Процедура : 2010/0035(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0220/2010

Внесени текстове :

A7-0220/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0253

ДОКЛАД     *
PDF 221kWORD 274k
30.6.2010
PE 441.375v03-00 A7-0220/2010

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Othmar Karas

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM (2010)0053),

–   като взе предвид член 126, параграф 14, алинея трета от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0064/2010),

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 31 март 2010 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7–0220/2010),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) За съжаление, нито предупреждението на Комисията (Евростат), отправено още през 2004 г., нито инициативите на Комисията в тази област, изложени в нейното съобщение от 22 декември 2004 г., озаглавено „Към европейска стратегия за управление на фискалната статистика”1, доведоха до реформи от страна на Съвета на управленската рамка на финансовата статистика, които още тогава бяха закъснели. Ако своевременно бяха предприети действия, грешките при отчитането на съответните данни относно държавния дефицит щяха да бъдат установени много по-рано и щеше да е възможно свързаната с тях криза поне да бъде ограничена. Затова е от решаващо значение Комисията (Евростат) да получи подходяща рамка на правомощия, достатъчно персонал и възможно най-висока степен на независимост.

 

__________

1COM(2004)0832.

Изменение  2

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Комисията следва да проучи как държавите-членки са събирали и оценявали финансовите статистически данни в миналото и да състави съответните заключения. Тези заключения следва да се съобщят на Европейския парламент.

Изменение  3

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Преработената управленска рамка за фискална статистика като цяло работи добре и по принцип дава задоволителни резултати по отношение на отчитането на съответните фискални данни относно държавния дефицит и държавния дълг. Преобладаващата част от държавите-членки показа по-специално трайно добросъвестно сътрудничество и оперативна способност за отчитане на фискални данни с високо качество.

(3) Въпреки че преработената управленска рамка за фискална статистика като цяло работи добре и по принцип дава задоволителни резултати по отношение на отчитането на съответните фискални данни относно държавния дефицит и държавния дълг и повечето от държавите-членки показаха трайно добросъвестно сътрудничество и оперативна способност за отчитане на фискални данни с високо качество, трябваше да бъдат използвани предишни възможности за увеличаване на качеството и обхвата на данните, предоставяни на Комисията (Евростат).

Изменение  4

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Случилото се напоследък обаче показа ясно също така, че сегашната управленска рамка за фискална статистика все още не намалява в достатъчна степен риска от преднамерено предаване на Комисията на неверни или неточни данни.

(4) Случилото се напоследък в Съюза обаче показа ясно също така, че сегашната управленска рамка за фискална статистика все още не намалява в достатъчна степен риска от преднамерено предаване на Комисията на неверни или неточни данни.

Изменение  5

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Надеждността на предоставяните от Комисията (Евростат) статистики на равнище Съюз пряко зависи от надеждността на статистическите данни, събирани от държавите-членки на национално равнище.

Изменение  6

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) От изключителна важност е да се гарантира институционалната независимост на всички законово установени статистически органи, така че да се избегне нереден натиск върху тях от съответните им правителства.

Изменение  7

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В тази връзка Комисията (Евростат) следва да има допълнителни права за достъп до по-широк кръг от информация за целите на оценката на качеството на данните.

(5) В тази връзка Комисията (Евростат) следва да има допълнителни права за достъп до по-широк кръг от информация за целите на оценката на качеството на данните. Изключително важно е получените от държавите-членки данни да се споделят навременно с Генерална дирекция „Статистика” на Европейската централна банка.

Обосновка

Европейската централна банка е водещата институция, отговорна за паричната стабилност не само в еврозоната, но и в ЕС като цяло. Нейната Генерална дирекция „Статистика” разполага с правомощията да изиска национални данни от държавите-членки в областите на паричната, банковата и свързаната с финансовите пазари статистика. Предвид тази поделена отговорност за събирането на данни на европейско равнище, последващо подправяне на статистиките може да се избегне единствено ако се засилят и надзорните правомощия на ЕЦБ.

Изменение  8

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) Сравнимостта на макроикономическите данни предполага единна методология. По тази причина Комисията следва да ускори хармонизирането на събирането на статистически данни.

Изменение  9

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) При провеждането на посещения за мониторинг в държава-членка, чиято статистическа информация е обект на проверка, Комисията (Евростат) следва да има правото на достъп до сметките на държавни субекти на централно, регионално и местно ниво и на нивото на системата за социална сигурност , включително и да й бъде предоставяна подробната счетоводна информация, послужила при изготвянето им, съответните статистически проучвания и въпросници и друга имаща отношение информация, при спазване на законодателството относно защитата на данните и на статистическата поверителност.

(6) При провеждането на посещения за мониторинг в държава-членка, чиято статистическа информация е обект на проверка, Комисията (Евростат) следва да има правото на достъп до сметките на държавни субекти на централно, регионално и местно ниво и на нивото на системата за социална сигурност , включително и да й бъде предоставяна подробната счетоводна информация, послужила при изготвянето им, съответните статистически проучвания и въпросници и друга имаща отношение информация, включително задбалансови операции, при спазване на законодателството относно защитата на данните и на статистическата поверителност.

Изменение  10

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) За да може Комисията (Евростат) да изпълнява отговорно своите разширени контролни функции, е необходимо увеличаване на квалифицирания персонал в съответните отдели. Допълнителните разноски за персонал и разходи следва да бъдат покрити от бюджетни трансфери и разместване на постове в рамките на Комисията.

Изменение  11

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Националните сметки на отделните единици в сектор „Държавно управление“, както и тези на публичните единици, класифицирани извън сектор „Държавно управление“, следва да бъдат основни обекти на проверките, като на публичните сметки следва да се прави оценка и по отношение на тяхното използване за статистически цели.

(7) Националните сметки на отделните единици в сектор „Държавно управление“, както и тези на публичните единици, класифицирани извън сектор „Държавно управление“, следва да бъдат основни обекти на проверките, като на публичните сметки следва да се прави оценка и по отношение на тяхното използване за статистически цели. С оглед подпомагането на бюджетната оценка следва да се използват както средносрочен анализ, така и многогодишни рамки.

Изменение  12

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Държавите-членки следва да предоставят на Комисията (Евростат) всички статистически и бюджетни данни въз основа на стандартизиран и международно признат метод на отчитане.

Изменение  13

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Комисията следва да обмисли изготвянето на санкции в рамките на Пакта за стабилност и растеж във връзка с представянето на неверни макроикономически статистики от държавите-членки. Комисията следва да обмисли прилагането на такива санкции срещу държави-членки, които подправят макроикономическите статистики относно своя бюджетен дефицит и държавния дълг.

Обосновка

По-строго регулиране (включително възможността за налагане на санкции) следва да се прилага спрямо тези държави-членки, които заблуждават ЕС и инвеститорите чрез оповестяване на подправени макроикономически статистики. Тази разпоредба трябва да гарантира, че в бъдеще няма да възникне отново случай като гръцкият.

Изменение  14

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка -1 (нова)

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 2 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Данните за нивото на планирания държавен дефицит и дълг означава данните, изготвени за текущата година от държавите-членки. Те са най-актуалните официални прогнози, в които са съобразени последните бюджетни решения и икономически развития и перспективи, както и месечните и тримесечните резултати. Данните се изготвят във възможно най-кратък срок преди крайния срок за отчитане.“

Изменение  15

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) възможно най-бързо достъп до всичката информация, поискана за целите на оценката на качеството на данните, включително и до статистическа информация, като данни от национални сметки, списъци, нотификационни таблици, използвани при процедурата при прекомерен дефицит, допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификацията.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) възможно най-бързо достъп до всичката статистическа и бюджетна информация, поискана за целите на оценката на качеството на данните. Тази информация се базира на стандартизиран и международно признат метод на отчитане, който се съгласува с Комисията (Евростат). Статистическата и бюджетна информация включва по-специално:

 

а) данни от националните сметки;

 

б) списъци;

 

в) нотификационни таблици, използвани при процедурата при прекомерен дефицит (ППД);

 

г) допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификацията при ППД;

 

д) информация от Сметната палата, Министерството на финансите или съответния регионален орган относно изпълнението на бюджета на държавата-членка или на региона;

 

е) сметките на извънбюджетните органи или на организациите с нестопанска цел и подобни органи, които са част от публичната администрация в националните сметки;

 

ж) изчерпателна информация за всякакъв вид органи със задбалансови позиции;

 

з) сметките на социалноосигурителните фондове; както и

 

и) проучвания на органите на местно управление.

Изменение  16

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 11 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Методологическите посещения са предназначени за наблюдаване на процедурите и проверка на сметките, които потвърждават отчетените актуални данни, и за извеждането на подробни заключения за качеството на отчетените данни, както е определено в член 8, параграф 1.

3. Методологическите посещения могат да се предприемат без предупреждение и са предназначени за наблюдаване на процедурите, включително независимостта от правителството на националния статистически орган, и проверка на сметките, които потвърждават отчетените актуални данни, и за извеждането на подробни заключения за качеството на отчетените данни, както е определено в член 8, параграф 1.

Обосновка

По-строго регулиране следва да се прилага спрямо тези държави-членки, които заблуждават ЕС и инвеститорите чрез оповестяване на подправени макроикономически статистики. Тази разпоредба трябва да гарантира, че в бъдеще няма да възникне отново случай като гръцкият.

Изменение  17

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 11 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Методологически посещения се предприемат само в изключителни случаи, когато ясно са установени значителни рискове или проблеми по отношение на качеството на данните.

Методологически посещения се предприемат, със или без предупреждение, само в случаи, когато има съмнения за сериозни рискове или проблеми по отношение на качеството на данните. Комисията изготвя списък със случаите, които трябва да се разглеждат като носещи значителен риск или които са проблематични по отношение качеството на данните. Списъкът се съставя след консултация с „CMFB“.

Изменение  18

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По искане на Комисията (Евростат) държавите-членки предоставят съдействие от експерти по националните сметки, включително за подготовката и провеждането на методологическите посещения. При изпълнението на своите задължения тези експерти предоставят независими експертни становища. Въз основа на предложенията, изпратени до Комисията (Евростат) от националните органи, отговарящи за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, се съставя списък на тези експерти.

1. По искане на Комисията (Евростат) държавите-членки предоставят съдействие от експерти по националните сметки, включително за подготовката и провеждането на методологическите посещения, които могат да бъдат провеждани и без предупреждение. При изпълнението на своите задължения тези експерти предоставят независими експертни становища и преминават специфично обучение, така че да се гарантира високо експертно равнище и безпристрастност. Въз основа на предложенията, изпратени до Комисията (Евростат) от националните органи, отговарящи за отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, се съставя списък на тези експерти.

Изменение  19

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 12 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В рамките на методологическите посещения Комисията (Евростат) има право на достъп до сметките на всички държавни субекти на централно, регионално и местно равнище и на равнище социална сигурност, включително да й се предоставя изходната подробна счетоводна информация, като трансакции и баланси, имащите отношение статистически проучвания и въпросници и друга свързана информация, като аналитични документи и счетоводни данни на други публични субекти.

2. В рамките на методологическите посещения, които могат да бъдат провеждани и без предупреждение, Комисията (Евростат) има право на достъп до сметките на всички държавни субекти на централно, регионално и местно равнище и на равнище социална сигурност (включително държавен пенсионен фонд), включително да й се предоставя изходната подробна счетоводна информация, като трансакции и баланси, имащите отношение статистически проучвания и въпросници и друга свързана информация, като аналитични документи и счетоводни данни на други публични субекти.

Изменение  20

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Представители на Европейската централна банка могат да участват и оказват помощ на служителите на Комисията (Евростат) при методологическите посещения.

Изменение  21

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията (Евростат) може да извършва проверки на място и може да й бъде позволено да провежда събеседвания с всяка организация, която според нея е от значение за работата й.

Изменение  22

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на методологическите посещения. Тези посещения могат да бъдат при национални органи, участващи в отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, както и при службите, които пряко или косвено участват в съставянето на националните сметки и данните за държавния дълг. Държавите-членки гарантират, че тези национални органи и служби, а когато е необходимо и техните национални органи, носещи функционална отговорност за контрола върху националните сметки, предоставят на длъжностните лица от Комисията или на другите експерти, посочени в параграф 1, необходимото съдействие за изпълнението на задълженията им, включително предоставяне на документи, които потвърждават отчетените данни за актуалния дефицит и дълг и основните национални сметки. Поверителни документи за националната статистическа система следва да бъдат предоставяни само на Комисията (Евростат).

Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на методологическите посещения, които могат да бъдат провеждани и без предупреждение. Тези посещения могат да бъдат при национални органи, участващи в отчитането в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, както и при службите, които пряко или косвено участват в съставянето на националните сметки и данните за държавния дълг. Държавите-членки гарантират, че тези национални органи и служби, а когато е необходимо и техните национални органи, носещи функционална отговорност за контрола върху националните сметки, предоставят на длъжностните лица от Комисията или на другите експерти, посочени в параграф 1, необходимото съдействие за изпълнението на задълженията им, включително предоставяне на документи, които потвърждават отчетените данни за актуалния дефицит и дълг и основните национални сметки. Поверителни документи за националната статистическа система следва да бъдат предоставяни само на Комисията (Евростат).

Изменение  23

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 1 – точка 5 а (нова)

Регламент(ЕО) № 479/2009

Член 16 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) В член 16 параграф 1 се заменя със следното:

 

"1. Държавите-членки гарантират, че отчитаните пред Комисията (Евростат) актуални данни се предоставят в съответствие с принципите, установени в членове 2 и 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика1. В тази връзка националните статистически органи отговарят за осигуряване на съответствието на отчетените данни с член 1 от настоящия Регламент, както и с основните счетоводни правила на ESA 95. Държавите-членки гарантират, че на националните статистически органи е осигурен достъп до цялата необходима информация за изпълнението на тази задача.“

 

_____

1 OВ L 87, 31.3. 2009 г., стр. 164.

(1)

OВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение е първият пряк отговор на проблемите на Гърция, които създадоха главоболие на цялата еврозона и Европейския съюз като цяло. Поради това докладчиците настоятелно препоръчват правомощията на Евростат да бъдат засилени във възможно най-голяма степен, за да се избегнат бъдещи случаи, подобни на този на Гърция. Фактът, че в продължение на години са представяни погрешни статистически данни – и то без никакви последствия, трябва да има достатъчно отрезвяващо въздействие с оглед на това, на Евростат да бъдат дадени необходимите разследващи пълномощия.

Докладчикът е съгласен с предложението на Комисията, но подчертава, че предложените изменения към действащия регламент представляват минималните мерки, които следва да бъдат предприети, като се имат предвид неотдавнашните събития. Ето защо докладчикът отхвърля каквито и да било допълнителни ограничения на предложените правомощия на Комисията (Евростат), свързани с одита. Съветът не трябва да повтаря грешката, допусната по отношение на предишното предложение на Комисията от 2005 г. Докладчикът също така изразява пълно съгласие с измененията, включени в становището на Европейската централна банка от 31 март 2010 г. По-специално, изричното посочване в член 11 на разликата между изменението на държавния дълг и бюджетното салдо за определен период, за която не е дадено обяснение, като причина за даване на ход на методологически посещения би укрепило и изяснило ролята на тези видове разследвания. Докладчикът също така подкрепя тясното сътрудничество между Комисията (Евростат) и ЕЦБ в процеса на планиране и предприемане на тези видове разследвания, като същевременно се зачитат ролята и независимостта и на двете институции.

Както се посочва в съобщението на Комисията относно засилването на координацията на икономическите политики, прието на 12 май 2010 г., и в общото писмо на германския канцлер Анжела Меркел и френския президент Никола Саркози до председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия, липсата на надеждност на статистическите данни обяснява до голяма степен недоверието на пазарите в икономическите политики на Гърция; необходимо е предложенията за засилване на разследващите правомощия на Евростат да бъдат приведени в действие във възможно най-кратък срок. Докладчикът очаква, че политическите ангажименти ще бъдат изпълнени със законодателни актове с правно обвързваща сила възможно най-бързо, без да разводняват предложението на Комисията.

Докладчикът желае да подчертае основния факт, че всички бъдещи подобрения на процесите на икономическо наблюдение и управление трябва да се базират на точни, безпристрастни и съпоставими статистически данни относно съответните икономически политики и позиции на съответните държави-членки. Във връзка с това са необходими допълнителни усилия за прилагането на минималните стандарти с цел независимост, почтеност и отчетност на националните статистически органи. Както вече беше изискано от Комисията през 2004 г., необходими са минимални стандарти, валидни за цялата територия на ЕС, в областта на статистиката с цел да се осигури съпоставимост на всички представяни данни.

Докладчикът счита, че правното основание, предложено от Комисията, е твърде ограничено и че по-целесъобразно в това отношение ще бъде да се прилага член 338 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.6.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

Правна информация - Политика за поверителност