (2006/123/ES);

9.  pripomína, že všetky členské štáty už využívajú informačný systém o vnútornom trhu (IMI), ktorý by sa mohol rozšíriť na ďalšie postupy bez toho, aby si to vyžadovalo veľké investície členských štátov;

10. pripomína, že EBR (Európsky obchodný register) zároveň ponúka občanom a spoločnostiam prístup k informáciám o spoločnostiach, ale že túto sieť zatiaľ nevyužívajú všetky členské štáty;

11. poukazuje na význam automatizovanej komunikácie medzi európskymi obchodnými registrami, ktoré vychádzajú z noriem a umožňujú interoperabilitu, čo posilní transparentnosť a dôveru vo fungovanie jednotného trhu, a preto vyzýva členské štáty, aby sa zapojili do projektu BRITE (Interoperabilita obchodných registrov v Európe) a prijali záväzné právne predpisy; zdôrazňuje, že pevný právny základ je jediným prostriedkom na zvýšenie kvality vymieňaných informácií;

12. nabáda k uplatňovaniu výsledkov projektu BRITE, keďže budú nevyhnutné na vybudovanie európskej siete obchodných registrov;

13. trvá na tom, že je dôležité, aby príslušné orgány a občania mali prístup k spoľahlivým, pravidelným a aktualizovaným informáciám o spoločnostiach, ktoré sú k dispozícii v príslušnom jazyku; zdôrazňuje význam ďalšieho zlúčenia údajov a systémov BRITE, IMI a EBR s cieľom zaviesť jednotné prístupové miesto k informáciám pre zainteresované strany vnútorného trhu a spotrebiteľov, znížiť náklady na transakcie pre výrobcov a spotrebiteľov prostredníctvom koncentrácie informácií, a posilniť tým cezhraničný obchod, najmä cezhraničný elektronický obchod, a hospodársky rast v Únii;

14. pripomína, že by bolo potrebné prostredníctvom administratívnej dohody medzi členskými štátmi a/alebo ich obchodnými registrami ozrejmiť praktické otázky týkajúce sa spolupráce;

15. vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o integráciu všetkých členských štátov do tohto budúceho jednotného prístupového miesta k informáciám a aby v prípade potreby poskytla odbornú pomoc a ďalšie zdroje; žiada Komisiu, aby preskúmala výhody a nevýhody, ktoré budú vyplývať všetkým členským štátom EÚ z povinného členstva v tomto budúcom jednotnom prístupovom mieste k informáciám;

16. navrhuje, aby toto jednotné prístupové miesto k informáciám s povinnou registráciou pre podniky bolo dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ; žiada, aby sa zabezpečili účinné formy zverejňovania podrobností o jeho existencii s cieľom zaručiť, aby všetky zainteresované strany mohli toto jednotné prístupové miesto k informáciám využívať na získavanie jasných a spoľahlivých informácií o európskych spoločnostiach.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

3.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñiz De Urquiza, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Piotr Borys, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer