Förfarande : 2010/2055(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0218/2010

Ingivna texter :

A7-0218/2010

Debatter :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0298

BETÄNKANDE     
PDF 166kWORD 106k
29.6.2010
PE 441.230v02-00 A7-0218/2010

om sammankoppling av företagsregister

(2010/2055(INI))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Kurt Lechner

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om sammankoppling av företagsregister

(2010/2055(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens grönbok av den 4 november 2009 om sammankoppling av företagsregister (KOM(2009)0614) och den lägesrapport som utgör bilaga till grönboken,

 med beaktande av rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen(1), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG av den 15 juli 2003(2),

 med beaktande av rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat(3),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG(4),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar(5),

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag(6),

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)(7),

 med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 med rekommendationer till kommissionen om e-juridik(8),

 med beaktande av sin resolution av den 22 april 2009 om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar(9),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7‑0218/2010), och av följande skäl:

A. Företagsregistren undersöker, registrerar och lagrar företagsinformation om sådana frågor som ett företags rättsliga form, säte och kapital samt tillsättande, entledigande, befogenheter och andra uppgifter beträffande dess juridiska företrädare, redovisningshandlingar för varje räkenskapsår och, i förekommande fall, företagets likvidering, och gör denna information tillgänglig för allmänheten.

B.  Företagsregistren i EU förvaltas nationellt eller regionalt och lagrar bara information om företag som är registrerade inom det egna territoriet.

C. Det finns en växande efterfrågan på tillgång till information om företag i gränsöverskridande sammanhang, antingen för kommersiella syften eller för att öka möjligheten till rättslig prövning. Det är mycket viktigt för kreditgivare och verkställande myndigheter att ha tillförlitlig och aktuell information om låntagare och deras tillgångar. Det är nödvändigt att offentliggöra särskilda detaljerade upplysningar för att se till att de anställdas rättigheter som är fastställda i EU:s bolagsrätt respekteras.

D. Det faktum att företagsregister ännu inte är sammankopplade förorsakar ekonomiska förluster och problem för alla intressenter, inte bara för företag utan också för deras anställda, konsumenterna och allmänheten, särskilt i termer av transparens, effektivitet och rättssäkerhet. Förenklad gränsöverskridande tillgång till tillförlitlig och aktuell information om företag i samtliga medlemsstater förbättrar transparensen och ökar rättssäkerhet på den inre marknaden och kan även bidra till att återskapa förtroendet för marknaderna efter den finansiella och ekonomiska krisen.

E.  Sedan den 1 januari 2007 har informationen i företagsregistren lagrats elektroniskt och är tillgänglig via Internet i alla medlemsstater. Även om relevant företagsinformation finns på Internet följer de olika registren olika standarder, och intressenterna måste hantera olika språk, sökvillkor och strukturer.

F.  Enskilda register tenderar att skilja sig åt vad gäller innehåll, signifikans och rättslig innebörd, vilket kan leda till rättsliga konsekvenser som skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

G. En enda kontaktpunkt för information om alla europeiska företag skulle spara tid och pengar. För att uppnå detta mål bör man överväga att göra det obligatoriskt för alla medlemsstater att ansluta sig till denna kontaktpunkt.

H. Denna enda kontaktpunkt bör tillhandahålla högkvalitativ information från alla medlemsstater. Denna information bör vara tillförlitlig, aktuell och tillhandahållas i ett standardiserat format på alla EU-språk. Kommissionen bör aktivt följa upp denna enda kontaktpunkt.

I.   I sitt flaggskeppsinitiativ ”Industripolitik för en globaliserad tid” som behandlas i kommissionens meddelande ”Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” eftersträvar kommissionen att ”förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag, däribland genom att minska transaktionskostnaderna för att göra affärer i Europa”.

J.   Den 25–26 maj 2010 antog rådet slutsatser i vilka man med rätta understryker hur viktigt det är med uppgifter av hög kvalitet och att det är nödvändigt att förenkla tillgången till information så att intressenternas förtroende förbättras och verksamheten på den inre marknaden blir mer framgångsrik samt att alla medlemsstater måste engageras för att garantera centraliserad tillgång till information.

K. Samarbete mellan olika företagsregister är av avgörande vikt när det gäller gränsöverskridande fusioner, omlokalisering av företagssäten och gränsöverskridande insolvensförfaranden, och samarbete är också något som uttryckligen efterlysts i flera bolagsrättsliga instrument, såsom direktiv 2005/56/EG, förordning (EG) nr 2157/2001 och förordning (EG) nr 1435/2003.

L.  De krav på offentliggörande avseende filialer utomlands som föreskrivs i rådets elfte bolagsrättsdirektiv (89/666/EEG) innebär att samarbete mellan företagsregister i praktiken är mycket viktigt. Detta samarbete bör inte begränsas till den tidpunkt då filialen inrättas utan bör också syfta till att grantera att den relevanta informationen är korrekt och aktuell, så att innehållet i register med uppgifter om filialen stämmer överens med innehållet i register med uppgifter om moderbolaget.

M. När stadgan för europeiska privata aktiebolag(10) antas kan antalet fall som kräver gränsöverskridande samarbete komma att öka avsevärt.

N. Det finns redan flera mekanismer för samarbete mellan företagsregister, såsom det europeiska företagsregistret (EBR), Brite-projektet (Business Register Interoperability Throughout Europe) och informationssystemet för den inre marknaden (IMI). Deltagande i EBR och Brite är frivilligt och därför deltar inte alla medlemsstater i dessa. Brite är dessutom enbart ett forskningsprojekt.

O. I sin resolution av den 18 december 2008 välkomnade parlamentet planerna på att skapa en portal för e-juridik. Enligt handlingsplanen för europeisk e-juridik 2009–2013 ska EBR integreras i den europeiska portalen för e-juridik.

1.  Europaparlamentet anser att projektets nytta för en fortsatt integration av den europeiska ekonomin kan exploateras bara om alla medlemsstater deltar, och därför bör man överväga obligatoriskt deltagande för alla medlemsstater.

2.  Europaparlamentet anser att EBR-initiativet och Briteprojektet bör komma igång först, och att deltagandet bör göras obligatoriskt. Med tanke på att informationssystemet för den inre marknaden redan har visat sig vara ett framgångsrikt instrument vid genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG)(11) och tjänstedirektivet (2006/123/EG)(12), vidhåller parlamentet hur viktigt detta instrument är i samband med åtgärder som syftar till att förbättra genomförandet av den lagstiftning som reglerar den inre marknaden. Alla medlemsstater använder redan informationssystemet för den inre marknaden, och systemet skulle kunna byggas ut så att det kom att omfatta fler typer av förfaranden utan att detta skulle medföra betydande investeringar från medlemsstaternas sida.

3.  Europaparlamentet påpekar att uppgifterna i registren inte är jämförbara med information av rent ekonomisk karaktär. Allmän tillgång till pålitlig och aktuell information bör därför ges via en officiell enda kontaktpunkt. Detta kommer att förbättra transparensen, effektiviteten och rättssäkerheten, till förmån för företagen och deras anställda, konsumenterna och systemet i sin helhet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för en integrering av samtliga medlemsstater i detta enda framtida kontaktpunkt för information genom att tillhandahålla experter och ytterligare resurser. Kommissionen uppmanas även att överväga för- och nackdelarna med ett obligatoriskt medlemskap för alla medlemsstater i denna nya enda kontaktpunkt för information.

5.  Europaparlamentet påpekar att uppgifternas innebörd i de olika företagsregistren kan variera, och att detta i sin tur kan få rättsliga konsekvenser, inte bara för företag utan också för deras anställda och konsumenterna, som kan skilja sig från medlemsstat till medlemsstat.

6.  Europaparlamentet anser att information om företagsregistrering också är viktig för de anställda, i synnerhet i företag som omfattas av EU:s bolagsrätt, dvs. förordning (EG) nr 2157/2001, förordning (EG) nr 1435/2003 och direktiv 2005/56/EG. Denna information är också viktig mot bakgrund av bestämmelserna i direktiv 2003/72/EG(13) och direktiv 2001/86/EG(14), som föreskriver att det redan existerande arbetstagarinflytandet ska gälla även i de företag som uppstår.

7.  Europaparlamentet betonar därför vikten av att användare som utnyttjar uppgifter från registren får information om att den rättsliga innebörden av och de rättsliga kraven i samband med dessa uppgifter kan skilja sig åt från medlemsstat till medlemsstat.

8.  Europaparlamentet påpekar, med hänsyn till förhållandet mellan huvudkontor och filialer, att en mer automatiserad koppling skulle förenkla utbytet av uppgifter.

9.  Europaparlamentet är medvetet om att innehållet i registerposterna inte alltid är tillräckligt konsekvent.

10. Europaparlamentet anser att för att den inre marknaden ska fungera väl det avgörande att officiell och tillförlitlig information om företag som verkar inom EU görs allmänt tillgänglig. Parlamentet välkomnar därför kommissionens grönbok om sammankoppling av företagsregister.

11. Europaparlamentet noterar att ökad transparens på den inre marknaden skulle kunna leda till ökade gränsöverskridande investeringar.

12. Europaparlamentet är övertygat om att det krävs bättre och enklare tillgång till information som stöd till små och medelstora företag – som utgör en väsentlig komponent i unionens ekonomiska ryggrad och är den främsta motorn när det gäller att skapa sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning inom EU – eftersom det bidrar till minskad administrativ börda för dessa företag.

13. Europaparlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att företag inom unionen enkelt får tillgång till pålitlig information om fusioner, omlokaliseringar av företagssäten och andra gränsöverskridande förfaranden, och betonar att detta kommer att öka konkurrenskraften ytterligare på den inre marknaden och få den att fungera smidigare genom att stärka dess centrala friheter, nämligen fri rörlighet för kapital, tjänster och personer.

14. Europaparlamentet framhåller att alla strategier för att komma ur krisen och förbättra den inre marknadens sätt att fungera måste medföra större öppenhet och ökat samarbete i gränsöverskridande mekanismer, vilket kommer att öka förtroendet hos Europas 500 miljoner konsumenter.

15. Europaparlamentet erkänner de insatser som gjorts inom de olika mekanismerna och initiativen för samarbete.

16. Europaparlamentet betonar dock att ytterligare åtgärder behöver vidtas och att marknadstransparens fordrar att uppgifterna i företagsregistren hos de 27 medlemsstaterna å ena sidan ska vara lättillgängliga via en enda kontaktpunkt som följs upp på ett aktivt sätt, och att de å andra sidan ska vara tillförlitliga, aktuella och tillhandahållas i ett standardiserat format på samtliga officiella EU-språk. Först bör man undersöka i vilken utsträckning som detta skulle leda till ytterligare kostnader för översättning, och om man mot bakgrund av detta bör överväga obligatoriskt deltagande för alla medlemsstater.

17. Europaparlamentet efterlyser garantier för effektiva åtgärder för att sprida kunskap om denna enda kontaktpunkt, så att alla intressenter kan utnyttja den för att få tydlig och tillförlitlig information om företag inom EU.

18. Europaparlamentet påpekar att högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor (Stoibergruppen) har visat att åtgärder som underlättar den gränsöverskridande elektroniska tillgången till företagsinformation skulle kunna medföra besparingar på mer än 160 miljoner euro per år.

19. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att få tillgång till information om företag inom Europeiska unionen, särskilt med hänsyn till tjänstedirektivet och den ännu inte beslutade stadgan för europeiska privata aktiebolag.

20. Europaparlamentet påpekar samtidigt att de åtgärder som vidtagits inte får medföra ytterligare administrativa bördor för företagen, särskilt små och medelstora företag.

21. Europaparlamentet ser fram emot lanseringen av portalen för e-juridik, som måste vara tillgänglig för privatpersoner, företag, jurister och domarkåren och som måste vara användarvänlig. Parlamentet stöder tanken på att integrera EBR i denna portal.

22. Parlamentet betonar även hur viktigt det är att man i ytterligare utsträckning slår samman den information och de system som Brite, informationssystemet för den inre marknaden och Europeiska företagsregistret omfattar så att man åstadkommer en enda kontaktpunkt för information med relevans för intressenter och konsumenter på den inre marknaden, minskar transaktionskostnaderna för både producenter och konsumenter genom att informationen koncentreras, och därmed ökar den gränsöverskridande handeln, särskilt den gränsöverskridande e-handeln, och den ekonomiska tillväxten i unionen.

23. Europaparlamentet stöder att man fram till dess använder sig av obligatoriska mekanismer för samarbete mellan register, särskilt i samband med de regelbundna uppdateringar av uppgifterna rörande utländska filialer som måste offentliggöras. Parlamentet rekommenderar att praktiska frågor som rör samarbetet löses inom ramen för ett administrativt avtal mellan medlemsstaterna och/eller deras företagsregister.

24. Europaparlamentet anser att en koppling av nätverket av företagsregister till det elektroniska nät som skapats i enlighet med ”insynsdirektivet” kommer att ge god tillgång till rättslig och finansiell information om börsnoterade företag, och vara ett mervärde för investerare.

25. Europaparlamentet insisterar på att en europeisk lösning måste ge medborgarna och företagen ett fullgott skydd vad avser personuppgifter och uppgifter med relevans för konkurrenssituationen, så att missbruk av sådana uppgifter förhindras och rättssäkerheten garanteras för känsliga uppgifter.

26. Europaparlamentet betonar att en integrerad europeisk lösning framför allt måste ta hänsyn till i vilken utsträckning nationella register eller redan befintliga europeiska register inom vissa delar av näringslivet kan avvecklas, anpassas eller slås samman, så att man undviker dubbelarbete, arbetar mot målet att minska byråkratin samt garanterar tydlighet och enkelhet.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 65, 14.3.1968, s. 8.

(2)

EUT L 221, 4.9.2003, s. 13.

(3)

EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.

(4)

EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(5)

EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

(6)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)

EUT L 207, 18.8.2003, s. 1.

(8)

Antagna texter, P6_TA(2008)0637.

(9)

Antagna texter, P6_TA(2009)0238.

(10)

KOM(2008)0396.

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

(12)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

(13)

Rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande, EUT L 207, 18.8.2003, s. 25.

(14)

Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande, EGT L 294, 10.11.2001, s. 22.


MOTIVERING

En sammankoppling av olika företagsregister är en ändamålsenlig åtgärd för att främja fortsatt ekonomisk integration inom EU och stärka rättssäkerheten för företag och konsumenter.

I flera rättsakter, särskilt i det första bolagsrättsliga direktivet 68/151/EEG, föreskrivs att information om ett företags säte, rättsliga form, företrädare och kapital ska offentliggöras i ett register. Även i direktiv 2005/56/EG om fusioner av bolag med begränsat ansvar och direktivet om offentliggörande av filialer samt andra rättsakter föreskrivs registrering och offentliggörande i offentliga register.

Företagsregistren förvaltas på nationell och regional nivå. Med tanke på rättssäkerheten och insynskraven gör ökningen i gränsöverskridande ekonomisk verksamhet att det behövs en bättre sammankoppling av företagsregister. Det handlar också om att spara tid och pengar.

Det finns redan nu olika mekanismer för att sammankoppla företagsregister:

1.  EBR (det europeiska företagsregistret): Ett nätverk av företagsregister, vars målsättning är att ge tillförlitlig information om företag i hela Europa. Privatpersoner, företag och myndigheter skulle därmed ges möjlighet att ta del av alla företagsregister på sitt eget språk. Det rör sig dock om ett frivilligt projekt som genomförs med stöd från Europeiska kommissionen. Endast 18 medlemsstater deltar i EBR.

2.  Brite (Business Register Interoperability Throughout Europe): Ett forskningssamarbete mellan ett antal partner inom EBR för att främja sammankopplingen av register. Det har till största delen finansierats av Europeiska kommissionen. Målet för projektet, som avslutades i mars 2009, var att utveckla en innovativ modell för interoperabilitet, en IKT‑serviceplattform och ett förvaltningsinstrument för företagsregister med särskild tyngdpunkt på gränsöverskridande omlokaliseringar av företagssäten, fusioner och en bättre kontroll av filialer som registrerats i en annan medlemsstat.

Brite-projektet var emellertid bara ett forskningsprojekt. Resultaten används endast i några enstaka länder i syfte att testa genomförbarheten.

3.  IMI: Genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI) ska det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna främjas. Detta system infördes med tanke på den inre marknaden. Det främjar information om och kontroll av bestämmelser och stöder genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och genomförandet av tjänstedirektivet. IMI är ett säkert webbaserat program som drivs av kommissionen. Det är ett slutet nätverk som ger behöriga myndigheter i medlemsstaterna ett enkelt verktyg för att hitta rätt partner i andra medlemsstater och för att kunna kommunicera med dem på ett snabbt och effektivt sätt.

4.  Initiativet e-juridik: Detta initiativ ska genom införandet av en europeisk portal för e‑juridik stödja rättsliga myndigheter och jurister i deras arbete och underlätta medborgarnas tillgång till rättslig information.

I grönboken undersöks sammankopplingen av företagsregister ur två olika aspekter. Dels handlar det om tillgången till företagsregistren, dels om samarbetet mellan olika företagsregister. I detta sammanhang måste man dock skilja mellan problem när det gäller gränsöverskridande fusioner och omlokalisering av företagssäten å ena sidan och förbättringar av informationsutbytet mellan huvudkontor och filialer å andra sidan. I det senare fallet verkar det behövas förbättringar.

Föredraganden anser att det i alla avseenden finns behov av en förbättrad sammankoppling av medlemsstaternas företagsregister och välkomnar därför kommissionens initiativ.

Den information som finns i företagsregistren kan inte likställas med övrig ekonomisk information. Dessutom har den olika signifikans och rättslig innebörd i olika medlemsstater, och användare måste alltid uppmärksammas på detta i samband med att uppgifter tillhandahålls.

Med tanke på de speciella omständigheter som det är fråga om här bör en egen kontext skapas för sammankopplingen av registren och tillgången till uppgifter, vilket inte utesluter hänvisning via länkar.

Det förefaller ligga nära till hands att eftersträva detta mål inom ramen för Brite, dvs. alternativ 1. Detta forskningsprojekt bör energiskt drivas vidare.

Det vore önskvärt om fler stater anslöt sig så snart som möjligt. För att detta projekt verkligen ska bli framgångsrikt, inte minst med avseende på de positiva effekterna på inre marknaden, krävs dock att alla medlemsstater deltar. Så snart som man tagit fram de tekniska standarder som behövs bör det därför bli obligatoriskt att delta.


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (3.6.2010)

till utskottet för rättsliga frågor

över sammankoppling av företagsregister

(2010/2055(INI))

Föredragande: Hans-Peter Martin

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har hållit ett samråd om hur man kan förbättra den gränsöverskridande tillgången till information om företag inom EU.

2.  Europaparlamentet bekräftar att förbättrad gränsöverskridande tillgång till aktuell och officiell information om företag kan leda till ökad insyn för medborgarna och företagen och till en högre grad av effektivitet och säkerhet om rättsläget på den inre marknaden.

3.  Europaparlamentet noterar att ökad insyn på den inre marknaden skulle kunna leda till ökade gränsöverskridande investeringar.

4.  Europaparlamentet bekräftar också att det finns ett allt större behov av detta och även av ett bättre nätverk för medlemsstaternas företagsregister.

5.  Europaparlamentet påpekar att den så kallade Stoibergruppen har visat att åtgärder som underlättar den gränsöverskridande elektroniska tillgången till företagsinformation skulle kunna medföra besparingar på mer än 161 miljoner euro per år.

6.  Europaparlamentet anser att en integrerad europeisk lösning måste uppnås. Samtidigt vidhåller parlamentet att en sådan europeisk lösning måste vara såväl användarvänlig som tydlig och lättförståelig för medborgarna samt vara ekonomiskt effektiv och bidra till minskad byråkrati. Detaljerna i samband med en sådan lösning bör fastställas i en förordning, och parlamentets aktiva delaktighet måste garanteras.

7.  Europaparlamentet konstaterar att sammankopplingen av företagsregister inte bör leda till att den administrativa bördan ökar för företagen, utan tvärtom till att den minskar.

8.  Europaparlamentet vidhåller att en europeisk lösning måste ge medborgarna och företagen ett fullgott skydd vad avser person- och affärsuppgifter så att missbruk av dessa uppgifter förhindras och så att rättssäkerheten garanteras i samband med känsliga uppgifter.

9.  Europaparlamentet efterlyser en integrerad europeisk lösning som framför allt tar hänsyn till möjligheten att avveckla, anpassa eller slå samman nationella register eller på vissa områden redan befintliga europeiska register så att dubbelarbete undviks, en minskad byråkrati uppnås och tydlighet och enkelhet garanteras.

10. Europaparlamentet begär, i den inre marknadens anda, att relevanta handlingar som är tillgängliga i en medlemsstat ska vara tillgängliga i alla andra medlemsstater via en central databas som kan nås från unionens alla olika geografiska områden.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

2.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

12

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Catherine Stihler


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (3.6.2010)

till utskottet för rättsliga frågor

över sammankoppling av företagsregister

(2010/2055(INI))

Föredragande: Catherine Soullie

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Underlättad gränsöverskridande tillgång till tillförlitlig och aktuell information om företag i samtliga medlemsstater medför bättre insyn och ökad säkerhet om rättsläget på den inre marknaden och kan även bidra till att återskapa förtroendet för marknaderna efter den finansiella och ekonomiska krisen.

B.  Den 25–26 maj 2010 antog rådet slutsatser i vilka man med rätta understryker vikten av kvaliteten på de befintliga uppgifterna och behovet av förenklad tillgång till information när det gäller att stärka de berörda parternas förtroende för den inre marknaden och göra den verksamhet som förekommer på den inre marknaden mer framgångsrik. I slutsatserna framhålls även hur viktigt det är att integrera samtliga medlemsstater vad avser möjligheten att få centraliserad tillgång till information.

C. Ett effektivt samarbete mellan olika företagsregister i samband med gränsöverskridande förfaranden är en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera ordentligt.

D. En uppsplittring av bestämmelserna om företagsregister skadar konsumenterna, näringslivet och ekonomin, och insynsskapande åtgärder är en förutsättning för att det förtroende som krävs mellan berörda parter på den inre marknaden ska kunna skapas.

1.  Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att en underlättad kommunikation mellan alla de företagsregister som förekommer inom EU kommer att leda till ökad insyn och ett förtroende för den inre marknaden hos berörda parter.

2.  Europaparlamentet framhåller att det är mycket viktigt att ta itu med byråkratiska, tekniska och språkliga barriärer som förhindrar gränsöverskridande tillgång till information om företag och därmed leder till att den inre marknaden inte fungerar ordentligt. Parlamentet vidhåller att information om företag bör finnas tillgänglig på unionens alla officiella språk.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att bättre och enklare tillgång till information krävs när det gäller att stödja små och medelstora företag – som utgör en väsentlig komponent i unionens ekonomiska ryggrad och den främsta motorn när det gäller att skapa sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning inom EU – eftersom sådan tillgång bidrar till en minskad administrativ börda för dessa företag.

4.  Europaparlamentet betonar vikten av tillgång till information om företag inom Europeiska unionen särskilt med hänsyn till tjänstedirektivet och den ännu oklara statusen för privata Europabolag. Parlamentet efterlyser därför ett genomförande av ett gemensamt tekniskt format för företagsregister och ett europeiskt företagscertifikat för företag inom EU i syfte att i ytterligare utsträckning göra registren med uppgifter enhetliga och öka säkerheten om rättsläget i samband med dem.

5.  Europaparlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att företag inom unionen enkelt får tillgång till tillförlitlig information om fusioner, omlokaliseringar av företagssäten och andra gränsöverskridande förfaranden, och betonar att sådan tillgång kommer att ytterligare öka konkurrenskraften och flödet på den inre marknaden genom att stärka de centrala friheterna, nämligen fri rörlighet för kapital, tjänster och personer.

6.  Europaparlamentet framhåller att alla strategier för att komma ur krisen och förbättra den inre marknadens sätt att fungera måste medföra större öppenhet och ökat samarbete i gränsöverskridande mekanismer, vilket kommer att öka förtroendet hos Europas 500 miljoner konsumenter.

7.  Europaparlamentet betonar betydelsen av kvaliteten på den information som företagsregistren innehåller. Parlamentet framhåller även att kvaliteten på information om företag bör vara tillförlitlig och tekniskt standardiserad i alla medlemsstater för att man ska kunna uppnå en situation där information lämnas ut under öppna och användarvänliga former.

8.  Med tanke på att informationssystemet för den inre marknaden redan har visat sig vara ett framgångsrikt instrument, vid genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) och tjänstedirektivet (2006/123/EG), vidhåller Europaparlamentet hur viktigt detta instrument är i samband med åtgärder som syftar till att förbättra genomförandet av den lagstiftning som reglerar den inre marknaden.

9.  Europaparlamentet påminner om att alla medlemsstater redan använder informationssystemet för den inre marknaden och att systemet skulle kunna byggas ut så att det kom att omfatta fler förfarandetyper utan att detta förutsatte betydande investeringar från medlemsstaternas sida.

10. Europaparlamentet framhåller på nytt att även Europeiska företagsregistret ger medborgarna och företag tillgång till information om företag, men att detta nätverk hittills inte har använts i alla medlemsstater.

11. Europaparlamentet betonar vikten av automatisk kommunikation mellan företagsregister inom EU baserad på standarder och kompatibla system eftersom en sådan kommunikation kommer att öka öppenheten och förtroendet för den inre marknadens sätt att fungera, och uppmanar därför medlemsstaterna att engagera sig i Brite-projektet – som syftar till att säkra kompatibiliteten hos de företagsregister som förekommer inom unionen (”Business Register Interoperability Throughout Europe”) – genom att anta bindande lagstiftning. Parlamentet understryker att en stark rättslig grund är det enda sättet att stärka kvaliteten på den information som ingår i informationsutbytet.

12. Europaparlamentet uppmuntrar till genomförande av resultaten av Brite-projektet eftersom dessa är en förutsättning för att ett EU-nätverk av företagsregister ska kunna byggas.

13. Europaparlamentet understryker vikten av att behöriga myndigheter och medborgare får tillgång till tillförlitlig, stabil och aktuell information om företag på det relevanta språket. Parlamentet betonar även hur viktigt det är att man i ytterligare utsträckning slår samman den information och de system som Brite, informationssystemet för den inre marknaden och Europeiska företagsregistret omfattar så att man åstadkommer ett enda sökställe för information med relevans för berörda parter och konsumenter på den inre marknaden för att minska transaktionskostnaderna för både producenter och konsumenter genom att informationen koncentreras, och därmed stärker den gränsöverskridande handeln, särskilt den gränsöverskridande e-handeln, och den ekonomiska tillväxten i unionen.

14. Europaparlamentet rekommenderar att praktiska frågor som rör samarbetet skulle kunna lösas inom ramen för ett administrativt avtal mellan medlemsstaterna och/eller deras företagsregister.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för en integrering av samtliga medlemsstater i detta enda framtida sökställe för information genom att tillhandahålla experter och ytterligare resurser. Kommissionen uppmanas även att överväga för- och nackdelarna med ett obligatoriskt medlemskap för alla medlemsstater i detta nya enda sökställe för information.

16. Europaparlamentet föreslår att detta enda sökställe för information, med obligatorisk registrering för företag, ska finnas tillgängligt på EU:s samtliga officiella språk. Parlamentet uppmanar till effektiva åtgärder för att sprida konkret kunskap om sökställets olika delar så att alla berörda parter kan använda sig av detta enda sökställe för information för att få tydlig och tillförlitlig information om företag inom EU.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

3.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñiz De Urquiza, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Wim van de Camp


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jan Philipp Albrecht, Piotr Borys, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy